Specyfikacja techniczna form reklamy serwowanych przez system AdOcean wymaganych przy stosowaniu na witrynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna form reklamy serwowanych przez system AdOcean wymaganych przy stosowaniu na witrynie www.mamazone.pl"

Transkrypt

1 Specyfikacja techniczna form reklamy serwowanych przez system AdOcean wymaganych przy stosowaniu na witrynie wersja 0.1 Informacja przygotowana na podstawie mo liwo ci technicznych systemu AdOcean I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Przygotowanie kreacji: 1. Wymagamy przes ania jednorazowo kompletu kreacji na ca y okres trwania kampanii minimum 3 dni robocze przed jej rozpocz ciem. W innym przypadku nie gwarantujemy terminowego sprawdzenia materia ów 2. Kreacje musz mie dok adny, za o ony wymiar i wagi nie wi ksze ni podane w punkcie III. Wagi te mog zosta przekroczone gdy okre laj to jasno za o enia kampanii i zosta o to wcze nie zaakceptowane wydawc. 3. Kreacje.swf winny mie przygotowane zast pcze kreacje.gif lub.jpg. Kreacje zast pcze nie s wymagane dla form: toplayer, brandmark, poltergeist, a dla formy typu expand kreacja zast pcza winna mie rozmiary stanu nierozwin tego. 4. Wraz z kompletem kreacji powinien by dostarczony heksadecymalny kolor t a dla kreacji.swf. Punkt pomijamy, je eli t o jest bia e (#FFFFFF). Wymóg ten mo e zosta zaniedbany, tak e w przypadku gdy kreacja jest form layerow (czyli bez html-owego t a, np. brandmark, toplayer). Nie ponosimy odpowiedzialno ci za zmiany wygl du kreacji wynikaj ce z zaniedbania wymagania z tego punktu. 5. Z kompletem kreacji musi by dostarczony aktywny url/urle, na jaki maj odnosi kreacje oraz kody serwuj ce za pomoc których reklama ma by serwowana. Adres docelowy nie mo e by d u szy ni 200 znaków 6. Reklama nie mo e obci a procesora standardowego komputera w wi cej ni 25%. Za standardowy przyjmuje si komputer z procesorem Intel Celeron 1,7 GHz lub AMD Duron 1,7 GHz z zainstalowanym Flash Player w wersji Kreacje.swf typu nie mog by w wersji wy szej ni 9 (Action Script 2.0). 8. W przypadku kreacji zawieraj cych przezroczyste obszary nie dopuszcza si przykrywania ich niewidocznym przyciskiem przechwytuj cym klikni cia jedynie

2 widoczne dla u ytkownika fragmenty kreacji mog przekierowywa po klikni ciu na stron reklamodawcy. 9. Zabronione jest tworzenie kreacji zaci gaj cych dodatkowe elementy lub odwo uj cych si do zewn trznych plików (np.: streaming w kreacjach.swf). Wyj tkiem s kreacje, których za o eniem jest takie w a nie dzia anie. 10. Zabronione jest u ywanie skryptów zmieniaj cych okno przegl darki (wymiar, po o enie). Wyj tek stanowi kreacje, których za o eniem s takie w a nie dzia ania. 11. Zabronione jest u ywanie skryptów ledz cych interakcj u ytkownika (e-tuning). 12. Nie b d przyjmowane kreacje ani kody serwuj ce powoduj ce wyst powanie b dów lub ostrze e podczas serwowania reklamy. 13. Nie zajmujemy si przygotowaniem kodów serwuj cych do reklam. Wraz z kompletem materia ów prosimy o przes anie kodów z jakich kreacje b d serwowane. 14. Je li w kampanii wymagane jest u ycie multiclicktagow (wiecej ni 1 clicktag) prosimy o zaszycie odpowiednio : _root.clicktag1 dla 1 adresu url, _root.clicktag2 dla 2 adresu url, itd. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wielko liter. II. KOMPLET I NAZEWNICTWO MATERIAŁÓW Za komplet materia ów uwa a si : komplet kreacji spe niaj cych wymagania specyfikacji, aktywne adresy url stron docelowych, kody serwuj ce, je li s wymagane. Nazewnictwo materia ów: zaleca si u ywanie nazw typu: forma_kreacji_rozmiar_wersja_serwis; w nazwach nale y u ywa ma ych liter, podkre lników oraz cyfr; zaleca si nie u ywanie spacji w nazwach. Aktywne urle: powinny by podane w tabeli, w której jedna kolumna zawiera nazwy kreacji a druga odpowiadaj cy jej url (nie jest to konieczne w przypadku, gdy dla ca ej kampanii jest tylko jeden adres docelowy).

3 III. DOPUSZCZALNE ROZMIARY KREACJI Maksymalna waga pliku kreacji emitowanego przez system AdOcean wynosi 50 kb. Dopuszczalne rozmiary kreacji oraz czas: NAZWA FORMAT WYMIAR[px] CZAS/UWAGI Baner GIF/JPG, SWF 468x60 400x50 Billboard GIF/JPG, SWF 750x100 Double billboard GIF/JPG, SWF 750x200 Button GIF/JPG, SWF 120x90 Boks reklamowy GIF/JPG, SWF 336x280 Skyscrapper GIF/JPG, SWF 120x600 Super Skyscrapper GIF/JPG, SWF 160x600 Popup GIF/JPG, SWF 250x250 Popunder GIF/JPG, SWF 750x550 Brandmark SWF 300x300 Toplayer SWF 4 : 3 ekranu max.30s. Expand Baner GIF/JPG, SWF 468x60 468x240 Expand Billboard GIF/JPG, SWF 750x x300 Push Billboard GIF/JPG, SWF 750x x300 Expand Skyscraper GIF/JPG, SWF 120x x600 Expand Super Skyscraper GIF/JPG, SWF 160x x600 Scroll Baner GIF/JPG, SWF 468x60 Scroll Billboard GIF/JPG, SWF 750x100 Scroll Skyscrapper GIF/JPG, SWF 120x600 Scroll Super GIF/JPG, SWF 160x600 Skyscrapper Scroller GIF/JPG, SWF 800x30

4 IV. WYMAGANIA OGÓLNE FORM REKLAMY. :: KREACJE.GIF/JPG :: - kreacja musi mie wag oraz rozmiary zgodne z jej opisem - kreacja musi mie tak sam nazw jak kreacja.swf (ró ni si tylko rozszerzeniem). :: KREACJE.SWF :: - kreacja musi mie wag oraz rozmiary zgodne z jej opisem - kreacja musi mie tak sam nazw jak kreacja gif/jpg (ró ni si tylko rozszerzeniem). - wszystkie kreacje.swf, niezale nie od ich formy musz posiada zaszyt zmienn _root.clicktag umo liwiaj c zliczanie klikni przez adserwer: Nad przygotowan animacj tworzymy now warstw. Ustawiamy j jako najwy sz. Rysujemy na niej prostok tny obszar, który przekszta camy na symbol button. Wchodzimy w symbol i nadajemy jego zawarto ci parametr przezroczysto ci. Do symbolu dowi zujemy nast puj ce wywo anie wywo anie funkcji: geturl i ustalamy parametry: geturl(_root.clicktag,"_blank"); UWAGA: NA WIELKO LITER W ZMIENNEJ _root.clicktag Wraz z kreacj.swf nale y dostarczy heksadecymalny kolor t a (z wyj tkiem form layerowych)

5 V. WYMAGANIA SPECYFICZNE FORM REKLAMY. :: BRANDMARK :: Forma reklamy rekomendowana do przegl darek Microsoft Internet Explorer 6.0 i wy szych. Kreacja powinna posiada krzy yk zamykaj cy z geturl("javascript:onfinishedplaying();","_self"); Przez poj cie krzy yk zamykaj cy rozumie si button prostok tny o rozmiarach nakre lonych przez ramiona krzy yka, min. 14x14 pikseli Kreacja powinna posiada przycisk minimalizacji reklamy do postaci belki z geturl("javascript:bm_min();","_self"); W tym kszta cie reklama odpalona z kodu serwuj cego nie mo e blokowa obszaru w przybli eniu wi kszego ni obrys belki. Rozmiar widocznego obszaru w stanie minimalizacji reguluje si parametrami liczbowymi w funkcji bm_min() w kodzie serwuj cym. Niedopuszczalne, aby przezroczysty obszar wielko ci standardowej reklamy by klikalny lub uniemo liwia klikanie na odno niki w tre ci witryny. UWAGA: Dla tej kreacji symbol button nie mo e obejmowa obszaru belki. Kreacja przy chwytaniu za belk nie mo e przenosi na stron Klienta. Kreacja powinna zawiera przycisk powrotu do standardowej wielko ci reklamy z geturl("javascript:bm_max();","_self"); Funkcja odpowiada za zwi kszenie obszaru widocznego do rozmiarów pocz tkowych. Rozmiar ten nale y wyregulowa warto ciami liczbowymi w funkcji bm_max() w kodzie serwuj cym. :: TOPLAYER :: Kreacja powinna posiada krzy yk zamykaj cy z geturl("javascript:onfinishedplayingcross();","_self"); Przez poj cie krzy yk zamykaj cy rozumie si button prostok tny o rozmiarach nakre lonych przez ramiona krzy yka, min. 14x14 pikseli Po pi tnastu sekundach kreacja powinna wywo ywa funkcj : geturl("javascript:onfinishedplaying();","_self");

6 :: EXPAND :: Kreacja powinna mie aktywny obszar na ca ej swojej powierzchni oraz przez ca y czas emisji (w stanie zwini tym oraz w stanie rozwini tym) z poni szym on (rollover) geturl("javascript:doexpand();","_self"); on (rollout) geturl("javascript:dolittle();","_self"); Rozmiar widocznego obszaru w stanie zwini tym oraz rozwini tym reguluje si parametrami liczbowymi w funkcjach dolittle() oraz doexpand() w kodzie serwuj cym. Po najechaniu mysz na reklam powinna si rozwija, natomiast po zdj ciu myszy z obszaru reklamy, warstwa powinna si zwin do stanu pocz tkowego. UWAGA: w przypadku expand skyscrapperów nale y zwróci uwag, czy na danej witrynie, na któr jest przygotowywana kreacja (expand skyscrapper) ma si rozwija w prawo, czy w lewo i zgodnie z tym przygotowa materia. :: PUSH BILLBOARD :: Emisja kreacji rozpoczyna si od wywietlenia postaci zminimalizowanej o wymiarach 750x100 pikseli. Kreacja.swf w momencie za adowania w 100%, wywo uje funkcj dopushlock(). Rozpoczyna samoczynne rozpychanie serwisu i ods anianie warstwy, na której osadzona jest kreacja.swf do rozmiarów 750x300 pikseli. Po 5 sekundach wywo ana zostaje funkcja dopushunlock(), która rozpoczyna stopniowe ci ganie serwisu i zas anianie kreacji.swf do rozmiarów wyj ciowych. Po zako czeniu tego procesu odblokowywane s funkcje dopushon() i dopushoff(), o analogicznym dzia aniu jak opisane wy ej, ich wywo ywanie determinowane jest akcjami u ytkownika (najechanie b d zjechanie myszk z kreacji). Do tej chwili zablokowane powinny by równie efekty animacyjne w kreacji flash wywo ywane po najechaniu b d zjechaniu myszk z kreacji. Kreacja powinna mie aktywny obszar na ca ej swojej powierzchni oraz przez ca y czas emisji (w stanie zwini tym oraz w stanie rozwini tym) z poni szym on (rollover) geturl("javascript:dopushon();","_self"); on (rollout) geturl("javascript:dopushoff();","_self"); Kreacja powinna mie aktywny obszar na ca ej swojej powierzchni oraz przez ca y czas emisji (w stanie zwini tym oraz w stanie rozwini tym) z poni szym on (rollover) geturl("javascript:dopushon();","_self"); on (rollout)

7 geturl("javascript:dopushoff();","_self"); Po za adowaniu kreacja powinna wywo ywa : geturl("javascript:dopushlock();","_self"); Po 5 sec. od za adowania kreacja powinna wywo ywa : geturl("javascript:dopushunlock();","_self"); :: SCROLLER / SCROLL FOOTER :: Kreacja swf efekt scrollowania zrealizowany powinien by w kreacji. Kreacja gif/jpg powinna by statyczna efekt scrollowania uzyskiwany jest przy wykorzystaniu kodu serwuj cego. :: SCROLL :: Kreacja powinna mie zdefiniowan warstw button przygotowan analogicznie jak dla kreacji.swf. Krzy yk ko cz cy scrollowanie jest zapewniany przez kod serwuj cy. WARTO WIEDZIE Jak sprawdzi czy plik.swf posiada poprawnie zaszyty _root.clicktag? W oknie przegl darki (np.: IE 6) wpisujemy adres url do pliku.swf (nie lokalnie, tylko przez dopisujemy bez pozostawiania odst pu:?clicktag= i tak e bez odst pu adres url, na który ma odnosi kreacja, inny ni docelowy dla danej kampanii, np.: Nast pnie klikamy na kreacj. Je li w nowym oknie otworzy si strona, której url wpisali my, to kreacja jest poprawnie wykonana, np.: f? clicktag = l

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL Agora SA, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel. (0-22) 555 4444, faks (0-22) 555 4870, NIP 526-030-56-44 Utworzono: 2004-10-07 Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio System SCADA WinCC poza wszechstronn funkcjonalno ci zintegrowanych mechanizmów programowych oraz szerok gam modu ów opcjonalnych, posiada równie standardowo wbudowane edytory skryptów u ytkownika daj

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Cz sto zadawane pytania

Cz sto zadawane pytania Cz sto zadawane pytania W tym dokumencie znajduj si odpowiedzi na wi kszo z pyta zadawanych przez u ytkowników ESPI. Je li pojawi si pytanie, na które brak tu odpowiedzi, prosimy je zawrze w zwyk ej wiadomo

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

darmo ze stron Macromedia (Adobe)

darmo ze stron Macromedia (Adobe) Tre zaj Tworzenie interaktywnych animacji multimedialnych w rodowisku FLASH. FLASH to zarówno standard animacji umieszczanych na stronach www jak i nazwa programu pochodz cego od firmy Adobe (Macromedia)

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2013 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo