Specyfikacja techniczna form reklamowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna form reklamowych"

Transkrypt

1 Specyfikacja techniczna form reklamowych Data aktualizacji Liczba stron: 22 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: Dokument jawny

2 SPIS TRE CI WPROWADZENIE... 3 OGÓLNE ZAŁO ENIA DOTYCZ CE, PRZYGOTOWANIA REKLAMY... 3 MATERIAŁY KIEROWANE DO MEDIÓW REGIONALNYCH... 4 NAZEWNICTWO PLIKÓW REKLAMOWYCH... 4 KREACJE - clicktag... 5 FORMY REKLAM ROZMIARY I WAGI... 7 FORMY LAYEROWE... 9 BRANDMARK BANDEROLA DRAWBRIDGE FOOT SCROLLER ROLLBAND INTERSTITIAL SCROLL BILLBOARD, SCROLL DOUBLE BILLBOARD STICKY SCROLL TOPLAYER FORMY EXPANDOWANE EXPANDY KLASYCZNE EXPAND CORNER PUSH EXPAND TRIPLE BILLBOARD PUSH EXPAND TRIPLE BILLBOARD PLUS SIDEKICK INNE FORMY REKLAMY E-INSERT SCREENING WATERMARK OVERLAY SLIDENOTE SONDA BOX VIDEO AD i STREAMING EXPAND VIDEOSTITIAL AUDIO MOBILE LINK REKLAMOWY VIDERKONTEXT CAPTCHA GÓLNE WYMAGANIA FORM REKLAMOWYCH INFORMACJE WA NE I PRZYDATNE! / 22

3 WPROWADZENIE OGÓLNE ZAŁO ENIA DOTYCZ CE, PRZYGOTOWANIA REKLAMY 1. Wymagane jest przesłanie kompletu materiałów, nie pó niej ni 3 dni robocze przed dat planowanej emisji. W innym przypadku mo e nie by mo liwe sprawdzenie oraz emitowanie reklamy w wyznaczonym terminie. 2. Dla form w technologii streaming okres ten wynosi 5 dni. 3. Wraz z kreacjami nale y przesła URL docelowy, do miejsca gdzie ma kierowa kreacja po klikni ciu w ni. 4. Do emisji przyjmowane s kreacji typu SWF, JPG, GIF, PNG, o wymiarach i wadze nie przekraczaj cych zało e podanych w dalszej cz ci dokumentu. 5. Kreacje SWF powinny by przygotowane w wersji nie wy szej ni 10 (zalecana wersja 8.0). Wymagane jest zastosowanie Action Script 2.0 lub Do ka dej kreacji flash niezb dne jest przesłanie kreacji zast pczej w formacie jpg (za lepki) o wymiarach kreacji bazowej. 7. Limit FPS (frame per second) we wszystkich kreacjach to 25 fps. 8. U ycie streamingu dozwolone jest wył cznie w przypadku reklam wideo, które powinny posiada dobrze widoczne przyciski akcji jak: play, stop, mute. Forma ta mo e by uruchamiana automatycznie, ale z wyciszonym d wi kiem. 9. Przy emisji reklamy SWF nale y poda kolor tła w formacie szesnastkowym, lub zastosowa dany kolor w reklamie na najni szej warstwie (jako obiekt). W innym przypadku brak b dzie sugerował, e jest to tło transparentne. 10. Je eli w kreacji wymagane jest u ycie wi cej ni jednego URL-a (multiclicktag), nale y umie ci odpowiednie zaszycie: _root.clicktag1 dla pierwszego url-a, _root.clicktag2 dla drugiego url-a, itd. 11. Niedozwolone jest tworzenie kreacji zaci gaj cych dodatkowe elementy lub odwołuj cych si do zewn trznych plików. 12. Niedozwolone jest u ywanie skryptów ledz cych interakcj u ytkownika. 13. Kreacje niekompletne lub wywołuj ce bł dy na stronie, nie b d przyjmowane. 14. Zabronione jest stosowanie skryptów zmieniaj ce okno przegl darki, jej wymiar oraz poło enie. 15. Kreacje nie powinny by zabezpieczone przed debugowaniem. 16. Formy reklamowe tekstowe, np. link sponsorowany, maj zawsze zastosowany atrybut rel="nofollow" dla znacznika <a>. 17. Ka dy bł d przesuwa start rozpocz cia emisji kampanii. 18. W celu stworzenia reklamy na wzór z pliku FLA, zalecane jest zapisanie go do najni szej mo liwej wersji np. do CS4 oraz przesłanie wszystkich niestandardowych czcionkami wykorzystanymi w tej kreacji. 19. Polska Press Grupa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych kreacji pod k tem zgodno ci ze specyfikacj oraz nie przyj cia b d przerwania emisji w przypadku jej braku. 20. Polska Press Grupa Sp. z o.o zastrzega sobie mo liwo odmowy przyj cia do emisji kreacji lub jej przerwania w przypadku uznania reklamy za zbyt dokuczliw dla u ytkowników, łami c prawo, propaguj c tre ci pornograficzne lub dobre obyczaje. 3 / 22

4 21. Polska Press Grupa Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialno ci za nieprawidłow emisj reklam na przegl darkach niestandardowych, lub niestandardowych (niedomy lnych) ustawieniach przegl darek lub systemu operacyjnego 22. Ka da z kreacji nie mo e obci y procesora wzorcowego, ustalonego przez SMP na P IV 2,6GHz, w wi cej ni 30%. W momencie przekroczenia tej warto ci SMP Media Regionalne mog nie dopu ci do emisji takiej kreacji. Niektóre elementy, które mog wpływa na nadmierne obci enie to: a. Du a ilo akcji onclipevent(enterframe) wykonywanych jednocze nie. b. Animacja skomplikowanych kształtów wektorowych - polecamy zmniejszenie ilo ci punktów edycji krzywych. Kształty wektorowe o znacznej ilo ci punktów w złów - polecamy taki obiekt wyeksportowa jako plik (jpg,png) i zaimportowa ponownie. c. Animacja obiektów składaj cych si z du ej ilo ci gradientów. d. Animacja wielu obiektów jednocze nie. e. Nadmierne u ywanie przej z przezroczysto ci (alfa) na bitmapach - zalecamy stosowanie efektu tint. MATERIAŁY MATERIAŁY KIEROWANE DO MEDIÓW REGIONALNYCH Wszystkie materiały musz by dostarczone jednorazowo, na cały okres trwania kampanii. Jako komplet materiałów rozumie si : Komplet kreacji spełniaj cych warunki specyfikacji lub kody serwuj ce kreacje, Komplet aktywnych URL-i, Zlecenie emisji, NAZEWNICTWO PLIKÓW REKLAMOWYCH Materiały powinny by nazwane według nast puj cego schematu. przykład: dom_a_nto_billboard_750x100_transparent_v1 dom_b_lubuska_expand_rectangle_300x250x600_as2_v2 dom - nazwa własna a,b - rozró nienie dla wi cej ilo form (je li wyst puj ) nto - witryna na której b dzie emitowana dana forma billboard - forma reklamy expand - forma rozwijana 300x250x600 - podstawa 300x250 rozwijany 600x250 transparent - prze roczyste tło (je li wyst puj ) v1, v2 - wersja reklamy 4 / 22

5 KREACJE - clicktag NIEANIMOWANE Formy tego typu powinny spełnia wszelkie wymogi dotycz ce rozmiarów i wag podanych w tabeli. ANIMOWANE Przygotowanie kreacji typu.swf z zaszytymi zmiennymi i ró nicami, które si pod nimi kryj. Uwaga: Jedna z poni szych zmiennych powinna si znajdowa w ka dej reklamie. Niezastosowanie kodu spowoduje brak przekierowania oraz brak statystyk klikni. Action Script 2.0 a) clicktaga o umo liwia zliczanie statystyk, o zmian adresu www nie ingeruj c w reklam, o adres URL do akcji _root.clicktag,"_blank" nale y przesła razem z materiałami reklamowymi, b) zaszycie URL na stałe, (tzw. zaszycie na sztywno) o link do strony umieszczony w kreacji o brak statystyk klikni, o zmiana adresu www poprzez ingerencj grafika, c) multiclicktaga o umo liwia podpi cie wi cej ni jednego przekierowania, o w tym przypadku nale y doda cyfry: root.clicktag1 dla pierwszego url-a, _root.clicktag2 dla drugiego url-a, itd 1. Na najwy szej warstwie listwy czasowej, rysujemy obiekt, nast pnie przekształcamy go w symbol button i nadajemy efekt prze roczysto ci. 2. Wybieraj c symbol na stole roboczym uruchamiamy ustawiamy parametr operacji (operacja przycisk) na zmienn : 3. Zmienna clicktag 4. Zaszycie na sztywno 5 / 22

6 5. Zmienna multiclicktag Action Script 3.0 Uwaga: Wielko liter w zmiennej ma znaczenie clicktag. 6 / 22

7 FORMY REKLAM ROZMIARY I WAGI NAZWA FORMAT WYMIAR piksele WAGA OPIS belka30 belka60 belka90 belka100 belka30 regio belak30 gratka belka regio1 belka regio2 belka regio3 billboard box 146x90 box 300x125 box mapa big box jpg, gif, png 980x30, 780x30 670x60 670x90 670x x30 540x30px 670x30 120x30 530x30 750x x45 300x x60 630x300px leaderborder (statyczny) 1 jpg, gif, png 884x100 box 670x360 (statyczny) jpg, gif, png 670x360 box 750x360 (statyczny) jpg, gif, png 750x360 doublebillboard 750x200 fake ad mapa 343x160px halfpage 300x600 low cost (statyczny) rectangle triple billboard jpg, gif, png 140x110, 140x x x300 wideboard 980x200, 980x90 winieta jpg, gif, png 2000x460px Str Dost pna tylko na serwisie wspomnijbliskich.pl 7 / 22

8 FORMY LAYEROWE NAZWA FORMAT WYMIAR piksele WAGA OPIS brandmark swf 300x300 drawbridge foot scroller rolland (Banderola) interstitial swf 120x x x x x x x30 750x x x 10x x468, 800x600 str.10 str.11 str.12 str.12 scroll baner 468x60 str.12 scroll billboard 750x100 str.12 scroll doublebillboard 750x200 str.12 sticky scroll 140x140 str.12 toplayer dowolny str.12 INNE FORMY NAZWA FORMAT WYMIAR piksele WAGA OPIS captcha jpg 300x150 do 20 kb str.21 e-insert swf 900x850 pikseli screening (statyczny) jpg, gif, png do 120 kb str.18 watermark (statyczny) tapeta / watermark do 10 kb preroll, postroll 500kB dla 15s flv 4:3 1MB dla 30s (In stream VideoAd) link reklamowy znaków str.20 overlay 500x60 str.19 pasek pomi dzy jpg, gif, png 800x60 ogłoszeniami (statyczny) slidenote (statyczny) 350x140 pikseli do 50 kb str.19 sonda box jpg, gif, png 170x36 do 50 kb str.19 winieta sponsorska (statyczny) png, gif, jpg 377x102 do 30 kb winieta wyszukiwarki (statyczny) png, gif, jpg 2000x460 do 250 kb 8 / 22

9 expand belka30 2 FORMY EXPANDOWANE NAZWA FORMAT WYMIAR piksele WAGA OPIS swf 980x30> x30>300 belka expand dom.gratka.pl swf 640x35>200 expand billboard swf 750x100>300 expand doublebillboard swf 750x200>300 expand triple billboard swf 750x300>600 expand rectangle swf 300>600x250 str.13 expand rectangle swf 300>600x250>500 expand halfpage swf 300>600x600 expand corner swf 120>520x120>520 expand videostital swf 600>800x400>600 push billboard swf 750x100>300 str.14 push double billboard swf 750x200>300 str.20 push triple billboard swf 750x300>600 str.14 push triple billboard plus swf 750x300>600 str.14 sidekick swf 300x x600 str.14 FORMY MOBILNE NAZWA FORMAT WYMIAR piksele WAGA OPIS mobile - standard mobile - double jpg, gif, png jpg, gif, png 320x50, 320x80, 480x80, 640x100, 720x120, 1080x x100, 480x160, 640x200, 720x240, 1080x360 do 20 kb do 20 kb str.20 2 Dla serwisu wymiar belki to 780x30 9 / 22

10 FORMY LAYEROWE BRANDMARK Reklama otwiera si nad aktywnym oknem przegl darki. W górnej cz ci znajduje si belka, która umo liwiaj ca przesuwanie reklamy w obr bie okna przegl darki. Na której znajduj si przycisk zamknij X, minimalizuj cy oraz maksymalizuj cy, zamieszczone w prawym górnym rogu. a) Krzy yk zamykaj cy powinien mie dowi zan funkcj oncrossclick, a jego ramiona X nie powinny by mniejsze ni 14px. b) Funkcja minimalizuj odpowiada za zwini cie reklamy do postaci belki, wykonywana jest za pomoc zmiennej minimize. Przez co obszar pod belk staje si prze roczysty. Zakres formy podstawowej nie mo e pozosta klikalny, poniewa b dzie uniemo liwiał u ytkownikowi naci ni cie linku na serwisie. c) Funkcja powrotu do rozmiaru standardowego, odbywa si poprzez umieszczenie zmiennej maximize. Action Script 2.0 Krzy yk zamykania (oncrossclick) Przycisk minimalizuj (minimize) Przycisk (maximize) 10 / 22

11 Action Script 3.0 BANDEROLA Reklama wy wietlana na warstwie jako poł czenie kreacji banerowej z niewielkim, personalizowanym elementem pozostaj cym na serwisie jako przypominajka. Uruchamia si jako rozwini ta forma i pod a za u ytkownikiem podobnie do scrollera. Dodatkowo wymagane s dwa paski ( zwi oraz rozwi ) o wymiarach 30 x 200 pikseli, waga: 10kb DRAWBRIDGE Reklama składa si z trzech form reklamowych, dwóch skyscraper ów oraz toplayera. Skyscrapery s formami scorllowanymi wy wietlonymi w obu górnych rogach przegl darki. Po najechaniu u ytkownika na dan form zostaje wywołana funkcja expand poprzez parametry doexpand, funkcja dolittle nie zostaje wykorzystywana. Nast pnie zostaje wy wietlony tolayer z zamieszczon zmienn oncrossclick analogicznie jak w formie Toplayer. FOOT SCROLLER Foot scroller jest reklam w formie paska znajduj cego si w dolnej cz ci ekranu o wymiarach 1600x30,1600x100 lub 1300x30. Kreacja ta przypomina popularne w telewizji paski o charakterze informacyjnym (najlepiej krótkie hasła reklamowe). Czas trwania przekazu wynosi 30 sekund i jest on z góry okre lony przez kody emisyjne. Reklama 1600x100 jest identyczna jak 1600x30, lecz wzbogacona o element statyczny lub animowany zamieszczony z lewej strony reklamy w polu o wymiarach 100x100 pikseli. Reszta animacji nie mo e przekracza wysoko ci 30px. Reklama nie dopasowuje si do danej rozdzielczo ci monitora, jest wy wietlana od lewej kraw dzi przegl darki. Prawa strona zostanie przyci ta. Obszar nad paskiem powinien posiada tło transparentne. Formaty 1600x30 i 1300x30 mog by poruszane bezpo rednio podczas emisji za pomoc kodu serwuj cego, w zale no ci od kierunku (lewo, prawo). Wystarczy przygotowa kreacj statyczn (JPG, GIF, PNG) oraz wskaza kierunek w zleceniu emisji. 11 / 22

12 ROLLBAND Forma reklamowa wy wietlana na półprze roczystym tle przechodz cym przez rodek przegl darki. Posiada funkcj scrollowania, wzdłu serwisu. Zminimalizowanie do prawej strony jest wywoływane automatycznie po ustalonym czasie lub ingerencji u ytkownika. Naciskaj c na krzy yk lub pasek zwijaj cy, który zostaje zamieszczony poprzez kody emisyjne. INTERSTITIAL Interstitial jest form pełnoekranow niezajmuj c całej powierzchni ekranu, lecz cał przestrze wewn trz okna przegl darki. Forma ta nie jest skalowana, zostaje ona wy wietlona na rodku przegl darki z otaczaj cym j jednolitym kolorem zasłaniaj cym cały serwis. Istnieje mo liwo ustawienia stopnia prze roczysto ci 0-100% tego koloru, który nale y poda w kodzie szesnastkowym np. # Czas trwania animacji nie przekracza 10 sekund i jest on z góry okre lony przez kody emisji. Podczas której zostanie dodatkowo podpi ty przycisk zamknij X, b dzie on si znajdował nad reklam przy prawej górnej kraw dzi. SCROLL BILLBOARD, SCROLL DOUBLE BILLBOARD Posiada funkcj scrollowania, wzdłu serwisu. Jest stale widoczna dla u ytkownika., zawiera przycisk zamkni cia zamknij X, który po klikni ciu powoduje odesłanie kreacji do podstawowego miejsca reklamowego. Przycisk zamykaj cy jak i efekt scroll jest wywoływany za pomoc kody emisyjnych. STICKY SCROLL Forma jest wy wietlana po ka dorazowym przewini ciu serwisu przez u ytkownika. Znajduje si w obszarze suwaka przegl dark, na marginesie. Automatycznie zostaje zamkni ta po upływie 3 sekund, czas jest okre lony w kodach emisyjnych. TOPLAYER Reklama otwiera si nad aktywnym oknem przegl darki, zdefiniowana na przezroczystej warstwie. W prawym górnym rogu znajduje si dobrze widoczny przycisk zamykaj cy zamknij X. Reklama wył cza si po pływie wyznaczonego czasu nieprzekraczaj cego 20sek, czas jest ustawiany poprzez kody emisyjne. Krzy yk zamykaj cy powinien mie dowi zan funkcj oncrossclick, a jego ramiona nie powinny by mniejsze ni 14px. Action Script 2.0 Action Script / 22

13 FORMY EXPANDOWANE Efekt rozwini cia kreacji reguluj parametry liczbowe w funkcji doexpand (rozwi ) oraz dolittle (zwi ) w kodzie emisyjnym. Forma ta powinna posiada obszary aktywne, przez cały czas trwania emisji. Po najechaniu na reklam powinna si ona rozwija, natomiast po zjechaniu zwin do stanu pierwotnego. Od momentu zwini cia, do rozwini cia nie powinien on przekracza 5 sekund. EXPANDY KLASYCZNE expand belka, expand belka 30, expand belka sponsorska, expand banner, expand billboard, expand doublebillboard, expand triplebillboard, expand rectangle, expand halfpage, expand skyscraper, Action Script 2.0 Action Script / 22

14 EXPAND CORNER Reklama zamieszczona w górnym prawym rogu przegl darki, rozwijana po przek tnej ku jej rodkowi. W formie zwini tej wygl da jak zagi ta kartka zeszytu, przez któr wida nast pn stron. Efekt zagi cia nie jest dodawany poprzez kody emisyjne. Efekt rozwini cia kreacji analogicznie jak przy formach Expand, poprzez parametry liczbowe doexpand (rozwi ) oraz dolittle (zwi ), uruchamiane poprzez kody emisyjne. Forma ta powinna posiada obszary aktywne, przez cały czas trwania emisji. Po najechaniu na reklam powinna ona si rozwija, natomiast po zjechaniu z obszaru reklamy, warstwa powinna si zwin do stanu pierwotnego. Od momentu rozwini cia do zwini cia, nie powinien on przekracza 5 sekund. Kreacja zawiera w prawym rogu dobrze widoczny przycisk zamykaj cy X widoczny przez cały czas trwania emisji. Krzy yk zamykaj cy powinien mie dowi zan funkcj oncrossclick, analogiczne forma Toplayer, a jego ramiona nie powinny by mniejsze ni 14px. PUSH EXPAND TRIPLE BILLBOARD Efekt rozwini cia kreacji reguluj parametry liczbowe w funkcji dopushlock, dopushon oraz dopushunlock, dopushoff w kodzie emisyjnym. Forma ta powinna posiada obszary aktywne, przez cały czas trwania emisji. Po najechaniu na reklam powinna si ona rozwija z jednoczesnym rozpychaniem serwisu w dół. Natomiast po zjechaniu z obszaru reklamy, warstwa powinna si zwin do stanu pierwotnego, ci gaj c serwis w gór. Od momentu zwini cia, do rozwini cia nie powinien on przekracza 5 sekund. Action Script 2.0 Action Script / 22

15 PUSH EXPAND TRIPLE BILLBOARD PLUS Efekt rozwini cia kreacji reguluj parametry liczbowe w kodzie emisyjnym. Forma ta powinna posiada obszary aktywne, przez cały czas trwania emisji. Po pełnym wczytaniu zostaje automatyczne wywołana funkcja dopushlock powoduj ca rozwijanie reklamy oraz rozpychanie serwisu w dół. Po upływie 5 sekund nast puje wywołanie funkcji dopushunlock powoduj c jego ci ganie oraz powrót reklamy do postaci zwini tej. Kolejne rozwini cia wyst puj ju po samej ingerencji u ytkownika. Action Script 2.0 Action Script 3.0 Po 5 sekundach powinna zosta wywołana funkcja doushunlock. Action Script / 22

16 Action Script 3.0 Rozwini cie po akcji u ytkownika poprzez najechanie kursorem na reklam. Action Script 2.0 Action Script / 22

17 SIDEKICK Reklama składa si z dwóch form.swf, rectangle i halfpage. Najpierw zostaje wy wietlona forma rectangle. Po najechaniu u ytkownika na przycisk otwórz zostaje wywołana funkcja doexpand, analogicznie jak w formach Expand. Funkcja dolittle nie zostaje wykorzystywana. Dla AS3.0 nale y zamieni nazw obszaru aktywnego z target_button na open_button gdy clicktag i przycisk otwórz nie mog si nazywa tak samo, przykład poni ej. Po aktywacji serwis zostaje przesuni ty w lewo na szeroko reklamy, a w wolne miejsce zostaje wczytany halfpage, zawieraj c zmienna oncrossclick analogicznie jak w formie Toplayer zamieszczony pod przyciskiem zamknij. Formy nie ł cz si ze sob graficznie, lecz wyst puj w pewnej odległo ci od siebie. Action Script / 22

18 INNE FORMY REKLAMY E-INSERT Jest to gazetka reklamowa w wersji elektronicznej (ksi eczki). Składa si z pliku głównego i plików pobocznych w formacie.swf (du e strony). Plik główny zawiera małe strony pogl dowe, oraz otaczaj ce je grafika wraz z przyciskami nawigacji. By obni y wag gazetki du e pliki zaci gane s z osobnego folderu (pages), ka da du a strona powinna by zamieszczona w osobnym pliku.swf i nie przekracza dopuszczalnej wagi 200kb. Nale y pami ta, e im wi cej stron tym waga głównego pliku ro nie, co mo e powodowa długie wczytywanie si gazety. Do e-insertu nale y przygotowa obrazek, który b dzie zapowiedz, przewa nie jest to mała strona główna o wymiarach 200x280px Mo na przygotowa e-insert w formacie PDF. Uwaga: 1. Kreacje nale y przygotowa za pomoc Adobe Flash 9.0 lub w ni szej wersji. 2. Wymagany jest zastosowanie Action Script Powiadomienie wyskakuj ce w przypadku braku lub starej wersji wtyczki Flash Palyer, z mo liwo ci jego ci gni cia. 4. Mał wag umo liwiaj c szybkie wczytywanie. 5. Mo liwo powi kszenia, przekładania stron, je li jest to wymagane. 6. Strony du e w e-insercie powinny znajdowa si w osobnym pliku i by zaci gane do kreacji osobno. Co umo liwi stopniowe wczytywanie wybranych stron i zmniejszy wag pliku głównego (.SWF). SCREENING 1. Forma jest wy wietlana jako tło serwisu i jest najcz ciej ł czona z billboardem/ doublebillboardem/ triple billboardem oraz odpowiednikami w formie expandowanej lub push. 2. Screening jest wczytywany od górnej kraw dzi przegl darki 3. Przygotowywany, jako jeden plik graficzny i jest wy rodkowany wzgl dem serwisu 4. Rozmiary, odst py przedstawia poni sze rysunki Forma jest ograniczona limitem wagowym Zaleca si zmian kolor tła, dopasowuj c go do screeningu. Kod koloru nale y poda w formie szesnastkowej np. # kolor czarny. WATERMARK 1. Forma statyczna, mo e zawiera logo, znaki graficzne itp. 2. Jeden plik zostaje powielony na cał szeroko i wysoko serwisu. 3. Reklama powinna by pokryta wzorem o obni onej widoczno ci, jasnych kolorach, a powtarzaj cy si motyw nie mo e utrudnia czytelno ci serwisu (znak wodny). Dział emisji ka dorazowo sprawdza wygl d zamieszczanego watermarka i mog odmówi przyj cia zamówienia na ten rodzaj reklamy bez podania przyczyny. 18 / 22

19 OVERLAY Reklama graficzna lub tekstowa wy wietlana nad tre ci w dolnej cz video. Posiada przycisk umo liwiaj cy zamkni cie kreacji. ci playera SLIDENOTE Forma reklamy tekstowej lub graficznej wyst puj ca na stronach artykułowych. W trakcie przewijania serwisu w dół, nast puje wysuni cie z prawego dolnego rogu. Kod serwuj cy podpi ty podczas emisji zawiera opcj zamykania. SONDA BOX Obie te formy s reklamami statycznymi wkomponowanymi w layout strony. Dział emisji musi ka dorazowo zaakceptowa wygl d zamieszczanej reklamy, mog równie odmówi przyj cia zamówienia na ten rodzaj reklamy bez podania przyczyny. VIDEO AD i STREAMING Forma reklamy jest wykorzystywana najcz ciej w kreacjach typu banner, billboard, doublebillboard, triple doublebillboard, rectangle i brandmark. Wymagane jest, aby zawierała dobrze widoczne przyciski play, stop oraz przycisk umo liwiaj cy wł czenie/wył czenie głosu, je li owy wyst puje. D wi k uruchamiany po akcji u ytkownika, kreacja uruchamiana automatycznie z wyciszonym d wi kiem. Uwaga. Przycisk clicktag nie mo e nachodzi (zasłania ) wy ej wymienione przyciski akcji. Plik video nie powinien przekracza wagi 500kb, oraz czasu trwania nie powinien by dłu szy ni 20 sekund. Typem pliku dla video jest FLV. Wymagane jest, aby pliki posiadały t sam nazw ró ni c si tylko typem rozszerzenia. Aby umo liwi zaci ganie pliku poprzez streaming nale y podpi w kodzie kreacji zmienn flvurlname Dzi ki niej podczas emisji reklamy b dzie mo liwe podpi cie, pliku FLV do reklamy SWF. Przykładowa nazwa pliku: dom_pomorska_doublebillboard _750x200_video_v1.swf dom_pomorska_doublebillboard _750x200_video_v1.flv STREAMING: Wykorzystywany jest w przypadku form reklamowych zawieraj ce fragmenty video. Streaming nie powinien przekracza 512/ kbps, warto zalecana to 256/ kbps. Video Ad: Prosimy o dostarczenie pliku swf spełniaj cego wymagania techniczne formatu bazowego z zaimplementowanym bezwzgl dnym odwołaniem do pliku streamingowego flv ( le cego na serwerze klienta ) zawieraj cym przyciski steruj ce (play, stop, wycisz). Mo liwa jest równie emisja wg poni szej metody: dostarczenie pliku swf ( wraz z plikiem fla ) oraz pliku wideo w formacie flv. Plik swf powinna spełnia wymagania techniczne, okre lone w specyfikacji dla formatu bazowego oraz odwoływa si wzgl dnie do pliku streamingowego flv i zawiera przyciski steruj ce (play, stop, wycisz). Maksymalny rozmiar i czas trwania filmu: 1MB / 30 sek. Maksymalny bitrate: 512kbps. D wi k w filmie wł czany jedynie po akcji u ytkownika. Zalecenie: 19 / 22

20 Przed przyst pieniem do tworzenia kreacji zalecany jest kontakt z biurem reklamy EXPAND VIDEOSTITIAL Reklama wyst puje z górn forma reklamow. Składa si z kreacji video w małej formie pozycjonowanej do prawego dolnego rogu przegl darki po, najechaniu której wywołana zostaje druga, wi ksza forma layerowa przykrywaj ca tre strony WWW Wymagane materiały: Forma przed expandem: do dyspozycji pole o powierzchni 600x400px z czego 400x300px przeznaczone na film video. Pozostałe pole mo liwe do brandingu. Prosimy o przesłanie kreacji tła z pozostawion prze roczyst przestrzeni na film ( film umiejscowiony centralnie ) oraz film w formacie flv. Waga filmu: 500kB Waga tła: 50kB Forma po expandzie: mo liwa emisja do pełnoekranowej kreacji z czego obszar 800x600px przeznaczony na film. Pozostałe pole mo liwe do brandingu. Prosimy o przesłanie kreacji tła z pozostawion prze roczyst przestrzeni na film ( film umiejscowiony centralnie ) oraz film w formacie flv. Waga filmu: 1MB Waga tła: 100kB AUDIO Forma z zamieszczonym wewn trz plikiem d wi kowym w formacie mp3 lub wav. Wymagane jest, aby zawierała dobrze widoczne przyciski wł czy/wył cz głos. D wi k musi zosta uruchomiony dopiero po akcji u ytkownika, kreacja uruchamiana automatycznie z wyciszonym d wi kiem. Waga takiego pliku nie mo e przekracza dopuszczalnej normy. Tabela wag znajduje si w dziale Formy Reklamy Internetowej. MOBILE Reklam na urz dzenia mobilne oraz telefony komórkowe nale y przygotowa we wszystkich rozmiarach, jakie s w danym pakiecie: mobile-standard lub mobile-double. Dana forma b dzie wy wietlana na ekranie z rozdzielczo ci dla niej przeznaczon. Formaty plików do wyboru: JPG, PNG, GIF (formy statyczne), GIF (forma animowana). Waga jednego pliku nie mo e przekracza 20kb. LINK REKLAMOWY Płatne reklamy tekstowe wyeksponowane w taki sposób, aby nie pomyli ich z niekomercyjnymi tre ciami serwisów. Linki reklamowe mog kierowa internaut (u ytkownika) do wewn trz serwisu np. na stron artykuły sponsorowanego, stron Klienta lub landing page. Prosimy o przesłanie tekstu zło onego z maksymalnie 40 znaków wraz ze spacjami* * Ilo znaków zale na od serwisu, zalecany kontakt z biurem reklamy 20 / 22

21 VIDERKONTEXT LINK LOGO EXCULUSIVE PREMIUM Tytuł (max) Adres www (max) Słowa kluczowe (max) Opis (max) URL (max) 25 znaków 35 znaków lista słów 70 znaków 1024 znaki Grafika GIF/JPG/PNG x60px 200x50px 240x120px 125x125px 728x90px Grafika GIF/JPG/PNG/SWF x250px Waga kB 15kB 30kB Kreacja SWF w musi mie warstw z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja: on (release) { geturl(_root.click, _blank ); } Uwaga: 1. Do kreacji w swf wymagana jeszcze grafika 300x250 pikseli w JPG. 2. Przekaz reklamowy powinien by wy rodkowany pomi dzy 5 a 85 pikselem wysoko ci kreacji. Ograniczenie to jest wymuszone działaniem systemu, który automatycznie obcina po 5 pikseli u góry i dołu kreacji umieszczaj c metk z adresem www i logiem sieci WiderKontext. CAPTCHA Plik statyczny wy wietlany przy formularzu lub na forach w celu zabezpieczenia strony www i danych wypełnionych przez u ytkownika. Skłania do interakcji. 1. Wytyczne odno nie hasła przepisywanego przez internautów: - czytelny slogan bez znaków specjalnych (+; itp.), składaj cy si maksymalnie z 3 wyrazów (20 znaków) uj ty w cudzysłowie - wyra ne odró nienie sloganu od pozostałej tre ci przekazu (wielko, bold, itp.) 2. Zalecenia wzgl dem zawarto ci obrazka: - mo liwie jak najmniejsza ilo dodatkowych napisów na kreacji - w przypadku podlinkowanej kampanii umieszczenie na kreacji graficznego przycisku Call To Action (czytelny komunikat do odbiorcy, by klikn ł w banner) 3. Link do strony docelowej po klikni ciu w obrazek: ka da kampania wymaga tylko jednego landing page. Ten sam URL jest podpi ty do ka dego z trzech rozmiarów kreacji graficznych. * Materiały wysyłamy na adresy: i 21 / 22

22 Polskapresse Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany powy szej specyfikacji w dowolnym terminie. GÓLNE WYMAGANIA FORM REKLAMOWYCH 1. Formy reklamowe powinny by wykonane według powy szej specyfikacji. 2. Nazwy przesłanych plików musz by identyczne, ró ni ce si jedynie rozszerzeniem. 3. Reklama video, czyli główny plik.swf powinien komunikowa si plikiem zawieraj cym streaming. 4. Pliki JPG/GIF/PNG nie s form umo liwiaj c emisj filmu wideo. 5. Rozmiar reklamy powinna zgadza si z opisem w nazwie. 6. Formy niestandardowe wyst puj ce w kreacji nale y przekonwertowa na grafik wektorow. 7. Wszystkie reklamy musz posiada zaszyt zmienn _root.clicktag pozwalaj c podpi w kodach serwuj cych prawidłowy link. 8. Przyciski typu: play, stop, rewind, zamknij X powinny by łatwo dost pne niesprawiaj ce trudno ci dla u ytkownika. 9. Nale y zwróci szczególn uwag na wielko liter w zmiennych. INFORMACJE WA NE I PRZYDATNE! Jak sprawdzi czy plik.swf posiada poprawnie zaszyty _root.clicktag? 1. Plik z reklam musimy umie ci na serwerze 2. W oknie przegl darki (np.: IE 6) wpisujemy adres url do pliku.swf (nie lokalnie, tylko przez 3. Dopisujemy bez pozostawiania odst pu:?clicktag= i tak e bez odst pu adres url, na który ma odnosi kreacja, inny ni docelowy dla danej kampanii, np.: 4. Nast pnie klikami na kreacj. Je li w nowym oknie otworzy si strona, której url wpisali my, to kreacja jest poprawnie wykonana 22 / 22

23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 05.03.2013 Strona 1 z 19 Spis Treści Spis Treści... 2 I. Założenia ogólne... 4 II. Szczegółowe wymagania... 8 Baner, Scroll Baner:... 8 Expand Baner:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 15.10.2013 Strona 1 z 20 Spis Treści Spis Treści. 2 I. Założenia ogólne 4 II. Szczegółowe wymagania 8 Baner, Scroll Baner:. 8 Expand Baner: 8 Billboard,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 31.01.2012 Strona 1 z 21 Spis Treści Spis Treści... 2 I. Założenia ogólne... 4 II. Szczegółowe wymagania... 5 Baner, Scroll Baner:... 5 Expand Baner:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Wymagania Ogólne... 3 Standardowe Formy Reklamy... 4 Banner... 4 Billboard... 4 Leaderboard... 4 Medium Rectangle... 4 Skyscraper... 4 Double Billboard... 4 Large

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja zgodna ze standardem IAB Polska Data aktualizacji 10.04.2015 Liczba stron: 22 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: Dokument jawny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja zgodna ze standardem IAB Polska Do: Reklamodawcy Data aktualizacji 13.01.2012 Liczba stron: 19 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych www.olsztyn.tvp.pl Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard

Bardziej szczegółowo

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja.

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Spis Treści: I. Założenia ogólne II Nazewnictwo i komplet materiałów III. Dopuszczalne rozmiary, ciężar i format materiałów IV. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4 Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Katalogu Ekokatalog.pl Wersja: 03.09.2010 Zawartość ZAŁOŻENIA OGÓLNE...2 KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Kreacje i kody

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych

Specyfikacja techniczna form Reklamowych Specyfikacja techniczna form Reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf 5 Double billboard 50

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy serwowanych przez system AdOcean wymaganych przy stosowaniu na witrynie www.mamazone.pl

Specyfikacja techniczna form reklamy serwowanych przez system AdOcean wymaganych przy stosowaniu na witrynie www.mamazone.pl Specyfikacja techniczna form reklamy serwowanych przez system AdOcean wymaganych przy stosowaniu na witrynie www.mamazone.pl wersja 0.1 Informacja przygotowana na podstawie mo liwo ci technicznych systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne prezentacji reklam

Warunki techniczne prezentacji reklam Warunki techniczne prezentacji reklam Do: Reklamodawcy Data utworzenia: 2007-06-29 Liczba stron: 9 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: dokument jawny Adres: Plocman Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE y form reklamowych dostępnych w serwisach www.gazetaolsztynska.pl i wm.pl SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Zasady ogólne...................................str. 4 1. Baner tradycyjny................................str.

Bardziej szczegółowo

Way2traffic.com. Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad.

Way2traffic.com. Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad. Way2traffic.com Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad. Spis treści 1. Cel powstania specyfikacji... 3 2. Postanowienia ogóle słownik pojęć... 3 3. Kreacje oferowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA 1.2 SPOT REKLAMOWY. 1.3 OvERLAYER 1.

WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA 1.2 SPOT REKLAMOWY. 1.3 OvERLAYER 1. WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA Format: mp4 (h.264 / aac) Minimalna rozdzielczość: 640x360 dla 16:9 lub 640x480 dla 4:3 (wyższe rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A.

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. 2016 Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Umiejscowienie Numer strony Billboard

Bardziej szczegółowo

Serwisy Zdrowotne. RozWiązania reklamowe

Serwisy Zdrowotne. RozWiązania reklamowe Serwisy Zdrowotne RozWiązania reklamowe WARSZAWA 2012 ROZWIĄzania reklamowe 02 Reklamy display Power content Branding PRODUKCJA TREŚCI Mailing reklamy display 03 BILLBOARD Rozmiar kreacji: 750x100 px Waga

Bardziej szczegółowo

Billboard 750 x 100. Rozmiar: 750x100 pikseli Waga: do 60 kb Lokalizacja: u góry wszystkich stron Witryny. Reklama w Internecie: kontakt

Billboard 750 x 100. Rozmiar: 750x100 pikseli Waga: do 60 kb Lokalizacja: u góry wszystkich stron Witryny. Reklama w Internecie: kontakt Billboard 750 x 100 Billboard jest płaską formą reklamy, emitowaną zwykle w górnej, środkowej części serwisu. Kliknięcie w billboard powoduje przejście na adres docelowy kreacji. Rozmiar: 750x100 pikseli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne Dla wszystkich reklam Poniższe zasady dotyczą wszystkich form reklamy dostępnych w Grupa MEDIUM. Pozatym każda z form reklamowych ma swoje specyficzne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH GRY-OnLine

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH GRY-OnLine SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH GRY-OnLine Elementy niedopuszczalne na kreacjach Na kreacjach przygotowywanych na strony GRYOnline.pl niedopuszczalne jest używanie logotypów podmiotów trzecich (nie będących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl

Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl 2012 Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://podlasie24.pl/upl/specyfikaciatechniczna2012.pdf Siedlce Podlasie24

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna reklam graficznych: Niniejsza specyfikacja określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego

Bardziej szczegółowo

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna Formy reklamowe Specyfikacja techniczna Spis treści SPIS TREŚCI...1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KREACJI REKLAMOWYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII MACROMEDIA FLASH....3 1. BILLBOARD...4 1.1 BILLBOARD STATYCZNY...4

Bardziej szczegółowo

Forma reklamy Opis Waga [KB] zazwyczaj na stronie głównej serwisu. Format gif, jpg lub swf

Forma reklamy Opis Waga [KB] zazwyczaj na stronie głównej serwisu. Format gif, jpg lub swf CENNIK REKLAM w portalu Tezeusz Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2010 roku. Forma reklamy Opis Waga [KB] banner 468x60 banner 468x60 expand billboard 750x100 doublebillboard 750x200 skyscraper 120x600

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o.

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o. Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji Podstawowe formy graficzne 300x38 Navibanner Navibanner: graficzny element reklamowy umieszczany w prawej części strony serwisu Rozmiar: 300 x 38 pikseli

Bardziej szczegółowo

Standardy kreacji GoldenAd

Standardy kreacji GoldenAd Standardy kreacji GoldenAd Standardy określają kreacje podstawowe i najczęściej spotykane, wspólne u większości wydawców Typ kreacji Nazwa Rozmiar [px] Waga [kb] Format pliku Billboard 750x100 40 GIF/JPG/SWF

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI 3 5. MATERIAŁY 3 6. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych portalu maluchy.pl. Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 -

Specyfikacja techniczna form reklamowych portalu maluchy.pl. Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 - Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 - Spis treści Założenia ogólne... 3 Nazewnictwo... 3 Miejsca emisji reklam... 4 Parametry techniczne form reklamowych... 5 Wymagania ogólne... 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5 Spis treści 1.Formaty, rozmiary i wagi standardowych produktów reklamowych...3 2.Wymagania ogólne dla wszystkich reklam... 3 3.Zasady dotyczące kreacji reklamowych wykonanych w technologii Flash...4 4.Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Spis treści Zasady ogólne... 3 Zasady przygotowania kreacji... 4 Formy kreacji reklamowych... 5 Expand billboard... 5 Push billboard (billboard rozpychający )... 6 Scroll billboard...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl BANER 610x120 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Baner reklamowy umieszczony w lewej części strony, we właściwej treści - zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 SPIS TREŚCI 1. BILLBORD 3 2. EXPAND BILLBORD 4 3. SCROLL BILLBOARD 5 4. DOUBLE BILLBOARD 6 5. SKYSCRAPER 7 6. EXPAND

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE A Billboard A1 Double Billboard A2 Triple Billboard B Belka A C Rectangle Billboard Rozmiar: 750x100 pikseli (do 40 kb) Cena 100 zł* A1 Double Billboard Rozmiar: 750x200 pikseli (do 40 kb) Cena 120 zł*

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. (0-22) 455 33 00, faks (0-22) 455 33 01, NIP 522-010-28-53

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 750x200 gif,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERNETOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH LUTY 2012

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERNETOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH LUTY 2012 formy layerowe formy standardowe I. Wymogi ogólne: SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERNETOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH LUTY 2012 Komplet materiałów(kreacje, URL, parametry i szczegóły emisji, ewentualne kody emitujące/zliczające)

Bardziej szczegółowo

Dostępne nośniki reklamowe

Dostępne nośniki reklamowe Dostępne nośniki reklamowe Nazwa Wymiar (px) Waga Format Leaderboard 728x90 40 kb gif, jpg, swf Billboard 750x100 40 kb gif, jpg, swf Doublebillboard 750x200 40 kb gif, jpg, swf Widebillboard 950x200 50

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 720x200 gif,

Bardziej szczegółowo

Link tekstowy. Najpopularniejszy format używany w naszej sieci, często wzbogacony o przycisk call-to-action.

Link tekstowy. Najpopularniejszy format używany w naszej sieci, często wzbogacony o przycisk call-to-action. Specyfikacja reklam Link tekstowy Najpopularniejszy format używany w naszej sieci, często wzbogacony o przycisk call-to-action. Składa się z tytułu (max. 30 znaków) oraz treści (max. 70 znaków). Link tekstowo-graficzny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Luty 2014 Spis treści Ogólne informacje... 3 Kreacje SWF... 3 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2. Link tekstowy plus...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI _ 3 5. MATERIAŁY _ 3 6.

Bardziej szczegółowo

CPM: 80 PLN CPM: 90 PLN CPM: 100 PLN 39 000,00 PLN

CPM: 80 PLN CPM: 90 PLN CPM: 100 PLN 39 000,00 PLN CENNIK REKLAM Do cen w złotych należy dodać 23% VAT. Reklamy do serwisie internetowym Do Rzeczy : Billboard / Rectnagle CPM: 80 PLN Double Billboard / Expand Billboard / Push Billboard CPM: 90 PLN Wideboard,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media

Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Waga kreacji Rozmiar [px] pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna form reklamowych

specyfikacja techniczna form reklamowych specyfikacja techniczna form reklamowych Wprowadzenie Uwagi ogólne Jak czytać specyfikację Dostępne formaty reklamowe Billboard Box Coverflow intray/intray Video Loader Welcome Screen Video Branded Video

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet. Ver 1.7

Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet. Ver 1.7 Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet Ver 1.7 Warszawa, 01.06.2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. KREACJA W FORMACIE MACROMEDIA FLASH ()...4 3. REKLAMA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Informacje wstępne Grupa Melog.com sp. z o.o Morizon SA nie ponosi odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy klient nie dostarczy poprawionej wersji kreacji lub nie spełnia ona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A.

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. 2016 Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Umiejscowienie Numer strony Billboard

Bardziej szczegółowo

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78 Data utworzenia: 08.09.2009 r. Data wejścia w życie: 16.07.2009 r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własność: Edipresse Polska S.A. 1. Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na

Bardziej szczegółowo

FORMY REKLAMOWE. www.tvp.pl/olsztyn

FORMY REKLAMOWE. www.tvp.pl/olsztyn FORMY REKLAMOWE Spis Form reklamowych 1. Banner 2. Billboard 3. Double Billboard 11. Megabox 12. Scroller 13. In-Stream VideoAd 30 4. Skyscraper 5. Tapeta 6. Brand mark 7. Toplayer 8. expander billboard/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych. ver. 2.0

Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych. ver. 2.0 AdAction Sp. z o.o. Ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, Tel. +48 228296538, fax: +48 228296555 www.adaction.pl e-mail: box@adaction.pl Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych

Bardziej szczegółowo

Reklama Banerowa. w największym polskim portalu gastronomicznym

Reklama Banerowa. w największym polskim portalu gastronomicznym Reklama Banerowa w największym polskim portalu gastronomicznym Gastrona.pl kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny Gastrona.pl jest najstarszym i największym portalem branżowym. Jesteśmy jedyną

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna.

Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna. Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna.pdf S t r o n a 2 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam. bo to jest CZWARTEK. Ceny netto w PLN, należy doliczyć 23% podatku VAT, obowiązują od 04 grudnia 2014 r.

Cennik reklam. bo to jest CZWARTEK. Ceny netto w PLN, należy doliczyć 23% podatku VAT, obowiązują od 04 grudnia 2014 r. Cennik reklam Ceny netto w PLN, należy doliczyć 23% podatku VAT, obowiązują od 04 grudnia 2014 r. CZWARTEK Białystok Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Lublin, Radom, Słupsk, Opole, Zielona Góra Kielce, Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam. bo to jest CZWARTEK. Ceny netto w PLN, należy doliczyć 23% podatku VAT, obowiązują od 04 grudnia 2014 r.

Cennik reklam. bo to jest CZWARTEK. Ceny netto w PLN, należy doliczyć 23% podatku VAT, obowiązują od 04 grudnia 2014 r. Cennik reklam Ceny netto w PLN, należy doliczyć 23% podatku VAT, obowiązują od 04 grudnia 2014 r. CZWARTEK Białystok Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Lublin, Słupsk, Opole, Zielona Góra Kielce, Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Pełna oferta reklamowa wraz ze specyfikacją form oferowanych przez Feminet Sp. z o.o. na portalach We-Dwoje.pl i Idolo.pl

Pełna oferta reklamowa wraz ze specyfikacją form oferowanych przez Feminet Sp. z o.o. na portalach We-Dwoje.pl i Idolo.pl Pełna oferta reklamowa wraz ze specyfikacją form oferowanych przez Feminet Sp. z o.o. na portalach We-Dwoje.pl i Idolo.pl Informacje zawarte w poniższym dokumencie opisują dostępne formaty reklamowe oferowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl Wersja 1.1 ostatnia aktualizacja 23.01.2008 Dokument określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego Cogito.com.pl. Reklamy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

Kreacje tekstowe emitowane w sieci BusinessClick występują samodzielnie lub wraz z przypisanymi im kreacjami graficznymi.

Kreacje tekstowe emitowane w sieci BusinessClick występują samodzielnie lub wraz z przypisanymi im kreacjami graficznymi. Spis treści: 1. Kreacje tekstowe 2. Grafiki do kreacji tekstowych 3. Kreacje display 4. Kreacje video 5. Mobile 6. incontext 7. Słowa kluczowe 8. Przygotowanie kampanii 9. Dobre praktyki i warunki emisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Display

Specyfikacja techniczna. Display Specyfikacja techniczna Display Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na witrynach należących do sieci reklamowej Digital Contact powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej dla reklam

Bardziej szczegółowo

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Obowiązuje od: Lipiec 2011 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 Specyfikacja techniczna...3 Zasady ogólne...3 1. Billboard...4 2. Double Billboard...4 3. Baner...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012

Zawartość. Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012 Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012 Zawartość ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 2 KOMPLET MATERIAŁÓW... 3 FORMY REKLAMY... 4 01-922 Warszawa tel. : (22) 424

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu Uroda.com. Cennik reklam

Oferta reklamowa portalu Uroda.com. Cennik reklam Oferta reklamowa portalu Uroda.com Cennik reklam Zakup reklamy na portalu Uroda.com Warunki formalne Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto i obowiązują do odwołania Minimalna wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO. Vstitial

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO. Vstitial 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO Vstitial Pełnoekranowa forma video, z obrandowanym odtwarzaczem oraz tłem uruchamiana samoczynnie po dwóch sekundach od załadowania się serwisu. Dopuszczalne formaty:flv+jpg/swf+flv

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna form reklamowych

specyfikacja techniczna form reklamowych specyfikacja techniczna form reklamowych Wprowadzenie ogólne Jak czytać specyfikację Reklama w ipla Windows Billboard Boks Coverflow intray Loader Overlay Double Overlay Expand Overlay Video Overlay Branded

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl:

Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl: Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl: 1. Baner 468 x 60 (reklama górna)... 2 2. Baner 468 x 500 (Expand - reklama górna)... 2 3. Baner 750 x 100 (reklama górna)...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA 1 Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Ringier Axel Springer powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot.

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot. Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot. Statystyki. Technologię mierzącą dostarcza Smart AdServer. Dopuszczalna różnica adserwerowa dla statystyk odsłon

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Spis treści Ogólne informacje... 3 Kreacje HTML5... 4 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2. Link tekstowy plus... 5 1.3.

Bardziej szczegółowo

CENNIK Wymagania techniczne

CENNIK Wymagania techniczne CENNIK OGÓLNY DISPLAY Kategoria Serwisy Billboard 750/100 px Skyscraper 160/600 px (2) Belka 970/30 px expandowana (2) Double Billboard 750/200 px Rectangle 300/250 px Wideboard 960/200 px Halfpage 300/600

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Reklama Banerowa. w największym polskim portalu gastronomicznym

Reklama Banerowa. w największym polskim portalu gastronomicznym Reklama Banerowa w największym polskim portalu gastronomicznym Warszawa - Styczeń 2012 Gastrona.pl kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny Gastrona.pl jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Newsletter, newsletter sponsorowany Artykuł sponsorowany Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Bannery w Newsletter jedna emisja w miesiącu Forma reklamowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK REKLAM. A Box Long Button. B Billboard Rectnagle Link tekstowy Tapeta. wprost.pl: artykuł sponsorowany / 7 dni

CENNIK REKLAM. A Box Long Button. B Billboard Rectnagle Link tekstowy Tapeta. wprost.pl: artykuł sponsorowany / 7 dni CENNIK REKLAM Cennik ważny od: 01.01. 2013 Do cen w złotych należy dodać 23% VAT. Reklamy w serwisach internetowych PMPG A Box Long Button B Billboard Rectnagle Link tekstowy Tapeta C Double Billboard

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL w portalu INTERIA.PL SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 4 1. Billboard... 5 2. Belka pod modułem Fakty... 5 3. Belka pod modułem Biznes... 5 4. Belka pod modułem Wideo... 6 5. Belka pod modułem Styl Życia...

Bardziej szczegółowo

CENNIK REKLAM CENNIK OGÓLNY DISPLAY USŁUGI DODATKOWE INTERNET 41.853.000

CENNIK REKLAM CENNIK OGÓLNY DISPLAY USŁUGI DODATKOWE INTERNET 41.853.000 CENNIK OGÓLNY DISPLAY Kategoria Billboard 750/100 px Skyscraper 160/600 px (2) Belka 970/30 px expandowana (2) Double billboard 750/200 px Rectangle 300/250 px Wideboard 960/200 px Halfpage 300/600 px

Bardziej szczegółowo

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6 Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Cena netto TOP BANNER 50 kb 1178 x 120 jpg, gif, swf 300 zł

Bardziej szczegółowo

Dostępne nośniki reklamowe

Dostępne nośniki reklamowe Dostępne nośniki reklamowe Nazwa Wymiar (px) Waga Format Billboard 750x100 40 kb gif, jpg, swf Doublebillboard 750x200 40 kb gif, jpg, swf Widebillboard 950x200 50 kb gif, jpg, swf Skyscraper 120x600 40

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78 Data utworzenia: 1 grudnia 2009 r. Data wejścia w życie: 1 grudnia 2009 r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własność: Edipresse Polska S.A. 1. Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych sieci Local Power

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych sieci Local Power Specyfikacja techniczna produktów reklamowych sieci Local Power Agora SA, 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. (22) 555 44 44, faks (22) 555 48 70, NIP 526-030-56-44 Utworzono: 2004-10-07 [pd] Ostatnia

Bardziej szczegółowo

Portal pięknych wnętrz

Portal pięknych wnętrz Portal pięknych wnętrz O PORTALU Dobrzemieszkaj.pl to portal poświęcony urządzaniu i wyposażaniu wnętrz. Codziennie aktualizowany i tworzony przy aktywnym udziale ekspertów, inspiruje do zmian we wnętrzach,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Billboard 50 kb 750x100 Double billboard 50 kb 750x200 Triple

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna

specyfikacja techniczna specyfikacja techniczna Warszawa, 2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. KREACJA W FORMACIE MACROMEDIA FLASH ()...4 3. REKLAMA BANEROWA...6 4. POPUP / POPUNDER...6 5. FEED 6 6.BRANDMARK,TOPLAYER...7

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna phpadsnew Dokumentacja techniczna Ostatnia aktualizacja: 2007.03.27 BIATEL S.A. http://www.biatel.pl Spis treści: 1 Formaty, rozmiary i wagi standardowych produktów reklamowych.... 3 2 Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Promar. Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar

Promar. Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar Promar Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar Krótka charakterystyka form reklamowych Akceptujemy kreacje.gif,.jpg oraz.swf. Nazwa Max rozmiar [px] Max waga [kb] Uwagi Button

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisie www.zwierciadlo.pl

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisie www.zwierciadlo.pl Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisie www.zwierciadlo.pl Billboard Rozmiar: 750x100 px Graficzny element reklamowy w górnej części strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę, kliknięcie

Bardziej szczegółowo

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Data utworzenia: 25 lipca 2013 r. Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2013 r. Data aktualizacji: 25 listopada 2014r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własność: Edipresse Polska S.A. 1. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo