Specyfikacja techniczna form reklamowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna form reklamowych"

Transkrypt

1 Specyfikacja techniczna form reklamowych Data aktualizacji Liczba stron: 22 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: Dokument jawny

2 SPIS TRE CI WPROWADZENIE... 3 OGÓLNE ZAŁO ENIA DOTYCZ CE, PRZYGOTOWANIA REKLAMY... 3 MATERIAŁY KIEROWANE DO MEDIÓW REGIONALNYCH... 4 NAZEWNICTWO PLIKÓW REKLAMOWYCH... 4 KREACJE - clicktag... 5 FORMY REKLAM ROZMIARY I WAGI... 7 FORMY LAYEROWE... 9 BRANDMARK BANDEROLA DRAWBRIDGE FOOT SCROLLER ROLLBAND INTERSTITIAL SCROLL BILLBOARD, SCROLL DOUBLE BILLBOARD STICKY SCROLL TOPLAYER FORMY EXPANDOWANE EXPANDY KLASYCZNE EXPAND CORNER PUSH EXPAND TRIPLE BILLBOARD PUSH EXPAND TRIPLE BILLBOARD PLUS SIDEKICK INNE FORMY REKLAMY E-INSERT SCREENING WATERMARK OVERLAY SLIDENOTE SONDA BOX VIDEO AD i STREAMING EXPAND VIDEOSTITIAL AUDIO MOBILE LINK REKLAMOWY VIDERKONTEXT CAPTCHA GÓLNE WYMAGANIA FORM REKLAMOWYCH INFORMACJE WA NE I PRZYDATNE! / 22

3 WPROWADZENIE OGÓLNE ZAŁO ENIA DOTYCZ CE, PRZYGOTOWANIA REKLAMY 1. Wymagane jest przesłanie kompletu materiałów, nie pó niej ni 3 dni robocze przed dat planowanej emisji. W innym przypadku mo e nie by mo liwe sprawdzenie oraz emitowanie reklamy w wyznaczonym terminie. 2. Dla form w technologii streaming okres ten wynosi 5 dni. 3. Wraz z kreacjami nale y przesła URL docelowy, do miejsca gdzie ma kierowa kreacja po klikni ciu w ni. 4. Do emisji przyjmowane s kreacji typu SWF, JPG, GIF, PNG, o wymiarach i wadze nie przekraczaj cych zało e podanych w dalszej cz ci dokumentu. 5. Kreacje SWF powinny by przygotowane w wersji nie wy szej ni 10 (zalecana wersja 8.0). Wymagane jest zastosowanie Action Script 2.0 lub Do ka dej kreacji flash niezb dne jest przesłanie kreacji zast pczej w formacie jpg (za lepki) o wymiarach kreacji bazowej. 7. Limit FPS (frame per second) we wszystkich kreacjach to 25 fps. 8. U ycie streamingu dozwolone jest wył cznie w przypadku reklam wideo, które powinny posiada dobrze widoczne przyciski akcji jak: play, stop, mute. Forma ta mo e by uruchamiana automatycznie, ale z wyciszonym d wi kiem. 9. Przy emisji reklamy SWF nale y poda kolor tła w formacie szesnastkowym, lub zastosowa dany kolor w reklamie na najni szej warstwie (jako obiekt). W innym przypadku brak b dzie sugerował, e jest to tło transparentne. 10. Je eli w kreacji wymagane jest u ycie wi cej ni jednego URL-a (multiclicktag), nale y umie ci odpowiednie zaszycie: _root.clicktag1 dla pierwszego url-a, _root.clicktag2 dla drugiego url-a, itd. 11. Niedozwolone jest tworzenie kreacji zaci gaj cych dodatkowe elementy lub odwołuj cych si do zewn trznych plików. 12. Niedozwolone jest u ywanie skryptów ledz cych interakcj u ytkownika. 13. Kreacje niekompletne lub wywołuj ce bł dy na stronie, nie b d przyjmowane. 14. Zabronione jest stosowanie skryptów zmieniaj ce okno przegl darki, jej wymiar oraz poło enie. 15. Kreacje nie powinny by zabezpieczone przed debugowaniem. 16. Formy reklamowe tekstowe, np. link sponsorowany, maj zawsze zastosowany atrybut rel="nofollow" dla znacznika <a>. 17. Ka dy bł d przesuwa start rozpocz cia emisji kampanii. 18. W celu stworzenia reklamy na wzór z pliku FLA, zalecane jest zapisanie go do najni szej mo liwej wersji np. do CS4 oraz przesłanie wszystkich niestandardowych czcionkami wykorzystanymi w tej kreacji. 19. Polska Press Grupa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych kreacji pod k tem zgodno ci ze specyfikacj oraz nie przyj cia b d przerwania emisji w przypadku jej braku. 20. Polska Press Grupa Sp. z o.o zastrzega sobie mo liwo odmowy przyj cia do emisji kreacji lub jej przerwania w przypadku uznania reklamy za zbyt dokuczliw dla u ytkowników, łami c prawo, propaguj c tre ci pornograficzne lub dobre obyczaje. 3 / 22

4 21. Polska Press Grupa Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialno ci za nieprawidłow emisj reklam na przegl darkach niestandardowych, lub niestandardowych (niedomy lnych) ustawieniach przegl darek lub systemu operacyjnego 22. Ka da z kreacji nie mo e obci y procesora wzorcowego, ustalonego przez SMP na P IV 2,6GHz, w wi cej ni 30%. W momencie przekroczenia tej warto ci SMP Media Regionalne mog nie dopu ci do emisji takiej kreacji. Niektóre elementy, które mog wpływa na nadmierne obci enie to: a. Du a ilo akcji onclipevent(enterframe) wykonywanych jednocze nie. b. Animacja skomplikowanych kształtów wektorowych - polecamy zmniejszenie ilo ci punktów edycji krzywych. Kształty wektorowe o znacznej ilo ci punktów w złów - polecamy taki obiekt wyeksportowa jako plik (jpg,png) i zaimportowa ponownie. c. Animacja obiektów składaj cych si z du ej ilo ci gradientów. d. Animacja wielu obiektów jednocze nie. e. Nadmierne u ywanie przej z przezroczysto ci (alfa) na bitmapach - zalecamy stosowanie efektu tint. MATERIAŁY MATERIAŁY KIEROWANE DO MEDIÓW REGIONALNYCH Wszystkie materiały musz by dostarczone jednorazowo, na cały okres trwania kampanii. Jako komplet materiałów rozumie si : Komplet kreacji spełniaj cych warunki specyfikacji lub kody serwuj ce kreacje, Komplet aktywnych URL-i, Zlecenie emisji, NAZEWNICTWO PLIKÓW REKLAMOWYCH Materiały powinny by nazwane według nast puj cego schematu. przykład: dom_a_nto_billboard_750x100_transparent_v1 dom_b_lubuska_expand_rectangle_300x250x600_as2_v2 dom - nazwa własna a,b - rozró nienie dla wi cej ilo form (je li wyst puj ) nto - witryna na której b dzie emitowana dana forma billboard - forma reklamy expand - forma rozwijana 300x250x600 - podstawa 300x250 rozwijany 600x250 transparent - prze roczyste tło (je li wyst puj ) v1, v2 - wersja reklamy 4 / 22

5 KREACJE - clicktag NIEANIMOWANE Formy tego typu powinny spełnia wszelkie wymogi dotycz ce rozmiarów i wag podanych w tabeli. ANIMOWANE Przygotowanie kreacji typu.swf z zaszytymi zmiennymi i ró nicami, które si pod nimi kryj. Uwaga: Jedna z poni szych zmiennych powinna si znajdowa w ka dej reklamie. Niezastosowanie kodu spowoduje brak przekierowania oraz brak statystyk klikni. Action Script 2.0 a) clicktaga o umo liwia zliczanie statystyk, o zmian adresu www nie ingeruj c w reklam, o adres URL do akcji _root.clicktag,"_blank" nale y przesła razem z materiałami reklamowymi, b) zaszycie URL na stałe, (tzw. zaszycie na sztywno) o link do strony umieszczony w kreacji o brak statystyk klikni, o zmiana adresu www poprzez ingerencj grafika, c) multiclicktaga o umo liwia podpi cie wi cej ni jednego przekierowania, o w tym przypadku nale y doda cyfry: root.clicktag1 dla pierwszego url-a, _root.clicktag2 dla drugiego url-a, itd 1. Na najwy szej warstwie listwy czasowej, rysujemy obiekt, nast pnie przekształcamy go w symbol button i nadajemy efekt prze roczysto ci. 2. Wybieraj c symbol na stole roboczym uruchamiamy ustawiamy parametr operacji (operacja przycisk) na zmienn : 3. Zmienna clicktag 4. Zaszycie na sztywno 5 / 22

6 5. Zmienna multiclicktag Action Script 3.0 Uwaga: Wielko liter w zmiennej ma znaczenie clicktag. 6 / 22

7 FORMY REKLAM ROZMIARY I WAGI NAZWA FORMAT WYMIAR piksele WAGA OPIS belka30 belka60 belka90 belka100 belka30 regio belak30 gratka belka regio1 belka regio2 belka regio3 billboard box 146x90 box 300x125 box mapa big box jpg, gif, png 980x30, 780x30 670x60 670x90 670x x30 540x30px 670x30 120x30 530x30 750x x45 300x x60 630x300px leaderborder (statyczny) 1 jpg, gif, png 884x100 box 670x360 (statyczny) jpg, gif, png 670x360 box 750x360 (statyczny) jpg, gif, png 750x360 doublebillboard 750x200 fake ad mapa 343x160px halfpage 300x600 low cost (statyczny) rectangle triple billboard jpg, gif, png 140x110, 140x x x300 wideboard 980x200, 980x90 winieta jpg, gif, png 2000x460px Str Dost pna tylko na serwisie wspomnijbliskich.pl 7 / 22

8 FORMY LAYEROWE NAZWA FORMAT WYMIAR piksele WAGA OPIS brandmark swf 300x300 drawbridge foot scroller rolland (Banderola) interstitial swf 120x x x x x x x30 750x x x 10x x468, 800x600 str.10 str.11 str.12 str.12 scroll baner 468x60 str.12 scroll billboard 750x100 str.12 scroll doublebillboard 750x200 str.12 sticky scroll 140x140 str.12 toplayer dowolny str.12 INNE FORMY NAZWA FORMAT WYMIAR piksele WAGA OPIS captcha jpg 300x150 do 20 kb str.21 e-insert swf 900x850 pikseli screening (statyczny) jpg, gif, png do 120 kb str.18 watermark (statyczny) tapeta / watermark do 10 kb preroll, postroll 500kB dla 15s flv 4:3 1MB dla 30s (In stream VideoAd) link reklamowy znaków str.20 overlay 500x60 str.19 pasek pomi dzy jpg, gif, png 800x60 ogłoszeniami (statyczny) slidenote (statyczny) 350x140 pikseli do 50 kb str.19 sonda box jpg, gif, png 170x36 do 50 kb str.19 winieta sponsorska (statyczny) png, gif, jpg 377x102 do 30 kb winieta wyszukiwarki (statyczny) png, gif, jpg 2000x460 do 250 kb 8 / 22

9 expand belka30 2 FORMY EXPANDOWANE NAZWA FORMAT WYMIAR piksele WAGA OPIS swf 980x30> x30>300 belka expand dom.gratka.pl swf 640x35>200 expand billboard swf 750x100>300 expand doublebillboard swf 750x200>300 expand triple billboard swf 750x300>600 expand rectangle swf 300>600x250 str.13 expand rectangle swf 300>600x250>500 expand halfpage swf 300>600x600 expand corner swf 120>520x120>520 expand videostital swf 600>800x400>600 push billboard swf 750x100>300 str.14 push double billboard swf 750x200>300 str.20 push triple billboard swf 750x300>600 str.14 push triple billboard plus swf 750x300>600 str.14 sidekick swf 300x x600 str.14 FORMY MOBILNE NAZWA FORMAT WYMIAR piksele WAGA OPIS mobile - standard mobile - double jpg, gif, png jpg, gif, png 320x50, 320x80, 480x80, 640x100, 720x120, 1080x x100, 480x160, 640x200, 720x240, 1080x360 do 20 kb do 20 kb str.20 2 Dla serwisu wymiar belki to 780x30 9 / 22

10 FORMY LAYEROWE BRANDMARK Reklama otwiera si nad aktywnym oknem przegl darki. W górnej cz ci znajduje si belka, która umo liwiaj ca przesuwanie reklamy w obr bie okna przegl darki. Na której znajduj si przycisk zamknij X, minimalizuj cy oraz maksymalizuj cy, zamieszczone w prawym górnym rogu. a) Krzy yk zamykaj cy powinien mie dowi zan funkcj oncrossclick, a jego ramiona X nie powinny by mniejsze ni 14px. b) Funkcja minimalizuj odpowiada za zwini cie reklamy do postaci belki, wykonywana jest za pomoc zmiennej minimize. Przez co obszar pod belk staje si prze roczysty. Zakres formy podstawowej nie mo e pozosta klikalny, poniewa b dzie uniemo liwiał u ytkownikowi naci ni cie linku na serwisie. c) Funkcja powrotu do rozmiaru standardowego, odbywa si poprzez umieszczenie zmiennej maximize. Action Script 2.0 Krzy yk zamykania (oncrossclick) Przycisk minimalizuj (minimize) Przycisk (maximize) 10 / 22

11 Action Script 3.0 BANDEROLA Reklama wy wietlana na warstwie jako poł czenie kreacji banerowej z niewielkim, personalizowanym elementem pozostaj cym na serwisie jako przypominajka. Uruchamia si jako rozwini ta forma i pod a za u ytkownikiem podobnie do scrollera. Dodatkowo wymagane s dwa paski ( zwi oraz rozwi ) o wymiarach 30 x 200 pikseli, waga: 10kb DRAWBRIDGE Reklama składa si z trzech form reklamowych, dwóch skyscraper ów oraz toplayera. Skyscrapery s formami scorllowanymi wy wietlonymi w obu górnych rogach przegl darki. Po najechaniu u ytkownika na dan form zostaje wywołana funkcja expand poprzez parametry doexpand, funkcja dolittle nie zostaje wykorzystywana. Nast pnie zostaje wy wietlony tolayer z zamieszczon zmienn oncrossclick analogicznie jak w formie Toplayer. FOOT SCROLLER Foot scroller jest reklam w formie paska znajduj cego si w dolnej cz ci ekranu o wymiarach 1600x30,1600x100 lub 1300x30. Kreacja ta przypomina popularne w telewizji paski o charakterze informacyjnym (najlepiej krótkie hasła reklamowe). Czas trwania przekazu wynosi 30 sekund i jest on z góry okre lony przez kody emisyjne. Reklama 1600x100 jest identyczna jak 1600x30, lecz wzbogacona o element statyczny lub animowany zamieszczony z lewej strony reklamy w polu o wymiarach 100x100 pikseli. Reszta animacji nie mo e przekracza wysoko ci 30px. Reklama nie dopasowuje si do danej rozdzielczo ci monitora, jest wy wietlana od lewej kraw dzi przegl darki. Prawa strona zostanie przyci ta. Obszar nad paskiem powinien posiada tło transparentne. Formaty 1600x30 i 1300x30 mog by poruszane bezpo rednio podczas emisji za pomoc kodu serwuj cego, w zale no ci od kierunku (lewo, prawo). Wystarczy przygotowa kreacj statyczn (JPG, GIF, PNG) oraz wskaza kierunek w zleceniu emisji. 11 / 22

12 ROLLBAND Forma reklamowa wy wietlana na półprze roczystym tle przechodz cym przez rodek przegl darki. Posiada funkcj scrollowania, wzdłu serwisu. Zminimalizowanie do prawej strony jest wywoływane automatycznie po ustalonym czasie lub ingerencji u ytkownika. Naciskaj c na krzy yk lub pasek zwijaj cy, który zostaje zamieszczony poprzez kody emisyjne. INTERSTITIAL Interstitial jest form pełnoekranow niezajmuj c całej powierzchni ekranu, lecz cał przestrze wewn trz okna przegl darki. Forma ta nie jest skalowana, zostaje ona wy wietlona na rodku przegl darki z otaczaj cym j jednolitym kolorem zasłaniaj cym cały serwis. Istnieje mo liwo ustawienia stopnia prze roczysto ci 0-100% tego koloru, który nale y poda w kodzie szesnastkowym np. # Czas trwania animacji nie przekracza 10 sekund i jest on z góry okre lony przez kody emisji. Podczas której zostanie dodatkowo podpi ty przycisk zamknij X, b dzie on si znajdował nad reklam przy prawej górnej kraw dzi. SCROLL BILLBOARD, SCROLL DOUBLE BILLBOARD Posiada funkcj scrollowania, wzdłu serwisu. Jest stale widoczna dla u ytkownika., zawiera przycisk zamkni cia zamknij X, który po klikni ciu powoduje odesłanie kreacji do podstawowego miejsca reklamowego. Przycisk zamykaj cy jak i efekt scroll jest wywoływany za pomoc kody emisyjnych. STICKY SCROLL Forma jest wy wietlana po ka dorazowym przewini ciu serwisu przez u ytkownika. Znajduje si w obszarze suwaka przegl dark, na marginesie. Automatycznie zostaje zamkni ta po upływie 3 sekund, czas jest okre lony w kodach emisyjnych. TOPLAYER Reklama otwiera si nad aktywnym oknem przegl darki, zdefiniowana na przezroczystej warstwie. W prawym górnym rogu znajduje si dobrze widoczny przycisk zamykaj cy zamknij X. Reklama wył cza si po pływie wyznaczonego czasu nieprzekraczaj cego 20sek, czas jest ustawiany poprzez kody emisyjne. Krzy yk zamykaj cy powinien mie dowi zan funkcj oncrossclick, a jego ramiona nie powinny by mniejsze ni 14px. Action Script 2.0 Action Script / 22

13 FORMY EXPANDOWANE Efekt rozwini cia kreacji reguluj parametry liczbowe w funkcji doexpand (rozwi ) oraz dolittle (zwi ) w kodzie emisyjnym. Forma ta powinna posiada obszary aktywne, przez cały czas trwania emisji. Po najechaniu na reklam powinna si ona rozwija, natomiast po zjechaniu zwin do stanu pierwotnego. Od momentu zwini cia, do rozwini cia nie powinien on przekracza 5 sekund. EXPANDY KLASYCZNE expand belka, expand belka 30, expand belka sponsorska, expand banner, expand billboard, expand doublebillboard, expand triplebillboard, expand rectangle, expand halfpage, expand skyscraper, Action Script 2.0 Action Script / 22

14 EXPAND CORNER Reklama zamieszczona w górnym prawym rogu przegl darki, rozwijana po przek tnej ku jej rodkowi. W formie zwini tej wygl da jak zagi ta kartka zeszytu, przez któr wida nast pn stron. Efekt zagi cia nie jest dodawany poprzez kody emisyjne. Efekt rozwini cia kreacji analogicznie jak przy formach Expand, poprzez parametry liczbowe doexpand (rozwi ) oraz dolittle (zwi ), uruchamiane poprzez kody emisyjne. Forma ta powinna posiada obszary aktywne, przez cały czas trwania emisji. Po najechaniu na reklam powinna ona si rozwija, natomiast po zjechaniu z obszaru reklamy, warstwa powinna si zwin do stanu pierwotnego. Od momentu rozwini cia do zwini cia, nie powinien on przekracza 5 sekund. Kreacja zawiera w prawym rogu dobrze widoczny przycisk zamykaj cy X widoczny przez cały czas trwania emisji. Krzy yk zamykaj cy powinien mie dowi zan funkcj oncrossclick, analogiczne forma Toplayer, a jego ramiona nie powinny by mniejsze ni 14px. PUSH EXPAND TRIPLE BILLBOARD Efekt rozwini cia kreacji reguluj parametry liczbowe w funkcji dopushlock, dopushon oraz dopushunlock, dopushoff w kodzie emisyjnym. Forma ta powinna posiada obszary aktywne, przez cały czas trwania emisji. Po najechaniu na reklam powinna si ona rozwija z jednoczesnym rozpychaniem serwisu w dół. Natomiast po zjechaniu z obszaru reklamy, warstwa powinna si zwin do stanu pierwotnego, ci gaj c serwis w gór. Od momentu zwini cia, do rozwini cia nie powinien on przekracza 5 sekund. Action Script 2.0 Action Script / 22

15 PUSH EXPAND TRIPLE BILLBOARD PLUS Efekt rozwini cia kreacji reguluj parametry liczbowe w kodzie emisyjnym. Forma ta powinna posiada obszary aktywne, przez cały czas trwania emisji. Po pełnym wczytaniu zostaje automatyczne wywołana funkcja dopushlock powoduj ca rozwijanie reklamy oraz rozpychanie serwisu w dół. Po upływie 5 sekund nast puje wywołanie funkcji dopushunlock powoduj c jego ci ganie oraz powrót reklamy do postaci zwini tej. Kolejne rozwini cia wyst puj ju po samej ingerencji u ytkownika. Action Script 2.0 Action Script 3.0 Po 5 sekundach powinna zosta wywołana funkcja doushunlock. Action Script / 22

16 Action Script 3.0 Rozwini cie po akcji u ytkownika poprzez najechanie kursorem na reklam. Action Script 2.0 Action Script / 22

17 SIDEKICK Reklama składa si z dwóch form.swf, rectangle i halfpage. Najpierw zostaje wy wietlona forma rectangle. Po najechaniu u ytkownika na przycisk otwórz zostaje wywołana funkcja doexpand, analogicznie jak w formach Expand. Funkcja dolittle nie zostaje wykorzystywana. Dla AS3.0 nale y zamieni nazw obszaru aktywnego z target_button na open_button gdy clicktag i przycisk otwórz nie mog si nazywa tak samo, przykład poni ej. Po aktywacji serwis zostaje przesuni ty w lewo na szeroko reklamy, a w wolne miejsce zostaje wczytany halfpage, zawieraj c zmienna oncrossclick analogicznie jak w formie Toplayer zamieszczony pod przyciskiem zamknij. Formy nie ł cz si ze sob graficznie, lecz wyst puj w pewnej odległo ci od siebie. Action Script / 22

18 INNE FORMY REKLAMY E-INSERT Jest to gazetka reklamowa w wersji elektronicznej (ksi eczki). Składa si z pliku głównego i plików pobocznych w formacie.swf (du e strony). Plik główny zawiera małe strony pogl dowe, oraz otaczaj ce je grafika wraz z przyciskami nawigacji. By obni y wag gazetki du e pliki zaci gane s z osobnego folderu (pages), ka da du a strona powinna by zamieszczona w osobnym pliku.swf i nie przekracza dopuszczalnej wagi 200kb. Nale y pami ta, e im wi cej stron tym waga głównego pliku ro nie, co mo e powodowa długie wczytywanie si gazety. Do e-insertu nale y przygotowa obrazek, który b dzie zapowiedz, przewa nie jest to mała strona główna o wymiarach 200x280px Mo na przygotowa e-insert w formacie PDF. Uwaga: 1. Kreacje nale y przygotowa za pomoc Adobe Flash 9.0 lub w ni szej wersji. 2. Wymagany jest zastosowanie Action Script Powiadomienie wyskakuj ce w przypadku braku lub starej wersji wtyczki Flash Palyer, z mo liwo ci jego ci gni cia. 4. Mał wag umo liwiaj c szybkie wczytywanie. 5. Mo liwo powi kszenia, przekładania stron, je li jest to wymagane. 6. Strony du e w e-insercie powinny znajdowa si w osobnym pliku i by zaci gane do kreacji osobno. Co umo liwi stopniowe wczytywanie wybranych stron i zmniejszy wag pliku głównego (.SWF). SCREENING 1. Forma jest wy wietlana jako tło serwisu i jest najcz ciej ł czona z billboardem/ doublebillboardem/ triple billboardem oraz odpowiednikami w formie expandowanej lub push. 2. Screening jest wczytywany od górnej kraw dzi przegl darki 3. Przygotowywany, jako jeden plik graficzny i jest wy rodkowany wzgl dem serwisu 4. Rozmiary, odst py przedstawia poni sze rysunki Forma jest ograniczona limitem wagowym Zaleca si zmian kolor tła, dopasowuj c go do screeningu. Kod koloru nale y poda w formie szesnastkowej np. # kolor czarny. WATERMARK 1. Forma statyczna, mo e zawiera logo, znaki graficzne itp. 2. Jeden plik zostaje powielony na cał szeroko i wysoko serwisu. 3. Reklama powinna by pokryta wzorem o obni onej widoczno ci, jasnych kolorach, a powtarzaj cy si motyw nie mo e utrudnia czytelno ci serwisu (znak wodny). Dział emisji ka dorazowo sprawdza wygl d zamieszczanego watermarka i mog odmówi przyj cia zamówienia na ten rodzaj reklamy bez podania przyczyny. 18 / 22

19 OVERLAY Reklama graficzna lub tekstowa wy wietlana nad tre ci w dolnej cz video. Posiada przycisk umo liwiaj cy zamkni cie kreacji. ci playera SLIDENOTE Forma reklamy tekstowej lub graficznej wyst puj ca na stronach artykułowych. W trakcie przewijania serwisu w dół, nast puje wysuni cie z prawego dolnego rogu. Kod serwuj cy podpi ty podczas emisji zawiera opcj zamykania. SONDA BOX Obie te formy s reklamami statycznymi wkomponowanymi w layout strony. Dział emisji musi ka dorazowo zaakceptowa wygl d zamieszczanej reklamy, mog równie odmówi przyj cia zamówienia na ten rodzaj reklamy bez podania przyczyny. VIDEO AD i STREAMING Forma reklamy jest wykorzystywana najcz ciej w kreacjach typu banner, billboard, doublebillboard, triple doublebillboard, rectangle i brandmark. Wymagane jest, aby zawierała dobrze widoczne przyciski play, stop oraz przycisk umo liwiaj cy wł czenie/wył czenie głosu, je li owy wyst puje. D wi k uruchamiany po akcji u ytkownika, kreacja uruchamiana automatycznie z wyciszonym d wi kiem. Uwaga. Przycisk clicktag nie mo e nachodzi (zasłania ) wy ej wymienione przyciski akcji. Plik video nie powinien przekracza wagi 500kb, oraz czasu trwania nie powinien by dłu szy ni 20 sekund. Typem pliku dla video jest FLV. Wymagane jest, aby pliki posiadały t sam nazw ró ni c si tylko typem rozszerzenia. Aby umo liwi zaci ganie pliku poprzez streaming nale y podpi w kodzie kreacji zmienn flvurlname Dzi ki niej podczas emisji reklamy b dzie mo liwe podpi cie, pliku FLV do reklamy SWF. Przykładowa nazwa pliku: dom_pomorska_doublebillboard _750x200_video_v1.swf dom_pomorska_doublebillboard _750x200_video_v1.flv STREAMING: Wykorzystywany jest w przypadku form reklamowych zawieraj ce fragmenty video. Streaming nie powinien przekracza 512/ kbps, warto zalecana to 256/ kbps. Video Ad: Prosimy o dostarczenie pliku swf spełniaj cego wymagania techniczne formatu bazowego z zaimplementowanym bezwzgl dnym odwołaniem do pliku streamingowego flv ( le cego na serwerze klienta ) zawieraj cym przyciski steruj ce (play, stop, wycisz). Mo liwa jest równie emisja wg poni szej metody: dostarczenie pliku swf ( wraz z plikiem fla ) oraz pliku wideo w formacie flv. Plik swf powinna spełnia wymagania techniczne, okre lone w specyfikacji dla formatu bazowego oraz odwoływa si wzgl dnie do pliku streamingowego flv i zawiera przyciski steruj ce (play, stop, wycisz). Maksymalny rozmiar i czas trwania filmu: 1MB / 30 sek. Maksymalny bitrate: 512kbps. D wi k w filmie wł czany jedynie po akcji u ytkownika. Zalecenie: 19 / 22

20 Przed przyst pieniem do tworzenia kreacji zalecany jest kontakt z biurem reklamy EXPAND VIDEOSTITIAL Reklama wyst puje z górn forma reklamow. Składa si z kreacji video w małej formie pozycjonowanej do prawego dolnego rogu przegl darki po, najechaniu której wywołana zostaje druga, wi ksza forma layerowa przykrywaj ca tre strony WWW Wymagane materiały: Forma przed expandem: do dyspozycji pole o powierzchni 600x400px z czego 400x300px przeznaczone na film video. Pozostałe pole mo liwe do brandingu. Prosimy o przesłanie kreacji tła z pozostawion prze roczyst przestrzeni na film ( film umiejscowiony centralnie ) oraz film w formacie flv. Waga filmu: 500kB Waga tła: 50kB Forma po expandzie: mo liwa emisja do pełnoekranowej kreacji z czego obszar 800x600px przeznaczony na film. Pozostałe pole mo liwe do brandingu. Prosimy o przesłanie kreacji tła z pozostawion prze roczyst przestrzeni na film ( film umiejscowiony centralnie ) oraz film w formacie flv. Waga filmu: 1MB Waga tła: 100kB AUDIO Forma z zamieszczonym wewn trz plikiem d wi kowym w formacie mp3 lub wav. Wymagane jest, aby zawierała dobrze widoczne przyciski wł czy/wył cz głos. D wi k musi zosta uruchomiony dopiero po akcji u ytkownika, kreacja uruchamiana automatycznie z wyciszonym d wi kiem. Waga takiego pliku nie mo e przekracza dopuszczalnej normy. Tabela wag znajduje si w dziale Formy Reklamy Internetowej. MOBILE Reklam na urz dzenia mobilne oraz telefony komórkowe nale y przygotowa we wszystkich rozmiarach, jakie s w danym pakiecie: mobile-standard lub mobile-double. Dana forma b dzie wy wietlana na ekranie z rozdzielczo ci dla niej przeznaczon. Formaty plików do wyboru: JPG, PNG, GIF (formy statyczne), GIF (forma animowana). Waga jednego pliku nie mo e przekracza 20kb. LINK REKLAMOWY Płatne reklamy tekstowe wyeksponowane w taki sposób, aby nie pomyli ich z niekomercyjnymi tre ciami serwisów. Linki reklamowe mog kierowa internaut (u ytkownika) do wewn trz serwisu np. na stron artykuły sponsorowanego, stron Klienta lub landing page. Prosimy o przesłanie tekstu zło onego z maksymalnie 40 znaków wraz ze spacjami* * Ilo znaków zale na od serwisu, zalecany kontakt z biurem reklamy 20 / 22

21 VIDERKONTEXT LINK LOGO EXCULUSIVE PREMIUM Tytuł (max) Adres www (max) Słowa kluczowe (max) Opis (max) URL (max) 25 znaków 35 znaków lista słów 70 znaków 1024 znaki Grafika GIF/JPG/PNG x60px 200x50px 240x120px 125x125px 728x90px Grafika GIF/JPG/PNG/SWF x250px Waga kB 15kB 30kB Kreacja SWF w musi mie warstw z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja: on (release) { geturl(_root.click, _blank ); } Uwaga: 1. Do kreacji w swf wymagana jeszcze grafika 300x250 pikseli w JPG. 2. Przekaz reklamowy powinien by wy rodkowany pomi dzy 5 a 85 pikselem wysoko ci kreacji. Ograniczenie to jest wymuszone działaniem systemu, który automatycznie obcina po 5 pikseli u góry i dołu kreacji umieszczaj c metk z adresem www i logiem sieci WiderKontext. CAPTCHA Plik statyczny wy wietlany przy formularzu lub na forach w celu zabezpieczenia strony www i danych wypełnionych przez u ytkownika. Skłania do interakcji. 1. Wytyczne odno nie hasła przepisywanego przez internautów: - czytelny slogan bez znaków specjalnych (+; itp.), składaj cy si maksymalnie z 3 wyrazów (20 znaków) uj ty w cudzysłowie - wyra ne odró nienie sloganu od pozostałej tre ci przekazu (wielko, bold, itp.) 2. Zalecenia wzgl dem zawarto ci obrazka: - mo liwie jak najmniejsza ilo dodatkowych napisów na kreacji - w przypadku podlinkowanej kampanii umieszczenie na kreacji graficznego przycisku Call To Action (czytelny komunikat do odbiorcy, by klikn ł w banner) 3. Link do strony docelowej po klikni ciu w obrazek: - - ka da kampania wymaga tylko jednego landing page. Ten sam URL jest podpi ty do ka dego z trzech rozmiarów kreacji graficznych. * Materiały wysyłamy na adresy: i 21 / 22

22 Polskapresse Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany powy szej specyfikacji w dowolnym terminie. GÓLNE WYMAGANIA FORM REKLAMOWYCH 1. Formy reklamowe powinny by wykonane według powy szej specyfikacji. 2. Nazwy przesłanych plików musz by identyczne, ró ni ce si jedynie rozszerzeniem. 3. Reklama video, czyli główny plik.swf powinien komunikowa si plikiem zawieraj cym streaming. 4. Pliki JPG/GIF/PNG nie s form umo liwiaj c emisj filmu wideo. 5. Rozmiar reklamy powinna zgadza si z opisem w nazwie. 6. Formy niestandardowe wyst puj ce w kreacji nale y przekonwertowa na grafik wektorow. 7. Wszystkie reklamy musz posiada zaszyt zmienn _root.clicktag pozwalaj c podpi w kodach serwuj cych prawidłowy link. 8. Przyciski typu: play, stop, rewind, zamknij X powinny by łatwo dost pne niesprawiaj ce trudno ci dla u ytkownika. 9. Nale y zwróci szczególn uwag na wielko liter w zmiennych. INFORMACJE WA NE I PRZYDATNE! Jak sprawdzi czy plik.swf posiada poprawnie zaszyty _root.clicktag? 1. Plik z reklam musimy umie ci na serwerze 2. W oknie przegl darki (np.: IE 6) wpisujemy adres url do pliku.swf (nie lokalnie, tylko przez 3. Dopisujemy bez pozostawiania odst pu:?clicktag= i tak e bez odst pu adres url, na który ma odnosi kreacja, inny ni docelowy dla danej kampanii, np.: 4. Nast pnie klikami na kreacj. Je li w nowym oknie otworzy si strona, której url wpisali my, to kreacja jest poprawnie wykonana 22 / 22

23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL Agora SA, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel. (0-22) 555 4444, faks (0-22) 555 4870, NIP 526-030-56-44 Utworzono: 2004-10-07 Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2013 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

darmo ze stron Macromedia (Adobe)

darmo ze stron Macromedia (Adobe) Tre zaj Tworzenie interaktywnych animacji multimedialnych w rodowisku FLASH. FLASH to zarówno standard animacji umieszczanych na stronach www jak i nazwa programu pochodz cego od firmy Adobe (Macromedia)

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający kontekstowe reklamy tekstowe, ale takŝe umoŝliwiający wyświetlanie banerów

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł prezentuje techniki pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo