OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI"

Transkrypt

1 Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja, motywowanie do pracy, oceny pracownicze, gospodarowanie zasobem pracy, zarządzanie kadrami, zarządzanie zasobami ludzkimi. Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach (wszystkie w przygotowaniu): 1. Zarządzanie zasobem pracy w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa Remes Sp. z o.o. 2. Motywowanie do pracy w przedsiębiorstwie produkcji narzędzi medycznych Aesculap-Chifa Sp.z o.o. 3. Funkcjonowanie systemu motywowania do pracy na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 4. Organizacja pracy i zarządzanie kadrami w wielodziałowym przedsiębiorstwie handlowym 5. Elastyczne formy zatrudnienia. Analiza zalet i wad z perspektywy pracownika i pracodawcy 6. Systemy wynagradzania za prace na przykładzie sektora bankowego OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr hab. MARIA CHROMIŃSKA, prof. nadzw. AE Analiza zatrudnienia. Analiza statystyczna jednostek finansowych i bankowych. Przeobrażenia demograficzne ludności miast i wsi w Polsce w okresie powojennym Katedra: Statystyki i Demografii Zatrudnienie, finanse i bankowość, ludność. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Statystyczna identyfikacja prawidłowości dotyczących wielkości i struktury urodzeń w województwie dolnośląskim i lubuskim w latach Statystyczna identyfikacja prawidłowości dotyczących osób bezrobotnych w gminie Lubsko w latach Statystyczna analiza budżetu gminy Nowogród Bobrzański w latach Statystyczna analiza zmian w wielkości i strukturze dochodów budżetu gminy Słubice w latach Przeobrażenia w wielkości i strukturze wykształcenia ludności miast w Polsce w świetle spisów powszechnych z lat Zainteresowania uczestników seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami zarządzania zasobem pracy w przedsiębiorstwie 2. W przypadku większej liczby chętnych niż o przyjęciu decydować będzie średnia ocen

2 Imię i nazwisko: dr MACIEJ CIEŚLUKOWSKI Zarządzanie projektami finansowanymi z funduszów Unii Europejskiej Katedra: Finansów Publicznych Projekty samorządowe i organizacji pozarządowych finansowane z funduszów Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); Projekty przedsiębiorstw finansowane z funduszów UE i EOG; Fundusze strukturalne UE; Polityka podatkowa UE i podatki w krajach UE; Budżet Unii Europejskiej 1. Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta Gniezno w latach Opodatkowanie rodziny w Polsce i w Niemczech podatkiem dochodowym od osób fizycznych w latach Zainteresowanie tematyką finansów Unii Europejskiej 10 osób OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr hab. WALDEMAR CZTERNASTY, prof. nadzw. AE Funkcjonowanie przedsiębiorstw w rynkowych warunkach gospodarowania Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Dostosowania przedsiębiorstw sektora żywnościowego do rynkowych warunków gospodarowania; przekształcenia restrukturyzacyjne firm i ich ekonomiczne konsekwencje; funkcjonowanie rynków związanych z gospodarką żywnościową; ekonomiczne przeobrażenia w spółdzielczości rolniczej; zagadnienia kredytowania sektora żywnościowego; problemy rozwoju pozarolniczej działalności na terenach wiejskich. 1. Dystrybucja produktów jako element zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem na przykładzie KRINES GmbH 2. Rola Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa w procesach rozwoju sektora żywnościowego w Polsce. 3. Funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa na regionalnym rynku woj. lubuskiego. Na przykładzie EKOBUD Sp. z o.o. 4. Finansowanie rolnictwa w działalności banków spółdzielczych na przykładzie Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu. 5. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w świetle polityki regionalnej na przykładzie Bełchatowa. 1. Zainteresowanie przedstawioną problematyką. 2. Motywacja i entuzjazm do pracy badawczej w zakresie pisanej pracy dyplomowej

3 Imię i nazwisko: prof. dr hab. ANDRZEJ CZYŻEWSKI Dostosowania rynkowe przedsiębiorstw i instytucji w warunkach integracji z UE Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Gospodarka żywnościowa, transformacja gospodarki Polski do warunków rynkowych przed i po wejściu do UE, dostosowania przedsiębiorstw do unijnych warunków gospodarki, banki spółdzielcze, obszary wiejskie, fundusze unijne, czynniki i struktury wytwórcze w przedsiębiorstwie i sektorze. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. J. Strzelewicz-Żurek, Pieniężne i fiskalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w Polsce w dekadzie przełomu wieków , Poznań P. Jezierski, Strategia rozwoju miasta i gminy Jarocin przed i po akcesji do UE, Poznań B. Potoczna, Zatrudnienie i bezrobocie w gminie Mrocza na tle sytuacji w powiecie nakielskim w latach , Poznań B. Lemańczyk, Sytuacja Ekonomiczna gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka, Bydgoszcz Wyraźna motywacja seminarzysty do napisania oryginalnej i ciekawej pracy dyplomowej z możliwością kontynuacji tematu na II stopniu studiów 2. Dążenie do satysfakcji z pracy badawczej OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr BAZYLI CZYŻEWSKI Procesy integracji przedsiębiorstw w Polsce i na świecie Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Procesy integracji pionowej i poziomej w przedsiębiorstwach; ekonomiczne skutki globalizacji; narzędzia i strategie zabezpieczania przed ryzykiem rynkowym (m.in. integracja kontraktowa, giełdy, rynki terminowe); rola instytucji w procesie integracji Przykładowe tytuły prac dyplomowych: 1. Strategie rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce 2. Strategie zabezpieczania się przed ryzykiem cenowym w małym przedsiębiorstwie 3. Integracja pozioma i pionowa w przedsiębiorstwach agrobiznesu 4. Przesłanki rozwoju giełd towarowych w Polsce 5. Grupy producentów jako regulator podaży na wybranych rynkach rolnych w Polsce 6. Kanały marketingowe na kluczowych rynkach surowców rolnych w Polsce 6-1. Wyraźna motywacja seminarzysty do napisania oryginalnej, twórczej i ciekawej pracy dyplomowej z możliwością kontynuacji tematu na II stopniu studiów 2. Zamiłowanie do pracy badawczej

4 Imię i nazwisko: dr hab. EMILIA DENEK, prof. nadzw. AE Finansowanie działalności samorządu terytorialnego. Finansowanie usług społecznych (oświatowych, kulturalnych, medycznych, pomocy społecznej) Katedra: Finansów Publicznych Szeroko pojęta gospodarka finansowa samorządu terytorialnego; wybrane elementy tej gospodarki (rola podatków, dochodów uzupełniających w tej gospodarce itp.); instrumenty państwa i samorządu terytorialnego: w rozwoju gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatów; w ograniczaniu bezrobocia; w ochronie środowiska; w rozwoju przedsiębiorczości; w rozwoju turystyki; finansowanie działalności usługowej w gminach i powiatach (działalności komunalnej, oświatowej, kulturalnej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej itp.). Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego 1. Średnia ocen powyżej 3,0 2. Zainteresowanie studentów podaną tematyką 3. Chęć współpracy z prowadzącą seminarium OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr ALEKSANDER GRZELAK Ekonomiczna ocena procesów transformacji przedsiębiorstw i instytucji w Polsce Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Makroekonomia, procesy transformacji gospodarki, instytucje gospodarki rynkowej, gospodarka żywnościowa, integracja z UE, procesy globalizacji, dostosowania przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej, obszary wiejskie, otoczenie marketingowe przedsiębiorstw, struktury wytwórcze w przedsiębiorstwie, ocena konkurencyjności przedsiębiorstw. 1. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa PKP w perspektywie integracji z UE 2. Dostosowania rynkowe przemysłu spożywczego w Polsce w okresie przemian gospodarczych próba oceny 3. Wpływ inwestycji gminnych na rozwój lokalny na przykładzie gminy Gniewkowo 4. Polskie rolnictwo w drodze do integracji z UE 5. Funkcjonowanie branży zbożowo-młynarskiej na przykładzie działalności przedsiębiorstwa Młyn Wojciech w Barcinie 6 osób Motywacja i entuzjazm do pracy badawczej w zakresie pisanej pracy dyplomowej

5 Imię i nazwisko: dr hab. JERZY HANDSCHKE, prof. nadzw. AE Ubezpieczenia gospodarcze z elementami ubezpieczeń społecznych. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie Katedra: Ubezpieczeń Ubezpieczenia; problemy ekonomiczne, prawne i organizacyjne; finanse ubezpieczeń; rynek ubezpieczeniowy; bancassurance; nadzór ubezpieczeniowy; polityka ubezpieczeniowa; instytucje rynku ubezpieczeniowego; dystrybucja ubezpieczeń; broker i agent ubezpieczeniowy; interes ubezpieczających; ubezpieczenia na życie; ubezpieczenia majątkowe; system emerytalny; pracownicze programy emerytalne; ubezpieczenia zdrowotne; Rzecznik Ubezpieczonych. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Rola ubezpieczenia kredytu hipotecznego w rozwoju rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. 2. Kryteria wyboru otwartych funduszy emerytalnych w Polsce. 3. Ubezpieczenie kredytu a zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Maksymalna liczba uczestników seminarium Zainteresowanie problematyką 2. Kolejność zgłoszeń 3. Pierwszeństwo dla studentów ze specjalności: ubezpieczenia OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr MAŁGORZATA MAGDALENA HYBKA Planowanie i doradztwo podatkowe Katedra: Finansów Publicznych Opodatkowanie przedsiębiorców w Polsce i w państwach UE. Podatki a źródła finansowania przedsiębiorstwa. Instrumenty optymalizacji podatkowej. Doradztwo podatkowe w świetle przepisów krajowych i wewnątrzwspólnotowych. Rynek usług w zakresie doradztwa podatkowego a usługi biur rachunkowych. Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa między państwami UE. Rozliczenia przedsiębiorców z tytułu podatków. Raje podatkowe w strategiach korporacji międzynarodowych. Przyczyny i skutki występowania oszustw podatkowych. Kontrola podatkowa i skarbowa metody planowania, prawa i obowiązki stron. Zarządzanie ryzykiem podatkowym przez przedsiębiorstwa oraz przez administrację podatkową. Postępowanie podatkowe prawa i obowiązki stron postępowania podatkowego. Przykładowe tytuły prac: 1. Wybór optymalnej formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce 2. Obowiązki przedsiębiorstwa XYZ jako podatnika podatku od towarów i usług w latach Opodatkowanie podatkowej grupy kapitałowej podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce i innych państwach UE 4. Ceny transferowe i ich wykorzystanie w strategiach podatkowych przedsiębiorstw 5. Wpływ odliczeń od dochodu na ciężar opodatkowania osób prawnych w województwie wielkopolskim 1. Zainteresowanie problematyką doradztwa podatkowego i strategii podatkowej przedsiębiorstwa 2. Pożądana jest dobra znajomość, co najmniej jednego języka obcego 3. Kreatywność i obowiązkowość Informacje na temat seminarium udzielane są podczas dyżurów, w dniach: poniedziałki w godz. 17:35 18:35 wtorki w godz. 10:45 11:45 pokój 212a, ul. Towarowa 53

6 Imię i nazwisko: dr ANNA IWAŃCZUK Funkcjonowanie instytucji okołobankowych w Polsce i w Unii Europejskiej Katedra: Bankowości Instytucje okołobankowe, współpraca międzybankowa, bankowe izby rozliczeniowe, systemy gwarantowania depozytów, biura informacji kredytowej. Przykładowe proponowane tytuły prac: 1. Instytucjonalne formy współpracy między bankami w Polsce 2. Zewnętrzne źródła informacji o wiarygodności dłużnika 3. Bankowe izby rozliczeniowe w Unii Europejskiej 4. Krajowa Izba Rozliczeniowa i jej rola w obrocie bezgotówkowym 5. Instytucje okołobankowe w nowoczesnej gospodarce rynkowej 6. System gwarantowania depozytów a stabilność systemu bankowego OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr SŁAWOMIR JANKIEWICZ Tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa o gospodarce globalnej Katedra: Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Źródła finansowania MŚP, środki pomocowe UE dla small businessu, zarządzanie i polityka personalna w MŚP, analiza ekonomiczno-finansowa w małej firmie, system planowania i budżetowania w MŚP, rynek kapitałowy. 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa STER-GAZ w Krobii. 2. Wdrażanie systemu HACCP na przykładzie Kaiser pub w Wągrowcu 3. Realizacja zadań w gminie Miastko 4. Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych na przykładzie BZ WBK S.A. 5. Proces planowania w Zakładach Mięsnych w Gostyniu 6 osób 1. Zainteresowanie tematyką seminarium 2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury zagranicznej 3. Gotowość udziału w badaniach związanych z tematyką seminarium

7 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: prof. dr hab. HENRYK JANUSZEK Wybrane zagadnienia socjologii pracy w biznesie Katedra: Socjologii i Filozofii Czynniki warunkujące sprawny, efektywny i konkurencyjny przebieg procesu pracy; postawy i motywacje pracowników wobec pracy; zjawiska dezorganizujące i patologiczne w procesie pracy; innowacje w procesie pracy; przekształcenia społeczne w procesie pracy i ich konsekwencje. Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwo pracy na przykładzie wybranych zakładów pracy w Pile w latach Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób opuszczających zakłady karne 3. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 4. Fluktuacja i stabilizacja pracowników na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1. Zainteresowanie wymienionymi zagadnieniami 2. Chęć napisania pracy dyplomowej w zakresie wymienionych zagadnień 3. Rozmowa kwalifikacyjna z prowadzącym seminarium w godzinach dyżuru OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr hab. TADEUSZ JUJA, prof. nadzw. AE Analiza finansowa i opodatkowanie przedsiębiorstw Katedra: Finansów Publicznych Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych). Struktura i koszt kapitału przedsiębiorstwa. Wynik finansowy a wynik podatkowy przedsiębiorstwa. Wpływ opodatkowania przedsiębiorstwa na jego wynik finansowy. 1. Ocena sytuacji finansowej Zakładu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego na podstawie bilansów 2. Ocena sytuacji finansowej Zakładów Chemicznych Luboń na podstawie rachunku wyników 3. Ocena sytuacji finansowej spółki Polixel S.A. na podstawie rachunku przepływów 4. Kompleksowa ocena sytuacji finansowej spółki Alfa S.A. 5. Analiza podatkowych obciążeń spółki Beta S.A. w latach Wpływ sytuacji finansowej na notowania giełdowe KGHM Polska Miedź 1. Zainteresowanie analizą i opodatkowaniem przedsiębiorstw 2. Gotowość do terminowego przygotowania projektu (pracy dyplomowej) Informacje o seminarium udzielane są w trakcie dyżurów w dniach: środa: 13:00 14:00 czwartek: 12:00 13:00 pokój 209, ul. Towarowa 53

8 Imię i nazwisko: dr MICHAŁ JUREK Uwarunkowania procesu integracji walutowej w Europie i na świecie Katedra: Bankowości Międzynarodowe stosunki walutowe; międzynarodowa polityka makroekonomiczna; kursy walutowe w teorii i praktyce; unie i obszary walutowe; międzynarodowy system walutowy; system walutowy obszaru euro; pieniądz międzynarodowy, jednolity i wspólny; konkurencja walutowa. Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego 1. Rozmowa kandydata z promotorem 2. Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium 3. Średnia ocen 6 osób OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: prof. dr hab. WŁODZIMIERZ KACZOCHA Państwo opiekuńcze założenia filozoficzne i etyczne oraz zagadnienia społeczne, ekonomiczne i prawne Katedra: Socjologii i Filozofii Założenia filozoficzno-etyczne państwa opiekuńczego kulturowe, społeczne i ekonomiczne skutki; państwo opiekuńcze a finanse publiczne Przykładowe tytuły prac magisterskich: 1. Założenia filozoficzno-etyczne państwa opiekuńczego 2. Teoria oraz krytyka państwa opiekuńczego M. Friedmana. Struktura społeczna mieszkańców gminy korzystających z pomocy Urzędu Gminy w latach Organizacje pozarządowe w Poznaniu realizujące opiekuńczość wobec rodzin i dzieci w okresie Formy pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Czarnków osób 1. Wszystkie specjalności 2. Dobra ocena z socjologii (lub filozofii) oraz polityki społecznej

9 Imię i nazwisko: dr RADOSŁAW KAŁUŻNY Finanse i zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych Katedra: Bankowości Finanse i rachunkowość banków komercyjnych i innych instytucji finansowych, sprawozdawczość finansowa, zarządzanie ryzykiem w bankach komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego, adekwatność kapitałowa (Bazylea 2 i CRD). Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego 6 osób 1. Zainteresowanie finansami oraz ryzykiem w instytucjach finansowych 2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie pozwalającym na studiowanie literatury (preferowany język angielski) OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr SŁAWOMIRA KAŃDUŁA Gospodarka finansowa podmiotów publicznych i prywatnych Katedra: Finansów Publicznych Znaczenie fiskalne i pozafiskalne podatków; opłaty publiczne i inne niepodatkowe obciążenia podmiotów prywatnych; pomoc publiczna dla przedsiębiorców; źródła finansowania działalności gmin, powiatów i województw; organizacja i finansowanie działalności usługowej w gminach i powiatach (np. z zakresu oświaty, kultury); współpraca podmiotów publicznych z organizacjami pożytku publicznego; strategia rozwoju JST, program rozwoju przedsiębiorczości, plan rozwoju lokalnego; fundusze strukturalne, Fundusz Spójności i inicjatywy wspólnotowe; rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach (na studiach niestacjonarnych): 1. Organizacja i finansowanie Państwowego Teatru Lalek Tęcza w Słupsku w latach Źródła finansowania inwestycji komunalnych na przykładzie gminy Śrem w latach Zadania gmin z zakresu oświaty i źródła ich finansowania na przykładzie gminy Duszniki w latach Zainteresowanie problematyką seminarium 2. Przed dokonaniem zapisu kontakt z prowadzącą seminarium w godzinach dyżuru

10 Imię i nazwisko: dr hab. ZENOBIA KNAKIEWICZ, prof. nadzw. AE Finanse międzynarodowe i systemy walutowe Katedra: Bankowości Pieniądz, systemy bankowe, międzynarodowe instytucje finansowe, bilanse płatnicze, unie walutowe, kursy walut, systemy kursowe Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego Możliwość pisania prac w zespole (2, 3 osoby) 1. Dążenie do poszerzenia wiedzy z zakresu tematyki seminaryjnej (pieniądza, kursu walutowego, systemu bankowego, bilansu płatniczego i międzynarodowych organizacji finansowych) 2. Znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego) w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury ekonomicznej 3. Podjęcie sumiennej, rzetelnej i systematycznej pracy seminaryjnej 4. Rozmowa z promotorem OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr ANNA MATUSZCZAK Strategia dostosowań rynkowych przedsiębiorstw i gmin w warunkach integracji Polski z UE Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Główne obszary tematyczne/słowa kluczowe: Dostosowania rynkowe przedsiębiorstw, rozwój gmin, agroturystyka, rynki rolne, fundusze unijne, integracja z UE jej uwarunkowani i skutki dla przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, globalizacja, konkurencyjność przedsiębiorstw, rozwój zrównoważony. Przykładowe tytuły prac dyplomowych: 1. Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych świadczących usługi rekreacji konnej w Polsce i Wielkiej Brytanii; Analiza porównawcza. 2. Dostosowania rynkowe Cukrowni w Opalenicy po integracji z UE. 3. Determinanty rynkowe rozwoju Biura Nieruchomości X w latach Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w warunkach ewolucji WPR 6 osób 1. Pomysł na ciekawą, oryginalną, twórczą pracę magisterską 2. Wyraźna motywacja, kreatywność, systematyczność w pracy badawczej

11 Imię i nazwisko: dr hab. WŁADYSŁAW KOT, prof. nadzw. AE Etyka gospodarcza w teorii i praktyce Katedra: Socjologia i Filozofia Kultura; etyka; obyczaje; systemy wartości Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. Etyczne problemy reklamy w internecie 2. Kulturowe modele przedsiębiorstwa 3. Globalizacja spory o jej role i perspektywy 4. Reklama społeczna w dobie komercjalizacji. 5. Etyka w działalności ubezpieczeniowej Wyróżnienia i nagrody dla prac napisanych na seminariach w poprzednich latach: Nagroda Towarzystwa Ubezpieczeniowego 2003 r. Bez warunków ograniczających (decyduje kolejność zgłoszeń) OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr JANINA KOTLIŃSKA Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego Katedra: Finansów Publicznych Gospodarka nieruchomościami komunalnymi; finanse samorządowe; współpraca jednostek samorządowych z bankami; kondycja finansowa jednostek samorządowych; nadzór nad działalnością jednostek samorządowych; turystyka w gminie. 1. Źródła finansowania inwestycji komunalnych (na przykładzie gminy X w latach (trzy lata) 2. Źródła finansowania działalności gminy X w latach (trzy lata) 3. Współpraca gminy X z bankami w latach (trzy lata) 4. Zdolność kredytowa gminy X 5. Rozstrzygnięcia nadzorcze RIO (na przykładzie powiatu X) 6. Rozwój turystyki w gminie X w latach (trzy lata) 1. Zainteresowanie tematyką seminarium 2. Otwarty umysł i chęci do pracy 3. Mile widziany zarys koncepcji pracy ( pomysł na pracę )

12 Imię i nazwisko: dr GRZEGORZ KOTLIŃSKI Systemy informacyjne w bankowości Katedra: Bankowości Systemy informacyjne i informatyczne banków: projektowanie, wdrażanie, architektura, integracja i współpraca z systemami zewnętrznymi, systemy CRM i ich wykorzystanie w obsłudze klientów; działalność instytucji tworzących infrastrukturę technicznoinformacyjną systemu bankowego w Polsce (KIR SA, BIK SA, Biura Informacji Gospodarczych), funkcjonowanie systemów informacyjnych na rynku finansowym (np. WARSET, PAP/REUTERS, Bloomberg). 1. Porównanie bankowych serwisów internetowych na podstawie wybranych przykładów w krajach Unii Europejskiej i w Polsce 2. Struktura internetowych płatności elektronicznych w Polsce w latach aax- xyz 3. Koncepcje świadczenia usług bankowych na przykładzie rozwoju działalności sieci placówek detalicznych banku Migrena i banku Spoko w latach Systemy informacyjne rynku kapitałowego na przykładzie systemu Warset GPW S.A. w Warszawie w latach xxx-yyy 5. Wspieranie działalności pośredników kredytowych przez BIK SA w latach xxxx-yyyy 6 osób Warunki uczestnictwa w seminarium (http://republika.pl/grzekotnik): 1. Otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi (np. z promotorem) 2. Skonkretyzowane zainteresowania (Co chciałabym/chciałbym robić w życiu?) 3. Ponadprzeciętne umiejętności (Co potrafię robić lepiej niż inni?) 4. Znajomość języków (angielski, niemiecki, i język polski) 5. Dotychczasowe osiągnięcia w życiu (np. studenckim), (Jaką książkę czytałaś/łeś w ciągu ostatniego kwartału? Sport? Muzyka? Koło Naukowe?) 6. Odporność na ekstrema (średnia ocen z ostatniej sesji) OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr JACEK LISOWSKI Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń gospodarczych rynek ubezpieczeń w Polsce i na świecie Katedra: Ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń w Polsce i na świecie wyzwania i zmiany; ubezpieczenie kredytu i gwarancje ubezpieczeniowe; analiza finansowa zakładów ubezpieczeń; ubezpieczenia komunikacyjne; Credit Risk Management 1. Rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce 2. Ubezpieczenia kredytu jako instrument ochrony przedsiębiorców. 3. Znaczenie ubezpieczenia kredytów hipotecznych dla rynku nieruchomości w Polsce 4. Czynniki wpływające na rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce 5. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej wybranego zakładu ubezpieczeń. 1. Zainteresowanie problematyką 2. Rozmowa z kandydatem 3. Dobra znajomość języka obcego

13 Imię i nazwisko: dr DAWID PIĄTEK Postsocjalistyczna transformacja gospodarcza Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Analiza przyczyn recesji transformacyjnej, analiza czynników i przyczyn wzrostu gospodarczego w krajach transformujących się, przebieg transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, stabilizacja makroekonomiczna w krajach przechodzących transformację. Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego 1. Zainteresowanie uczestników tematem seminarium 2. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc decydować będzie średnia ocen OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPOMOWE Imię i nazwisko: dr hab. WOJCIECH PIOTR, prof. nadzw. AE Strategia i funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz instytucji sektora finansowego Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Strategie w obszarach marketingu (produktu, dystrybucji, promocji); identyfikacja instrumentów i strategii kreowania wizerunku; rekonstrukcja strategii motywacyjnych (płacowych i pozapłacowych); analiza wskaźnikowa jako przesłanka wyboru strategii 1. Strategia promocji na przykładzie IKEA RETAIL Sp. z o.o. 2. System motywacji płacowych i pozapłacowych na przykładzie firmy Bolls Sp. z o.o. 3. Strategia kreowania wizerunku firmy na przykładzie Kompanii Piwowarskiej S.A. Poznań 4. Instrumenty ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie Banku BPH S.A. 5. Aplikacja analizy finansowej w controllingu na przykładzie SKF Poznań S.A. 6. System zarządzania jakością jako element strategii na przykładzie Adler Polska Sp. z o.o. 1. Zainteresowanie problematyką 2. Rozmowa kwalifikacyjna

14 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr hab. WIESŁAWA PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA, prof. nadzw. AE Imię i nazwisko: dr hab. ANDRZEJ PRZYMEŃSKI, prof. nadzw. AE Banki, przedsiębiorstwa, giełda, pieniądz i rynek kapitałowy w dobie globalizacji Katedra: Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Banki komercyjne, bank centralny, giełda, polityka pieniężna, pośrednictwo finansowe, rynek kapitałowy i pieniężny, instrumenty tych rynków, instrumenty pochodne, fundusze inwestycyjne. 1. Analiza techniczna wybranych papierów wartościowych z GPW w Warszawie 2. Działalność kredytowa banków komercyjnych 3. Zamknięte fundusze inwestycyjne w Polsce 4. Leasing jako forma kredytowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw 5. Pierwsze oferty publiczne na rynku kapitałowym Polityka społeczna w Polsce w skali lokalnej i ponadlokalnej. Tytuł seminarium zakreśla jego ogólne ramy problemowe, istnieje możliwość uzgadniania innych tematów w zakresie socjoekonomii, polityki społecznej, realizacji zadań publicznych przez samorządy terytorialne. Katedra: Socjologii i Filozofii Polityka społeczna, realizacja zadań publicznych, samorządy terytorialne i ich gospodarka budżetowa, zatrudnienie (w tym socjalne), mieszkalnictwo (w tym socjalne), bezpieczeństwo socjalne, oświata, społeczni partnerzy polityki społecznej państwa, instytucje dialogu społecznego w sferze gospodarczej (związki zawodowe, organizacje pracodawców, komisja trójstronna), lokalna gospodarka turystyczna. Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. Realizacja zadań publicznych w zakresie oświaty, na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne. 2. Instytucjonalne formy pomocy ludziom starym na przykładzie gminy Piła. 1. Zainteresowanie tematyką seminarium 2. Złożenie formularza (do pobrania w Katedrze lub na 3. Rozmowa Kandydata z prof. W. Przybylską-Kapuścińską i uzyskanie akceptacji Terminy rozmów: 13 lutego br lutego br lutego br pok. 1313, Collegium Altum W sprawie ustalenia innych terminów uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny Średnia ze studiów 5. Chęć podjęcia gry intelektualnej związanej z tematyką pracy 3. Realizacja zadań publicznych w zakresie mieszkalnictwa, na przykładzie gminy Leszno. 4. Gospodarka budżetowa gminy wiejskiej, na przykładzie gminy Krzykosy. 5. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dużym mieście, na przykładzie miasta Poznania. Zainteresowanie problematyką proponowaną w ofercie tematycznej seminarium

15 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr AGNIESZKA SAPA Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach integracji Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Integracja gospodarcza i jej uwarunkowania i skutki, ugrupowania integracyjne, wymiana międzynarodowa, instrumenty polityki handlowej, gospodarka żywnościowa, polityka rolna w krajach UE, wsparcie finansowe podmiotów sektora gospodarki żywnościowej. 1. SAPARD jako przykład programu przedakcesyjnego dla Polski 2. Aktywne metody walki z bezrobociem na przykładzie regionu konińskiego 3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa produkcyjnego-handlowego na przykładzie P.P.H. Agronas Sp. z o.o. w Kole 4. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich jako instrument przekształceń strukturalnych w polskim sektorze rolnym 6 osób Imię i nazwisko: dr hab. JAN SIKORA, prof. nadzw. AE Ekonomiczno-socjologiczne aspekty działalności instytucji Katedra: Socjologii i Filozofii Zarządzanie kadrami; analiza struktury zatrudnienia; konflikty w firmie; motywacje pracownicze; marketing w zarządzaniu; socjologia bezrobocia; przedsiębiorczość na wsi, samorząd terytorialny; postawy wobec pracy; turystyka i agroturystyka Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. System motywacji pracowniczej w wybranej firmie 2. Szkolenia, awanse i oceny pracownicze 3. Promocja w działalności banku 4. Społeczno-ekonomiczne problemy bezrobocia na wsi 5. Agroturystyka jako przedsiębiorczość wiejska Wyróżnienia i nagrody dla prac napisanych na seminariach w poprzednich latach Rola banku spółdzielczego w środowisku lokalnym III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską w roku osób 1. Motywacja do pracy badawczej 2. Zainteresowania związane z tematyką seminarium 1. Zainteresowanie problematyką seminarium 2. Rozmowa kwalifikacyjna z prowadzącym seminarium w godzinach dyżuru

16 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr ARLETTA STRUŻYNA Zatrudnianie cudzoziemców na polskim rynku pracy Zagadnienia migracyjne i imigracyjne na świecie i ich wpływ na gospodarkę Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Cudzoziemcy; napływ i pobyt cudzoziemców; zatrudnianie cudzoziemców; zezwolenia na pracę; migracja; imigracja; ustawy o cudzoziemcach Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego Zainteresowania uczestników seminarium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych napływem i pobytem oraz zatrudnianiem cudzoziemców na polskim rynku pracy, uzyskiwaniem zezwoleń na pracę w Polsce i tym w jakich sektorach, zawodach cudzoziemcy znajdują swoje miejsca pracy. Imię i nazwisko: dr KATARZYNA SZARZEC Stabilizacja makroekonomiczna gospodarki narodowej Katedra: Makroekonomii i Badań Nad Gospodarką Narodową Stabilizacja makroekonomiczna, instytucja państwa w gospodarce, gospodarka narodowa, kraje rozwijające się, kraje transformujące się, kryzys gospodarczy Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach (obrony latem 2008 r.): 1. Deflacja w Japonii 2. Kryzysy gospodarcze w Argentynie 1. Zainteresowanie problemami współczesnej gospodarki światowej 2. Dobra znajomość języka angielskiego

17 Imię i nazwisko: dr BEATA WOŹNIAK Teoria i praktyka funkcjonowania rynku pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie, płace, związki inflacji i bezrobocia, migracje, instytucje rynku pracy. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: Pierwsze seminarium uruchomione zostało w roku Motywacja do szybkiej i efektywnej pracy jeżeli ją posiadasz, to zapraszam 2. Odwaga badawcza jeżeli nie boisz się formułować własnych opinii, to wybrałaś/eś dobre seminarium 3. Zainteresowanie rynkiem pracy w Polsce i na świecie jeżeli interesuje Cię ten problem, to możemy razem nad nim pracować OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr AGNIESZKA ZIOMEK Funkcjonowanie przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym Katedra: Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Przedsiębiorstwo a proces integracji europejskiej; wykorzystanie funduszy UE dla firm, organizacji pozarządowych; analiza strategiczna przedsiębiorstwa w otoczeniu międzynarodowym; zagadnienia marketingu i zarządzania, w tym zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie; rozwój przedsiębiorstw w kontekście rozwoju regionów w Polsce i UE; handel międzynarodowy na świecie; rozwój przedsiębiorstw międzynarodowych; rozwój klastrów; przedsiębiorstwo a problematyka rynku pracy i opieki społecznej w Polsce i UE. 1. Rozwój inwestycji bezpośrednich w Polsce, na przykładzie województwa wielkopolskiego. 2. Wykorzystanie funduszy europejskich przez przedsiębiorstwa, po 2004 roku. 3. Strategia i analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie 4. Systemy motywacyjne w praktyce, na przykładzie 5. Możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, a potencjał regionu na przykładzie 6. Uwarunkowania handlu międzynarodowego a rozwój przedsiębiorstw. Decyduje kolejność zgłoszeń Więcej na:

18 Imię i nazwisko: prof. dr hab. ALFRED JANC System bankowy i funkcjonowanie banków Katedra: Bankowości Funkcjonowanie współczesnego banku, ekonomika i zarządzanie bankiem, czynności bankowe i nowoczesne usługi bankowe, bank i przedsiębiorstwo, bank centralny i inne instytucje systemu bankowego. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Zapotrzebowanie na usługi bankowe jednostek samorządu terytorialnego 2. Kredyty inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw 3. Pozyskiwanie kredytów bankowych na inwestycje związane z funduszami strukturalnymi 4. Rachunkowość finansowa w banku komercyjnym 5. Emisja obligacji komunalnych jako źródło dochodów budżetu gminy 1. Zainteresowanie problematyką seminarium 2. Relatywnie wysoka średnia OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr JOANNA RATAJCZAK-TUCHOŁKA Zabezpieczenie społeczne; polityka społeczna wobec kobiet Katedra: Pracy i Polityki Społecznej Ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne; polityka rynku pracy; ochrona zdrowia, świadczenia rodzinne; równouprawnienie kobiet (w Polsce i UE) łączenie ról rodzinnych i zawodowych; sytuacja kobiet w zabezpieczeniu społecznym Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego Przykładowe możliwe tytuły prac: 1. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce 2. Rodziny wielodzietne w Polsce przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci jako element zabezpieczenia społecznego 3. Reforma ubezpieczenia społecznego rolników 4. Macierzyństwo a praca zawodowa kobiet w Polsce 1. zainteresowanie tematyką seminarium 2. (mile widziana) znajomość jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury

19 Imię i nazwisko: dr KATARZYNA LIS Zarządzanie bezpieczeństwem pracy Katedra: Pracy i Polityki Społecznej Identyfikacja zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników i skuteczne im przeciwdziałanie w zmieniających się warunkach działalności; analiza liczby wypadków i urazów przy pracy oraz absencji chorobowej pracowników; system ochrony pracy; ergonomia pracy a wypadkowość. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Koszty ekonomiczne i społeczne wypadków przy pracy; 2. Ekonomiczne i ergonomiczne aspekty związane z wypadkowością; 3. System ochrony pracy kobiet w Polsce; 4. Ergonomia pracy w leśnictwie. Zainteresowanie tematyką seminarium OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr PAWEŁ MARSZAŁEK Bankowość centralna i komercyjna Katedra: Bankowości Polityka pieniężna, kreacja i regulacja pieniądza, rodzaje i ewolucja pieniądza, stabilność systemu finansowego, operacje bankowe, pośrednictwo finansowe, finanse i ekonomika banku komercyjnego, instytucje okołobankowe. Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego 6 osób 1. Znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z materiałów obcojęzycznych 2. Rozmowa wstępna 3. Determinacja i umiejętność dotrzymywania terminów

20 Imię i nazwisko: dr MONIKA KACZAŁA Marketing usług ubezpieczeniowych. E-biznes w podmiotach rynku ubezpieczeniowego Katedra: Ubezpieczeń Konstrukcja produktu ubezpieczeniowego i jego cena; dystrybucja ubezpieczeń aspekty ekonomiczne i prawne; promocja usług ubezpieczeniowych; nowe technologie i strategia ich wykorzystania przez zakłady ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Elektroniczny handel w ubezpieczeniach. 2. Reklama internetowa jako element strategii marketingowej zakładu ubezpieczeń. 3. Techniczno-ubezpieczeniowe sposoby ograniczania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń a cena za ubezpieczenie. 4. Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu siecią sprzedaży. 5. Ubezpieczenia dotowane w rolnictwie na przykładzie PZU SA. 1. Zainteresowanie tematyką 2. Znajomość języka obcego umożliwiająca korzystanie z literatury obcojęzycznej OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr KILLION MUNYAMA Czynności i operacje zagraniczne banków Katedra: Bankowości Operacje bierne, operacje czynne, operacje pośredniczące banków, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji finansowych Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa Banku Światowego, regionalne banki rozwoju, Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejski Bank Centralny, operacje zagraniczne banków komercyjnych, finanse Unii Europejskiej, terminowy rynki typu forward i futures, factoring, forfaiting, ryzyko bankowe, zwyczaje i uzanse handlowe, 6 osób 1. Biegła znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury ekonomicznej 2. Interesowanie się finansami w skali światowej 3. Chęć publikowanie w języku angielskim wyniki swoich badań 4. Rozmowa z promotorem 5. Wysoka średnia ze studiów 6. Chęć dążenie do pogłębienia wiedzy z zakresu tematyki seminaryjnej

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR:

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: PROGRAM NAUCZANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: LICEUM I TECHNIKUM PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROMAN SOBIECKI (Program dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Tom I Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu staŝe dla pracowników PWSZ w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo