1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ"

Transkrypt

1 ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej PEKAES S.A. ( Pekaes, Emitent ) jest centrum decyzyjnym Grupy Kapita³owej Pekaes ( Grupa, Grupa Pekaes, Grupa Kapita³owa ) zapewniaj¹cym spó³kom operacyjnym œrodki trwa³e niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci podstawowej. Emitent kreuje dzia³alnoœæ Grupy, a jego podstawowe Ÿród³o przychodów stanowi¹ œrodki uzyskane z dzier awy taboru transportowego i nieruchomoœci podmiotom zale nym, co ukazuje poni sza tabela: Struktura us³ug Emitenta i przychody w latach 2001 I po³ (w tys. z³) Rodzaj dzia³alnoœci I po³ % 2003 % 2002 % 2001 % Dzier awa taboru ,4% ,3% ,3% ,6% Dzier awa nieruchomoœci ,7% ,6% ,7% ,3% Pozosta³e 618 2,9% ,1% ,0% ,1% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ród³o: PEKAES S.A. Grupa Pekaes jest jedn¹ z najwiêkszych organizacji transportowo-spedycyjnych w Polsce œwiadcz¹c¹ us³ugi w zakresie miêdzynarodowej i krajowej spedycji ca³opojazdowej, drobnicowej, morskiej, lotniczej oraz rozwi¹zañ logistycznych. Grupa prowadzi tak- e dzia³alnoœæ serwisow¹ i handlow¹ jako uzupe³nienie podstawowej dzia³alnoœci operacyjnej. Wed³ug stanu na dzieñ aktualizacji Prospektu Grupa posiada³a jednostek silnikowych i ci¹gnionych (w tym 611 sztuk taboru silnikowego). Grupa na bie ¹co modernizuje posiadany tabor samochodowy, dostosowuj¹c go jednoczeœnie do wymogów rynkowych i norm zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. Grupa posiada 7 w³asnych terminali spedycyjnych z ³¹czn¹ powierzchni¹ magazynow¹ m 2. Magazyny s¹ przystosowane do przechowywania ró norodnych towarów, w tym równie tych, których magazynowanie wymaga spe³nienia specjalistycznych norm oraz posiadania odpowiednich certyfikatów i zezwoleñ (np. artyku³ów spo ywczych, œrodków ochrony roœlin oraz materia³ów niebezpiecznych). W 2003 r., w ramach spedycji ca³opojazdowej, Grupa Pekaes wykona³a ponad 47 tys. przewozów miêdzynarodowych, 38 tys. przewozów krajowych, a tak e przewozu 161 tys. przesy³ek w ramach spedycji drobnicowej. Oprócz Emitenta w sk³ad Grupy Kapita³owej wchodz¹: Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. (w której Emitent posiada 100% udzia³ów w kapitale i 100% g³osów na zgromadzeniu), Pekaes Transport S.A. (93,02% udzia³ów w kapitale i 93,02% g³osów), Pekaes Truck S.A. (88,01% udzia- ³ów w kapitale i 92,41% g³osów), Pekaes-Service S³ubice S.A. (78,98% udzia³ów w kapitale i 70,33% g³osów), ATB Truck S.A. (100% udzia³ów w kapitale i 100% g³osów), ATB Service S.A. w likwidacji (100% udzia³ów w kapitale i 100% g³osów), Servipol S.A. w upad³oœci (100% udzia- ³ów w kapitale i 100% g³osów), Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. (47,07% udzia³ów w kapitale i 47,07% g³osów), Hollpeks B.V. (100% udzia- ³ów w kapitale i 100% g³osów spó³ka nie prowadzi dzia³alnoœci), Transorient Polska Sp. z o.o. (100% udzia³ów w kapitale i 100% g³osów spó³ka nie podjê³a dzia³alnoœci), Trans Business Center Sp. z o.o. (100% udzia³ów w kapitale i 100% g³osów spó³ka zawiesi³a dzia³alnoœæ), Global Insurance Brokers Limited S.A. (30% udzia³ów w kapitale i 30% g³osów spó³ka zawiesi³a dzia³alnoœæ). Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Pekaes objête s¹: Pekaes Transport, Pekaes-Service S³ubice, Pekaes Truck, Pekaes Multi-Spedytor (w tym spó³ka zale na Pekaes Multi-Service), ATB Truck, Pekaes Bus oraz Spedcont. Kluczow¹ spó³k¹ w Grupie Pekaes jest Pekaes Multi-Spedytor, która odpowiedzialna jest za sprzeda odbiorcom zewnêtrznym produktów z obszaru transportowo-spedycyjno-logistycznego ( TSL ). Us³ugi transportu na rzecz Pekaes Multi-Spedytor œwiadczone s¹ przez Pekaes Transport. Sprzeda podstawowych produktów Grupy jest wspierana przez spó³ki serwisowe. Na przychody Grupy sk³adaj¹ siê w dominuj¹cym stopniu przychody ze sprzeda y produktów w³asnych, których udzia³ w przychodach ogó³em systematycznie roœnie, oraz przychody z dzia³alnoœci handlowej towarami i materia³ami. Przychody ze sprzeda y produktów, towarów i materia³ów Grupy w latach 2001 I po³ (w tys. z³) Pozycja I po³ % 2003 % 2002 % 2001 % Produkty i us³ugi ,5% ,6% ,2% ,0% Towary i materia³y ,5% ,4% ,8% ,0% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ród³o: PEKAES S.A. Us³ugi oferowane przez Grupê dla odbiorców zewnêtrznych mo emy podzieliæ na trzy kluczowe obszary: l us³ugi transportowo-spedycyjno-logistyczne TSL, (Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o., Pekaes Transport S.A.), l us³ugi serwisowo-handlowe (ATB Truck S.A., Pekaes Truck S.A., Pekaes-Service S³ubice S.A.), l us³ugi przewozów pasa erskich (Pekaes Bus Sp. z o.o.) 1. Strukturê przychodów ze sprzeda y us³ug przedstawia poni sza tabela. Oferta us³ugowa (produktowa) Grupy Pekaes w latach 2001 I po³ (przychody w tys. z³) Rodzaj produktu/us³ugi I po³ Us³ugi TSL Us³ugi serwisowe Us³ugi przewozów pasa erskich Pozosta³e Razem ród³o: PEKAES S.A. 1 Wed³ug stanu na dzieñ aktualizacji Prospektu Emitent dokona³ sprzeda y posiadanych udzia³ów w Pekaes Bus Sp. z o.o. Transakcja sprzeda y zosta³a sfinalizowana po uzyskaniu zgody z Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK ) i wp³yniêciu œrodków w dniu 5 sierpnia 2004 roku na rachunek Emitenta. 1

2 Oprócz przychodów z oferowania produktów Grupa realizuje równie przychody z dzia³alnoœci handlowej towarami i materia³ami, które w 2003 r. stanowi³y 10,4% skonsolidowanych przychodów, natomiast w pierwszej po³owie 2004 r. 10,5%. 1.2 Podstawowe produkty i us³ugi Grupy Kapita³owej Dzia³alnoœæ transportowo-spedycyjno-logistyczna Spó³kami skupiaj¹cymi dzia³alnoœæ spedycyjno-transportow¹ w ramach Grupy s¹ Pekaes Multi-Spedytor oraz Pekaes Transport. Za sprzeda odbiorcom zewnêtrznym produktów z obszaru TSL odpowiedzialny jest Pekaes Multi-Spedytor. W ramach prowadzonej dzia³alnoœci Grupa Pekaes oferuje swoje us³ugi w zakresie: (i) spedycji samochodowej ca³opojazdowej krajowej i miêdzynarodowej, (ii) spedycji drobnicowej krajowej i miêdzynarodowej, (iii) spedycji lotniczej, (iv) spedycji morskiej, (v) logistyki, (vi) odpraw celnych, (vii) obs³ugi spedycyjnej wystaw i targów. G³ównym produktem stanowi¹cym w 2003 r. i pierwszej po³owie 2004 r. oko³o 65% przychodów Grupy ze sprzeda y us³ug TSL 2 jest spedycja miêdzynarodowa ca³opojazdowa. Istotn¹ rolê w ca³oœci przychodów spó³ki odgrywa równie spedycja drobnicowa w 2003 roku przychody ze sprzeda y tego produktu stanowi³y 15,7% ca³oœci przychodów Grupy z dzia³alnoœci TSL. Przychody Grupy z tej dzia³alnoœci przedstawia poni sza tabela. Oferta us³ug TSL Grupy Pekaes (przychody w tys. z³) 2 Rodzaj dzia³alnoœci I po³ % 2003 % 2002 % 2001 % 1. Spedycja, w tym: ,6% ,5% ,6% ,5% a) ca³opojazdowa ,3% ,1% ,4% ,7% miêdzynarodowa ,7% ,3% ,6% ,2% krajowa ,5% ,8% ,8% ,5% b) drobnicowa ,2% ,7% ,8% ,1% c) wystaw i targów 909 0,4% ,6% ,5% ,3% d) morska ,4% ,9% ,0% ,0% e) lotnicza ,3% ,1% ,0% ,5% 2. Us³ugi logistyczne ,2% ,6% ,9% ,8% 3. Obs³uga celna ,9% ,5% ,2% ,9% 4. Pozosta³e us³ugi 813 0,4% ,5% ,3% ,8% RAZEM ,0% ,0% ,0% ,0% ród³o: Pekaes Multi-Spedytor Sprzeda us³ug TSL w kraju dokonywana jest przez sieæ handlowo-us³ugow¹, na któr¹ sk³ada siê 11 wydzia³ów handlowo-spedycyjnych. Grupa posiada równie 7 oddzia³ów spedycyjnych, 2 wydzia³y spedycji morskiej, 2 wydzia³y spedycji targowej, 5 wydzia- ³ów spedycji lotniczej oraz 20 wydzia³ów obs³ugi celnej w 19 miejscowoœciach. Grupa Pekaes posiada równie w³asne przedstawicielstwa i filie zagraniczne zlokalizowane w: Austrii, Francji, Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i we W³oszech, które reprezentuj¹ interesy Grupy poza granicami Polski. Bardzo wa nym elementem organizacji sieci dystrybucyjnej jest œcis³a wspó³praca z renomowanymi partnerami zagranicznymi, którzy zapewniaj¹ Grupie bezpoœredni dostêp do œwiatowego rynku transportowo-spedycyjnego. Grupa prowadzi dzia³alnoœæ spedycyjno-transportow¹ na obszarze UE oraz innych krajów. Podstawowym rynkiem us³ug spedycji samochodowej w uk³adzie geograficznym s¹ kraje Unii Europejskiej. Szczegó³owe informacje na temat g³ównych rynków, na których dzia³a Grupa Pekaes w ramach œwiadczonych us³ug TSL, przedstawione s¹ w Rozdziale V w pkt Dzia³alnoœæ serwisowo-handlowa Dzia³alnoœæ serwisowo-handlow¹, œciœle zwi¹zan¹ z profilem bran owym Grupy, prowadz¹ spó³ki Pekaes-Service S³ubice S.A., Pekaes Truck S.A. oraz ATB Truck S.A. Dzia³alnoœæ ta obejmuje obs³ugê spó³ek nale ¹cych do Grupy Pekaes oraz klientów zewnêtrznych. Istotn¹ pozycjê w dzia³alnoœci handlowej stanowi bie nikowanie opon, serwis oraz handel czêœciami zamiennymi i artyku- ³ami motoryzacyjnymi, sprzeda paliw oraz sprzeda dealerska pojazdów renomowanych marek europejskich. W 2003 i pierwszej po³owie 2004 r. przychody z dzia³alnoœci serwisowo-handlowej stanowi³y ponad 13% skonsolidowanych przychodów Grupy. Przychody Grupy z tej dzia³alnoœci przedstawia poni sza tabela. Przychody z dzia³alnoœci serwisowo-handlowej Grupy w latach (w tys. z³) Dzia³alnoœæ serwisowa I po³ % 2003 % 2002 % 2001 % Obs³uga serwisowa ,4% ,5% ,9% ,2% Us³ugi bie nikowania opon ,4% ,1% ,8% ,6% Pozosta³e 161 0,4% 164 0,2% ,3% 10 0,0% Razem dzia³alnoœæ serwisowa ,2% ,9% ,0% ,8% Dzia³alnoœæ handlowa Sprzeda opon* ,8% ,5% ,0% ,5% Sprzeda pojazdów ciê arowych** ,1% ,4% ,8% ,1% Paliwa p³ynne ,0% ,2% ,3% ,8% Czêœci zamienne ,7% ,8% ,8% ,5% Pozosta³e 432 1,2% 844 1,3% 944 1,2% ,2% Razem dzia³alnoœæ handlowa ,8% ,1% ,0% ,2% Razem dzia³alnoœæ serwisowo-handlowa ,0% ,0% ,0% ,0% ród³o: Pekaes Multi-Spedytor 2 Dane dotycz¹ przychodów Pekaes Multi-Spedytor, która jest kluczow¹ spó³k¹ Grupy œwiadcz¹c¹ us³ugi z sektora TSL. 2

3 Niemal 100% przychodów Grupy Pekaes z dzia³alnoœci serwisowo-handlowej pochodzi od klientów polskich. Wiêcej informacji na temat rynków, na których Grupa prowadzi dzia³alnoœæ serwisowo-handlow¹, znaleÿæ mo na w Rozdziale V w pkt Przewozy pasa erskie W okresie objêtym danymi finansowym przedstawionymi w Prospekcie Grupa oferowa³a równie przewozy pasa erskie w ramach regularnych licencjonowanych linii autobusowych do/z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec, Francji, W³och, Szwecji, Czech i Belgii. Dzia³alnoœæ tê realizowa³a za poœrednictwem spó³ki Pekaes Bus Sp. z o.o. Pekaes Bus Sp. z o.o. nale y do europejskiej sieci handlowej przewoÿników autobusowych Eurolines. Przychody Grupy z dzia³alnoœci przewozów pasa erskich wraz z liczb¹ przewiezionych pasa erów w latach Rodzaj dzia³alnoœci Przewóz pasa erów ogó³em Przychody ze sprzeda y regularnych linii autobusowych (w tys. z³) ród³o: PEKAES S.A. W dniu 7 maja 2004 roku Emitent zawar³ umowê sprzeda y udzia³ów w Pekaes Bus. Po uzyskaniu zgody UOKiK oraz wp³yniêciu œrodków w dniu 5 sierpnia 2004 roku na rachunek Emitenta dzia³alnoœæ polegaj¹ca na przewozach pasa erskich nie jest œwiadczona w ramach Grupy Pekaes. 1.3 Plany i przewidywania w zakresie czynników wp³ywaj¹cych na przysz³e wyniki Spó³ki Opracowuj¹c strategiê rozwoju oraz prognozy finansowe na najbli sze lata, Zarz¹d Emitenta uwzglêdnia³ przewidywania dotycz¹ce nastêpuj¹cych czynników: l skoncentrowanie siê na œwiadczeniu us³ug TSL, l znacz¹ca wra liwoœæ sektora TSL na koniunkturê gospodarcz¹, l wdro enie kompleksowych rozwi¹zañ IT, wspomagaj¹cych zarówno dzia³ania wewn¹trz Grupy (aplikacje ERP), jak i relacje z klientami (aplikacje CRM), l ci¹g³e podnoszenie jakoœci parku transportowego, l poszerzenie asortymentu przewo onych towarów i zwiêkszenie przewozów produktów rolno-spo ywczych, l planowana rozbudowa infrastruktury drogowej w Polsce, l mo liwoœæ odegrania roli poœrednika w obrocie z krajami wschodniej Europy i Rosj¹ oraz innymi krajami by³ej WNP, l inwestycje zagranicznych koncernów w Polsce, preferuj¹cych obs³ugê przez du ych i wiarygodnych operatorów transportowo-spedycyjno-logistycznych. Szczegó³owy opis wymienionych tu czynników wp³ywaj¹cych na przysz³e wyniki Spó³ki zamieszczono w czêœci 5, Rozdzia³u VI Prospektu. 1.4 Opis strategii i rozwoju Spó³ki i jej Grupy Kapita³owej Strategia Emitenta wynika z jego pozycji w Grupie. Emitent, posiadaj¹c wiêkszoœæ maj¹tku eksploatowanego przez spó³ki Grupy Pekaes oraz bêd¹c podmiotem dominuj¹cym w Grupie, jest centrum decyzyjnym Grupy Pekaes okreœlaj¹cym kierunki dzia³alnoœci dla wszystkich spó³ek Grupy. Jednoczeœnie Emitent uzyskuje oko³o 95% przychodów od spó³ek Grupy, wskutek czego sytuacja ekonomiczna i finansowa spó³ek Grupy ma zasadnicze znaczenie dla dzia³alnoœci spó³ki Emitenta dzia³aj¹cej na rynku poprzez spó³ki Grupy Kapita³owej. Wœród najwa niejszych celów strategicznych Grupy Pekaes nale y wymieniæ: l utrzymanie dotychczasowej wiod¹cej pozycji w bran y TSL, l osi¹gniêcie przez spó³ki Grupy Pekaes wysokiego poziomu jakoœciowego us³ug, l rozszerzenie oferty us³ug i zdobywanie nowych rynków. Planowane przez Grupê dzia³ania strategiczne mo na podzieliæ na 2 obszary: l obszar operacyjno-finansowy, l obszar marketingowo-handlowy Obszar operacyjno-finansowy l Koncentracja dzia³alnoœci Grupy Pekaes na sektorze TSL. l Rozwój infrastruktury wspomagaj¹cej dzia³alnoœæ TSL. l Wdro enie efektywnych systemów informatycznych. l Unowoczeœnienie taboru. l Efektywne wykorzystanie aktywów. l Reorganizacja struktury Grupy Pekaes i usprawnienie dzia³alnoœci spó³ek. l Wzrost kwalifikacji pracowników Grupy Pekaes. Szczegó³owy opis wymienionych tu dzia³añ strategicznych Grupy zamieszczono w czêœci 6.1 Rozdzia³u VI Prospektu Obszar marketingowo-handlowy l Rozwój nowoczesnych us³ug w sektorze transportu, spedycji i logistyki. l Zdobywanie nowych rynków. l Dostosowanie oferty Grupy Pekaes do warunków funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej. 3

4 l Wdro enie nowoczesnych metod i procedur marketingowo-handlowych. l Rozszerzenie wspó³pracy z drobnymi i œrednimi przewoÿnikami obcymi na podstawie sta³ych umów. Szczegó³owy opis wymienionych tu dzia³añ strategicznych Grupy zamieszczono w czêœci 6.2 Rozdzia³u VI Prospektu. 1.5 Osoby zarz¹dzaj¹ce Emitentem oraz akcjonariusze posiadaj¹cy co najmniej 5% g³osów na Walnym Zgromadzeniu Osobami zarz¹dzaj¹cymi Emitentem na dzieñ aktualizacji Prospektu s¹: l Jan Dalgiewicz Prezes Zarz¹du l Witold Szpejda Cz³onek Zarz¹du l Ryszard Witek Cz³onek Zarz¹du l Wac³aw Wojciechowski Cz³onek Zarz¹du Akcjonariuszami posiadaj¹cymi na dzieñ sporz¹dzenia Prospektu co najmniej 5% g³osów na Walnym Zgromadzeniu s¹: l Skarb Pañstwa posiada akcji, co stanowi 51,52% g³osów na WZ, l Pekaes Transport S.A. z siedzib¹ w B³oniu przy ul. Modliñskiej 10 posiada akcji, co stanowi 7,44% g³osów na WZ. 2 CZYNNIKI POWODUJ CE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCY AKCJI 2.1 Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko utrzymania tempa realizacji planów rozwojowych Grupa Pekaes zamierza w nastêpnych latach realizowaæ plan rozwoju maj¹cy na celu utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku us³ug w zakresie spedycji i miêdzynarodowego transportu samochodowego oraz zwiêkszenie udzia³u w przewozach krajowych. Dzia- ³ania te wymagaj¹ du ych nak³adów, m.in. na zakupy pojazdów oraz rozbudowê infrastruktury, w tym infrastruktury informatycznej, oraz rozszerzenie jej oferty us³ugowej. Ostateczny efekt tych dzia³añ wp³ynie na dynamikê rozwoju Grupy Pekaes. Nale y równie dodaæ, i skala nak³adów inwestycyjnych na maj¹tek trwa³y ponoszonych przez Grupê Pekaes wp³ywa bezpoœrednio na poziom realizowanych przychodów w okresach nastêpnych. Ograniczanie nak³adów na odtwarzanie i zwiêkszanie rzeczowego maj¹tku trwa³ego mo e niekorzystnie wp³yn¹æ na wyniki realizowane przez Grupê Ryzyko zwi¹zane z wysokoœci¹ nak³adów inwestycyjnych Rozwój Grupy wymaga sta³ego ponoszenia wysokich nak³adów na unowoczeœnienie aktywów. D¹ enie Grupy do odm³odzenia posiadanego parku samochodowego i obni enie œredniego wieku u ytkowanych samochodów do 5 lat bêdzie skutkowa³o obowi¹zkiem regularnego ponoszeniem wysokich kosztów z tym zwi¹zanych. Jakkolwiek odm³odzenie posiadanych samochodów pozwala na podniesienie jakoœci œwiadczonych us³ug, to jednak wyst¹pienie niekorzystnych zmian na rynku przewozowym mo e prowadziæ do braku mo liwoœci osi¹gniêcia zak³adanych stóp zwrotu z zainwestowanego w tabor kapita³u Ryzyko zwi¹zane z odejœciem kadry kierowniczej i wykwalifikowanych pracowników Dostosowanie siê do warunków gospodarki rynkowej oraz obecna pozycja Grupy na rynku s¹ w du ym stopniu efektem du ego doœwiadczenia kadry kierowniczej oraz pracowników. Odejœcie mened erów mo e siê wi¹zaæ z ryzykiem os³abienia jej zarz¹dzania, co w konsekwencji mog³oby spowodowaæ okresowe zak³ócenie wewnêtrznej wspó³pracy w Grupie i negatywnie wp³yn¹æ na tempo realizacji planów rozwojowych Grupy. Ponadto cz³onkowie zarz¹dów spó³ek Grupy Pekaes nie s¹ zwi¹zani umowami o zakazie konkurencji, które mia³yby ich obowi¹zywaæ po rozwi¹zaniu z nimi stosunku pracy. W zwi¹zku z tym istnieje ryzyko, e osoby te bêd¹ mog³y prowadziæ bez ograniczeñ dzia³alnoœæ konkurencyjn¹. W najgorszym przypadku mo e to prowadziæ do odp³ywu klientów lub kooperantów, a w rezultacie mieæ wp³yw na przysz³e wyniki finansowe Grupy. Wraz z wchodzeniem do Polski du ych firm z sektora TSL roœnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników operacyjnych, zw³aszcza doœwiadczonych kierowców. Istnieje ryzyko odejœcia tych pracowników na rzecz nowych firm na polskim rynku TSL, zw³aszcza konkurentów z krajów Unii Europejskiej sprzed 1 maja 2004 roku Ryzyko inwestycji kapita³owych Spó³ka zamierza rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoœæ, dokonuj¹c nowych inwestycji kapita³owych, m.in. poprzez przy³¹czenie do Grupy firm sektora TSL dzia³aj¹cych w segmencie transportu intermodalnego 3 i spedycji kolejowej. W planach Zarz¹du zaanga owanie w transport intermodalny i kolejowy jest uzasadnione miêdzy innymi przysz³oœciow¹ polityk¹ Unii Europejskiej. Pomimo zdecydowania i planów Unii Europejskiej w powy szym zakresie, wynikaj¹cych m.in. z czynników ekologicznych, nie mo na wykluczyæ niepe³nej lub niedostatecznie efektywnej realizacji polityki UE w ramach wspierania rozwoju transportu intermodalnego i kolejowego. Istnieje zatem potencjalne ryzyko, i powy sze inwestycje kapita³owe mog¹ nie przynieœæ satysfakcjonuj¹cego zwrotu z zaanga owanego przez Emitenta kapita³u, wynikaj¹ce z czynników niezale nych od Emitenta. Nale y równie braæ pod uwagê mo liwe opóÿnienia w rozwoju infrastruktury niezbêdnej do rozwoju transportu intermodalnego i kolejowego w Polsce Ryzyko zwi¹zane ze sposobem organizacji Grupy Emitent prowadzi dzia³alnoœæ w wielopodmiotowej strukturze kapita³owej, w której zasadnicza czêœæ sprzeda y zewnêtrznej generowana jest przez jeden podmiot Grupy Pekaes Multi-Spedytor. Pozosta³e spó³ki Grupy, bezpoœrednio lub poœrednio, wspie- 3 Transport intermodalny to przewóz ³adunków za pomoc¹ œrodków przewozu co najmniej dwóch ró nych ga³êzi transportu, przy u yciu tej samej jednostki ³adunkowej na ca³ej trasie od nadawcy do odbiorcy. 4

5 raj¹ Pekaes Multi-Spedytor, œwiadcz¹c us³ugi transportowe lub serwisowe. W tej sytuacji skutecznoœæ funkcjonowania PEKAES zale y od koordynacji operacyjnej prac w Grupie, zw³aszcza w obszarze planowania, przep³ywu informacji oraz podejmowania decyzji. Zagro enia z tym zwi¹zane dotyczyæ mog¹ niesprawnoœci struktury organizacyjnej Grupy. Objawiaæ siê one mog¹ w formie os³abienia wiêzi wewnêtrznych wp³ywaj¹cych na zmniejszenie efektywnoœci ca³ego organizmu, a w konsekwencji na pogorszenie wyników finansowych Grupy. Dotyczy to przede wszystkim powi¹zañ operacyjnych miêdzy Pekaes Multi-Spedytor a Pekaes Transport, które wspólnie odpowiadaj¹ za realizacjê podstawowego przedmiotu dzia³alnoœci Pekaes. Nale y jednak zaznaczyæ, i strategia Grupy przewiduje dzia³ania dla zwiêkszenia sprawnoœci dzia³ania Grupy Pekaes Ryzyko zwi¹zane z opóÿnieniem wdro enia systemów informatycznych Specyfika dzia³alnoœci Grupy wymaga zastosowania nowoczesnych technologii i systemów informatycznych, niezbêdnych do efektywnej organizacji procesów dzia³alnoœci TSL. W zwi¹zku z powy szym Grupa planuje b¹dÿ obecnie wdra a kilka systemów informatycznych maj¹cych na celu zwiêkszenie efektywnoœci zarz¹dzania i pozycji konkurencyjnej na rynku. Istnieje ryzyko opóÿnieñ w procesie wdra ania zwi¹zane zarówno z kompleksowoœci¹ systemów, co mo e wp³yn¹æ na przesuniêcie w czasie oferowania nowoczesnych produktów, a tym samym negatywnie wp³yn¹æ na pozycjê konkurencyjn¹ Grupy. 2.2 Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem, w jakim Spó³ka prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ i polityczn¹ Sytuacja ekonomiczna PEKAES jest powi¹zana z sytuacj¹ gospodarcz¹ zarówno Polski, jak i Europy. Pomimo e dotychczasowe informacje i prognozy wskazuj¹ na jednoznacznie pozytywne tendencje rynkowe, to jednak negatywne zmiany g³ównych wielkoœci makroekonomicznych, w tym w szczególnoœci tempa wymiany handlowej pomiêdzy Polsk¹ i krajami europejskimi, wzrostu PKB oraz poziomu inflacji, mog³yby wywrzeæ istotny wp³yw na poziom przychodów ca³ej Grupy Pekaes. Stosunkowo niewielkie jest ryzyko zwi¹zane ze zmian¹ struktury eksportu i importu, gdy spó³ki Grupy, dzia³aj¹c w sektorze TSL, obs³uguj¹ zarówno eksport, jak i import do Polski. W poprzednich okresach wahania dynamiki polskiego eksportu i importu nie skutkowa³y dla Grupy Emitenta zmniejszeniem dostêpnej masy ³adunków do przewozu, gdy przyk³adowo mniejsz¹ dynamikê eksportu z Polski rekompensowa³ wzmo ony import obs³ugiwany przez Grupê. Kolejnym potencjalnym zagro eniem jest mo liwa zmiana fazy cyklu koniunkturalnego w pañstwach Europy Zachodniej, czyli powolne wygasanie obecnego umiarkowanego o ywienia, doprowadzaj¹c tym samym do ograniczenia wymiany towarowej i popytu na us³ugi transportowe Ryzyko zmian kursu walutowego Znaczna czêœæ przychodów Grupy (27,4%) uzyskiwana jest w walutach obcych, w tym 15,5% w EUR. Ponadto, praktyk¹ ustalania stawek w spedycji miêdzynarodowej (zarówno z klientami zagranicznymi, jak i polskimi) jest ich kalkulowanie w walutach obcych. Jednak e ostateczne rozliczenie z kontrahentami krajowymi nastêpuje w z³otówce wg kursu wymiany z dnia wykonania us³ugi. Nale y dodaæ, i jedynie czêœæ kosztów realizacji us³ugi ponoszona jest w walutach obcych (koszt paliwa, diet, op³at przewozowych). Powy sze powoduje, e na rentownoœæ danej us³ugi wp³ywa kurs wymiany walut. Pomimo i Grupa stosuje instrumenty finansowe pozwalaj¹ce na zabezpieczenie ryzyka kursowego, to jednak nie zabezpiecza siê w ca³oœci przed tym ryzykiem. W zwi¹zku z powy szym istnieje ryzyko zwi¹zane z wp³ywem zmian kursów g³ównych walut obcych na wyniki podstawowej dzia³alnoœci Grupy. Ograniczone jest ryzyko wp³ywu zmiany kursu walut na strukturê zad³u enia firmy z powodu finansowania inwestycji ca³ej Grupy g³ównie ze œrodków w³asnych Emitenta Ryzyko wzmo onej konkurencji w podstawowym segmencie dzia³ania Emitenta Równolegle z rozszerzeniem mo liwoœci sprzeda y us³ug przez krajowe firmy po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej nastêpuje zwiêkszenie poziomu konkurencji ze strony firm z nowych i dotychczasowych cz³onków Unii. Ocenia siê jednak, e w perspektywie kilku lat po przyst¹pieniu Polski do UE bilans zmian w otoczeniu konkurencyjnym w sektorze TSL powinien byæ dla podmiotów polskich korzystny. Na konkurencjê na rynku us³ug TSL ma równie wp³yw rozwój technologiczny, w tym stosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ logistycznych, narzêdzi informatycznych oraz systemów zarz¹dzania relacjami z klientami. Nale y siê liczyæ z ci¹g³ym wzrostem poziomu technologicznego us³ug oferowanych w sektorze TSL oraz koniecznoœci¹ ponoszenia wzmo onych nak³adów inwestycyjnych przez uczestników rynku. Nasilenie konkurencji wynikaj¹ce z rozwoju technologicznego mo e mieæ negatywny wp³yw na mo liwoœæ wzrostu przychodów i wyniki finansowe uzyskiwane przez Emitenta Ryzyko zwi¹zane ze zmian¹ prawa W sektorze TSL zmiany przepisów prawa dostosowuj¹ce sektor do przepisów Unii Europejskiej mia³y miejsce g³ównie w okresie poprzedzaj¹cym akcesjê Polski i zosta³y przez bran ê praktycznie w ca³oœci wprowadzone. Du e znaczenie mia³ fakt wieloletniego œwiadczenia us³ug na rynkach Unii przez liczne przedsiêbiorstwa z sektora i koniecznoœæ wczeœniejszego dostosowania siê do obowi¹zuj¹cych w UE przepisów. W opinii Emitenta w chwili obecnej nie ma istotnych przepisów w bran y TSL, które w znacz¹cy sposób mog³yby negatywnie wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ Grupy. Nie ma jednak pewnoœci, e przysz³e decyzje organów pañstwa nie bêd¹ mia³y niekorzystnego wp³ywu na sytuacjê Grupy, zw³aszcza w zakresie przepisów dotycz¹cych ca³ej gospodarki, w tym podatkowych, celnych itp. 5

6 Pojawiaj¹ siê równie przes³anki, które nale y uwzglêdniæ jako potencjalne ryzyko. Dla przysz³ego rozwoju dzia³alnoœci Grupy Pekaes mo e mieæ znaczenie wprowadzenie poboru op³at za korzystanie z infrastruktury drogowej, jak to ma miejsce w Austrii oraz Niemczech, od 1 stycznia 2005 roku. Spowoduje to wzrost kosztów transportu, szczególnie e inne pañstwa europejskie równie rozwa aj¹ tak¹ mo liwoœæ. Nie zmieni siê jednak konkurencyjnoœæ Grupy, poniewa jednakowe op³aty bêd¹ dotyczy³y ca³ego rynku i znajd¹ odzwierciedlenie w œrednich cenach us³ug transportowych. Innym czynnikiem mog¹cym mieæ wp³yw na koszty prowadzonej dzia³alnoœci jest planowana op³ata za u ytkowanie wyznaczonych dróg na terenie Polski przez pojazdy z naciskiem na oœ powy ej 10 ton. Istotnym czynnikiem, który równie mo e mieæ wp³yw na dzia³alnoœæ Spó³ki na rynkach wschodnich, jest ochrona rosyjskiego rynku przewozowego i ograniczenia jego dostêpnoœci dla przewoÿników z innych pañstw i wprowadzenie w zwi¹zku z tym przez Federacjê Rosyjsk¹ limitu przyznawanych zezwoleñ Ryzyko zwi¹zane z wysokimi cenami paliw p³ynnych Obecna sytuacja w krajach Bliskiego Wschodu, które nale ¹ do najwiêkszych producentów ropy naftowej, przek³ada siê bezpoœrednio na wysokie ceny paliw. Koszty paliwa stanowi¹ znaczn¹ czêœæ kosztów dzia³alnoœci transportowej. D³u sze utrzymywanie siê takiego stanu mo e prowadziæ do zwiêkszenia konkurencyjnoœci alternatywnych metod transportu i w konsekwencji prowadziæ do zmniejszenia siê popytu na us³ugi, które przynosz¹ najwiêksz¹ czêœæ przychodów Grupy. Maj¹c na uwadze wzrost znaczenia kosztów paliwa w kosztach dzia³alnoœci ogó³em, wdra any jest obecnie system informatyczny, który bêdzie pozwala³ na monitorowanie zu ycia paliwa w u ytkowanych samochodach Ryzyko zwi¹zane z roszczeniami reprywatyzacyjnymi wobec maj¹tku Emitenta W latach Skarb Pañstwa przejmowa³ w posiadanie maj¹tek, w tym m.in. nieruchomoœci, wielu osób. Osoby prawne, osoby fizyczne, a tak e ich nastêpcy prawni mog¹ zg³aszaæ w trybie postêpowania administracyjnego ¹danie przywrócenia w³asnoœci nieruchomoœci przejêtej na w³asnoœæ w imieniu i na rzecz Skarbu Pañstwa. W Polsce pomimo wieloletniej dyskusji nie uchwalono ustawy reguluj¹cej kwestie zwi¹zane z przywróceniem znacjonalizowanego maj¹tku w³aœcicielom. Do dnia sporz¹dzenia Prospektu w stosunku do nieruchomoœci Emitenta po³o onych w Radomiu i Tychach wszczêto nieskuteczne postêpowania administracyjne, których przebieg i wynik zosta³y opisane w Rozdziale V pkt 11.1 Prospektu. Nie mo na jednak wykluczyæ, e w przysz³oœci nie zostan¹ zg³oszone kolejne roszczenia dotycz¹ce innych nieruchomoœci Ryzyko zwi¹zane z nabyciem posiadanych nieruchomoœci Czêœæ nieruchomoœci Emitent naby³ na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o postanowienia art. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wyw³aszczeniu nieruchomoœci (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, ze zmianami) oraz od osób fizycznych, które naby³y nieruchomoœci z ró nych tytu³ów równie na podstawie decyzji administracyjnych. Brak ustawowych definicji w okresie nabywania nieruchomoœci lub prawa wieczystego u ytkowania pojêæ: pañstwowa osoba prawna oraz nabycie w wyniku decyzji administracyjnej stwarza ryzyko, i pomimo prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych o nabyciu nieruchomoœci zarówno przez Emitenta, jak i osoby, które sprzeda³y Emitentowi nieruchomoœci, w³asnoœæ lub prawo wieczystego u ytkowania, mo e byæ kwestionowane, w szczególnoœci w ramach ewentualnych przysz³ych procesów reprywatyzacyjnych. Analiza przypadków nabycia nieruchomoœci lub prawa wieczystego u ytkowania przez Emitenta uwzglêdniaj¹ca zarówno stan prawny obowi¹zuj¹cy w dniu nabycia, jak i dotychczasowe orzecznictwo S¹du Najwy szego, bior¹c przy tym pod uwagê, i prawo w³asnoœci i prawo wieczystego u ytkowania chroni publiczna wiara ksi¹g wieczystych, a nadto maj¹c na uwadze, i sporne nieruchomoœci oraz prawa wieczystego u ytkowania nie maj¹ podstawowego znaczenia dla dzia³alnoœci Emitenta, sk³ania do wyra enia pogl¹du, i ryzyko zwi¹zane z mo liwoœci¹ skutecznego kwestionowania nabycia posiadanych przez Emitenta w³asnoœci, przy uwzglêdnieniu dodatkowo mo liwoœci postêpowañ regresowych w przypadku niekorzystnych rozstrzygniêæ, nale y uznaæ za znikome. 2.3 Czynniki ryzyka zwi¹zane z rynkiem kapita³owym i Ofert¹ Publiczn¹ Ryzyko zwi¹zane z zasadami dystrybucji Zwraca siê uwagê inwestorów, i zasady dystrybucji Akcji Oferowanych przewiduj¹, e Emitent, akceptuj¹c listê inwestorów, do których skierowane zostan¹ Zaproszenia do Z³o enia Zapisu, bêdzie bra³ pod uwagê takie czynniki, jak: propozycja Oferuj¹cego oraz prowadzenie dzia³alnoœci konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, rozumianej jako prowadzenie dzia³alnoœci spedycyjnej, transportowej lub logistycznej. W zwi¹zku z powy szym istnieje ryzyko, i pomimo uczestnictwa inwestora w budowaniu Ksiêgi Popytu i z³o enia Deklaracji Zainteresowania z cen¹ równ¹ lub wy sz¹ od ustalonej póÿniej Ceny Emisyjnej, inwestor nie otrzyma Zaproszenia do Z³o enia Zapisu lub otrzyma Zaproszenie do Z³o enia Zapisu na liczbê Akcji serii K mniejsz¹, ni wskazana przez inwestora w Deklaracji Zainteresowania Ryzyko zwi¹zane z niedojœciem emisji do skutku 6 Emisja nie dojdzie do skutku, je eli: l co najmniej (siedem milionów) Akcji Oferowanych nie zostanie subskrybowanych i nale ycie op³aconych lub l Zarz¹d Emitenta nie zg³osi uchwa³y o podwy szeniu kapita³u zak³adowego do S¹du Rejestrowego w ci¹gu szeœciu miesiêcy od daty jej powziêcia, a je eli udzielona zostanie zgoda KPWiG na wprowadzenie Akcji serii K do publicznego obrotu od dnia udzielenia tej zgody, o ile wniosek o udzielenie zgody zostanie z³o ony przed up³ywem czterech miesiêcy od dnia powziêcia uchwa³y o podwy szeniu kapita³u zak³adowego, l postanowienie S¹du Rejestrowego odmawiaj¹ce rejestracji stanie siê prawomocne.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku Regulamin Programu Motywacyjnego II na lata 2013-2015 dla członków Zarządu, menedżerów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT DOBRA PRAKTYKA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI /NIE/NIEDOTYCZY 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, 29 stycznia 2015 roku Niniejszy plan połączenia przez

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 CUBE.ITG S.A.

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 CUBE.ITG S.A. Jednostkowy raport roczny za rok 2012 CUBE.ITG S.A. CUBE.ITG S.A. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, tel. +48 71 346 35 00, fax +48 71 346 35 99 www.cubeitg.pl, info@cubeitg.pl, NIP 898-001-57-75, REGON 006028821,

Bardziej szczegółowo