Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro"

Transkrypt

1 Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro X-ray digital analysis of lesions in the cortical bone of the mandibular body in an in vitro model Ingrid Różyło-Kalinowska Z II Zakładu Radiologii Lekarskiej AM im prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Złomaniec Streszczenie Celem pracy była ocena możliwości zastosowania cyfrowej analizy obrazu rentgenowskiego ubytków istoty zbitej kości żuchwy w badaniu in vitro w celu stwierdzenia, czy za pomocą narzędzi pomiarów cyfrowych możliwe jest wczesne wykrycie obecności takich ubytków. Materiał badań in vitro stanowiły żuchwy dwuletnich świń domowych (Sus domesticus), w których wykonywano otwory w istocie zbitej o stałej średnicy 1,5 mm o głębokości od 1 mm, co 1 mm, aż do całkowitego zniszczenia tkanki kostnej. Na każdym etapie wykonywano cyfrowe zdjęcia rentgenowskie i dokonywano pomiarów gęstości w obrębie koła i wzdłuż linii przebiegającej przez ubytek. Do analizy statystycznej użyto testu t dla zmiennych niezależnych oraz współczynnika korelacji Pearsona. Stwierdzono, że tkanka kostna zbita ma bardzo duży wpływ na powstawanie obrazu rentgenowskiego, a zmniejszenie jej ilości powoduje znaczne obniżenie wszystkich parametrów gęstości optycznej. Wykazano, że pomiar gęstości optycznej jest przydatnym i czułym narzęnarzędziem do oceny zmian osteolitycznych zachodzących w zbitej tkance kostnej. Summary The aim of the study was to evaluate the possibilities of using X-ray digital analysis of lesions in the cortical bone of the mandibular body in an in vitro study, in order to determine whether the early detection of such lesions is possible using digital measuring instruments. Material for the in vitro study comprised of mandibles of two-year-old domestic pigs (Sus domesticus), in which openings were made in the cortical bone, measuring 1.5 mm in diameter and from 1 mm in depth, every 1 mm, until complete destruction of bone tissue was achieved. At each stage a digital X-ray was taken and measurements made of the density within a circle and along a line running through the lesion. For statistical analysis the t-test for independent variables and Pearson s coefficient of correlation were used. It was found that cortical bone has a substantial effect on the formation of an X-ray image, and decreasing its amount causes a significant decrease in all the parameters of optical density. It was shown that measurement of the optical density is a useful and sensitive instrument for evaluating osteolytic changes in the cortical bone HASŁA INDEKSOWE: radiografia cyfrowa, istota zbita, ubytki tkanki kostnej KEYWORDS: digital radiography, compact bone, bone defects Wstęp Wiadomo, że aby ubytek tkanki kostnej mógł być uchwytny na konwencjonalnym zdjęciu rentgenowskim, musi dojść do utraty od 30 do 50% jej związków mineralnych (4-7). Kiedy zmiana o charakterze resorpcyjnym pojawi się w istocie gąbczastej, radiograficznie nie udaje się jej wychwycić, ponieważ utrata związków mineralnych była zbyt mała, aby spowodować zmianę 273

2 I. Różyło-Kalinowska Czas. Stomat., kontrastu radiograficznego. Na tej zasadzie ubytek próchnicowy w obrębie szkliwa zmineralizowanego w 97% jest dobrze widoczny, podczas gdy tej samej wielkości zmiana w tkance kostnej zbitej o zawartości 50-55% związków mineralnych, nie ujawnia się radiologicznie (1). Jeśli zawartość związków mineralnych na jednostkę objętości jest niska, większa ilość tkanki musi ulec zniszczeniu, aby możliwa była radiologiczna wizualizacja tej zmiany. C e l e m p r a c y była ocena możliwości zastosowania cyfrowej analizy obrazu rentgenowskiego ubytków istoty zbitej kości żuchwy w badaniu in vitro w celu stwierdzenia, czy za pomocą narzędzi pomiarów cyfrowych jest możliwe wczesne wykrycie obecności takich ubytków. do celowania z prowadnikami i bloczkami do zagryzania z zestawu do techniki kąta prostego firmy Rinn (USA), zaś miejsce położenia detektora promieniowania w stosunku do wyrostka zębodołowego zaznaczano markerem na powierzchni badanej żuchwy (2). W pierwszej fazie analizy dokonywano pomiaru gęstości optycznej w obrębie koła o stałej lokalizacji i o stałym polu powierzchni równym polu powierzchni otworu uzyskanego w wyniku zniszczenia tkanki kostnej żuchwy na całym przekroju wykorzystując narzędzia pomiarowe oprogramowania (10) do analizy zdjęć rentgenowskich Emago (ACTA, Holandia) ryc. 1. Miejsce wykonania pomiarów wybierano Materiał i metody Materiał do badań in vitro stanowiły żuchwy dwuletnich świń domowych (Sus domesticus), pochodzących z uboju przemysłowego. W okolicy brzegu dolnego żuchwy wykonywano modele ubytku tkanki kostnej zbitej w celu określenia ilości tkanki kostnej zbitej, która da uchwytne zmiany obrazu radiologicznego. W kości zbitej nawiercano otwory o stałej średnicy 1,5 mm o głębokości od 1 mm, co 1 mm, aż do całkowitego zniszczenia tkanki kostnej. We wszystkich przypadkach wykonywano zdjęcie przeglądowe przed rozpoczęciem destrukcji tkanki kostnej, a następnie kolejne zdjęcia rentgenowskie po każdym etapie procesu niszczenia kości. W badaniach używano systemu radiografii cyfrowej Dixi 2 (Planmeca, Finlandia) wyposażonego w dostępne na rynku firmowe oprogramowanie Dimaxis wersja pracujące w środowisku Windows. System radiografii cyfrowej współpracował z aparatem do zdjęć wewnątrzustnych Planmeca Intra (Finlandia). Dla zapewnienia powtarzalności ustawienia i możliwości porównywania kolejnych zdjęć wykonywanych w danym regionie zainteresowania (ROI) badane żuchwy unieruchamiano w imadle i stosowano technikę kąta prostego (3). Ponadto używano pierścieni Ryc. 1. Sposób wykonania pomiaru gęstości w obrębie okrągłego obszaru ubytku tkanki kostnej zbitej. na podstawie ostatniego zdjęcia wykonanego w danej serii, na którym najwyraźniej był widoczny ubytek w tkance kostnej. Następnie z użyciem narzędzi pomiarów liniowych oprogramowania Digora określano położenie środka okrągłego otworu względem brzegów zdjęcia i przez jego środek przeprowadzano dwie prostopadłe do siebie linie pomiaru gęstości. W celu zapewnienia możliwości porównań wyników, linie pomiaru były równoległe do obu brzegów zdjęcia rentgenowskiego (ryc. 2). W przypadku pomiarów liniowych notowano minimalną, maksymalną i średnią gęstość w obrębie badanego obszaru oraz odchylenie standardowe, zaś w przypadku pomiaru w obrębie koła wartość średnią i odchylenie standardowe. Analizę statystyczną danych przeprowadzo- 274

3 2005, LVIII, 4 Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego blaszki zbitej trzonu żuchwy Ryc. 2. Sposób wykreślania linii pomiaru gęstości w obrębie ubytku tkanki kostnej zbitej. Ryc. 4. Prosta regresji dla wyników pomiarów maksymalnej gęstości optycznej modelu ubytku istoty zbitej wzdłuż linii prostopadłej do dolnego brzegu żuchwy. Ryc. 3. Kolejne etapy powstawania ubytku w istocie zbitej. no w programie Statistica 5.0 for Windows. Wykorzystywano test t dla zmiennych niezależnych oraz współczynnik korelacji Pearsona. Wyniki W ocenie konwencjonalnej wykonane otwory w tkance kostnej zbitej były ewidentne radiologicznie, gdy ich głębokość była równa lub przewyższała 4 mm. Ubytki te były znacznie lepiej widoczne na zdjęciach rentgenowskich niż defekty tkanki kostnej gąbczastej. Pozostałe przypadki sprawiały trudności w określeniu, czy ubytek tkanki kostnej istnieje, czy też jest nieobecny. Zilustrowane na ryc proste regresji wskazują na wysokie powiązania pomiędzy wartościami pomiarów gęstości optycznej a głębokością ubytków w tkance kostnej zbitej. Liniowa Ryc. 5. Prosta regresji dla wyników pomiarów minimalnej gęstości optycznej modelu ubytku istoty zbitej wzdłuż linii prostopadłej do dolnego brzegu żuchwy. korelacja ujemna jest bardzo wysoka w przypadku maksymalnej gęstości optycznej wzdłuż linii prostopadłej do brzegu dolnego żuchwy i wynosi 0,8903 (korelacja bardzo wysoka w przedziale 0,7 r xy < 0,9) ryc. 4. Dla wszystkich pozostałych parametrów, takich jak minimalne (ryc. 5) i średnie (ryc. 6) gęstości optyczne wzdłuż linii prostopadłej do brzegu dolnego żuchwy, maksymalne (ryc. 7), minimalne (ryc. 8) i średnie (ryc. 9) oraz średnie gęstości optyczne w obrębie koła (ryc. 10), występuje korelacja prawie pełna, ponieważ we wszystkich tych przypadkach współczynnik korelacji ujemnej przybrał wartości z przedziału od 0,9 do 1. Świadczy to o dużej jednorodności istoty zbitej, ponieważ powstanie 275

4 I. Różyło-Kalinowska Czas. Stomat., Ryc. 6. Prosta regresji dla wyników pomiarów średniej gęstości optycznej modelu ubytku istoty zbitej wzdłuż linii prostopadłej do dolnego brzegu żuchwy. Ryc. 8. Prosta regresji dla wyników pomiarów minimalnej gęstości optycznej modelu ubytku istoty zbitej wzdłuż linii równoległej do dolnego brzegu żuchwy Ryc. 7. Prosta regresji dla wyników pomiarów maksymalnej gęstości optycznej modelu ubytku istoty zbitej wzdłuż linii równoległej do dolnego brzegu żuchwy. Ryc. 9. Prosta regresji dla wyników pomiarów średniej gęstości optycznej modelu ubytku istoty zbitej wzdłuż linii równoległej do dolnego brzegu żuchwy. ubytku o takiej samej objętości powoduje proporcjonalne zmniejszenie parametrów gęstości optycznej. Na tej podstawie można wnioskować, że pomiar gęstości optycznej jest bardzo przydatny do oceny stanu tkanki kostnej zbitej. Przedstawione proste regresji wskazują na istnienie bardzo silnej korelacji ujemnej pomiędzy głębokością ubytku tkanki kostnej zbitej w modelu in vitro a pomiarami gęstości optycznej. Widać, że wraz ze zwiększaniem się głębokości otworu, maleją poszczególne parametry gęstości optycznej. Najsilniejsze zależności statystyczne znaleziono pomiędzy wartościami gęstości optycznej minimalnej, maksymalnej i średniej wzdłuż dwóch linii pomiaru oraz wartości średniej w obrębie koła dla otworów o głębokości od 3 do 10 mm. Można zatem stwierdzić, że pomiar gęstości optycznej pozwala z bardzo wysokim prawdopodobieństwem na wykrycie ubytków tkanki kostnej zbitej o wymiarze powyżej 3 mm. W przypadku otworu o głębokości 2 mm na poziomie istotności α=0,05 średnia wartość gęstości optycznej mierzona w obrębie koła wykazywała zależność statystyczną, a p wynosiło 0,02. Pozostałe mierzone parametry nie wykazywały istotnych statystycznie związków pomiędzy ich wartością a głębokością wykonanego otworu w tkance kostnej zbitej. Nie znaleziono istotnych statystycznie zależności pomiędzy wartościami pomiarów dla modelu ubytku tkanki kostnej zbi- 276

5 2005, LVIII, 4 Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego blaszki zbitej trzonu żuchwy Ryc. 10. Prosta regresji dla wyników pomiarów średniej gęstości optycznej modelu ubytku istoty zbitej w obrębie koła o stałym polu powierzchni i położeniu w zależności od głębokości otworu. tej o głębokości 1 mm a nieuszkodzoną tkanką kostną. Oznacza to, że tak niewielkiego ubytku nie można uchwycić obecnie nawet w badaniach gęstości optycznej w cyfrowej analizie obrazu rentgenowskiego. Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że ubytki w istocie zbitej łatwo wykryć za pomocą narzędzi pomiaru gęstości optycznej i uchwytna może być już zmiana o głębokości 2 mm i średnicy 1,5 mm (średnica wykonywanego otworu). Dyskusja Zawartość minerałów w jednostce objętości jest bardzo zmienna najwyższa jest w szkliwie. Natomiast w przypadku tkanki kostnej, jest ona największą w podokostnowej części warstwy zbitej, niższa w wewnętrznej powierzchni blaszki zbitej, a najniższa cechuje istotę gąbczastą. Gradacja cieni na zdjęciu rentgenowskim zależy właśnie od zawartości minerałów (4-7). W materiale własnym wykazano, że za pomocą pomiarów gęstości optycznej można wykryć ubytek zbitej tkanki kostnej o średnicy 1,5 mm i głębokości 2 mm. Świadczy to o dużej gęstości i jednorodności tkanki kostnej zbitej. Dlatego też proces resorpcyjny lub demineralizacyjny najpierw objawia się w postaci przejaśnienia w tkance bardziej uwapnionej. Tkanka kostna zbita o grubości zaledwie 1 mm charakteryzuje się stosunkowo wysoką maksymalną, średnią i minimalną gęstością optyczną w porównaniu z warstwą tkanki kostnej gąbczastej o tej samej grubości. Jednak ze względu na dużą zmienność patomorfologiczną blaszki zbitej, zmiana o takim samym kształcie i wielkości może być uchwytna radiologicznie w obszarze sąsiadującym z cienką blaszką zbitą, zaś całkowicie niewidoczna w okolicy pokrytej grubą warstwą korową (1). Wyniki badań własnych wskazują, że tkanka kostna zbita ma bardzo duży wpływ na powstawanie obrazu rentgenowskiego, a zmniejszenie jej ilości powoduje znaczne obniżenie wszystkich parametrów gęstości optycznej. Ze względu na istnienie silnych zależności statystycznych pomiędzy głębokością wykonanego otworu w zbitej tkance kostnej a jej gęstością optyczną, jak też istnieniem prawie pełnej ujemnej korelacji liniowej pomiędzy tymi zmiennymi, można stwierdzić na podstawie doświadczeń własnych, że pomiar gęstości optycznej jest bardzo przydatnym i czułym narzędziem do oceny zmian osteolitycznych zachodzących w zbitej tkance kostnej. Jeśli chodzi o cyfrową analizę obrazu, to w 1977 roku dokonano badania sztucznych ubytków w ludzkich żuchwach. Wykonywano standaryzowane zdjęcia rentgenowskie, a następnie analizowano je densytometrycznie. Odczyty densytometryczne struktur kości i zębów były przekształcane na skalę milimetrów ekwiwalentu aluminium za pomocą odczytu densytometrycznego na tym samym zdjęciu rentgenowskim. Dzięki analizie densytometrycznej było możliwe odróżnienie obszarów, z których została usunięta tkanka kostna, od pozostałych obszarów. Analiza densytometryczna okazała się bardzo przydatna do tego celu, podczas gdy interpretacja tych samych zdjęć przez 10 stomatologów różniła się w znacznym stopniu (8). Poza cytowaną pracą w piśmiennictwie światowym nie znaleziono doniesień na temat zastosowania cyfrowej analizy obrazu rentgenowskiego z 277

6 I. Różyło-Kalinowska Czas. Stomat., użyciem narzędzi pomiaru gęstości optycznej do wykrywania ubytków w tkance kostnej żuchwy w badaniach in vitro. Podobnie w piśmiennictwie polskim nie spotkano prac z zakresu tematyki niniejszego opracowania. Zastosowaniem cyfrowej analizy obrazu radiologicznego zajmował się Kozakiewicz (9), lecz w odniesieniu do ubytków w gałęzi żuchwy wykonanych in vivo u szczurów rasy Wistar i zaopatrzonych błonami do sterowanej regeneracji kości. Jednak w tych badaniach narzędzia pomiaru gęstości optycznej radiografii cyfrowej zostały zastosowane do oceny postępów regeneracji tkanki kostnej, a nie do wykrywania ubytków kostnych. Stąd niniejsza praca, między innymi ma za zadanie wypełnić lukę w tym zakresie i ocenić przydatność cyfrowej analizy obrazu z pomiarami gęstości optycznej do diagnostyki ubytków struktur kostnych jako obiektywnego narzędzia badań w porównaniu z oceną zdjęć rentgenowskich dokonywanych okiem ludzkim w warunkach klinicznych. Wnioski 1. Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że ubytki w istocie zbitej w modelu in vitro stosunkowo łatwo wykryć za pomocą narzędzi pomiaru gęstości optycznej. Uchwytna może być już zmiana osteolityczna o głębokości 2 mm i średnicy 1,5 mm. 2. Tkanka kostna zbita ma istotny wpływ na powstawanie obrazu rentgenowskiego, zaś zmniejszenie jej ilości powoduje znaczne obniżenie wszystkich parametrów gęstości optycznej. 3. Ze względu na istnienie wysokich ujemnych korelacji liniowych pomiędzy głębokością ubytku a gęstością optyczną istoty zbitej stwierdzono, że pomiar gęstości optycznej jest przydatnym i czułym narzędziem do oceny zmian osteolitycznych zachodzących w zbitej tkance kostnej. Piśmiennictwo 1. Bender I. B.: Factors influencing the radiographic appearance of bony lesions. J. Endod., 1997, 23, Cederberg R. A., Tidwell E., Frederiksen N. L., Benson B. W.: Endodontic working length assessment: a comparison of storage phosphor digital imaging and radiographic film. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 1998, 85, Cieślińska-Wilk G.: Narząd żucia. w: Radiologia. Diagnostyka obrazowa. Rtg, TK, USG, MR i radioizotopy pod red. B. Pruszyńskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Wyd. I, Warszawa, Czelej-Górski J., Różyło-Kalinowska I., Różyło T. K.: Ocena przydatności radiografii cyfrowej we wczesnym wykrywaniu i różnicowaniu zmian przewlekłych ropnych okołowierzchołkowych. Mag. Stomat., 2001, 116, Czelej-Górski J., Różyło T. K., Różyło- Kalinowska I.: The application of digital radiography and radiodensitometry in evaluation of chronic fibrous periapical changes of endodontically untreated teeth. Annales UMCS Sec. D., Medicina 2001, LVI, Czelej-Górski J., Różyło T. K., Różyło-Kalinowska I.: Zastosowanie radiografii cyfrowej i radiodensytometrii do wykrywania resorpcji w przebiegu ostrych zmian okołowierzchołkowych. Mag. Stomat., 2001, 115, Delano E. O., Ludlow J. B., Ørstavik D., Tyndall D., Trope M.: Comparison between PAI and quantitative digital radiographic assessment of apical healing after endodontic treatment. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2001, 92, Duinkerke A. S., van de Poel A. C., Doesburg W. H., Lemmens W. A.: Densitometric analysis of experimentally produced periapical radiolucencies. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol., 1977, 43, Kozakiewicz M., Arkuszewski P., Dudek D., Antoszczyk Ł.: Cyfrowa analiza obrazu radiologicznego ubytków w gałęzi żuchwy zaopatrzonych błonami TefGen. Badania in vivo. Mag. Stomat., 2003, 13, Różyło-Kalinowska I.: Możliwości diagnostyczne przy zastosowaniu zaawansowanego oprogramowania do obróbki obrazów cyfrowych w radiologii stomatologicznej. Twój Mag. Med. Stom., 2003, 13, Otrzymano: dnia 5.I.2005 r. Adres autorki: Lublin, ul. Dudzińskiego

Interpretacja zdjęć rentgenowskich

Interpretacja zdjęć rentgenowskich TEMAT NUMERU T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego TITLE

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Dent/digitest 3 Opracował: mgr inż. Jan Kalita 1 Spis treści. 1. Opis techniczny 3 1.1. Przeznaczenie fantomu. 3 1.2. Budowa fantomu. 4 2. Procedura

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA KORELACJE I REGRESJA LINIOWA Korelacje i regresja liniowa Analiza korelacji: Badanie, czy pomiędzy dwoma zmiennymi istnieje zależność Obie analizy się wzajemnie przeplatają Analiza regresji: Opisanie modelem

Bardziej szczegółowo

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG.

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Porównanie zdjęć wykonanych na fantomie.... 4 2.1. Test osiowości.... 4 2.2. Test rozdzielczości....

Bardziej szczegółowo

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00±0,20)

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Radiologia ogólna i stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

S t a t y s t y k a, część 3. Michał Żmihorski

S t a t y s t y k a, część 3. Michał Żmihorski S t a t y s t y k a, część 3 Michał Żmihorski Porównanie średnich -test T Założenia: Zmienne ciągłe (masa, temperatura) Dwie grupy (populacje) Rozkład normalny* Równe wariancje (homoscedasticity) w grupach

Bardziej szczegółowo

LINIOWOŚĆ METODY OZNACZANIA ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NA PRZYKŁADZIE CHROMATOGRAFU

LINIOWOŚĆ METODY OZNACZANIA ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NA PRZYKŁADZIE CHROMATOGRAFU LINIOWOŚĆ METODY OZNACZANIA ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NA PRZYKŁADZIE CHROMATOGRAFU Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Jednym z elementów walidacji metod pomiarowych jest sprawdzenie liniowości

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku lek. dent. Olaf Sitarski 1, lek. dent. Maciej Michalak 2, lek. dent. Michał Paulo 3, lek. dent. Magdalena Kwiatkowska 1, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk 4 Tomografia komputerowa wiązki

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba

Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba Ingrid Różyło Kalinowska 1, 2 i T. Katarzyna Różyło 1, 2 Various appearances of filling material extruded beyond

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 30 sierpnia 2013 r. AB 1456 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie POLSKI Stomatologiczne aparaty rentgenowskie Panoramiczne standardowe Podwójne boczne stawów TMJ Wszechstronny panoramiczny aparat RTG Planmeca ProOne Przekroje poprzeczne Najnowszy, w pełni cyfrowy aparat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA)

ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA) StatSoft Polska, tel. 1 484300, 601 414151, info@statsoft.pl, www.statsoft.pl ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA) dr inż. Tomasz Greber, Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe 8A.1E. Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT. Aparaty punktowe. Radiografia cyfrowa

Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe 8A.1E. Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT. Aparaty punktowe. Radiografia cyfrowa Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT stoisko 8A.1E Aparaty punktowe Radiografia cyfrowa Skaner płytek fosforowych Nowoczesne znieczulenie komputerowe Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe Leader

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ENDODONCJI WIEKU ROZWOJOWEGO THE USE OF ELECTROMAGNETIC FIELD IN PAEDIATRIC ENDODONTICS

ZASTOSOWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ENDODONCJI WIEKU ROZWOJOWEGO THE USE OF ELECTROMAGNETIC FIELD IN PAEDIATRIC ENDODONTICS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2007, 53, SUPPL. 3, 106 113 LIDIA POSTEK-STEFAŃSKA, MAGDALENA BRZOZA ZASTOSOWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ENDODONCJI

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu zmian poziomu wody gruntowej na stabilność anteny stacji permanentnej Wrocław

Analiza wpływu zmian poziomu wody gruntowej na stabilność anteny stacji permanentnej Wrocław XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI im. Jacka Rejmana WSPÓŁCZESNE METODY POZYSKIWANIA I MODELOWANIA GEODANYCH Analiza wpływu zmian poziomu wody gruntowej na stabilność anteny stacji permanentnej Wrocław

Bardziej szczegółowo

SLAJDY WYBRANE I ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM PREZENTACJI W INTERNECIE

SLAJDY WYBRANE I ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM PREZENTACJI W INTERNECIE SUM - WLK 2011 WYKŁAD PIĄTY: BIOSTATYSTYKA C.D. Prof. dr hab. med. Jan E. Zejda! UWAGA! SLAJDY WYBRANE I ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM PREZENTACJI W INTERNECIE TREŚĆ WYKŁADU Dokumentowanie efektu (analiza danych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 2 grudnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1314 MEASURE

Bardziej szczegółowo

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II)

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 21-26 Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) Condition of the mandibular bone in postmenopausal edentulous women.

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem Ćwiczenie E7 Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem E7.1. Cel ćwiczenia Prąd elektryczny płynący przez przewodnik wytwarza wokół niego pole magnetyczne. Ćwiczenie polega na pomiarze

Bardziej szczegółowo

Projekt zarządzania jakością wykorzystujący STATISTICA Data Miner przynosi w voestalpine roczne oszczędności w wysokości 800 000 EUR

Projekt zarządzania jakością wykorzystujący STATISTICA Data Miner przynosi w voestalpine roczne oszczędności w wysokości 800 000 EUR Projekt zarządzania jakością wykorzystujący STATISTICA Data Miner przynosi w voestalpine roczne oszczędności w wysokości 800 000 EUR Przemysł samochodowy stawia najwyższe wymagania jakościowe w stosunku

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

Anatomia radiologiczna. Kończyny

Anatomia radiologiczna. Kończyny Anatomia radiologiczna. Kończyny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk 1 Jak to się zaczęło 8 listopada 1895, w trakcie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej

Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej temat miesiąca Radiologia w praktyce stomatologicznej Zastosowanie orazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej Ingrid Różyło Kalinowska i T. Katarzyna Różyło Use of volumetric imaging

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 51/2011 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 428-433 www.prot.stomat.net Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej Examples of cone-beam computed tomography (CBTC) application in dentistry

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning Dawid Bodusz, Wojciech Leszczyński, Wioletta Miśta, Leszek Miszczyk Application of fiducial gold markers:

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyny

Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyny Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) Wprowadzenie Wartość współczynnika sztywności użytej można wyznaczyć z dużą dokładnością metodą statyczną. W tym celu należy zawiesić pionowo

Bardziej szczegółowo

Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela

Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela Ćwiczenie O4 Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela O4.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych soczewek skupiających oraz rozpraszających z zastosowaniem o metody Bessela. O4.2.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH TESTY URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 29.06.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zastosowania markerów w technikach zdjęć RTG dla:

Zastosowania markerów w technikach zdjęć RTG dla: Metodologia pozycjonowania markera dla zdjęć RTG do przedoperacyjnych procedur planowania komputerowego Jan Siwek Zastosowania markerów w technikach zdjęć RTG dla: Aparatów bez skalibrowanego detektora

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

CYKLICZNE ZMIANY MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W WARSZAWIE I ICH PRZYCZYNY. Cyclic changes of the urban heat island in Warsaw and their causes

CYKLICZNE ZMIANY MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W WARSZAWIE I ICH PRZYCZYNY. Cyclic changes of the urban heat island in Warsaw and their causes Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 409 416 Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Klimatologii

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 7.1 PL (wykład 3) Dariusz Gozdowski

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 7.1 PL (wykład 3) Dariusz Gozdowski Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 7.1 PL (wykład 3) Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Dwuczynnikowa analiza wariancji (2-way

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny

Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny Maciej Stupka Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny Examples of dental implants in various clinical cases. Part one surgical

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa. Przedstawianie wyników

Bardziej szczegółowo

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów 9 Reumatoidalne zapalenie stawów W praktyce reumatologicznej uznaje się reumatoidalne zapalenie stawów za pospolite schorzenie. Jest to symetryczna artropatia kośćca obwodowego bez uszkodzenia kośćca osiowego

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja skuteczności dawki w obrazowaniu u dzieci

Maksymalizacja skuteczności dawki w obrazowaniu u dzieci Maksymalizacja skuteczności dawki w obrazowaniu u dzieci Wprowadzenie W porównaniu do obrazowania u osób dorosłych obrazowaniu radiograficznemu u dzieci towarzyszy szereg wyjątkowych wyzwań. Podwyższona

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej

Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej Ingrid Różyło Kalinowska i T. Katarzyna Różyło New possibilities of imaging root canals using dental

Bardziej szczegółowo

R-PEARSONA Zależność liniowa

R-PEARSONA Zależność liniowa R-PEARSONA Zależność liniowa Interpretacja wyników: wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej (np. zarobków) liniowo rosną wartości drugiej zmiennej (np. kwoty przeznaczanej na wakacje) czyli np. im wyższe

Bardziej szczegółowo

ABC tomografii komputerowej

ABC tomografii komputerowej ABC tomografii komputerowej Tomografia (od gr.: tome cięcie i grafein pisanie) metoda pozwalająca na uzyskiwanie obrazów przekrojów badanej okolicy ciała. Określenie o szerokim znaczeniu, najczęściej kojarzone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE

BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE SZPICZAKA MNOGIEGO Bartosz Białczyk Ośrodek Diagnostyki, Terapii i Telemedycyny KSS im. Jana Pawła II Szpiczak mnogi multiple

Bardziej szczegółowo

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500!

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! Nowość firmy Gendex! Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! P Tomograf 3D o wiązce stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Porównanie zgodności oceny klinicznej, histopatologicznej oraz radiologicznej przewlekłych zmian okołowierzchołkowych

Porównanie zgodności oceny klinicznej, histopatologicznej oraz radiologicznej przewlekłych zmian okołowierzchołkowych PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2006, 43, 4, 504 510 ISSN 1644 387X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association MARZENA DOMINIAK 1, KATARZYNA

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH Anna Cepiga, Katarzyna Szymańska, Izabela Milcewicz- Mika, Maciej Schramm, Maciej Budzanowski Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro Czas. Stomatol., 2010, 63, 3, 191-198 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro Cone-Beam

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Jan Głowacki Współcześnie stosowane metody w diagnostyce chorób KLP: -zdjęcie sumacyjne P-A i boczne -zdjęcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Mięsaki kości charakterystyka kliniczna i metody leczenia Objawy radiologiczne zmian nowotworowych kości Guzy z tkanki kostnej

SPIS TREŚCI Przedmowa Mięsaki kości charakterystyka kliniczna i metody leczenia Objawy radiologiczne zmian nowotworowych kości Guzy z tkanki kostnej SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 1. Mięsaki kości charakterystyka kliniczna i metody leczenia... 9 Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski 1.1. Wstęp... 9 1.2. Epidemiologia i etiologia...... 9 1.3. Objawy kliniczne

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA KONWENCJONALNA

RADIOLOGIA KONWENCJONALNA Powrót do ZDO INFORMACJE DLA PACJENTÓW ZDO SPIS TREŚCI RADIOLOGIA KONWENCJONALNA... 1 NAJCZĘSTSZE BADANIA RADIOLOGICZNE... 2 Badania kości... 2 Badania narządów klatki piersiowej... 2 PRZYGOTOWANIE DO

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawami wdrażania i stosowania metod

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich. Adam Łukowiak

Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich. Adam Łukowiak Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich Adam Łukowiak Podstawowe typy urządzeń rtg RTG ogólnego zastosowania: - rtg stacjonarne - rtg przenośne RTG specjalizowane:

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA UKŁADÓW PROGRAMOWALNYCH DO PRZETWARZANIA OBRAZÓW UZYSKIWANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA UKŁADÓW PROGRAMOWALNYCH DO PRZETWARZANIA OBRAZÓW UZYSKIWANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO Grażyna GILEWSKA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA UKŁADÓW PROGRAMOWALNYCH DO PRZETWARZANIA OBRAZÓW UZYSKIWANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO STRESZCZENIE W artykule zostaną przedstawione potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH

ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Małgorzata Roślak, Henryk Stolarczyk Uniwersytet Łódzki, Łódź ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania

Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania Cone-beam computed tomography innovative imaging system Autor_ Jakub Baran Streszczenie: Artykuł traktuje o zastosowaniu tomograii wolumetrycznej CBCT.

Bardziej szczegółowo

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I)

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I) PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 13-20 Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I) Condition of the mandibular bone in postmenopausal women with partial

Bardziej szczegółowo

Wpływ oprogramowania mammograficznej stacji diagnostycznej na komfort pracy technika. Przemysław Narodowiec

Wpływ oprogramowania mammograficznej stacji diagnostycznej na komfort pracy technika. Przemysław Narodowiec Wpływ oprogramowania mammograficznej stacji diagnostycznej na komfort pracy technika Przemysław Narodowiec p.2 Carestream Health Inc,: Firma powstała w 2007 roku w wyniku zakupu działu medycznego firmy

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ WYZNACZANIA PARAMETRÓW STAWÓW BIODROWYCH DZIECI NA PODSTAWIE OBRAZÓW UZYSKIWANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO

DOKŁADNOŚĆ WYZNACZANIA PARAMETRÓW STAWÓW BIODROWYCH DZIECI NA PODSTAWIE OBRAZÓW UZYSKIWANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO Grażyna GILEWSKA DOKŁADNOŚĆ WYZNACZANIA PARAMETRÓW STAWÓW BIODROWYCH DZIECI NA PODSTAWIE OBRAZÓW UZYSKIWANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO STRESZCZENIE Poniższy artykuł prezentuje aspekty

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 9 Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Strona 9.1. Pomiar

Bardziej szczegółowo

Edward Czerwiński BADANIE RADIOLOGICZNE I MORFOMETRIA. Wskazania do badania radiologicznego

Edward Czerwiński BADANIE RADIOLOGICZNE I MORFOMETRIA. Wskazania do badania radiologicznego Edward Czerwiński BADANIE RADIOLOGICZNE I MORFOMETRIA Wskazania do badania radiologicznego 1. Diagnostyka złamań kręgosłupa 2. Weryfikacja skuteczności leczenia 3. Diagnostyka schorzeń i zespołów bólowych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym Ćwiczenie E6 Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym E6.1. Cel ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający moment

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników porównania międzylaboratoryjnego w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych SUWAŁKI 2008

Opracowanie wyników porównania międzylaboratoryjnego w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych SUWAŁKI 2008 Opracowanie wyników porównania międzyoratoryjnego w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych SUWAŁKI 2008 Wstęp W dniach 16.06.2008 17.06.2008 roku przeprowadzone zostało porównanie międzyoratoryjne

Bardziej szczegółowo

Wpływ wypełnień stomatologicznych na jakość obrazu w tomografii komputerowej

Wpływ wypełnień stomatologicznych na jakość obrazu w tomografii komputerowej Czas. Stomat., 2006, LIX, 1 Wpływ wypełnień stomatologicznych na jakość obrazu w tomografii komputerowej The influence of dental fillings on the quality of CT imaging Ingrid Różyło-Kalinowska 1, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI PROCESU WYTWARZANIA MASY FORMIERSKIEJ

WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI PROCESU WYTWARZANIA MASY FORMIERSKIEJ 168/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

BADANIE MINERALIZACJI PRZESZCZEPU KOSTNEGO U PACJENTÓW Z ROZSZCZEPAMI WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO ZA POMOCĄ RADIOGRAFII CYFROWEJ

BADANIE MINERALIZACJI PRZESZCZEPU KOSTNEGO U PACJENTÓW Z ROZSZCZEPAMI WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO ZA POMOCĄ RADIOGRAFII CYFROWEJ A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E 2007, 53, 3, 66 73 TERESA MIKOŁAJCZAK, GRAŻYNA

Bardziej szczegółowo

Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Definicje: Pojęciami związanymi z metodami diagnozowania procesów i oceny ich bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł

Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł Joanna Anioł Wykształcenie: wyższe Studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medium UJ w Krakowie 1989 1995 Kształcenie podyplomowe: Specjalizacja

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

MECHANIZACJA PRAC ŁADUNKOWYCH A NAKŁADY W TRANSPORCIE ROLNICZYM CZ. II - ANALIZA STATYSTYCZNA

MECHANIZACJA PRAC ŁADUNKOWYCH A NAKŁADY W TRANSPORCIE ROLNICZYM CZ. II - ANALIZA STATYSTYCZNA InŜynieria Rolnicza 6/2005 Stanisław Kokoszka, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie MECHANIZACJA PRAC ŁADUNKOWYCH A NAKŁADY W TRANSPORCIE ROLNICZYM CZ. II

Bardziej szczegółowo