Zakres programowy kursów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres programowy kursów"

Transkrypt

1 Znak sprawy: ZK/5/8.1.1/IT Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Zakres programowy kursów Lp. Numer części Nazwa/kod kursu Zakres programowy /32/33 Specjalista ds. kadr z uprawnieniami zawodowymi KADRY Przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Odpowiedzialność pracodawcy i osób zajmujących się sprawami kadrowymi za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników, czy też ochrony danych osobowych. Zasady gromadzenia dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym, bez zarzutu dyskryminacji i naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - najnowsze stanowiska GIODO. Zasady zbierania danych osobowych kandydatów do pracy oraz postępowania z aktami osobowymi nowy kwestionariusz osobowy. Wpływ zmian w przepisach BHP na praktykę pracodawców. Zasady tworzenia umów o pracę w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron. Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym. Zwolnienia grupowe a zwolnienia indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Korygowanie i duplikowanie świadectwa pracy (np. dla pracowników, którzy zakończyli pracę kilka lat temu). Zmiany w przepisach dot. czasu pracy. Korzyści wynikające z wprowadzenia pracy zmianowej w firmie. Sposoby określania długości okresu rozliczeniowego. Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta. Elastyczne formy czasu pracy. Planowanie czasu pracy - ćwiczenia warsztatowe w grupach. Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty. Rozliczanie czasu pracy. Ewidencjonowanie czasu pracy. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy: Urlopy wypoczynkowe - ćwiczenia z udzielania i rozliczania urlopów pracowniczych, Urlopy rodzicielskie. Praca tymczasowa - praca z typowymi dokumentami stosowanymi w branży pracy tymczasowej (umowy, zamówienia). Współpraca ze związkiem zawodowym i radą pracowników. Przepisy o radach pracowników. PŁACE Obliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i z umów cywilno-prawnych (ćwiczenia): Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy oraz za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, Ekwiwalent pieniężny za urlop - zasady obliczania ekwiwalentu w różnych systemach wynagrodzeń. Zastosowanie zasad dotyczących obliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop przy obliczaniu innych świadczeń ze stosunku pracy. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych: Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej. Wynagrodzenie za czas dyżuru. Wynagrodzenie za przestój. Odprawy i odszkodowania. Ustalanie rodzaju przychodu, podstawy opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy. Ustalanie podstawy wymiaru składek ZUS i składki zdrowotnej, obliczanie składek. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków. Potrącenia z umów cywilno-prawnych. Tworzenie list płac dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, z uwzględnieniem różnorodnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń pozapłacowych

2 /32/ /32/ /32/33 Kadry i płace w praktyce - warsztaty Program Płatnik - najnowsze zmiany w wersji Rozszerzenie wymiany danych z ZUS od Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2015 od (np. abonamentów medycznych, diet i innych należności z tytułu podróży służbowej, pokrywania kosztów zakwaterowania, dofinansowania wypoczynku, świadczeń finansowanych z fundusz socjalnego, szczepień ochronnych, polis ubezpieczeniowych, świadczeń z tytułu udziału pracownika w imprezie integracyjnej, posiłków finansowanych przez pracodawcę, upominków okolicznościowych, udostępnienia lokalu mieszkalnego itp.). Rozliczenia z ZUS-em i Urzędem Skarbowym UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz sporządzanie dokumentów korygujących, Wysokość i zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FEP, Fundusz Pracy i FGŚP, Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (porównanie katalogu wyłączeń z podstawy wymiaru składek ZUS z katalogiem zwolnień podatkowych). Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia 30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Skutki przedwczesnego zaprzestania opłacania składek ZUS. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowej kalkulacji listy płac. Aspekty prawne nawiązywania stosunku pracy. Umowa o pracę. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozwiązywanie stosunku pracy. Czas pracy w praktyce. Urlopy wypoczynkowe w praktyce. Inne urlopy: macierzyńskie, wychowawcze, okolicznościowe, bezpłatne. System wynagrodzeń - co oznacza i jak wpływa na listę płac. Lista płac dla pracownika. Minimalne wynagrodzenie za pracę w aspekcie kadrowo-płacowym. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zaliczka na podatek dochodowy. Przychody zwolnione od podatku i składek - zestawienie porównawcze. Technika naliczania listy płac z różnych tytułów - omówienie porównawcze. Listy płac - naliczenie wynagrodzenia do wypłaty poprzez obliczenia składek ZUS, zaliczki na podatek i wynagrodzenia netto ćwiczenia. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia a fakultatywne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent pieniężny za urlop. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Nieobecność pracownika i jej wpływ na listę płac. Obliczanie różnych składników wynagrodzeń. Zasady obliczania różnych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy: "Wieloskładnikowe" listy płac ćwiczenia. Pułapki przy sporządzaniu listy płac - rady praktyczne. Uprawnienia organów kontrolnych w zakresie przestrzegania prawa pracy. Nowe funkcje w programie Płatnik. Omówienie pojęć związanych z nowym portalem komunikacyjnym PUE ZUS. Portal PUE. Zmiany w zakresie wymiany danych z ZUS. Stanowisko organów skarbowych w zakresie dofinansowania okularów dla pracowników w sytuacji wystąpienia ich do pracodawcy o skierowanie na badania w związku z pogorszeniem wzroku przed upływem wyznaczonego przez lekarza terminu kolejnych badań profilaktycznych. Opodatkowanie wypłacanych odpraw dla pracowników w świetle wprowadzonych od 1 stycznia 2015 roku nowych przepisów. Opodatkowanie samochodów służbowych wykorzystywanych dla celów prywatnych po r. (tym problem paliwa).

3 /32/ /32/33 Zasiłki w 2015 r. - stosowanie zmienionych przepisów dotyczących wszelkich zasiłków i świadczeń rehabilitacyjnych od Umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem zmian w latach od Opodatkowanie świadczeń otrzymanych od banków w ramach promocji m.in. cash back, rabatów, bonów towarowych, programów komputerowych umożliwiających dokonanie zakupów u wybranych producentów i sprzedawców. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie imprez integracyjnych - omówienie skutków podatkowych. Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów po r. Konkursy organizowane przez zakłady pracy w świetle nowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Podatek a outsourcing pracowniczy. Zmiana wykładni Ministerstwa Finansów w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych przez zakłady pracy za działaczy związkowych. Opodatkowanie tzw. diety ujemnej w podróżach służbowych - stanowisko organów skarbowych. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za managera w tym OC. Opodatkowanie m.in. medali okolicznościowych, dyplomów, pucharów, kwiatów dla pracowników. Opodatkowanie ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej - możliwości zwolnienia podatkowego. Nowe stanowisko fiskusa w zakresie opodatkowania wydatków za parkingi oraz autostrady ponoszonych w trakcie podróży służbowych. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika w tym świadczeń socjalnych m.in. sali gimnastycznej, basenu. Wyjaśnienie MF dotyczące składek społecznych i zdrowotnych płaconych za pracownika, byłego pracownika, zleceniobiorcę przez zakład pracy - kontrowersje podatkowe. Obowiązki płatnika w przypadku świadczeń w naturze wydawanych pracownikom przebywającym na zasiłkach chorobowych lub macierzyńskich. Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków. Opodatkowanie świadczeń z Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej. Opodatkowanie świadczeń po zmarłym, byłym, aktualnym pracowniku oraz emerycie-renciście m.in. w zakresie umorzonych pożyczek, zapomóg. Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych oraz prywatnych dla celów służbowych w aspekcie podatkowym. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów. Darowizny na rzecz pracowników. Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu. Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych Zasiłek macierzyński. Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: wysokość, warunki niezbędne do przyznania, przypadki, w których świadczenia nie przysługują, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości. Zasiłek opiekuńczy: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku i okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku, praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego (opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym), przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, dokumenty niezbędne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty zasiłku opiekuńczego. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń. Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami. Uregulowania prawne w zakresie umów cywilnoprawnych - w oparciu o Kodeks Cywilny. Zapisy w umowach a kwalifikacja umów. Umowy zlecenia. Umowy o dzieło. Zmiany w zakresie obejmowania składkami ZUS umów cywilnoprawnych w tym m.in. rządowy projekt ustawy. Urlopy osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Dodatkowe świadczenia dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne - korzystanie z samochodów, telefonów, laptopów, szkoleń. Podróże służbowe i delegacje. Badania lekarskie i BHP - obowiązki przy umowach cywilnoprawnych. Umowy cywilnoprawne a składki ZUS. Konsekwencje błędnego zakwalifikowania umowy cywilnoprawnej (składkowe i podatkowe). Zawieranie umów cywilnoprawnych a prowadzenie działalności gospodarczej. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Umowy agencyjne i umowy o świadczenie usług. Kontrakty menedżerskie. Samozatrudnienie - korzyści i zagrożenia. Wolontariat.

4 /32/ /32/ / Świadczenia pozapłacowe na rzecz pracownika od Prawo pracy w 2015 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie uprawnień rodzicielskich, czasu pracy, urlopu wychowawczego i urlopu wypoczynkowego pracowników od Ubezpieczenia społeczne i zasiłki - w świetle ostatnich nowelizacji, planowanych zmian w latach 2015/2016 i kontroli ZUS (ze szczególnym uwzględnieniem umów cywilnoprawnych), od Tworzenie harmonogramów w różnych systemach czasu pracy - zgodnie z nowymi przepisami Świadczenia na rzecz pracowników. Rozliczanie świadczeń ze stosunku pracy. Rozliczanie umów cywilnoprawnych. Świadczenia BHP. Abonamenty medyczne pracowników i członków ich rodzin. Używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i służbowych do celów prywatnych. Telefony. I inne. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Uprawnienia rodzicielskie pracowników. Urlop wypoczynkowy. Problematyka czasu pracy, w tym czas pracy pracowników niepełnosprawnych. Badania profilaktyczne pracowników. Nowe regulacje, w tym: Nowe zasady wystawiania świadectw pracy. Zgodne z prawem potrącenia z wynagrodzeń (kwoty wolne od potrąceń). Nowa ustawa antykryzysowa. Proponowane zmiany w zakresie urlopów wypoczynkowych i wynagrodzenia pracownia w przypadku niewykonywania pracy. Umowy o pracę. Składki ZUS od świadczeń socjalnych - ZUS kontroluje i oskładkuje fundusz socjalny. Umowy cywilnoprawne w świetle zmian od 2016r. (zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składek przy umowach zlecenia i zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych z tytułu kilku zleceń od 2016r.) - ZUS i PIP kontrolują, a ZUS oskładkuje umowy cywilnoprawne. Kontrole ZUS w 2015r. - zmiany w dokumentacji zasiłkowej: ZUS ZLA, ZUS ZLA (K). System ubezpieczeń społecznych po roku - OSTATNIE NOWELIZACJE - SYSTEM e-wuś i nowe kody do ubezpieczeń społecznych. Tworzenie harmonogramów czasu pracy. Godziny pracy do zaplanowania. Doba pracownicza - różne godziny rozpoczynania pracy. Ruchoma organizacja czasu pracy. Odpoczynki dobowe i tygodniowe. Okres rozliczeniowy a planowanie grafików. Dni wolne w harmonogramie czasu pracy. Planowanie pracy niepełnoetatowców. Planowany a wykonany czas pracy. Wyjścia prywatne a harmonogram czasu pracy. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych po zmianie przepisów.

5 Wpływ korygowania dokumentacji płacowej na składki ZUS i zaliczkę na podatek - warsztaty Operator DTP /29 Projektowanie stron w systemie WordPress z elementami Adobe Dreamweaver Corel Draw x7 - pakiet zintegrowany Zarządzanie kolorem /26 WordPressprojektowanie i zarządzanie platformą blogową Adobe After Effects - moduł 2 Zasady korygowania list płac w przypadku nadpłaty - omówienie najczęściej występujących przypadków. Korygowanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy na liście płac i w dokumentacji rozliczeniowej ZUS. Zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy ograniczenia składek. Niedopłata składek ZUS. Błędne rozliczenie umowy cywilnoprawnej w praktyce. Korekta błędów występujących przy rozliczaniu urlopów wychowawczych i macierzyńskich oraz danych wykazywanych w RCA i RSA. Rozliczenie nadpłat zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zalecenia pokontrolne na korygowanej liście płac oraz dokumentacji rozliczeniowej - czyli bieżąca współpraca z ZUS i US w praktyce. Przykładowe listy płac, dokumenty rozliczeniowe - omówienie i obliczenia. Preferencje programów i dokumentów. Obszar roboczy. Dokument/plik. Współpraca pomiędzy programami. Typy przygotowywanych prac. Prace wykonywane w Adobe Photoshop. Prace wykonywane w Adobe Illustrator. Prace wykonywane w Adobe InDesign. Prace wykonywane w Adobe Acrobat. Praca z kolorem. Korekcja barw. Retusz. Tworzenie figur 3D. Tworzenie makiet opakowań. Efekty i filtry. Praca z przezroczystością. Użycie skryptów. Tworzenie i wykorzystanie stylów. Tworzenie tabel. Zalewki. Tworzenie plików PDF, PDF/X Standardy budowy stron WWW. Podstawowe elementy strony WWW. Wprowadzenie do optymalizacji strony www. Popularne systemy zarządzania treścią WordPress, Joomla, Drupal Wymagania oraz instalacja systemu WordPress. Przegląd interfejsu oraz ustawień w WordPress. Tworzenie zawartości serwisu. Dodawanie widgetów oraz ich integracja z szablonami. Interfejs programu Adobe Dreamweaver. Integracja z Adobe Dreamweaver. Formatowanie strony i edycja układu strony w oparciu o style CSS. Zarządzanie i edycja wyglądu szablonu strony. Wykorzystanie multimediów na stronie. Instalacja i przegląd wtyczek. Administracja WordPress. Publikowanie strony na serwerze. Indeksacja strony www w wyszukiwarce Google. Integracja z Google Analytics statystyki. Narzędzia Google dla webmasterów. Tips & Triks Rysowanie, kontury, wypełnianie i efekty specjalne. PowerTrace automatyczna zamiana pikseli w krzywe. Praca z tekstem. Grafika pikselowa Corel Photo-Paint. Przygotowanie projektów. Drukowanie i eksport. Dodatki dostarczane z pakietem. Grafika wektorowa i efekty specjalne. Praca z tekstem. Grafika pikselowa Corel Photo-Paint. Przygotowanie projektów. Dodatki dostępne po zalogowaniu. Drukowanie. Sprawdzanie przygotowanych plików Światło i kolor. Barwa w zapisie cyfrowym. Metameryzm. Urządzenia czytające i tworzące obraz. Profile ICC. Monitor kalibracja i profilowanie. Skaner kalibracja i profilowanie. Aparat cyfrowy profilowanie sceny. Drukarka kalibracja i profilowanie. Ustawienia systemu i programów. Praktycznie użycie profili ICC. Proof. Symulacje przestrzeni barw Wymagania oraz instalacja systemu WordPress. Plik konfiguracyjny oraz przygotowanie bazy danych MySQL. Przegląd ustawień w WordPress. Zarządzanie i edycja wyglądu szablonu strony. Integracja z Adobe Dreamweaver. Pierwszy własny szablon do WordPressa. Tworzenie własnego menu. Dodawanie widgetów. Mój pierwszy wpis!. Czym powinny charakteryzować się dobre wpisy? Modyfikacja wpisów oraz stron bloga. Zarządzanie multimediami. Tworzenie kategorii wpisów. Zarządzanie komentarzami oraz tagami informacji. Instalacja i przegląd wtyczek. Indeksacja zawartości WordPressa przez Google. Integracja z portalami społecznościowymi. Wady i zalety WordPressa. Tips & Triks i dodatki do WordPress Właściwa organizacja pracy workflow przy skomplikowanych projektach. Animacja dla zaawansowanych w dwóch i trzech wymiarach. Zaawansowane kluczowanie green- i blueboxu przy użyciu efektu Keylight. Twórcze wykorzystanie efektów fraktalnych do generowania teł i efektów specjalnych. Zaawansowane efekty zjawisk fizycznych CC Particle World. Time Remapping i zaawansowany slow motion z zastosowaniem Pixel Analizera. Motion Tracking. Praca z obiektami wektorowymi grafiką i tekstem,

6 / /30 Adobe Flash i Action Script - moduł 1 i 2 Adobe After Effects - moduł 1 Adobe InDesign - moduł 2, tworzenie prezentacji multimedialnych Przygotowanie do druku - od / Zarządzanie kolorem w dwóch i trzech wymiarach. Praca z mapami bitowymi. Wprowadzenie do pracy ze skryptami. Finalna post-produkcja i eksport: motion blur i kąt sektora kamery. Konfiguracja programu. Narzędzia Flasha. Ustawienia dokumentu. Tworzenie prostych kształtów wektorowych. Edycja obiektów wektorowych. Import plików graficznych. Rodzaje tekstów. Transformacje i przekształcenia obiektów. Użycie funkcji Break Apart. Symbole. Tworzenie i edycja symboli. Efekty i filtry. Przekształcenia 3D i Vanishing Point. Praca z narzędziem Deco Tool, Brush oraz Spry Brush Tool. Maski wektorowe. Zasady tworzenia animacji. Tworzenie animacji typu Motion Tween. Tworzenie animacji typu Classic Tween. Animacje z użyciem masek. Animacje po ścieżce, edycja ścieżki. Tworzenie banerów internetowych i reklam. Motion Editor edycja animacji typu Motion Tween. Dodawanie efektów typu Easing. Animacje 3D. Praca z narzędziem Bone Tool i kinematyka odwrotna. Animacje z użyciem kości i kinematyki odwrotnej. Zasady tworzenia dokumentów interaktywnych. Podstawy ActionScript 3.0. ActionScript 3.0 a ActionScript 2.0. Tworzenie prostych reklam interaktywnych z użyciem języka AS 2.0. Tworzenie prostych reklam interaktywnych z użyciem języka AS 3.0. Tworzenie interaktywnej galerii zdjęć (lub panoramy) za pomocą AS 3.0. Tworzenie projektów interaktywnych z użyciem możliwości 3D (AS 3.0). Praca z komponentami i ActionScript 3.0. Tworzenie strony WWW z użyciem komponentów (AS 3.0). Ładowanie zewnętrznych danych tekstowych do prezentacji Flash (AS 3.0). Ładowanie zewnętrznych zdjęć i plików SWF (AS 3.0). Testowanie pracy. Eksport plików SWF. Rozszerzamy możliwości Flasha. Tips & Triks Wprowadzenie do compositingu i cyfrowej obróbki obrazu / podstawowe pojęcia, nowy interfejs Adobe After Effects, podstawowy workflow After Effects, pliki źródłowe / warstwy / kompozycje / pre-compose / parenting, animacja klatek kluczowych, praca z efektami i presetami animacji, maski i kluczowanie, wprowadzenie do przestrzeni 3D / praca z kamerą i światłami, praca z tekstem w 2D i 3D / twórcze animowanie pojawiania się i znikania tekstu, generacja tła twórcze wykorzystanie gradientów i fraktali, zaawansowane efekty symulacji zjawisk fizycznych CC Particle World, Time Remapping, wprowadzenie do komend skryptów / polecenie Wiggle, eksport animacji do różnych formatów, integracja After Effects z Premiere i Encore Elementy strony i wzorce, Kolor, Długie dokumenty, Tekst i typografia, Elementy graficzne i inne obiekty, Tabele, Funkcje wyszukiwania i zamiany, Skrypty, Funkcje pomocnicze/sprawdzające programu InDesign, Przygotowanie do druku, Dokumenty interaktywne, Projektowanie prezentacji na różne media, Tworzenie różnorodnych układów prezentacji, Przygotowanie grafiki, Tworzenie animacji, Tworzenie animowanych banerów i czołówek, Wprowadzenie do elementów interaktywnych, Nawigacja w prezentacji, Tworzymy pokaz zdjęć lub galerię. Wykorzystanie filmów wideo, muzyki i narratora, Dodajemy elementy Formularza (tylko w pliku PDF), Zapis efektów pracy, Wykorzystanie Adobe Flash do przekształcenia prezentacji w aplikację na CD, tablet lub komórkę Grafika, tekst, strona, dokument. Formaty plików w przygotowaniu do druku. Przygotowanie plików źródłowych. Czcionki fonty Praca z kolorem, przestrzenie barwne, farby. Definiowanie podstawowych założeń przygotowywanego projektu. Obróbka kolorystyczna za pomocą profili koloru. Elementy przezroczyste, wtapiania, miękkie cienie. Maksymalne nafarbienie. Definiowanie nadruków i zalewek trapping. Metody uszlachetniania druku. Techniki druku. Przygotowanie plików do CTF i CTP. Soft proof. Funkcje sprawdzające Acrobat a. Ustawienia Inspekcji. Funkcje PitStop a Światło i kolor. Barwa w zapisie cyfrowym. Metameryzm. Urządzenia czytające i tworzące obraz. Profile ICC. Monitor kalibracja i profilowanie. Skaner kalibracja i profilowanie. Aparat cyfrowy profilowanie sceny. Drukarka kalibracja i profilowanie. Ustawienia systemu i programów. Praktycznie użycie profili ICC. Proof. Symulacje przestrzeni barw

7 Operator DTP / VMware vsphere: Fast Track zawiera pełne przygotowanie do egzaminu VCP5-DV - od Marketing mobilny - tworzenie mobilnych stron www i aplikacji Preferencje programów i dokumentów. Obszar roboczy. Dokument/plik. Współpraca pomiędzy programami. Typy przygotowywanych prac. Prace wykonywane w Adobe Photoshop. Prace wykonywane w Adobe Illustrator. Prace wykonywane w Adobe InDesign. Prace wykonywane w Adobe Acrobat. Praca z kolorem. Korekcja barw. Retusz. Tworzenie figur 3D. Tworzenie makiet opakowań. Efekty i filtry. Praca z przezroczystością. Użycie skryptów. Tworzenie i wykorzystanie stylów. Tworzenie tabel. Zalewki. Tworzenie plików PDF, PDF/X Wprowadzenie do wirtualizacji firmy VMware, Maszyny wirtualne, VMware vcenter Server, Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi sieciami, Konfiguracja i zarządzanie pamięcią masową w vsphere, Zarządzanie maszynami wirtualnymi, Autoryzacja i kontrola dostępu Monitoring i zarządzanie zasobami, Wysoka dostępność i Fault Tolerance, Skalowanie hostów, Skalowanie sieci. Skalowanie pamięci masowych. Ochrona danych. Zarządzanie zmianami. VMware vsphere Management Assistant. Instalacja komponentów VMware vsphere 5. Tworzenie nowoczesnych stron www. Możliwości i ograniczenia Internetu. Zasady projektowania i tworzenia serwisów internetowychstandardy budowy stron WWW. Podstawowe elementy strony WWW. Interfejs i narzędzia Adobe Fireworks CS6. Tworzenie elementów graficznych na stronę WWW w programie Adobe Fireworks. Tworzenie projektu strony www. Cięcie, edycja i eksport projektu. Tworzenie elementów ozdobnych (strzałki, bullety, nagłówki itp.). Zapis i optymalizacja elementów graficznych. Przygotowanie struktury serwisu WWW. Interfejs programu Adobe Dreamweaver CS6. Tworzenie site a. Porównanie różnych metod budowy layoutu strony WWW. Przegląd layoutów stron WWW. Zasady budowy layoutu w Adobe Dreamweaver CS6. Zasady użycia stylów CSS. Tworzenie strony WWW. Wprowadzanie treści strony. Formatowanie strony i edycja układu strony w oparciu o style CSS Tworzenie atrakcyjnej nawigacji. Optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek internetowych. Praca z grafiką. Zaawansowane formatowanie tekstów. Arkusze stylów CSS głębsze spojrzenie. Tworzenie animacji na bazie stylów CSS. Budowa szablonów stron WWW. Zasady użycia animacji Flash na stronie WWW. Tworzenie stron WWW na podstawie szablonów Dreamweavera. Praca z formularzem WWW. Testowanie i walidacja strony WWW. Konfiguracja serwera WWW. Przesyłanie i aktualizacja strony na serwer WWW. JavaScrip na stronie WWW. Współpraca z dodatkami JavaScript. Tworzenie interaktywnej galerii typu Lightbox. Tworzenie elementów Ajax. Osadzenie mapy Google na stronie. Dodatkowe biblioteki JavaScript np. JQuery. Pływające reklamy Flash na stronie WWW. Wykorzystanie filmów wideo i muzyki na stronie WWW. Tips & Triks, biblioteki Javascript oraz dodatki do programu. Tworzenie responsywnych stron www. Adobe Dreamweaver. Projektowanie i tworzenie stron WWW. Praca z CSS. Animacje CSS. Media Queries Zapytania o media. Formularze HTML5. Podstawy języka JavaScript. Biblioteki JavaScript jquerymobile, Adobe Edge Animate. Adobe Edge Animate głębsze spojrzenie. Testowanie strony na urządzeniach mobilnych. Tworzenie natywnej aplikacji ios, Windows, Android

Na wstępie przekaŝę Państwu kilka informacji o nas. Jesteśmy Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym Adobe, Apple, Corel, Quark i Pinnacle.

Na wstępie przekaŝę Państwu kilka informacji o nas. Jesteśmy Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym Adobe, Apple, Corel, Quark i Pinnacle. Szanowni Państwo, nawiązując do otrzymanej wiadomości przesyłam szczegółowe informacje dotyczące szkolenia Tworzenie stron www moduł I realizowanego w Krakowie przez Akademię IT Media. Na wstępie przekaŝę

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2015 C O G N I T Y APLIKACJE GRAFICZNE I WWW

KATALOG 2015 C O G N I T Y APLIKACJE GRAFICZNE I WWW COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 APLIKACJE GRAFICZNE I WWW O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo