Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Komentarz do raportu kwartalnego S.A.-Q za IV kw r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Przy sporządzaniu raportu za 2003 r. przyjęte zostały takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu raportu półrocznego poza zmianami:- zasady wyceny udziałów w jednostkach powiązanych, -zasad wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy. Zmiany opisano poniżej. Zostały one opisane w informacji dodatkowej i komentarzu zarządu do sprawozdania S.A.- P za 2003 r. i opublikowane r. W związku z zaleceniami biegłego rewidenta, w IV kw r. Spółka dokonała zmiany sposobu wyceny długoterminowych udziałów w jednostkach podporządkowanych. Zamiast dotychczas stosowanej metody wyceny udziałów według ceny ich nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości, wprowadzono wycenę według praw własności tj. uwzględniającą rzeczywisty udział spółki w aktywach netto spółek powiązanych kapitałowo. Zmiana ta ma na celu przedstawienie rzeczywistej wartości godziwej tychże udziałów. W związku z tym, że Relpol S.A. nabyła większość udziałów w jednostkach podporządkowanych przed 1998r, powstała wartość firmy przy zakupie do dnia r uległaby całkowitemu rozliczeniu poprzez odpisy rat w okresie pięciu lat wpływając na wynik finansowy z lat ubiegłych, skutki przeceny udziałów według stanu na r zostały odniesione w nie podzielony wynik z lat ubiegłych. Wyceny długoterminowych udziałów w 2003r dokonano na podstawie dotychczas otrzymanych od spółek powiązanych, wyników za 2003r. Ewentualna korekta wyceny, polegająca na ponownym przeliczeniu wartości udziałów po otrzymaniu ostatecznych wyników spółek (np. po badaniu bilansu) zostanie dokonana w rocznym sprawozdaniu finansowym. Metodą praw własności nie objęto spółki, w których Relpol S.A. utracił sprawowanie kontroli poprzez sprzedaż udziałów w 2003r. Zastosowana metoda wyceny udziałów ma następujący wpływ na wynik finansowy: - dotyczy okresu od momentu zakupu udziałów w spółkach do końca 2001r wprowadzono do ksiąg w sprawozdaniu za 2003r, jako nie podzielony wynik z lat ubiegłych, w wysokości (zysk) tys. zł. - dotyczy okresu sprawozdawczego za 2002r wpływ na wynik za 2002r (strata) 301 tys. zł. - wycena w 2003r na podstawie prognozowanych wyników spółek (zysk) tys. zł. W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości do wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych zastosowano średni kurs NBP. Przed zmianą wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonywano odpowiednio: - według kurs kupna -aktywa - lub sprzedaży pasywa stosowanego w dniu wyceny przez banki, z których korzystała jednostka. Zmiana zasad wyceny wywarła wpływ ( wzrost) na wynik finansowy w wysokości 156 tys. zł. 1

2 Pozycje aktywów i pasywów bilansu, przeliczono na Euro wg. kursu średniego obowiązującego w dniu r tj. 1 Euro = 4,7170 PLN. Poszczególne pozycje rachunku wyników za IV kwartały 2003 r. przeliczono na Euro wg. średniej arytmetycznej kursów średnich, obowiązujących na koniec każdego miesiąca w I-IV kw r. tj. 1 Euro = 4,6956 PLN. Kursy walut w porównywalnym okresie ubr. kształtowały się następująco: W dniu r - 1 Euro = 4,0001PLN. Kurs średni w I-IV kw r. - 1 Euro = 3,9868 PLN. II. Korekty z tyt. rezerw i odpisów aktualizujących aktywa spółki. STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH AKTYWA SPÓŁKI Treść Stan na r Obroty w I-XII 2003r Stan na r Rozwiązano Utworzono I Odpis aktualizujący wartości śr. trwałych i podobne , ,16 0, ,65 II. Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa - udziały , , , ,28 w podmiotach powiązanych III. Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa - udziały 3.375, ,00 0,00 0,00 w podmiotach pozostałych IV Odpis aktualizujący wartość zapasów , , , ,03 V Odpis aktualizujący należności z tyt. dostaw , , , ,46 VI Odpis aktualizujący inne należności ,84 0, , ,02 VII. Odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze , , ,62 sądowej VIII Odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa , ,24 111,22 111,22 finansowe Razem , , , ,28 2

3 STAN REZERW Treść Stan na r Obroty w I-XII 2003r Stan na r Rozwiązano Utworzono I Rezerwa na świadczenia , , , ,60 emerytalne i podobne II. Pozostałe rezerwy , , , ,50 A/ Na przyszłe zobowiązania , , , ,50 podatkowe III. Rezerwy w biernych , ,11 0, ,92 rozlicz. międzyokresowych A/ Na urlopy wypoczynkowe , ,11 0, ,92 B/ Pozostałe ,00 0,00 0, ,00 IV. Rezerwa z tyt. odroczonego , , , ,94 podatku dochodowego Razem , , , ,96 III. Istotne dokonania lub niepowodzenia w 2003 r. Za powodzenie w 2003 r., w zakresie działalności operacyjnej należy uznać dynamikę sprzedaży i poprawą wskaźników ekonomicznych, natomiast w zakresie działalności finansowej, pozyskanie inwestorów finansowych dla spółki i uporządkowanie struktury akcjonariatu. IV. Omówienie wyników za IV kwartały 2003 r. - Wzrost przychodów ze sprzedaży o 28,6% (IVq 2003 / IVq 2002) - Wzrost zysku brutto na sprzedaży o 26,1% (IVq 2003 / IVq 2002) - Wzrost marży EBITDA do 18,4% (IVq 2003 / IVq 2002) - Wzrost marży EBIT do 12,7% (IVq 2003 / IVq 2002) w mln zł WYSZCZEGÓLNIENIE (w mln zł) IVq 2003 IVq 2002 Zmiana Przychody ze sprzedaży 24,35 18,93 28,6% Zysk brutto na sprzedaży 5,99 4,75 26,1% Marża brutto na sprzedaży (%) 24,6% 25,1% EBITDA 4,48 2,24 100% Marża EBITDA (%) 18,4% 11,8% EBIT 3,10 0,95 226,3% Marża EBIT (%) 12,7% 5,0% Zysk netto 2,2-5,6 3

4 - Wzrost przychodów ze sprzedaży o 40,0% (I-IVq 2003 /I-IVq 2002) - Wzrost zysku brutto na sprzedaży o 31,2% (I-IVq 2003 / I-IVq 2002) - Wzrost marży EBITDA do 17,3% (I-IVq 2003 / I-IVq 2002) - Wzrost marży EBIT do 11,8% (I-IVq 2003 / I-IVq 2002) WYSZCZEGÓLNIENIE (w mln zł) I-IVq 2003 I-IVq 2002 Zmiana Przychody ze sprzedaży 90,30 64,49 40,0% Zysk brutto na sprzedaży 20,56 15,67 31,2% Marża brutto na sprzedaży (%) 22,8% 24,3% EBITDA 15,62 6,70 133,1% Marża EBITDA (%) 17,3% 10,4% EBIT 10,1 2,3 339,1% Marża EBIT (%) 11,8% 3,6% Zysk netto 4,42-7,2 Przychody ze sprzedaży W czwartym kwartale br. Spółka osiągnęła 24,3 mln zł przychodów, czyli o 29% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po czterech kwartałach sprzedaż osiągnęła poziom 90,3 mln zł, co stanowi 40% wzrost w stosunku do roku Struktura sprzedaży wg. grup wyrobów w mln. zł GRUPA WYROBÓW I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw % 2002% I. Wyroby i usługi w tym: 72,4 51,0 80,2% 79,1% Przekaźniki przemysłowe 27,9 21,3 30,9% 33,0% Przekaźniki miniaturowe 32,1 18,9 35,6% 29,3% Zabezpieczenia średniego napięcia i bramki dozymetryczne 6,3 5,5 7,0% 8,6% Gniazda wtykowe do przekaźników 2,9 1,7 3,2% 2,6% Usługi 3,2 3,6 3,5% 5,6% II. Towary 17,9 13,5 19,8% 20,9% Razem 90,3 64,5 100% 100% Istotny wzrost sprzedaży świadczy o zdobywaniu udziałów rynkowych, przede wszystkim na rynku europejskim. Ponad 35% przychodów ze sprzedaży, stanowią przekaźniki miniaturowe, udział ich w 2003 r. wzrósł o 6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Drugą dużą pozycję- 30% przychodów ze sprzedaży, Spółka osiągnęła ze sprzedaży przekaźników przemysłowych. Sprzedaż towarów handlowych, które umożliwiają kompleksową obsługę klientów, stanowi 20%. 4

5 Geograficzna struktura sprzedaży Relpol S.A w IV kw: w mln zł WYSZCZEGÓLNIENIE IVq 2003 Udział % IVq 2002 Udział % Kraj 6,58 27,0% 5,58 29,5% Eksport 17,77 73,0% 13,35 70,5% Razem 24,35 100,0 18,93 100,0 Dynamiczny wzrost przychodów, został osiągnięty dzięki zwiększającemu się eksportowi. Przychody z eksportu osiągnęły w IV kwartale poziom 17,77 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 33%. Sprzedaż krajowa wyniosła 6,6 mln zł, co oznacza 18% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Geograficzna struktura sprzedaży Relpol S.A. w 2003 r: w mln zł WYSZCZEGÓLNIENIE I-IVq 2003 Udział % I-IVq 2002 Udział % Kraj 24,73 27,4% 24,03 37,3% Eksport 65,56 72,6% 40,46 62,7% Razem 90,30 100,0 64,49 100,0 Najbardziej dynamicznie rosnącym rynkiem sprzedaży są Włochy, gdzie sprzedaż wzrosła o 180%. Dużą dynamikę sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego, wykazuje też rynek rosyjski, ukraiński i francuski. Ogółem poziom przychodów ze sprzedaży w 2003 r. był zgodny z założonym planem. Walutowa struktura przychodów ze sprzedaży w mln zł WALUTA I-IV kw I-IVkw I-IV kw. 2003% I-IV kw. 2002% PLN 24,7 24,0 27,4% 37,3% EUR 48,0 27,5 53,2% 42,6 USD 15,5 10,7 17,2% 16,6% GBP 2,1 2,3 2,2% 3,5 Razem 90,3 64,5 100% 100% W 2003 r. półka osiągnęła ponad 72% przychodów ze sprzedaży w walutach obcych. Największą pozycję przychodów ze sprzedaży osiągnięto w Euro, ponad 53%. Udział sprzedaży w Euro, zwiększył się o 10%, w porównaniu do 2002r. Sytuacja taka spowodowana jest aktywną działalnością Relpolu na rynkach Europy Zachodniej. O 10 % w porównaniu do porównywalnego okresu rub. zmniejszył się udział sprzedaży w walucie polskiej. Sprzedaż w USD stanowi 17% przychodów ze sprzedaży ogółem. 5

6 Przychody ze sprzedaży wzrosły w 2003 r. o 40%. Ponad dwukrotnie, w stosunku do roku 2002, wzrósł zysk netto na sprzedaży. Taka dynamika wzrostu sprzedaży i zysku na sprzedaży, możliwa była dzięki pozytywnemu wpływowi kursu Euro na działalność operacyjną, obniżeniu kosztów stałych przy wyższym poziomie sprzedaży, zwiększeniu wydajności pracy, zwiększeniu zakresu kooperacji. Spadek o 1,5 pkt. proc marży brutto na sprzedaży za w 2003 r., w stosunku do roku ubiegłego, spowodowany był zmianą struktury geograficznej sprzedaży oraz rozpoczęciem produkcji nowych wyrobów. W 2003 r. zysk EBITDA wzrósł z 10% do 17 % w stosunku do ubr. Zysk operacyjny w 2003 roku, osiągnął poziom 10,1 mln zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wynosił on 2,3 mln zł. Tym samym marża EBIT w 2003 r. wyniosła 11,8% i wzrosła w stosunku do porównywalnego okresu ubr. o 8,2 pkt. proc. Na wyniki br. wpływ miało dodatnie saldo z tytułu pozostałej działalności operacyjnej, w kwocie 2,3 mln zł. W ubiegłym roku nadwyżka przychodów operacyjnych nad kosztami wynosiła 0,1 mln zł. Największą pozycję pozostałych przychodów z działalności operacyjnej stanowią rozwiązane rezerwy 1,9 mln zł (na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, urlopy, należności), przychody z dzierżawy majątku trwałego 0,6 mln zł, odpis ujemnej wartości firmy 0,6 mln zł. Pozostałe pozycje rachunku zysków i strat Duży wpływ na wyniki 2003 r. miało ujemne saldo na działalności finansowej. W 2003 roku koszty finansowe osiągnęły poziom 6,3 mln zł, przy przychodach finansowych w wysokości 2,6 mln zł. Poniesione koszty finansowe wiązały się głównie z dwoma czynnikami. Jednym z nich były koszty odsetek w wysokości 2,2 mln zł a drugim, nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, w wysokości 3,9 mln zł. W 2002 roku wystąpiła nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w wysokości 0,4 mln zł. Różnice kursowe w decydującej mierze spowodowane były stanem zobowiązań spółki w walucie obcej i wycenie po najwyższym w 2003 r. kursie EURO na dzień bilansowy. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych krótkoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł 27,5 mln zł, i był niższy w stosunku do ubiegłego roku o 3,8 mln zł. Biorąc pod uwagę stan posiadanej przez spółkę gotówki na dzień bilansowy w kwocie 5,0 mln zł, dług netto na dzień 31 grudnia 2003 wynosił 22,5 mln zł. We wrześniu 2003 r. Spółka wpłaciła do Urzędu Skarbowego, 5,7 mln zł zobowiązania z tyt. podatku dochodowego za 2000 r., wynikającego z Decyzji UKS. Relpol odwołał się od tej decyzji i w lutym 2004 r. otrzymał decyzję Izby Skarbowej uchylającą decyzję UKS i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia. A zatem dopóki Spółka nie otrzyma kolejnej decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej liczy na zwrot wpłaconej kwoty zobowiązania. W 2003 roku Relpol porządkował strukturę grupy kapitałowej i sprzedał udziały w spółkach, których przedmiot działalności nie jest związany z produkcją i dystrybucją przekaźników. W związku z tym sprzedanych zostało 51% udziałów w spółce Relpol Broker oraz 66% akcji w spółce Relpol Moc, za ogólną kwotę 184 tys. zł. Akcje spółki Relpol Moc nabył inwestor z Warszawy, natomiast udziały w spółce Relpol Broker, nabyli dotychczasowi współwłaściciele tej spółki. 6

7 Zatrudnienie Na koniec grudnia 2003 roku Relpol zatrudniał 598 osób, czyli o 65 osób mniej niż na koniec grudnia 2002 r. Średni stan zatrudnienia w 2003 r. wyniósł 647 osób. V. Prognoza na 2003 rok Pod koniec stycznia 2003 r., Zarząd Spółki przesłał prognozę na 2003 roku, która zakłada osiągnięcie 90 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 39,6% w porównaniu do przychodów osiągniętych w 2002 roku. Prognozowany zysk operacyjny miał wynieść 8,17 mln zł, a zysk netto 4,23 mln zł. Dwukrotnie spółka podnosiła prognozę zysku operacyjnego, ustalając go na poziomie 10 mln zł. Wyniki za 2003 r. potwierdzają wykonanie prognozy. VI. Wskazanie innych zdarzeń W dniu 21 stycznia 2003 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał postanowienie w sprawie rejestracji obniżenia kapitału akcyjnego Relpol S.A. Kapitał zakładowy, w II kw r. obniżony został o kwotę zł, z zł do zł. Po umorzeniu akcji spółki, ilość wyemitowanych akcji zmniejszyła się z sztuk do sztuk. Struktura kapitału akcyjnego: 1. Akcje serii A sztuk 2. Akcje serii B sztuk 3. Akcje serii C sztuk VII. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowy za III kwartały 2003 r. W dniu 18 września 2003 r., spółka otrzymała Decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. w kwocie zł. W raporcie bieżącym nr 48/2003 z dnia r. spółka poinformowała, że w pierwszej Decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej otrzymanej w styczniu 2002 r. inspektor kontroli, powoływał się na obejście prawa i art. 58 par.1 k.c., nie wskazując jednocześnie konkretnego przepisu podatkowego, który Spółka naruszyła swoim działaniem. Inspektor postawił spółce zarzut obejścia prawa podatkowego, natomiast nie uzasadnił tego merytoryczną analizą ekonomiczną opłacalności transakcji. W związku z powyższym spółka złożyła odwołanie do Izby Skarbowej, która podzieliła stanowisko spółki i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia. W drugiej Decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej, otrzymanej 18 września 2003 r., UKS powołuje się na naruszenie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, i stwierdza, że spółka niesłusznie zaliczyła wydatki na nabycie 7

8 akcji, do kosztów uzyskania przychodów. Zarząd spółki, nie podziela stanowiska Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, i w wyznaczonym terminie złoży ponownie odwołanie do Izby Skarbowej w Zielonej Górze. W przypadku, gdy Izba Skarbowa nie przyjmie stanowiska spółki, wówczas Relpol skieruje sprawę do NSA. W związku z tym, że wniesienie odwołania do Izby Skarbowej nie wstrzymuje wykonania decyzji UKS, Relpol obliczył kwotę odsetek i w dniu 23 września wpłacił na konto Urzędu Skarbowego, kwotę zobowiązania podatkowego i odsetek, w wysokości ogółem ,60 zł. W październiku 2003 r. Relpol złożył odwołanie do Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Po rozpatrzeniu odwołania, w dniu 2 lutego 2004 r. spółka otrzymała decyzję Izby Skarbowej, w której to decyzji uwzględnione zostały argumenty spółki przedstawione w odwołaniu, jednak Izba Skarbowa kolejny raz przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez urząd pierwszej instancji. VIII. Wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na WZA, na dzień Leszek Jędrzejewski szt 15,67% OFE Skarbiec-Emerytura szt 8,48% CU S.A. Warszawa szt 7,29% Skarbiec TFI S.A szt 5,54% Generali OFE szt 5,51% ING TFI S.A szt 5,57% IX. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające lub nadzorujące. Stan posiadanych akcji przez Zarząd i Radę Nadzorczą na dzień r. Zarząd Relpol S.A akcji Rada Nadzorcza Relpol S.A akcji W IV kw r. oraz w styczniu 2004 r. dwóch członków Rady Nadzorczej sprzedało w sumie akcje spółki. X. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem. Nie zostały wszczęte przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności emitenta, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. XI. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki. 1. Relpol-Asia Sp. z o.o. na kwotę USD do r. 8

9 XII. Inne istotne zdarzenia Brak innych zdarzeń. XIII. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę zależną transakcji o równowartości kwoty Euro. Relpol S.A. i jednostki zależne nie zawierały w 2003 r. transakcji z podmiotami powiązanymi, które miałyby charakter transakcji innych niż typowe i rutynowe, zawierane na warunkach rynkowych porównywalnych, w wysokości równowartości kwoty Euro. 9

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 5 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6 7 8 9 10 11 Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego ComArch SA za IV kwartał 2004 roku 1. Struktura Grupy Kapitałowej Struktura Grupy ComArch

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku 1. Forma prawna NFI Fundusz prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 9 zakończony 30 września 2012 roku Kruszwica, 14 listopada 2012 roku ZAWARTOŚĆ: WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 FOKSAL NFI S.A. skorygowany SAF-Q 1/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS w tys. zł 31.03.2000 koniec kwartału 31.12.1999 koniec poprz. Kwartału 31.03.1999 koniec kwartału 31.12.1998 koniec poprz. Kwartału A k t y w a I. Majątek trwały 3 770 3 958 5 745 5 928 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok)

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r.nr 31, poz 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo