Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)"

Transkrypt

1 Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie: 1. Organizator 180S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębowej Górze (adres: Dębowa Góra 59A, Dębowa Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: , posiadająca NIP: , REGON: , kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, będąca stroną umowy uczestnictwa w szkoleniu, organizująca odpłatne szkolenie; 2. Uczestnik osoba biorąca udział w szkoleniu. Uczestnikiem może być zarówno konsument w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 121 ze zm.), jak i przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 672 ze zm.). W przypadku, gdy Uczestnik jest niepełnoletni, w jego imieniu Umowę zawiera rodzic lub opiekun prawny. Osoby małoletnie do lat 13 mogą uczestniczyć w Szkoleniu wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego; 3. Klient osoba zawierająca z Organizatorem umowę na udział Uczestnika w szkoleniu. Klient może, ale nie musi być Uczestnikiem. Każdorazowo Klient może zawrzeć Umowę tylko dla jednego Uczestnika. Klientem może być zarówno konsument w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 121 ze zm.), jak i przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 672 ze zm.). 4. Szkolenie szkolenie żeglarskie organizowane w ramach Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW; 5. Okres Szkolenia czas trwania Szkolenia; 6. Umowa umowa uczestnictwa w Szkoleniu zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem; 7. Strony Organizator i Klient; 8. System rezerwacyjny system, w którym Klient może wypełnić formularz rezerwacji i zawrzeć Umowę, dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem 9. Adres - adres mailowy Organizatora za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę; 10. Program Szkolenia informacja o przebiegu Szkolenia zawarta na stronie internetowej Organizatora pod adresem stanowiąca zaproszenie do zawarcia Umowy; 11. Przystań Przystań na Ptasiej Wyspie. 12. Cena kwota płacona przez Klienta na rzecz Organizatora za udział Uczestnika w Szkoleniu. Regulamin określa warunki zawierania Umów oraz warunki uczestnictwa w Szkoleniu i stanowi integralną część Umowy. 2 Procedura zawierania Umowy przez Internet Umowa może zostać zawarta: a) za pomocą Systemu rezerwacyjnego, b) za pomocą Adresu . 3 Zawarcie Umowy za pomocą Systemu rezerwacyjnego 1. Umowa może zostać zawarta za pomocą formularza dostępnego w Systemie rezerwacyjnym. 2. System rezerwacyjny umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją handlową i ofertą usług Organizatora oraz umożliwia ich zakup, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 3. Przed wypełnieniem formularza w Systemie rezerwacyjnym Klient kontaktuje się z Organizatorem pod numerem telefonu: w celu potwierdzenia dostępności wybranego przez siebie Okresu Szkolenia. 1

2 4. Po uzgodnieniu Okresu Szkolenia z Organizatorem i wstępnej jego rezerwacji, Klient wskazuje w Systemie rezerwacyjnym uzgodniony z Organizatorem telefonicznie Okres Szkolenia i przechodzi do dalszej części formularza wybierając przycisk Kontynuuj. 5. Następnie, Klient uzupełnia formularz w Systemie rezerwacyjnym podając swoje dane oraz zaznacza, czy jest jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia, czy też Uczestnikiem Szkolenia jest osoba trzecia. Jeżeli Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia, po wyborze przycisku Kontynuuj podaje dane Uczestnika. Podanie danych oznaczonych w Systemie rezerwacyjnym gwiazdką * jest obowiązkowe. Brak ich podania uniemożliwia uzupełnienie formularza, a dalej zawarcie Umowy w ramach Systemu rezerwacyjnego. 6. Po uzupełnieniu danych, Klient wyraża zgodę na zawarcie Umowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, akceptuje postanowienia Regulaminu, Program Szkolenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego Uczestnika w celu zawarcia Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest zaakceptowanie ww. dokumentów oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po wyrażeniu ww. zgód, akceptacji ww. dokumentów oraz wpisaniu sumy kontrolnej, Klient przesyła Organizatorowi chęć zawarcia Umowy wybierając przycisk Wyślij zgłoszenie". 7. Po wyborze przycisku Wyślij zgłoszenie, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres potwierdzenie zawarcia Umowy obejmujące: dane Klienta, dane Uczestnika, Okres i miejsce Szkolenia, Cenę, sposób i termin zapłaty. Wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy przesyłane są Klientowi Regulamin wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz Program Szkolenia w formie pozwalającej na ich zapisanie oraz odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Przesłanie wzoru oświadczenia odstąpienia od Umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi nie będącemu konsumentem. 8. przesyłany z potwierdzeniem zawarcia Umowy zawiera link do ostatecznej akceptacji warunków zawarcia Umowy (dalej: Link potwierdzający), informację o obowiązku uiszczenia Ceny za udział w Szkoleniu, jak również oświadczenie o zgłoszeniu przez Klienta żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, które to oświadczenia Klient składa poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości do Organizatora wygenerowanej automatycznie poprzez kliknięcie w Link potwierdzający (dalej: Zwrotna wiadomość e- mail). 9. Umowa zostaje zawarta w momencie wysłania przez Klienta Zwrotnej wiadomości Po potwierdzeniu zawarcia Umowy, Klient dokonuje płatności Ceny za pomocą przelewu, zgodnie z 11 Regulaminu. 11. Brak zawarcia Umowy, tj. brak wysłania Zwrotnej wiadomości , w terminie 2 dni od wstępnej rezerwacji Okresu Szkolenia telefonicznie z Organizatorem powoduje utratę rezerwacji. 4 Regulamin Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczeń o następującej treści: 1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia; 2. zapoznałem się z Programem Szkolenia i akceptuję jego postanowienia; 3. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Systemu rezerwacyjnego i zawarcia Umowy; 4. dane podane w formularzu w Systemie rezerwacyjnym są zgodne z prawdą; 5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz jako rodzic/opiekun prawny danych 2

3 osobowych małoletniego Uczestnika Szkolenia, przekazanych w formularzu w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umów zawartych z Organizatorem w ramach Systemu rezerwacji oraz realizacji przez Organizatora zamówionej usługi (Szkolenia); 6. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu informacji systemowych, wiadomości od Organizatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Systemu rezerwacyjnego. 5 Organizator stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin na stronie internetowej sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści. 6 Informacje i oferty prezentowane w Systemie rezerwacyjnym oraz na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 121 z późn. zm.). 7 Wymagania techniczne Systemu rezerwacyjnego Do korzystania z Systemu rezerwacyjnego niezbędne są następujące wymagania techniczne: 1) połączenie z siecią Internet, 2) posiadanie zaktualizowanej i sprawnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Organizator nie ponosi odpowiedzialności, 3) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 8 Zasady korzystania z Systemu rezerwacyjnego 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Systemu rezerwacyjnego w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa polskiego. 2. Zakazuje się w szczególności: 1) posługiwania się nie swoimi danymi osobowymi, firmą lub innym nieprawdziwym oznaczeniem, 2) naruszania tajemnicy korespondencji, 3) naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane). 9 Zmiana danych 1. Klient jest zobowiązany informować Organizatora o każdorazowej zmianie danych go indywidualizujących oraz danych indywidualizujących Uczestnika Szkolenia, jak również o błędzie w treści tych danych, które udostępnił podczas uzupełniania formularza w Systemie rezerwacyjnym, a w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu , numeru PESEL. 2. Dane indywidualizujące Klienta oraz Uczestnika udostępnione przez Klienta podczas uzupełniania formularza w Systemie rezerwacyjnym uważa się za aktualne do czasu dokonania ich autoryzowanej zmiany lub korekty. Klient będzie zobowiązany do naprawienia ewentualnej szkody, którą Organizator poniesie wskutek braku zmiany lub korekty danych indywidualizujących osób wskazanych powyżej. 3

4 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Klienta oświadczeń, a zwłaszcza danych indywidualizujących Klienta, Uczestnika oraz może zażądać ich potwierdzenia w określonej przez Organizatora formie. 4. Organizator może wstrzymać się z realizacją Szkolenia na rzecz Uczestnika w przypadku braku potwierdzenia złożonych oświadczeń, jak również wtedy, gdy ich prawdziwość wzbudzi uzasadnione wątpliwości, aż do czasu ich usunięcia. 10 Zawarcie Umowy za pomocą Adresu 1. Zawarcie Umowy jest również możliwe bezpośrednio z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W tym celu, Klient kontaktuje się z Organizatorem pod numerem telefonu: w celu potwierdzenia dostępności wybranego przez siebie Okresu Szkolenia. 2. Po uzgodnieniu Okresu Szkolenia z Organizatorem i wstępnej jego rezerwacji, Organizator wysyła Klientowi wiadomość e- mail ze wskazaniem danych niezbędnych do zawarcia Umowy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL), a także prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i informacją o zakresie zgody. 3. Następnie, Klient przesyła Organizatorowi na Adres wiadomość zawierającą dane niezbędne do zawarcia Umowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane przesłane przez Klienta, Organizator wprowadza do Systemu rezerwacyjnego. Strony ustalają, że przesyłając dane Organizatorowi, Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu zawarcia Umowy, jej wykonania, a także w celach marketingowych. 4. Po wprowadzeniu przez Organizatora danych przesłanych przez Klienta do Systemu rezerwacyjnego, Klient otrzymuje od Organizatora z potwierdzeniem zawarcia Umowy, w szczególności obejmującym: dane Klienta, dane Uczestnika, Okres i miejsce Szkolenia, Cenę, sposób i termin zapłaty. 5. Wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy, Organizator przesyła Klientowi informację o obowiązku uiszczenia Ceny za udział w Szkoleniu, Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz Program Szkolenia w formie pozwalającej na ich zapisywanie oraz odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Przesłanie wzoru oświadczenia odstąpienia od Umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi nie będącemu konsumentem. 6. przesyłany z potwierdzeniem zawarcia Umowy zawiera link do ostatecznej akceptacji warunków zawarcia Umowy (dalej: Link potwierdzający), informację o obowiązku uiszczenia Ceny za udział w Szkoleniu oraz oświadczenie o zgłoszeniu przez Klienta żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, które to oświadczenia Klient składa poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości do Organizatora wygenerowanej automatycznie poprzez kliknięcie w Link potwierdzający (dalej: Zwrotna wiadomość ). 7. Umowa zostaje zawarta w momencie wysłania przez Klienta Zwrotnej wiadomości Po potwierdzeniu zawarcia Umowy, Klient dokonuje płatności Ceny za pomocą przelewu, zgodnie z 11 Regulaminu. 9. Brak zawarcia Umowy, tj. brak ostatecznej akceptacji poprzez wysłanie przez Klienta Zwrotnej wiadomości , w terminie 2 dni od wstępnej rezerwacji Okresu Szkolenia telefonicznie z Organizatorem powoduje utratę rezerwacji. 10. Postanowienia 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 11 Warunki udziału w Szkoleniu 1. Z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, Klient zobowiązany jest uiścić na rzecz Organizatora Cenę w kwocie 450,00 zł (słownie: czterysta 4

5 pięćdziesiąt) złotych brutto za każdego Uczestnika biorącego udział w Szkoleniu. 2. Cena jest płatna przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, najpóźniej na 5 (pięć) dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia. 3. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Organizatora. 4. Cena zawiera: miejsce na jachcie, opiekę Instruktora wraz z elementami szkolenia żeglarskiego, materiały szkoleniowe udostępnione w wersji elektronicznej, ubezpieczenie NNW, lunch w Hotelu Mikołajki. 5. Gdy nie zostanie wpłacona w terminie cała Cena Szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta. Organizatorowi przysługuje prawo do potrącenia faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją Szkolenia oraz do dochodzenia od Klienta kwoty w wysokości poniesionej szkody. 6. Jeśli Klient potrzebuje faktury VAT za udział Uczestnika w Szkoleniu, zgłasza żądanie w tym zakresie Organizatorowi za pomocą korespondencji na adres po zapłacie Ceny, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zapłaty Ceny. 12 Odstąpienie od Umowy 1. Organizator przestrzega praw konsumentów związanych z prawem do odstąpienia od umowy zakupu usług Organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 2. Organizator informuje w szczególności, że zgodnie z art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Klientowi będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (przez Internet) bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 3. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient będący konsumentem informuje Organizatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może w szczególności, zamiast tego, skorzystać z wzoru odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważana jest ona za niezawartą. Organizator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 7 i 8 poniżej. Do rozliczenia się Stron mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 7. Klient, będący konsumentem, może zgłosić Organizatorowi wyraźne żądanie rozpoczęcia świadczenia przez niego usług (Szkolenia) przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Wzór zgłoszenia takiego żądania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 8. Jeżeli Klient, będący konsumentem, wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 7 powyżej, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę Ceny pozostałą do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (usługi), z uwzględnieniem Ceny wskazanej w Regulaminie. Jeżeli Organizator 5

6 wykona w pełni usługę, za zgodą Klienta będącego konsumentem, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 13 Realizacja Szkolenia i odpowiedzialność 1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Szkolenia w sposób zgodny z warunkami określonymi w Umowie i Programie Szkolenia, z tym jednak zastrzeżeniem, iż przebieg Szkolenia warunkowany jest każdorazowo warunkami atmosferycznymi występującymi w Okresie Szkolenia. 2. Organizator zapewni każdej grupie uczestników Instruktora, który czuwał będzie nad realizacją przebiegu Szkolenia zgodnie z programem, będzie dbał o jakość świadczeń, przyjmował od uczestników zastrzeżenia dotyczące wykonywania Umowy i w miarę możliwości usuwał ich przyczyny. 3. Klient akceptuje ustalenie, że trasy Szkoleń mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub innych nieprzewidzianych wcześniej wypadków. Ostateczną decyzję co do przebiegu trasy podejmuje Organizator wspólnie z Instruktorem po uprzednim ustaleniu warunków pogodowych, umiejętności i sprawności Uczestników. W takiej sytuacji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany trasy rejsu. 4. Jeżeli Instruktor podejmie decyzję o pozostaniu w Przystani z uwagi na warunki atmosferyczne, jego decyzja z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników Szkolenia jest uzasadniona i nie stanowi zmiany Programu Szkolenia. 5. Organizator nie odpowiada za nienależyte wykonanie Szkolenia wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności takich jak: warunki atmosferyczne, decyzje administracyjne, działanie siły wyższej, a także za nienależyte wykonania Szkolenia z przyczyn leżących po stronie uczestników. Nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Klienta oraz Uczestnika znane mu przed rozpoczęciem Szkolenia okoliczności powodujące utrudnienia lub niedogodności w odbyciu Szkolenia. 6. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni przez Uczestnika wykorzystane z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności tj. spóźnienie się uczestników na miejsce zbiórki, awaria jachtu, a także skrócenie Szkolenia, rezygnacja z części lub całości Programu Szkolenia, postoje w portach, przystaniach z uwagi na zdarzenia losowe, nieodpowiednie warunki pogodowe zagrażające bezpiecznej żegludze, nagłe zachorowanie Uczestnika niepozwalające na jego dalsze uczestnictwo w Szkoleniu. 7. Organizator nie dokonuje zwrotu niezrealizowanych świadczeń, jeżeli zmiana Programu Szkolenia następuje z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności gdy zapewniono świadczenie zastępcze o tym samym standardzie. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tej samej wartości nie stanowi wady Szkolenia i nie uprawnia Klienta oraz Uczestnika do zgłaszania roszczeń z tego tytułu. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników, w szczególności w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży. 9. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte przeprowadzenie Szkolenia ograniczone jest do rzeczywiście poniesionej przez Uczestnika szkody. 10. Wszelkie zastrzeżenia co do wykonywania Umowy, Uczestnik zobowiązany jest zgłaszać Instruktorowi. 11. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez ich działanie lub zaniechanie szkody, przy 6

7 czym za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie Szkolenia, a w razie braku takiej możliwości z terminie 7 dni od dnia powstania szkody. 12. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju umożliwiającego prowadzenie Szkolenia w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, w tym w warunkach deszczowych oraz odczuwalnie niskich temperatur. Za brak odpowiedniego stroju Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 14 Obowiązki Uczestnika 1. W czasie trwania Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora i osób działających w jego w imieniu, w szczególności Instruktorów, Sterników, Kierownika Przystani, Bosmanów. 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad przebywania na jachcie, korzystania z instalacji i urządzeń na jachcie w sposób prawidłowy i bezpieczny oraz przestrzegania innych zasad przedstawionych podczas Szkolenia przez Instruktora. 3. Na jachcie zabronione jest spożywanie alkoholu i środków odurzających, a także palenie papierosów. W przypadku kiedy zachowanie Uczestnika zagraża bezpieczeństwu załogi, Instruktor ma prawo wyokrętować Uczestnika, a Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym z winy Uczestnika, bez prawa żądania przez Klienta lub Uczestnika zwrotu Ceny lub odszkodowania. 4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w czasie i miejscu Szkolenia, w szczególności regulaminów przystani i portów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z tytułu niestosowania się do tych przepisów. 5. Uczestnik powinien brać czynny udział w czynnościach związanych z prowadzeniem jachtu wyznaczanych przez Instruktora, takich jak: prowadzenie i obsługa jachtu, nawigacja, utrzymanie porządku na jachcie. 15 Odwołanie Szkolenia 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia na 4 (cztery) dni przed jego rozpoczęciem z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum uczestników (3 osoby). 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Szkolenia w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, a także w przypadku uszkodzenia jachtu, na którym ma być prowadzone Szkolenie, w sposób uniemożliwiający jego odbycie, także przed jego rozpoczęciem. 3. W wypadku określonym w ust. 1 i 2 powyżej, Klient otrzymuje propozycję udziału Uczestnika w Szkoleniu w innym terminie lub zwrot dokonanych wpłat dotyczących odwołanego Szkolenia. Klientowi lub Uczestnikowi oprócz zwrotu uiszczonej Ceny, nie przysługuje odszkodowanie. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Szkolenia w warunkach naruszenia zapisów 14 ust. 1-4 Regulaminu lub usunięcia z jachtu Uczestnika, który dopuszcza się tych naruszeń. W takim wypadku, Klientowi lub Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Ceny, ani odszkodowanie. 16 Ubezpieczenie 1. W Okresie Szkolenia Uczestnik podlega obligatoryjnie ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), na zasadach zawartych w polisie wystawionej Organizatorowi przez firmę ubezpieczeniową. Uczestnik akceptuje postanowienia zawarte w 7

8 umowie ubezpieczenia, mówiące o tym, że ewentualne świadczenia w polisie nie zostaną wypłacone, jeżeli wypadek nastąpi pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 2. Ubezpieczenie w okresie Szkolenia nie obejmuje ubezpieczenia rzeczy osobistych Uczestnika. Uczestnik może przed rozpoczęciem Szkolenia złożyć cenne rzeczy osobiste w bosmanacie lub w sejfie Organizatora. 3. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w danej firmie ubezpieczeniowej wskazanej w umowie ubezpieczenia. 4. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia i umiejętności pozwalają na odbycie Szkolenia, w tym w szczególności na żeglugę jachtem. 17 Rezygnacja ze Szkolenia 1. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu może nastąpić em na adres: lub w formie pisemnego oświadczenia złożonego Organizatorowi i musi zawierać datę rezygnacji. Rezygnację uważa się za dokonaną w momencie otrzymania a lub pisma przez Organizatora. 2. W przypadku rezygnacji przez Klienta lub Uczestnika ze Szkolenia: a. na ponad 30 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, Klient otrzymuje zwrot całej wpłaconej Ceny; b. gdy pozostaje ponad 10 dni lecz nie więcej niż 30 dni do dnia rozpoczęcia Szkolenia, Organizator ma prawo zatrzymać 50 (pięćdziesiąt) % Ceny; c. gdy pozostaje 10 lub mniej dni do rozpoczęcia Szkolenia albo w przypadku rezygnacji ze Szkolenia w czasie jego trwania, Organizator ma prawo zatrzymać całą Cenę. 3. Zatrzymanie kwot, o których mowa w 17 ust. 2 przysługujące Organizatorowi wynika z faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją Szkolenia i zawarciem Umowy. Organizatorowi przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta lub Uczestnika zwrotu pełnej wartości poniesionej szkody. 4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże on lub Klient inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w Szkoleniu i osoba ta jednocześnie przejmie wszelkie prawa i obowiązku przysługujące Uczestnikowi z tytułu Umowy. O przeniesieniu praw i obowiązków na rzecz innej osoby Uczestnik lub Klient są zobowiązani zawiadomić Organizatora nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Organizatorowi przysługuje w uzasadnionych sytuacjach prawo wyrażenia sprzeciwu na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy. Za nieuiszczoną część Ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany, Uczestnik, Klient i osoba przejmująca jego prawa i obowiązki odpowiadają solidarnie. 5. Niezgłoszenie się przez Uczestnika na miejsce zbiórki, w wyznaczonym terminie bez powiadomienia Organizatora o przewidywanym spóźnieniu, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Szkoleniu. 6. W przypadku braku przeniesienia przez Uczestnika rezygnującego z udziału w Szkoleniu lub Klienta praw i obowiązków przysługujących im z tytułu Umowy na inną osobę, zwolnione miejsce Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora. 18 Przetwarzanie danych osobowych 1. Klient potwierdza, iż jego dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika Szkolenia podane w celu realizacji Umowy są prawdziwe i zobowiązuje się do każdorazowego niezwłocznego informowania Organizatora o ich zmianie oraz wyraża zgodę na przekazanie 8

9 ich ubezpieczycielowi celem objęcia Uczestnika ochroną ubezpieczeniową, o której Postanowienia końcowe mowa w Umowie. 1. Wszelka korespondencja będą uważane za 2. Organizator przetwarza dane osobowe Klienta oraz Uczestników Szkolenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. poz z późn. zm.). 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych, w tym jego danych osobowych oraz danych małoletniego Uczestnika Szkolenia jeśli jest jego2. rodzicem/opiekunem prawnym - niezbędnych do zawarcia Umowy oraz Organizacji Szkolenia, a w szczególności do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Organizatorem a Klientem, jak również wynikających z właściwości świadczonych przez Organizatora3. usług. 4. Podanie danych podstawowych ma charakter obowiązkowy. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podstawowych. 5. Klient ma stały i nieskrępowany wgląd do udostępnionych Organizatorowi danych, w tym danych osobowych i może te dane zmieniać, uzupełniać, prostować. otrzymaną, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, po jej doręczeniu osobiście, wysłaniu wiadomości , wysłaniu listem poleconym lub przesyłką kurierską na wskazany w Umowie adres. Korespondencja dwukrotnie awizowana i nieodebrana w terminie uważana jest za skutecznie doręczoną. Ewentualne reklamacje Klient powinien zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora lub em na adres w ciągu 30 dni od daty zakończenia Szkolenia. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy, Strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, będą one rozstrzygane przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy dla m.st. Warszawy. 6. Po zakończeniu świadczenia usług4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2015 r. Organizator może przetwarzać dane osobowe i stanowi integralną część Umowy. Klienta oraz Uczestnika w celach Organizator może zmienić Regulamin. Zmiany marketingowym. 7. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zabezpiecza je zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w5. szczególności zgodnie z art. 36 i następne Regulaminu nie dotyczą warunków realizacji umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Klient oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz jego wyżej wymienionej ustawy. załączników i Programem Szkolenia, zrozumiał je i je akceptuje. 19 9

10 Załącznik nr 1 do Regulaminu Systemu rezerwacyjnego 180S spółka z o.o. Dębowa Góra 59A Dębowa Góra WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Ja, niżej podpisany/a. niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U r. poz. 827) odstępuję od umowy uczestnictwa w Szkoleniu zawartej na odległość. Data zawarcia Umowy: r. Imię i nazwisko Klienta: Imię i nazwisko Uczestnika: Adres Klienta: Okres Szkolenia: (data i podpis Klienta, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 10

11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu rezerwacyjnego 180S spółka z o.o. Dębowa Góra 59A Dębowa Góra ŻĄDANIE ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Ja niżej podpisany/a,.., żądam, aby Organizator (180S spółka z o.o. z siedzibą w Dębowej Górze) rozpoczął świadczenie usług wynikających z umowy uczestnictwa w Szkoleniu zawartej w dniu.. r. na odległość przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U poz. 827), tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Oświadczam, że jestem świadomy, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, powyższe żądanie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za usługi wynikające z Umowy, spełnione przez Organizatora do chwili otrzymania przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w stosunku proporcjonalnym do zakresu spełnionych usług i wyrażam na to zgodę. Oświadczam również, że zostałem/am poinformowany/a przez Organizatora i jestem świadomy/a, że nie będzie mi przysługiwało prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Organizator wykona w pełni usługę z niej wynikającą za moją zgodą wyrażoną w niniejszym oświadczeniu. (Data i podpis Klienta) 11

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Ważne od 07.07.2015 r. Definicje użyte w niniejszym dokumencie: 1. Ogólne warunki uczestnictwa (inaczej: OWU) poniższy dokument; zawierający wyszczególnione, główne warunki

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma Świerszczyk

Regulamin prenumeraty czasopisma Świerszczyk Regulamin prenumeraty czasopisma Świerszczyk 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia poprzez Formularz udostępniony na Portalu zawarcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU ALLERHANDA

REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU ALLERHANDA REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU ALLERHANDA 1 SŁOWNICZEK Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) Formularzu Rejestracyjnym rozumie się przez to formularz dostępny w Serwisie Internetowym Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu

Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu 1 Organizator 1. Szkolenie organizuje firma Warsztaty Hryniewicz.pl Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą przy ul. Starołęckiej 7 w Poznaniu (61-361), NIP: 7822579136, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia. Dane zgłaszającego. Uczestnicy szkolenia. www.akademia.tuv.pl. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze

Karta zgłoszenia. Dane zgłaszającego. Uczestnicy szkolenia. www.akademia.tuv.pl. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze Karta zgłoszenia. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze Fax: 32 376 29 65 Telefon: 32 273 21 82 E-mail: justyna.wodzinska@pl.tuv.com Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę przesłać

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w rejsie organizowanych przez AST Andrzej Stec.

Regulamin uczestnictwa w rejsie organizowanych przez AST Andrzej Stec. Regulamin uczestnictwa w rejsie organizowanych przez AST Andrzej Stec. 1. Zasady ogólne: 1. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w poszczególnych etapach rejsu, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Wymyśl magiczne zaklęcie (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN KONKURSU pt. Wymyśl magiczne zaklęcie (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN KONKURSU pt. Wymyśl magiczne zaklęcie (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Otwarte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług

Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług I Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia przez GRENKELEASING Sp. z o.o. strony internetowej pod adresem: www.grenke.pl, na której GRENKELEASING Sp. z o.o. prezentuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia

Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia Definicje 1. OWU Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia. 2. Organizator BSO Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. [Preambuła] Zamieszczone w Regulaminie ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych, zwane dalej warunkami, stanowią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ (dla przedsiębiorców)

REGULAMIN SZKOLEŃ (dla przedsiębiorców) Poniższe Regulaminy (Regulamin dla przedsiębiorców, Regulamin dla konsumentów) określają zasady uczestnictwa w szkoleniach technicznych organizowanych przez Marcina Ficka działającego pod firmą: E SYSTEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Zatrzymaj upał na zewnątrz" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Zatrzymaj upał na zewnątrz 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji "Zatrzymaj upał na zewnątrz" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Zatrzymaj upał na zewnątrz jest FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu

Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu 1 Organizator 1. Szkolenie organizuje firma Nieruchomości Hryniewicz.pl sp. z o.o. sp. j. z siedzibą przy ul. Starołęckiej 7 w Poznaniu (61-361), NIP: 7822579188, Regon:

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wirtualny Agent Umowa o współpracy

Pakiet Wirtualny Agent Umowa o współpracy Pakiet Wirtualny Agent Umowa o współpracy nr klienta 100portali.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, przy ul. Łokietka 5, NIP 8792679921 REGON 362546483, nr KRS 0000576977 Sądu Rejonowego w Toruniu, VII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne REGULAMIN EPANEL.PL 1. Zasady ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady działania Epanel.pl, w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestnika. Regulamin stosuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MBJ Biznes

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MBJ Biznes REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MBJ Biznes I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego MBJ Biznes Sp. o.o. Z siedzibą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) I. 1. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CZ/D/.../2016

UMOWA nr CZ/D/.../2016 Żeglarska Reprezentacja Szczecina The Tall Ships Races 2016 UMOWA nr CZ/D/.../2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo