PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210"

Transkrypt

1 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: konkurs świadectw maturalnych Możliwość kontynuacji studiów: na II stopniu studiów Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżyniera architekta kwalifikacje I stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje: A/ Powinien posiadać wiedzę z zakresu: - historii i teorii architektury i urbanistyki, - sztuk pięknych, - budownictwa i technologii budowlanych, - konstrukcji, - fizyki budowli, - projektowania architektonicznego i urbanistycznego, - przepisów techniczno-budowlanych, a także - metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. B/ Powinien posiadać umiejętności w następujących obszarach: - gromadzenia informacji, - kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, - tworzenia nieskomplikowanych projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, - posługiwania się przepisami prawa budowlanego, - stosowania zasad ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Absolwent powinien znać nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 1

2 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Program studiów stanowi w dużym zakresie realizację zapisów znajdujących się w dokumencie Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Dotyczy to następujących elementów strategii rozwoju zawartych w Planie Rozwoju Politechniki Wrocławskiej; 1. Misja Sformułowanie misji akcentuje rolę Uczelni w podtrzymaniu i rozwijaniu kompetencji związanych z kulturą eksperymentu. - Akcent na kreatywność, która zmienia trajektorie przyszłości. - Akcent na profesjonalizm i twarde umiejętności, które warunkują funkcjonowanie technosfery. - Akcent na partnerskie współdziałanie z otoczeniem i partnerami zewnętrznymi, które wzmacnia efekty działań i ułatwia ich osiąganie. 2. Model kształcenia PWr stawia na interaktywne, dyskursywne i eksperymentalne kształtowanie umiejętności swoich studentów. Ścieżka specjalistyczna - Zdecydowana większość studentów PWr studiuje według ścieżek specjalistycznych, kształtowanych odpowiedzialnie, z odpowiednim wyprzedzeniem, pod potrzeby głównie polskiego rynku pracy. Wybieralność - Na ścieżkach specjalizacyjnych wybieralność jest ograniczona. Preferuje się utrzymanie stałego składu grup zajęciowych. Sprzyja to kształceniu umiejętności współpracy i budowie więzi. Oferta dydaktyczna - Programy studiów harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejsze adaptacje zawodowe oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. - PWr buduje swoją pozycję na rynku edukacyjnym znakomitymi Powinien być przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. 2

3 laboratoriami studenckimi i wszechstronnym wykorzystaniem potencjału technologii informacyjnych. Związki z praktyką - Kształtuje się kompetencje interpersonalne niezbędne do pracy w grupie oraz umiejętności potrzebne do kierowania zespołami ludzkimi i zarządzania projektami. - Obowiązują praktyki zawodowe. Honoruje się inicjatywy studentów w tym zakresie. W końcowej fazie studiów PWr sprzyja bezkonfliktowemu łączeniu nauki z pracą zawodową. Związki ze światem - Uczelnia zapewnia dobre przygotowanie językowe wg reguły: język obcy plus angielski (traktowany jako język drugi, a nie obcy). - PWr stymuluje międzynarodową wymianę studentów i pracowników dydaktycznych na dużą skalę. Znacząca część oferty dydaktycznej dostępna jest w języku angielskim. - PWr buduje więzi z wybranymi uczelniami zagranicznymi. W uzasadnionych przypadkach angażuje się we współpracę prowadzącą do podwójnego dyplomowania. 3. Model studiowania Otoczenie, w którym ma się spędzić kilka najbardziej dynamicznych lat życia, ma wielkie znaczenie przy wyborze miejsca studiów. PWr oferuje atrakcyjne i stymulujące intelektualnie warunki studiowania. Warunki studiowania - Należycie uaktualniane materiały dydaktyczne dla studentów są na bieżąco dostępne w sieci. Każdy student PWr ma też dostęp sieciowy do potrzebnego mu oprogramowania. - Uczelnia zapewnia studentom mnogość miejsc do nauki (biblioteki, salki studyjne). Studenci mogą też korzystać z laboratoriów dydaktycznych poza godzinami zajęć. - Koła naukowe oferują studentom możliwość realizacji ambitnych pomysłów oraz sprawdzenia swoich możliwości w twórczym rozwiązywaniu problemów praktycznych. - Studenci traktowani są życzliwie, uprzejmie i rzeczowo. I tego się też od 3

4 nich oczekuje. W kontaktach pracowników ze studentami obowiązuje zasada: kto przyjdzie na czas nie czeka. Budowanie więzi - Kształtowanie więzi koleżeńskich i towarzyskich jest ważnym aspektem studiów. Uczelnia stwarza ku temu warunki. W miarę możliwości zajęcia odbywają się w grupach o trwałym składzie. 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Nauki techniczne Architektura i urbanistyka 3. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Zgodność zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy wynika z dostosowywania programu studiów do określonego przez Izby Zawodowe: IARP i IURP modelu edukacji architektów i urbanistów wynikających z potrzeb współczesnego rynku pracy. Dotyczy to głównie zwiększenia znaczenia przedmiotów zawodowych i praktyk projektowych w programie studiów poprzez zwiększanie ich czasu trwania, a także zgodności efektów kształcenia z szybkim rozwojem technologii informatycznych, budowlano-konstrukcyjnych, projektowania zrównoważonego i zarządzania procesami inwestycyjnymi. Proces dostosowywania do tych wymagań, szczególnie w zakresie praktyk jest procesem trudnym i wymagającym zmian systemowych. 4

5 L.p. 4. Lista modułów kształcenia 4.1. Lista modułów obowiązkowych Lista modułów kształcenia ogólnego Technologie informacyjne (min. 2 pkt ECTS): Kod kursu Nazwa kursu Tygodniowa liczba godzin Symbol kierunk efektu kształ-cenia godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS zajęć BK 1 Form 2 kur su Spo-sób3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs o charak prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym 5 1 AUA Technologie informacyjne 2 W T Z - - KO Ob Razem Razem dla modułów kształcenia ogólnego Łączna Łączna Łączna liczba liczba liczba punktów Łączna liczba godzin godzin godzin punktów ECTS zajęć ZZU CNPS ECTS BK 1 w ć l p s BK liczba punktów ECTS przypisanych godzinom zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 3 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 6 KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy

6 L.p Lista modułów z zakresu nauk podstawowych Moduł Matematyka Kod grupy kursów Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba godzin godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS zajęć BK 1 Forma grupy kursów Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Grupa kursów o charak prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym 1 MAP Wc Matematyka 1 GK T E(w) - C(2) PD Ob 2 MAP Wc Matematyka 2 GK 2 2 W04 U T E(w) - C(2) PD Ob 3 AUA Wc Geometria wykreślna 1 GK 2 2 W T E(w) - P(2) PD Ob U06 Razem L.p Moduł Fizyka Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba godzin godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS zajęć BK 1 Formakur su Spo-sób3 zaliczenia Symbol kierunk. efektu kształcenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa kursów o charak prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym 1 AUA W Mechanika budowli 1 2 W T E - - PD Ob 2 AUA C Mechanika budowli 1 1 W T Z - P PD Ob 3 AUA W Mechanika budowli 2 1 U T E - - PD Ob 4 AUA C Mechanika budowli 2 2 U T Z - P PD Ob 5 AUA Wc Fizyka budowli GK 1 1 W T Z(w) - P(1) PD Ob W08, U08,U09, Razem

7 Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: Łączna liczba godzin Łączna Łączna Łączna liczba liczba liczba w ć l p s godzin godzin punktów ZZU CNPS ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 L.p Lista modułów kierunkowych Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba godzin godzin w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS łącz na zajęć BK 1 Forma 2 k ursu/ grupy kursów Spo-sób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów 1 AUA W Elementy projektowania 1 1 W T Z AUA P Elementy projektowania 1 4 W T Z - P 3 AUA W Elementy projektowania 2 1 W T E - - U06 4 AUA P Elementy projektowania T Z - P U13 U22 5 AUA L Blok kompozycyjno-plastyczny 1 3 W T Z - P 6 AUA L Blok kompozycyjno-plastyczny 2 3 U T Z - P 7 AUA L Blok kompozycyjno-plastyczny T Z - P 8 AUA L Blok kompozycyjno-plastyczny T Z - P 9 AUA S Estetyka 2 W10 U11 10 AUA P Geometria wykreślna 2-2 W05 perspektywa U06 11 AUA L Projektowanie wspomagane 2 W16 komputerowo 1 W24 Symbl kierun efektu kształcenia ogólnouczelniany 4 o charak praktycznym T Z T Z - P T Z - P 7

8 12 AUA L Projektowanie wspomagane komputerowo 2 2 U16 U T Z - P 13 AUA W Konstrukcje 1 1 W T E AUA C Konstrukcje 1 2 U T Z - P 15 AUA W Konstrukcje 2 1 U T E AUA C Konstrukcje T Z - P 17 AUA W Budownictwo ogólne 1 1 W T Z AUA C Budownictwo ogólne 1 2 W T Z - P 19 AUA W Budownictwo ogólne 2 1 U T E - - U07 20 AUA P Budownictwo ogólne T Z - P U08 21 AUA C Budownictwo ogólne 3 2 U T Z - P 22 AUA Budownictwo ogólne 4 GK 1 3 U T E(w) - P(2) Wp U27 23 AUA Materiały budowlane GK T Z(w) - P(1) Wc 24 AUA W Instalacje budowlane 1 W T Z AUA S Instalacje budowlane 1 U T Z - P 27 AUA W Prawo budowlane 1 W T E - P(1) 28 AUA Ekonomika i zarządzanie 1 1 W T Z(w) - P(1) Wc procesem inwestycyjnym GK U04 29 AUA W Infrastruktura techniczna 1 W T Z AUA W Inżynieria miejska T Z AUA W Ruralistyka z elementami fizjografii 1 W T Z AUA P Ruralistyka z elementami fizjografii 3 U T Z - P 33 AUA P Architektura krajobrazu 3 W19 U T Z - P 34 AUA W Projektowanie wnętrz 1 W T Z AUA P Projektowanie wnętrz 3 U T Z - P 36 AUA P Projektowanie konserwatorskie rewaloryzacja krajobrazu 3 W22 U T Z - P 8

9 kulturowego U15 U25 37 AUA S Historia architektury starożytnej 2 W T Z AUA S Historia architektury powszechnej 2 U T Z średniowiecznej 39 AUA S Historia architektury powszechnej T Z nowożytnej 40 AUA S Historia architektury polskiej T Z - - średniowiecznej 41 AUA S Historia architektury polskiej 2 - nowożytnej T Z AUA Historia architektury XIX wieku GK T Z(w) AUA W Historia architektury współczesnej 1 W T E AUA S Historia architektury współczesnej 2 U T Z AUA S Historia budowy miast 1 2 W T Z AUA W Historia budowy miast 2 1 U T E AUA S Historia budowy miast T Z AUA W Prawo autorskie 1 W27 U T Z - - Razem Razem: Łączna liczba godzin w ć l p s Łączna liczba godzin ZZU Łączna liczba godzin CNPS Łączna liczba punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 9

10 L.p. 4.2 Lista modułów wybieralnych Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 6 pkt ECTS): Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba godzin Symbol kierunk. efektu kształ-cenia godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS zajęć BK 1 Forma 2 k ursu/ grupy kursów Spo-sób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa kursów o charakt. prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym 5 1 AUA BK Blok: Nauki o zarządzaniu 2 W T Z - - KO W AUA W Zarządzanie jakością 2 W T Z - - KO W AUA W Psychologia zarządzania zespołami T Z - - KO W 2 AUA BK Blok: Kursy humanistyczne 2 W T Z - - KO W inżynierskie W28 AUA W Filozofia techniki i estetyka nowych Z Z - - KO W technologii AUA W Psychologia architektury i estetyka Z Z - - KO W krajobrazu Razem Z Z Moduł Języki obce (min. 5 pkt ECTS): L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba godzin Symbol kierunk. efektu kształ-cenia godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS zajęć BK 1 Forma 2 k ursu/ grupy kursów Spo-sób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa kursów o charakt. prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym 5 1 JZL Języki obce 4 U T Z O P KO W 2 JZL Języki obce B T E O P KO W Razem

11 4.2.2 Lista modułów kierunkowych Razem dla modułów kształcenia ogólnego: Łączna liczba godzin Łączna Łączna Łączna liczba liczba liczba w ć l p s godzin godzin punktów ZZU CNPS ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 L.p Lista modułów kierunkowych wybieralnych (min. 79 ECTS) Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 AUA BK Projektowanie architektoniczne 1 (projektowanie domów jednorodzinnych) AUA W Projektowanie architektury domów jednorodzinnych AUA P Projektowanie architektury domów jednorodzinnych AUA W Architektura domów jednorodzinnych w historycznych zespołach miejskich AUA P Architektura domów jednorodzinnych w historycznych zespołach miejskich 2 AUA BK Projektowanie architektoniczne 2 (projektowanie usług podstawowych) Tygodniowa liczba godzin godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS zajęć BK 1 Forma 2 k ursu/ grupy kursów Spo-sób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów Symbol kierunk. efektu kształcenia ogólnouczelniany W21 W28 U T E/Z - P T E T Z - P T E T Z - P 1 4 W21 W28 U19 o charakt. praktycznym T E/Z - P 11

12 AUA W Projektowanie usług podstawowych w mieście AUA P Projektowanie usług podstawowych w mieście AUA W Projektowanie usług podstawowych na wsi AUA P Projektowanie usług podstawowych na wsi 3 AUA BK Projektowanie architektoniczne 3 (projektowanie budynków wielorodzinnych) AUA W Projektowanie architektoniczne budynków wielorodzinnych AUA P Projektowanie architektoniczne budynków wielorodzinnych AUA W Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w historycznym otoczeniu AUA P Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w historycznym otoczeniu 4 AUA BK Projektowanie architektoniczne 4 (projektowanie miejsc pracy) AUA W Projektowanie uniwersalnych zakładów produkcyjnych AUA P Projektowanie uniwersalnych zakładów produkcyjnych AUA W Zintegrowane miejsca pracy i zamieszkania T E T Z - P T E T Z - P 1 4 W21 W28 U T E/Z - P T E T Z - P T E T Z - P 1 4 W21 W28 U T E/Z - P T E T Z - P T E

13 AUA P Zintegrowane miejsca pracy i T Z - P zamieszkania 5 AUA BK Projektowanie architektoniczne 1 4 W T E/Z - P 5 (architektura użyteczności publicznej) W28 U19 AUA W Projektowanie obiektów T E - - użyteczności publicznej AUA P Projektowanie obiektów T Z - P użyteczności publicznej AUA W Projektowanie obiektów usługowo T E - - społecznych w zabudowie śródmiejskiej AUA P Projektowanie obiektów usługowo T Z - P społecznych w zabudowie śródmiejskiej 6 AUA BK Projektowanie urbanistyczne W T Z - P AUA W Podstawy projektowania 1 U T Z - - urbanistycznego AUA P Podstawy projektowania T Z - P urbanistycznego AUA W Zespoły urbanistyczne T Z - - AUA P Zespoły urbanistyczne T Z - P 7 AUA BK Projektowanie urbanistyczne T E/Z - P AUA W Społeczne aspekty urbanistyki T E - - AUA P Społeczne aspekty urbanistyki T Z - P AUA W Interwencje urbanistyczne T E - - AUA P Interwencje urbanistyczne T Z - P 8 AUA L Projektowanie wspomagane komputerowo 3 2 W24 U T Z - P 13

14 ArchiCAD 2 U T Z - P Microstation T Z - P 3D Max T Z - P 9 AUA BK Blok: Wspomaganie 6 W T Z - P projektowania U22 10 AUA BK Blok: Kompozycyjno-Plastyczny 5 2 W T Z P 11 AUA BK Blok: Teoria architektury i urbanistyki 1 2 W T Z 12 AUA P Pracownia dyplomowa 4 U T Z P 13 Praktyki Razem Razem dla modułów kierunkowych: Łączna liczba godzin Łączna liczba w ć l p s godzin ZZU Łączna liczba godzin CNPS Łączna liczba punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK Moduł praktyk Nazwa praktyki Praktyka rysunkowa punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod 1 1 Praktyka jest organizowana jako grupowa. Warunkiem zaliczenia praktyki jest obecność na zajęciach oraz złożenie teczki z pracami plastycznymi 4 studia 50x70 cm oraz min. 15 AUA C 14

15 Czas trwania praktyki 1 tydzień szkiców (ok. A4). Cel praktyki Celem praktyki rysunkowej (pleneru rysunkowo-malarskiego) jest wykonanie serii prac plastycznych związanych ze studiowaniem form i układów przestrzennych z natury w określonym środowisku kulturowym oraz doskonalenie warsztatu plastycznego architektów. Program praktyki: a/ tematy powinny ujmować zróżnicowanie skali, form i materii budującej określona przestrzeń (detale i formy architektoniczne, wnętrza urbanistyczne, elementy roślinne i krajobraz itp.), b/ prace mogą być wykonywane wszystkimi technikami plastycznymi poznanymi w czasie studiów, c/ szczegółowy program praktyki ustala opiekun. Nazwa praktyki Praktyka inwentaryzacyjna punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod 1 0 Praktyka jest zaliczana na podstawie sprawozdania AUA C Czas trwania praktyki Cel praktyki 2 tygodnie Cel: poznanie metod przeprowadzania inwentaryzacji Zakres: - inwentaryzacja topograficzna przy zastosowaniu różnych przyrządów - inwentaryzacja obiektu i detalu - szacowanie wartości zużycia technicznego obiektu - przygotowanie dokumentacji Nazwa praktyki Praktyka budowlana punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod 1 0 Zaliczenie na podstawie sprawozdania potwierdzonego przez zakład pracy. AUA C 15

16 Czas trwania praktyki 2 tygodnie Cel praktyki Praktyka ma charakter indywidualny Cel: poznanie różnych etapów robót na budowie (roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe). Zakres pracy studenta obejmuje: - przestudiowanie dokumentacji technicznej (projekty techniczne i robocze) i dokumentów dotyczących organizacji budowy (harmonogramy robót); - poznanie zakresu czynności zespołu inżynieryjno-technicznego na budowie (zlecenia robocze, dziennik budowy, księga pomiarów, sprawozdawczość, kontrola dyscypliny pracowników, kontrola stanu maszyn i urządzeń oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy); - poznanie stosowanych technologii i rozwiązań wykonawczych W miarę możliwości wskazane jest poznanie przez studenta pełnej problematyki budowy. Możliwe jest zaliczanie praktyki zagranicznej pod warunkiem, że odbywana jest w jednostkach uprawnionych. Nazwa praktyki Praktyka projektowa punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod 1 0 Zaliczana na podstawie sprawozdania potwierdzonego przez zakład pracy, lub na podstawie wykonanych prac projektowych w ramach warsztatów projektowych. AUA C Czas trwania praktyki Cel praktyki 2 tygodnie Cel: zapoznanie się z problematyką i charakterem pracy biura projektów. Zakres praktyki obejmuje: - funkcjonowanie i organizację pracy biura, pracowni, zespołu; - problematykę i powstawanie kolejnych etapów dokumentacji technicznej; - zasady współpracy z poszczególnymi branżami technicznymi; - poznanie problematyki inwestor projektant wykonawca 16

17 Integralną częścią praktyki powinna być wizja lokalna połączona z inwentaryzacją bądź konfrontacja projektu z realizacją. Możliwe jest zaliczenie praktyki zagranicznej pod warunkiem odbycia jej w jednostce uprawnionej zgodnie z charakterem praktyki. Również warsztaty projektowe mogą być zaliczone jako praktyka projektowa jeśli trwają minimum 1 tydzień i ich zakres tematyczny jest dobrany tak by spełniał warunki, jakim powinna odpowiadać praktyka projektowa oraz gdy praca projektowa jest efektem indywidualnej pracy studenta. 4.4 Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej Projekt inżynierski semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 1 15 AUA Charakter pracy dyplomowej Projekt inżynierski punktów ECTS BK Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia kolokwium laboratorium ćwiczenie laboratoryjne projekt prezentacja projektu seminarium udział w dyskusji, esej praktyka sprawozdanie z praktyki praca dyplomowa przygotowany projekt inżynierski 17

18 6. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla kursów/ grup kursów oznaczonych kodem BK 1 ) ECTS 7. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 69 obowiązkowych punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych 72 Łączna liczba punktów ECTS Łączna liczba punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 30 % całkowitej liczby punktów ECTS) - 79 ECTS 10. Zakres egzaminu dyplomowego A/ Z zakresu wiedzy( egzamin ustny) : - historii i teorii architektury i urbanistyki, - sztuk pięknych, - budownictwa i technologii budowlanych, - konstrukcji, - fizyki budowli, - projektowania architektonicznego i urbanistycznego. - przepisów techniczno-budowlanych, a także - metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. B/ Z zakresu umiejętności ( projekt dyplomowy ): - gromadzenia informacji, 18

19 - kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych - tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne - posługiwania się przepisami prawa budowlanego, - stosowania zasad ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 11. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych kursów/grup kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych modułach Lp. Kod kursu Nazwa kursu Termin zaliczenia do... JZL BK Języki obce końca 6 semestru WFW BK Zajęcia sportowe końca 6 semestru AUA C Praktyka rysunkowa końca 6 semestru AUA C Praktyka inwentaryzacyjna końca 6 semestru AUA C Praktyka budowlana końca 6 semestru AUA C Praktyka projektowa końca 6 semestru 12. Plan studiów (załącznik nr 1) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów 19

20 Data Podpis dziekana 20

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Egzamin z rysunku odręcznego i konkurs świadectw maturalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Egzamin z rysunku odręcznego i konkurs świadectw maturalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW /0 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 201/2017 semestrów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Dziennik Ustaw Nr 207 12209 Poz. 1233 I. WYMAGANIA OGÓLNE STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 2 Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 semestrów: 3 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 1. Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia; 3. Tryb kształcenia: stacjonarny;. Profil kształcenia: ogólnoakademicki; 5. Obszar

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć Rok I, semestr 1 (zimowy) 1 Język obcy I laboratorium 1 Etykieta w życiu publicznym 1 nie 1 Historia kultury i sztuki I 1 nie B. y podstawowe nieobowiązk.: matematyka elementarna nie Matematyka Geometria

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Program studiów. dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego stopnia inżynierskie

Program studiów. dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego stopnia inżynierskie Program studiów dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego stopnia inżynierskie 1. Forma studiów studia stacjonarne I stopnia inżynierskie studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 2. Liczba semestrów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 2018--31 13:53:13.289619, A-2-16-17 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Praktyka zawodowa Kod A-2-1_3,14 Status Obowiązkowy Wydział / Instytut

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1. Historia kultury i sztuki nie 1 2. Etykieta w życiu publicznym nie 1 B. y podstawowe 3. Matematyka egzamin nie. Matematyka ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 2017-10-02 20:41:37.526418, A-2-16-17 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Praktyka zawodowa Status Obowiązkowy Wydział / Instytut Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW 33/0 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIU - Utrzymanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIU - Utrzymanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: TIU - Utrzymanie sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 7 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne zajęć 1. Historia kultury i sztuki nie 1 2. Etykieta w życiu publicznym nie 1 B. y podstawowe 3.

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

ARCHITEKTURA Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 ARCHITEKTURA Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt, L laboratorium/lektorat, E - egzamin) Semestr I Lp Przedmioty Semestr I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia niestacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1 PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 ARCHITEKTURA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 30 30 60 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 30 30 60 E 4 KIERUNKOWE PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Bardziej szczegółowo

Instytut Architektury, PWSZ w Nysie Kierunek: Architektura i Urbanistyka Studia stacjonarne w systemie ECTS Rok akademicki 2012/2013

Instytut Architektury, PWSZ w Nysie Kierunek: Architektura i Urbanistyka Studia stacjonarne w systemie ECTS Rok akademicki 2012/2013 Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne zajęć do 1. Historia kultury i sztuki nie 2 B. y podstawowe 2. Matematyka egzamin nie 3. Matematyka ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia stacjonarne 1. Opis Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r. Zał. nr 1 do ZW 33/2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r. Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INFORMATYKA z obszaru nauk: NAUKI TECHNICZNE POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: Projektowanie sieci teleinformatycznych PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 7 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA E 4 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MODUŁ PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO MODUŁ 1: WSTĘP DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO***

MATEMATYKA E 4 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MODUŁ PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO MODUŁ 1: WSTĘP DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO*** PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM NA KIERUNKU ARCHITEKTURA Dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akadickim 2018/2019 SEMESTR 1 proj. lab. s. e m PODSTAWOWE MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

Ekonomika projektowania i procesu inwestycyjnego - opis przedmiotu

Ekonomika projektowania i procesu inwestycyjnego - opis przedmiotu Ekonomika projektowania i procesu inwestycyjnego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomika projektowania i procesu inwestycyjnego Kod przedmiotu 06.4-WI-AiUP-EkProjProInwe06w-W-S13_pNadGenE2BP2

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 rektora ASP z 22.11.2012 WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE OPISU KIERUNKU STUDIÓW NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: POZIOM: do wyboru jedna pozycja z listy: studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P K_U16 Seminarium z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr 3 WYDZIAŁ : Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK : Informatyka z obszaru nauk : technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW : stacjonarna PROFIL : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo. Specjalność: Bezpieczeństwo danych. 1. Opis PROGRAM STUDIÓW

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo. Specjalność: Bezpieczeństwo danych. 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek: Cyberbezpieczeństwo Specjalność: Bezpieczeństwo danych PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 7 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Do wyboru 3 Instytut INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-A-1-514a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr. do Programu kształcenia Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 188

U C H W A Ł A Nr 188 U C H W A Ł A Nr 188 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: utworzenia międzyuczelnianego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo. Specjalność: Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych. 1. Opis PROGRAM STUDIÓW

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo. Specjalność: Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych. 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek: Cyberbezpieczeństwo Specjalność: Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 7 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Teoria projektowania konserwatorskiego Status Obowiązkowy Wydział / Instytut Instytut Nauk Technicznych Kierunek architektura

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych PLAN STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 zał. nr do programu studiów POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012. Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka

1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012. Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia niestacjonarne 1. Opis

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo