Zakres programowy kursów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres programowy kursów"

Transkrypt

1 Znak sprawy: ZK/5/8.1.1/IT Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Zakres programowy kursów Lp. Numer części Nazwa/kod kursu Zakres programowy /32/33 Specjalista ds. kadr z uprawnieniami zawodowymi KADRY Przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Odpowiedzialność pracodawcy i osób zajmujących się sprawami kadrowymi za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników, czy też ochrony danych osobowych. Zasady gromadzenia dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym, bez zarzutu dyskryminacji i naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - najnowsze stanowiska GIODO. Zasady zbierania danych osobowych kandydatów do pracy oraz postępowania z aktami osobowymi nowy kwestionariusz osobowy. Wpływ zmian w przepisach BHP na praktykę pracodawców. Zasady tworzenia umów o pracę w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron. Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym. Zwolnienia grupowe a zwolnienia indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Korygowanie i duplikowanie świadectwa pracy (np. dla pracowników, którzy zakończyli pracę kilka lat temu). Zmiany w przepisach dot. czasu pracy. Korzyści wynikające z wprowadzenia pracy zmianowej w firmie. Sposoby określania długości okresu rozliczeniowego. Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta. Elastyczne formy czasu pracy. Planowanie czasu pracy - ćwiczenia warsztatowe w grupach. Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty. Rozliczanie czasu pracy. Ewidencjonowanie czasu pracy. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy: Urlopy wypoczynkowe - ćwiczenia z udzielania i rozliczania urlopów pracowniczych, Urlopy rodzicielskie. Praca tymczasowa - praca z typowymi dokumentami stosowanymi w branży pracy tymczasowej (umowy, zamówienia). Współpraca ze związkiem zawodowym i radą pracowników. Przepisy o radach pracowników. PŁACE Obliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i z umów cywilno-prawnych (ćwiczenia): Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy oraz za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, Ekwiwalent pieniężny za urlop - zasady obliczania ekwiwalentu w różnych systemach wynagrodzeń. Zastosowanie zasad dotyczących obliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop przy obliczaniu innych świadczeń ze stosunku pracy. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych: Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej. Wynagrodzenie za czas dyżuru. Wynagrodzenie za przestój. Odprawy i odszkodowania. Ustalanie rodzaju przychodu, podstawy opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy. Ustalanie podstawy wymiaru składek ZUS i składki zdrowotnej, obliczanie składek. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków. Potrącenia z umów cywilno-prawnych. Tworzenie list płac dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, z uwzględnieniem różnorodnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń pozapłacowych

2 /32/ /32/ /32/33 Kadry i płace w praktyce - warsztaty Program Płatnik - najnowsze zmiany w wersji Rozszerzenie wymiany danych z ZUS od Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2015 od (np. abonamentów medycznych, diet i innych należności z tytułu podróży służbowej, pokrywania kosztów zakwaterowania, dofinansowania wypoczynku, świadczeń finansowanych z fundusz socjalnego, szczepień ochronnych, polis ubezpieczeniowych, świadczeń z tytułu udziału pracownika w imprezie integracyjnej, posiłków finansowanych przez pracodawcę, upominków okolicznościowych, udostępnienia lokalu mieszkalnego itp.). Rozliczenia z ZUS-em i Urzędem Skarbowym UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz sporządzanie dokumentów korygujących, Wysokość i zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FEP, Fundusz Pracy i FGŚP, Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (porównanie katalogu wyłączeń z podstawy wymiaru składek ZUS z katalogiem zwolnień podatkowych). Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia 30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Skutki przedwczesnego zaprzestania opłacania składek ZUS. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowej kalkulacji listy płac. Aspekty prawne nawiązywania stosunku pracy. Umowa o pracę. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozwiązywanie stosunku pracy. Czas pracy w praktyce. Urlopy wypoczynkowe w praktyce. Inne urlopy: macierzyńskie, wychowawcze, okolicznościowe, bezpłatne. System wynagrodzeń - co oznacza i jak wpływa na listę płac. Lista płac dla pracownika. Minimalne wynagrodzenie za pracę w aspekcie kadrowo-płacowym. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zaliczka na podatek dochodowy. Przychody zwolnione od podatku i składek - zestawienie porównawcze. Technika naliczania listy płac z różnych tytułów - omówienie porównawcze. Listy płac - naliczenie wynagrodzenia do wypłaty poprzez obliczenia składek ZUS, zaliczki na podatek i wynagrodzenia netto ćwiczenia. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia a fakultatywne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent pieniężny za urlop. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Nieobecność pracownika i jej wpływ na listę płac. Obliczanie różnych składników wynagrodzeń. Zasady obliczania różnych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy: "Wieloskładnikowe" listy płac ćwiczenia. Pułapki przy sporządzaniu listy płac - rady praktyczne. Uprawnienia organów kontrolnych w zakresie przestrzegania prawa pracy. Nowe funkcje w programie Płatnik. Omówienie pojęć związanych z nowym portalem komunikacyjnym PUE ZUS. Portal PUE. Zmiany w zakresie wymiany danych z ZUS. Stanowisko organów skarbowych w zakresie dofinansowania okularów dla pracowników w sytuacji wystąpienia ich do pracodawcy o skierowanie na badania w związku z pogorszeniem wzroku przed upływem wyznaczonego przez lekarza terminu kolejnych badań profilaktycznych. Opodatkowanie wypłacanych odpraw dla pracowników w świetle wprowadzonych od 1 stycznia 2015 roku nowych przepisów. Opodatkowanie samochodów służbowych wykorzystywanych dla celów prywatnych po r. (tym problem paliwa).

3 /32/ /32/33 Zasiłki w 2015 r. - stosowanie zmienionych przepisów dotyczących wszelkich zasiłków i świadczeń rehabilitacyjnych od Umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem zmian w latach od Opodatkowanie świadczeń otrzymanych od banków w ramach promocji m.in. cash back, rabatów, bonów towarowych, programów komputerowych umożliwiających dokonanie zakupów u wybranych producentów i sprzedawców. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie imprez integracyjnych - omówienie skutków podatkowych. Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów po r. Konkursy organizowane przez zakłady pracy w świetle nowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Podatek a outsourcing pracowniczy. Zmiana wykładni Ministerstwa Finansów w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych przez zakłady pracy za działaczy związkowych. Opodatkowanie tzw. diety ujemnej w podróżach służbowych - stanowisko organów skarbowych. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za managera w tym OC. Opodatkowanie m.in. medali okolicznościowych, dyplomów, pucharów, kwiatów dla pracowników. Opodatkowanie ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej - możliwości zwolnienia podatkowego. Nowe stanowisko fiskusa w zakresie opodatkowania wydatków za parkingi oraz autostrady ponoszonych w trakcie podróży służbowych. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika w tym świadczeń socjalnych m.in. sali gimnastycznej, basenu. Wyjaśnienie MF dotyczące składek społecznych i zdrowotnych płaconych za pracownika, byłego pracownika, zleceniobiorcę przez zakład pracy - kontrowersje podatkowe. Obowiązki płatnika w przypadku świadczeń w naturze wydawanych pracownikom przebywającym na zasiłkach chorobowych lub macierzyńskich. Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków. Opodatkowanie świadczeń z Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej. Opodatkowanie świadczeń po zmarłym, byłym, aktualnym pracowniku oraz emerycie-renciście m.in. w zakresie umorzonych pożyczek, zapomóg. Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych oraz prywatnych dla celów służbowych w aspekcie podatkowym. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów. Darowizny na rzecz pracowników. Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu. Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych Zasiłek macierzyński. Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: wysokość, warunki niezbędne do przyznania, przypadki, w których świadczenia nie przysługują, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości. Zasiłek opiekuńczy: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku i okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku, praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego (opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym), przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, dokumenty niezbędne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty zasiłku opiekuńczego. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń. Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami. Uregulowania prawne w zakresie umów cywilnoprawnych - w oparciu o Kodeks Cywilny. Zapisy w umowach a kwalifikacja umów. Umowy zlecenia. Umowy o dzieło. Zmiany w zakresie obejmowania składkami ZUS umów cywilnoprawnych w tym m.in. rządowy projekt ustawy. Urlopy osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Dodatkowe świadczenia dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne - korzystanie z samochodów, telefonów, laptopów, szkoleń. Podróże służbowe i delegacje. Badania lekarskie i BHP - obowiązki przy umowach cywilnoprawnych. Umowy cywilnoprawne a składki ZUS. Konsekwencje błędnego zakwalifikowania umowy cywilnoprawnej (składkowe i podatkowe). Zawieranie umów cywilnoprawnych a prowadzenie działalności gospodarczej. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Umowy agencyjne i umowy o świadczenie usług. Kontrakty menedżerskie. Samozatrudnienie - korzyści i zagrożenia. Wolontariat.

4 /32/ /32/ / Świadczenia pozapłacowe na rzecz pracownika od Prawo pracy w 2015 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie uprawnień rodzicielskich, czasu pracy, urlopu wychowawczego i urlopu wypoczynkowego pracowników od Ubezpieczenia społeczne i zasiłki - w świetle ostatnich nowelizacji, planowanych zmian w latach 2015/2016 i kontroli ZUS (ze szczególnym uwzględnieniem umów cywilnoprawnych), od Tworzenie harmonogramów w różnych systemach czasu pracy - zgodnie z nowymi przepisami Świadczenia na rzecz pracowników. Rozliczanie świadczeń ze stosunku pracy. Rozliczanie umów cywilnoprawnych. Świadczenia BHP. Abonamenty medyczne pracowników i członków ich rodzin. Używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i służbowych do celów prywatnych. Telefony. I inne. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Uprawnienia rodzicielskie pracowników. Urlop wypoczynkowy. Problematyka czasu pracy, w tym czas pracy pracowników niepełnosprawnych. Badania profilaktyczne pracowników. Nowe regulacje, w tym: Nowe zasady wystawiania świadectw pracy. Zgodne z prawem potrącenia z wynagrodzeń (kwoty wolne od potrąceń). Nowa ustawa antykryzysowa. Proponowane zmiany w zakresie urlopów wypoczynkowych i wynagrodzenia pracownia w przypadku niewykonywania pracy. Umowy o pracę. Składki ZUS od świadczeń socjalnych - ZUS kontroluje i oskładkuje fundusz socjalny. Umowy cywilnoprawne w świetle zmian od 2016r. (zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składek przy umowach zlecenia i zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych z tytułu kilku zleceń od 2016r.) - ZUS i PIP kontrolują, a ZUS oskładkuje umowy cywilnoprawne. Kontrole ZUS w 2015r. - zmiany w dokumentacji zasiłkowej: ZUS ZLA, ZUS ZLA (K). System ubezpieczeń społecznych po roku - OSTATNIE NOWELIZACJE - SYSTEM e-wuś i nowe kody do ubezpieczeń społecznych. Tworzenie harmonogramów czasu pracy. Godziny pracy do zaplanowania. Doba pracownicza - różne godziny rozpoczynania pracy. Ruchoma organizacja czasu pracy. Odpoczynki dobowe i tygodniowe. Okres rozliczeniowy a planowanie grafików. Dni wolne w harmonogramie czasu pracy. Planowanie pracy niepełnoetatowców. Planowany a wykonany czas pracy. Wyjścia prywatne a harmonogram czasu pracy. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych po zmianie przepisów.

5 Wpływ korygowania dokumentacji płacowej na składki ZUS i zaliczkę na podatek - warsztaty Operator DTP /29 Projektowanie stron w systemie WordPress z elementami Adobe Dreamweaver Corel Draw x7 - pakiet zintegrowany Zarządzanie kolorem /26 WordPressprojektowanie i zarządzanie platformą blogową Adobe After Effects - moduł 2 Zasady korygowania list płac w przypadku nadpłaty - omówienie najczęściej występujących przypadków. Korygowanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy na liście płac i w dokumentacji rozliczeniowej ZUS. Zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy ograniczenia składek. Niedopłata składek ZUS. Błędne rozliczenie umowy cywilnoprawnej w praktyce. Korekta błędów występujących przy rozliczaniu urlopów wychowawczych i macierzyńskich oraz danych wykazywanych w RCA i RSA. Rozliczenie nadpłat zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zalecenia pokontrolne na korygowanej liście płac oraz dokumentacji rozliczeniowej - czyli bieżąca współpraca z ZUS i US w praktyce. Przykładowe listy płac, dokumenty rozliczeniowe - omówienie i obliczenia. Preferencje programów i dokumentów. Obszar roboczy. Dokument/plik. Współpraca pomiędzy programami. Typy przygotowywanych prac. Prace wykonywane w Adobe Photoshop. Prace wykonywane w Adobe Illustrator. Prace wykonywane w Adobe InDesign. Prace wykonywane w Adobe Acrobat. Praca z kolorem. Korekcja barw. Retusz. Tworzenie figur 3D. Tworzenie makiet opakowań. Efekty i filtry. Praca z przezroczystością. Użycie skryptów. Tworzenie i wykorzystanie stylów. Tworzenie tabel. Zalewki. Tworzenie plików PDF, PDF/X Standardy budowy stron WWW. Podstawowe elementy strony WWW. Wprowadzenie do optymalizacji strony www. Popularne systemy zarządzania treścią WordPress, Joomla, Drupal Wymagania oraz instalacja systemu WordPress. Przegląd interfejsu oraz ustawień w WordPress. Tworzenie zawartości serwisu. Dodawanie widgetów oraz ich integracja z szablonami. Interfejs programu Adobe Dreamweaver. Integracja z Adobe Dreamweaver. Formatowanie strony i edycja układu strony w oparciu o style CSS. Zarządzanie i edycja wyglądu szablonu strony. Wykorzystanie multimediów na stronie. Instalacja i przegląd wtyczek. Administracja WordPress. Publikowanie strony na serwerze. Indeksacja strony www w wyszukiwarce Google. Integracja z Google Analytics statystyki. Narzędzia Google dla webmasterów. Tips & Triks Rysowanie, kontury, wypełnianie i efekty specjalne. PowerTrace automatyczna zamiana pikseli w krzywe. Praca z tekstem. Grafika pikselowa Corel Photo-Paint. Przygotowanie projektów. Drukowanie i eksport. Dodatki dostarczane z pakietem. Grafika wektorowa i efekty specjalne. Praca z tekstem. Grafika pikselowa Corel Photo-Paint. Przygotowanie projektów. Dodatki dostępne po zalogowaniu. Drukowanie. Sprawdzanie przygotowanych plików Światło i kolor. Barwa w zapisie cyfrowym. Metameryzm. Urządzenia czytające i tworzące obraz. Profile ICC. Monitor kalibracja i profilowanie. Skaner kalibracja i profilowanie. Aparat cyfrowy profilowanie sceny. Drukarka kalibracja i profilowanie. Ustawienia systemu i programów. Praktycznie użycie profili ICC. Proof. Symulacje przestrzeni barw Wymagania oraz instalacja systemu WordPress. Plik konfiguracyjny oraz przygotowanie bazy danych MySQL. Przegląd ustawień w WordPress. Zarządzanie i edycja wyglądu szablonu strony. Integracja z Adobe Dreamweaver. Pierwszy własny szablon do WordPressa. Tworzenie własnego menu. Dodawanie widgetów. Mój pierwszy wpis!. Czym powinny charakteryzować się dobre wpisy? Modyfikacja wpisów oraz stron bloga. Zarządzanie multimediami. Tworzenie kategorii wpisów. Zarządzanie komentarzami oraz tagami informacji. Instalacja i przegląd wtyczek. Indeksacja zawartości WordPressa przez Google. Integracja z portalami społecznościowymi. Wady i zalety WordPressa. Tips & Triks i dodatki do WordPress Właściwa organizacja pracy workflow przy skomplikowanych projektach. Animacja dla zaawansowanych w dwóch i trzech wymiarach. Zaawansowane kluczowanie green- i blueboxu przy użyciu efektu Keylight. Twórcze wykorzystanie efektów fraktalnych do generowania teł i efektów specjalnych. Zaawansowane efekty zjawisk fizycznych CC Particle World. Time Remapping i zaawansowany slow motion z zastosowaniem Pixel Analizera. Motion Tracking. Praca z obiektami wektorowymi grafiką i tekstem,

6 / /30 Adobe Flash i Action Script - moduł 1 i 2 Adobe After Effects - moduł 1 Adobe InDesign - moduł 2, tworzenie prezentacji multimedialnych Przygotowanie do druku - od / Zarządzanie kolorem w dwóch i trzech wymiarach. Praca z mapami bitowymi. Wprowadzenie do pracy ze skryptami. Finalna post-produkcja i eksport: motion blur i kąt sektora kamery. Konfiguracja programu. Narzędzia Flasha. Ustawienia dokumentu. Tworzenie prostych kształtów wektorowych. Edycja obiektów wektorowych. Import plików graficznych. Rodzaje tekstów. Transformacje i przekształcenia obiektów. Użycie funkcji Break Apart. Symbole. Tworzenie i edycja symboli. Efekty i filtry. Przekształcenia 3D i Vanishing Point. Praca z narzędziem Deco Tool, Brush oraz Spry Brush Tool. Maski wektorowe. Zasady tworzenia animacji. Tworzenie animacji typu Motion Tween. Tworzenie animacji typu Classic Tween. Animacje z użyciem masek. Animacje po ścieżce, edycja ścieżki. Tworzenie banerów internetowych i reklam. Motion Editor edycja animacji typu Motion Tween. Dodawanie efektów typu Easing. Animacje 3D. Praca z narzędziem Bone Tool i kinematyka odwrotna. Animacje z użyciem kości i kinematyki odwrotnej. Zasady tworzenia dokumentów interaktywnych. Podstawy ActionScript 3.0. ActionScript 3.0 a ActionScript 2.0. Tworzenie prostych reklam interaktywnych z użyciem języka AS 2.0. Tworzenie prostych reklam interaktywnych z użyciem języka AS 3.0. Tworzenie interaktywnej galerii zdjęć (lub panoramy) za pomocą AS 3.0. Tworzenie projektów interaktywnych z użyciem możliwości 3D (AS 3.0). Praca z komponentami i ActionScript 3.0. Tworzenie strony WWW z użyciem komponentów (AS 3.0). Ładowanie zewnętrznych danych tekstowych do prezentacji Flash (AS 3.0). Ładowanie zewnętrznych zdjęć i plików SWF (AS 3.0). Testowanie pracy. Eksport plików SWF. Rozszerzamy możliwości Flasha. Tips & Triks Wprowadzenie do compositingu i cyfrowej obróbki obrazu / podstawowe pojęcia, nowy interfejs Adobe After Effects, podstawowy workflow After Effects, pliki źródłowe / warstwy / kompozycje / pre-compose / parenting, animacja klatek kluczowych, praca z efektami i presetami animacji, maski i kluczowanie, wprowadzenie do przestrzeni 3D / praca z kamerą i światłami, praca z tekstem w 2D i 3D / twórcze animowanie pojawiania się i znikania tekstu, generacja tła twórcze wykorzystanie gradientów i fraktali, zaawansowane efekty symulacji zjawisk fizycznych CC Particle World, Time Remapping, wprowadzenie do komend skryptów / polecenie Wiggle, eksport animacji do różnych formatów, integracja After Effects z Premiere i Encore Elementy strony i wzorce, Kolor, Długie dokumenty, Tekst i typografia, Elementy graficzne i inne obiekty, Tabele, Funkcje wyszukiwania i zamiany, Skrypty, Funkcje pomocnicze/sprawdzające programu InDesign, Przygotowanie do druku, Dokumenty interaktywne, Projektowanie prezentacji na różne media, Tworzenie różnorodnych układów prezentacji, Przygotowanie grafiki, Tworzenie animacji, Tworzenie animowanych banerów i czołówek, Wprowadzenie do elementów interaktywnych, Nawigacja w prezentacji, Tworzymy pokaz zdjęć lub galerię. Wykorzystanie filmów wideo, muzyki i narratora, Dodajemy elementy Formularza (tylko w pliku PDF), Zapis efektów pracy, Wykorzystanie Adobe Flash do przekształcenia prezentacji w aplikację na CD, tablet lub komórkę Grafika, tekst, strona, dokument. Formaty plików w przygotowaniu do druku. Przygotowanie plików źródłowych. Czcionki fonty Praca z kolorem, przestrzenie barwne, farby. Definiowanie podstawowych założeń przygotowywanego projektu. Obróbka kolorystyczna za pomocą profili koloru. Elementy przezroczyste, wtapiania, miękkie cienie. Maksymalne nafarbienie. Definiowanie nadruków i zalewek trapping. Metody uszlachetniania druku. Techniki druku. Przygotowanie plików do CTF i CTP. Soft proof. Funkcje sprawdzające Acrobat a. Ustawienia Inspekcji. Funkcje PitStop a Światło i kolor. Barwa w zapisie cyfrowym. Metameryzm. Urządzenia czytające i tworzące obraz. Profile ICC. Monitor kalibracja i profilowanie. Skaner kalibracja i profilowanie. Aparat cyfrowy profilowanie sceny. Drukarka kalibracja i profilowanie. Ustawienia systemu i programów. Praktycznie użycie profili ICC. Proof. Symulacje przestrzeni barw

7 Operator DTP / VMware vsphere: Fast Track zawiera pełne przygotowanie do egzaminu VCP5-DV - od Marketing mobilny - tworzenie mobilnych stron www i aplikacji Preferencje programów i dokumentów. Obszar roboczy. Dokument/plik. Współpraca pomiędzy programami. Typy przygotowywanych prac. Prace wykonywane w Adobe Photoshop. Prace wykonywane w Adobe Illustrator. Prace wykonywane w Adobe InDesign. Prace wykonywane w Adobe Acrobat. Praca z kolorem. Korekcja barw. Retusz. Tworzenie figur 3D. Tworzenie makiet opakowań. Efekty i filtry. Praca z przezroczystością. Użycie skryptów. Tworzenie i wykorzystanie stylów. Tworzenie tabel. Zalewki. Tworzenie plików PDF, PDF/X Wprowadzenie do wirtualizacji firmy VMware, Maszyny wirtualne, VMware vcenter Server, Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi sieciami, Konfiguracja i zarządzanie pamięcią masową w vsphere, Zarządzanie maszynami wirtualnymi, Autoryzacja i kontrola dostępu Monitoring i zarządzanie zasobami, Wysoka dostępność i Fault Tolerance, Skalowanie hostów, Skalowanie sieci. Skalowanie pamięci masowych. Ochrona danych. Zarządzanie zmianami. VMware vsphere Management Assistant. Instalacja komponentów VMware vsphere 5. Tworzenie nowoczesnych stron www. Możliwości i ograniczenia Internetu. Zasady projektowania i tworzenia serwisów internetowychstandardy budowy stron WWW. Podstawowe elementy strony WWW. Interfejs i narzędzia Adobe Fireworks CS6. Tworzenie elementów graficznych na stronę WWW w programie Adobe Fireworks. Tworzenie projektu strony www. Cięcie, edycja i eksport projektu. Tworzenie elementów ozdobnych (strzałki, bullety, nagłówki itp.). Zapis i optymalizacja elementów graficznych. Przygotowanie struktury serwisu WWW. Interfejs programu Adobe Dreamweaver CS6. Tworzenie site a. Porównanie różnych metod budowy layoutu strony WWW. Przegląd layoutów stron WWW. Zasady budowy layoutu w Adobe Dreamweaver CS6. Zasady użycia stylów CSS. Tworzenie strony WWW. Wprowadzanie treści strony. Formatowanie strony i edycja układu strony w oparciu o style CSS Tworzenie atrakcyjnej nawigacji. Optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek internetowych. Praca z grafiką. Zaawansowane formatowanie tekstów. Arkusze stylów CSS głębsze spojrzenie. Tworzenie animacji na bazie stylów CSS. Budowa szablonów stron WWW. Zasady użycia animacji Flash na stronie WWW. Tworzenie stron WWW na podstawie szablonów Dreamweavera. Praca z formularzem WWW. Testowanie i walidacja strony WWW. Konfiguracja serwera WWW. Przesyłanie i aktualizacja strony na serwer WWW. JavaScrip na stronie WWW. Współpraca z dodatkami JavaScript. Tworzenie interaktywnej galerii typu Lightbox. Tworzenie elementów Ajax. Osadzenie mapy Google na stronie. Dodatkowe biblioteki JavaScript np. JQuery. Pływające reklamy Flash na stronie WWW. Wykorzystanie filmów wideo i muzyki na stronie WWW. Tips & Triks, biblioteki Javascript oraz dodatki do programu. Tworzenie responsywnych stron www. Adobe Dreamweaver. Projektowanie i tworzenie stron WWW. Praca z CSS. Animacje CSS. Media Queries Zapytania o media. Formularze HTML5. Podstawy języka JavaScript. Biblioteki JavaScript jquerymobile, Adobe Edge Animate. Adobe Edge Animate głębsze spojrzenie. Testowanie strony na urządzeniach mobilnych. Tworzenie natywnej aplikacji ios, Windows, Android

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 556016 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 320014 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

Na wstępie przekaŝę Państwu kilka informacji o nas. Jesteśmy Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym Adobe, Apple, Corel, Quark i Pinnacle.

Na wstępie przekaŝę Państwu kilka informacji o nas. Jesteśmy Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym Adobe, Apple, Corel, Quark i Pinnacle. Szanowni Państwo, nawiązując do otrzymanej wiadomości przesyłam szczegółowe informacje dotyczące szkolenia Tworzenie stron www moduł I realizowanego w Krakowie przez Akademię IT Media. Na wstępie przekaŝę

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 363016 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/22/7788/6559 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje:

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.09.2015 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 17 wrzesień 2015 r. 24 wrzesień 2015 r. 5 październik 2015 r. godz. 10:00 MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning)

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning) Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 14.07.2014 Data zakończenia: 15.07.2014 Ilość godzin: 16 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja na bezpłatne szkolenie Pracownik ds. kadrowopłacowych

I. Rekrutacja na bezpłatne szkolenie Pracownik ds. kadrowopłacowych I. Rekrutacja na bezpłatne szkolenie Pracownik ds. kadrowopłacowych Liczba grup : 3 po 10 osób w grupie Termin szkolenia : Od połowy lutego 2017 przez 3 miesiące dwa razy w tygodniu po 4 godziny Miejsce

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy i rozliczanie czasu pracy

Prawo pracy i rozliczanie czasu pracy Prawo pracy i rozliczanie czasu pracy OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.03.2017 r. Termin szkolenia: 9-10 marca 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ ZUS - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

SPECJALISTA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ ZUS - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem SPECJALISTA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ ZUS - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie przygotowującym do samodzielnej pracy w dziale płac. Program

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 103713 Temat: odw-dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW ul. Rejtana 53, Rzeszów, Sala nr 403 Godziny: 9:00-15:30 LUTY 2011 pon wt śr czw pt sob nd 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z w 2017

Płace od A do Z w 2017 Monika Cieślak Płace od A do Z w 2017 Stan prawny: 15 stycznia 2017 r. Wstęp Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych. Najważniejsze zmiany w 2016/2017r.

Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych. Najważniejsze zmiany w 2016/2017r. Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych. Najważniejsze zmiany w 2016/2017r. Kod szkolenia: 839416 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia: 800.00 zł Program Dzień I : ZMIANY W PRAWIE PRACY

Bardziej szczegółowo

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych Kod szkolenia: 362114 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2850.00 zł Program I.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac Kod szkolenia: 991816 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2600.00 zł Program KADRY 1. Zmienione przepisy dotyczące zawierania i rozwiązywania umów 2016

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 582117 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33 SPIS TREŚCI Wstęp 7 Rozdział I. Umowa zlecenia kiedy można ją podpisać 8 1. Obowiązki stron umowy zlecenia 9 2. Różnice między umową o pracę a umową zlecenia 11 2.1. Warunki odróżniające umowę zlecenia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach Terminy szkolenia 14-15 styczeń 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 kwiecień 2013r., Katowice

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace (piątek, 14 czerwiec 2013) -

Kadry i płace (piątek, 14 czerwiec 2013) - Kadry i płace (piątek, 14 czerwiec 2013) - 2 Kadry i płace w prawie oraz praktyce - NOWOŚĆ! Czas trwania: 182 godziny (2 semestry) Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 26-27.10.2013 - wrzesień 2014 Katowice

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM PRAWA PRACY - z uwzględnieniem wszystkich najnowszych zmian

KOMPENDIUM PRAWA PRACY - z uwzględnieniem wszystkich najnowszych zmian KOMPENDIUM PRAWA PRACY - z uwzględnieniem wszystkich najnowszych zmian Kod szkolenia: 353217 Miejsce: Grecja, Zakynthos, http://www.azureresort.com/ Koszt szkolenia: 4200.00 zł Program DZIEŃ PIERWSZY PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00 PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 08.05.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 15 maj 2017 r. 30 maj 2017 r. 6 czerwiec 2017 r. godz. 10:00 MIEJSCE: RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty Kod szkolenia: 82315 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORYGOWANIA błędnie rozliczonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

ZASADY KORYGOWANIA błędnie rozliczonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych ZASADY KORYGOWANIA błędnie rozliczonych składek ZUS oraz podatku dochodowego Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie problematyki związanej z korygowaniem list płac, dokumentacją ZUS a uczestnicy będą

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK

ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK Termin szkolenia: 22 lutego 2010 roku, Cena szkolenia Wartość dofinansowania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII Rozdział I. Należności z tytułu podróży służbowych pracowników... 1 1. Definicja podróży służbowej... 1 2. Krajowa podróż służbowa... 6 2.1. Dieta... 6 2.2. Zwrot

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 ROKU

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 ROKU OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 ROKU Termin szkolenia: 23 października 2009 roku, Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Hotel Polonia Palast, ul. ul. Narutowicza 38 wykłady odbywają

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 i 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK

ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 i 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 i 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK Termin szkolenia: 11 stycznia 2010 roku, Wartość szkolenia MIKRO i Małe

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp.................................................... XIII Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 5 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo