GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU Wrocław, 8 maja 2015 roku

2 1. 2. Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding Informacje ogólne Opis organizacji Grupy Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Graficzna struktura Grupy Getin Holding i zatrudnienie na dzień Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za I kwartał 2015 roku Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Inne przychody i koszty operacyjne Odpisy z tytułu utraty wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Ogólne koszty administracyjne Podatek dochodowy Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania wobec klientów Informacje o rezerwach oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku Odpisy aktualizujące wartość aktywów Zobowiązania warunkowe Składniki innych całkowitych dochodów Współczynnik wypłacalności Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące dywidend w Grupie Getin Holding Zdarzenia następujące po dniu bilansowym Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania Przychody z dywidend Inwestycje w jednostkach zależnych, inwestycje we wspólne przedsięwzięcia Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Transakcje Getin Holding S.A. z podmiotami powiązanymi Zdarzenia następujące po dniu bilansowym Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I kwartale 2015 roku Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w I kwartale Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Wskazanie postępowań toczących się przed sądem Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta 57 2/57

3 Wybrane dane finansowe 1. Wybrane dane finansowe dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. zł Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Wynik z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,06 0,04 0,01 0,01 Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,06 0,04 0,01 0,01 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 512) (14 903) (3 498) (3 557) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (84 326) (26 475) (20 325) (6 320) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Aktywa ogółem Zobowiązania ogółem Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny ogółem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał zakładowy Liczba akcji dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego w tys. EUR Przychody ogółem Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (327) (66 810) (79) (15 947) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 314) (9 791) (558) (2 337) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 801) (434) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (4 442) (6 911) (1 071) (1 650) Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,01 0,00 0,00 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,01 0,00 0, Aktywa ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: Poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień w wysokości 4,0890 zł oraz na dzień w wysokości 4,2623 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okresy 3 miesięcy zakończone dnia oraz (odpowiednio 4,1489 zł oraz 4,1894 zł). 3/57

4 2. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność kontynuowana Nota Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek 2.6 ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat 2.7 (24 514) (38 159) Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik z pozycji wymiany Strata z tytułu hiperinflacji (zastosowanie MSR 29) - (6 467) Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne 2.8 (29 622) (18 634) Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Przychody operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych 2.9 (27 888) (63 338) Ogólne koszty administracyjne 2.10 ( ) ( ) Wynik z działalności operacyjnej Udział w zyskach (stratach) jednostek konsolidowanych metodą praw własności Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy 2.11 (3 412) (11 302) Zysk (strata) netto Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Przypadający na udziały niekontrolujące Zysk na jedną akcję: podstawowy z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,06 0,04 rozwodniony z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,06 0,04 Zysk na akcję Zysk netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej (w tys. zł) Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję Zysk podstawowy na akcję ( w zł) 0,06 0,04 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję Zysk rozwodniony na akcję (w zł) 0,06 0,04 W okresach 3 miesięcy 2015 oraz 3 miesięcy 2014 działalność zaniechana nie wystąpiła. Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część 4/57

5 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Zysk/ (strata) za okres Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (50 722) (65 237) Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (77 759) Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (6 372) (9) Hiperinflacja Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów (17 590) Inne całkowite dochody netto 2.18 ( ) Całkowite dochody za okres (46 654) Przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej (78 261) Przypadające na udziały niekontrolujące Składniki innych całkowitych dochodów, tj. różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych, wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych mogą zostać przeniesione w przyszłości do rachunku zysków i strat. Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część 5/57

6 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY BILANS Nota AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansowe, w tym: Dostępne do sprzedaży Utrzymywane do terminu wymagalności Inwestycje w jednostki stowarzyszone Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Pozostałe zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał zakładowy Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO /57 Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część

7 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 3 miesięcy zakończony dnia Grupa Kapitałowa Getin Holding Kapitał zakładow y Kapitał zapasow y i zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji w yceny Akcje w łasne Różnice kursow e Św iadczenia w formie akcji składnik kapitałow y Pozostałe kapitały Zysk (strata) netto Kapitał w łasny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Na (80 290) ( ) Całkowite dochody za okres - - (73 257) - (50 765) (78 261) (46 654) Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na zyski zatrzymane ( ) - - Dyw idendy w ypłacone - (32) (32) Pozostałe (148) (148) (175) (323) Transakcje z akcjonariuszami ( ) (148) (207) (355) Stan na (50 901) (80 290) ( ) Kapitał w łasny ogółem ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 3 miesięcy zakończony dnia (dane przekształcone, niebadane) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy i zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne Różnice kursowe Świadczenia w formie akcji składnik kapitałowy Pozostałe kapitały Zysk (strata) netto Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Na ( ) Korekta związana ze zmianą zasad rachunkowości (2 636) (2 534) (5 170) (1 310) (6 480) Na po korekcie ( ) Całkowite dochody za okres (64 773) Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na zyski zatrzymane ( ) - - Opcje menedżerskie Pozostałe (25) (25) (41) (66) Transakcje z akcjonariuszami ( ) (8) (25) (33) Stan na ( ) Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część 7/57

8 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem: Amortyzacja Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności (11 370) - (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych (85) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (945) 31 Odsetki i dywidendy Zmiana stanu należności od banków (82 153) Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 27 - Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) (60 664) (38 351) Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom ( ) ( ) Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego (94 018) Zmiana stanu pozostałych pożyczek i należności (53 873) Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (6 464) (1 983) Zmiana stanu udziału reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych - - Zmiana stanu innych aktywów ( ) ( ) Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków i instytucji finansowych ( ) Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) oraz zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (4 566) Zmiana stanu rezerw oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku odroczonego (15 112) Zmiana stanu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych - - Zmiana stanu pozostałych zobowiązań (4 371) Pozostałe korekty Zapłacony podatek dochodowy (11 885) (48 988) Bieżący podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Odsetki otrzymane Inne wpływy inwestycyjne Wydatki z działalności inwestycyjnej (18 967) (19 705) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (16 242) (19 605) Odsetki zapłacone (2 725) - Inne wydatki inwestycyjne - (100) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (14 512) (14 903) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (80 000) (26 426) Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym (32) - Odsetki zapłacone (34 479) (49) Odsetki otrzymane Środki pieniężne netto z wykorzystane w działalności finansowej (84 326) (26 475) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Różnice kursowe netto (36 900) (33 005) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania - - Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część 8/57

9 2.1. Informacje ogólne Getin Holding S.A. ul. Gwiaździsta Wrocław NIP REGON KRS Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej Grupą Kapitałową Getin Holding, Grupą Getin Holding lub Grupą Kapitałową ) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej "Getin Holding", Spółką lub Emitentem ) i jej spółek zależnych. Przeważającym rodzajem działalności Spółki jest prowadzenie inwestycji kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych. Spółka pełni rolę spółki holdingowej Grupy Kapitałowej, a spółki Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w zakresie: - usług bankowych, - usług leasingowych, - usług finansowych. Podmiotem dominującym całej Grupy Getin Holding jest dr Leszek Czarnecki. 9/57

10 2.2. Opis organizacji Grupy Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Śródrocznym skonsolidowanym skróconym sprawozdaniem finansowym za okres 3 miesięcy zakończony objęty został Getin Holding oraz następujące spółki Grupy Getin Holding: Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną: Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Efektywny udział w kapitale Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi bankow e 61,27% 61,27% Idea Expert S.A. z siedzibą w e Wrocław iu pośrednictw o w zakresie usług finansow ych i ubezpieczeniow ych 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji Idea Money S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi faktoringow e 61,27% 61,27% Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów GetBack S.A. z siedzibą w e Wrocław iu działalność w indykacyjna 61,27% 61,27% Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów GetBack Recovery S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% udziałów ; w cześniej RIB Recovery Srl, w którym Romanian International Bank posiadał 100% udziałów Kancelaria Praw na GetBack Mariusz Brysik sp.k. z siedzibą w e Wrocław iu działalność praw nicza 55,70% 55,70% GetBack S.A. posiada 90,91% udziałów Easydebt NSFIZ z siedzibą w Warszaw ie fundusz inw estycyjny 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% udziałów GetBack Investments sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w e Wrocław iu pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% udziałów Bakura sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% udziałów Bakura sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% udziałów Bakura sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% udziałów Open Finance FIZAN działalność funduszy 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% jednostek uczestnictw a Debitum Investment sp. zo.o. Sp.K pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% Bakura sp. z o.o. SKA posiada 99,9% udziałów PDK Biznes sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu pośrednictw o w zakresie usług finansow ych 61,27% 61,27% Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów Debito Niestandaryzow any Sekurytyzacyjny Fundusz Inw estycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszaw ie działalność funduszy 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% jednostek uczestnictw a Property Solutions Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z siedzibą w Warszaw ie działalność funduszy 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% jednostek uczestnictw a Development System sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu kupno i sprzedaż nieruchomości 61,27% 61,27% Property Solutions FIZAN posiada 100% udziałów Veso Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie kupno i sprzedaż nieruchomości 61,27% 61,27% Property Solutions FIZAN posiada 100% udziałów Veso Investments sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszaw ie kupno i sprzedaż nieruchomości 61,27% 61,27% Property Solutions FIZAN posiada 99,9998% udziałów, Veso Investments sp. Apartamenty Sky Tow er sp. z o.o. z siedziba w e Wrocław iu usługi zw iązane w w ynajmen i usługi concierge 61,27% 61,27% Development System posiada 100% udziałów Tax Care S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi rachunkow o - księgow e, doradztw o podatkow e 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji Tw oja Inicjatyw a Fundacja Wspieranie Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszaw ie działalność fundacji 61,27% 61,27% Tax Care S.A. posiada 100% udziałów Debentures Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z siedzibą w działalność funduszy Warszaw ie 61,27% 61,27% Tax Care S.A. posiada 100% udziałów Idea Leasing S.A. z siedzibą w e Wrocław iu leasing 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji Idea Leasing sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu leasing, pozostała finansow a działalność usługow a 61,27% 61,27% Idea Leasing S.A. posiada 100% udziałów Idea Leasing sp. z o.o. SKA z siedzibą w e Wrocław iu leasing, pozostała finansow a działalność usługow a 61,27% 61,27% Idea Leasing S.A. posiada 100% udziałów Idea Leasing S.A.Sp. K z siedzibą w e Wrocław iu leasing, pozostała finansow a działalność usługow a 61,27% 61,27% Idea Leasing sp. z o.o. SKA posiada 99,9% udziałów, Idea Leasing S.A. 0,05% udziałów, Idea Leasing&Fleet S.A. 0,05% udziałów Idea Leasing&Fleet S.A. (daw niej VB Leasing Polska S.A.) z siedzibą w e Wrocław iu leasing, pozostała finansow a działalność usługow a 61,27% 61,27% Idea Leasing sp. z o.o. posiada 100% udziałów Ellisa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów Lion's House sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie działalność zw iązana z oprogramow aniem, zarządzanie nieruchomościami 61,27% 61,27% Informacje uzupełniające Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów ; z dniem spółki Lion s House sp. z o.o. oraz LC Corp Sky Tow er sp. z o.o. połączyły się i od tego dnia funkcjonują pod nazw ą Lion s House sp. z o.o. Carlise Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów 10/57

11 Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną: Nazwa i siedziba MW Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu usługi finansowe 51,27% 51,27% Carcade sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) leasing 100,00% 100,00% IDEA Bank S.A. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska) usługi bankowe 96,07% 96,07% Od posiadaczem akcji spółki jest Getin Holding, przed tą datą akcje banku posiadała spółka Carcade Carcade Service sp. z o.o. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska) pozostałe usługi 100,00% 100,00% Carcade Polska sp. z o.o. posiada 99,999% udziałów, Carcade sp. z o.o. 0,001% udziałów Centr Karaw to sp. z o.o. z siedzibą w Moskw ie (Federacja Rosyjska) sprzedaż samochodów 100,00% 100,00% Carcade sp. z o.o. posiada 99% udziałów, Carcade Service sp. z o.o. 1% udziałów Carcade Polska sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu usługi finansow e 100,00% 100,00% Carcade sp. z o.o. posiada 100% udziałów Idea Bank z siedzibą we Lwowie (Ukraina) usługi bankowe 99,34% 99,34% Getin Holding S.A. posiada 92,275% akcji, 7,0636% akcji posiada SF Gw arant Plus sp. z o.o. Idea Leasing sp. z o.o. z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina) leasing 100,00% 100,00% Gw arant Plus sp. z o.o. posiada 100% udziałów Spółka Finansow a Gw arant Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijow ie (Ukraina) usługi factoringow e, udzielania gw arancji i poręczeń oraz pośrednictw o finansow e 100,00% 100,00% Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) usługi bankowe 100,00% 100,00% Getin International S.A z siedzibą w e Wrocław iu działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada 22,937%, 63,798% udziałów zostało skupionych przez SF Gw arant Plus, Carcade sp. z o.o. 13,265% Getin Holding S.A. posiada 99,99% akcji, Getin International S.A. posiada 0,01% akcji Getin International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstw o Luksemburg) działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada 100% akcji spółki Idea Finance sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) pośrednictw o w zakresie usług finansow ych 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada 95,1% udziałów, Idea Bank S.A. (Białoruś) posiada 4,9% udziałów Idea Broker sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) pośrednictw o w sprzedaży ubezpieczeń 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada 95,1% udziałów, Idea Bank S.A. (Białoruś) posiada 4,9% udziałów Białoruski Bank Małego Biznesu S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) usługi bankowe 100,00% 100,00% Getin Holding S.A. posiada 95,5% akcji, Getin International S.A. posiada 0,00035% akcji; BBMB posiada 4,49% skupionych akcji w łasnych Idea Bank S.A. (daw niej Romanian International Bank S.A.) z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) usługi bankowe 100,00% 100,00% Idea Finance IFN (dawniej Idea Leasing IFN) z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) leasing 99,89% 99,89% Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) pozostała działalność finansow a 100,00% 100,00% Idea Leasing Romania IFN S.A.(daw niej VB Leasing Romania IFN S.A.) z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) Idea Broker de Asigurare SRL (daw niej VBL Broker de Asigurare SRL) z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) Rodzaj działalności Efektywny udział w kapitale Informacje uzupełniające Getin Holding S.A. posiada 99,999% akcji, Getin International S.A. posiada 0,001% akcji Idea Bank (Rumunia) posiada 99,88% udziałów, Getin International S.A. 0,1% udziałów Idea Bank (Rumunia) posiada 99,99% udziałów, Getin International S.A. 0,01% udziałów leasing 100,00% 100,00% Idea Investment posiada 100% udziałów pośrednictw o 100,00% 100,00% Idea Leasing Romania IFN S.A. posiada 100% udziałów 11/57

12 Jednostki stowarzyszone: Efektywny udział w kapitale Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Informacje uzupełniające Omega Wierzytelności NFIZ z siedzibą w Warszaw ie działalność funduszy 12,25% 12,25% GetBack S.A. posiada 20% jednostek uczestnictw a Wspólne przedsiewzięcia: Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Efektywny udział w kapitale Getin Leasing S.A. z siedzibą w e Wrocław iu leasing 49,28% nd Informacje uzupełniające W dniu Getin Holding zawarł z Getin Noble Bank jako sprzedającym za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. umowę sprzedaży akcji Getin Leasing S.A. stanowiących 49,28% kapitału zakładowego oraz 49,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Getin Leasing. Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu zawarcia umowy. W dniu Getin Holding zawarł z Getin Noble Bank S.A. aneks do wyżej wymienionej umowy, zgodnie z którym strony ustaliły cenę za akcje Getin Leasing na poziomie tys. zł oraz kwotę tys. zł tytułu udzielenia Spółce jako kupującemu odroczonego terminu płatności za akcje do dnia Jednocześnie intencją stron umowy było ustanowienie wspólnej kontroli nad Getin Leasing S.A. W związku z powyższym inwestycja w Getin Leasing sklasyfikowana została na dzień jako inwestycja we wspólne przedsięwzięcia i zgodnie z MSSF 11 wyceniana jest metodą praw własności. 12/57

13 2.3. Graficzna struktura Grupy Getin Holding i zatrudnienie na dzień Getin Holding 100% 100% Tax Care Debito NSFIZ 100% 100% Twoja Inicjatywa Fundacja Wspierania Debentures FIZAN 100% Idea Expert 100% 100% 100% PDK Biznes 100% Lion s House 100% Idea Money 61,27% Idea Bank (Polska) 100% 100% 100% Property Solutions FIZAN 100% Grupa GetBack Ellisa Investments Veso Investments sp. z o.o. 51,27% MW Trade 100% Carlise Investments 100% Idea Leasing (Polska) 100% 99,9998% 0,0002% Veso Investments sp. z o.o. SKA Development System 100% Apartamenty Sky Tower 0,05% Idea Leasing S.A. Sp. K. 99,99% 99,99% Idea Bank (Białoruś) Idea Leasing sp. z o.o. 100% 95,5% Białoruski Bank Małego Biznesu (4,49% skupione akcje własne) 0,01% Idea Broker 4,9% 4,9% 100% Idea Leasing sp. z o.o. SKA Idea Leasing & Fleet 99,9% 0,05% 95,1% 100% 0,00035% Getin International (Polska) 95,1% 100% Idea Finance (Białoruś) 0,001% Getin International (Luksemburg) 0,1% 99,999% Idea Bank (Rumunia) 99,88% Idea Finance IFN Idea Broker de Asigurare SRL 99,99% Idea Investment 100% 100% Idea Leasing IFN (Rumunia) 0,01% 22,937% 92,275% Idea Bank (Ukraina) 7,0636% Gwarant Plus (63,80% - skupione akcje własne) 13,265% 100% 100% Carcade 100% Carcade Polska Idea Leasing (Ukraina) 0,001% 99,999% 96,0657% IDEA Bank (Rosja) 99% Carcade Service Centr Karawto 1% 49,28% Getin Leasing 13/57

14 Ilość osób zatrudnionych (w etatach) w spółkach Grupy Kapitałowej Getin Holding Zmiana Getin Holding S.A Grupa Idea Bank (Polska) MW Trade S.A (2) Grupa Carcade (1) (97) Getin International (2) Grupa Idea Bank (Ukraina) (3) (162) Grupa Białoruś (4) (123) Grupa Idea Bank (Rumunia) (5) Razem (330) w tym: Polska Działalność międzynarodowa (346) (1) Carcade, Idea Bank (Rosja), Carcade Service, Carcade Polska, Centr Karawto (2) Getin International S.A., Getin International S.a.r.l. (3) Idea Bank (Ukraina), SF Gwarant Plus, Idea Leasing (Ukraina) (4) Idea Bank (Białoruś), Białoruski Bank Małego Biznesu, Idea Finance (Białoruś), Idea Broker (Białoruś) (5) Idea Bank (Rumunia), Idea Leasing IFN (Rumunia), Idea Broker (Rumunia), Idea Investment, Idea Finance IFN (Rumunia) 2.4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding obejmuje okres 3 miesięcy zakończony oraz zawiera dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony , które nie były przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta oraz dane finansowe na dzień , które były przedmiotem badania przez kluczowego biegłego rewidenta. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską ( MSSF-UE ), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF-UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych ( PLN ), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach polskich złotych. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je 14/57

15 czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony Zmiany w stosowanych standardach i interpretacjach Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w roku 2015: Interpretacja KIMSF 21 Opłaty - zatwierdzona w UE w dniu (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie) Zastosowanie powyższych standardów i zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości Grupy ani na jej sytuację finansową i wyniki działalności. Poza zmianami opisanymi powyżej, polityka rachunkowości zastosowana do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest spójna z polityką, którą zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie: Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze Programy określonych świadczeń: składki pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie). W opinii Grupy zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe o okresie ich początkowego zastosowania. Standardy i interpretacje, które nie są jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską: MSSF 9 Instrumenty finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), MSSF 15 Przychody z umów z klientami (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji 15/57

16 (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Aktywa niematerialne Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 41 Rolnictwo Rolnictwo: uprawy roślinne (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie) Zmiany prezentacji danych porównywalnych W celu lepszego odzwierciedlenia charakteru pozycji wynikowych oraz zapewnienia porównywalności danych finansowych Grupa dokonała poniższych korekt danych porównywalnych w rachunku zysków i strat za okres 3 miesięcy zakończony Korekty w szczególności dotyczyły: reklasyfikacji przychodów i kosztów z tytułu świadczenia usług księgowych, w kwocie odpowiednio tys. zł i 566 tys. zł, reklasyfikacji kosztów z tytułu obsługi bankomatów z pozostałych kosztów operacyjnych do kosztów administracyjnych w kwocie 903 tys. zł, reklasyfikacji części przychodów z tytułu bancassurance rozliczanych w czasie z przychodów prowizyjnych do przychodów odsetkowych zgodnie z rekomendacją nadzorcy w kwocie tys. zł, reklasyfikacji z kosztów odsetkowych do kosztów prowizyjnych kosztów dotyczących transakcji walutowych w kwocie 949 tys. zł ze względu na ich prowizyjny charakter, reklasyfikacji kosztów prowizyjnych dotyczących leasingu finansowego i uspójnienia prezentacji dla podmiotów leasingowych w kwocie tys. zł. 16/57

17 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działaność kontynuowana Dane historyczne 1) Korekta nr 1 Korekta nr 2 Korekta nr 3 Korekta nr 4 Korekta nr 5 Dane przekształcone 2) Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) 949 ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prow izji i opłat (6 538) (3 342) Koszty z tytułu prow izji i opłat (39 986) (566) (949) (38 159) Wynik z tytułu prowizji i opłat (6 538) (949) Przychody z tytułu dyw idend Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych do w artości godziw ej Wynik na pozostałych instrumentach finansow ych Wynik z pozycji w ymiany Strata z tytułu hiperinflacji (zastosow anie MSR 29) (6 467) (6 467) Inne przychody operacyjne (6 744) Inne koszty operacyjne (20 103) (18 634) Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (6 178) Przychody operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów, pożyczek, należności leasingow ych (63 338) (63 338) Ogólne koszty administracyjne ( ) (903) ( ) Wynik z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Podatek dochodow y (11 302) (11 302) Zysk (strata) netto Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Przypadający na udziały niekontrolujące Zysk na jedną akcję: podstaw ow y z zysku za rok obrotow y (w zł) 0, ,04 rozw odniony z zysku za rok obrotow y (w zł) 0, ,04 1) w ykazane w skonsolidow anym spraw ozdaniu finansow ym za okres 3 miesięcy zakończony ) w ykazane w niniejszym skonsolidow anym spraw ozdaniu finansow ym Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za I kwartał 2015 roku Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Zmiana % Wynik z tytułu odsetek (26,2%) Wynik z tytułu prowizji i opłat ,4% Zysk netto, w tym: ,2% Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ,7% Przypadający na udziały niekontrolujące ,4% Wybrane pozycje bilansu Zmiana % Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,8% Suma aktywów ,8% Zobowiązania wobec klientów ,5% Kapitały własne (1,8%) Wybrane wskaźniki finansowe Zmiana % Koszty operacyjne / Przychody operacyjne netto 69,79% 61,20% 8,6% Wynik z tytułu odsetek / Przychody operacyjne netto 38,23% 53,47% (15,2%) Wynik z tytułu prowizji i opłat / Przychody operacyjne netto 42,36% 36,94% 5,4% ROAA (1) 1,42% 1,20% 0,2% ROAE (2) 9,40% 6,28% 3,1% (1) zysk netto za pierwszy kwartał podzielony przez średnią wartość aktywów na koniec pierwszego kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w skali roku (2) zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za pierwszy kwartał podzielony przez średnią wartość kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez wyniku bieżącego okresu) na koniec pierwszego kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w skali roku 17/57

18 Grupa Kapitałowa Getin Holding w okresie 3 miesięcy zakończonym wypracowała zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości tys. zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł tys. zł, zaś na udziały niekontrolujące tys. zł. Poniższa tabela prezentuje wyniki wypracowane przez poszczególne spółki objęte konsolidacją metodą pełną w Grupie Getin Holding wraz z wpływem na skonsolidowany zysk netto akcjonariuszy dominujących wyłączeń transakcji wewnątrz Grupy oraz korekt konsolidacyjnych. Składowe skonsolidowanego zysku netto Grupy Getin Holding Grupa Idea Bank (Polska) Grupa Carcade (6 605) Grupa Idea Bank (Ukraina) (6 212) (10 576) Grupa Białoruś Grupa Idea Bank (Rumunia) (4 706) MW Trade Getin International Getin Holding Wyniki spółek razem Udział w wynikach Getin Leasing Eliminacja transakcji w Grupie (722) (2 718) Zysk netto Grupy GH Udziały niekontrolujące (26 588) (7 856) Zysk netto akcjonariuszy dominujących Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom Odsetki - leasing finansowy Przychody z tytułu porozumień ze szpitalami Przychody z tytułu papierów wartościowych Przychody z tytułu lokat w innych bankach Przychody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego Odsetki od rezerwy obowiązkowej Przychody z tytułu innych lokat na rynku pieniężnym Pozostałe odsetki Razem Koszty z tytułu odsetek Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów Odsetki od zaciągniętych kredytów Koszty z tytułu emisji własnych papierów dłużnych Odsetki od zobowiązań z tytułu zakupu akcji Koszty z tytułu depozytów innych banków Koszty z tytułu innych depozytów na rynku pieniężnym Pozostałe koszty z tytułu odsetek Razem /57

19 2.7. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu prowizji i opłat Z tytułu pośrednictwa w sprzedaży kredytów i produktów inwestycyjnych Z tytułu sprzedaży ubezpieczeń Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek Z tytułu operacji rozliczeniowych i gotówkowych Z tytułu obsługi rachunków bankowych Z tytułu kart płatniczych i kredytowych Z tytułu leasingu finansowego Z tytułu usług księgowych Z tytułu zarządzania portfelem i aktywami Z tytułu usług faktoringowych Pozostałe Razem Koszty z tytułu prowizji i opłat Z tytułu pośrednictwa w sprzedaży kredytów i produktów inwestycyjnych Z tytułu usług księgowych Z tytułu kart płatniczych i kredytowych Z tytułu ubezpieczeń Z tytułu operacji rozliczeniowych i gotówkowych Z tytułu kredytów i pożyczek Z tytułu operacji papierami wartościowymi Pozostałe Razem Inne przychody i koszty operacyjne Inne przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży środków poleasingowych Otrzymane kary, odszkodowania i grzywny Nieruchomości inwestycyjne wyceniane do wartości godziwej Przychody z tyt. usług konsultingowych Przychód ze sprzedaży portfela kredytów i wierzytelności Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody z czynszów Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych Przychody z tyt. odzyskanych należności nieściągalnych Przychody z działalności leasingowej Rozwiązanie rezerw Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody Razem /57

20 Inne koszty operacyjne Koszty sprzedanych środków poleasingowych Windykacja i monitoring należności kredytowych Odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych aktywów Koszty zarządzania wierzytelnościami Koszty sprzedanych towarów i materiałów Rezerwy na przyszłe zobowiązania Koszty czynszów Strata na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych Odpisy na należności nieściągalne Pozostałe koszty Razem Odpisy z tytułu utraty wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom i należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe pożyczki i należności Zobowiazania pozabilansowe Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu Utworzenie Rozwiązanie (94 812) (2 052) - (177) (97 041) Wycena skupionych wierzytelności (25 664) (25 664) Zmiana stanu rezerw netto ujęta w RZiS Wykorzystanie (861) (128) - - (989) Inne zwiększenia Inne zmniejszenia (63 260) (2 186) - (3) (65 449) Inne zwiększenia/zmniejszenia netto (11 110) (2 184) - (3) (13 297) Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu Razem (dane niebadane, przekształcone) Kredyty i pożyczki udzielone klientom i należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe pożyczki i należności Zobowiazania pozabilansowe Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu Utworzenie Rozwiązanie (80 754) (29) - (98) (80 881) Wycena skupionych wierzytelności (8 665) (8 665) Zmiana stanu rezerw netto ujęta w RZiS (98) Wykorzystanie (805) (88) - - (893) Inne zwiększenia Inne zmniejszenia (92 039) (2 878) (1) (33) (94 951) Inne zwiększenia/zmniejszenia netto (41 796) (2 878) 24 (33) (44 683) Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu W pozycji rachunku zysków i strat Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i należności leasingowych ujmowany jest koszt odpisów z tytułu utraty wartości w wysokości tys. zł oraz dodatni wynik z tytułu wyceny skupionych przez Grupę wierzytelności windykacyjnych w wysokości tys. zł (w pierwszym kwartale 2014 odpowiednio: tys. zł i tys. zł). Razem 20/57

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU Wrocław, 10 sierpnia 2015 roku Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Wrocław, 4 listopada 2014 roku 1. 2. Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU Wrocław, 7 listopada 2016 roku 1. 2. Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2010 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2010 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2010 ROKU Wrocław, 14 maja 2010 roku Grupa Kapitałowa Getin Holding 1. Wybrane dane finansowe... 3 2.... 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ROPCZYCE, 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETBACK SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30.06.2015. Wrocław, 11 sierpnia 2015 roku 1/39

GRUPA KAPITAŁOWA GETBACK SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30.06.2015. Wrocław, 11 sierpnia 2015 roku 1/39 GRUPA KAPITAŁOWA GETBACK SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA Wrocław, 11 sierpnia 2015 roku 1/39 SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe... 3 2.... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2015 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 C Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015r. (tj. za okres 01.04.2015 30.06.2015)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015r. (tj. za okres 01.04.2015 30.06.2015) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 215r. (tj. za okres 1.4.215 3.6.215), 14.8.215r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź,

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ROPCZYCE, 13 maja

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 214r. (tj. za okres 1.7.214 3.9.214) Poznań, 14.11.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo