GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU Wrocław, 8 maja 2015 roku

2 1. 2. Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding Informacje ogólne Opis organizacji Grupy Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Graficzna struktura Grupy Getin Holding i zatrudnienie na dzień Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za I kwartał 2015 roku Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Inne przychody i koszty operacyjne Odpisy z tytułu utraty wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Ogólne koszty administracyjne Podatek dochodowy Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania wobec klientów Informacje o rezerwach oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku Odpisy aktualizujące wartość aktywów Zobowiązania warunkowe Składniki innych całkowitych dochodów Współczynnik wypłacalności Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące dywidend w Grupie Getin Holding Zdarzenia następujące po dniu bilansowym Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania Przychody z dywidend Inwestycje w jednostkach zależnych, inwestycje we wspólne przedsięwzięcia Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Transakcje Getin Holding S.A. z podmiotami powiązanymi Zdarzenia następujące po dniu bilansowym Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I kwartale 2015 roku Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w I kwartale Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Wskazanie postępowań toczących się przed sądem Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta 57 2/57

3 Wybrane dane finansowe 1. Wybrane dane finansowe dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. zł Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Wynik z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,06 0,04 0,01 0,01 Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,06 0,04 0,01 0,01 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 512) (14 903) (3 498) (3 557) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (84 326) (26 475) (20 325) (6 320) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Aktywa ogółem Zobowiązania ogółem Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny ogółem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał zakładowy Liczba akcji dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego w tys. EUR Przychody ogółem Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (327) (66 810) (79) (15 947) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 314) (9 791) (558) (2 337) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 801) (434) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (4 442) (6 911) (1 071) (1 650) Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,01 0,00 0,00 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,01 0,00 0, Aktywa ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: Poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień w wysokości 4,0890 zł oraz na dzień w wysokości 4,2623 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okresy 3 miesięcy zakończone dnia oraz (odpowiednio 4,1489 zł oraz 4,1894 zł). 3/57

4 2. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność kontynuowana Nota Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek 2.6 ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat 2.7 (24 514) (38 159) Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik z pozycji wymiany Strata z tytułu hiperinflacji (zastosowanie MSR 29) - (6 467) Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne 2.8 (29 622) (18 634) Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Przychody operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych 2.9 (27 888) (63 338) Ogólne koszty administracyjne 2.10 ( ) ( ) Wynik z działalności operacyjnej Udział w zyskach (stratach) jednostek konsolidowanych metodą praw własności Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy 2.11 (3 412) (11 302) Zysk (strata) netto Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Przypadający na udziały niekontrolujące Zysk na jedną akcję: podstawowy z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,06 0,04 rozwodniony z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,06 0,04 Zysk na akcję Zysk netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej (w tys. zł) Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję Zysk podstawowy na akcję ( w zł) 0,06 0,04 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję Zysk rozwodniony na akcję (w zł) 0,06 0,04 W okresach 3 miesięcy 2015 oraz 3 miesięcy 2014 działalność zaniechana nie wystąpiła. Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część 4/57

5 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Zysk/ (strata) za okres Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (50 722) (65 237) Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (77 759) Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (6 372) (9) Hiperinflacja Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów (17 590) Inne całkowite dochody netto 2.18 ( ) Całkowite dochody za okres (46 654) Przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej (78 261) Przypadające na udziały niekontrolujące Składniki innych całkowitych dochodów, tj. różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych, wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych mogą zostać przeniesione w przyszłości do rachunku zysków i strat. Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część 5/57

6 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY BILANS Nota AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansowe, w tym: Dostępne do sprzedaży Utrzymywane do terminu wymagalności Inwestycje w jednostki stowarzyszone Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Pozostałe zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał zakładowy Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO /57 Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część

7 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 3 miesięcy zakończony dnia Grupa Kapitałowa Getin Holding Kapitał zakładow y Kapitał zapasow y i zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji w yceny Akcje w łasne Różnice kursow e Św iadczenia w formie akcji składnik kapitałow y Pozostałe kapitały Zysk (strata) netto Kapitał w łasny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Na (80 290) ( ) Całkowite dochody za okres - - (73 257) - (50 765) (78 261) (46 654) Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na zyski zatrzymane ( ) - - Dyw idendy w ypłacone - (32) (32) Pozostałe (148) (148) (175) (323) Transakcje z akcjonariuszami ( ) (148) (207) (355) Stan na (50 901) (80 290) ( ) Kapitał w łasny ogółem ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 3 miesięcy zakończony dnia (dane przekształcone, niebadane) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy i zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne Różnice kursowe Świadczenia w formie akcji składnik kapitałowy Pozostałe kapitały Zysk (strata) netto Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Na ( ) Korekta związana ze zmianą zasad rachunkowości (2 636) (2 534) (5 170) (1 310) (6 480) Na po korekcie ( ) Całkowite dochody za okres (64 773) Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na zyski zatrzymane ( ) - - Opcje menedżerskie Pozostałe (25) (25) (41) (66) Transakcje z akcjonariuszami ( ) (8) (25) (33) Stan na ( ) Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część 7/57

8 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem: Amortyzacja Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności (11 370) - (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych (85) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (945) 31 Odsetki i dywidendy Zmiana stanu należności od banków (82 153) Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 27 - Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) (60 664) (38 351) Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom ( ) ( ) Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego (94 018) Zmiana stanu pozostałych pożyczek i należności (53 873) Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (6 464) (1 983) Zmiana stanu udziału reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych - - Zmiana stanu innych aktywów ( ) ( ) Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków i instytucji finansowych ( ) Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) oraz zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (4 566) Zmiana stanu rezerw oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku odroczonego (15 112) Zmiana stanu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych - - Zmiana stanu pozostałych zobowiązań (4 371) Pozostałe korekty Zapłacony podatek dochodowy (11 885) (48 988) Bieżący podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Odsetki otrzymane Inne wpływy inwestycyjne Wydatki z działalności inwestycyjnej (18 967) (19 705) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (16 242) (19 605) Odsetki zapłacone (2 725) - Inne wydatki inwestycyjne - (100) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (14 512) (14 903) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (80 000) (26 426) Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym (32) - Odsetki zapłacone (34 479) (49) Odsetki otrzymane Środki pieniężne netto z wykorzystane w działalności finansowej (84 326) (26 475) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Różnice kursowe netto (36 900) (33 005) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania - - Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część 8/57

9 2.1. Informacje ogólne Getin Holding S.A. ul. Gwiaździsta Wrocław NIP REGON KRS Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej Grupą Kapitałową Getin Holding, Grupą Getin Holding lub Grupą Kapitałową ) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej "Getin Holding", Spółką lub Emitentem ) i jej spółek zależnych. Przeważającym rodzajem działalności Spółki jest prowadzenie inwestycji kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych. Spółka pełni rolę spółki holdingowej Grupy Kapitałowej, a spółki Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w zakresie: - usług bankowych, - usług leasingowych, - usług finansowych. Podmiotem dominującym całej Grupy Getin Holding jest dr Leszek Czarnecki. 9/57

10 2.2. Opis organizacji Grupy Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Śródrocznym skonsolidowanym skróconym sprawozdaniem finansowym za okres 3 miesięcy zakończony objęty został Getin Holding oraz następujące spółki Grupy Getin Holding: Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną: Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Efektywny udział w kapitale Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi bankow e 61,27% 61,27% Idea Expert S.A. z siedzibą w e Wrocław iu pośrednictw o w zakresie usług finansow ych i ubezpieczeniow ych 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji Idea Money S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi faktoringow e 61,27% 61,27% Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów GetBack S.A. z siedzibą w e Wrocław iu działalność w indykacyjna 61,27% 61,27% Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów GetBack Recovery S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% udziałów ; w cześniej RIB Recovery Srl, w którym Romanian International Bank posiadał 100% udziałów Kancelaria Praw na GetBack Mariusz Brysik sp.k. z siedzibą w e Wrocław iu działalność praw nicza 55,70% 55,70% GetBack S.A. posiada 90,91% udziałów Easydebt NSFIZ z siedzibą w Warszaw ie fundusz inw estycyjny 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% udziałów GetBack Investments sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w e Wrocław iu pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% udziałów Bakura sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% udziałów Bakura sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% udziałów Bakura sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% udziałów Open Finance FIZAN działalność funduszy 61,27% 61,27% GetBack S.A. posiada 100% jednostek uczestnictw a Debitum Investment sp. zo.o. Sp.K pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% Bakura sp. z o.o. SKA posiada 99,9% udziałów PDK Biznes sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu pośrednictw o w zakresie usług finansow ych 61,27% 61,27% Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów Debito Niestandaryzow any Sekurytyzacyjny Fundusz Inw estycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszaw ie działalność funduszy 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% jednostek uczestnictw a Property Solutions Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z siedzibą w Warszaw ie działalność funduszy 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% jednostek uczestnictw a Development System sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu kupno i sprzedaż nieruchomości 61,27% 61,27% Property Solutions FIZAN posiada 100% udziałów Veso Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie kupno i sprzedaż nieruchomości 61,27% 61,27% Property Solutions FIZAN posiada 100% udziałów Veso Investments sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszaw ie kupno i sprzedaż nieruchomości 61,27% 61,27% Property Solutions FIZAN posiada 99,9998% udziałów, Veso Investments sp. Apartamenty Sky Tow er sp. z o.o. z siedziba w e Wrocław iu usługi zw iązane w w ynajmen i usługi concierge 61,27% 61,27% Development System posiada 100% udziałów Tax Care S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi rachunkow o - księgow e, doradztw o podatkow e 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji Tw oja Inicjatyw a Fundacja Wspieranie Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszaw ie działalność fundacji 61,27% 61,27% Tax Care S.A. posiada 100% udziałów Debentures Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z siedzibą w działalność funduszy Warszaw ie 61,27% 61,27% Tax Care S.A. posiada 100% udziałów Idea Leasing S.A. z siedzibą w e Wrocław iu leasing 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji Idea Leasing sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu leasing, pozostała finansow a działalność usługow a 61,27% 61,27% Idea Leasing S.A. posiada 100% udziałów Idea Leasing sp. z o.o. SKA z siedzibą w e Wrocław iu leasing, pozostała finansow a działalność usługow a 61,27% 61,27% Idea Leasing S.A. posiada 100% udziałów Idea Leasing S.A.Sp. K z siedzibą w e Wrocław iu leasing, pozostała finansow a działalność usługow a 61,27% 61,27% Idea Leasing sp. z o.o. SKA posiada 99,9% udziałów, Idea Leasing S.A. 0,05% udziałów, Idea Leasing&Fleet S.A. 0,05% udziałów Idea Leasing&Fleet S.A. (daw niej VB Leasing Polska S.A.) z siedzibą w e Wrocław iu leasing, pozostała finansow a działalność usługow a 61,27% 61,27% Idea Leasing sp. z o.o. posiada 100% udziałów Ellisa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów Lion's House sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie działalność zw iązana z oprogramow aniem, zarządzanie nieruchomościami 61,27% 61,27% Informacje uzupełniające Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów ; z dniem spółki Lion s House sp. z o.o. oraz LC Corp Sky Tow er sp. z o.o. połączyły się i od tego dnia funkcjonują pod nazw ą Lion s House sp. z o.o. Carlise Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 61,27% 61,27% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów 10/57

11 Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną: Nazwa i siedziba MW Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu usługi finansowe 51,27% 51,27% Carcade sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) leasing 100,00% 100,00% IDEA Bank S.A. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska) usługi bankowe 96,07% 96,07% Od posiadaczem akcji spółki jest Getin Holding, przed tą datą akcje banku posiadała spółka Carcade Carcade Service sp. z o.o. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska) pozostałe usługi 100,00% 100,00% Carcade Polska sp. z o.o. posiada 99,999% udziałów, Carcade sp. z o.o. 0,001% udziałów Centr Karaw to sp. z o.o. z siedzibą w Moskw ie (Federacja Rosyjska) sprzedaż samochodów 100,00% 100,00% Carcade sp. z o.o. posiada 99% udziałów, Carcade Service sp. z o.o. 1% udziałów Carcade Polska sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu usługi finansow e 100,00% 100,00% Carcade sp. z o.o. posiada 100% udziałów Idea Bank z siedzibą we Lwowie (Ukraina) usługi bankowe 99,34% 99,34% Getin Holding S.A. posiada 92,275% akcji, 7,0636% akcji posiada SF Gw arant Plus sp. z o.o. Idea Leasing sp. z o.o. z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina) leasing 100,00% 100,00% Gw arant Plus sp. z o.o. posiada 100% udziałów Spółka Finansow a Gw arant Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijow ie (Ukraina) usługi factoringow e, udzielania gw arancji i poręczeń oraz pośrednictw o finansow e 100,00% 100,00% Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) usługi bankowe 100,00% 100,00% Getin International S.A z siedzibą w e Wrocław iu działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada 22,937%, 63,798% udziałów zostało skupionych przez SF Gw arant Plus, Carcade sp. z o.o. 13,265% Getin Holding S.A. posiada 99,99% akcji, Getin International S.A. posiada 0,01% akcji Getin International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstw o Luksemburg) działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada 100% akcji spółki Idea Finance sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) pośrednictw o w zakresie usług finansow ych 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada 95,1% udziałów, Idea Bank S.A. (Białoruś) posiada 4,9% udziałów Idea Broker sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) pośrednictw o w sprzedaży ubezpieczeń 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada 95,1% udziałów, Idea Bank S.A. (Białoruś) posiada 4,9% udziałów Białoruski Bank Małego Biznesu S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) usługi bankowe 100,00% 100,00% Getin Holding S.A. posiada 95,5% akcji, Getin International S.A. posiada 0,00035% akcji; BBMB posiada 4,49% skupionych akcji w łasnych Idea Bank S.A. (daw niej Romanian International Bank S.A.) z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) usługi bankowe 100,00% 100,00% Idea Finance IFN (dawniej Idea Leasing IFN) z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) leasing 99,89% 99,89% Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) pozostała działalność finansow a 100,00% 100,00% Idea Leasing Romania IFN S.A.(daw niej VB Leasing Romania IFN S.A.) z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) Idea Broker de Asigurare SRL (daw niej VBL Broker de Asigurare SRL) z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) Rodzaj działalności Efektywny udział w kapitale Informacje uzupełniające Getin Holding S.A. posiada 99,999% akcji, Getin International S.A. posiada 0,001% akcji Idea Bank (Rumunia) posiada 99,88% udziałów, Getin International S.A. 0,1% udziałów Idea Bank (Rumunia) posiada 99,99% udziałów, Getin International S.A. 0,01% udziałów leasing 100,00% 100,00% Idea Investment posiada 100% udziałów pośrednictw o 100,00% 100,00% Idea Leasing Romania IFN S.A. posiada 100% udziałów 11/57

12 Jednostki stowarzyszone: Efektywny udział w kapitale Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Informacje uzupełniające Omega Wierzytelności NFIZ z siedzibą w Warszaw ie działalność funduszy 12,25% 12,25% GetBack S.A. posiada 20% jednostek uczestnictw a Wspólne przedsiewzięcia: Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Efektywny udział w kapitale Getin Leasing S.A. z siedzibą w e Wrocław iu leasing 49,28% nd Informacje uzupełniające W dniu Getin Holding zawarł z Getin Noble Bank jako sprzedającym za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. umowę sprzedaży akcji Getin Leasing S.A. stanowiących 49,28% kapitału zakładowego oraz 49,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Getin Leasing. Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu zawarcia umowy. W dniu Getin Holding zawarł z Getin Noble Bank S.A. aneks do wyżej wymienionej umowy, zgodnie z którym strony ustaliły cenę za akcje Getin Leasing na poziomie tys. zł oraz kwotę tys. zł tytułu udzielenia Spółce jako kupującemu odroczonego terminu płatności za akcje do dnia Jednocześnie intencją stron umowy było ustanowienie wspólnej kontroli nad Getin Leasing S.A. W związku z powyższym inwestycja w Getin Leasing sklasyfikowana została na dzień jako inwestycja we wspólne przedsięwzięcia i zgodnie z MSSF 11 wyceniana jest metodą praw własności. 12/57

13 2.3. Graficzna struktura Grupy Getin Holding i zatrudnienie na dzień Getin Holding 100% 100% Tax Care Debito NSFIZ 100% 100% Twoja Inicjatywa Fundacja Wspierania Debentures FIZAN 100% Idea Expert 100% 100% 100% PDK Biznes 100% Lion s House 100% Idea Money 61,27% Idea Bank (Polska) 100% 100% 100% Property Solutions FIZAN 100% Grupa GetBack Ellisa Investments Veso Investments sp. z o.o. 51,27% MW Trade 100% Carlise Investments 100% Idea Leasing (Polska) 100% 99,9998% 0,0002% Veso Investments sp. z o.o. SKA Development System 100% Apartamenty Sky Tower 0,05% Idea Leasing S.A. Sp. K. 99,99% 99,99% Idea Bank (Białoruś) Idea Leasing sp. z o.o. 100% 95,5% Białoruski Bank Małego Biznesu (4,49% skupione akcje własne) 0,01% Idea Broker 4,9% 4,9% 100% Idea Leasing sp. z o.o. SKA Idea Leasing & Fleet 99,9% 0,05% 95,1% 100% 0,00035% Getin International (Polska) 95,1% 100% Idea Finance (Białoruś) 0,001% Getin International (Luksemburg) 0,1% 99,999% Idea Bank (Rumunia) 99,88% Idea Finance IFN Idea Broker de Asigurare SRL 99,99% Idea Investment 100% 100% Idea Leasing IFN (Rumunia) 0,01% 22,937% 92,275% Idea Bank (Ukraina) 7,0636% Gwarant Plus (63,80% - skupione akcje własne) 13,265% 100% 100% Carcade 100% Carcade Polska Idea Leasing (Ukraina) 0,001% 99,999% 96,0657% IDEA Bank (Rosja) 99% Carcade Service Centr Karawto 1% 49,28% Getin Leasing 13/57

14 Ilość osób zatrudnionych (w etatach) w spółkach Grupy Kapitałowej Getin Holding Zmiana Getin Holding S.A Grupa Idea Bank (Polska) MW Trade S.A (2) Grupa Carcade (1) (97) Getin International (2) Grupa Idea Bank (Ukraina) (3) (162) Grupa Białoruś (4) (123) Grupa Idea Bank (Rumunia) (5) Razem (330) w tym: Polska Działalność międzynarodowa (346) (1) Carcade, Idea Bank (Rosja), Carcade Service, Carcade Polska, Centr Karawto (2) Getin International S.A., Getin International S.a.r.l. (3) Idea Bank (Ukraina), SF Gwarant Plus, Idea Leasing (Ukraina) (4) Idea Bank (Białoruś), Białoruski Bank Małego Biznesu, Idea Finance (Białoruś), Idea Broker (Białoruś) (5) Idea Bank (Rumunia), Idea Leasing IFN (Rumunia), Idea Broker (Rumunia), Idea Investment, Idea Finance IFN (Rumunia) 2.4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding obejmuje okres 3 miesięcy zakończony oraz zawiera dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony , które nie były przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta oraz dane finansowe na dzień , które były przedmiotem badania przez kluczowego biegłego rewidenta. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską ( MSSF-UE ), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF-UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych ( PLN ), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach polskich złotych. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je 14/57

15 czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony Zmiany w stosowanych standardach i interpretacjach Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w roku 2015: Interpretacja KIMSF 21 Opłaty - zatwierdzona w UE w dniu (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie) Zastosowanie powyższych standardów i zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości Grupy ani na jej sytuację finansową i wyniki działalności. Poza zmianami opisanymi powyżej, polityka rachunkowości zastosowana do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest spójna z polityką, którą zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie: Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze Programy określonych świadczeń: składki pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie). W opinii Grupy zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe o okresie ich początkowego zastosowania. Standardy i interpretacje, które nie są jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską: MSSF 9 Instrumenty finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), MSSF 15 Przychody z umów z klientami (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji 15/57

16 (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Aktywa niematerialne Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 41 Rolnictwo Rolnictwo: uprawy roślinne (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie) Zmiany prezentacji danych porównywalnych W celu lepszego odzwierciedlenia charakteru pozycji wynikowych oraz zapewnienia porównywalności danych finansowych Grupa dokonała poniższych korekt danych porównywalnych w rachunku zysków i strat za okres 3 miesięcy zakończony Korekty w szczególności dotyczyły: reklasyfikacji przychodów i kosztów z tytułu świadczenia usług księgowych, w kwocie odpowiednio tys. zł i 566 tys. zł, reklasyfikacji kosztów z tytułu obsługi bankomatów z pozostałych kosztów operacyjnych do kosztów administracyjnych w kwocie 903 tys. zł, reklasyfikacji części przychodów z tytułu bancassurance rozliczanych w czasie z przychodów prowizyjnych do przychodów odsetkowych zgodnie z rekomendacją nadzorcy w kwocie tys. zł, reklasyfikacji z kosztów odsetkowych do kosztów prowizyjnych kosztów dotyczących transakcji walutowych w kwocie 949 tys. zł ze względu na ich prowizyjny charakter, reklasyfikacji kosztów prowizyjnych dotyczących leasingu finansowego i uspójnienia prezentacji dla podmiotów leasingowych w kwocie tys. zł. 16/57

17 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działaność kontynuowana Dane historyczne 1) Korekta nr 1 Korekta nr 2 Korekta nr 3 Korekta nr 4 Korekta nr 5 Dane przekształcone 2) Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) 949 ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prow izji i opłat (6 538) (3 342) Koszty z tytułu prow izji i opłat (39 986) (566) (949) (38 159) Wynik z tytułu prowizji i opłat (6 538) (949) Przychody z tytułu dyw idend Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych do w artości godziw ej Wynik na pozostałych instrumentach finansow ych Wynik z pozycji w ymiany Strata z tytułu hiperinflacji (zastosow anie MSR 29) (6 467) (6 467) Inne przychody operacyjne (6 744) Inne koszty operacyjne (20 103) (18 634) Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (6 178) Przychody operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów, pożyczek, należności leasingow ych (63 338) (63 338) Ogólne koszty administracyjne ( ) (903) ( ) Wynik z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Podatek dochodow y (11 302) (11 302) Zysk (strata) netto Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Przypadający na udziały niekontrolujące Zysk na jedną akcję: podstaw ow y z zysku za rok obrotow y (w zł) 0, ,04 rozw odniony z zysku za rok obrotow y (w zł) 0, ,04 1) w ykazane w skonsolidow anym spraw ozdaniu finansow ym za okres 3 miesięcy zakończony ) w ykazane w niniejszym skonsolidow anym spraw ozdaniu finansow ym Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za I kwartał 2015 roku Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Zmiana % Wynik z tytułu odsetek (26,2%) Wynik z tytułu prowizji i opłat ,4% Zysk netto, w tym: ,2% Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ,7% Przypadający na udziały niekontrolujące ,4% Wybrane pozycje bilansu Zmiana % Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,8% Suma aktywów ,8% Zobowiązania wobec klientów ,5% Kapitały własne (1,8%) Wybrane wskaźniki finansowe Zmiana % Koszty operacyjne / Przychody operacyjne netto 69,79% 61,20% 8,6% Wynik z tytułu odsetek / Przychody operacyjne netto 38,23% 53,47% (15,2%) Wynik z tytułu prowizji i opłat / Przychody operacyjne netto 42,36% 36,94% 5,4% ROAA (1) 1,42% 1,20% 0,2% ROAE (2) 9,40% 6,28% 3,1% (1) zysk netto za pierwszy kwartał podzielony przez średnią wartość aktywów na koniec pierwszego kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w skali roku (2) zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za pierwszy kwartał podzielony przez średnią wartość kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez wyniku bieżącego okresu) na koniec pierwszego kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w skali roku 17/57

18 Grupa Kapitałowa Getin Holding w okresie 3 miesięcy zakończonym wypracowała zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości tys. zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł tys. zł, zaś na udziały niekontrolujące tys. zł. Poniższa tabela prezentuje wyniki wypracowane przez poszczególne spółki objęte konsolidacją metodą pełną w Grupie Getin Holding wraz z wpływem na skonsolidowany zysk netto akcjonariuszy dominujących wyłączeń transakcji wewnątrz Grupy oraz korekt konsolidacyjnych. Składowe skonsolidowanego zysku netto Grupy Getin Holding Grupa Idea Bank (Polska) Grupa Carcade (6 605) Grupa Idea Bank (Ukraina) (6 212) (10 576) Grupa Białoruś Grupa Idea Bank (Rumunia) (4 706) MW Trade Getin International Getin Holding Wyniki spółek razem Udział w wynikach Getin Leasing Eliminacja transakcji w Grupie (722) (2 718) Zysk netto Grupy GH Udziały niekontrolujące (26 588) (7 856) Zysk netto akcjonariuszy dominujących Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom Odsetki - leasing finansowy Przychody z tytułu porozumień ze szpitalami Przychody z tytułu papierów wartościowych Przychody z tytułu lokat w innych bankach Przychody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego Odsetki od rezerwy obowiązkowej Przychody z tytułu innych lokat na rynku pieniężnym Pozostałe odsetki Razem Koszty z tytułu odsetek Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów Odsetki od zaciągniętych kredytów Koszty z tytułu emisji własnych papierów dłużnych Odsetki od zobowiązań z tytułu zakupu akcji Koszty z tytułu depozytów innych banków Koszty z tytułu innych depozytów na rynku pieniężnym Pozostałe koszty z tytułu odsetek Razem /57

19 2.7. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu prowizji i opłat Z tytułu pośrednictwa w sprzedaży kredytów i produktów inwestycyjnych Z tytułu sprzedaży ubezpieczeń Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek Z tytułu operacji rozliczeniowych i gotówkowych Z tytułu obsługi rachunków bankowych Z tytułu kart płatniczych i kredytowych Z tytułu leasingu finansowego Z tytułu usług księgowych Z tytułu zarządzania portfelem i aktywami Z tytułu usług faktoringowych Pozostałe Razem Koszty z tytułu prowizji i opłat Z tytułu pośrednictwa w sprzedaży kredytów i produktów inwestycyjnych Z tytułu usług księgowych Z tytułu kart płatniczych i kredytowych Z tytułu ubezpieczeń Z tytułu operacji rozliczeniowych i gotówkowych Z tytułu kredytów i pożyczek Z tytułu operacji papierami wartościowymi Pozostałe Razem Inne przychody i koszty operacyjne Inne przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży środków poleasingowych Otrzymane kary, odszkodowania i grzywny Nieruchomości inwestycyjne wyceniane do wartości godziwej Przychody z tyt. usług konsultingowych Przychód ze sprzedaży portfela kredytów i wierzytelności Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody z czynszów Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych Przychody z tyt. odzyskanych należności nieściągalnych Przychody z działalności leasingowej Rozwiązanie rezerw Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody Razem /57

20 Inne koszty operacyjne Koszty sprzedanych środków poleasingowych Windykacja i monitoring należności kredytowych Odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych aktywów Koszty zarządzania wierzytelnościami Koszty sprzedanych towarów i materiałów Rezerwy na przyszłe zobowiązania Koszty czynszów Strata na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych Odpisy na należności nieściągalne Pozostałe koszty Razem Odpisy z tytułu utraty wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom i należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe pożyczki i należności Zobowiazania pozabilansowe Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu Utworzenie Rozwiązanie (94 812) (2 052) - (177) (97 041) Wycena skupionych wierzytelności (25 664) (25 664) Zmiana stanu rezerw netto ujęta w RZiS Wykorzystanie (861) (128) - - (989) Inne zwiększenia Inne zmniejszenia (63 260) (2 186) - (3) (65 449) Inne zwiększenia/zmniejszenia netto (11 110) (2 184) - (3) (13 297) Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu Razem (dane niebadane, przekształcone) Kredyty i pożyczki udzielone klientom i należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe pożyczki i należności Zobowiazania pozabilansowe Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu Utworzenie Rozwiązanie (80 754) (29) - (98) (80 881) Wycena skupionych wierzytelności (8 665) (8 665) Zmiana stanu rezerw netto ujęta w RZiS (98) Wykorzystanie (805) (88) - - (893) Inne zwiększenia Inne zmniejszenia (92 039) (2 878) (1) (33) (94 951) Inne zwiększenia/zmniejszenia netto (41 796) (2 878) 24 (33) (44 683) Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu W pozycji rachunku zysków i strat Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i należności leasingowych ujmowany jest koszt odpisów z tytułu utraty wartości w wysokości tys. zł oraz dodatni wynik z tytułu wyceny skupionych przez Grupę wierzytelności windykacyjnych w wysokości tys. zł (w pierwszym kwartale 2014 odpowiednio: tys. zł i tys. zł). Razem 20/57

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK Wrocław, 23 lutego 2015 Spis treści 1. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A.... 3 1.1. Podstawowe dane Spółki....

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo