1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ"

Transkrypt

1 ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej PEKAES S.A. ( Pekaes, Emitent ) jest centrum decyzyjnym Grupy Kapita³owej Pekaes ( Grupa, Grupa Pekaes, Grupa Kapita³owa ) zapewniaj¹cym spó³kom operacyjnym œrodki trwa³e niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci podstawowej. Emitent kreuje dzia³alnoœæ Grupy, a jego podstawowe Ÿród³o przychodów stanowi¹ œrodki uzyskane z dzier awy taboru transportowego i nieruchomoœci podmiotom zale nym, co ukazuje poni sza tabela: Struktura us³ug Emitenta i przychody w latach 2001 I po³ (w tys. z³) Rodzaj dzia³alnoœci I po³ % 2003 % 2002 % 2001 % Dzier awa taboru ,4% ,3% ,3% ,6% Dzier awa nieruchomoœci ,7% ,6% ,7% ,3% Pozosta³e 618 2,9% ,1% ,0% ,1% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ród³o: PEKAES S.A. Grupa Pekaes jest jedn¹ z najwiêkszych organizacji transportowo-spedycyjnych w Polsce œwiadcz¹c¹ us³ugi w zakresie miêdzynarodowej i krajowej spedycji ca³opojazdowej, drobnicowej, morskiej, lotniczej oraz rozwi¹zañ logistycznych. Grupa prowadzi tak- e dzia³alnoœæ serwisow¹ i handlow¹ jako uzupe³nienie podstawowej dzia³alnoœci operacyjnej. Wed³ug stanu na dzieñ aktualizacji Prospektu Grupa posiada³a jednostek silnikowych i ci¹gnionych (w tym 611 sztuk taboru silnikowego). Grupa na bie ¹co modernizuje posiadany tabor samochodowy, dostosowuj¹c go jednoczeœnie do wymogów rynkowych i norm zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. Grupa posiada 7 w³asnych terminali spedycyjnych z ³¹czn¹ powierzchni¹ magazynow¹ m 2. Magazyny s¹ przystosowane do przechowywania ró norodnych towarów, w tym równie tych, których magazynowanie wymaga spe³nienia specjalistycznych norm oraz posiadania odpowiednich certyfikatów i zezwoleñ (np. artyku³ów spo ywczych, œrodków ochrony roœlin oraz materia³ów niebezpiecznych). W 2003 r., w ramach spedycji ca³opojazdowej, Grupa Pekaes wykona³a ponad 47 tys. przewozów miêdzynarodowych, 38 tys. przewozów krajowych, a tak e przewozu 161 tys. przesy³ek w ramach spedycji drobnicowej. Oprócz Emitenta w sk³ad Grupy Kapita³owej wchodz¹: Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. (w której Emitent posiada 100% udzia³ów w kapitale i 100% g³osów na zgromadzeniu), Pekaes Transport S.A. (93,02% udzia³ów w kapitale i 93,02% g³osów), Pekaes Truck S.A. (88,01% udzia- ³ów w kapitale i 92,41% g³osów), Pekaes-Service S³ubice S.A. (78,98% udzia³ów w kapitale i 70,33% g³osów), ATB Truck S.A. (100% udzia³ów w kapitale i 100% g³osów), ATB Service S.A. w likwidacji (100% udzia³ów w kapitale i 100% g³osów), Servipol S.A. w upad³oœci (100% udzia- ³ów w kapitale i 100% g³osów), Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. (47,07% udzia³ów w kapitale i 47,07% g³osów), Hollpeks B.V. (100% udzia- ³ów w kapitale i 100% g³osów spó³ka nie prowadzi dzia³alnoœci), Transorient Polska Sp. z o.o. (100% udzia³ów w kapitale i 100% g³osów spó³ka nie podjê³a dzia³alnoœci), Trans Business Center Sp. z o.o. (100% udzia³ów w kapitale i 100% g³osów spó³ka zawiesi³a dzia³alnoœæ), Global Insurance Brokers Limited S.A. (30% udzia³ów w kapitale i 30% g³osów spó³ka zawiesi³a dzia³alnoœæ). Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Pekaes objête s¹: Pekaes Transport, Pekaes-Service S³ubice, Pekaes Truck, Pekaes Multi-Spedytor (w tym spó³ka zale na Pekaes Multi-Service), ATB Truck, Pekaes Bus oraz Spedcont. Kluczow¹ spó³k¹ w Grupie Pekaes jest Pekaes Multi-Spedytor, która odpowiedzialna jest za sprzeda odbiorcom zewnêtrznym produktów z obszaru transportowo-spedycyjno-logistycznego ( TSL ). Us³ugi transportu na rzecz Pekaes Multi-Spedytor œwiadczone s¹ przez Pekaes Transport. Sprzeda podstawowych produktów Grupy jest wspierana przez spó³ki serwisowe. Na przychody Grupy sk³adaj¹ siê w dominuj¹cym stopniu przychody ze sprzeda y produktów w³asnych, których udzia³ w przychodach ogó³em systematycznie roœnie, oraz przychody z dzia³alnoœci handlowej towarami i materia³ami. Przychody ze sprzeda y produktów, towarów i materia³ów Grupy w latach 2001 I po³ (w tys. z³) Pozycja I po³ % 2003 % 2002 % 2001 % Produkty i us³ugi ,5% ,6% ,2% ,0% Towary i materia³y ,5% ,4% ,8% ,0% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ród³o: PEKAES S.A. Us³ugi oferowane przez Grupê dla odbiorców zewnêtrznych mo emy podzieliæ na trzy kluczowe obszary: l us³ugi transportowo-spedycyjno-logistyczne TSL, (Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o., Pekaes Transport S.A.), l us³ugi serwisowo-handlowe (ATB Truck S.A., Pekaes Truck S.A., Pekaes-Service S³ubice S.A.), l us³ugi przewozów pasa erskich (Pekaes Bus Sp. z o.o.) 1. Strukturê przychodów ze sprzeda y us³ug przedstawia poni sza tabela. Oferta us³ugowa (produktowa) Grupy Pekaes w latach 2001 I po³ (przychody w tys. z³) Rodzaj produktu/us³ugi I po³ Us³ugi TSL Us³ugi serwisowe Us³ugi przewozów pasa erskich Pozosta³e Razem ród³o: PEKAES S.A. 1 Wed³ug stanu na dzieñ aktualizacji Prospektu Emitent dokona³ sprzeda y posiadanych udzia³ów w Pekaes Bus Sp. z o.o. Transakcja sprzeda y zosta³a sfinalizowana po uzyskaniu zgody z Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK ) i wp³yniêciu œrodków w dniu 5 sierpnia 2004 roku na rachunek Emitenta. 1

2 Oprócz przychodów z oferowania produktów Grupa realizuje równie przychody z dzia³alnoœci handlowej towarami i materia³ami, które w 2003 r. stanowi³y 10,4% skonsolidowanych przychodów, natomiast w pierwszej po³owie 2004 r. 10,5%. 1.2 Podstawowe produkty i us³ugi Grupy Kapita³owej Dzia³alnoœæ transportowo-spedycyjno-logistyczna Spó³kami skupiaj¹cymi dzia³alnoœæ spedycyjno-transportow¹ w ramach Grupy s¹ Pekaes Multi-Spedytor oraz Pekaes Transport. Za sprzeda odbiorcom zewnêtrznym produktów z obszaru TSL odpowiedzialny jest Pekaes Multi-Spedytor. W ramach prowadzonej dzia³alnoœci Grupa Pekaes oferuje swoje us³ugi w zakresie: (i) spedycji samochodowej ca³opojazdowej krajowej i miêdzynarodowej, (ii) spedycji drobnicowej krajowej i miêdzynarodowej, (iii) spedycji lotniczej, (iv) spedycji morskiej, (v) logistyki, (vi) odpraw celnych, (vii) obs³ugi spedycyjnej wystaw i targów. G³ównym produktem stanowi¹cym w 2003 r. i pierwszej po³owie 2004 r. oko³o 65% przychodów Grupy ze sprzeda y us³ug TSL 2 jest spedycja miêdzynarodowa ca³opojazdowa. Istotn¹ rolê w ca³oœci przychodów spó³ki odgrywa równie spedycja drobnicowa w 2003 roku przychody ze sprzeda y tego produktu stanowi³y 15,7% ca³oœci przychodów Grupy z dzia³alnoœci TSL. Przychody Grupy z tej dzia³alnoœci przedstawia poni sza tabela. Oferta us³ug TSL Grupy Pekaes (przychody w tys. z³) 2 Rodzaj dzia³alnoœci I po³ % 2003 % 2002 % 2001 % 1. Spedycja, w tym: ,6% ,5% ,6% ,5% a) ca³opojazdowa ,3% ,1% ,4% ,7% miêdzynarodowa ,7% ,3% ,6% ,2% krajowa ,5% ,8% ,8% ,5% b) drobnicowa ,2% ,7% ,8% ,1% c) wystaw i targów 909 0,4% ,6% ,5% ,3% d) morska ,4% ,9% ,0% ,0% e) lotnicza ,3% ,1% ,0% ,5% 2. Us³ugi logistyczne ,2% ,6% ,9% ,8% 3. Obs³uga celna ,9% ,5% ,2% ,9% 4. Pozosta³e us³ugi 813 0,4% ,5% ,3% ,8% RAZEM ,0% ,0% ,0% ,0% ród³o: Pekaes Multi-Spedytor Sprzeda us³ug TSL w kraju dokonywana jest przez sieæ handlowo-us³ugow¹, na któr¹ sk³ada siê 11 wydzia³ów handlowo-spedycyjnych. Grupa posiada równie 7 oddzia³ów spedycyjnych, 2 wydzia³y spedycji morskiej, 2 wydzia³y spedycji targowej, 5 wydzia- ³ów spedycji lotniczej oraz 20 wydzia³ów obs³ugi celnej w 19 miejscowoœciach. Grupa Pekaes posiada równie w³asne przedstawicielstwa i filie zagraniczne zlokalizowane w: Austrii, Francji, Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i we W³oszech, które reprezentuj¹ interesy Grupy poza granicami Polski. Bardzo wa nym elementem organizacji sieci dystrybucyjnej jest œcis³a wspó³praca z renomowanymi partnerami zagranicznymi, którzy zapewniaj¹ Grupie bezpoœredni dostêp do œwiatowego rynku transportowo-spedycyjnego. Grupa prowadzi dzia³alnoœæ spedycyjno-transportow¹ na obszarze UE oraz innych krajów. Podstawowym rynkiem us³ug spedycji samochodowej w uk³adzie geograficznym s¹ kraje Unii Europejskiej. Szczegó³owe informacje na temat g³ównych rynków, na których dzia³a Grupa Pekaes w ramach œwiadczonych us³ug TSL, przedstawione s¹ w Rozdziale V w pkt Dzia³alnoœæ serwisowo-handlowa Dzia³alnoœæ serwisowo-handlow¹, œciœle zwi¹zan¹ z profilem bran owym Grupy, prowadz¹ spó³ki Pekaes-Service S³ubice S.A., Pekaes Truck S.A. oraz ATB Truck S.A. Dzia³alnoœæ ta obejmuje obs³ugê spó³ek nale ¹cych do Grupy Pekaes oraz klientów zewnêtrznych. Istotn¹ pozycjê w dzia³alnoœci handlowej stanowi bie nikowanie opon, serwis oraz handel czêœciami zamiennymi i artyku- ³ami motoryzacyjnymi, sprzeda paliw oraz sprzeda dealerska pojazdów renomowanych marek europejskich. W 2003 i pierwszej po³owie 2004 r. przychody z dzia³alnoœci serwisowo-handlowej stanowi³y ponad 13% skonsolidowanych przychodów Grupy. Przychody Grupy z tej dzia³alnoœci przedstawia poni sza tabela. Przychody z dzia³alnoœci serwisowo-handlowej Grupy w latach (w tys. z³) Dzia³alnoœæ serwisowa I po³ % 2003 % 2002 % 2001 % Obs³uga serwisowa ,4% ,5% ,9% ,2% Us³ugi bie nikowania opon ,4% ,1% ,8% ,6% Pozosta³e 161 0,4% 164 0,2% ,3% 10 0,0% Razem dzia³alnoœæ serwisowa ,2% ,9% ,0% ,8% Dzia³alnoœæ handlowa Sprzeda opon* ,8% ,5% ,0% ,5% Sprzeda pojazdów ciê arowych** ,1% ,4% ,8% ,1% Paliwa p³ynne ,0% ,2% ,3% ,8% Czêœci zamienne ,7% ,8% ,8% ,5% Pozosta³e 432 1,2% 844 1,3% 944 1,2% ,2% Razem dzia³alnoœæ handlowa ,8% ,1% ,0% ,2% Razem dzia³alnoœæ serwisowo-handlowa ,0% ,0% ,0% ,0% ród³o: Pekaes Multi-Spedytor 2 Dane dotycz¹ przychodów Pekaes Multi-Spedytor, która jest kluczow¹ spó³k¹ Grupy œwiadcz¹c¹ us³ugi z sektora TSL. 2

3 Niemal 100% przychodów Grupy Pekaes z dzia³alnoœci serwisowo-handlowej pochodzi od klientów polskich. Wiêcej informacji na temat rynków, na których Grupa prowadzi dzia³alnoœæ serwisowo-handlow¹, znaleÿæ mo na w Rozdziale V w pkt Przewozy pasa erskie W okresie objêtym danymi finansowym przedstawionymi w Prospekcie Grupa oferowa³a równie przewozy pasa erskie w ramach regularnych licencjonowanych linii autobusowych do/z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec, Francji, W³och, Szwecji, Czech i Belgii. Dzia³alnoœæ tê realizowa³a za poœrednictwem spó³ki Pekaes Bus Sp. z o.o. Pekaes Bus Sp. z o.o. nale y do europejskiej sieci handlowej przewoÿników autobusowych Eurolines. Przychody Grupy z dzia³alnoœci przewozów pasa erskich wraz z liczb¹ przewiezionych pasa erów w latach Rodzaj dzia³alnoœci Przewóz pasa erów ogó³em Przychody ze sprzeda y regularnych linii autobusowych (w tys. z³) ród³o: PEKAES S.A. W dniu 7 maja 2004 roku Emitent zawar³ umowê sprzeda y udzia³ów w Pekaes Bus. Po uzyskaniu zgody UOKiK oraz wp³yniêciu œrodków w dniu 5 sierpnia 2004 roku na rachunek Emitenta dzia³alnoœæ polegaj¹ca na przewozach pasa erskich nie jest œwiadczona w ramach Grupy Pekaes. 1.3 Plany i przewidywania w zakresie czynników wp³ywaj¹cych na przysz³e wyniki Spó³ki Opracowuj¹c strategiê rozwoju oraz prognozy finansowe na najbli sze lata, Zarz¹d Emitenta uwzglêdnia³ przewidywania dotycz¹ce nastêpuj¹cych czynników: l skoncentrowanie siê na œwiadczeniu us³ug TSL, l znacz¹ca wra liwoœæ sektora TSL na koniunkturê gospodarcz¹, l wdro enie kompleksowych rozwi¹zañ IT, wspomagaj¹cych zarówno dzia³ania wewn¹trz Grupy (aplikacje ERP), jak i relacje z klientami (aplikacje CRM), l ci¹g³e podnoszenie jakoœci parku transportowego, l poszerzenie asortymentu przewo onych towarów i zwiêkszenie przewozów produktów rolno-spo ywczych, l planowana rozbudowa infrastruktury drogowej w Polsce, l mo liwoœæ odegrania roli poœrednika w obrocie z krajami wschodniej Europy i Rosj¹ oraz innymi krajami by³ej WNP, l inwestycje zagranicznych koncernów w Polsce, preferuj¹cych obs³ugê przez du ych i wiarygodnych operatorów transportowo-spedycyjno-logistycznych. Szczegó³owy opis wymienionych tu czynników wp³ywaj¹cych na przysz³e wyniki Spó³ki zamieszczono w czêœci 5, Rozdzia³u VI Prospektu. 1.4 Opis strategii i rozwoju Spó³ki i jej Grupy Kapita³owej Strategia Emitenta wynika z jego pozycji w Grupie. Emitent, posiadaj¹c wiêkszoœæ maj¹tku eksploatowanego przez spó³ki Grupy Pekaes oraz bêd¹c podmiotem dominuj¹cym w Grupie, jest centrum decyzyjnym Grupy Pekaes okreœlaj¹cym kierunki dzia³alnoœci dla wszystkich spó³ek Grupy. Jednoczeœnie Emitent uzyskuje oko³o 95% przychodów od spó³ek Grupy, wskutek czego sytuacja ekonomiczna i finansowa spó³ek Grupy ma zasadnicze znaczenie dla dzia³alnoœci spó³ki Emitenta dzia³aj¹cej na rynku poprzez spó³ki Grupy Kapita³owej. Wœród najwa niejszych celów strategicznych Grupy Pekaes nale y wymieniæ: l utrzymanie dotychczasowej wiod¹cej pozycji w bran y TSL, l osi¹gniêcie przez spó³ki Grupy Pekaes wysokiego poziomu jakoœciowego us³ug, l rozszerzenie oferty us³ug i zdobywanie nowych rynków. Planowane przez Grupê dzia³ania strategiczne mo na podzieliæ na 2 obszary: l obszar operacyjno-finansowy, l obszar marketingowo-handlowy Obszar operacyjno-finansowy l Koncentracja dzia³alnoœci Grupy Pekaes na sektorze TSL. l Rozwój infrastruktury wspomagaj¹cej dzia³alnoœæ TSL. l Wdro enie efektywnych systemów informatycznych. l Unowoczeœnienie taboru. l Efektywne wykorzystanie aktywów. l Reorganizacja struktury Grupy Pekaes i usprawnienie dzia³alnoœci spó³ek. l Wzrost kwalifikacji pracowników Grupy Pekaes. Szczegó³owy opis wymienionych tu dzia³añ strategicznych Grupy zamieszczono w czêœci 6.1 Rozdzia³u VI Prospektu Obszar marketingowo-handlowy l Rozwój nowoczesnych us³ug w sektorze transportu, spedycji i logistyki. l Zdobywanie nowych rynków. l Dostosowanie oferty Grupy Pekaes do warunków funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej. 3

4 l Wdro enie nowoczesnych metod i procedur marketingowo-handlowych. l Rozszerzenie wspó³pracy z drobnymi i œrednimi przewoÿnikami obcymi na podstawie sta³ych umów. Szczegó³owy opis wymienionych tu dzia³añ strategicznych Grupy zamieszczono w czêœci 6.2 Rozdzia³u VI Prospektu. 1.5 Osoby zarz¹dzaj¹ce Emitentem oraz akcjonariusze posiadaj¹cy co najmniej 5% g³osów na Walnym Zgromadzeniu Osobami zarz¹dzaj¹cymi Emitentem na dzieñ aktualizacji Prospektu s¹: l Jan Dalgiewicz Prezes Zarz¹du l Witold Szpejda Cz³onek Zarz¹du l Ryszard Witek Cz³onek Zarz¹du l Wac³aw Wojciechowski Cz³onek Zarz¹du Akcjonariuszami posiadaj¹cymi na dzieñ sporz¹dzenia Prospektu co najmniej 5% g³osów na Walnym Zgromadzeniu s¹: l Skarb Pañstwa posiada akcji, co stanowi 51,52% g³osów na WZ, l Pekaes Transport S.A. z siedzib¹ w B³oniu przy ul. Modliñskiej 10 posiada akcji, co stanowi 7,44% g³osów na WZ. 2 CZYNNIKI POWODUJ CE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCY AKCJI 2.1 Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko utrzymania tempa realizacji planów rozwojowych Grupa Pekaes zamierza w nastêpnych latach realizowaæ plan rozwoju maj¹cy na celu utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku us³ug w zakresie spedycji i miêdzynarodowego transportu samochodowego oraz zwiêkszenie udzia³u w przewozach krajowych. Dzia- ³ania te wymagaj¹ du ych nak³adów, m.in. na zakupy pojazdów oraz rozbudowê infrastruktury, w tym infrastruktury informatycznej, oraz rozszerzenie jej oferty us³ugowej. Ostateczny efekt tych dzia³añ wp³ynie na dynamikê rozwoju Grupy Pekaes. Nale y równie dodaæ, i skala nak³adów inwestycyjnych na maj¹tek trwa³y ponoszonych przez Grupê Pekaes wp³ywa bezpoœrednio na poziom realizowanych przychodów w okresach nastêpnych. Ograniczanie nak³adów na odtwarzanie i zwiêkszanie rzeczowego maj¹tku trwa³ego mo e niekorzystnie wp³yn¹æ na wyniki realizowane przez Grupê Ryzyko zwi¹zane z wysokoœci¹ nak³adów inwestycyjnych Rozwój Grupy wymaga sta³ego ponoszenia wysokich nak³adów na unowoczeœnienie aktywów. D¹ enie Grupy do odm³odzenia posiadanego parku samochodowego i obni enie œredniego wieku u ytkowanych samochodów do 5 lat bêdzie skutkowa³o obowi¹zkiem regularnego ponoszeniem wysokich kosztów z tym zwi¹zanych. Jakkolwiek odm³odzenie posiadanych samochodów pozwala na podniesienie jakoœci œwiadczonych us³ug, to jednak wyst¹pienie niekorzystnych zmian na rynku przewozowym mo e prowadziæ do braku mo liwoœci osi¹gniêcia zak³adanych stóp zwrotu z zainwestowanego w tabor kapita³u Ryzyko zwi¹zane z odejœciem kadry kierowniczej i wykwalifikowanych pracowników Dostosowanie siê do warunków gospodarki rynkowej oraz obecna pozycja Grupy na rynku s¹ w du ym stopniu efektem du ego doœwiadczenia kadry kierowniczej oraz pracowników. Odejœcie mened erów mo e siê wi¹zaæ z ryzykiem os³abienia jej zarz¹dzania, co w konsekwencji mog³oby spowodowaæ okresowe zak³ócenie wewnêtrznej wspó³pracy w Grupie i negatywnie wp³yn¹æ na tempo realizacji planów rozwojowych Grupy. Ponadto cz³onkowie zarz¹dów spó³ek Grupy Pekaes nie s¹ zwi¹zani umowami o zakazie konkurencji, które mia³yby ich obowi¹zywaæ po rozwi¹zaniu z nimi stosunku pracy. W zwi¹zku z tym istnieje ryzyko, e osoby te bêd¹ mog³y prowadziæ bez ograniczeñ dzia³alnoœæ konkurencyjn¹. W najgorszym przypadku mo e to prowadziæ do odp³ywu klientów lub kooperantów, a w rezultacie mieæ wp³yw na przysz³e wyniki finansowe Grupy. Wraz z wchodzeniem do Polski du ych firm z sektora TSL roœnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników operacyjnych, zw³aszcza doœwiadczonych kierowców. Istnieje ryzyko odejœcia tych pracowników na rzecz nowych firm na polskim rynku TSL, zw³aszcza konkurentów z krajów Unii Europejskiej sprzed 1 maja 2004 roku Ryzyko inwestycji kapita³owych Spó³ka zamierza rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoœæ, dokonuj¹c nowych inwestycji kapita³owych, m.in. poprzez przy³¹czenie do Grupy firm sektora TSL dzia³aj¹cych w segmencie transportu intermodalnego 3 i spedycji kolejowej. W planach Zarz¹du zaanga owanie w transport intermodalny i kolejowy jest uzasadnione miêdzy innymi przysz³oœciow¹ polityk¹ Unii Europejskiej. Pomimo zdecydowania i planów Unii Europejskiej w powy szym zakresie, wynikaj¹cych m.in. z czynników ekologicznych, nie mo na wykluczyæ niepe³nej lub niedostatecznie efektywnej realizacji polityki UE w ramach wspierania rozwoju transportu intermodalnego i kolejowego. Istnieje zatem potencjalne ryzyko, i powy sze inwestycje kapita³owe mog¹ nie przynieœæ satysfakcjonuj¹cego zwrotu z zaanga owanego przez Emitenta kapita³u, wynikaj¹ce z czynników niezale nych od Emitenta. Nale y równie braæ pod uwagê mo liwe opóÿnienia w rozwoju infrastruktury niezbêdnej do rozwoju transportu intermodalnego i kolejowego w Polsce Ryzyko zwi¹zane ze sposobem organizacji Grupy Emitent prowadzi dzia³alnoœæ w wielopodmiotowej strukturze kapita³owej, w której zasadnicza czêœæ sprzeda y zewnêtrznej generowana jest przez jeden podmiot Grupy Pekaes Multi-Spedytor. Pozosta³e spó³ki Grupy, bezpoœrednio lub poœrednio, wspie- 3 Transport intermodalny to przewóz ³adunków za pomoc¹ œrodków przewozu co najmniej dwóch ró nych ga³êzi transportu, przy u yciu tej samej jednostki ³adunkowej na ca³ej trasie od nadawcy do odbiorcy. 4

5 raj¹ Pekaes Multi-Spedytor, œwiadcz¹c us³ugi transportowe lub serwisowe. W tej sytuacji skutecznoœæ funkcjonowania PEKAES zale y od koordynacji operacyjnej prac w Grupie, zw³aszcza w obszarze planowania, przep³ywu informacji oraz podejmowania decyzji. Zagro enia z tym zwi¹zane dotyczyæ mog¹ niesprawnoœci struktury organizacyjnej Grupy. Objawiaæ siê one mog¹ w formie os³abienia wiêzi wewnêtrznych wp³ywaj¹cych na zmniejszenie efektywnoœci ca³ego organizmu, a w konsekwencji na pogorszenie wyników finansowych Grupy. Dotyczy to przede wszystkim powi¹zañ operacyjnych miêdzy Pekaes Multi-Spedytor a Pekaes Transport, które wspólnie odpowiadaj¹ za realizacjê podstawowego przedmiotu dzia³alnoœci Pekaes. Nale y jednak zaznaczyæ, i strategia Grupy przewiduje dzia³ania dla zwiêkszenia sprawnoœci dzia³ania Grupy Pekaes Ryzyko zwi¹zane z opóÿnieniem wdro enia systemów informatycznych Specyfika dzia³alnoœci Grupy wymaga zastosowania nowoczesnych technologii i systemów informatycznych, niezbêdnych do efektywnej organizacji procesów dzia³alnoœci TSL. W zwi¹zku z powy szym Grupa planuje b¹dÿ obecnie wdra a kilka systemów informatycznych maj¹cych na celu zwiêkszenie efektywnoœci zarz¹dzania i pozycji konkurencyjnej na rynku. Istnieje ryzyko opóÿnieñ w procesie wdra ania zwi¹zane zarówno z kompleksowoœci¹ systemów, co mo e wp³yn¹æ na przesuniêcie w czasie oferowania nowoczesnych produktów, a tym samym negatywnie wp³yn¹æ na pozycjê konkurencyjn¹ Grupy. 2.2 Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem, w jakim Spó³ka prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ i polityczn¹ Sytuacja ekonomiczna PEKAES jest powi¹zana z sytuacj¹ gospodarcz¹ zarówno Polski, jak i Europy. Pomimo e dotychczasowe informacje i prognozy wskazuj¹ na jednoznacznie pozytywne tendencje rynkowe, to jednak negatywne zmiany g³ównych wielkoœci makroekonomicznych, w tym w szczególnoœci tempa wymiany handlowej pomiêdzy Polsk¹ i krajami europejskimi, wzrostu PKB oraz poziomu inflacji, mog³yby wywrzeæ istotny wp³yw na poziom przychodów ca³ej Grupy Pekaes. Stosunkowo niewielkie jest ryzyko zwi¹zane ze zmian¹ struktury eksportu i importu, gdy spó³ki Grupy, dzia³aj¹c w sektorze TSL, obs³uguj¹ zarówno eksport, jak i import do Polski. W poprzednich okresach wahania dynamiki polskiego eksportu i importu nie skutkowa³y dla Grupy Emitenta zmniejszeniem dostêpnej masy ³adunków do przewozu, gdy przyk³adowo mniejsz¹ dynamikê eksportu z Polski rekompensowa³ wzmo ony import obs³ugiwany przez Grupê. Kolejnym potencjalnym zagro eniem jest mo liwa zmiana fazy cyklu koniunkturalnego w pañstwach Europy Zachodniej, czyli powolne wygasanie obecnego umiarkowanego o ywienia, doprowadzaj¹c tym samym do ograniczenia wymiany towarowej i popytu na us³ugi transportowe Ryzyko zmian kursu walutowego Znaczna czêœæ przychodów Grupy (27,4%) uzyskiwana jest w walutach obcych, w tym 15,5% w EUR. Ponadto, praktyk¹ ustalania stawek w spedycji miêdzynarodowej (zarówno z klientami zagranicznymi, jak i polskimi) jest ich kalkulowanie w walutach obcych. Jednak e ostateczne rozliczenie z kontrahentami krajowymi nastêpuje w z³otówce wg kursu wymiany z dnia wykonania us³ugi. Nale y dodaæ, i jedynie czêœæ kosztów realizacji us³ugi ponoszona jest w walutach obcych (koszt paliwa, diet, op³at przewozowych). Powy sze powoduje, e na rentownoœæ danej us³ugi wp³ywa kurs wymiany walut. Pomimo i Grupa stosuje instrumenty finansowe pozwalaj¹ce na zabezpieczenie ryzyka kursowego, to jednak nie zabezpiecza siê w ca³oœci przed tym ryzykiem. W zwi¹zku z powy szym istnieje ryzyko zwi¹zane z wp³ywem zmian kursów g³ównych walut obcych na wyniki podstawowej dzia³alnoœci Grupy. Ograniczone jest ryzyko wp³ywu zmiany kursu walut na strukturê zad³u enia firmy z powodu finansowania inwestycji ca³ej Grupy g³ównie ze œrodków w³asnych Emitenta Ryzyko wzmo onej konkurencji w podstawowym segmencie dzia³ania Emitenta Równolegle z rozszerzeniem mo liwoœci sprzeda y us³ug przez krajowe firmy po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej nastêpuje zwiêkszenie poziomu konkurencji ze strony firm z nowych i dotychczasowych cz³onków Unii. Ocenia siê jednak, e w perspektywie kilku lat po przyst¹pieniu Polski do UE bilans zmian w otoczeniu konkurencyjnym w sektorze TSL powinien byæ dla podmiotów polskich korzystny. Na konkurencjê na rynku us³ug TSL ma równie wp³yw rozwój technologiczny, w tym stosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ logistycznych, narzêdzi informatycznych oraz systemów zarz¹dzania relacjami z klientami. Nale y siê liczyæ z ci¹g³ym wzrostem poziomu technologicznego us³ug oferowanych w sektorze TSL oraz koniecznoœci¹ ponoszenia wzmo onych nak³adów inwestycyjnych przez uczestników rynku. Nasilenie konkurencji wynikaj¹ce z rozwoju technologicznego mo e mieæ negatywny wp³yw na mo liwoœæ wzrostu przychodów i wyniki finansowe uzyskiwane przez Emitenta Ryzyko zwi¹zane ze zmian¹ prawa W sektorze TSL zmiany przepisów prawa dostosowuj¹ce sektor do przepisów Unii Europejskiej mia³y miejsce g³ównie w okresie poprzedzaj¹cym akcesjê Polski i zosta³y przez bran ê praktycznie w ca³oœci wprowadzone. Du e znaczenie mia³ fakt wieloletniego œwiadczenia us³ug na rynkach Unii przez liczne przedsiêbiorstwa z sektora i koniecznoœæ wczeœniejszego dostosowania siê do obowi¹zuj¹cych w UE przepisów. W opinii Emitenta w chwili obecnej nie ma istotnych przepisów w bran y TSL, które w znacz¹cy sposób mog³yby negatywnie wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ Grupy. Nie ma jednak pewnoœci, e przysz³e decyzje organów pañstwa nie bêd¹ mia³y niekorzystnego wp³ywu na sytuacjê Grupy, zw³aszcza w zakresie przepisów dotycz¹cych ca³ej gospodarki, w tym podatkowych, celnych itp. 5

6 Pojawiaj¹ siê równie przes³anki, które nale y uwzglêdniæ jako potencjalne ryzyko. Dla przysz³ego rozwoju dzia³alnoœci Grupy Pekaes mo e mieæ znaczenie wprowadzenie poboru op³at za korzystanie z infrastruktury drogowej, jak to ma miejsce w Austrii oraz Niemczech, od 1 stycznia 2005 roku. Spowoduje to wzrost kosztów transportu, szczególnie e inne pañstwa europejskie równie rozwa aj¹ tak¹ mo liwoœæ. Nie zmieni siê jednak konkurencyjnoœæ Grupy, poniewa jednakowe op³aty bêd¹ dotyczy³y ca³ego rynku i znajd¹ odzwierciedlenie w œrednich cenach us³ug transportowych. Innym czynnikiem mog¹cym mieæ wp³yw na koszty prowadzonej dzia³alnoœci jest planowana op³ata za u ytkowanie wyznaczonych dróg na terenie Polski przez pojazdy z naciskiem na oœ powy ej 10 ton. Istotnym czynnikiem, który równie mo e mieæ wp³yw na dzia³alnoœæ Spó³ki na rynkach wschodnich, jest ochrona rosyjskiego rynku przewozowego i ograniczenia jego dostêpnoœci dla przewoÿników z innych pañstw i wprowadzenie w zwi¹zku z tym przez Federacjê Rosyjsk¹ limitu przyznawanych zezwoleñ Ryzyko zwi¹zane z wysokimi cenami paliw p³ynnych Obecna sytuacja w krajach Bliskiego Wschodu, które nale ¹ do najwiêkszych producentów ropy naftowej, przek³ada siê bezpoœrednio na wysokie ceny paliw. Koszty paliwa stanowi¹ znaczn¹ czêœæ kosztów dzia³alnoœci transportowej. D³u sze utrzymywanie siê takiego stanu mo e prowadziæ do zwiêkszenia konkurencyjnoœci alternatywnych metod transportu i w konsekwencji prowadziæ do zmniejszenia siê popytu na us³ugi, które przynosz¹ najwiêksz¹ czêœæ przychodów Grupy. Maj¹c na uwadze wzrost znaczenia kosztów paliwa w kosztach dzia³alnoœci ogó³em, wdra any jest obecnie system informatyczny, który bêdzie pozwala³ na monitorowanie zu ycia paliwa w u ytkowanych samochodach Ryzyko zwi¹zane z roszczeniami reprywatyzacyjnymi wobec maj¹tku Emitenta W latach Skarb Pañstwa przejmowa³ w posiadanie maj¹tek, w tym m.in. nieruchomoœci, wielu osób. Osoby prawne, osoby fizyczne, a tak e ich nastêpcy prawni mog¹ zg³aszaæ w trybie postêpowania administracyjnego ¹danie przywrócenia w³asnoœci nieruchomoœci przejêtej na w³asnoœæ w imieniu i na rzecz Skarbu Pañstwa. W Polsce pomimo wieloletniej dyskusji nie uchwalono ustawy reguluj¹cej kwestie zwi¹zane z przywróceniem znacjonalizowanego maj¹tku w³aœcicielom. Do dnia sporz¹dzenia Prospektu w stosunku do nieruchomoœci Emitenta po³o onych w Radomiu i Tychach wszczêto nieskuteczne postêpowania administracyjne, których przebieg i wynik zosta³y opisane w Rozdziale V pkt 11.1 Prospektu. Nie mo na jednak wykluczyæ, e w przysz³oœci nie zostan¹ zg³oszone kolejne roszczenia dotycz¹ce innych nieruchomoœci Ryzyko zwi¹zane z nabyciem posiadanych nieruchomoœci Czêœæ nieruchomoœci Emitent naby³ na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o postanowienia art. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wyw³aszczeniu nieruchomoœci (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, ze zmianami) oraz od osób fizycznych, które naby³y nieruchomoœci z ró nych tytu³ów równie na podstawie decyzji administracyjnych. Brak ustawowych definicji w okresie nabywania nieruchomoœci lub prawa wieczystego u ytkowania pojêæ: pañstwowa osoba prawna oraz nabycie w wyniku decyzji administracyjnej stwarza ryzyko, i pomimo prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych o nabyciu nieruchomoœci zarówno przez Emitenta, jak i osoby, które sprzeda³y Emitentowi nieruchomoœci, w³asnoœæ lub prawo wieczystego u ytkowania, mo e byæ kwestionowane, w szczególnoœci w ramach ewentualnych przysz³ych procesów reprywatyzacyjnych. Analiza przypadków nabycia nieruchomoœci lub prawa wieczystego u ytkowania przez Emitenta uwzglêdniaj¹ca zarówno stan prawny obowi¹zuj¹cy w dniu nabycia, jak i dotychczasowe orzecznictwo S¹du Najwy szego, bior¹c przy tym pod uwagê, i prawo w³asnoœci i prawo wieczystego u ytkowania chroni publiczna wiara ksi¹g wieczystych, a nadto maj¹c na uwadze, i sporne nieruchomoœci oraz prawa wieczystego u ytkowania nie maj¹ podstawowego znaczenia dla dzia³alnoœci Emitenta, sk³ania do wyra enia pogl¹du, i ryzyko zwi¹zane z mo liwoœci¹ skutecznego kwestionowania nabycia posiadanych przez Emitenta w³asnoœci, przy uwzglêdnieniu dodatkowo mo liwoœci postêpowañ regresowych w przypadku niekorzystnych rozstrzygniêæ, nale y uznaæ za znikome. 2.3 Czynniki ryzyka zwi¹zane z rynkiem kapita³owym i Ofert¹ Publiczn¹ Ryzyko zwi¹zane z zasadami dystrybucji Zwraca siê uwagê inwestorów, i zasady dystrybucji Akcji Oferowanych przewiduj¹, e Emitent, akceptuj¹c listê inwestorów, do których skierowane zostan¹ Zaproszenia do Z³o enia Zapisu, bêdzie bra³ pod uwagê takie czynniki, jak: propozycja Oferuj¹cego oraz prowadzenie dzia³alnoœci konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, rozumianej jako prowadzenie dzia³alnoœci spedycyjnej, transportowej lub logistycznej. W zwi¹zku z powy szym istnieje ryzyko, i pomimo uczestnictwa inwestora w budowaniu Ksiêgi Popytu i z³o enia Deklaracji Zainteresowania z cen¹ równ¹ lub wy sz¹ od ustalonej póÿniej Ceny Emisyjnej, inwestor nie otrzyma Zaproszenia do Z³o enia Zapisu lub otrzyma Zaproszenie do Z³o enia Zapisu na liczbê Akcji serii K mniejsz¹, ni wskazana przez inwestora w Deklaracji Zainteresowania Ryzyko zwi¹zane z niedojœciem emisji do skutku 6 Emisja nie dojdzie do skutku, je eli: l co najmniej (siedem milionów) Akcji Oferowanych nie zostanie subskrybowanych i nale ycie op³aconych lub l Zarz¹d Emitenta nie zg³osi uchwa³y o podwy szeniu kapita³u zak³adowego do S¹du Rejestrowego w ci¹gu szeœciu miesiêcy od daty jej powziêcia, a je eli udzielona zostanie zgoda KPWiG na wprowadzenie Akcji serii K do publicznego obrotu od dnia udzielenia tej zgody, o ile wniosek o udzielenie zgody zostanie z³o ony przed up³ywem czterech miesiêcy od dnia powziêcia uchwa³y o podwy szeniu kapita³u zak³adowego, l postanowienie S¹du Rejestrowego odmawiaj¹ce rejestracji stanie siê prawomocne.

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo