Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)"

Transkrypt

1 Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie: 1. Organizator 180S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębowej Górze (adres: Dębowa Góra 59A, Dębowa Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: , posiadająca NIP: , REGON: , kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, będąca stroną umowy uczestnictwa w szkoleniu, organizująca odpłatne szkolenie; 2. Uczestnik osoba biorąca udział w szkoleniu. Uczestnikiem może być zarówno konsument w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 121 ze zm.), jak i przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 672 ze zm.). W przypadku, gdy Uczestnik jest niepełnoletni, w jego imieniu Umowę zawiera rodzic lub opiekun prawny. Osoby małoletnie do lat 13 mogą uczestniczyć w Szkoleniu wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego; 3. Klient osoba zawierająca z Organizatorem umowę na udział Uczestnika w szkoleniu. Klient może, ale nie musi być Uczestnikiem. Każdorazowo Klient może zawrzeć Umowę tylko dla jednego Uczestnika. Klientem może być zarówno konsument w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 121 ze zm.), jak i przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 672 ze zm.). 4. Szkolenie szkolenie żeglarskie organizowane w ramach Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW; 5. Okres Szkolenia czas trwania Szkolenia; 6. Umowa umowa uczestnictwa w Szkoleniu zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem; 7. Strony Organizator i Klient; 8. System rezerwacyjny system, w którym Klient może wypełnić formularz rezerwacji i zawrzeć Umowę, dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem 9. Adres - adres mailowy Organizatora za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę; 10. Program Szkolenia informacja o przebiegu Szkolenia zawarta na stronie internetowej Organizatora pod adresem stanowiąca zaproszenie do zawarcia Umowy; 11. Przystań Przystań na Ptasiej Wyspie. 12. Cena kwota płacona przez Klienta na rzecz Organizatora za udział Uczestnika w Szkoleniu. Regulamin określa warunki zawierania Umów oraz warunki uczestnictwa w Szkoleniu i stanowi integralną część Umowy. 2 Procedura zawierania Umowy przez Internet Umowa może zostać zawarta: a) za pomocą Systemu rezerwacyjnego, b) za pomocą Adresu . 3 Zawarcie Umowy za pomocą Systemu rezerwacyjnego 1. Umowa może zostać zawarta za pomocą formularza dostępnego w Systemie rezerwacyjnym. 2. System rezerwacyjny umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją handlową i ofertą usług Organizatora oraz umożliwia ich zakup, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 3. Przed wypełnieniem formularza w Systemie rezerwacyjnym Klient kontaktuje się z Organizatorem pod numerem telefonu: w celu potwierdzenia dostępności wybranego przez siebie Okresu Szkolenia. 1

2 4. Po uzgodnieniu Okresu Szkolenia z Organizatorem i wstępnej jego rezerwacji, Klient wskazuje w Systemie rezerwacyjnym uzgodniony z Organizatorem telefonicznie Okres Szkolenia i przechodzi do dalszej części formularza wybierając przycisk Kontynuuj. 5. Następnie, Klient uzupełnia formularz w Systemie rezerwacyjnym podając swoje dane oraz zaznacza, czy jest jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia, czy też Uczestnikiem Szkolenia jest osoba trzecia. Jeżeli Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia, po wyborze przycisku Kontynuuj podaje dane Uczestnika. Podanie danych oznaczonych w Systemie rezerwacyjnym gwiazdką * jest obowiązkowe. Brak ich podania uniemożliwia uzupełnienie formularza, a dalej zawarcie Umowy w ramach Systemu rezerwacyjnego. 6. Po uzupełnieniu danych, Klient wyraża zgodę na zawarcie Umowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, akceptuje postanowienia Regulaminu, Program Szkolenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego Uczestnika w celu zawarcia Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest zaakceptowanie ww. dokumentów oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po wyrażeniu ww. zgód, akceptacji ww. dokumentów oraz wpisaniu sumy kontrolnej, Klient przesyła Organizatorowi chęć zawarcia Umowy wybierając przycisk Wyślij zgłoszenie". 7. Po wyborze przycisku Wyślij zgłoszenie, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres potwierdzenie zawarcia Umowy obejmujące: dane Klienta, dane Uczestnika, Okres i miejsce Szkolenia, Cenę, sposób i termin zapłaty. Wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy przesyłane są Klientowi Regulamin wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz Program Szkolenia w formie pozwalającej na ich zapisanie oraz odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Przesłanie wzoru oświadczenia odstąpienia od Umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi nie będącemu konsumentem. 8. przesyłany z potwierdzeniem zawarcia Umowy zawiera link do ostatecznej akceptacji warunków zawarcia Umowy (dalej: Link potwierdzający), informację o obowiązku uiszczenia Ceny za udział w Szkoleniu, jak również oświadczenie o zgłoszeniu przez Klienta żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, które to oświadczenia Klient składa poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości do Organizatora wygenerowanej automatycznie poprzez kliknięcie w Link potwierdzający (dalej: Zwrotna wiadomość e- mail). 9. Umowa zostaje zawarta w momencie wysłania przez Klienta Zwrotnej wiadomości Po potwierdzeniu zawarcia Umowy, Klient dokonuje płatności Ceny za pomocą przelewu, zgodnie z 11 Regulaminu. 11. Brak zawarcia Umowy, tj. brak wysłania Zwrotnej wiadomości , w terminie 2 dni od wstępnej rezerwacji Okresu Szkolenia telefonicznie z Organizatorem powoduje utratę rezerwacji. 4 Regulamin Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczeń o następującej treści: 1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia; 2. zapoznałem się z Programem Szkolenia i akceptuję jego postanowienia; 3. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Systemu rezerwacyjnego i zawarcia Umowy; 4. dane podane w formularzu w Systemie rezerwacyjnym są zgodne z prawdą; 5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz jako rodzic/opiekun prawny danych 2

3 osobowych małoletniego Uczestnika Szkolenia, przekazanych w formularzu w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umów zawartych z Organizatorem w ramach Systemu rezerwacji oraz realizacji przez Organizatora zamówionej usługi (Szkolenia); 6. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu informacji systemowych, wiadomości od Organizatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Systemu rezerwacyjnego. 5 Organizator stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin na stronie internetowej sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści. 6 Informacje i oferty prezentowane w Systemie rezerwacyjnym oraz na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 121 z późn. zm.). 7 Wymagania techniczne Systemu rezerwacyjnego Do korzystania z Systemu rezerwacyjnego niezbędne są następujące wymagania techniczne: 1) połączenie z siecią Internet, 2) posiadanie zaktualizowanej i sprawnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Organizator nie ponosi odpowiedzialności, 3) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 8 Zasady korzystania z Systemu rezerwacyjnego 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Systemu rezerwacyjnego w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa polskiego. 2. Zakazuje się w szczególności: 1) posługiwania się nie swoimi danymi osobowymi, firmą lub innym nieprawdziwym oznaczeniem, 2) naruszania tajemnicy korespondencji, 3) naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane). 9 Zmiana danych 1. Klient jest zobowiązany informować Organizatora o każdorazowej zmianie danych go indywidualizujących oraz danych indywidualizujących Uczestnika Szkolenia, jak również o błędzie w treści tych danych, które udostępnił podczas uzupełniania formularza w Systemie rezerwacyjnym, a w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu , numeru PESEL. 2. Dane indywidualizujące Klienta oraz Uczestnika udostępnione przez Klienta podczas uzupełniania formularza w Systemie rezerwacyjnym uważa się za aktualne do czasu dokonania ich autoryzowanej zmiany lub korekty. Klient będzie zobowiązany do naprawienia ewentualnej szkody, którą Organizator poniesie wskutek braku zmiany lub korekty danych indywidualizujących osób wskazanych powyżej. 3

4 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Klienta oświadczeń, a zwłaszcza danych indywidualizujących Klienta, Uczestnika oraz może zażądać ich potwierdzenia w określonej przez Organizatora formie. 4. Organizator może wstrzymać się z realizacją Szkolenia na rzecz Uczestnika w przypadku braku potwierdzenia złożonych oświadczeń, jak również wtedy, gdy ich prawdziwość wzbudzi uzasadnione wątpliwości, aż do czasu ich usunięcia. 10 Zawarcie Umowy za pomocą Adresu 1. Zawarcie Umowy jest również możliwe bezpośrednio z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W tym celu, Klient kontaktuje się z Organizatorem pod numerem telefonu: w celu potwierdzenia dostępności wybranego przez siebie Okresu Szkolenia. 2. Po uzgodnieniu Okresu Szkolenia z Organizatorem i wstępnej jego rezerwacji, Organizator wysyła Klientowi wiadomość e- mail ze wskazaniem danych niezbędnych do zawarcia Umowy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL), a także prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i informacją o zakresie zgody. 3. Następnie, Klient przesyła Organizatorowi na Adres wiadomość zawierającą dane niezbędne do zawarcia Umowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane przesłane przez Klienta, Organizator wprowadza do Systemu rezerwacyjnego. Strony ustalają, że przesyłając dane Organizatorowi, Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu zawarcia Umowy, jej wykonania, a także w celach marketingowych. 4. Po wprowadzeniu przez Organizatora danych przesłanych przez Klienta do Systemu rezerwacyjnego, Klient otrzymuje od Organizatora z potwierdzeniem zawarcia Umowy, w szczególności obejmującym: dane Klienta, dane Uczestnika, Okres i miejsce Szkolenia, Cenę, sposób i termin zapłaty. 5. Wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy, Organizator przesyła Klientowi informację o obowiązku uiszczenia Ceny za udział w Szkoleniu, Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz Program Szkolenia w formie pozwalającej na ich zapisywanie oraz odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Przesłanie wzoru oświadczenia odstąpienia od Umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi nie będącemu konsumentem. 6. przesyłany z potwierdzeniem zawarcia Umowy zawiera link do ostatecznej akceptacji warunków zawarcia Umowy (dalej: Link potwierdzający), informację o obowiązku uiszczenia Ceny za udział w Szkoleniu oraz oświadczenie o zgłoszeniu przez Klienta żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, które to oświadczenia Klient składa poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości do Organizatora wygenerowanej automatycznie poprzez kliknięcie w Link potwierdzający (dalej: Zwrotna wiadomość ). 7. Umowa zostaje zawarta w momencie wysłania przez Klienta Zwrotnej wiadomości Po potwierdzeniu zawarcia Umowy, Klient dokonuje płatności Ceny za pomocą przelewu, zgodnie z 11 Regulaminu. 9. Brak zawarcia Umowy, tj. brak ostatecznej akceptacji poprzez wysłanie przez Klienta Zwrotnej wiadomości , w terminie 2 dni od wstępnej rezerwacji Okresu Szkolenia telefonicznie z Organizatorem powoduje utratę rezerwacji. 10. Postanowienia 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 11 Warunki udziału w Szkoleniu 1. Z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, Klient zobowiązany jest uiścić na rzecz Organizatora Cenę w kwocie 450,00 zł (słownie: czterysta 4

5 pięćdziesiąt) złotych brutto za każdego Uczestnika biorącego udział w Szkoleniu. 2. Cena jest płatna przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, najpóźniej na 5 (pięć) dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia. 3. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Organizatora. 4. Cena zawiera: miejsce na jachcie, opiekę Instruktora wraz z elementami szkolenia żeglarskiego, materiały szkoleniowe udostępnione w wersji elektronicznej, ubezpieczenie NNW, lunch w Hotelu Mikołajki. 5. Gdy nie zostanie wpłacona w terminie cała Cena Szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta. Organizatorowi przysługuje prawo do potrącenia faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją Szkolenia oraz do dochodzenia od Klienta kwoty w wysokości poniesionej szkody. 6. Jeśli Klient potrzebuje faktury VAT za udział Uczestnika w Szkoleniu, zgłasza żądanie w tym zakresie Organizatorowi za pomocą korespondencji na adres po zapłacie Ceny, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zapłaty Ceny. 12 Odstąpienie od Umowy 1. Organizator przestrzega praw konsumentów związanych z prawem do odstąpienia od umowy zakupu usług Organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 2. Organizator informuje w szczególności, że zgodnie z art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Klientowi będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (przez Internet) bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 3. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient będący konsumentem informuje Organizatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może w szczególności, zamiast tego, skorzystać z wzoru odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważana jest ona za niezawartą. Organizator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 7 i 8 poniżej. Do rozliczenia się Stron mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 7. Klient, będący konsumentem, może zgłosić Organizatorowi wyraźne żądanie rozpoczęcia świadczenia przez niego usług (Szkolenia) przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Wzór zgłoszenia takiego żądania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 8. Jeżeli Klient, będący konsumentem, wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 7 powyżej, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę Ceny pozostałą do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (usługi), z uwzględnieniem Ceny wskazanej w Regulaminie. Jeżeli Organizator 5

6 wykona w pełni usługę, za zgodą Klienta będącego konsumentem, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 13 Realizacja Szkolenia i odpowiedzialność 1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Szkolenia w sposób zgodny z warunkami określonymi w Umowie i Programie Szkolenia, z tym jednak zastrzeżeniem, iż przebieg Szkolenia warunkowany jest każdorazowo warunkami atmosferycznymi występującymi w Okresie Szkolenia. 2. Organizator zapewni każdej grupie uczestników Instruktora, który czuwał będzie nad realizacją przebiegu Szkolenia zgodnie z programem, będzie dbał o jakość świadczeń, przyjmował od uczestników zastrzeżenia dotyczące wykonywania Umowy i w miarę możliwości usuwał ich przyczyny. 3. Klient akceptuje ustalenie, że trasy Szkoleń mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub innych nieprzewidzianych wcześniej wypadków. Ostateczną decyzję co do przebiegu trasy podejmuje Organizator wspólnie z Instruktorem po uprzednim ustaleniu warunków pogodowych, umiejętności i sprawności Uczestników. W takiej sytuacji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany trasy rejsu. 4. Jeżeli Instruktor podejmie decyzję o pozostaniu w Przystani z uwagi na warunki atmosferyczne, jego decyzja z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników Szkolenia jest uzasadniona i nie stanowi zmiany Programu Szkolenia. 5. Organizator nie odpowiada za nienależyte wykonanie Szkolenia wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności takich jak: warunki atmosferyczne, decyzje administracyjne, działanie siły wyższej, a także za nienależyte wykonania Szkolenia z przyczyn leżących po stronie uczestników. Nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Klienta oraz Uczestnika znane mu przed rozpoczęciem Szkolenia okoliczności powodujące utrudnienia lub niedogodności w odbyciu Szkolenia. 6. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni przez Uczestnika wykorzystane z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności tj. spóźnienie się uczestników na miejsce zbiórki, awaria jachtu, a także skrócenie Szkolenia, rezygnacja z części lub całości Programu Szkolenia, postoje w portach, przystaniach z uwagi na zdarzenia losowe, nieodpowiednie warunki pogodowe zagrażające bezpiecznej żegludze, nagłe zachorowanie Uczestnika niepozwalające na jego dalsze uczestnictwo w Szkoleniu. 7. Organizator nie dokonuje zwrotu niezrealizowanych świadczeń, jeżeli zmiana Programu Szkolenia następuje z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności gdy zapewniono świadczenie zastępcze o tym samym standardzie. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tej samej wartości nie stanowi wady Szkolenia i nie uprawnia Klienta oraz Uczestnika do zgłaszania roszczeń z tego tytułu. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników, w szczególności w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży. 9. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte przeprowadzenie Szkolenia ograniczone jest do rzeczywiście poniesionej przez Uczestnika szkody. 10. Wszelkie zastrzeżenia co do wykonywania Umowy, Uczestnik zobowiązany jest zgłaszać Instruktorowi. 11. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez ich działanie lub zaniechanie szkody, przy 6

7 czym za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie Szkolenia, a w razie braku takiej możliwości z terminie 7 dni od dnia powstania szkody. 12. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju umożliwiającego prowadzenie Szkolenia w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, w tym w warunkach deszczowych oraz odczuwalnie niskich temperatur. Za brak odpowiedniego stroju Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 14 Obowiązki Uczestnika 1. W czasie trwania Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora i osób działających w jego w imieniu, w szczególności Instruktorów, Sterników, Kierownika Przystani, Bosmanów. 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad przebywania na jachcie, korzystania z instalacji i urządzeń na jachcie w sposób prawidłowy i bezpieczny oraz przestrzegania innych zasad przedstawionych podczas Szkolenia przez Instruktora. 3. Na jachcie zabronione jest spożywanie alkoholu i środków odurzających, a także palenie papierosów. W przypadku kiedy zachowanie Uczestnika zagraża bezpieczeństwu załogi, Instruktor ma prawo wyokrętować Uczestnika, a Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym z winy Uczestnika, bez prawa żądania przez Klienta lub Uczestnika zwrotu Ceny lub odszkodowania. 4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w czasie i miejscu Szkolenia, w szczególności regulaminów przystani i portów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z tytułu niestosowania się do tych przepisów. 5. Uczestnik powinien brać czynny udział w czynnościach związanych z prowadzeniem jachtu wyznaczanych przez Instruktora, takich jak: prowadzenie i obsługa jachtu, nawigacja, utrzymanie porządku na jachcie. 15 Odwołanie Szkolenia 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia na 4 (cztery) dni przed jego rozpoczęciem z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum uczestników (3 osoby). 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Szkolenia w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, a także w przypadku uszkodzenia jachtu, na którym ma być prowadzone Szkolenie, w sposób uniemożliwiający jego odbycie, także przed jego rozpoczęciem. 3. W wypadku określonym w ust. 1 i 2 powyżej, Klient otrzymuje propozycję udziału Uczestnika w Szkoleniu w innym terminie lub zwrot dokonanych wpłat dotyczących odwołanego Szkolenia. Klientowi lub Uczestnikowi oprócz zwrotu uiszczonej Ceny, nie przysługuje odszkodowanie. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Szkolenia w warunkach naruszenia zapisów 14 ust. 1-4 Regulaminu lub usunięcia z jachtu Uczestnika, który dopuszcza się tych naruszeń. W takim wypadku, Klientowi lub Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Ceny, ani odszkodowanie. 16 Ubezpieczenie 1. W Okresie Szkolenia Uczestnik podlega obligatoryjnie ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), na zasadach zawartych w polisie wystawionej Organizatorowi przez firmę ubezpieczeniową. Uczestnik akceptuje postanowienia zawarte w 7

8 umowie ubezpieczenia, mówiące o tym, że ewentualne świadczenia w polisie nie zostaną wypłacone, jeżeli wypadek nastąpi pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 2. Ubezpieczenie w okresie Szkolenia nie obejmuje ubezpieczenia rzeczy osobistych Uczestnika. Uczestnik może przed rozpoczęciem Szkolenia złożyć cenne rzeczy osobiste w bosmanacie lub w sejfie Organizatora. 3. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w danej firmie ubezpieczeniowej wskazanej w umowie ubezpieczenia. 4. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia i umiejętności pozwalają na odbycie Szkolenia, w tym w szczególności na żeglugę jachtem. 17 Rezygnacja ze Szkolenia 1. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu może nastąpić em na adres: lub w formie pisemnego oświadczenia złożonego Organizatorowi i musi zawierać datę rezygnacji. Rezygnację uważa się za dokonaną w momencie otrzymania a lub pisma przez Organizatora. 2. W przypadku rezygnacji przez Klienta lub Uczestnika ze Szkolenia: a. na ponad 30 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, Klient otrzymuje zwrot całej wpłaconej Ceny; b. gdy pozostaje ponad 10 dni lecz nie więcej niż 30 dni do dnia rozpoczęcia Szkolenia, Organizator ma prawo zatrzymać 50 (pięćdziesiąt) % Ceny; c. gdy pozostaje 10 lub mniej dni do rozpoczęcia Szkolenia albo w przypadku rezygnacji ze Szkolenia w czasie jego trwania, Organizator ma prawo zatrzymać całą Cenę. 3. Zatrzymanie kwot, o których mowa w 17 ust. 2 przysługujące Organizatorowi wynika z faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją Szkolenia i zawarciem Umowy. Organizatorowi przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta lub Uczestnika zwrotu pełnej wartości poniesionej szkody. 4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże on lub Klient inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w Szkoleniu i osoba ta jednocześnie przejmie wszelkie prawa i obowiązku przysługujące Uczestnikowi z tytułu Umowy. O przeniesieniu praw i obowiązków na rzecz innej osoby Uczestnik lub Klient są zobowiązani zawiadomić Organizatora nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Organizatorowi przysługuje w uzasadnionych sytuacjach prawo wyrażenia sprzeciwu na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy. Za nieuiszczoną część Ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany, Uczestnik, Klient i osoba przejmująca jego prawa i obowiązki odpowiadają solidarnie. 5. Niezgłoszenie się przez Uczestnika na miejsce zbiórki, w wyznaczonym terminie bez powiadomienia Organizatora o przewidywanym spóźnieniu, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Szkoleniu. 6. W przypadku braku przeniesienia przez Uczestnika rezygnującego z udziału w Szkoleniu lub Klienta praw i obowiązków przysługujących im z tytułu Umowy na inną osobę, zwolnione miejsce Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora. 18 Przetwarzanie danych osobowych 1. Klient potwierdza, iż jego dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika Szkolenia podane w celu realizacji Umowy są prawdziwe i zobowiązuje się do każdorazowego niezwłocznego informowania Organizatora o ich zmianie oraz wyraża zgodę na przekazanie 8

9 ich ubezpieczycielowi celem objęcia Uczestnika ochroną ubezpieczeniową, o której Postanowienia końcowe mowa w Umowie. 1. Wszelka korespondencja będą uważane za 2. Organizator przetwarza dane osobowe Klienta oraz Uczestników Szkolenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. poz z późn. zm.). 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych, w tym jego danych osobowych oraz danych małoletniego Uczestnika Szkolenia jeśli jest jego2. rodzicem/opiekunem prawnym - niezbędnych do zawarcia Umowy oraz Organizacji Szkolenia, a w szczególności do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Organizatorem a Klientem, jak również wynikających z właściwości świadczonych przez Organizatora3. usług. 4. Podanie danych podstawowych ma charakter obowiązkowy. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podstawowych. 5. Klient ma stały i nieskrępowany wgląd do udostępnionych Organizatorowi danych, w tym danych osobowych i może te dane zmieniać, uzupełniać, prostować. otrzymaną, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, po jej doręczeniu osobiście, wysłaniu wiadomości , wysłaniu listem poleconym lub przesyłką kurierską na wskazany w Umowie adres. Korespondencja dwukrotnie awizowana i nieodebrana w terminie uważana jest za skutecznie doręczoną. Ewentualne reklamacje Klient powinien zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora lub em na adres w ciągu 30 dni od daty zakończenia Szkolenia. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy, Strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, będą one rozstrzygane przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy dla m.st. Warszawy. 6. Po zakończeniu świadczenia usług4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2015 r. Organizator może przetwarzać dane osobowe i stanowi integralną część Umowy. Klienta oraz Uczestnika w celach Organizator może zmienić Regulamin. Zmiany marketingowym. 7. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zabezpiecza je zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w5. szczególności zgodnie z art. 36 i następne Regulaminu nie dotyczą warunków realizacji umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Klient oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz jego wyżej wymienionej ustawy. załączników i Programem Szkolenia, zrozumiał je i je akceptuje. 19 9

10 Załącznik nr 1 do Regulaminu Systemu rezerwacyjnego 180S spółka z o.o. Dębowa Góra 59A Dębowa Góra WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Ja, niżej podpisany/a. niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U r. poz. 827) odstępuję od umowy uczestnictwa w Szkoleniu zawartej na odległość. Data zawarcia Umowy: r. Imię i nazwisko Klienta: Imię i nazwisko Uczestnika: Adres Klienta: Okres Szkolenia: (data i podpis Klienta, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 10

11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu rezerwacyjnego 180S spółka z o.o. Dębowa Góra 59A Dębowa Góra ŻĄDANIE ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Ja niżej podpisany/a,.., żądam, aby Organizator (180S spółka z o.o. z siedzibą w Dębowej Górze) rozpoczął świadczenie usług wynikających z umowy uczestnictwa w Szkoleniu zawartej w dniu.. r. na odległość przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U poz. 827), tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Oświadczam, że jestem świadomy, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, powyższe żądanie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za usługi wynikające z Umowy, spełnione przez Organizatora do chwili otrzymania przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w stosunku proporcjonalnym do zakresu spełnionych usług i wyrażam na to zgodę. Oświadczam również, że zostałem/am poinformowany/a przez Organizatora i jestem świadomy/a, że nie będzie mi przysługiwało prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Organizator wykona w pełni usługę z niej wynikającą za moją zgodą wyrażoną w niniejszym oświadczeniu. (Data i podpis Klienta) 11

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo