Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Obowiązuje od 28 czerwca Definicje. Terminy stosowane w Umowie oraz dołączonej do niej dokumentacji są zdefiniowane w sposób następujący: 1.1. Umowa - Umowa świadczenia usług inwestycyjnych, w zakresie instrumentów pochodnych, zawarta pomiędzy Klientem a HighSky Brokers, a.s., wraz z załącznikami oraz inną dokumentacją, regulującą sposób świadczenia ww. usług Handel algorytmiczny - zawarcie transakcji na instrumentach finansowych na podstawie sygnałów lub zleceń, wygenerowanych bezpośrednio przez automatyczne lub pół-automatyczne mechanizmy, działające w środowisku Elektronicznego Systemu Transakcyjnego udostępnionego przez HighSky Brokers Ask - inaczej cena sprzedaży - stanowi cenę po której Klient może składać zlecenie kupna danego instrumentu finansowego Bid - inaczej cena kupna - stanowi cenę po której Klient może składać zlecenie sprzedaży danego instrumentu finansowego CFD - kontrakt na różnice kursowe (ang. Contract For Difference), instrument finansowy zdefiniowany zgodnie z art. 3(1 )(f) Ustawy nr 256/2004 o Rynku Kapitałowym, obowiązującej w Republice Czeskiej, określony w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych Klient -osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z HighSky Brokers, lub wykazała zainteresowanie zawarciem takiej umowy, jeżeli tak wynika z kontekstu Zamknięcie pozycji - operacja odwrotna do Otwarcia pozycji, oznacza ukończenie obowiązywania praw i obowiązków związanych z uprzednio otwartą pozycją - kupionymi lub sprzedanymi Instrumentami Finansowymi. Wynikiem tej operacji jest zamknięta pozycja Konflikt interesów - sytuacja określona w dokumencie Polityka identyfikacji i zarządzania konfliktem interesów, oznacza występującą w procesie świadczenia usług inwestycyjnych niezgodność pomiędzy celami HighSky Brokers, jego kadry zarządzającej, przedstawicieli lub pracowników a celami Klientów, która może mieć niekorzystny wpływ na interesy Klientów Cena konwersji - cena lub szereg cen stosowany do konwersji wyniku finansowego danej transakcji na walutę rachunku pieniężnego. Proces ten zachodzi w sytuacji, gdy zgodnie z cechami określonego instrumentu finansowego, wynik finansowy transakcji na tym instrumencie jest w innej walucie niż waluta rachunku pieniężnego. Konwersja jest realizowana w oparciu o ceny, dostępne w danym momencie w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym Waluta rachunku pieniężnego - waluta w której prowadzony jest rachunek pieniężny oraz rozliczane są wszystkie transakcje Klienta Dział obsługi Klienta - upoważniony do komunikacji z Klientem w danym kraju departament lub oddział HighSky Brokers. Dane kontaktowe są zdefiniowane w art. 2 dokumentu Informacje o Domu Maklerskim Elektroniczny System Transakcyjny - jest to program komputerowy bądź aplikacja internetowa, udostępniona Klientom przez HighSky Brokers, poprzez połączenie z serwerami. Umożliwia on składanie i realizację zleceń oraz rozliczanie transakcji na Instrumentach Finansowych Rejestr ewidencyjny - rejestr uwzględniający wszystkie otwarte pozycje na Instrumentach Finansowych posiadane przez Klienta. Rejestr ewidencyjny wraz z rejestrem operacyjnym, stanowią częścią modułu raportowego Elektronicznego Systemu Transakcyjnego. Dokładne informacje na temat rejestru ewidencyjnego są zawarte w art. 9 niniejszego Regulaminu Instrumenty finansowe - instrumenty finansowe wymienione w artykule 3 Ustawy nr 256/2004 o Rynku Kapitałowym, obowiązującej w Republice Czeskiej. Szczegółowe parametry instrumentów finansowych są zdefiniowane w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych Cena instrumentu finansowego - cena instrumentu finansowego ogłaszana w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym, obejmuje jednocześnie ceny kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego HighSky Brokers - HighSky Brokers A.S. oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82,

2 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców przez sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem KRS , działający w imieniu HighSky Brokers, a.s., z siedzibą pod adresem Vodickova 710/31, kod pocztowy , Praga 1, Nowe Miasto, numer rejestracji , zarejestrowanej w Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pradze, sekcja B, część 16338, dalej jako Dom Maklerski bądź HighSky Brokers Rynek międzybankowy - rynek pozagiełdowy, gdzie głównymi uczestnikami są instytucje bankowe Strona internetowa - strona internetowa HighSky Brokers, znajdująca się pod adresem przy czym jej integralną część stanowią także materiały umieszczone pod adresem Login - unikalny numer identyfikacyjny Klienta, wraz z hasłem umożliwia on dostęp do Elektronicznego Systemu Transakcyjnego Rachunek Pieniężny - rachunek na którym rejestrowane jest saldo oraz przepływy środków pieniężnych Klienta, szczegółowo określony w art. 7 niniejszego Regulaminu. Jest powiązany z rejestrem ewidencyjnym oraz operacyjnym Otwarcie pozycji - nabycie praw i obowiązków związanych z zakupem bądź sprzedażą danego instrumentu finansowego, wynikiem którego jest otwarta pozycja Rejestr Operacyjny - rejestr, który odzwierciedla aktualną wartość należności lub zobowiązań wynikających z otwartych pozycji na instrumentach finansowych, zapisanych w Rejestrze Ewidencyjnym. Jego działanie jest bliżej określone w art. 8 niniejszego Regulaminu Hasło - zbiór znaków, wraz z Loginem stosowany do identyfikacji Klienta. Hasło jest konieczne dla uzyskania dostępu do Elektronicznego Systemu Transakcyjnego Transakcja przeciwstawna - transakcja określona w art niniejszego Regulaminu Procedura rolowania - procedura określona w art. 18 niniejszego Regulaminu Rachunek rozliczeniowy - rachunek bankowy, prowadzony przez HighSky Brokers i/lub rachunek bankowy prowadzony przez Trzecia Stronę, w celu przechowywania należących do Klientów środków pieniężnych, realizacji transakcji w zakresie depozytów i wypłat, jak i rozliczenia transakcji zawartych przez Klienta. Rachunek rozliczeniowy jest określony w Zarządzeniach HighSky Brokers Spread - różnica pomiędzy cenami kupna (ask) i sprzedaży (bid) po których Klient może zawierać transakcje instrumentami finansowymi. Wartości spread dla poszczególnych instrumentów finansowych są wyszczególnione w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych i podlegają regulacjom określonym w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Realizacji Zleceń Strona Trzecia - licencjonowany dom maklerski posiadający odpowiednie uprawnienia, do którego Dom Maklerski przekazuje zlecenia otrzymane od klientów do rozliczenia. Lista Stron Trzecich udostępniona jest na stronie internetowej HighSky Brokers. Stosunek prawny istnieje wyłącznie pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim. W odniesieniu do Strony Trzeciej Dom Maklerski działa we własnym imieniu lecz na rachunek Klienta. Wszelkie zapisy Umowy stosuje się odpowiednio Dzień handlu - okres w danym dniu, w czasie którego jest możliwe zawieranie transakcji na instrumentach finansowych (dalej także jako godziny handlu). Domyślnie, jeżeli instrument bazowy stanowi przedmiot obrotu jedynie w jednym kraju, to dni uznane jako dni wolne od obrotu na rynku międzybankowym - tzw. banking holidays nie stanowią dni handlu dla opartych o nie instrumentów pochodnych oferowanych przez HighSky Brokers. Dni handlu są określone w Zarządzeniach Domu Maklerskiego Transakcja - operacja kupna bądź sprzedaży instrumentu finansowego, zrealizowana w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym Potwierdzenie wykonania transakcji - w przypadku transakcji zawieranych drogą elektroniczną jest to potwierdzenie dokonania zakupu bądź sprzedaży instrumentu finansowego, generowane automatycznie przez Elektroniczny System T ransakcyjny z chwilą zakończenia jej realizacji Zlecenie -zlecenie zawarcia transakcji kupna bądź sprzedaży instrumentu finansowego. Więcej informacji dotyczących zleceń znajduje się w art. 11 i 18 niniejszego Regulaminu Depozyt Zabezpieczający - stanowi zabezpieczenie pozycji otwartych na danym instrumencie finansowym. Zabezpieczenie ma postać środków pieniężnych Instrument bazowy - instrument na którym oparte są kontrakty CFD lub inne instrumenty finansowe oferowane prze HighSky Brokers. Instrumentem bazowym mogą być m.in. kursy walut, ceny towarów, notowania indeksów giełdowych, akcji oraz ich instrumenty pochodne. Każde odniesienie do ceny instrumentu bazowego oznacza cenę instrumentu bazowego kwotowaną na rynku właściwym dla danego instrumentu

3 bazowego, na którym jest on przedmiotem obrotu. 2. Postanowienia ogólne 2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług inwestycyjnych, polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń oraz zapewnieniu realizacji zleceń na rachunek Klienta w zakresie kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych, zdefiniowanych w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych, prowadzeniu rachunków instrumentów finansowych oraz rachunków pieniężnych wraz z związanymi z tymi rachunkami, rejestrami, jak i prawa i obowiązki stron Umowy Usługi inwestycyjne określone w art. 2.1 są świadczone zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i dokumentacją określoną w art. 2 Umowy; 2.3. W momencie zawarcie Umowy Klient oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją określoną w art. 2 Umowy oraz art. 3 niniejszego Regulaminu Wszystkie odniesienie dotyczące czasu, które mogą występować w dokumentacji dostarczonej Klientowi bądź w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym, są zgodne ze standardem czasu środkowoeuropejskiego (ang. CET), ew. czasu środkowoeuropejskiego letniego, jeżeli taki został oficjalnie wprowadzony Miejscem realizacji zleceń dotyczących instrumentów finansowych jest rynek OTC. 3. Zawarcie umowy 3.1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a HighSky Brokers ustanawia stosunek prawny pomiędzy tymi stronami stanowiący podstawę dla świadczenia usług inwestycyjnych określonych niniejszym Regulaminem oraz inną dokumentacja określoną w art. 2 Umowy W trakcie procesu zawarcia Umowy z Klientem, Dom Maklerski: Dokonuje oceny mającej na celu określenie, czy oferowane usługi są odpowiednie dla danego Klienta, mając na uwadze konkretną sytuację danego Klienta. Dom Maklerski informuje Klienta o wyniku tej oceny oraz jego konsekwencjach, pod warunkiem jednak, iż Klient dostarczył HighSky Brokers kompletne informacje potrzebne dla dokonania takiej oceny Przydziela Klienta do kategorii Klientów, zgodnie z dokumentem Zasady klasyfikacji Klienta i informuje Klienta o dokonaniu takiej klasyfikacji Przetwarza dokumenty związane z zawarciem Umowy. W sytuacji gdy Klient nie dostarczy kompletnych informacji wymaganych w myśl niniejszej dokumentacji lub dostarczy informacje nieprawidłowe bądź fałszywe, HighSky Brokers zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z danym Klientem Klient zawierając umowę z HighSky Brokers oświadcza, że: Jest uprawniony do jej zawarcia i nie posiada ograniczeń prawnych w zakresie realizacji transakcji na instrumentach finansowych, oferowanych przez HighSky Brokers Wszystkie dane dostarczone przez Klienta są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym Ocena oferowanych usług Przed zawarciem umowy z Klientem, HighSky Brokers dokona oceny oferowanych usług, mającej na celu określenie czy są one odpowiednie w odniesieniu do wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestycji na rynku OTC W trakcie procedury oceny Klient uzupełnia kwestionariusz MiFID dostarczony przez HighSky Brokers. Na podstawie tak wypełnionego kwestionariusza HighSky Brokers określa, czy usługi maklerskie świadczone przez HighSky Brokers są odpowiednie dla Klienta. HighSky Brokers informuje Klienta o wyniku tej oceny w formie pisemnej bądź elektronicznej przed zawarciem Umowy HighSky Brokers może zawrzeć umowę z Klientem nawet w przypadku, gdy oferowane usługi zostaną ocenione jako nieodpowiednie ze względu na sytuację Klienta, pod warunkiem jednak, iż Klient potwierdzi otrzymanie takiej informacji, w formie pisemnej bądź elektronicznej HighSky Brokers może zawrzeć Umowę z Klientem także w przypadku, gdy Klient nie dostarczy wymaganych informacji lub będą one niekompletne, uniemożliwiając tym samym wykonanie oceny usług, pod warunkiem, iż Klient potwierdzi w formie pisemnej bądź elektronicznej, iż otrzymał informację o braku możliwości wykonania oceny danej usługi.

4 3.5. Kategoryzacja Klienta Zgodnie z polityką HighSky Brokers Klient jest domyślnie przypisany do kategorii Klientów detalicznych. W ramach tej kategorii, Klient ma prawo do korzystania z najwyższego dostępnego poziomu ochrony Klient ma prawo ubiegać się o zmianę kategorii, zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie Zasady klasyfikacji Klienta, który jest dostarczony Klientowi odpowiednio wcześniej przed zawarciem umowy, jest też dostępny publicznie na stronie internetowej HighSky Brokers Przetwarzanie dokumentacji Umowa może być zawarta: Osobiście, Zdalnie - pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie oraz ewentualnych dodatkowych wymogów nałożonych w danej sytuacji przez HighSky Brokers W przypadku zawarcia umowy z HighSky Brokers osobiście, Klient oraz osoba reprezentująca Klienta, jest zobowiązany okazać: Oryginał dowodu osobistego lub innego oficjalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, W przypadku zawarcia umowy zdalnie przy uczestnictwie notariusza, Klient oraz osoba reprezentująca Klienta, musi okazać: Akt notarialny dotyczący identyfikacji Klienta, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta W przypadku zawarcia umowy zdalnie bez uczestnictwa notariusza, Klient oraz każda reprezentująca Klienta osoba, powinny okazać: Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, Kopię dodatkowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze zdjęciem, Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego służącego do realizacji pierwszego depozytu na rzecz rachunku pieniężnego otwartego w HighSky Brokers, W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Domem Maklerskim a osobą prawną, w tym osobą prawną reprezentowaną przez jednostkę organizacyjną, bądź w przypadku gdy osoba prawna reprezentuje Klienta, osoba prawna powinna dostarczyć: Aktualny odpis z właściwego dla danej osoby prawnej rejestru sądowego lub rejestru o podobnym charakterze - oryginał lub kopia notarialna; Potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru o odpowiednim charakterze, jeżeli dotyczy (oryginał lub kopia notarialna); Numer identyfikacji podatkowej, jeśli dotyczy - oryginał lub kopia notarialna; Listę oraz kopię dokumentów tożsamości udziałowców/akcjonariuszy posiadających ponad 25% udziałów lub akcji, jeżeli dotyczy; Kopia dokumentu tożsamości osób reprezentujących Klienta; W przypadku osób fizycznych działających w imieniu Klienta - dokumenty wymagane wg niniejszego Regulaminu do celów identyfikacji osób fizycznych. W przypadku gdy członek organów statutowych Klienta, udziałowiec bądź rzeczywisty beneficjent jest osobą prawną, w stosunku do takiego podmiotu wymagane są dokumenty wskazane w niniejszym Regulaminie dla celu identyfikacji osoby prawnej Pełnomocnictwa W przypadku gdy w imieniu Klienta działa osoba fizyczna, w stosunku do takiej osoby wymagane są informacje określone według niniejszego Regulaminu dla celu identyfikacji osób fizycznych. W takim przypadku do dokumentacji Klienta należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone notarialne lub w obecności pracownika HighSky Brokers W przypadku gdy w imieniu Klienta działa osoba prawna, w stosunku do takiej osoby wymagane są informacje określone według niniejszego Regulaminu dla celu identyfikacji osób prawnych. W takim przypadku do dokumentacji Klienta należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone notarialne lub w obecności pracownika HighSky Brokers, Obcokrajowcy W przypadku gdy Klient jest obcokrajowcem, obowiązują go wymogi określone niniejszym

5 Regulaminem, W przypadku gdy Klient jest zagraniczną osobą prawną, na wniosek HighSky Brokers, dostarczona dokumentacja powinna zostać oficjalnie przetłumaczona na język polski, angielski lub inny umożliwiający przeprowadzenie procesu identyfikacji Małżeństwo objęte wspólnotą majątkową HighSky Brokers może zawrzeć Umowę z małżeństwem objętym wspólnotą majątkową, po okazaniu dokumentów potwierdzających taki stan W przypadku gdy małżeństwo objęte wspólnotą majątkową zawarło umowę z HighSky Brokers, każdy z małżonków jest traktowany jako współwłaściciel rachunku pieniężnego, obaj małżonkowie są traktowani jako współwierzyciele i solidarni dłużnicy, Z wyjątkami stanowionymi przez odpowiednie regulacje prawne, każdy ze współposiadaczy rachunku pieniężnego zgadza się, aby drugi małżonek był upoważniony do administrowania środkami na tym rachunku, składania dyspozycji i zleceń oraz oświadczeń związanych z rachunkiem prowadzonym przez HighSky Brokers, Dostarczenie informacji jednemu z małżonków objętych wspólnotą majątkową uważa się za skutecznie dostarczone w stosunku do obu małżonków, Przeniesienie własności rachunku pieniężnego nie jest możliwe W przypadku zawarcia Umowy drogą zdalną przez osobę fizyczną, bez uczestnictwa notariusza, Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty pierwszego depozytu zasilającego rachunek pieniężny z należącego do Klienta rachunku bankowego o którym mowa w art Rachunek ten powinien być prowadzony w polskim bądź zagranicznym podmiocie bankowym, działającym na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego W celu wypełnienia ustawowego obowiązku prawnego związanego z identyfikacją Klienta, HighSky Brokers może domagać się dodatkowej dokumentacji związanej z Klientem, jak również modyfikować wymogi określone w niniejszym artykule, W przypadku gdy dokumentacja określona w Umowie nie jest kompletna, dane podane przez Klienta są niekompletne, błędne lub fałszywe, lub wymogi określone niniejszym artykułem dotyczące dokumentacji Klienta nie są spełnione, HighSky Brokers może odmówić zawarcia Umowy lub opóźnić aktywacje rachunku Klienta do czasu spełnienia wyżej wymienionych wymogów. W sytuacjach gdy warunki te nie zostaną w czasie określonym przez HighSky Brokers spełnione, Dom Maklerski ma prawo odstąpić od zawarcia umowy Klient jest zobowiązany powiadomić HighSky Brokers o jakichkolwiek zmianach danych dostarczonych w myśl wymogów Umowy oraz innych dokumentów wymienionych w art. 2 Umowy. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialności za zaniechanie spełnienia tego obowiązku Wejście w życie Umowy Umowa wchodzi w życie w chwili jej zawarcia w formie pisemnej lub elektronicznej, Klient jest zobowiązany do wpłaty depozytu początkowego w wysokości nie mniejszej niż wartość minimalna ustalona dla każdego rodzaju rachunku. 4. Pełnomocnictwo 4.1. Dla operacji określonych Umową wraz dokumentacją dodatkową, Klient może wyznaczyć pełnomocnika. Pełnomocnik może zostać powołany w formie pisemnej na podstawie pełnomocnictwa: podpisanego przez Klienta osobiście, w obecności upoważnionego pracownika HighSky Brokers. W takim przypadku pracownik HighSky Brokers potwierdza podpisy zarówno Klienta jak i osoby upoważnionej, 4.2. podpisanego przez Klienta w obecności notariusza, za notarialnym potwierdzeniem tego faktu, lub w oparciu o sporządzone notarialnie pełnomocnictwo. W takim przypadku wymagane jest dostarczenie wzoru podpisu osoby upoważnionej, potwierdzonego notarialnie bądź przez pracownika Domu Maklerskiego uprawnionego do takiej czynności W przypadku gdy upoważnienie jest potwierdzone przez zagranicznego notariusza lub inny organ, Dom Maklerski może wymagać, aby takie upoważnienia było potwierdzone wydanym przez stosowny organ apostilem lub w inny sposób tak, aby w pełni odpowiadać standardom prawnym przyjętym na terenie Polski Pełnomocnictwo wraz ze zmianami, załącznikami lub odwołaniami, powinno zostać dostarczone w języku

6 polskim lub angielskim. W przypadku dokumentacji wystawionej w innych językach, warunek ten uważa się za spełniony poprzez dołączenie oficjalnego tłumaczenie na jeden z ww. języków. Dom Maklerski może odstąpić od tego wymogu w uzasadnionych przypadkach Dokument stanowiący pełnomocnictwo powinien zawierać: Dokładne dane Klienta, Dokładne dane osoby upoważnionej, w zakresie wymaganym przez Umowę w stosunku do s amego Klienta, Zakres usług i czynności stanowiących przedmiot upoważnienia Aby pełnomocnictwo było skuteczne w odniesieniu do składania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz wypłaty środków pieniężnych, powinno zawierać wyraźne wyszczególnienie takich czynności W przypadku udzielania dalszych pełnomocnictw, pełnomocnictwo dostarczone do HighSky Brokers musi zawierać uprawnienie dla dokonywania takiej czynności, w przeciwnym przypadku nie będzie ona ważna w relacji do HighSky Brokers Pełnomocnictwo może zostać zmodyfikowane lub anulowane: W formie pisemnej, osobiście przez Klienta w obecności uprawnionego pracownika HighSky Brokers. W takim przypadku, pracownik potwierdza podpis Klienta, W formie pisemnej z podpisem Klienta potwierdzonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego, Przez telefon lub fax, złożone zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Należy jednak zwrócić uwagę, ze ten krok wymaga uprzedniej akceptacji HighSky Brokers Pełnomocnictwo wygasa następnego dnia roboczego po tym jak HighSky Brokers otrzyma potwierdzoną przez stosowne dokumenty, wiarygodną informację odnośnie: śmierci Klienta lub osoby upoważnionej, utraty zdolności prawnych przez Klienta bądź przez osobę upoważnioną, postawienia Klienta w stan likwidacji bądź jego niewypłacalności HighSky Brokers ma prawo odmówić akceptacji pełnomocnictwa, które zdaniem HighSky Brokers mogłyby zakłócić prawidłowy proces świadczenia usług, Pełnomocnictwo, jego modyfikacje lub odwołanie wchodzą w życiu nie później niż następnego dnia po tym, jak zostały dostarczone do Domu Maklerskiego. 5. Modyfikacje Regulaminu oraz pozostałej dokumentacji 5.1. Dom Maklerski jest upoważniony do modyfikacji wskazanej poniżej dokumentacji, po uprzednim poinformowaniu Klienta o tym zamiarze za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja ta może się także odnosić do strony internetowej HighSky Brokers. Informacja powinna być wysłana, niezależnie od daty dostarczenia, z następującym wyprzedzeniem czasowym: W stosunku do zmian Umowy, Regulaminu, Deklaracji ryzyka, Informacja nt. Domu Maklerskiego - co najmniej 14 dni przed datą wejście w życie stosownych zmiany; W stosunku Polityka realizacji zleceń, Zarządzenia, Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych, Tabela Depozytów Zabezpieczających, Tabela Opłat i Prowizji - co najmniej 7 dni przed daty wejście w życie stosownych zmian Klient, który nie akceptuje wprowadzonych zmian, ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Klient jest poinformowany o takim prawie w dokumencie informującym o zmianach w dokumentacji W przypadku gdy HighSky Brokers nie otrzyma informacji o rozwiązaniu Umowy ze strony Klienta do momentu wejście w życie nowych zmian, uznaje się, że Klient zaakceptował wprowadzone zmiany Tabela Punktów Swapowych może zostać zmodyfikowana przez HighSky Brokers bez uprzedniej informacji Klienta pod warunkiem, że zostanie ona umieszczona na stronie internetowej HighSky Brokers. HighSky Brokers może zmodyfikować dokumentację określoną w ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach: Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych instrumentów finansowych; Zmiany skutkują modyfikacją oferty na korzyść Klienta; Zmiany wynikają z warunków handlu na Instrumencie Bazowym, takich jak np. zawieszenie handlu,

7 zatrzymanie handlu, zamknięcie rynku na którym Instrument Bazowy stanowi przedmiot obrotu lub wprowadzenie regulacji mających niekorzystny wpływ na warunki realizacji transakcji na Instrumencie Bazowym Uzasadnieniem zmian wprowadzanych do dokumentacji przez Dom Maklerski zgodnie z art. 5.1, w przypadkach nie określonych w art. 5.4 i 5.5 mogą być zmiany w regulacjach prawnych, uzasadnione interwencje podmiotów trzecich, łącznie z wiążącymi decyzjami władz, specyfika produktów i usług oferowanych przez HighSky Brokers oraz jej zmiany i modyfikacje, wszelkie zmiany w ofercie HighSky Brokers, w tym m.in. wprowadzenie, modyfikacja i usunięcie produktów i usług, szkoda lub ryzyko wystąpienia szkody w stosunku do HighSky Brokers lub jego Klientów, siła wyższa oraz inne czynniki które HighSky Brokers uzna za istotne Wszelki zmiany wprowadzone w Umowie, niniejszym Regulaminie oraz dokumentacji określonej w art. 2 Umowy, wpływają na relacje pomiędzy HighSky Brokers a Klientem, w tym na wszystkie otwarte pozycje na Instrumentach Finansowych, od momentu ich wejście w życie Aktualna wersja dokumentacji jest dostępna dla Klientów na stronie internetowej Domu Maklerskiego oraz w siedzibie Domu Maklerskiego. 6. Rozwiązanie umowy 6.1. Umowa pomiędzy Klientem a HighSky Brokers zostaje rozwiązana w oparciu o: wypowiedzenie złożone przez Klienta z 7 dniowym wyprzedzeniem; wypowiedzenie złożone przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym - w przypadkach określone w art. 5 niniejszego Regulaminu; wypowiedzenie złożone przez HighSky Brokers z 7 dniowym wyprzedzeniem; wypowiedzenie ze strony HighSky Brokers ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku, gdy Klient rażąco narusza warunki określone przez Umowę, niniejszy Regulamin lub w inną dokumentację wskazaną w art. 2 Umowy, bądź gdy Klient dostarcza fałszywe lub nieprawidłowe informacje/dane związana z ww. dokumentacją; Otrzymane przez HighSky Brokers z oficjalnych źródeł informacje o śmierci Klienta będącego osobą fizyczną albo niewypłacalności lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną lub osobą prawną reprezentowaną przez jednostkę organizacyjną. W takiej sytuacji umowa zostanie rozwiązana następnego dnia po otrzymaniu ww. informacji HighSky Brokers może rozwiązać Umowę z Klientem ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, takich jak: Przez okres co najmniej 6 miesięcy utrzymuje się niedodatnie saldo na rachunku pieniężnym Klienta; Przez okres co najmniej 6 miesięcy na rachunku Klienta nie wystąpiły żadne operacje związane z instrumentami finansowymi; Klient nie wywiązuje się ze zobowiązań określonych w Umowie, Regulaminie lub innej dokumentacji wymienionej w art. 2 Umowy; Klient rażąco narusza standardy zachowania społecznego Wypowiedzenia Umowy dokonuje się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej ( ). Okres wypowiedzenia umowy rozpoczyna się w momencie dostarczenie takiej informacji HighSky Brokers jest uprawnione i zobowiązane do świadczenia usług zgodnie z Umową, niniejszym Regulaminem i inną dokumentacją określonej w art. 2 Umowy do dnia rozwiązania Umowy lub do dnia, kiedy HighSky Brokers został poinformowany o wygaśnięciu tej Umowy Klient jest zobowiązany do udzielenia HighSky Brokers instrukcji dotyczących dysponowania środkami Klienta nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania Umowy. W przypadku gdy Klient nie wywiąże się z tego wymogu, począwszy od pierwszego dnia po wygaśnięciu umowy, HighSky Brokers ma prawo do: Zamknięcia wszystkich pozycji na instrumentach finansowych, po cenie dostępnej w danym momencie w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym i przekazania środków na rachunek pieniężny Klienta; Rozliczenia z rachunku pieniężnego Klienta wszystkie zobowiązanie Klienta w stosunku do HighSky Brokers, w tym nierozliczone dotąd transakcje oraz niepokryte opłaty i prowizje Wypłacenia pozostałych środki z rachunku pieniężnego Klienta na ostatni rachunek bankowy dostarczony przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną. W sytuacji gdy prawidłowe dane

8 dotyczące rachunku bankowego Klienta nie zostały dostarczone, HighSky Brokers zdeponuje środki Klienta na nieoprocentowanym rachunku Prawni spadkobiercy Klienta, aby dysponować środkami pieniężnymi czy też instrumentami finansowymi Klienta, powinni przedstawić oficjalne prawomocne dokumenty urzędowe potwierdzające ich prawa do spadku. Prawni następcy Klienta nie będącego osobą fizyczną powinni przedstawić oficjalne urzędowe dokumenty stwierdzające ich prawa Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na wcześniej nabyte przez obie strony prawa własności. W szczególności wygaśnięcie Umowy nie oznacza zakończenie ewentualnych roszczeń ze strony HighSky Brokers wynikających z Umowy, niniejszego Regulaminu oraz dokumentacji określonej w art. 2 Umowy, jeśli wyżej wymienione roszczenia nie zostały zaspokojone wcześniej. Roszczenia odnoszą się do Klienta jak i prawnych spadkobierców bądź innych następców prawnych Klienta nie będącego osobą fizyczną. 7. Rachunek środków pieniężnych 7.1. Na podstawie zawartej Umowy i warunków określonych w art. 3 niniejszego Regulaminu, HighSky Brokers otwiera na rzecz Klienta rachunek środków pieniężnych Rachunek środków pieniężnych jest prowadzony w walucie wskazanej przez Klienta w momencie zawarcia Umowy. W momencie gdy rachunek środków pieniężnych jest otwarty, nie ma możliwości zamiany waluty tego rachunku na inną Zakres walut, w których może być prowadzony rachunek środków pieniężnych, jest określony w Zarządzeniach HighSky Brokers Środki zdeponowane na rachunku środków pieniężnych, na podstawie Zarządzenia HighSky Brokers mogą zostać oprocentowane. W takim przypadku, Zarządzenie powinno także określać wysokość oprocentowania oraz sposób naliczania odsetek. Oprocentowanie może dotyczyć także określonej grupy Klientów, wskazanej w Zarządzeniu. HighSky Brokers może również oprocentować rachunek środków pieniężnych indywidualnych Klientów, w przypadku spełnienia ustalonych indywidualnie warunków Środki zdeponowane przez Klienta są przechowywane na jednym lub większej ilości rachunków bankowych Domu Maklerskiego i/lub Strony Trzeciej, przeznaczonych wyłącznie do tego celu Głównym kryterium wyboru instytucji finansowej, w którym deponowane są środki pieniężne Klientów, jest doświadczenie i reputacja na rynku finansowym tego podmiotu, a także wymogi prawne oraz praktyki rynkowe dotyczące deponowania środków pieniężnych Klientów. Kryteria te są stosowane zarówno w trakcie wyboru, procesu podpisania umowy oraz całego okresu współpracy z danym podmiotem a także w trakcie wyboru i całego procesu współpracy. Ww. kryteria są uznawane za spełnione w przypadku 10 największych pod względem aktywów banków a także w odniesieniu do podmiotów posiadających niezbędną w tym zakresie licencję maklerską i podlegających nadzorowi stosownych instytucji na terenie Unii Europejskiej W odniesieniu do wszystkich kwestii związanych ze środkami pieniężnymi i innymi aktywami Klientów, HighSky Brokers jest zobowiązane do działania w sposób rzetelny i z zachowaniem należytej staranności Na rachunku środków pieniężnych rejestrowane są następujące operacje: Uznania i obciążenia wynikające z rozliczenia zamkniętych transakcji na instrumentach finansowych; Uznania i obciążenia wynikające z rozliczenia punktów Swapowych oraz procesu rolowania Depozyty i wypłaty środków pieniężnych Klienta Opłaty i prowizje zgodne z Tabelą Opłat i Prowizji, włączając oprocentowanie, jeśli takie występuje; Oprocentowanie depozytów oraz ewentualne podatki Inne operacje finansowe, które mogą wynikać z Umowy oraz niniejszego Regulaminu; 7.9. Fundusze zdeponowane na rachunku pieniężnym mogą być wykorzystane w następujących celach, wg malejącego poziomu priorytetu: Rozliczenie transakcji na instrumentach finansowych, w tym rozliczenie punktów swapowych oraz rozliczenie procesu rolowania; Rozliczenie opłat i prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, oraz innych zobowiązań Klienta wynikających z realizacji Umowy, Regulaminu lub innej dokumentacji określonej w art. 2 Umowy; W celu zaspokojenia Depozytu Zabezpieczającego, wynikającego z otwartych pozycji na rachunku Klienta, jeśli takie występują; Realizacji zleceń w celu zawarcia nowej transakcji instrumentów finansowych lub wypłaty środków Klienta Powyższa kolejność odzwierciedla także priorytet poszczególnych czynności w sytuacji gdy na rachunku

9 pieniężnym zdeponowane są nowe środki; W przypadku gdy środki na rachunku środków pieniężnych Klienta nie są wystarczające dla rozliczenia transakcji na instrumentach finansowych lub opłat i prowizji określonych w Tabeli Opłat i Prowizji, Klient jest zobowiązany, bez wcześniejszej informacji ze strony HighSky Brokers, do dokonania w ciągu 14 dni roboczych od momentu wystąpienia tej sytuacji, depozytu w wysokości, która umożliwi rozliczenie powyższych czynności. W przypadku gdy Klient nie wywiąże się z tego zobowiązania, HighSky Brokers ma prawo, wedle swojego uznania, do dokonania przelewu z innego rachunku środków pieniężnych Klienta, wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, naliczania odsetek karnych zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji za okres występowania wyżej wymienionych sytuacji, a także podjęcia czynności prawnych w celu zaspokojenia wyżej wymienionych roszczeń Depozyty Środki mogą być deponowane na Rachunku Pieniężnym poprzez dokonanie wpłaty na wskazany do tego celu przez HighSky Brokers Rachunek rozliczeniowy. Rachunek Rozliczeniowy jest określony w Zarządzeniach dostępnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego. Dokładne informacje nt. ww. Rachunku Rozliczeniowego są również udostępnione Klientowi w ramach dokumentacji dostarczonej przed zawarciem Umowy z HighSky Brokers, zgodnie z art. 3 niniejszego Regulaminu; Depozyt na Rachunku Pieniężnym powinien być zrealizowany w walucie dla niego określonej. W przypadku gdy warunki te nie są zrealizowane, środki mogą zostać przewalutowane przez bank na walutę w której Rachunek Pieniężny jest prowadzony. W tym przypadku Klient ponosi wszelkie koszty związane z wyżej wymienioną czynnością; Dokonując depozytu na Rachunek Pieniężny, Klient jest zobowiązany do umieszczenia w parametrach płatności następujących informacji: Imię i nazwisko Klienta - właściciela Rachunku Pieniężnego, na którym środki mają być zdeponowane; Imię i nazwisko osoby wykonującej przelew, jeśli jest inna niż właściciel Rachunku Pieniężnego; Login Klienta Klient jest zobowiązany do dokonania pierwszego przelewu na Rachunek Pieniężny z rachunku bankowego prowadzonego w polskim lub zagranicznym podmiocie bankowym, działającym na obszarze Unii Europejskiej lub Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Niniejszy obowiązek nie jest wymagalny w sytuacji, gdy Umowa została zawarta z Klientem osobiście, lub gdy Klient dostarczył dokument wskazany w pkt niniejszego Regulaminu Środki pieniężne są zdeponowane na Rachunku Pieniężnym Klienta wyłącznie w sytuacji, gdy HighSky Brokers otrzyma ze strony banku potwierdzenie wpłaty środków na Rachunek Rozliczeniowy; Środki są deponowane na Rachunku Pieniężnym bez zbędnej zwłoki. HighSky Brokers nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne opóźnienia wywołane przez czynniki pozostające poza kontrolą HighSky Brokers Wypłaty Klient może składać zlecenia wypłaty środków dostępnych na Rachunku Pieniężnym drogą telefoniczną, pisemnie lub w formie elektronicznej Zlecenie wypłaty środków składane telefonicznie może zostać zrealizowane zgodnie z warunkami realizacji zleceń telefonicznych Klienta, jak opisano w art. 13 niniejszego Regulaminu Zlecenie wypłaty środków składane pisemnie lub elektronicznie, musi zawierać co najmniej imię i nazwisko klienta, login rachunku oraz kwotę która ma zostać wycofana z Rachunku Pieniężnego. Zlecenie może być wysłane przez fax, , pocztą, lub w innej formie elektronicznej udostępnionej przez HighSky Brokers Zlecenia wypłaty są realizowane jedynie w walucie Rachunku Pieniężnego Poprawnie złożone zlecenia wypłaty środków są wykonywane w następujący sposób: HighSky Brokers sprawdza, czy osoba składająca zlecenie wypłaty, jest upoważniona do

10 składania takich zleceń. W celu dokonania poprawnej identyfikacji takiej osoby, HighSky Brokers może wymagać dodatkowej dokumentacji lub podjąć czynności weryfikujące, która umożliwią taką identyfikację - w szczególnie gdy zlecenie zostało złożone elektronicznie lub telefonicznie HighSky Brokers weryfikuje, czy saldo Rachunku Pieniężnego jest wystarczające dla realizacji wypłaty Kwota wskazana przez Klienta, jeśli jest dostępna, zostanie wycofana z Rachunku Pieniężnego Środki pieniężne są przekazane przelewem na rachunek bankowy określony w dokumentacji Klienta. Zlecenie przelewu zostanie złożone w ciągu 3 dni roboczych HighSky Brokers odmówi realizacji zlecenia wypłaty w następujących przypadkach: Gdy zlecenie zostanie złożone przez osobę nieupoważnioną,; W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących tożsamości osoby działającej w imieniu Klienta; Gdy środki dostępne na Rachunku Pieniężnym, zgodnie z art niniejszego Regulaminu nie są wystarczające do realizacji wypłat; Gdy zlecenie wypłaty nie zostało poprawnie złożone lub dane są niekompletne bądź niepoprawne; Gdy rachunek Klienta został zablokowany przez uprawnione instytucje państwowe lub samego Klienta; W innych przypadkach określonych przez regulacje prawne oraz niniejszy Regulamin HighSky Brokers może także odmówić wypłaty środków w następujących sytuacjach: Klient ma pozycje otwarte na instrumentach finansowych, a w opinii HighSky Brokers, środki pieniężne przeznaczone do wypłaty mogą być potrzebne dla pokrycia depozytu rozliczeniowego dla otwartych pozycji; Klient posiada zobowiązania wobec HighSky Brokers, które są wymagalne a nie zostały prawidłowo rozliczone, lub gdy takie zobowiązania mogą powstać w wyniku trwającego sporu pomiędzy Klientem a HighSky Brokers. 8. Rejestr Operacyjny 8.1. Rejestr Operacyjny stanowi część Elektronicznego Systemu Transakcyjnego i pełni rolę uzupełniającą do Rachunku Pieniężnego Klienta Rejestr Operacyjny odzwierciedla bieżącą wartość zobowiązań oraz należności wynikających z otwartych pozycji na Instrumentach Finansowych, wykazywanych w Rejestrze Ewidencyjnym. Rejestr Operacyjny jest prowadzony w walucie Rachunku Pieniężnego. Wszelkie potrzebne przewalutowania są wykonywane automatycznie zgodnie z Kursem Wymiany dostępnym w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym Saldo Rejestru Operacyjnego jest obliczane jako suma: Wyniku z otwartych pozycji na instrumentach finansowych; Nierozliczonych punktów swapowych; Nierozliczonych opłat i prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji; 8.4. Aktualne saldo środków pieniężnych dostępnych w danym momencie jest obliczane automatycznie przez Elektroniczny System Transakcyjny jako różnica pomiędzy saldem Rachunku Pieniężnego a całkowitą wartością: Wyniku z otwartych pozycji na instrumentach finansowych; Nierozliczonych punktów swapowych; Nierozliczonych opłat i prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji; Środków przeznaczonych na depozyt rozliczeniowym dla otwartych pozycji na Instrumentach Finansowych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 10 niniejszego Regulaminu Dane dotyczące Rejestru Operacyjnego są dostępne w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym jedynie w celach informacyjnych. 9. Rejestr Ewidencyjny 9.1. Rejestr Ewidencyjny stanowi integralną część Elektronicznego Systemu Transakcyjnego i pełni rolę

11 uzupełniającą do Rachunku Pieniężnego Klienta Rejestr Ewidencyjny uwzględnia otwarte pozycje na instrumentach finansowych Klienta. Pozycja na danym instrumencie finansowym jest umieszczona w Rejestrze Ewidencyjnym w momencie otwarcia, jest z niego wycofana nie później niż przy rozliczeniu transakcji Każda z otwartych pozycji uwzględniona w Rejestrze Ewidencyjnym jest wyceniana w czasie rzeczywistym, zgodnie z aktualnymi cenami danego Instrumentu Finansowego. Wartość jest podana w Walucie Rachunku Pieniężnego, niezbędne w tym celu konwersje walut są dokonywane automatycznie w oparciu o Ceny Konwersji aktualnie dostępne na Elektronicznej Platformie Transakcyjnej Wartość całkowita otwartych pozycji jest przedstawiona w walucie Rachunku Pieniężnego i jest odzwierciedlona w Rejestrze Operacyjnym W odniesieniu do każdej z otwartych na instrumentach finansowych pozycji, Rejestr Ewidencyjny zawiera następujące informacje: Oznaczenie instrumentu finansowego; Datę oraz czas otwarcia danej pozycji; Rodzaj pozycji (Kupno / sprzedaż); Wolumen pozycji; Średnią cenę po której pozycja została otwarta; Cenę po której pozycja może zostać aktualnie zamknięta; Opłaty i prowizje, jeśli takie występują, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji; Punkty Swapowe; Wynik finansowy pozycji, wyłączając punkty swapowe oraz opłaty i prowizje. 10. Depozyt Zabezpieczający W celu realizacji transakcji, która otworzyłaby pozycję na danym instrumencie finansowym, Klient jest zobowiązany do złożenia Depozytu Zabezpieczającego. Wartość Depozytu Zabezpieczającego jest określona jako część wartości nominalnej transakcji. Tabela Depozytów Zabezpieczających określa sposób ustalania Depozytu Zabezpieczającego dla danej transakcji. Depozyt Zabezpieczający jest określony i przedstawiony w walucie Rachunku Pieniężnego, a wszelkie potrzebne przewalutowania są wykonane zgodnie z aktualną Ceną Konwersji Środki przeznaczone na Depozyt Zabezpieczający dla otwartych pozycji na Instrumentach Finansowych są blokowane w momencie otwarcia pozycji, a co za tym idzie, zmniejszają wartość dostępnych dla Klienta środków na Rachunku Pieniężnym - zgodnie z art. 8.4 niniejszego Regulaminu Tabela Depozytów Zabezpieczających określa sposób wyznaczania Depozytu Zabezpieczającego w odniesieniu do poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych oraz salda Rejestru Operacyjnego i Rachunku Pieniężnego Klienta. Tabela Depozytów Zabezpieczających jest dostępna dla Klientów na stronie internetowej HighSky Brokers. Zmiany w Tabeli są wprowadzane zgodnie z regulacjami w art. 5 niniejszego Regulaminu HighSky Brokers ma również prawo do zmiany wymaganego Depozytu Zabezpieczającego w sytuacjach i w sposób nie określony w Tabeli Depozytów Zabezpieczających, m.in. w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w art niniejszego Regulaminu. Klient zostanie w takim przypadku poinformowany o zmianie poziomu zabezpieczeń rozliczeniowych bez zbędnej zwłoki Klient jest zobowiązany do: Monitorowania bieżącego salda Rejestru Operacyjnego, zgodnie z art. 8.3 niniejszego Regulaminu. Saldo rejestru operacyjnego jest dostępne dla Klienta poprzez Elektroniczny System Transakcyjny; Monitorowania wymogów związanych z Depozytem Zabezpieczającym Utrzymywania wystarczającego poziomu środków na Rachunku Pieniężnym tak, aby zapewnić nadwyżkę salda Rejestru Operacyjnego nad wartością zabezpieczenia rozliczeniowego wymaganego dla otwartych pozycji W przypadku gdy bieżące saldo Rejestru Operacyjnego znajduje się poniżej wartości Depozytu Zabezpieczającego wymaganego dla otwartych pozycji, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia co najmniej jednej z następujących czynności:

12 Zdeponowania dodatkowych środków w celu uzupełnienie Rachunku Pieniężnego; Zamknięcia jednej lub więcej otwartych pozycji w celu zmniejszenie wartości Depozytu Zabezpieczającego, przynajmniej do poziomu bieżącego salda Rejestru Operacyjnego Klient wyraża bezwarunkową zgodę na to, iż za każdym razem, gdy saldo Rejestru Operacyjnego jest równe lub spadnie poniżej 30% wartości Depozytu Zabezpieczającego, wymaganego dla otwartych pozycji na instrumentach finansowych, HighSky Brokers ma prawo do realizacji i/lub zlecenia realizacji zamknięcia jednej lub więcej otwartych pozycji na instrumentach finansowych Klienta. Ta czynność może być powtarzana do czasu, aż wartość bieżąca salda Rejestru Operacyjnego będzie wyższa niż 30% wartości Depozytu Zabezpieczającego wymaganego dla otwartych pozycji Zawierając Umowę, Klient upoważnia HighSky Brokers do przeprowadzenia czynności określonych w 10.7 w imieniu Klienta, bez wcześniejszego uprzedzenia Transakcje przeprowadzone zgodnie z art są realizowane po cenach dostępnych w danym momencie w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym Procedura określona w art ma na celu uniknięcie wystąpienia ujemnego salda Rejestru Operacyjnego. Nie jest to jednak metoda bezwarunkowo skuteczna i może wystąpić sytuacja, gdy wystąpi ujemne saldo Rejestru Operacyjnego. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do uzupełnienia Rachunku Pieniężnego tak, aby saldo Rejestru Operacyjnego było nieujemne W przypadku ujemnego salda Rejestru Operacyjnego Klienta, HighSky Brokers ma prawo naliczyć karne odsetki w stosunku do kwoty należnej dla Domu Maklerskiemu na Rachunku Pieniężnym, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji W przypadku gdy ujemne saldo Rejestru Operacyjnego występuje w odniesieniu do Klienta który posiada więcej niż jeden Rachunek Pieniężny, HighSky Brokers jest uprawnione do pokrycia należności z innych Rachunków Pieniężnych należących do Klienta. 11. Warunki kwotowania instrumentów finansowych HighSky Brokers w Dniach Handlu udostępnia ceny Instrumentów Finansowych kwotowanych przez Trzecią Stronę, na podstawie cen rynkowych odpowiednich instrumentów bazowych. W odniesieniu do zapisów art. 11 ceny są zawsze kwotowane przez Stronę Trzecia HighSky Brokers udostępnia ceny każdego Instrumentu Finansowego podając cenę kupna (BID) oraz cenę sprzedaży (ASK) po których Klient może złożyć zlecenie. Różnica pomiędzy cenami bid i ask stanowi spread Kwotowania Instrumentów Finansowych są przekazywane do Klientów poprzez Elektroniczny System Transakcyjny. HighSky Brokers może również podawać kwotowania telefonicznie HighSky Brokers nie ma obowiązku udostępniać cen Instrumentów Finansowych, realizować zleceń i innych dyspozycji, poza Dniami Handlu i poza Godzinami Handlu w Dniach Handlu HighSky Brokers może zawiesić dostarczanie kwotowań i handel na danym Instrumencie Finansowym, w następujących przypadkach: Zawieszenie handlu instrumentu bazowego; Brak kwotowań Siła wyższa określona w niniejszym Regulaminie i innych dokumentach HighSky Brokers w porozumieniu z Stroną Trzecią może zaoferować stały jak i zmienny spread, tak jak określono w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych. Stały spread dla Instrumentów Finansowych pozostaje nie zmieniony, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej HighSky Brokers w porozumieniu z Stroną Trzecią zastrzega sobie prawo do zwiększenia spreadu dla poszczególnych Instrumentów Finansowych, w następujących sytuacjach: Większa niż standardowa zmienność ceny określonego Instrumentu Bazowego; Niska płynność na rynku Instrumentu Bazowego; Niespodziewane polityczne, ekonomiczne oraz społeczne wydarzenia; Spread instrumentów bazowych jest większy niż spread instrumentu finansowego, opartego na instrumencie bazowym; Okres świąt lub okres poza dniami handlu lub poza godzinami handlu w dniach handlu dla

13 określonego Instrumentu Finansowego; Inne sytuacje określone niniejszymi regulacjami; Siła wyższa Zwiększenie spreadu nie wymaga wcześniejszego uprzedzenia ze strony HighSky Brokers. Niepoprawne ceny (kwotowania) Pomimo ciągłego i dokładnego nadzoru nad Elektronicznym Systemem Transakcyjnym wykonywanego przez Stroną Trzecią, należy zwrócić uwagę, iż pewne nieprawidłowości w kwotowaniach mogą wystąpić w wyniku sytuacji będących poza wpływem Domu Maklerskiego i/lub Strony Trzeciej W przypadku niepoprawnych cen, każda ze stron transakcji ma prawo do korekty transakcji dokonanej na podstawie tych cen. Korekta transakcji jest rozumiana jako dokonanie niezbędnych czynności na rachunku Klienta w celu zneutralizowania wpływu takiej transakcji na parametry finansowe rachunku Klienta Korekta transakcji wiąże się z anulowaniem dyspozycji take profit oraz stop loss w przypadku przywrócenia transakcji bądź zlecenia. Po korekcie, Klient powinien uaktualnić wyżej wymienione cechy transakcji bądź zlecenia według własnego uznania Niepoprawne kwotowania (ceny) są zdefiniowane jako ceny Instrumentów Finansowych, które znacznie odbiegają od ceny instrumentów bazowych, przedstawionych przez wiarygodne agencje informacyjne określone przez Dom Maklerski i/lub przez Stronę Trzecią Niepoprawnymi kwotowaniami są również: Ceny Instrumentów Finansowych dla których handel instrumentów bazowych został zawieszony przez odpowiednią instytucję Ceny Instrumentów Finansowych w czasie kiedy odpowiednie instytucje anulowały transakcje dla instrumentów bazowych W przypadku zrealizowania transakcji na podstawie niepoprawnego kwotowania, strona transakcji która chcę wycofać się z transakcji musi poinformować drugą stronę niezwłocznie po zauważeniu niepoprawnych cen, jednak nie później niż 48 godzin po realizacji transakcji Dom Maklerski nie ma obowiązku dokonania korekty transakcji zrealizowanej w oparciu niepoprawne ceny, jeżeli od momentu zrealizowania transakcji do momentu otrzymania takiej informacji ze strony Klienta: Poprawne ceny rynkowe występowały w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym na bazie których transakcja byłaby zrealizowana; Dana transakcja jest zarejestrowana i zrealizowana w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym zgodnie z instrukcjami Klienta w złożonym zleceniu W odniesieniu do art Dom Maklerski uznaje, że zamiary Klienta, określone na podstawie dokładnych parametrów złożonego zlecenia, są ważne i pozostają niezmienione, chyba że ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w oświadczeniu Klienta złożonym w okresie podanym w art Czas otrzymania reklamacji, określony w art powinien być rozumiany jako czas otrzymania wyraźnych zastrzeżeń od Klienta dotyczących danej transakcji, w formie telefonicznej bądź poprzez e- mail Dom Maklerski podejmuje wszelkie odpowiednie kroki w celu uniknięcia wprowadzania zmian bieżących otwartych pozycji Klienta w wyniku dokonanej korekty. Otwarta pozycja - jedynie w tym artykule - jest rozumiana jako długa lub krótka pozycja Zarząd Domu Maklerskiego może określić procedurę korekty transakcji oraz sprecyzować warunki, na bazie których ceny można uznać za niepoprawne Dom Maklerski, po dokładnej analizie, określa czy dany Klient systematycznie składa zlecenia, aby osiągać korzyści z niepoprawnych cen. W takiej sytuacji Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do: Wycofania się z Umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym; Dokładnego monitorowania każdej dyspozycji Klienta; Wycofanie instrumentów finansowych Zarząd HighSky Brokers może wycofać Instrumenty Finansowe z obrotu oraz z Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych W przypadku wycofania Instrumentu Finansowego, Dom Maklerski informuje Klientów o tym fakcie na stronie internetowej z tygodniowym wyprzedzeniem. Od momentu podania do wiadomości publicznej,

14 Klienci nie mają możliwości składania zleceń otwierających/powiększających swoje pozycje na wycofanych Instrumentach. Dom Maklerski umożliwia jednak składanie zleceń redukujących lub zamykających pozycje na Instrumencie Finansowym, które zostały otwarte przed podaniem do wiadomości publicznej informacji o jego wycofaniu. W podanej informacji, Dom Maklerski może zamieścić dokładną datę przed którą Klienci są zobowiązani do zamknięcia otwartych pozycji na Instrumentach Finansowych, które podlegają wycofaniu. 12. Realizacja transakcji na Instrumentach Finansowych Transakcje na Instrumentach Finansowych zrealizowane na podstawie zleceń Klientów przez HighSky Brokers przebiegają bez fizycznej dostawy Instrumentu Bazowego i żadna ze stron nie może wymagać fizycznej dostawy określonego Instrumentu Finansowego Transakcje są zrealizowane w momencie powstania odpowiedniego zapisu w Rejestrze Ewidencyjnym Transakcja może być zrealizowana w następujący sposób: Poprzez złożenie zlecenia telefonicznego HighSky Brokers do zrealizowania określonej transakcji na rachunku Klienta, który to zlecenie składa; Poprzez złożenie zlecenia w celu realizacji transakcji za pomocą terminalu Klienta Składanie zlecenia na danym Instrumencie może być dokonane jedynie w dniach handlu, w odpowiednich godzinach handlu Klient jest świadomy, że składanie zlecenia telefonicznie może wiązać się z dodatkowymi opóźnieniami, w porównaniu do zleceń określonych w Dokładne informacje dotyczące realizacji zleceń są określone w oddzielnym dokumencie (Polityka realizacji zleceń) HighSky Brokers zastrzega sobie prawo do: Ograniczenia wartości bądź wolumenu zleceń Klientów; Ograniczenia wartości bądź wolumenu otwartych pozycji na danym Instrumencie Finansowym; Ograniczenia całkowitej pozycji Klienta Zlecenie generowane przez systemy handlu algorytmicznego, jak również składanie, anulowanie oraz modyfikacja zleceń kroczących( trailing stops ) nie może być wykonane drogą telefoniczną Złożenie zlecenia może nie być możliwe w następujących przypadkach: Jeśli poziom wolnych środków nie jest wystarczający aby pokryć Depozyt Zabezpieczający w celu realizacji transakcji; Jeśli odpowiednie parametry zlecenia przewyższają limity określone zgodnie z art. 12.7; Jeśli HighSky Brokers bądź Strona Trzecia nie jest w stanie określić ceny rynkowej Instrumentu Finansowego; Jeśli na rynku są obserwowane ponadprzeciętne fluktuacje cen Instrumentów bazowych odpowiadających Instrumentom finansowym; W momentach poprzedzających publikację danych ekonomicznych lub w wyniku wydarzeń o charakterze społecznym albo politycznym; Zlecenie zawiera błędne parametry realizacji; Wystąpienie innych okoliczności określonych jako siła wyższa lub określonych regulacjami prawnymi albo innymi regulacjami wewnętrznymi Klient jest w pełni odpowiedzialny za: Wszelkie zlecenie albo instrukcje składane za pośrednictwem terminala Klienta oraz, Wszelkie instrukcje składane drogą telefoniczną przez Klienta po uprzedniej autoryzacji, zrealizowane przez HighSky Brokers poprawnie, na czas, przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem Klient zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności HighSky Brokers z tytuły wszelkich strat, roszczeń lub zobowiązań, które HighSky może ponieść w wyniku realizacji błędnych instrukcji Klienta za pomocą terminala, jeżeli instrukcje te zostały przekazane przy użyciu Loginu niezależnie od tego kto je przekazał.

15 13. Warunki składania zleceń drogą telefoniczną Poprzez zawarcie Umowy Klient upoważnia HighSky Brokers do realizacji zleceń w imieniu Klienta na Instrumentach Finansowych na podstawie instrukcji podanych telefonicznie Realizację zlecenia telefonicznego należy rozumieć jako przekazanie zlecenia do Elektronicznego Systemu Transakcyjnego Instrukcje telefoniczne mogą być przyjęte i zrealizowane jedynie przez upoważnionych pracowników HighSky Brokers Klient powinien dołożyć wszelkich starań tak, aby uniknąć przekazania hasła osobom nieupoważnionym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nie wywiązanie się z tego obowiązku Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować drogą telefoniczną HighSky Brokers, o możliwym nieautoryzowanym użyciu lub dostępie do hasła Klienta. W wyżej wymienionej sytuacji, HighSky Brokers niezwłocznie zablokuje dostęp do rachunku środków pieniężnych i zmieni hasło telefoniczne HighSky Brokers nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta w wyniku przekazania bądź utraty hasła, przed poinformowaniem HighSky Brokers o tym fakcie W przypadku zleceń telefonicznych, weryfikacja Klienta przeprowadzana jest na podstawie następujących danych: Pełne imię i nazwisko Klienta, nr identyfikacji Klienta (Login) oraz hasło telefoniczne określone w Umowie lub w dokumentacji określonej w art. 2 Umowy z wyjątkiem zleceń na Instrumentach Finansowych, dla których jest wymagane hasło dostępowe do Elektronicznego Systemu Transakcyjnego HighSky Brokers ma prawo zażądać dodatkowej informacji od Klienta w celu identyfikacji Klienta Jeśli na podstawie danych podanych telefonicznie przez Klienta, pracownik HighSky Brokers ma podejrzenia co do ich wiarygodności, może odmówić przyjęcia telefonicznej dyspozycji W przypadku gdy podczas jednej rozmowy telefonicznej Klient składa więcej niż jedno zlecenie/instrukcję, identyfikacja Klienta zostanie dokonana tylko raz przed przyjęciem dyspozycji Inne rodzaje instrukcji Klienta składane drogą telefoniczną, podlegają warunkom art Warunki składania zleceń transakcyjnych bezpośrednio przez terminal Klienta Zawierając Umowę i spełniając inne warunki określone Umową, HighSky Brokers umożliwia Klientowi składanie oraz realizację zleceń transakcyjnych bezpośrednio przez Elektroniczny System Transakcyjny Klient otrzymuje Login oraz hasło dostępowe do Elektronicznego Systemu Transakcyjnego i jest zobowiązany do ich nieudostępniania. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się z powyższego zobowiązania Klient ma obowiązek natychmiast poinformować HighSky Brokers telefonicznie, o możliwym nieautoryzowanym użyciu lub dostępie do hasła Klienta przez nieupoważnioną osobę. W wyżej wymienionej sytuacji, HighSky Brokers niezwłocznie zablokuje dostęp do Rachunku Pieniężnego i zmieni hasło telefoniczne HighSky Brokers nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta w wyniku przekazania bądź utraty hasła, przed poinformowaniem HighSky Brokers o tym fakcie Danymi identyfikacyjnymi umożliwiającymi dostęp do Elektronicznego Systemu Transakcyjnego są: Login; Hasło Instrukcje Klienta otrzymane przez HighSky Brokers są nagrywane i archiwizowane Zlecenie Klienta mające na celu realizację transakcji będzie ważne jedynie w przypadku otrzymania przez HighSky Brokers zlecenia otrzymanego poprzez Elektroniczny System Transakcyjny HighSky Brokers nie ponosi odpowiedzialności za straty, niezrealizowane zyski bądź koszty poniesione przez Klienta w wyniku zleceń składanych poprzez Elektroniczny System Transakcyjny, które: Nie były otrzymane i nie zostały zaakceptowane przez HighSky Brokers, za co HighSky Brokers nie ponosi odpowiedzialności; Akceptacja przez HighSky Brokers była opóźniona, jednak nie z winy HighSky Brokers; Zostały zaakceptowane ale nie odzwierciedlają woli Klienta, pomimo zachowania należytej

16 staranności przez HighSky Brokers HighSky Brokers zastrzega sobie prawo do zatrzymania aktywności Elektronicznego Systemu Transakcyjnego z ważnych powodów bez uprzedniego zawiadomienia Ze względów bezpieczeństwa obrotu w odniesieniu do wszystkich Klientów, HighSky Brokers zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia rachunku Klienta w sytuacji, gdy Klient obciąża Elektroniczny System Transakcyjny składając znaczącą liczbę zapytań do serwera transakcyjnego. W tym przypadku, wyłączenie rachunku Klienta nastąpi po uprzednim kontakcie telefonicznym, poprzez lub wewnętrzny Elektronicznego Systemu Transakcyjnego z notyfikacją o możliwym wyłączeniu rachunku. Zapytania do serwera - tylko w tym artykule - definiowane są jako każda informacja wysyłana przez Klienta z terminala do serwera transakcyjnego. 15. Ogólne warunki realizacji transakcji Klient ma możliwość złożenia następujących zleceń w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym: Zlecenie rynkowe, które może zostać zrealizowane po bieżących cenach rynkowych Instrumentów Finansowych w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym; Zlecenie z limitem (Buy Limit, Sell Limit, Take profit); Zlecenie typu Stop (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss); Zlecenie warunkowe (Buy Stop Limit, Sell Stop Limit) Inne rodzaje zleceń dopuszczone przez Dom Maklerski W przypadku określonych Instrumentów Finansowych, Klient otrzyma ceny umożliwiające handel jedynie po wysłaniu zapytania o cenę Zlecenia z limitem, Stop czy warunkowe są ważne do momentu ich anulowaniu przez Klienta. W przypadku ww. zleceń Klient może dodatkowo doprecyzować datę i godz. wygaśnięcie tych zleceń Zlecenie może dotyczyć jedynie zakupu (długa pozycja) lub sprzedaży (krótka pozycja) danego Instrumentu Finansowego Aby zlecenie było ważne musi zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko Klienta oraz numer Login rachunku; Rodzaj Instrumentu Finansowego; Datę i czas składania zlecenia; Wolumen Instrumentu Finansowego; Rodzaj zlecenia Identyfikator zlecenia Klient ma prawo modyfikować lub anulować wcześniej składane zlecenia przed ich realizacją Realizacja transakcji może oznaczać otwarcie, zamknięcie, zwiększenie lub zmniejszenie pozycji Zlecenie z limitem i typu Stop są realizowane na podstawie bieżących cen rynkowych dostępnych w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym, gdy warunki określone dla tych zleceń są spełnione Przy otwarciu sesji dla danego Instrumentu Finansowego, wszystkie zlecenia są realizowane na podstawie cen otwarcia z zastrzeżeniem, że zlecenia kupna są zrealizowane po cenie Sprzedaży (Ask) a zlecenia sprzedaży po cenie Kupna (Bid). Cena otwarcia jest zdefiniowana jako pierwsza cena (zarówno Bid jak i Ask), która występowała w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym po otwarciu sesji danego Instrumentu Finansowego Zlecenia oczekujące (zlecenie Stop, z limitem czy warunkowe) nie mogą być składane poza godzinami handlu dla danego Instrumentu Finansowego. W odniesieniu do Elektronicznego Systemu Transakcyjnego MetaTrader 5 Dom Maklerski określa minimalne limity dla zleceń oczekujących. Minimalny limit stanowi minimalną różnicę pomiędzy ceną aktywacji oraz bieżącą ceną Instrumentu Finansowego. Minimalne limity są dostępne na stronie internetowej Domu Maklerskiego Minimalne limity o których mowa, mogą zostać zmienione w następujących przypadkach: Jeśli na rynku występuje ponadprzeciętna zmienność cen Instrumentu bazowego właściwego dla danego Instrumentu Finansowego; Przed ogłoszeniem danych ekonomicznych lub w wyniku wystąpienia istotnych wydarzeń o charakterze politycznym albo społecznym; Niskiej płynności na rynku właściwym dla Instrumentu bazowego; W okresie świątecznym lub poza godzinami handlu właściwymi dla danego Instrumentu

17 Finansowego W innych sytuacjach określonych niniejszym Regulaminem; W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w art Dokładne warunki regulujące realizację zleceń opisano w dokumencie Polityka realizacji zleceń Dom Maklerski w ramach Elektronicznego Systemu Transakcyjnego może zezwolić Klientowi stosowanie skryptów matematycznych wykorzystanych w Handlu Algorytmicznym Skrypty matematyczne o których mowa mogą zostać zastosowane do: Składania zleceń bez bezpośredniego uczestnictwa Klienta; sygnalizowania określonej sytuacji rynkowej Klientowi Dom maklerski może udostępnić Klientom gotowe do użycie skrypty matematyczne stosowane w Handlu Algorytmicznym, które nie mogą w żaden sposób być traktowane jako analiza Instrumentów Finansowych, rekomendacje inwestycyjne zgodnie z sekcja 15b Ustawy 256/2004 o Rynku Kapitałowym, obowiązującej w Republice Czeskiej, ani innego rodzaju rekomendacji czy analizy Składanie zleceń stanowi autonomiczną decyzję Klienta Klient ponosi pełna odpowiedzialność za zastosowanie skryptów matematycznych Skrypty do Handlu Algorytmicznego nie stanowią elementu żadnej z usług świadczonych przez Dom Maklerski. Klient może je stosować wyłącznie na własną odpowiedzialność. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialność za straty lub nie zrealizowane zyski powstałe w wyniku stosowania skryptów matematycznych do Handlu Algorytmicznego stworzonych przez Klienta lub przekazanych przez jakikolwiek inny podmiot trzeci. Zlecenia składane za pomocą systemów Handlu Algorytmicznego są traktowane jako zlecenia składane przez Klienta Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub opóźnienia realizacji zleceń generowanych na podstawie skryptów matematycznych stosowanych do Handlu Algorytmicznego Skrypty matematyczne stosowane w Handlu Algorytmicznym nie mogą korzystać z danych zewnętrznych Klient jest świadomy, że możliwość ustawienia zlecenia kroczącego (Trailing Stop) oraz Skrypty matematycznych przeznaczone do Handlu Algorytmicznego wewnątrz Elektronicznego Systemu Transakcyjnego funkcjonują po stronie Klienta i rezultaty ich działania są przekazywane do HighSky Brokers tylko w formie zleceń, jedynie gdy określone warunki zostały spełnione. W tym celu Elektroniczny System Transakcyjny musi funkcjonować po stronie Klienta. Jeśli Elektroniczny System Transakcyjny nie będzie funkcjonował po stronie Klienta, zlecenie kroczące (Trailing stop) oraz skrypty matematyczne nie będą działać Klient jest świadomy, że dodatkowe usługi lub rozszerzenia dostępne wewnątrz Elektronicznego Systemu Transakcyjnego są administrowane i udostępniane przez podmioty trzecie. HighSky Brokers nie ponosi odpowiedzialności ani nie uzyskuje zysków z tytułu oferowanych w ten sposób produktów i usług stron trzecich. 16. Realizacja zleceń poprzez otwarcie lub zwiększenie pozycji Otwarcie/zwiększenie pozycji oznacza nabycie prawa własności oraz zobowiązań związanych z zakupem bądź sprzedażą Instrumentu Finansowego Przy otwarciu pozycji Dom Maklerski zablokuje środki pieniężne w postaci Depozytu Zabezpieczającego dla rozliczenia danej pozycji w momencie jej zamknięcia Pozycja zostanie otwarta/powiększona poprzez złożenie zlecenia telefonicznego lub bezpośrednio poprzez Elektroniczny System Transakcyjny, w przypadku gdy zlecenie zawiera wszelkie potrzebne parametry oraz zostanie zaakceptowane przez Dom Maklerski Zlecenie będzie zrealizowane tylko wtedy gdy Rejestr Operacyjny wykaże, że Klient posiada wystarczające środki na Rachunku Pieniężnym w celu pokrycia Depozytu Zabezpieczającego Jeśli w momencie realizacji zlecenia Klienta środki na Rachunku Pieniężnym nie są wystarczające, zlecenie zostanie anulowane lub nastąpi odmowa jego realizacji Zlecenie Klienta może być anulowane lub odrzucone gdy: Wartość nominalna zlecenia przekracza maksymalną wartość zlecenia określoną w tabeli specyfikacji Instrumentów Finansowych;

18 17. Limity określone w art zostaną przekroczone. Realizacja zleceń poprzez zamknięcie pozycji Zamknięcie pozycji oznacza wygaśnięcie prawa lub obowiązku powstałego z uprzednio otwartych pozycji Pozycja zostanie zamknięta przez Klienta poprzez dokonanie transakcji przeciwstawnej do uprzednio otwartej, która była zarejestrowana w Rejestrze Ewidencyjnym tzn., jeśli Klient otwierając pozycję zakupił Instrument Finansowy, to aby zamknąć pozycję musi ten Instrumentu sprzedać. Jeśli Klient otwierając pozycję sprzedał określony Instrumentu Finansowy to aby zamknąć pozycję, musi odkupić ten sam Instrument po cenach występujących w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym W odniesieniu do Elektronicznego Systemu Transakcyjnego MetaTrader 5 Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do zlecenia zamknięcie otwartych pozycji, których co najmniej jeden komponent obliczony za pomocą metody LIFO (Last In First Out) został otwarty ponad 1 rok wcześniej. Klient jest zobowiązany do zamknięcia danej pozycji w czasie tygodnia po otrzymaniu wniosku w tej sprawie wydanego przez HighSky Brokers. Po tym okresie Dom Maklerski będzie upoważniony do zlecenia zamknięcia takich pozycji bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy Dom Maklerski nie skorzysta z tego prawa, może zostać naliczona opłata za utrzymanie otwartej pozycji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do zamknięcia otwartych pozycji, w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie Wynik finansowy z zamknięcia pozycji zostanie rozliczony w dniu jej zamknięcia Klient może zmniejszyć otwarte pozycje zamykając je częściowo Wynik finansowy z zamknięcia pozycji zostanie przewalutowany na walutę Rachunku Pieniężnego w momencie, gdy transakcja zostanie zamknięta oraz po kursie występującym w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym. 18. Operacje na Instrumentach Finansowych Procedura rolowania dla Instrumentów Finansowych, które nie są oparte o kontrakty futures Otwarte pozycje na Instrumentach Finansowych podlegają procedurze rolowania, która polega na obliczeniu punktów swapowych, które zostaną dodane lub odjęte od wyniku finansowego dla każdej z pozycji pod koniec dnia handlu; Liczba całkowitych punktów swapowych jest obliczona jako iloczyn wolumenu otwartej pozycji oraz referencyjnych punktów swapowych dostępnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego Referencyjne punkty swapowe przedstawione w tabeli punktów swapowych są aktualizowane co tydzień. HighSky Brokers zastrzega sobie prawo do odświeżanie tych punktów w innych odstępach czasowych zależnie od sytuacji na rynku pieniężnym Punkty swapowe mogą podlegać negocjacjom z Klientami Procedura rolowania jest powtarzana codziennie do momentu zamknięcia pozycji. Całkowita liczba punktów swapowych jest przedstawiona w Rejestrze Operacyjnym danego rachunku. Rozliczenie punktów swapowych jest przeprowadzone na Rachunku Pieniężnym w momencie zamknięcie pozycji Procedura Rolowania Instrumentów Finansowych opartych o kontrakty Futures Otwarte pozycje na Instrumentach Finansowych opartych o kontrakty Futures są korygowane za pomocą specjalnych punktów swapowych, w przypadku zmiany serii Instrumentu bazowego (Data rolowania) Daty rolowania dla każdego Instrumentu Finansowego są dostępne na stronie internetowej Domu Maklerskiego Informacje o wartościach punktów swapowych określonych w są przekazywane Klientom poprzez stronę internetową HighSky Brokers lub poprzez wewnętrzną pocztę elektroniczną Procedura Rolowania nie ma zastosowania do wszystkich CFD opartych na kontraktach Futures Inne operacje HighSky Brokers zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia innych niż wyżej opisane operacje na Instrumentach Finansowych tylko w wyniku operacji dokonanych na Instrumentach bazowych takich jak

19 wypłaty dywidendy, split, itd Ilekroć niniejsze warunki stanowią, że Dom Maklerski wykona lub jest uprawniony do wykonania jakichkolwiek operacji dotyczących transakcji Klientów, należy przez to rozumieć, iż Dom Maklerski nie wykona ich osobiście w przypadku gdy byłoby to sprzeczne z posiadaną przez Dom Maklerski licencją, lecz zgodnie z posiadaną licencją doprowadzi do realizacji danych czynności przez Stronę Trzecią, stosownie upoważnioną do realizacji danych operacji. 19. Obowiązki stron W przypadkach pozostających poza kontrolą HighSky Brokers, HighSky Brokers nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub straty poniesione przez Klienta w wyniku nie wywiązania się (lub nieprawidłowego wywiązania się) z jakichkolwiek obowiązków określonych Umową, niniejszym Regulaminem oraz inną dokumentacją określoną w art. 2 Umowy, dotyczy to także strat finansowych oraz kosztów utraconych korzyści, jeśli są spowodowane przez podmioty trzecie lub inne czynniki. Takie sytuacje obejmują m.in.: Opóźnienia lub przerwy w przesyłaniu danych; Błędy w funkcjonowaniu lub inne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Elektronicznego Systemu Transakcyjnego obsługiwanego przez Stronę Trzecią; Błędy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu IT, telekomunikacji, dostawców danych oraz Internetu W szczególności, Klient jest świadomy, iż zlecenia są składane i realizowane w szczególnym środowisku internetowym poprzez połączenie zdalne, które może być poza kontrolą HighSky Brokers. Z tego powodu Klient nie może mieć roszczeń w stosunku do HighSky Brokers w przypadkach pozostających poza kontrolą HighSky Brokers i przyjmuje także do wiadomości, że HighSky Brokers nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku będącym poza kontrolą HighSky Brokers, jak określono w art 19.1, gdy w dowolnym momencie dostęp do Elektronicznego Systemu Transakcyjnego lub jego części będzie ograniczony lub nie będzie możliwy. Poprzez części Elektronicznego Systemu Transakcyjnego są tu rozumiane m.in. informacje dotyczące Rachunku Pieniężnego i powiązanych z nim rejestrów, funkcjonalności wprowadzenia, modyfikowania lub usuwania zleceń jak i ich realizacji HighSky Brokers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rezultaty, w tym także straty finansowe lub koszt utraconych korzyści, spowodowane: Realizacją zleceń Klientów zgodnie z ich treścią, cechami lub parametrami - nawet jeśli te nie odzwierciedlają intencji Klienta, gdyż te ostatnie nie są Domowi Maklerskiemu znane; Błędami w cenach Instrumentów Finansowych notowanych w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym HighSky Brokers może wydać, w formie Zarządzania, specyfikację sprzętu technicznego i oraz jakości dostępu internetowego wymaganego dla prawidłowego funkcjonowania Elektronicznego Systemu Transakcyjnego. W przypadkach gdy takie warunki techniczne nie są spełnione, może to prowadzić do niepoprawnego funkcjonowania Elektronicznego Systemu Transakcyjnego, opóźnień w realizacji określonych funkcji czy innych nieprawidłowości za które HighSky Brokers nie ponosi odpowiedzialności Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania HighSky Brokers o zmianach dotyczących danych Klienta zawartych w Umowie oraz towarzyszącej jej dokumentacji, udzieleniu, zmianie bądź cofnięciu pełnomocnictwa, zmianie danych osoby, której zostało udzielone pełnomocnictwo a także utracie poufnych danych umożliwiających dostęp do rachunku Klienta. W sytuacjach kiedy ten wymóg nie jest spełniony, HighSky Brokers nie ponosi odpowiedzialności za realizację bądź brak realizacji zleceń i instrukcji składanych na podstawie danych Klienta lub osoby upoważnionej. 20. Siła wyższa Siła wyższa jest to sytuacja poza kontrolą i wpływem HighSky Brokers a jej wystąpienie uniemożliwia HighSky Brokers i/lub Elektronicznemu Systemowi Transakcyjnemu i/lub Stronie Trzeciej wypełnienie obowiązków określonych Umową, wraz z Regulaminem oraz innymi dokumentami określonymi w art. 2 Umowy. W szczególności, zdarzenia określane jako siła wyższa to: Takie zdarzenie jak: ogień, zalanie, nawałnica, huragan, trzęsienie ziemi lub inne naturalne kataklizmy, wojna, inwazja, akty zewnętrznej agresji zbrojnej, wojna domowa, działania wojenne

20 (niezależnie od wypowiedzenia wojny), rewolucja, bunt, wojskowe uzurpowanie władzy lub konfiskaty, powstania, działalność terrorystyczna, sankcje rządowe, nacjonalizacja, blokada, embargo, spory robotnicze, strajk Zniszczenie lub częściowe uszkodzenie pomieszczeń biurowych HighSky Brokers lub inne zdarzenia, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w pomieszczeniach biurowych Sytuacje gdy handel na Instrumencie Bazowym jest zawieszony, zatrzymany, nastąpiło zamknięcie rynku gdzie Instrument Bazowy stanowi przedmiot obrotu lub wprowadzono regulacje które znacząco i negatywnie wpływają na warunki zawierania transakcji na tym rynku Wysoka zmienność lub brak płynności na rynku gdzie Instrument Bazowy stanowi przedmiot obrotu Publikacja informacji o zdarzeniach takich jak opisano w art które znacząco wpływają na warunki handlu na rynku gdzie Instrument Bazowy stanowi przedmiot obrotu Awaria, uszkodzenie lub inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów IT lub dostawców danych, spowodowanych czynnikami będącymi poza kontrolą i wpływem HighSky Brokers. Awaria, uszkodzenie lub inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Elektronicznego Systemu Transakcyjnego, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z jego funkcji, takich jak monitorowanie stanu rachunku, składanie zleceń lub ich realizację Awaria, uszkodzenie lub inne nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem łącza internetowego, dostawą prądu lub systemów telekomunikacyjnych Inne zdarzenie lub sytuacje które są poza kontrolą HighSky Brokers W przypadku wystąpienia Siły Wyższej: HighSky Brokers nie bierze odpowiedzialności za trudności doświadczane przez Klienta w wypełnianiu lub prawidłowym wypełnianiu obowiązków wynikających z Umowy, wraz z Regulaminem i innymi dokumentami określonymi w art. 2 Umowy HighSky Brokers ma prawo do zmiany, bez uprzedzenia, wysokości wymaganego Depozytu Zabezpieczającego w stosunku do otwartych pozycji, oraz do zamknięcia części lub wszystkich pozycji w celu ochrony przed dodatkowym ryzykiem finansowym każdej ze stron, jeśli HighSky Brokers niezależnie uzna taka czynność za stosowną HighSky Brokers podejmie uzasadnione kroki w celu zminimalizowania opóźnień lub spowodowanych szkód. 21. Niezależność decyzji klienta Wszystkie działania i decyzje są podjęte niezależnie przez Klienta, na podstawie jego wolnej woli W odniesieniu do jakichkolwiek zleceń, transakcji, depozytów, wypłat lub innych operacji o podobnej naturze, nie może zostać uznane, że zostały one podjęte pod wpływem pisemnej, ustnej lub innej formy rekomendacji, sugestii, lub informacji wydanych przez HighSky Brokers i jego pracowników HighSky Brokers nie zapewnia rekomendacji ani sugestii, włączając w to doradztwo inwestycyjne, rekomendacje lub analizy okazji inwestycyjnych jak określono w Ustawie 256/2004., o rynku kapitałowym, w odniesieniu do podjęcia lub zaniechania jakichkolwiek czynności, złożenia zleceń lub ich realizacji w stosunku do Instrumentów Finansowych i jakichkolwiek ich parametrów Wszystkie powyżej wymienione stwierdzenia są również prawidłowe w odniesieniu do publikowanych przez HighSky Brokers oraz jego pracowników analiz, komentarzy, czy innych informacji związanych z rynkami na których Instrumenty Finansowe stanowią przedmiot obrotu a także w stosunku do informacji opublikowanych w Elektronicznym Systemie Transakcyjnych przez Stronę Trzecią lub za jej zgodą. 22. Rejestracja komunikacji z Klientem Klient akceptuje fakt, iż HighSky Brokers rejestruje, nagrywa i może używać w celach ewidencyjnych wszelką komunikację z Klientem, włączając w to rozmowy telefoniczne oraz komunikację w formie elektronicznej. 23. Raporty Klient ma dostęp do informacji dotyczących składanych zleceń na Instrumentach Finansowych poprzez Elektroniczny System Transakcyjny, informacje te są wyświetlane we wspomnianym systemie bezzwłocznie. W szczególności Elektroniczny System Transakcyjny informuje o potwierdzeniu przyjęcia zlecenia do

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Inwestuj na Forex i odbierz smartfona POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 587/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: określenia trybu i warunków świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku

REGULAMIN PRZETARGU. Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku REGULAMIN PRZETARGU Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku 1. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Nr 11/06/12 z dnia 15.11.2012r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin normuje proces rozliczeń oraz prawa i obowiązki uczestników procesu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń październik 2015 r Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Książka za aktywność 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku (obowiązują od 23.10.2012) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo