Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Komentarz do raportu kwartalnego S.A.-Q za IV kw r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Przy sporządzaniu raportu za 2003 r. przyjęte zostały takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu raportu półrocznego poza zmianami:- zasady wyceny udziałów w jednostkach powiązanych, -zasad wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy. Zmiany opisano poniżej. Zostały one opisane w informacji dodatkowej i komentarzu zarządu do sprawozdania S.A.- P za 2003 r. i opublikowane r. W związku z zaleceniami biegłego rewidenta, w IV kw r. Spółka dokonała zmiany sposobu wyceny długoterminowych udziałów w jednostkach podporządkowanych. Zamiast dotychczas stosowanej metody wyceny udziałów według ceny ich nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości, wprowadzono wycenę według praw własności tj. uwzględniającą rzeczywisty udział spółki w aktywach netto spółek powiązanych kapitałowo. Zmiana ta ma na celu przedstawienie rzeczywistej wartości godziwej tychże udziałów. W związku z tym, że Relpol S.A. nabyła większość udziałów w jednostkach podporządkowanych przed 1998r, powstała wartość firmy przy zakupie do dnia r uległaby całkowitemu rozliczeniu poprzez odpisy rat w okresie pięciu lat wpływając na wynik finansowy z lat ubiegłych, skutki przeceny udziałów według stanu na r zostały odniesione w nie podzielony wynik z lat ubiegłych. Wyceny długoterminowych udziałów w 2003r dokonano na podstawie dotychczas otrzymanych od spółek powiązanych, wyników za 2003r. Ewentualna korekta wyceny, polegająca na ponownym przeliczeniu wartości udziałów po otrzymaniu ostatecznych wyników spółek (np. po badaniu bilansu) zostanie dokonana w rocznym sprawozdaniu finansowym. Metodą praw własności nie objęto spółki, w których Relpol S.A. utracił sprawowanie kontroli poprzez sprzedaż udziałów w 2003r. Zastosowana metoda wyceny udziałów ma następujący wpływ na wynik finansowy: - dotyczy okresu od momentu zakupu udziałów w spółkach do końca 2001r wprowadzono do ksiąg w sprawozdaniu za 2003r, jako nie podzielony wynik z lat ubiegłych, w wysokości (zysk) tys. zł. - dotyczy okresu sprawozdawczego za 2002r wpływ na wynik za 2002r (strata) 301 tys. zł. - wycena w 2003r na podstawie prognozowanych wyników spółek (zysk) tys. zł. W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości do wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych zastosowano średni kurs NBP. Przed zmianą wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonywano odpowiednio: - według kurs kupna -aktywa - lub sprzedaży pasywa stosowanego w dniu wyceny przez banki, z których korzystała jednostka. Zmiana zasad wyceny wywarła wpływ ( wzrost) na wynik finansowy w wysokości 156 tys. zł. 1

2 Pozycje aktywów i pasywów bilansu, przeliczono na Euro wg. kursu średniego obowiązującego w dniu r tj. 1 Euro = 4,7170 PLN. Poszczególne pozycje rachunku wyników za IV kwartały 2003 r. przeliczono na Euro wg. średniej arytmetycznej kursów średnich, obowiązujących na koniec każdego miesiąca w I-IV kw r. tj. 1 Euro = 4,6956 PLN. Kursy walut w porównywalnym okresie ubr. kształtowały się następująco: W dniu r - 1 Euro = 4,0001PLN. Kurs średni w I-IV kw r. - 1 Euro = 3,9868 PLN. II. Korekty z tyt. rezerw i odpisów aktualizujących aktywa spółki. STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH AKTYWA SPÓŁKI Treść Stan na r Obroty w I-XII 2003r Stan na r Rozwiązano Utworzono I Odpis aktualizujący wartości śr. trwałych i podobne , ,16 0, ,65 II. Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa - udziały , , , ,28 w podmiotach powiązanych III. Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa - udziały 3.375, ,00 0,00 0,00 w podmiotach pozostałych IV Odpis aktualizujący wartość zapasów , , , ,03 V Odpis aktualizujący należności z tyt. dostaw , , , ,46 VI Odpis aktualizujący inne należności ,84 0, , ,02 VII. Odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze , , ,62 sądowej VIII Odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa , ,24 111,22 111,22 finansowe Razem , , , ,28 2

3 STAN REZERW Treść Stan na r Obroty w I-XII 2003r Stan na r Rozwiązano Utworzono I Rezerwa na świadczenia , , , ,60 emerytalne i podobne II. Pozostałe rezerwy , , , ,50 A/ Na przyszłe zobowiązania , , , ,50 podatkowe III. Rezerwy w biernych , ,11 0, ,92 rozlicz. międzyokresowych A/ Na urlopy wypoczynkowe , ,11 0, ,92 B/ Pozostałe ,00 0,00 0, ,00 IV. Rezerwa z tyt. odroczonego , , , ,94 podatku dochodowego Razem , , , ,96 III. Istotne dokonania lub niepowodzenia w 2003 r. Za powodzenie w 2003 r., w zakresie działalności operacyjnej należy uznać dynamikę sprzedaży i poprawą wskaźników ekonomicznych, natomiast w zakresie działalności finansowej, pozyskanie inwestorów finansowych dla spółki i uporządkowanie struktury akcjonariatu. IV. Omówienie wyników za IV kwartały 2003 r. - Wzrost przychodów ze sprzedaży o 28,6% (IVq 2003 / IVq 2002) - Wzrost zysku brutto na sprzedaży o 26,1% (IVq 2003 / IVq 2002) - Wzrost marży EBITDA do 18,4% (IVq 2003 / IVq 2002) - Wzrost marży EBIT do 12,7% (IVq 2003 / IVq 2002) w mln zł WYSZCZEGÓLNIENIE (w mln zł) IVq 2003 IVq 2002 Zmiana Przychody ze sprzedaży 24,35 18,93 28,6% Zysk brutto na sprzedaży 5,99 4,75 26,1% Marża brutto na sprzedaży (%) 24,6% 25,1% EBITDA 4,48 2,24 100% Marża EBITDA (%) 18,4% 11,8% EBIT 3,10 0,95 226,3% Marża EBIT (%) 12,7% 5,0% Zysk netto 2,2-5,6 3

4 - Wzrost przychodów ze sprzedaży o 40,0% (I-IVq 2003 /I-IVq 2002) - Wzrost zysku brutto na sprzedaży o 31,2% (I-IVq 2003 / I-IVq 2002) - Wzrost marży EBITDA do 17,3% (I-IVq 2003 / I-IVq 2002) - Wzrost marży EBIT do 11,8% (I-IVq 2003 / I-IVq 2002) WYSZCZEGÓLNIENIE (w mln zł) I-IVq 2003 I-IVq 2002 Zmiana Przychody ze sprzedaży 90,30 64,49 40,0% Zysk brutto na sprzedaży 20,56 15,67 31,2% Marża brutto na sprzedaży (%) 22,8% 24,3% EBITDA 15,62 6,70 133,1% Marża EBITDA (%) 17,3% 10,4% EBIT 10,1 2,3 339,1% Marża EBIT (%) 11,8% 3,6% Zysk netto 4,42-7,2 Przychody ze sprzedaży W czwartym kwartale br. Spółka osiągnęła 24,3 mln zł przychodów, czyli o 29% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po czterech kwartałach sprzedaż osiągnęła poziom 90,3 mln zł, co stanowi 40% wzrost w stosunku do roku Struktura sprzedaży wg. grup wyrobów w mln. zł GRUPA WYROBÓW I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw % 2002% I. Wyroby i usługi w tym: 72,4 51,0 80,2% 79,1% Przekaźniki przemysłowe 27,9 21,3 30,9% 33,0% Przekaźniki miniaturowe 32,1 18,9 35,6% 29,3% Zabezpieczenia średniego napięcia i bramki dozymetryczne 6,3 5,5 7,0% 8,6% Gniazda wtykowe do przekaźników 2,9 1,7 3,2% 2,6% Usługi 3,2 3,6 3,5% 5,6% II. Towary 17,9 13,5 19,8% 20,9% Razem 90,3 64,5 100% 100% Istotny wzrost sprzedaży świadczy o zdobywaniu udziałów rynkowych, przede wszystkim na rynku europejskim. Ponad 35% przychodów ze sprzedaży, stanowią przekaźniki miniaturowe, udział ich w 2003 r. wzrósł o 6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Drugą dużą pozycję- 30% przychodów ze sprzedaży, Spółka osiągnęła ze sprzedaży przekaźników przemysłowych. Sprzedaż towarów handlowych, które umożliwiają kompleksową obsługę klientów, stanowi 20%. 4

5 Geograficzna struktura sprzedaży Relpol S.A w IV kw: w mln zł WYSZCZEGÓLNIENIE IVq 2003 Udział % IVq 2002 Udział % Kraj 6,58 27,0% 5,58 29,5% Eksport 17,77 73,0% 13,35 70,5% Razem 24,35 100,0 18,93 100,0 Dynamiczny wzrost przychodów, został osiągnięty dzięki zwiększającemu się eksportowi. Przychody z eksportu osiągnęły w IV kwartale poziom 17,77 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 33%. Sprzedaż krajowa wyniosła 6,6 mln zł, co oznacza 18% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Geograficzna struktura sprzedaży Relpol S.A. w 2003 r: w mln zł WYSZCZEGÓLNIENIE I-IVq 2003 Udział % I-IVq 2002 Udział % Kraj 24,73 27,4% 24,03 37,3% Eksport 65,56 72,6% 40,46 62,7% Razem 90,30 100,0 64,49 100,0 Najbardziej dynamicznie rosnącym rynkiem sprzedaży są Włochy, gdzie sprzedaż wzrosła o 180%. Dużą dynamikę sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego, wykazuje też rynek rosyjski, ukraiński i francuski. Ogółem poziom przychodów ze sprzedaży w 2003 r. był zgodny z założonym planem. Walutowa struktura przychodów ze sprzedaży w mln zł WALUTA I-IV kw I-IVkw I-IV kw. 2003% I-IV kw. 2002% PLN 24,7 24,0 27,4% 37,3% EUR 48,0 27,5 53,2% 42,6 USD 15,5 10,7 17,2% 16,6% GBP 2,1 2,3 2,2% 3,5 Razem 90,3 64,5 100% 100% W 2003 r. półka osiągnęła ponad 72% przychodów ze sprzedaży w walutach obcych. Największą pozycję przychodów ze sprzedaży osiągnięto w Euro, ponad 53%. Udział sprzedaży w Euro, zwiększył się o 10%, w porównaniu do 2002r. Sytuacja taka spowodowana jest aktywną działalnością Relpolu na rynkach Europy Zachodniej. O 10 % w porównaniu do porównywalnego okresu rub. zmniejszył się udział sprzedaży w walucie polskiej. Sprzedaż w USD stanowi 17% przychodów ze sprzedaży ogółem. 5

6 Przychody ze sprzedaży wzrosły w 2003 r. o 40%. Ponad dwukrotnie, w stosunku do roku 2002, wzrósł zysk netto na sprzedaży. Taka dynamika wzrostu sprzedaży i zysku na sprzedaży, możliwa była dzięki pozytywnemu wpływowi kursu Euro na działalność operacyjną, obniżeniu kosztów stałych przy wyższym poziomie sprzedaży, zwiększeniu wydajności pracy, zwiększeniu zakresu kooperacji. Spadek o 1,5 pkt. proc marży brutto na sprzedaży za w 2003 r., w stosunku do roku ubiegłego, spowodowany był zmianą struktury geograficznej sprzedaży oraz rozpoczęciem produkcji nowych wyrobów. W 2003 r. zysk EBITDA wzrósł z 10% do 17 % w stosunku do ubr. Zysk operacyjny w 2003 roku, osiągnął poziom 10,1 mln zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wynosił on 2,3 mln zł. Tym samym marża EBIT w 2003 r. wyniosła 11,8% i wzrosła w stosunku do porównywalnego okresu ubr. o 8,2 pkt. proc. Na wyniki br. wpływ miało dodatnie saldo z tytułu pozostałej działalności operacyjnej, w kwocie 2,3 mln zł. W ubiegłym roku nadwyżka przychodów operacyjnych nad kosztami wynosiła 0,1 mln zł. Największą pozycję pozostałych przychodów z działalności operacyjnej stanowią rozwiązane rezerwy 1,9 mln zł (na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, urlopy, należności), przychody z dzierżawy majątku trwałego 0,6 mln zł, odpis ujemnej wartości firmy 0,6 mln zł. Pozostałe pozycje rachunku zysków i strat Duży wpływ na wyniki 2003 r. miało ujemne saldo na działalności finansowej. W 2003 roku koszty finansowe osiągnęły poziom 6,3 mln zł, przy przychodach finansowych w wysokości 2,6 mln zł. Poniesione koszty finansowe wiązały się głównie z dwoma czynnikami. Jednym z nich były koszty odsetek w wysokości 2,2 mln zł a drugim, nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, w wysokości 3,9 mln zł. W 2002 roku wystąpiła nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w wysokości 0,4 mln zł. Różnice kursowe w decydującej mierze spowodowane były stanem zobowiązań spółki w walucie obcej i wycenie po najwyższym w 2003 r. kursie EURO na dzień bilansowy. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych krótkoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł 27,5 mln zł, i był niższy w stosunku do ubiegłego roku o 3,8 mln zł. Biorąc pod uwagę stan posiadanej przez spółkę gotówki na dzień bilansowy w kwocie 5,0 mln zł, dług netto na dzień 31 grudnia 2003 wynosił 22,5 mln zł. We wrześniu 2003 r. Spółka wpłaciła do Urzędu Skarbowego, 5,7 mln zł zobowiązania z tyt. podatku dochodowego za 2000 r., wynikającego z Decyzji UKS. Relpol odwołał się od tej decyzji i w lutym 2004 r. otrzymał decyzję Izby Skarbowej uchylającą decyzję UKS i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia. A zatem dopóki Spółka nie otrzyma kolejnej decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej liczy na zwrot wpłaconej kwoty zobowiązania. W 2003 roku Relpol porządkował strukturę grupy kapitałowej i sprzedał udziały w spółkach, których przedmiot działalności nie jest związany z produkcją i dystrybucją przekaźników. W związku z tym sprzedanych zostało 51% udziałów w spółce Relpol Broker oraz 66% akcji w spółce Relpol Moc, za ogólną kwotę 184 tys. zł. Akcje spółki Relpol Moc nabył inwestor z Warszawy, natomiast udziały w spółce Relpol Broker, nabyli dotychczasowi współwłaściciele tej spółki. 6

7 Zatrudnienie Na koniec grudnia 2003 roku Relpol zatrudniał 598 osób, czyli o 65 osób mniej niż na koniec grudnia 2002 r. Średni stan zatrudnienia w 2003 r. wyniósł 647 osób. V. Prognoza na 2003 rok Pod koniec stycznia 2003 r., Zarząd Spółki przesłał prognozę na 2003 roku, która zakłada osiągnięcie 90 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 39,6% w porównaniu do przychodów osiągniętych w 2002 roku. Prognozowany zysk operacyjny miał wynieść 8,17 mln zł, a zysk netto 4,23 mln zł. Dwukrotnie spółka podnosiła prognozę zysku operacyjnego, ustalając go na poziomie 10 mln zł. Wyniki za 2003 r. potwierdzają wykonanie prognozy. VI. Wskazanie innych zdarzeń W dniu 21 stycznia 2003 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał postanowienie w sprawie rejestracji obniżenia kapitału akcyjnego Relpol S.A. Kapitał zakładowy, w II kw r. obniżony został o kwotę zł, z zł do zł. Po umorzeniu akcji spółki, ilość wyemitowanych akcji zmniejszyła się z sztuk do sztuk. Struktura kapitału akcyjnego: 1. Akcje serii A sztuk 2. Akcje serii B sztuk 3. Akcje serii C sztuk VII. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowy za III kwartały 2003 r. W dniu 18 września 2003 r., spółka otrzymała Decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. w kwocie zł. W raporcie bieżącym nr 48/2003 z dnia r. spółka poinformowała, że w pierwszej Decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej otrzymanej w styczniu 2002 r. inspektor kontroli, powoływał się na obejście prawa i art. 58 par.1 k.c., nie wskazując jednocześnie konkretnego przepisu podatkowego, który Spółka naruszyła swoim działaniem. Inspektor postawił spółce zarzut obejścia prawa podatkowego, natomiast nie uzasadnił tego merytoryczną analizą ekonomiczną opłacalności transakcji. W związku z powyższym spółka złożyła odwołanie do Izby Skarbowej, która podzieliła stanowisko spółki i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia. W drugiej Decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej, otrzymanej 18 września 2003 r., UKS powołuje się na naruszenie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, i stwierdza, że spółka niesłusznie zaliczyła wydatki na nabycie 7

8 akcji, do kosztów uzyskania przychodów. Zarząd spółki, nie podziela stanowiska Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, i w wyznaczonym terminie złoży ponownie odwołanie do Izby Skarbowej w Zielonej Górze. W przypadku, gdy Izba Skarbowa nie przyjmie stanowiska spółki, wówczas Relpol skieruje sprawę do NSA. W związku z tym, że wniesienie odwołania do Izby Skarbowej nie wstrzymuje wykonania decyzji UKS, Relpol obliczył kwotę odsetek i w dniu 23 września wpłacił na konto Urzędu Skarbowego, kwotę zobowiązania podatkowego i odsetek, w wysokości ogółem ,60 zł. W październiku 2003 r. Relpol złożył odwołanie do Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Po rozpatrzeniu odwołania, w dniu 2 lutego 2004 r. spółka otrzymała decyzję Izby Skarbowej, w której to decyzji uwzględnione zostały argumenty spółki przedstawione w odwołaniu, jednak Izba Skarbowa kolejny raz przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez urząd pierwszej instancji. VIII. Wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na WZA, na dzień Leszek Jędrzejewski szt 15,67% OFE Skarbiec-Emerytura szt 8,48% CU S.A. Warszawa szt 7,29% Skarbiec TFI S.A szt 5,54% Generali OFE szt 5,51% ING TFI S.A szt 5,57% IX. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające lub nadzorujące. Stan posiadanych akcji przez Zarząd i Radę Nadzorczą na dzień r. Zarząd Relpol S.A akcji Rada Nadzorcza Relpol S.A akcji W IV kw r. oraz w styczniu 2004 r. dwóch członków Rady Nadzorczej sprzedało w sumie akcje spółki. X. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem. Nie zostały wszczęte przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności emitenta, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. XI. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki. 1. Relpol-Asia Sp. z o.o. na kwotę USD do r. 8

9 XII. Inne istotne zdarzenia Brak innych zdarzeń. XIII. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę zależną transakcji o równowartości kwoty Euro. Relpol S.A. i jednostki zależne nie zawierały w 2003 r. transakcji z podmiotami powiązanymi, które miałyby charakter transakcji innych niż typowe i rutynowe, zawierane na warunkach rynkowych porównywalnych, w wysokości równowartości kwoty Euro. 9

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego S.A.-QS za III kw. 2004 r.

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego S.A.-QS za III kw. 2004 r. Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego S.A.-QS za III kw. 2004 r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Przy sporządzaniu raportu za III kw. 2004 r. przyjęte zostały takie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2001

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2001 POCZTA Od : Milczarek Piotr Data odbioru : 2001-08-28 23:28:32 Do : KPW EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2001 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004 Rzeszów, 01 03-2005 r. INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004 1. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za III kwartał 2015 r.

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za III kwartał 2015 r. do sprawozdania finansowego za III kwartał r. I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ustawy,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 r.

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 r. do sprawozdania finansowego za I kwartał r. I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ustawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.06.2010 1 WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka DROP S.A. powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. do sprawozdania finansowego za III kwartał r. I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ustawy,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany SAQ 3/2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 5 6 7 8 9 Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego PPWK S.A. SA - QSr 4/2004. 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 r. do sprawozdania finansowego za I kwartał r. I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ustawy,

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia B. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1. Objaśnienia do bilansu 1) Środki trwałe Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne Zmniejszeni a wartości początkowej Środki trwałe razem: 1 22 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLNA SA-Q 4/2005 Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo