Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego"

Transkrypt

1 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007

2 WSTĘP POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH WYMOGI KAPITAŁOWE Z TYTUŁU RYZYKA WALUTOWEGO STABILNOŚĆ WYNIKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACJI WALUTOWYCH REGULACJE WEWNĘTRZNE ORAZ PRZEPISY PRAWA I REKOMENDACJE OSTROŻNOŚCIOWE Strategia i polityka banku w zakresie zarządzania ryzykiem Regulacje wewnętrzne, procedury i metodyki Przepisy prawa i rekomendacje ostrożnościowe PRACOWNICY PROCESY Identyfikowanie ryzyka Pomiar ryzyka Monitorowanie ryzyka Wsparcie przez systemy informatyczne SYSTEM KONTROLI RYZYKA Nadzór ze strony rady nadzorczej oraz zarządu Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami Limity ryzyka System Informacji Zarządczej System kontroli wewnętrznej CELE INSPEKCJI PROCEDURY INSPEKCJI WYMOGI PRAWNE... 55

3 WSTĘP Podstawowym zadaniem inspektorów nadzoru badających ryzyko operacji walutowych jest ocena ryzyka podejmowanego przez bank w efekcie zawierania transakcji wyrażonych w walutach obcych lub uzależniających cenę transakcji od kursów walut obcych oraz upewnienie się, że jest ono rozważnie zarządzane przez kierownictwo banku. Ryzyko operacji walutowych obejmuje, zarówno ryzyko kursowe związane ze zmianą kursów, jak również ryzyko operacyjne związane z przeprowadzaniem, potwierdzaniem, księgowaniem i rozliczaniem transakcji związanych z wymianą walut. Celem niniejszego podręcznika jest przedstawienie elementów branych pod uwagę przez inspektora nadzoru w trakcie prowadzonych w na miejscu w banku badań w obszarze ryzyka operacji walutowych oraz wskazanie procedur postępowania i kluczowych tematów będących przedmiotem zainteresowania w procesie inspekcji. W części pierwszej podręcznika skoncentrowano się na zaprezentowaniu elementów składających się na ocenę poziomu ryzyka walutowego banku tj.: deklarowanego i zrealizowanego przez bank stopnia narażenia funduszy i wyników finansowych na ryzyko wynikające ze zmiany kursów walut i związanego z tym zmiany wartości zajmowanych pozycji walutowych, zwanych dalej apetytem na ryzyko, posiadanego zabezpieczenia kapitałowego prowadzonej działalności w zakresie transakcji walutowych, stabilności wypracowanych wyników z transakcji walutowych. W części drugiej podręcznika wymieniono te składowe procesu zarządzania ryzykiem operacji walutowych, które determinują poprawne i sprawne kontrolowanie podejmowanego przez bank ryzyka operacji walutowych. Omówiono w szczególności: zgodność działania banku z regulacjami prawnymi, rekomendacjami ostrożnościowymi i regulacjami wewnętrznymi, strukturę organizacyjną procesu zarządzania, składowe procesu zarządzania, elementy systemu kontroli ryzyka. W części trzeciej podręcznika przedstawiono cele, które realizowane są przez inspektora nadzoru bankowego w trakcie prowadzonych badań. Przedstawiono również procedury, które trzeba wykonać podczas inspekcji obszaru ryzyka operacji walutowych. Istotnym aspektem badania operacji walutowych jest ustalenie przez inspektorów nadzoru, czy posiadane przez bank zasoby (w tym systemy informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o wielkości pozycji walutowych 1, systemu pomiaru ryzyka 1 Pozycja netto i pozycja całkowita zostały zdefiniowane w Uchwale nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen, nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania 2

4 kursowego i jego limitowania, pracownicy banku posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie praktyczne) pozwalają na sprawne zarządzanie ryzykiem, odpowiednio do indywidualnego profilu ryzyka 2 banku. Ocena taka jest z konieczności subiektywna, tym niemniej musi ona uwzględniać wielkość sumy bilansowej i skalę transakcji pozabilansowych badanego banku, jego bazę kapitałową, wynik finansowy, ilość klientów na rzecz których prowadzone są operacje walutowe, przygotowanie i doświadczenie dealerów i pracowników zaplecza, a także zaangażowanie kierownictwa banku w ten rodzaj działalności. Należy również mieć na uwadze, że na poziom ryzyka operacji walutowych wpływa też poziom tego ryzyka w podmiotach zależnych oraz skuteczność nadzoru i kontroli sprawowanej przez bank nad ryzykiem występującym w tych podmiotach 3. Rozdział ten nie stanowi kompendium wiedzy na temat operacji walutowych. Podstawową funkcją, jaką ma on wypełniać, jest prezentacja procedur, które trzeba wykonać podczas inspekcji działalności walutowej danego banku. współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania, zwanej dalej Uchwałą ws. adekwatności kapitałowej banków. 2 Charakter i złożoność działalności banku oraz całkowity poziom ryzyka powinny determinować poziom zaawansowania i wyrafinowania procesu zarządzania ryzykiem operacji walutowych. 3 Kwestie dotyczące nadzoru skonsolidowanego zostały uwzględnione w Procedurze przeprowadzania inspekcji w ramach nadzoru skonsolidowanego nad bankami. 3

5 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH Decyzje kierownictwa dotyczące podejmowania ryzyka operacji walutowych powinny brać pod uwagę relację ryzyko zysk, związaną z pozycjami w zakresie ryzyka operacji walutowych. Kierownictwo powinno porównać potencjalne ryzyko (wpływ niekorzystnych ruchów kursów walut) związane z zajętą pozycją lub przyjętą strategią w zakresie operacji walutowych z potencjalnym zyskiem (wpływ korzystnych zmian kursów walut). 1.1 Apetyt na ryzyko operacji walutowych Każda operacja finansowa wykonywana przez bank może mieć wpływ na zmianę profilu ryzyka kursowego tego banku, począwszy od tradycyjnych produktów bilansowych (kredyty, depozyty), aż do bardziej zaawansowanych produktów finansowych, jak np. walutowe instrumenty pochodne. Odzwierciedleniem apetytu na ryzyko operacji walutowych banku jest m.in., będący konsekwencją przyjętej strategii działania: budżet przyznany jednostkom organizacyjnym banku przeprowadzającym transakcje związane z ryzykiem kursowym (przede wszystkim departamentowi skarbu) oraz stopień wykonania planowanych wyników, poziom limitów dopuszczalnej ekspozycji na ryzyko wynikające z operacji walutowych, a także stopień ich wykorzystania. Analiza wielkości i struktury przychodów zaplanowanych do realizacji przez departament skarbu oraz stopień wykonania planowanych wyników wskazuje, jakie jest znaczenie tego typu transakcji w całokształcie działalności banku 4, jaki jest charakter działalności banku 5 oraz dostarcza informacji na temat stabilności osiąganych wyników 6. Natomiast stosowany system limitów pozwala ocenić w stosunku, do jakich produktów, walut i krajów bank podejmuje ryzyko kursowe, a w stosunku, do których je ogranicza. Poziom, akceptowalnego przez poszczególne banki, ryzyka kursowego jest zróżnicowany. Niektóre z nich dążą do minimalizacji narażenia na ryzyko i zazwyczaj nie pozostawiają celowo otwartej pozycji walutowej, w oczekiwaniu, że odniosą korzyść, gdy kursy walut zmienią się w określony sposób. Starają się raczej domykać pozycje walutowe wynikające ze struktury bilansu i pozycji pozabilansowych. Najczęściej banki takie oferują proste produkty bilansowe, a skala działalności na własny rachunek jest nieznacząca. Kierownictwo banku minimalizuje apetyt na ryzyko poprzez określenie limitów na poziomie ograniczającym możliwość podejmowania działalności generującej ryzyko, a bużet departamentu skarbu jest niewielki lub zakłada osiąganie wyników w większości z operacji wykonywanych na rzecz klientów banku. 4 Duży udział wyników z transakcji walutowych w wyniku z działalności bankowej może wskazywać, że bank w znacznej mierze opiera swoją działalność na przeprowadzaniu operacji wymiany walutowej oraz transakcji pochodnych. 5 Banki przeprowadzające operacje na własny rachunek o charakterze spekulacyjnym mogą zakładać większy udział wyników z tej działalności niż z tytułu operacji wykonywanych na zlecenie klientów. Niemniej jednak nie zawsze jest to regułą. Banki o znaczącej skali działalności na własny rachunek mogą ustalać relatywnie niskie budżety dla tego rodzaju działalności w porównaniu do całości wyniku. Zdarza się też, że wynik realizowany na operacjach klientowskich, zawieranych przez departament skarbu, jest przypisywany do konkretnych pionów biznesowych a nie do departamentu skarbu. 6 Za bardziej stabilne uważa się wyniki z działalności prowadzonej na zlecenie klientów. Wyniki z działalności na własny rachunek są bardziej wrażliwe na zmiany wynikające z wahań parametrów rynkowych. 4

6 Banki, które są gotowe podjąć większe ryzyko, mogą w tym celu otworzyć pozycję walutową (w jednej lub kilku walutach) lub celowo nie domykać otwartych pozycji walutowych wynikających np. z przeprowadzanych transakcji z klientami. Z reguły w takich bankach, zarówno poziom ustalonych limitów, jak i ich wykorzystanie (zwłaszcza w zakresie działalności na własny rachunek) jest wysoki, oferowane produkty mają bardziej wyrafinowany charakter, a skala działalności spekulacyjnej oraz zmienność wyników z tego tytułu są znaczące. Banki różnią się, co do tego, w zakresie jakich produktów lub rodzajów działalności dopuszczają zajmowanie otwartej pozycji. Najczęściej banki centralizują zarządzanie ryzykiem kursowym i ograniczają zajmowanie pozycji do pewnych wybranych produktów, portfeli i/lub walut. Sporadycznie mogą wystąpić przypadki zezwalania poszczególnym centrom zysku oraz jednostkom organizacyjnym na otwieranie pozycji w ramach określonych limitów. Niemniej jednak, bank powinien posiadać taki system zarządzania ryzykiem, który pozwala mu na zarządzanie ryzykiem w skali całego banku, a także z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z działalności podmiotów zależnych. Aby osiągnąć pożądany profil ryzyka bank, może zmieniać swój apetyt na ryzyko operacji walutowych za pomocą określonej strategii kredytowania i finansowania działalności. Wiele banków wykorzystuje instrumenty pochodne, takie jak na przykład bieżące transakcje wymiany walutowej (ang. FX spot), terminowe transakcje wymiany walutowej (ang. FX forward), walutowe transakcje zamiany (ang. FX swap), w celu zmiany swojego profilu ryzyka. Przed dopuszczeniem do wykorzystania tego typu instrumentów, kierownictwo banku powinno rozumieć zasady ich działania i ryzyko z nimi związane. Kierownictwo powinno także zlecić przygotowanie adekwatnych systemów pomiaru i monitorowania ryzyka w związku z wykorzystaniem tych instrumentów w procesie zarządzania profilem ryzyka banku Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka walutowego Nadzór bankowy oczekuje, że bank będzie utrzymywał kapitał na poziomie odpowiednim do złożoności i poziomu ryzyka, jakie podejmuje. Określając właściwy poziom kapitału, kierownictwo banku powinno wziąć pod uwagę poziom aktualnego i potencjalnego ryzyka, jakie wynika lub może wynikać z prowadzonej działalności oraz jakość procesu zarządzania ryzykiem w banku. Obliczając wymóg kapitałowy na pokrycie ryzyka walutowego 8, bank może stosować metodę podstawową, metodę wartości zagrożonej lub metodę mieszaną. Stosując metodę podstawową, bank oblicza wymóg kapitałowy jako 8% pozycji walutowej całkowitej - jeżeli pozycja walutowa całkowita przewyższa 2% funduszy własnych banku lub zero - jeżeli pozycja walutowa całkowita nie przewyższa 2% funduszy własnych banku. Metoda wartości zagrożonej opiera wyliczenie wymogu kapitałowego na rezultatach uzyskiwanych za pośrednictwem modelu wartości zagrożonej. Stosowanie tej metody wymaga od banku spełnienia warunków określonych przez nadzór bankowy. Wykorzystując metodę mieszaną, w pierwszej kolejności bank określa zakres zastosowania metody wartości zagrożonej, poprzez wyodrębnienie walutowych pozycji pierwotnych 7 Bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystania i ostrożnego zarządzania produktami pochodnymi zostały zawarte w rozdziale Instrumenty pochodne. Ponadto pewne wskazówki w tym zakresie zawierają Rekomendacje Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego A, B, C z 2002 r. Wskazówki dotyczące procesu wprowadzania nowych produktów zawiera Rekomendacja G z 2002 r. dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach. 8 Uchwała ws. adekwatności kapitałowej banków. 5

7 objętych tą metodą. Dla pozostałych pozycji, wymóg kapitałowy jest wyliczany przy zastosowaniu metody podstawowej. 1.3 Stabilność wyniku Inspektorzy nadzoru powinni zwrócić się do kierownictwa banku z prośbą o przedstawienie przyjętych założeń dotyczących zysków z operacji wymiany walutowej oraz wyników z walutowych instrumentów pochodnych. W trakcie badań należy przeanalizować i ocenić poziom i źródła tych wyników, pod kątem ich stabilności, pamiętając o tym, iż wysoka zmienność wyniku z operacjach walutowych świadczy o wysokim poziomie ryzyka podejmowanego przez bank. Inspektorzy nadzoru powinni ustalić jaka część wyników realizowanych na operacjach walutowych jest efektem działalności handlowej (spekulacyjnej). Jeśli wynik ten stanowi istotną część działalności banku 9 (można porównać z wynikami osiąganymi w systemie bankowym), to może się okazać, że poziom ryzyka jest wysoki. Inspektorzy powinni pamiętać, że wysokie wyniki operacji obciążonych ryzykiem walutowym oznaczają podejmowanie przez bank wysokiego ryzyka kursowego. Wysokość wynagrodzeń dealerów nie powinna być nadmiernie uzależniona od wykonania indywidualnych zadań w zakresie zysków. Zbyt ambitne zadania tego typu mogą wymusić na dealerach zbyt ryzykowne operacje. Zarząd banku powinien przeprowadzać przynamniej roczne przeglądy swoich założeń, procedur i zasad polityki, porównując je z działalnością prowadzoną przez bank i warunkami na rynku. Przy ocenie stabilności inspektorzy powinni również przeanalizować, czy bank nie jest nadmiernie uzależniony od przychodów z transakcji zawieranych z niewielką liczbą "dużych" klientów. 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACJI WALUTOWYCH Skuteczny nadzór nad ryzykiem operacji walutowych wymaga sformalizowanego całościowego procesu zarządzania, który zapewni zidentyfikowanie we właściwym czasie ryzyka, jego pomiar, monitorowanie oraz kontrolę. Kierownictwo banku powinno opracować pisemne zasady polityki w zakresie zarządzania ryzykiem, które zostaną przekazane pracownikom. Takie zasady powinny w szczególności określać: apetyt na ryzyko (np. poprzez ustalenie pułapu maksymalnych dziennych/miesięcznych strat) oraz sposoby zabezpieczania ryzyka wynikającego z posiadanych instrumentów, metody zarządzania pozycją walutową, uwzględniające zasady postępowania w przypadku zmian w otoczeniu zewnętrznym, zasady przydzielania przez kierownictwo banku odpowiednich uprawnień i pełnomocnictw dla osób uczestniczących w procesie zarządzania pozycją walutową, zasady ewidencji księgowej, w tym zasady bieżącej wyceny pozycji walutowej. Proces zarządzania ryzykiem operacji walutowych powinien obejmować: 9 Sposób pomiaru poziomu ryzyka rynkowego z wykorzystaniem zmienności wyniku został opisany w wewnętrznej metodyce GINB. 6

8 ustanowienie linii zależności służbowych oraz kompetencji decyzyjnych, dzięki którym realizowane będą cele przyjętej strategii działania oraz zaistnieje proces ewentualnego zezwalania na odstępstwa od zasad przyjętej polityki; metody pomiaru ryzyka operacji walutowych wynikającego z prowadzonej działalności; system niezależnego monitorowania ryzyka zapewniający zgodność działania banku z określonym przez kierownictwo banku apetytem na ryzyko oraz ochronę wyniku; wsparcie działalności operacyjnej i procesu zarządzania ryzykiem poprzez odpowiednią technologią informatyczną; system kontroli ryzyka, obejmujący nadzór kierownictwa banku, system limitów, system sprawozdawczości zarządczej oraz system kontroli wewnętrznej. Proces zarządzania ryzykiem powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający ocenę i zarządzanie ryzykiem we wszystkich jednostkach organizacyjnych banku, których dotyczy ryzyko operacji walutowych. Kierownictwo banku powinno również sprawować nadzór nad ryzykiem występującym w podmiotach zależnych. Zarządzanie ryzykiem operacji walutowych powinno być realizowane również w powiązaniu z innymi rodzajami ryzyka 10, takimi jak ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko operacyjne, ryzyko prawne, ryzyko utraty reputacji, ryzyko kraju, ryzyko cyklu makroekonomicznego. Na przykład, w sytuacji dewaluacji PLN, kredytobiorcy mogą nie być w stanie spłacać swoich zobowiązań walutowych z uwagi na fakt, iż wielkość spłat (w przeliczeniu na PLN) wzrasta. Wynikiem takiej sytuacji może być wzrost poziomu kredytów zagrożonych, a w konsekwencji znaczące zwiększenie ryzyka kredytowego w odniesieniu do kredytów walutowych. W przypadku banku, który w przeważającej mierze finansuje aktywa walutowe krótkoterminowymi zobowiązaniami, dewaluacja PLN może prowadzić do znaczącego spadku wyniku. Przygotowując oraz dokonując przeglądu profilu ryzyka kursowego banku oraz strategii w tym zakresie, kierownictwo powinno wziąć pod uwagę płynność banku, dostęp do różnych źródeł finansowania oraz możliwość korzystania z rynku instrumentów pochodnych. Bank posiadający stabilne źródła finansowania może być lepiej przygotowany do wytrzymania krótkoterminowej presji na wynik finansowy na skutek niekorzystnych zmian kursów walut niż bank w dużej mierze uzależniony od hurtowych, krótkoterminowych źródeł finansowania (np. lokaty międzybankowe), które mogą szybko zostać wycofane z banku, kiedy jego wynik finansowy obniży się. Bank finansujący się wyłącznie na rynkach hurtowych (np. rynku międzybankowym) może natrafić na trudności przy próbie zastąpienia istniejących źródeł finansowania lub uzyskania nowych środków, gdy okaże się, że wzrasta wielkość jego kredytów zagrożonych. Bank, który ma łatwy dostęp do rynków pieniężnych i instrumentów pochodnych, ma lepsze możliwości szybkiej reakcji i modyfikacji swojej pozycji walutowej w sytuacji zmieniających się warunków rynkowych niż banki, które polegają jedynie na portfelach uzależnionych od bazy klientów. Wykorzystywanie instrumentów finansowych niewątpliwie pozwala na dokładniejsze i szybsze zabezpieczenie ryzyka kursowego. Niemniej jednak, stosując takie rozwiązania, bank powinien pamiętać o konieczności identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli wszystkich rodzajów ryzyka wynikających z tego typu instrumentów. 10 Procedury analizy i oceny tych rodzajów ryzyka zostały opisane w odrębnych rozdziałach Podręcznika. 7

9 Inspektorzy powinni ocenić: adekwatność procesu zarządzania ryzykiem operacji walutowych przez bank w stosunku do jego profilu ryzyka, efektywność procesu zarządzania ryzykiem, poziom i trendy w zakresie poziomu ryzyka oraz adekwatność kapitału banku w stosunku do wielkości ryzyka oraz procesu zarządzania ryzykiem. Inspektorzy nadzoru powinni omówić z kierownictwem banku główne źródła ryzyka operacji walutowych, obciążającego bank, oraz ocenić czy systemy pomiaru ryzyka stosowane przez bank dostarczają wystarczających informacji do oceny ryzyka. Powinni także przeanalizować rzetelność i efektywność procesu monitorowania oraz kontroli ryzyka tak, aby upewnić się czy praktyki stosowane przez bank są zgodne z deklarowanymi przez radę nadzorczą i zarząd celami oraz zaakceptowanym apetytem na ryzyko. Formułując wnioski na temat wpływu ryzyka operacji walutowych na bezpieczeństwo i stabilność banku, inspektorzy nadzoru powinni wziąć pod uwagę: 1. profil ryzyka banku oraz jego adekwatność kapitałową, 2. jakość procesu zarządzania ryzykiem operacji walutowych, na podstawie oceny: a b c d adekwatności regulacji wewnętrznych oraz zgodności działania banku z przepisami prawa i rekomendacjami ostrożnościowymi, adekwatności funkcjonującej w banku struktury organizacyjnej oraz kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem operacji walutowych, adekwatności procesów identyfikacji, pomiaru i monitorowania ryzyka, skuteczności nadzoru sprawowanego przez kierownictwo banku, systemu limitów, systemu sprawozdawczości zarządczej i systemu kontroli wewnętrznej. Czynniki wpływające na ocenę zarządzania ryzykiem operacji walutowych zostały podzielone na cztery grupy: 1. regulacje wewnętrzne, 2. pracownicy, 3. procesy, 4. system kontroli, tj. w taki sposób, aby umożliwić dokonanie oceny ryzyka operacyjnego, wynikającego z obszaru ryzyka operacji walutowych. Syntetyczne ustalenia w tym zakresie wpływają na cenę ryzyka operacyjnego. 2.1 Regulacje wewnętrzne oraz przepisy prawa i rekomendacje ostrożnościowe Strategia i polityka banku w zakresie zarządzania ryzykiem Zarząd banku i rada nadzorcza określają strategię banku oraz określają apetyt banku na ryzyko operacji walutowych. Wskazane jest przy tym, aby kierownictwo banku w sposób jasny nakreśliło profil ryzyka, określając podstawowe cele działalności banku w zakresie zarządzania ryzykiem operacji walutowych. Cele strategiczne banku powinny być wyznaczone w taki sposób, aby ich realizacja była dostosowana do możliwości banku w zakresie zarządzania ryzykiem operacji walutowych. Skuteczne zarządzanie tym ryzykiem wymaga zarówno zasobów 8

10 technicznych jak i wyspecjalizowanego personelu, tak więc kierownictwo banku powinno zapewnić odpowiednie środki na ten cel. Kierownictwo powinno dopilnować, aby bank wprowadził zasady polityki i procedury, które zapewnią odpowiednią identyfikację, pomiar, monitorowanie oraz kontrolę ryzyka operacji walutowych. Inspektorzy powinni ocenić, czy przyjęta strategia została sformułowana z uwzględnieniem m.in. oceny ryzyka obciążającego działalność banku i produktów wysokiego ryzyka, pozycji na rynku, zdolności banku do dostosowania swojej działalności do zmieniających się warunków rynkowych, fachowości kadry kierowniczej i jakości systemów informacji zarządczej dla kierownictwa, a także zweryfikować, czy działania podejmowane przez kierownictwo banku są zgodne z przyjętą strategią Regulacje wewnętrzne, procedury i metodyki Zarząd banku jest odpowiedzialny za efektywne zarządzanie ryzykiem operacji walutowych zarówno w zakresie nadzoru nad bieżącą działalnością, jak i w perspektywie długoterminowej. Zarząd banku powinien przygotować i wprowadzić procedury oraz instrukcje, które przekładają cele strategiczne oraz dopuszczalny apetyt na ryzyko na standardy operacyjne, które są zrozumiałe dla pracowników banku. Procedury zarządzania ryzykiem powinny mieć charakter całościowy, tj. powinny obejmować wszystkie zaangażowane jednostki organizacyjne banku (departamenty, oddziały) oraz podmioty zależne banku, w których występuje ryzyko operacji walutowych. Procedury powinny uwzględniać co najmniej: zakres działalności walutowej (w tym dealerskiej oraz na zlecenie klientów banku), rodzaje oferowanych produktów i usług, wytyczne dotyczące stosowania transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe, oczekiwany dochód i dopuszczalną stratę z tytułu operacji walutowych, obowiązki dealerów i personelu zaangażowanego w proces zarządzania ryzykiem oraz procedury operacyjne poszczególnych jednostek zaangażowanych w zarządzanie ryzykiem operacji walutowych, operacyjne środki kontroli, wymogi sprawozdawcze. Departament skarbu powinien być wyposażony w kodeks postępowania pracowników (normy etyki zawodowej) oraz procedury operacyjne określające zasady: zawierania i anulowania transakcji, w tym transakcji: wewnętrznych, z podmiotami powiązanymi z bankiem oraz z członkami rady nadzorczej, zarządu banku, z innymi pracownikami banku, a także operacji prowadzonych na rachunek własny przez dealera, wykonywania operacji dealerskich po godzinach pracy lub poza siedzibą banku, wykorzystywania limitów przez dealerów i ich ewentualnego przekraczania, klasyfikowania transakcji do poszczególnych portfeli i ustalania wyniku na transakcjach / portfelach, dotyczące kontaktów osobistych ze współpracującymi z bankiem brokerami na rynkach walutowo-pieniężnych, Pozostałe jednostki uczestniczące w zarządzaniu ryzykiem operacji walutowych powinny posiadać procedury określające m.in. zasady w zakresie: monitorowania pracy dealerów (w tym sposobu potwierdzania i autoryzacji transakcji, zasad weryfikowania cen transakcji zawieranych przez komórki operacyjne z cenami rynkowymi), 9

11 procedur księgowych transakcji, w tym: ewidencjonowania transakcji do poszczególnych portfeli księgowych (z ewentualnym rozwiązaniem kwestii rachunkowości zabezpieczeń), ich rozliczania, ustalania wyniku / wyceny poszczególnych transakcji / portfeli, zasad kalkulacji wymogów kapitałowych, rozliczania kosztów brokerów, rekoncyliacji rachunków nostro, stosowanych metod pomiaru wraz z opisem przyjętych założeń, zasad kontroli ryzyka z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych w zakresie sporządzania i weryfikacji raportów. Ryzyko kursowe występuje w różnych obszarach działalności banku (np. w pionie kredytowym czy inwestycyjnym) i z reguły jest przenoszone do zespołu dealerskiego, który posiada doświadczenie w zarządzaniu tym ryzykiem. Takie przeniesienie ryzyka dokonywane jest poprzez zawarcie wewnętrznej umowy pomiędzy dwoma departamentami (decyzje o zabezpieczeniu ryzyka banku powinny być uzgadniane pomiędzy zarządem a kierownictwem departamentu skarbu, a ustalenia winny być zawarte na piśmie). Załóżmy, iż departament kredytowy udzielił klientowi pięcioletniego kredytu w USD. Ponieważ departament kredytowy posiada doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem kredytowym nie zaś walutowym, dlatego też będzie chciał zabezpieczyć się przed ryzykiem, iż USD może stracić na wartości. W tym celu zostanie zawarta wewnętrzna transakcja polegająca na terminowej sprzedaży USD departamentowi skarbu przez departament kredytowy. Transakcja taka powinna być zawarta po cenach rynkowych. Tak więc, zawierając wewnętrzną umowę, departament kredytowy przeniósł swoje ryzyko kursowe na departament skarbu. Od tej pory za zarządzanie zaangażowaniem banku w USD jest odpowiedzialny departament skarbu (a nie kredytowy). Departament skarbu ma teraz długą pozycję w USD i - zależnie od strategii banku, przewidywań w zakresie rozwoju sytuacji na rynku walutowym w przyszłości i przyjętych limitów ryzyka - może zdecydować utrzymać tę długą pozycję lub też zabezpieczyć ją poprzez sprzedaż USD kontrahentowi spoza banku. Takie wewnętrzne umowy powinny być zawierane po to, aby można było właściwie alokować zyski lub straty ponoszone z tytułu danej transakcji. Załóżmy, że w powyższym przykładzie departament skarbu zdecydował utrzymywać długą pozycję w USD, przewidując wzrost jego wartości w stosunku do złotego. Jeśli jednak wartość USD spadnie, bank poniesie stratę z tytułu długiej pozycji w tej walucie. W takiej sytuacji, departament kredytowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane spadkiem wartości USD w ciągu 5 lat, ponieważ zawierając wewnętrzną umowę, przeniósł swoje zaangażowanie do departamentu skarbu. Straty będzie natomiast wykazywać departament skarbu. Podobnie, jeśli klient nie spłaci kredytu, ryzyko nie będzie dotyczyć departamentu skarbu, lecz departamentu kredytowego. Celem rozróżniania dochodów z tytułu udzielonego kredytu od dochodów wynikających ze zmian kursowych jest prawidłowa alokacja zysków/ strat według departamentów odpowiedzialnych za zarządzanie danym ryzykiem. Dzięki temu poszczególne piony oceniane są adekwatnie do osiąganych wyników i sposobu zarządzania ryzykiem, za które ponoszą odpowiedzialność. Niezbędnym elementem w procesie zarządzania ryzykiem jest określenie trybu uzgadniania pozycji walutowej banku i wyniku z pozycji wymiany ze wskazaniem sposobu postępowania 10

12 w przypadku wystąpienia znaczących różnic 11. Bank powinien również posiadać procedurę opisującą sposób postępowania przy wprowadzaniu nowych produktów, określającą co najmniej takie elementy jak: analiza ryzyka, jakie generuje produkt, dopuszczalne formy zabezpieczania ryzyka, sposób ustalania cen produktu, schematy księgowe. Kierownictwo banku powinno także zapewnić wprowadzenie planu utrzymania ciągłości działania, tj. sformalizowanych procedur postępowania w przypadku zaistnienia zdarzeń mogących zakłócić funkcjonowanie banku w obszarze operacji walutowych (np. znacznego wzrostu wolumenu operacji walutowych, awarii systemów informatycznych lub zasilania). Inspektorzy nadzoru bankowego powinni ocenić, czy posiadane przez bank regulacje są dostosowane do profilu ryzyka, a także zweryfikować, czy obowiązujące zasady i procedury są realizowane w codziennej działalności banku, tj. czy pracownicy banku znają regulacje banku i czy przyjęte procedury działania są przestrzegane. Istotne jest również sprawdzenie, czy procedury banku są okresowo weryfikowane i uaktualniane pod kątem zmian warunków otoczenia zewnętrznego (np. zmian legislacyjnych, czynników ekonomicznych lub politycznych) oraz zmian zachodzących w banku (np. struktury organizacyjnej, strategii działalności, profilu ryzyka) Przepisy prawa i rekomendacje ostrożnościowe Banki są zobowiązane dostosowywać zasady działania, a w konsekwencji i procedury, do obowiązujących przepisów prawa i rekomendacji ostrożnościowych nadzoru bankowego 12. W trakcie inspekcji należy ocenić, czy wewnętrzne regulacje banku uwzględniają uwarunkowania wynikające z przepisów prawa i rekomendacji nadzorczych. Inspektorzy powinni również zweryfikować, czy działalność banku nie narusza obowiązujących przepisów prawa i czy prowadzona jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki bankowej. 2.2 Pracownicy Kluczowym mechanizmem zarządzania ryzykiem jest rozdzielenie obowiązków pomiędzy pracowników komórki dealerskiej (pracownicy utrzymują kontakt z klientami i zawierają transakcje) a pracownikami zaplecza operacyjnego (pracownikami komórek ewidencji i rozliczeń) oraz osobami monitorującymi i kontrolującymi ryzyko. Sprawne mechanizmy kontroli operacyjnej pomagają bankowi wykryć i rozwiązać problemy, zanim te problemy spowodują straty finansowe. Do zadań zespołu dealerskego należy: wykonywanie, w ramach przyznanych limitów, transakcji na zlecenie klientów oraz transakcji na własny rachunek (domykających transakcje klientowskie i/lub mających na celu realizację wyniku na otwartych pozycjach walutowych), wypełnienie formularza transakcji (ang. deal ticket) 13, 11 Uzgadniając pozycję walutową banku i wynik z pozycji wymiany bank może przyjąć założenie, że pozycja raportowana przez departament skarbu musi być identyczna z pozycją i wynikiem, które są zaewidencjonowane w księgach banku. Najczęściej jednak dopuszcza się możliwość wystąpienia pewnych różnic. Wówczas bank powinien określić, jaka może być maksymalna (nie wpływająca istotnie na poziom ryzyka) wielkość niezgodności pomiędzy systemem transakcyjnym a systemem księgowym. 12 Patrz: Wymogi prawne 11

13 uwzględnienie transakcji w pozycji walutowej, uzgodnienie pozycji walutowej (a często również: pozycji w instrumentach pochodnych lub na poszczególnych portfelach oraz wyniku z pozycji wymiany i wyniku z instrumentów pochodnych/portfeli) z dziennym zestawieniem transakcji przygotowanym przez komórkę kontroli ryzyka. Komórka zaplecza przeprowadza: weryfikację danych na formularzu transakcji, potwierdzenie transakcji, księgowanie transakcji, zlecanie dokonywania płatności, potwierdzenie płatności. Komórki wsparcia i kontroli ryzyka realizują zadania w zakresie: przygotowywania dziennych zestawień transakcji i wyników z tych transakcji, uzgadnianie tych zestawień z pozycjami raportowanymi przez dealing room, kontroli przestrzegania limitów ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego (kontrahenta, rozliczeniowe, przedrozliczeniowe), uzgadniania przychodzących potwierdzeń transakcji z wychodzącymi potwierdzeniami transakcji, uzgadniania otrzymanych płatności, pomiaru ryzyka kursowego. Struktura organizacyjna służąca zarządzaniu ryzykiem kursowym banku może być zróżnicowana, w zależności od wielkości, zakresu oraz złożoności działania banku. W wielu dużych bankach funkcja zarządzania ryzykiem operacji walutowych może być zcentralizowana w wiodącym banku grupy lub też w banku matce grupy lub holdingu. Scentralizowane struktury nie zwalniają jednak zarządów od odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa zarządzanych przez nich banków oraz spełnienia wymogów kapitałowych. W zależności od skali i charakteru działalności banku, obsługa księgowa transakcji oraz funkcje monitorowania i kontroli ryzyka są realizowane przez jedną lub więcej niezależnych komórek/jednostek organizacyjnych. W bankach aktywnie działających na rynku pieniężnym i kapitałowym, najczęściej zadania te wykonywane są przez trzy komórki/jednostki: ewidencja i rozliczanie transakcji realizowane są w pionie księgowości (Back Office), monitorowaniem ryzyka zajmuje się komórka wsparcia (Middle Office), a kontrola ryzyka sprawowana jest przez jednostki usytuowane w pionie kontroli ryzyka (Risk Manager). W bankach, które nie prowadzą rozbudowanej działalności na zlecenie klientów i/lub działalności handlowej, struktura organizacyjna jest znacznie mniej rozbudowana. W bankach tych najczęściej monitorowanie i kontrola ryzyka walutowego leży w kompetencjach Komitetu/Zespołu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Komitet ten na podstawie raportów przygotowywanych przez analityka (a w mniejszych bankach 13 Formularz transakcji ma na ogół tylko postać elektroniczną. 12

14 spółdzielczych - najczęściej pracownika księgowości) dokonuje oceny ryzyka i rekomenduje podjęcie odpowiednich działań przez zarząd banku. Kierownictwo banku powinno zagwarantować dostępność właściwych zasobów celem wsparcia procesu zarządzania ryzykiem. Polityka kadrowa banku powinna być realizowana w taki sposób, aby zapewniać ciągłość obsady na kluczowych stanowiskach związanych z zarządzaniem ryzykiem. Kierownictwo banku powinno również stworzyć i realizować program szkoleń dla pracowników zajmujących się zarządzaniem ryzykiem walutowym. Kierujący zespołem dealerskim powinien posiadać doświadczenie w zasadach funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych oraz w bankowości, odznaczać się umiejętnością szybkiej oceny sytuacji. Opis obowiązków na stanowisku dealera winien precyzować wymagane doświadczenie, zadania i obowiązki służbowe, oraz upoważnienia/pełnomocnictwa w zakresie podejmowania ryzyka. Dealerzy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do obsługi używanych systemów informatycznych (transakcyjnych, oraz monitorowania ryzyka). Dealerzy oraz kierownictwo departamentu skarbu powinni rozumieć wszystkie ryzyka związane z operacjami jakie zawierają. Jeśli okaże się, iż praca departamentu skarbu jest nadmiernie uzależniona od jednego lub kilku specjalistów, inspektorzy nadzoru powinni zwrócić uwagę bankowi na potencjalne niebezpieczeństwo takiej sytuacji. System wynagrodzeń dealerów powinien być tak skonstruowany, aby nie motywować pracowników do podejmowania nadmiernego ryzyka. Konieczność sprawowania należytej kontroli nad ewidencjonowaniem, monitorowaniem i rozliczaniem transakcji walutowych wymaga, aby obowiązki zespołu zaplecza i dealerów były rozdzielone i niezależnie nadzorowane. Zastosowane rozwiązania organizacyjne różnią się w różnych bankach, niemniej, zespół zaplecza winien być podporządkowany członkom kierownictwa wyższego szczebla, nie związanym z działalnością dealerską. Wyższe kierownictwo będzie miało świadomość głównych rodzajów ryzyka operacyjnego, na które narażony jest bank. Zważywszy na wysokość kwot typowych transakcji walutowych i szybkość wykonania tych transakcji, inspektorzy nadzoru powinni upewnić się, że organizacja pracy zespołu zaplecza umożliwia bezzwłoczne a zarazem rzetelne ewidencjonowanie transakcji i przygotowanie instrukcji płatniczych. Zadania wykonywane przez zespół zaplecza mają charakter wysoko techniczny; zazwyczaj wymagają większej wiedzy fachowej, aniżeli tradycyjne czynności przetwarzania dokumentów w banku. Inspektorzy nadzoru powinni upewnić się, czy zawierane są transakcje, w odniesieniu do których komórki zaplecza nie posiadają wiedzy o ich ewidencjonowaniu i rozliczaniu. Kadry zarządzające ryzykiem i sprawujące kontrolę wewnętrzną powinny cechować się odpowiednio wysokimi kwalifikacjami. Pracownicy tych komórek powinni znać ryzyko związane z istotą wszystkich transakcji i produktów walutowych. Komórka kontroli ryzyka powinna być niezależna od zespołu dealerskiego, tj. powinna być umieszczona w innym pionie, aby zapobiec, że ten sam dyrektor departamentu/członek zarządu odpowiada za zespół dealerski i jednocześnie za komórkę kontroli ryzyka. Komórka kontroli ryzyka ma za zadanie dokonywać pomiaru, monitorować i kontrolować ryzyko wynikające z działalności banku, w tym z operacji wykonywanych przez zespół dealerski. Bank powinien posiadać systemy, które mierzą każdy aspekt ryzyka kursowego związanego z działalnością banku. Bank nie powinien się angażować w działalność, w odniesieniu do której nie jest w stanie dokonywać pomiaru ryzyka. W bankach aktywnie działających na rynku pieniężnym i walutowym zazwyczaj działa także zespół wsparcia (Middle Office), który odpowiada np. za dostarczanie niezależnych cen rynkowych i kontrolę bieżącą. Wynagrodzenie 13

15 oferowane pracownikom tych komórek powinno być dostatecznie wysokie, aby przyciągnąć i zatrzymać osoby kompetentne w ocenie ryzyka kursowego. W trakcie inspekcji należy ustalić jaki jest podział uprawnień decyzyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem w ramach obowiązującej struktury organizacyjnej oraz sprawdzić, czy pracownicy posiadają i mają aktualizowane zakresy swoich obowiązków. Inspektorzy powinni również ocenić, czy kwalifikacje kierownictwa i pracowników banku odpowiadają wymaganiom stanowisk związanych z zarządzaniem ryzykiem operacji walutowych. W przypadku gdy operacje walutowe mają istotne znaczenie dla działalności banku, należy również przeanalizować, czy rotacja pracowników związanych z zarządzaniem tym ryzykiem nie powoduje zagrożenia dla zachowania ciągłości działania banku. 2.3 Procesy Identyfikowanie ryzyka Metody i systemy, za pomocą których bank identyfikuje oraz dokonuje pomiaru ryzyka kursowego i ryzyka operacyjnego, wynikającego z działalności walutowej, powinny odpowiadać charakterowi i złożoności operacji dokonywanych przez bank. Aby identyfikować i kontrolować narażenie banku na ryzyko, metody i systemy pomiaru powinny dostarczyć adekwatnej, dokładnej i podanej na czas informacji. Ryzyko kursowe może wynikać z wielu źródeł i dlatego systemy jego pomiaru muszą być zróżnicowane. Aby zastosować systemy pomiaru ryzyka, najbardziej odpowiednie dla podejmowanego przez bank ryzyka, kierownictwo banku powinno przeanalizować charakter działalności i produktów banku, a także strukturę portfela produktów i profil działalności banku. Kierownictwo powinno rozumieć strukturę poszczególnych operacji finansowych banku oraz profil ryzyka związanego z tymi operacjami, aby móc określić udział każdego z tych źródeł w ogólnym profilu ryzyka banku. Następnie systemy pomiaru ryzyka powinny być ocenione ze względu na trafność identyfikacji i pomiaru wielkości głównych źródeł ryzyka banku Pomiar ryzyka Dokładny i terminowy pomiar ryzyka kursowego jest niezbędny dla właściwego zarządzania ryzykiem i jego kontroli. Skala i charakter działalności banku determinuje rodzaj stosowanych metod pomiaru ryzyka oraz częstotliwość jego oceny. Bank, który prowadzi działalność handlową, z uwagi na dużą zmienność rynku, powinien dokonywać pomiaru w miarę na bieżąco. Natomiast bank posiadający niski udział produktów walutowych, niską dynamikę przyrostu tego typu transakcji i domykający pozycje walutowe może przeprowadzać analizy ryzyka z niższą częstotliwości. Niemniej jednak, na potrzeby bieżącego zarządzania ryzykiem, bank powinien posiadać codzienną informację co najmniej na temat kształtowania się swojej pozycji walutowej i wyniku z tej pozycji. Najprostszą i najczęściej stosowaną metodą oceny poziomu ryzyka kursowego jest analiza otwartych pozycji walutowych, tj. pozycji całkowitej oraz pozycji indywidualnych w walutach, które stanowią istotny udział w działalności banku. Aby uzyskać pełną informację na temat poziomu ryzyka w skali całego banku, bank powinien zapewnić odpowiedni sposób pozyskiwania, ze wszystkich swoich jednostek organizacyjnych, danych dotyczących walutowych produktów bilansowych i pozabilansowych. 14

16 Do pozycji walutowej banku wchodzą bilansowe salda walutowe, pozabilansowe salda walutowe, transakcje złotowe indeksowane, natomiast wyłączone są salda o charakterze strukturalnym 14. W sprawozdaniach dla kierownictwa strukturalna pozycja wymiany, nie powinna być wykazywana razem z wynikami i ocenami departamentu skarbu. Innymi słowy, dochody z pozycji strukturalnej nie powinny być mieszane z wynikami z operacyjnej pozycji walutowej. Ważne jest, aby kierownictwo banku mogło łatwo identyfikować wyniki banku z poszczególnych pozycji, aby dokładnie znać źródła zysków i źródła strat banku, a także by móc przypisać zyski/ straty odpowiedzialnym komórkom. Na podstawie pozycji walutowych bank może dokonywać symulacji mających na celu analizę kształtowania się wyniku na skutek zmian wielkości kursów i/lub zmiany pozycji walutowych. Banki prowadzące działalność handlową powinny stosować bardziej zaawansowane metody pomaru. Jedną z popularnie stosowanych metod pomiaru ryzyka w tego typu bankach jest wykorzystanie metody wartości zagrożonej (VaR). VaR mierzy ryzyko kursowe na jakie narażony jest bank w wyniku posiadania otwartych pozycji w walutach, odzwierciedlając potencjalną stratę na pozycji, przy określonym (wysokim) poziomie prawdopodobieństwa i założonym okresie utrzymywania pozycji. Metoda ta wyraża ryzyko w postaci jednej liczby, ujmującej zarówno strukturę produktową banku (pozycje otwarte w różnych walutach), jak i zachowanie rynku (np. zmiany kursów walutowych w przeszłości, jeśli bank używa w modelu zmienności historycznej). Wyliczona za pomocą modelu wartości zagrożonej liczba jest łatwa w interpretacji. Modele mierzące wartość zagrożoną pozwalają na wyliczenie wielkości straty jaką bank może ponieść wskutek zmian cen rynkowych i jaka nie zostanie przekroczona z pewnym prawdopodobieństwem (lub inaczej pokazują stratę jaką bank może ponieść z pewnym małym określonym prawdopodobieństwem). Sposób liczenia VaR, przyjmowane założenia oraz dokładność szacowanych wyników są uzależnione m.in. od rodzaju przyjętego modelu (np. wariancji kowariancji, symulacji historycznej, symulacji Monte Carlo). W odniesieniu do ryzyka kursowego zmiany cen rynkowych dotyczą zmian kursów walut. Istnieje kilka rodzajów metody mierzącej wartość zagrożoną. Jedną z nich jest model "VAR variance-covariance" (wariancja-kowariancja). Model ten używając metod statystycznych i bazując na danych historycznych oblicza wartość zagrożoną. Model wykorzystuje wariancję, która mierzy niestabilność zmian parametru rynkowego oraz współczynniki korelacji uzależniające zmiany jednego kursu od zmian drugiego kursu. VaR może być stosowany do pomiaru ryzyka na poziomie zagregowanym (np. łącznego ryzyka rynkowego, z uwzględnieniem korelacji pomiędzy różnymi czynnikami ryzyka), jak również do kalkulacji wymogu kapitałowego 15. Bank stosujący modele do pomiaru ryzyka powinien określić, zakres oraz źródła danych, które będą zasilały model. System księgi głównej najczęściej nie jest w stanie dostarczyć pełnych danych na temat charakterystyki wszystkich produktów/portfeli (np. danych na temat opcji wpisanych w produkty, wyceny instrumentów finansowych oraz innych charakterystyk, istotnych dla ryzyka banku). Aby otrzymać bardziej szczegółową informację, niezbędną do pomiaru ryzyka, banki muszą być w stanie uzyskać dane z funkcjonujących systemów transakcyjnych. Oznacza to, że bank musi zapewnić sobie dostęp do informacji pochodzących z wielu systemów i/lub aplikacji. Księga główna banku może być wykorzystywana, 14 Pozycje strukturalne zostały zdefiniowane w Uchwale ws. adekwatności kapitałowej. 15 W przypadku wykorzystywania VaR do obliczania wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka stopy procentowej, stosowany przez bank model musi spełnić wymogi określone w Uchwale ws. adekwatności kapitałowej banków. 15

17 aby sprawdzić rzetelność/poprawność danych bilansowych uzyskanych z tych systemów transakcyjnych lub z hurtowni danych. Bank powinien posiadać pełną dokumentację dotyczącą używanych modeli pomiaru ryzyka. Okresowo powinna być przeprowadzana niezależna weryfikacja założeń używanych w modelach pomiaru ryzyka. Powinna zostać także określona częstotliwość weryfikacji założeń modelu pomiaru ryzyka i przeglądu modelu oraz sposób i częstotliwość weryfikacji wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu modelu. Niektóre banki napotykają następujące problemy podczas używania systemów pomiaru ryzyka: model nie jest w stanie objąć wszystkich istotnych źródeł narażenia banku na ryzyko kursowe. Tego typu problemu mogą doświadczać banki, które nie zaktualizowały technik pomiaru ryzyka o zmiany w strategii działalności, nowe produkty lub fakty wynikające z przejęcia innych podmiotów lub fuzji z innym bankiem, kierownictwo banku nie rozumie metod wykorzystywanych w modelu oraz jego założeń. Banki, które nabywają model od zewnętrznego dostawcy a nie udaje im się uzyskać aktualnej instrukcji dla użytkownika oraz dokumentacji źródłowej opisującej przyjęte w modelu założenia oraz sposoby obliczania, mogą błędnie interpretować wyniki, tylko jedna osoba w banku jest w stanie obsługiwać system pomiaru ryzyka oraz zna i rozumie jego założenia. Jeżeli taka osoba opuści bank, może nie być on w stanie przygotowywać terminowo oraz w prawidłowy sposób, szacunku narażenia banku na ryzyko. Dlatego niedopuszczalne jest aby tylko jedna osoba w banku posiadała szczegółową wiedzę na temat systemu pomiaru ryzyka, bank nie zbiera odpowiednich (kompletnych, wiarygodnych, rzetelnych) informacji nt. parametrów istotnych przy pomiarze ryzyka kursowego. Testowanie warunków skrajnych 16 Zarządzając ryzykiem operacji walutowych bank powinien uzupełnić proces oceny tego ryzyka o analizę wpływu różnych parametrów rynkowych (w tym kursów walutowych) na otwarte pozycje walutowe, jak i na portfel kredytowy oraz bazę depozytową oraz na wynik finansowy i kapitał. Testowanie warunków skrajnych obejmuje: analizę wydarzeń mogących niekorzystnie wpłynąć na działalność banku (np. znaczna dewaluacja waluty, wprowadzenie ograniczeń dewizowych lub kredytowych), ocenę wytrzymałości banku w takich sytuacjach (w tym posiadanie odpowiedniej wysokości kapitału), ocenę prawdopodobieństwa wydarzeń negatywnych, analizę najbardziej niekorzystnego możliwego scenariusza wydarzeń. Testy symulacyjne nie powinny ograniczać się do wyliczenia potencjalnych zysków i strat. Należy także dokonać jakościowej analizy koniecznych działań przy założeniu różnych wariantów wydarzeń. 16 Wytyczne dotyczące analizy testów warunków skrajnych oraz procedury inspekcji w tym zakresie są określone w wewnętrznej metodyce GINB. 16

18 Testy muszą być zbudowane w taki sposób, aby uwzględniały charakter działalności banku, jego strategię inwestycyjną, a także czas potrzebny do zamknięcia pozycji / zabezpieczenia pozycji w potencjalnie niekorzystnych warunkach rynkowych. Banki, wykorzystujące do kalkulacji wymogu kapitałowego modele statystyczne, są zobowiązane 17 do dokonywania przynajmniej raz na kwartał serii symulacji wpływu skrajnie niekorzystnych warunków na wynik zrealizowany na pozycjach pierwotnych objętych modelem wartości zagrożonej oraz na poziom wartości zagrożonej, uwzględniających m.in. skrajne zakłócenia: parametrów cenowych, poziomu płynności rynków, siły związków korelacyjnych zmian parametrów cenowych, zmienności parametrów cenowych, struktury i wielkości pozycji pierwotnych i innych specyficznych uwarunkowań banku w zakresie ryzyka rynkowego. Inspektorzy nadzoru bankowego powinni ocenić jakie jest zagrożenie dla wyniku z pozycji wymiany i dla funduszy własnych w przypadku niekorzystnych zmian kursów walutowych, poprzez: analizę wpływu otwartych pozycji walutowych na wynik z pozycji wymiany i wynik z działalności bankowej oraz kapitał przy założeniu następujących scenariuszy: aprecjacja/deprecjacja PLN (z uwzględnieniem pozycji krótkiej/długiej) na dzień inspekcji o 30 pp, z dnia na dzień; aprecjacja/deprecjacja PLN (z uwzględnieniem pozycji krótkiej/długiej) w dniu, w którym bank posiadał pozycję najwyższą co do wartości bezwzględnej (na podstawie danych dziennych za okres 1 roku). analizy typu VaR. Inspektorzy nadzoru bankowego powinni zidentyfikować jednostki/komórki organizacyjne banku oraz poszczególne osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badania kluczowych elementów składowych procesu pomiaru ryzyka kursowego. Inspektorzy nadzoru powinni dokonać przeglądu dokumentacji roboczej audytu wewnętrznego oraz raportów biegłego rewidenta i ocenić czy przeprowadzone badania są wystarczające i mają właściwy zakres. Inspektorzy nadzoru powinni ocenić w szczególności, czy dokonywany jest okresowy przegląd, ocena oraz walidacja założeń oraz procesu pomiaru ryzyka. Wśród zagadnień objętych badaniem i poddanych ocenie znajdują się: adekwatność systemu pomiaru ryzyka w banku, pod kątem dostosowania do charakteru, zakresu oraz złożoności działalności banku; dokładność oraz kompletność danych wejściowych do modelu; racjonalność oraz trafność scenariuszy i założeń; trafność obliczeń związanych z pomiarem ryzyka. Trafność wyników modelu jest weryfikowana przez porównanie wyników faktycznych z wynikami prognozowanymi. Banki na ogół porównują prognozowany wynik finansowy netto z faktycznym wynikiem finansowym. Inspektorzy nadzoru powinni również ocenić czy kierownictwo banku analizuje wyniki generowane przez model, a także czy ma świadomość ograniczenia stosowanych modeli pomiaru ryzyka. W przypadku, gdy bank wykorzystuje modele matematyczne do wyliczania wymogu kapitałowego (regulacyjnego) na pokrycie ryzyka walutowego, należy również dokonać weryfikacji stosowanych przez bank modeli pod kątem wymagań jakościowych określonych 17 Uchwała ws. adekwatności kapitałowej banków. 17

19 w obowiązujących przepisach oraz ocenić funkcjonowanie modelu w praktyce. Należy się również upewnić, czy bank nie stosuje różnych modeli pomiaru ryzyka dla potrzeb wewnętrznego zarządzania ryzykiem i w celu zapewnienia adekwatności kapitałowej Monitorowanie ryzyka Zarządzanie ryzykiem operacji walutowych jest procesem dynamicznym, dlatego też pomiar wyłącznie ryzyka wynikającego z bieżącej działalności nie jest wystarczający. Bank powinien oceniać zasadność swojej strategii działalności oraz dopuszczalnej tolerancji na ryzyko, pod kątem zmian zachodzących w banku (związanych np. z procesem wprowadzania nowego produktu), jak i zmian czynników otoczenia zewnętrznego (np. o charakterze regulacyjnym, ekonomicznym i politycznym). Z drugiej strony monitorowanie ryzyka związane jest z permanentną analizą działalności operacyjnej jednostek biznesowych, w tym zwłaszcza departamentu skarbu, który najczęściej odpowiada za bieżące zarządzanie ryzykiem walutowym w skali całego banku. Ocena strategii działalności Dobrze zarządzany bank monitoruje i mierzy nie tylko ryzyko, które wynika z aktualnie prowadzonej działalności, ale także ryzyka wynikającego z planowanego rozwoju działalności banku oraz oczekiwanych zmian czynników otoczenia zewnętrznego. Chociaż założenia na temat nowej działalności wprowadzają jeszcze jeden element subiektywny w proces pomiaru ryzyka to jednak pomagają przewidywać przyszłe narażenie banku na ryzyko. Włączając do modelu założenia na temat nowej działalności lub zmiany struktury działalności, kierownictwo banku powinno zadbać, aby założenia takie były realistyczne i dostosowane do scenariusza zachowania kursów walutowych, który jest aktualnie oceniany oraz realny, biorąc pod uwagę pozycję konkurencyjną banku oraz całościową strategię działalności. W szczególności kierownictwo banku powinno unikać zbyt optymistycznych założeń służących maskowaniu ryzyka operacji walutowych wynikającego z prowadzonej działalności bilansowej i pozabilansowej. Strategia działalności wymaga również weryfikacji pod kątem oczekiwanych zmian czynników otoczenia zewnętrznego. Przykładowo, oczekiwania co do zmian parametrów rynkowych mogą wpłynąć na potrzebę zmiany struktury bilansu i/lub domknięcia otwartych pozycji, bądź też skutkować wyrażeniem aprobaty na zwiększenie poziomu ryzyka. Z kolei zmiany regulacyjne dotyczące np. adekwatności kapitałowej mogą powodować, że bank będzie musiał podjąć działania mające na celu ograniczenie ryzyka lub zwiększenie poziomu kapitału na zabezpieczenie tego ryzyka. Duże banki na ogół monitorują ryzyko walutowe z wysoką częstotliwością oraz planują strategie działania w celu korekty wielkości tego ryzyka. Te korekty mogą polegać na podjęciu decyzji o zakupie lub sprzedaży pewnych instrumentów lub portfeli, strategicznych decyzjach dotyczących pewnych obszarów działalności, strategii otwierania lub utrzymywania otwartej pozycji w określonej walucie, strategii zabezpieczania lub transformacji ryzyka przy użyciu instrumentów pochodnych. Decyzje takie często podejmowane są przez Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami i/lub przez komitet inwestycyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek biznesowych oraz komórek ryzyka i makroanaliz. 18

20 Do testowania i oceny strategii, przed ich wprowadzeniem, mogą być wykorzystywane modele pomiaru ryzyka walutowego. Specjalne podsystemy lub modele mogą być tu zastosowane w celu analizy poszczególnych instrumentów lub strategii, takich jak transakcje pochodne. Rezultaty uzyskiwane w oparciu o te modele są wprowadzane do całościowego modelu ryzyka walutowego. W tego typu analizach bank może przyjmować założenia na temat rodzaju oraz struktury działalności, a także wielkości (wolumenu) i wyceny przyszłych operacji jak również zmiany parametrów rynkowych. Na ogół plany biznesowe, strategie marketingowe, roczne plany finansowe, analiza trendów historycznych pomagają sformułować te założenia. Inspektorzy nadzoru powinni zbadać, w jaki sposób kierownictwo banku reaguje na przewidywane zmiany wewnętrzne i zewnętrzne, w tym uzyskać informację jak bank ocenia potencjalne ryzyko nowych produktów lub przyszłej działalności wynikającej z planu rozwoju (planu biznesowego). Inspektorzy nadzoru powinni ocenić czy założenia banku dotyczące nowej działalności są realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Dodatkowo inspektorzy nadzoru powinni ocenić strategie ryzyka walutowego banku, w celu określenia czy realizują one lub są zgodne z przyjętymi przez zarząd oraz radę nadzorczą celami. Monitorowanie działalności Najczęstszą praktyką stosowaną w dużych i średnich bankach jest przypisanie odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem operacji walutowych komitetowi zarządzania aktywami i pasywami. Z reguły komitet ten koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem poprzez określanie celów średnio- i długoterminowych, a bieżące zarządzanie ryzykiem leży w gestii departamentu skarbu. Przy czym wskazane jest, aby bieżąca strategia zarządzania (np. w horyzoncie tygodniowym) była uzgadniana z członkiem zarządu nadzorującym departament skarbu. W największych bankach często występuje jeszcze ogniwo pośrednie w postaci komitetu inwestycyjnego, wytyczającego strategię działania oraz zadania na najbliższe dni. Departament skarbu zarządza bieżącą pozycją banku, w oparciu o wytyczne komitetów, a także w ramach przydzielonych limitów ryzyka oraz budżetu ustalonego dla tej jednostki. Duża skala, złożoność i szybkość transakcji na rynkach walutowych, a także różnorodność środowisk operacyjnych, mogą spowodować błędne przetworzenie lub brak przetworzenia transakcji i rozliczeń Istnieje więc ryzyko, że bank poniesie stratę w wyniku błędu ludzkiego, niewłaściwego przepływu informacji, nieporozumień, nieuprawnionego przeprowadzenia transakcji, malwersacji, lub awarii systemów. Z kolei brak odpowiedniej i szybkiej informacji, gdy bank posiada otwarte pozycje walutowe, może wpłynąć na podjęcie nieodpowiedniej powodującej stratę - decyzji. Sytuacje takie dotyczą zwłaszcza banków, które aktywnie działają na rynku pieniężnym i kapitałowym i/lub realizują wiele transakcji na zlecenie klientów. Dlatego też, kierownictwo banku powinno zapewnić tym jednostkom wyposażenie w systemy informatyczne o odpowiedniej jakości i w takim zakresie, aby umożliwić bezpieczny proces zawierania i rozliczania transakcji. Gdy jest to możliwe, bank powinien korzystać z systemów zintegrowanych, obejmujących zarówno zespół dealerski jak i zespół zaplecza. Należy regularnie uzgadniać ze sobą bazy danych tych dwóch komórek, kontrolując pozycje otwarte, wyniki z działalności dealerskiej, oraz szczegółowe warunki kontraktów. Kolejną kwestią jest konieczność zapewnienia, niezależnej od dealerów, parametryzacji systemów transakcyjnych. Niedopuszczalną praktyką jest występowanie sytuacji, w której 19

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne.........5 Tabela 2 Zakres stosowania......54 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego....98 Tabela

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

METODA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ

METODA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-175 - poz. 3 Załącznik nr 19 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) METODA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ Część I. Uwagi ogólne 1. Metoda wartości

Bardziej szczegółowo