Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie"

Transkrypt

1 1. Zasady ceniania: Przedmitwy System Oceniania z wiedzy spłeczeństwie Ocenie pdlegają umiejętnści i wiedza kreślna w pdstawie prgramwej. Ocenianie dbywa się w stpniach szklnych w skali d 1 d 6. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą cenę szklną. Uczeń ma praw zgłsić w ciągu półrcza jedn nieprzygtwanie lub brak zadania bez pdania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których dbywają się zapwiedziane kartkówki i sprawdziany. Nieprzygtwanie pwinn być zgłszne przez ucznia p sprawdzeniu becnści.(przy dwóch gdzinach tygdniw mżna zgłsić dwa nieprzygtwania w semestrze.) Każdy uczeń ma praw d trzymania ddatkwych cen, które mże uzyskać, birąc udział w knkursach i wyknując ddatkwe zadania. Ocena śródrczna i rczna uwzględnia ceny cząstkwe wystawiane ucznim za wiedzę i umiejętnści bwiązujące w danym półrczu. Śródrczna i rczna cena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną cen cząstkwych. Ocena za II półrcze uwzględnia całrczną pracę ucznia. W przypadku uzyskania ceny niedstatecznej na I półrcze, uczeń jest zbwiązany zaliczyć materiał z I kresu na pzimie dpuszczającym w terminie ustalnym z nauczycielem. Uczniwie z dysfunkcjami ceniani są według drębnych zasad zalecanych przez PPP. Osiągnięte sukcesy w knkursach wpływają na pdwyższenie ceny. Spsby sprawdzania pstępów ucznia: Prace pisemne - sprawdziany, testy i kartkówki. Odpwiedzi ustne. Prezentacja wydarzeń spłeczn plitycznych w Plsce i na świecie z tygdnia pprzedzająceg lekcję - tzw. prasówka. Prjekt edukacyjny. Prace dmwe. Analiza źródeł rżneg typu. Prace ddatkwe: referaty, schematy, plakaty, plansze, wykresy, rysunki. Aktywnść w czasie lekcji. Aktywnść pzalekcyjna. Kryteria ceny przy realizacji knkretnych zadań: Prace klaswe sprawdziany, kartkówki, testy: Nauczyciel zapwiada sprawdzian pisemny z c najmniej tygdniwym wyprzedzeniem. Pisemna wypwiedź ucznia bejmuje kreślny przez nauczyciela zakres materiału. Każdy sprawdzian i kartkówka muszą zstać zaliczne w frmie ustalnej z nauczycielem. Jeśli uczeń z przyczyn lswych nie mże napisać sprawdzianu w kreślny terminie wówczas ma bwiązek uczynić t na najbliższej lekcji. W przypadku dłuższej niebecnści spwdwanej chrbą pwinien napisać zaległą pracę klaswą w terminie ustalnym z nauczycielem. Nauczyciel jest zbwiązany pdać ceny d wiadmści uczniów w terminie d dwóch tygdni d dnia jeg napisania. Przy cenianiu prac pisemnych uczniów nauczyciel stsuje następujące zasady przeliczania punktów na ceny: 1

2 Ocena % wyknania zadania niedstateczny 0 29 dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący 100 i/lub zadanie ddatkwe Uczeń mże pprawić cenę na zajęciach pzalekcyjnych w terminie dwóch tygdni d jej trzymania. Wstawiamy bie ceny. Jeżeli w czasie pracy pisemnej uczeń krzysta z niedzwlnych materiałów, urządzeń telekmunikacyjnych, pdpwiedzi klegów trzymuje cenę niedstateczną. Kartkówka bejmuje zakres materiału pdany przez nauczyciela. Nauczyciel ma praw zrbić kartkówkę bez zapwiedzi. Ocenie pdlega stpień panwania nabytej wiedzy i umiejętnści, pprawnść merytryczna i językwa wypwiedzi. Ucieczka ucznia ze sprawdzianu i kartkówki traktwana jest jak dmwa dpwiedzi w frmie pisemnej i równznaczna jest z wystawieniem ceny niedstatecznej. Odpwiedzi ustne: Oceniane są na bieżąc z uwzględnieniem indywidualnych mżliwści ucznia, zgdnie z wymaganiami na pszczególne ceny. Nauczyciel pyta z 3 statnich lekcji lub z materiału pwtórzeniweg. Odmwa dpwiedzi ustnej przez ucznia jest równznaczna z wystawieniem mu ceny niedstatecznej. Uczeń mże pprawić cenę z dpwiedzi ustnej na następnej lekcji. Obie ceny są wpisywane d dziennika. Przy dpwiedzi ustnej cenianiu pdlega: zrzumienie tematu, zawartść merytryczna, argumentacja, wyrażanie sądów, stswanie właściwej terminlgii. Spsób prezentacji (samdzielnść wypwiedzi, pprawnść językwa, płynnść, lgiczne myślenie, umiejętnść krzystania z mapy). Ddatkwe pytania naprwadzające wpływają na bniżenie ceny. Prezentacja wydarzeń spłeczn plitycznych w Plsce i na świecie: Uczeń jest zbwiązany przygtwywać bieżące wydarzenia spłeczne, plityczne, kulturalne z Plski lub ze świata, które prezentuje ustnie. Przy cenie uwzględnia się spsób prezentacji, zrzumienie tematu, zawartść merytryczną, pprawnść językwą, wyrażanie sądów, wyciąganie wnisków. 2

3 Kryteria ceny ustnej: celujący - dpwiedź wskazuje na szczególne zaintereswanie przedmitem, spełniając kryteria ceny bardz dbrej, zawiera własne przemyślenia i ceny. bardz dbry - dpwiedź wyczerpująca, zgdna z prgramem, swbdne perwanie faktami i dstrzeganie związków między nimi. dbry - dpwiedź zasadnicz samdzielna, zawiera większść wymaganych treści, pprawna pd względem języka, nieliczne błędy, nie wyczerpuje zagadnienia. dstateczny - uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretwać, dpwiedź dbywa się przy niewielkiej pmcy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczwe. dpuszczający - niezbyt precyzyjne dpwiedzi na pytania nauczyciela, braki w wiadmściach i umiejętnściach, pdanie nazwy zjawiska lub prcesu przy pmcy nauczyciela. niedstateczny - nie ptrafi rzwiązać zadań teretycznych lub praktycznych elementarnym stpniu trudnści nawet z pmcą nauczyciela, nie udziela dpwiedzi na większść pytań zadanych przez nauczyciela, nie zna pdstawwych terminów i pjęć związanych z przedmitem. Prwadzenie zeszytów przedmitwych: Uczeń zbwiązany jest psiadać zeszyt przedmitwy. W zeszycie przedmitwym pwinny znajdwać się zapisy: numer lekcji, data i temat, ntatki, zapisy pleceń ustnych lub pisemnych prac dmwych, ntatki własne dtyczące mawianeg tematu. Zeszyt przedmitwy pwinien wyglądać estetycznie (pdpisany, bez zbędnych brazków, z dpwiednią ilścią kartek). Uczeń ma bwiązek prwadzić zeszyt systematycznie, a w przypadku niebecnści w szkle uzupełnić ntatki. Zeszyt pdlega kntrli i cenie w terminie wyznacznym przez nauczyciela. Prace dmwe: Obwiązkiem ucznia jest systematyczne drabianie prac dmwych. Zadając pracę dmwą nauczyciel kreśla wymagania frmalne związane z jej wyknaniem termin raz spsób wyknania. Uczeń ma bwiązek przestrzegać terminu i spsbu wyknania zadania. Nauczyciel ma bwiązek wyznaczenia dpwiednieg d trudnści zadania czasu na jeg realizację. Znak graficzny, tzw. parafka znacza, że nauczyciel sprawdzał wyknanie pracy, ale nie sprawdzał jej zawartści merytrycznej. Ocenie pdlega pprawnść rzeczwa, językwa, stpień zaangażwania, pmysłwść. Oddanie d ceny prac dmwych, które nie zstały napisane samdzielnie skutkuje ceną niedstateczną. Brak pracy dmwej zstaje dntwany przez nauczyciela za pmcą ceny niedstatecznej. Ocenienie prac mże nastąpić natychmiast p upływie terminu ich realizacji lub pdczas kntrli zeszytów zgdnie z umwą dtyczącą knkretnej pracy. Praca ucznia na lekcji aktywnść: Uczeń na lekcji pwinien psiadać pdręcznik i zeszyt przedmitwy. Stsunek ucznia d pruszanej tematyki wpływa na cenę z przedmitu (w góle nie interesuje się tematem, biernie uczestniczy tylk na wyraźne plecenie nauczyciela, aktywnie uczestniczy, zabiera głs, dyskutuje). 3

4 Za aktywnść pzytywną uczeń trzymuje plusy ( 3 plusy t cena bardz dbra), za aktywnść negatywną minusy( 3 minusy t cena Niedstateczna) Aktywnść pzalekcyjna: Sukcesy w knkursach. Pmc w przygtwaniu imprez reginalnych. Aktywny udział w urczystściach charakterze spłeczn patritycznym. Przedmitem ceny z wiedzy spłeczeństwie jest: 1. Wiedza merytryczna i gtwść d pamięciwej jej reprdukcji. 2. Przygtwywanie na bieżąc wydarzeń spłeczn plitycznych z Plski i ze świata. 3. Realizacja prjektu edukacyjneg. 4. Rzumienie i umiejętnść interpretacji faktów. 5. Dstrzeganie związków przyczynw skutkwych. 6. Praca ze źródłem kartgraficznym, ikngraficznym, statystycznym itp. 7. Frmułwanie wypwiedzi ustnej. 8. Przygtwanie pracy pisemnej. 9. Aktywnść ucznia na lekcjach. Zasady ceniania ucznia bniżnych mżliwściach edukacyjnych: graniczenie wymagań d indywidualnych mżliwści ucznia, wydłużenie czasu przeznaczneg na wyknanie ćwiczeń praktycznych, mżliwść rzbicia ćwiczeń złżnych na prstsze i cenienie ich wyknania etapami, wydłużenie czasu na nauczenie się partii materiału lub rzłżenie na mniejsze części, branie pd uwagę wyłącznie pprawnści merytrycznej wyknaneg ćwiczenia, pdczas dpwiedzi ustnych - zadawanie większej liczby prstych pytań zamiast jedneg złżneg, udzielanie pmcy przy przygtwywaniu pracy ddatkwej, wyknanie pracy pd kierunkiem nauczyciela, sprawdzian pisemny ceniany według bniżnych kryteriów, umżliwienie drabiania zadań dmwych w wersji kmputerwej. Przy cenianiu prac pisemnych uczniów mających bniżne kryteria ceniania nauczyciel stsuje następujące zasady przeliczania punktów na cenę: pniżej 19% mżliwych d uzyskania punktów niedstateczny 20% - 39 % - dpuszczający 40% - 54% - dstateczny 55% - 70% - dbry 71% - 89% - bardz dbry 90% - 100% - celujący 4

5 Kryteria wystawiania cen: Ocena celująca: Uczeń wyróżnia się szerką wiedzą, wybiegającą pza pdstawę prgramwą ale mieszczącą się w prgramie nauczania. Psiadł umiejętnść samdzielneg krzystania z różnych źródeł wiadmści, samdzielnie frmułuje wypwiedzi ustne i pisemne na kreślny temat, które są wzrwe zarówn pd względem merytrycznym, jak i językwym. Nie bi się wypwiadać własnych, nawet kntrwersyjnych, pinii i sądów, które ptrafi prawidłw, przeknując uzasadnić. Ptrafi jasn precyzwać pytania dtyczące wielu złżnych prblemów. Wykazuje dsknałą rientację w aktualnej sytuacji plitycznej, gspdarczej i spłecznej Plski raz w sytuacji międzynardwej. Ocena bardz dbra: Uczeń panwał w pełnym stpniu wiadmści i umiejętnści przewidziane prgramem nauczania. Sprawnie, samdzielnie psługuje się różnymi źródłami wiedzy. Rzumie i pprawnie stsuje pznaną terminlgię. Samdzielnie frmułuje wypwiedzi ustne i pisemne na kreślny temat, wykrzystując wiedzę zdbytą w szkle i pza nią. Ptrafi ceniać zachwania innych ludzi, umie współpracwać w grupie raz aktywnie uczestniczy w lekcjach. Ocena dbra: Uczeń nie panwał całeg materiału kreślneg prgramem nauczania, ale nie utrudnia mu t głębszeg i pełniejszeg pznania wiedzy pdstawwej. Rzumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachdzących we współczesnym świecie i Plsce raz pdstawwe reguły i prcedury życia plityczneg i gspdarczeg. Pprawnie psługuje się prstymi źródłami infrmacji. Wyknuje samdzielnie typwe zadania plegające na cenianiu, selekcjnwaniu, wartściwaniu, uzasadnianiu. Umie frmułwać prste, typwe wypwiedzi ustne i pisemne. Ocena dstateczna: Uczeń panwał minimum wiadmści kreślnych prgramem nauczania. Ptrafi frmułwać schematyczne wypwiedzi ustne i pisemne. Umie psługiwać się częst pd kierunkiem nauczyciela, prstymi śrdkami dydaktycznymi wykrzystywanymi na lekcji. Ocena dpuszczająca: Uczeń ma luki w wiadmściach. Nie panwał wszystkich umiejętnści przewidzianych w prgramie, ale nie uniemżliwia mu t dalszeg pznawania treści prgramwych w następnych etapach edukacji. Zadania i plecenia, które wyknuje, częst przy znacznej pmcy nauczyciela, mają niewielki stpień trudnści. Ocena niedstateczna: Uczeń panwał mniej niż 30% pdstawweg materiału rzeczweg, wiadmści i umiejętnści przewidzianych prgramem nauczania. Nie ptrafi, nawet przy znacznej pmcy nauczyciela, krzystać z prstych śrdków dydaktycznych. Nie ptrafi, bwiem nie zna i nie rzumie pdstawwej terminlgii stswanej na lekcji, frmułwać nawet bardz prstych wypwiedzi ustnych i pisemnych. Zeszyt przedmitwy prwadzi niesystematycznie (lub w cale), ma duże luki w pracach lekcyjnych i dmwych. 5