PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI, 333106 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKSLOATAJI ORTÓW I TERMINALI, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKSLOATAJI ORTÓW I TERMINALI Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK EKSLOATAJI ORTÓW I TERMINALI UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK EKSLOATAJI ORTÓW I TERMINALI OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK Z INNYMI ZAWODAMI Z INNYMI ZAWODAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK EKSLOATAJI ORTÓW I TERMINALI LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKSLOATAJI ORTÓW I TERMINALI ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH MODUŁOW M1. rowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach...11 M2. rowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach...23 M3. Organizowanie procesu magazynowego...31 M4 osługiwanie się językiem obcym w eksploatacji portów i terminali...39 raktyka zawodowa ZAŁĄZNIKI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

3 TY SZKOŁY: technikum Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: liniowy 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr Ewelina Gorczyca, Anna Wawruch-Lis Recenzenci: Konsultanci: mgr inż. Teresa Jaszczyk 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i termianali opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: - Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) - Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz. 7) - Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184) - Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204) - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) - Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487) - Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) - Rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) - Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. (Dz. U. z 2009r. nr 89 poz.730 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U., Nr 92, poz. 879 z późno zm.). - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. rawo lotnicze (Dz.U., Nr 130, poz z późno zm.). - Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz z późno zm.), rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

4 - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz z późno zm.), - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. rawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r,. Nr 58, poz. 515 z późno zm.). - Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz.U. z 2001 r., Nr 75, poz. 802 z późno zm.). - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. rawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późno zm.). - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U., Nr 16, poz. 93 z późno zm.). - Międzynarodowa konwencja celna TIR (Dz.U. z 1984 r. Nr 17 poz. 76). Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (OTIF) (Dz.U. z 1985 r. Nr 34, poz.158 z późno zm.). - Konwencja dotycząca przewozu szybko psujących się towarów. Konwencja AT (Dz.U. z 1984 r., Nr 49, poz. 254). - Konwencja celna w sprawie karnetu A.T.A dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA) (Dz.U. z 1969 r., Nr 30, poz. 242). - Konwencja MR - International onsignment Not (Dz.U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238). - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Reglement concernant le transport international ferroviare des marchandises dangere uses RID). Regulamin ten stanowi aneks I do rzepisów Ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (IM) będących załącznikiem do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (OTIF) z dnia r. (Dz.U. z 1985 r., Nr 34, poz. 15), wprowadzona w życie Rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia r. - Międzynarodowe przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych International Maritime Dangerous Goods (IMDG). Są to przepisy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) obowiązujące we wszystkich krajach należących do tej organizacji. - rzepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym IATA - DGR (International Air Transport Association IATA Dangerous Goods Regulations). Są to przepisy obowiązujące we wszystkich krajach członkowskich Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego IATA. 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

5 W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM W programie nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: geografia i matematyka, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający. 7. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKSLOATAJI ORTÓW I TERMINALI Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, języku angielskim i innym języku obcym; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

6 W programie nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na: 1) wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym związanych z zawodem, tj.matematyki i geografii; 2) wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie, dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, geografia, informatyka, języki obce, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa. 8. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK EKSLOATAJI ORTÓW I TERMINALI elem pracy technika eksploatacji portów i terminali jest organizowanie pracy na terminalach przeładunkowych, obsługa środki transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych. W obszarze działania technika eksploatacji portów i terminali znajduje się obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków. Do zadań technika eksploatacji portów i terminali należy także organizowanie obsługi środków transportu bliskiego. Miejscem pracy technika eksploatacji portów i terminali mogą być działy transportowo-spedycyjne przedsiębiorstw, terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe oraz porty morskie i rzeczne. Technik eksploatacji portów i terminali powinien biegle posługiwać się językiem angielskim oraz wybranym językiem obcym. Technik eksploatacji portów i terminali może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. zas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać technik eksploatacji portów i terminali, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Technika eksploatacji portów i terminali powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia. 9. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK EKSLOATAJI ORTÓW I TERMINALI Technicy eksploatacji portów i terminali należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników eksploatacji portów i terminali, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług w portach lub terminal. Technicy eksploatacji portów i terminali może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych 10. OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK Z INNYMI ZAWODAMI Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

7 Zawód technik eksploatacji portów i terminali nie ma wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami. osiada efekty kształcenia w ramach obszaru administracyjno-usługowego określone kodem KZ(A.q) stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. 11. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK EKSLOATAJI ORTÓW I TERMINALI Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali; 2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach; 3) organizowanie prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach; 4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ, KS, OMZ); efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(A.q); efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach i A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

8 12. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKSLOATAJI ORTÓW I TERMINALI Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w 4-letnim technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: na kształcenie w ramach kwalifikacji M.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach przeznaczono minimalnie 270 godzin, na kształcenie w ramach kwalifikacji M.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalachprzeznaczono minimalnie 710 godzin. na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimalnie 370 godzin. Tabela 3. lan nauczania dla programu o strukturze modułowej Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Modułowe kształcenie zawodowe Klasa I II III IV I II I II I II I II Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania 1 M1 rowadzenie obsługi podróżnych w portach terminalach M2 Organizowanie procesów transportowych M3 Organizowanie procesu magazynowego M 4 osługiwanie się językiem obcym w eksploatacji portów i terminali Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego RAKTYKI ZAWODOWE 4 tyg. 160 Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (A.33.) odbywa się pod koniec klasy drugiej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (A.34.) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

9 Wykaz jednostek modułowych dla zawodu TEHNIK EKSLOATAJI ORTÓW I TERMINALI Nazwa modułu Nazwa jednostki modułowej Liczba godzin przewidziana na jednostkę modułową 1. M1. rowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach M1.J1. lanowanie pracy portów i terminali 80 M1.J2.Obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach 155 M1.J3. rowadzenie dokumentacji związanej z obsługą podróżnych M2. Organizowanie procesów transportowych M2.J1. Eksploatowanie środków transportowych 180 M2.J2. lanowanie procesów transportowych M3. Organizowanie procesów magazynowych M3.J1. rojektowanie zadań magazynowych M4. osługiwanie się językiem obcym w eksploatacji portów i terminali M3.J2. Monitorowanie procesów magazynowych 215 M4.J1 osługiwanie się językiem angielskim w obsłudze podróżnych 90 M4.J2 osługiwanie się językiem angielskim w organizacji magazynu i transportu M4.J3 osługiwanie się językiem obcym w obsłudze podróżnych 70 M4.J4 osługiwanie się językiem obcym w organizacji magazynu i transportu 5. raktyka zawodowa 5.1 Organizacja portów i terminali 5.2 Oferty usług portów i terminali 5.3 Organizacja procesów transportowych i magazynowych w portach i terminalach rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

10 Mapa dydaktyczna M M M1.J M4.J M4.J M1.J M1.J M4.J M4.J M M M2.J M2.J M3.J M3.J2 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

11 13. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH MODUŁOW W programie nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali zastosowano taksonomię celów A. Niemierko. 1. M1. rowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach 390 godzin 2. M2. Organizowanie procesów transportowych 390 godzin 3. M3. Organizowanie procesów magazynowych 420 godzin 4. M4. osługiwanie się językiem obcym w eksploatacji portów i terminali 300 godzin 5. raktyka zawodowa 160 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

12 M1. rowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach M1.J1. lanowanie pracy portów i terminali M1.J2.Obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach M1.J3. rowadzenie dokumentacji związanej z obsługą podróżnych M1.J1. lanowanie pracy portów i terminali Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna H(1)1. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w organizacji portów i terminali; H(1)2. wyjaśnić zasady ochrony środowiska w organizacji portów i terminali; H(1)3. wyjaśnić zasady ergonomii w organizacji portów i terminali; H(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; A H((2)2.charakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; H(2)3. identyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy; D H(8)1. wymienić poszczególne rodzaje środków ochrony indywidualnej i zbiorowej; A H(8)2. charakteryzować zasady przydziału środków ochrony indywidualnej i zbiorowej dla pracowników; H(8)3. uzasadnić ewentualną konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej; D H(9)1. dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny Materiał kształcenia Zasady H. Zasady ochrony przeciwpożarowej. Zasady ochrony środowiska. Zasady ergonomii. Zadania i uprawnienia instytucji. Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy. Instytucje i służby działające w zakresie ochrony środowiska. rawa i obowiązki pracownika w zakresie bhp. rawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bhp. Rodzaje czynników szkodliwych. Zasady doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. rzepisy prawa dotyczące bhp. rzepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. odstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

13 pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas organizowania portów i terminali; H(9)2. przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas organizowania portów i terminali; H(9)3. przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas organizowania portów i terminali; DG(1)1. określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla branży transportowej DG(1)2. rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży transportowej DG(3)1. stosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w branży transportowej A DG(3)2. określić przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportowej D DG(4)1. dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży transportowej A DG(4)2. wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży transportowej DG(5)1. wskazywać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży transportowej DG(5)2. analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne DG(5)3.ocenić pozycję przedsiębiorstw działających w branży D DG(6).1. planować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży transportowej DG(6).2. organizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży transportowej DG(6)3.planować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami w branży D DG(7)1. wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu Równowaga rynkowa Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych rawo podatkowe rawo autorskie rzepisy regulujące zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej Zasady prowadzenia dokumentacji biurowej Urządzenia biurowe ranżowe programy komputerowe Marketing mix Ekonomika przedsiębiorstw odstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii Oprogramowanie komputerowe w pracy biurowej Korespondencja służbowa Organizacja spotkań służbowych Kultura zawodu Urządzenia techniki biurowej rzepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych - Archiwizacja dokumentów - ojęcie i klasyfikacja portów i terminali - Rodzaje i funkcje portów i terminali - roces transportowy i jego elementy - Infrastruktura i suprastruktura portów i terminali - Zarządzanie infrastrukturą w portach i terminalach - Zagospodarowanie przestrzeni portów i rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

14 ustanowienie działalności gospodarczej w branży transportowej DG(7)2. skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży transportowej DG(7)3. sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży transportowej DG(7)4. sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportowej A DG(8)1. wykonywać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie DG(8)2. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej A DG(9)1. posługiwać się urządzeniami biurowymi DG(9)2. korzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej DG(11)1. dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej DG(11)2. oceniać efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej D DG(11)3. wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej D KZ(A.q)(1)1.wymienić rodzaje portów i terminali A KZ(A.q)(1)2.charakteryzować funkcje portów i terminali KZ(A.q)(1)3.określić zadania portów i terminali KZ(A.q)(2)1.opisać elementy infrastruktury i suprastruktury portów i terminali KZ(A.q)(2)2.omówić przedpole i zaplecze portów i terminali KZ(A.q)(2)3.określić rolę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania dróg i ciągów transportowych KZ(A.q)(3)1.przedstawić zarządzanie infrastrukturą w portach i terminali - Systemy zarządzania portami i terminalami - rzedpole i zaplecze portów i terminali - Dostępność transportowa - Organizacja pracy w portach i terminalach - Usługi w portach i terminalach - zytanie map rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

15 terminalach KZ(A.q)(3)2.wyjaśnić zagospodarowanie przestrzeni w portach i terminalach KZ(A.q)(3)3.porównać systemy zarządzania portami i terminalami KZ(A.q)(4)1.opisać elementy procesu transportowego KZ(A.q)(4)2.charakteryzować dostępność transportową portów i terminali KZ(A.q)(4)3.analizować usługi w portach i terminalach D KZ(A.q)(6)1.opisać środki łączności przewodowej i bezprzewodowej KZ(A.q)(6)2. dobrać środki łączności przewodowej i bezprzewodowej A KZ(A.q)(6)3. korzystać ze środków łączności przewodowej i bezprzewodowej KZ(A.q)(7)1.wyszukać na mapie wskazane miejsca KZ(A.q)(7)2. analizować dane statystyczne D KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych KS(7)1. przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe KS(7)2. respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej KS(7)3. określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej OMZ(1)1. dokonywać analizy przydzielonych zadań; OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu; OMZ(2)1. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole; OMZ(2)2. rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

16 zespołu; OMZ(3)1. mobilizować współpracowników do wykonywania zadań; Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru OMZ(3)2. wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania; lanowane zadania Otrzymałeś zlecenie sporządzenia biznesplanu firmy działającej w branży i opracowania procedury postępowania przy założeniu działalności gospodarczej firmy oferującej usługi z branży eksploatacja portów i terminali. Wykonując zadanie dokonaj analizy rynku lokalnego, konkurencji i popytu na usługi przez iebie oferowane. Następnie zaplanuj zaplanowania zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska stanowisko pracy w terminalu kolejowym. Zadanie wykonujesz w grupie 4-osobowej korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych, wzorów dokumentów, formularzy oraz instrukcji H i OŻ. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzony plan będzie lider zespołu prezentował na forum grupy (10 minut) oraz przekaże w formie elektronicznej i drukowanej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym Środki dydaktyczne Akty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, wzory dokumentów niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Komputer z dostępem do Internetu. Znaki H, OŻ, piktogramy, instrukcje H, OŻ. rezentacje multimedialne. Filmy dydaktyczne. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą ćwiczenia i tekstu przewodniego. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności prowadzących do przeprowadzenia analizy i zaproponowania działań korygujących. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: praca w grupie. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonego biznesplanu i dokumentacji potrzebnej do założenia działalności gospodarczej. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura biznesplanu, sposób wypełnienie dokumentacji), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

17 M1.J2.Obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna DG(2)1. analizować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego DG(2)2. określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa D podatkowego i prawa autorskiego DG(10)1. opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej DG(10)2. dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań DG(10)3. podejmować współpracę z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży marketingowej KS(1)1. stosować zasady kultury osobistej KS(1)2. stosować zasady etyki zawodowej KS(2)1. zaproponować sposoby rozwiązywania problemów KS(2)2. dążyć wytrwale do celu KS(2)3. zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami KS(2)4. zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy KS(3)1. analizować rezultaty działań KS(3)2. uświadomić sobie konsekwencje działań KS(4)1. analizować zmiany zachodzące w branży KS(4)2. podejmować nowe wyzwania Materiał kształcenia - rzepisy prawa pracy dotyczące ochrony danych osobowych. - rzepisy prawa podatkowego. - rawo autorskie - Marketing mix. - Narzędzia marketingowe. - Strategie marketingowe - Elementy promocji. - Zasady kultury i etyki. - Zasady pracy w zespole. - Metody pracy zespołowej - Rodzaje dokumentacji związanej z środkami transportu. - Zasady sporządzania dokumentacji - Rodzaje dokumentów przewozowych - Zakres czynności obsługowych w portach i terminalach - Środki techniczne wykorzystywane w obsłudze pasażerów - Kontrola osób i bagażu w portach i terminalach - Urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach i terminalach - Obsługa urządzeń do kontroli osób i bagażu w portach terminalach - Zasady kontroli osób i bagażu w portach i terminalach rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

18 KS(4)3. wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy KS(5)1. przewidywać sytuacje wywołujące stres KS(5)2. stosować sposoby radzenia sobie ze stresem KS(5)3. określić skutki stresu KS(8)1. ocenić ryzyko podejmowanych działań KS(8)2. przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania KS(8)3. wyciągać wnioski z podejmowanych działań KS(10)1. doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne; KS(10)2. uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu; KS(10)3. modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko; KS(10)4. rozwiązywać konflikty w zespole; OMZ(1)1. dokonywać analizy przydzielonych zadań; OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu; OMZ(2)1. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole; OMZ(2)2. rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu; OMZ(3)1. mobilizować współpracowników do wykonywania zadań; OMZ(3)2. wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania; A.33.1(6)1. sporządzić dokumenty dotyczące usług zgodnie z obowiązującymi zasadami A.33.2(6)1. wymienić zasady obsługi związanej z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski; A.33.2(6)2. sporządzić regulamin dotyczący obsługi związanej z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających - Mapy i przewodniki - Oferty biur podróży rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

19 szczególnej troski; Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru A.33.2(6)3. stosować zasady obsługi związanej z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski; A.33.1(5)2. analizować podstawy prawne obsługi klientów; D A.33.1(5)3. dobierać środki techniczne do obsługi pasażerów,; A A.33.1(5)4. charakteryzować proces odprawy w zależności od rodzaju; A.33.2(1)1. wymienić rodzaje materiałów informacyjnych dla podróżnych A.33.2(1)2. charakteryzować materiały informacyjne dla podróżnych; A.33.2(1)3. sporządzić materiały informacyjne dla podróżnych; A.33.2(2)1. wymienić rodzaje potrzebnych informacji podróżnym w terminalach pasażerskich; A.33.2(2)2. analizuje potrzeby pasażera w zakresie zaczerpnięcia informacji; D A.33.2(2)3. dobiera informacje do potrzeb pasażera; A A.33.2(5)1. charakteryzować sytuacje kryzysowe; A.33.2(5)2. analizować procedury dotyczących sytuacji kryzysowych; D A.33.2(5)3. dobierać procedury do zaistniałych sytuacji kryzysowych; A A.33.2(7)1. charakteryzować systemy i zasady działania urządzeń do kontroli osób oraz bagażu w portach; A.33.2(7)2. analizowanie zasad działania urządzeń do kontroli osób i bagażu; D A.33.2(7)3. stosować urządzenia do kontroli osób i bagażu; A.33.1(2)1. analizować mapy, przewodniki, oferty biur podróży, informatory; A.33.1(2)2. korzystać z map, przewodników, ofert biur podróży, informatorów; D rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

20 A.33.1(3)1. charakteryzować systemy informatyczne stosowane procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali; A.33.1(3)2. posłużyć się specjalistycznymi programami komputerowymi w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji; A.33.1(3)3. stosować narzędzia internetowe w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali; lanowane zadania Otrzymałeś zadanie sporządzenia planu oferty usługi portów i terminali, następnie przygotuj plan promocji usług oferowanych w portach i terminalach. Opracowany plan powinien uwzględnić następujące czynniki: określenie odbiorców przekazu promocyjnego, wyznaczenie celów promocji, wybór kanałów promocji. Zadanie wykonujesz w grupie 5 osobowej korzystając z dostępnych w pracowni: formularzy ankiet do badań marketingowych i materiałów reklamowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Sporządzony plan będziesz prezentować na forum grupy (15 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni obsługi podróżnych w portach i terminalach powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji, programami do planowania i monitorowania systemów transportowych, urządzenia do pracy i komunikacji biurowej, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne. Środki dydaktyczne Środki techniczne: Filmy dydaktyczne dotyczące metod negocjacji. Formularze ankiet do badań marketingowych. Materiały reklamowe. rezentacje multimedialne dotyczące marketingu. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów, wzory pism, dokumentów, formularzy. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą ćwiczenia i metoda projektów. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności sporządzenia planu ofert i planu promocji usług oferowanych w portach i terminalach. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: praca w grupie. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonego planu promocji usług oferowanych w portach i terminalach. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (strukturę planu, dobranie odpowiednich środków do realizacji usługi), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

21 M1.J3. rowadzenie dokumentacji związanej z obsługą podróżnych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KS(9)1. stosować techniki negocjacyjne - Rodzaje i funkcje informacji. - Zasady przepływu informacji. KS(9)2. zachowywać się asertywnie - Zasady sporządzania materiałów informacyjnych KS(9)3. proponować konstruktywne rozwiązania - Rodzaje materiałów informacyjnych - Zasady sporządzania dokumentów A.33.2(3)1. wymienić rodzaje dokumentów związanych z obsługą - Dokumenty podróżnych w ruchu krajowym i podróżnych; zagranicznym A.33.2(3)2. charakteryzować dokumenty związane z obsługą podoranych; - Dokumenty uprawniające do przekraczania A.33.2(3)3. przygotować dokumentację związaną z obsługą podróżnych; granicy A.33.2(4)1. wymienić dokumenty podróżnych wymagane w terminalach - Uprawnienia służb lotniskowych pasażerskich; - Uprawnienia Straży Graniczne A.33.2(4)2. charakteryzować dokumenty wymagane w terminalach Struktura organizacyjna i regulamin pasażerskich; organizacyjny portów i terminali. A.33.2(4)3. ocenić zgodność dokumentów z obowiązującymi zasadami, Regulamin pracy w portach i terminalach związany z obsługą podróżnych. przepisami i normami; Obieg dokumentów w portach i terminalach. A.33.1(1)1. analizować potrzeby klientów D Zakres czynności pracowników w portach i A.33.1(1)2. prezentować klientom oferowane usługi; terminalach. Zasady obsługi podróżnych. A.33.1(1)3. obsłużyć klientów zgodnie z przyjętymi zasadami A Zasady opracowania ofert. A.33.1(1)4. rozpatrzyć reklamacji klienta po wykonaniu konkretnej usługi; D rzepisy o dyscyplinie pracy. - Warsztat pracy pracowników zatrudnionych w A.33.1(4)4. opracować ofertę usług dla podróżnych; portach i terminalach. A.33.1(4)5. zapoznać podróżnych z ofertą usług; - rzepisy krajowe i międzynarodowe związane z A.33.1(4)6. ustalać zakresy odpowiedzialności i obowiązków stron obsługą ładunków niebezpiecznych i odpadów. D podczas realizacji usług w portach i terminalach, - Zasady dochodzenia roszczeń w transporcie.. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

22 A.33.1(6)1. sporządzić dokumenty dotyczące usług zgodnie z obowiązującymi zasadami A.33.1(6)2. prowadzić dokumentację usług w portach i terminalach, A.33.2(6)1. wymienić zasady obsługi związanej z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski; A A.33.2(6)2. sporządzić regulamin dotyczący obsługi związanej z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski; A.33.2(6)3. stosować zasady obsługi związanej z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski; A.33.1(7)1. określić źródła przepisów prawa dotyczących transportu; A.33.1(7)2. wyjaśnić przepisy prawa dotyczące transportu; A.33.1(7)3. ocenić zgodność dokumentacji związanej z środkami transportu z obowiązującymi przepisami; A.33.1(7)4. charakteryzować przepisy krajowe i międzynarodowe związane z obsługą ładunków niebezpiecznych i odpadów, A.33.1(7)5. posłużyć się przepisami krajowymi związanymi z transportem; A.33.1(7)6. określić zasady dochodzenia roszczeń w transporcie; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady obsługi związanej z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski. A.33.1(8)1. wymienić normy i przepisy dotyczące prawa dotyczące obsługi podróżnych; A A.33.1(8)2. posłużyć się aktami prawnymi dotyczącymi przewozu osób i rzeczy; A.33.1(8)3. wymienić konsekwencje z nieprzestrzegania norm i przepisów prawa dotyczących obsługi podróżnych; A lanowane zadania Otrzymałeś zadanie sporządzenia dokumentacji związanej z obsługą ładunków niebezpiecznych i odpadów. Zadanie wykonujesz w grupie 5 osobowej. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Sporządzony plan będziesz prezentować na forum grupy (15 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.

23 Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni obsługi podróżnych w portach i terminalach powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji, programami do planowania i monitorowania systemów transportowych, urządzenia do pracy i komunikacji biurowej, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne. Środki dydaktyczne Komputer z dostępem do Internetu i oprogramowaniem do wyznaczania tras. Akty prawne dotyczące transportu i usług transportowych. Tablice, foliogramy i plansze przedstawiające klasyfikację środków transportu i usług transportowych. rezentacje multimedialne dotyczące usług transportowych, portów i terminali. Filmy dydaktyczne. rasa specjalistyczna, normy, katalogi, poradniki. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Urządzenia biurowe, urządzenia multimedialne Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń praktycznych, tekstu przewodniego i projektów z wykorzystaniem komputerów. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności sporządzenia dokumentacji. Ćwiczenia będą poprzedzane zastosowaniem na wstępie podających metod nauczania, tj. mini wykładu, pogadanki. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: praca w grupie. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonego planu promocji usług oferowanych w portach i terminalach. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (strukturę dokumentu, sposób wypełnienia), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22

24 M2. rowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach M2.J1. Eksploatowanie środków transportowych M2.J2. lanowanie procesów transportowych M2.J1. Eksploatowanie środków transportowych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna H(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; A H (3)2. rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie; H(3)3. opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie; D H(4)1. rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w magazynie; A H(4)2. charakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu pracy ; H(4)3. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanych z organizacją pracy magazynu; H(5)1. ustalić rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy; H(5)2. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy; H(5)3. określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy; H(6)1. rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w magazynie; A Materiał kształcenia - rzepisy prawa regulujące prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie H - zynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne, występujące w procesie pracy - rzepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej stosowane w procesach magazynowania, transportu i gospodarki odpadami - Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - Zasady ochrony na stanowisku pracy Struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny portów i terminali. Regulamin pracy w portach i terminalach. Zadania strategiczne portów i terminali. Obieg dokumentów w portach i terminalach. Zakres czynności pracowników w portach i terminalach. Wyposażenie portów i terminali. rzepisy o dyscyplinie pracy. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

25 H(6)2. wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy na organizm człowieka; H(7)1. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H(7)2. dokonać analizy wszystkich zaprezentowanych zasad organizacji stanowiska pracy w magazynie; H(7)3. ocenić zgodność zorganizowanego stanowiska pracy z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H(7)4. zaproponować działania wpływające na poprawę warunków pracy w magazynie; OMZ(1)1. dokonywać analizy przydzielonych zadań OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu OMZ(2)1. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole OMZ(2)2. rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu OMZ(3)1. mobilizować współpracowników do wykonywania zadań OMZ(3)2. wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania OMZ(4)1. monitorować jakość wykonywanych zadań OMZ(4)2. ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów OMZ(5)1. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy OMZ(5)2. proponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy OMZ(6)1. słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników OMZ(6)2. argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami D - Warsztat pracy pracowników zatrudnionych w portach i terminalach. - Wymagania techniczne będące podstawą dopuszczenia środków transportu do ruchu. - Klasyfikacja urządzeń transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach, ze względu na rozwiązania konstrukcyjne oraz ich przeznaczenie. - udowa i zasady działania urządzeń transportu bliskiego. - Zasady gospodarki remontowej środków transportu. - Rodzaje dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń transportu bliskiego. - Systemy transportu ładunków w portach i terminalach. - Zasady łączności przewodowej i bezprzewodowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

26 OMZ(6)3. stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru A.34.1(1)1.wymienić elementy infrastruktury portów i terminali A A.34.1(1)2.dobrać elementy infrastruktury do rodzaju portu i terminalu A A.34.1(1)3.określić rolę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania dróg i ciągów transportowych A.34.1(2)1.opisać wyposażenie portów i terminali A.34.1(2)2.charakteryzować wyposażenie portów i terminali w zależności od rodzaju, typu portu i terminalu A.34.3(2)1. wymieniać zadania związane z eksploatacją portów i terminali; A.34.3(2)2. planować i zorganizować pracę w portach i terminalach; A.34.3(2)3. stosować technologie informatyczne wspomagające realizację usług w portach i terminalach, A.34.3(2)4. obliczyć czas realizacji usług w portach i terminalach; D A.34.3(2)5. obsłużyć zintegrowane systemy informatyczne stosowane w organizacji pracy portów i terminali; A A.34.3(3)1. oceniać stan techniczny portowych i terminalowych urządzeń przeładunkowych zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami dozoru technicznego, A.34.3(3)2. charakteryzować wymagania techniczne będące podstawą dopuszczenia środków transportu do ruchu, A.34.3(3)3. charakteryzować wyposażenie techniczne specjalistycznych terminali przeładunkowych, A.34.3(3)4. ocenić stan techniczny środków transportu, A.34.3(4)1. klasyfikować urządzenia transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach, ze względu na rozwiązania konstrukcyjne oraz ich przeznaczenie, A.34.3(4)2. charakteryzować budowę i zasady działania urządzeń transportu bliskiego, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 25

27 A.34.3(4)3. wyjaśnić zasady eksploatacji urządzeń transportu bliskiego i obiektów technicznych w portach i terminalach, A.34.3(5)1. stosować zasady gospodarki remontowej środków transportu, A.34.3(5)2. dokonywać przeglądów bieżących i okresowych urządzeń przeładunkowych stosowanych w portach i terminalach, D A.34.3(5)3. rozpoznać stopień zużycia oraz rodzaj uszkodzenia elementów i mechanizmów w urządzeniach przeładunkowych A A.34.3(5)4. ocenić stan techniczny zespołów i elementów urządzeń przeładunkowych stosowanych w portach i terminalach, z zastosowaniem metod diagnozowania i weryfikacji, A.34.3(5)5. wykonać czynności z zakresu obsługi codziennej oraz przeglądów bieżących i okresowych urządzeń transportu bliskiego, A.34.3(6)1. wykonywać operacje związane z eksploatacją urządzeń transportu wewnętrznego, A.34.3(6)2. prowadzić dokumentację eksploatacyjną urządzeń transportu bliskiego, A.34.3(6)3. dobrać urządzenia techniczne do obsługi kontenerowych jednostek ładunkowych, A.34.3(6)4. planować systemy transportu ładunków w portach i terminalach, A.34.3(6)5. organizować prace przeładunkowe w portach i terminalach z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego, A.34.3(6)6. określić obowiązki służby dyspozytorskiej i eksploatacyjnej, A.34.3(7)1. wymienić klasyfikację środków łączności; A.34.3(7)2..charakteryzować zasady łączności przewodowej i bezprzewodowej; A.34.3(7)3. charakteryzować kanały łączności; A.34.3(7)4. korzystać z środków łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków transportu bliskiego w rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 26

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik eksploatacji portów i terminali; symbol 333106 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR, 333108. wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012. Warszawa 2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR, 333108. wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012. Warszawa 2012 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK SEDYTOR, 333108 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13. raktyka zawodowe 13.1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13.2 odstawy prowadzenia działalności logistycznej 13.3 rocesy transportowe i magazynowe 13.1 hp, ochrona

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik prac biurowych; symbol 411004 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Załącznik 2 Działy programowe: 1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNIER-LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik eksploatacji portów i terminali 333106 (źródło: KOWEZiU) Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Uczeń:

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Uczeń: AU.33. AU.34. Obsługa podróżnych w portach i terminalach Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 333106 333106 Technik eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych technik spedytor 333108

Program praktyk zawodowych technik spedytor 333108 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora rogram praktyk zawodowych technik spedytor 333108 oziom Materiał nauczania H(4)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy A Struktura

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK SEYTOR 333108 RAKTYKI ZAWOOWE Numer w szkolnym zestawie programów 19/ZA10/TS/12 raktyki zawodowe 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora oziom

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR 333108 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR 333108 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK SEDYTOR 333108 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) AU.32. Organizacja transportu 333107 Technik logistyk OMZ PKZ(AU.m) TECHNIK LOGISTYK 333107 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 20.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania Kategoria taksonomiczn Poziom wymagań PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 351203 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR 333108 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR 333108 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK SEDYTOR 333108 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie rogram I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie - lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży 1. lanowanie i realizacja imprez i usług

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

4) współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego;

4) współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

semestr IV semestr II semestr III

semestr IV semestr II semestr III Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik administracji; symbol 334306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym; symbol

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2. TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 1,5 - roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia;

Bardziej szczegółowo

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK UDOWNITWA 311204 na podbudowie kwalifikacji.18. w zawodzie murarz-tynkarz O STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH 834209 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA TECHNIKUM BUDOWLANEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA TECHNIKUM BUDOWLANEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA TECHNIKUM BUDOWLANEGO przedmiot: PRACOWNIA ORGANIZACJI ROBÓT klasa: III Tbr specjalność: BUDOWNICTWO OCENIANA TEMATYKA POZIOM WYMAGAŃ CELE OPERACYJNE / WIADOMOŚCI,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK specjalność wojskowa O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK specjalność wojskowa O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 specjalność wojskowa O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Autorzy: WKU Rybnik, Małgorzata Warzecha-Staniczek, Renata Sładek,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe technik logistyk 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe 1. hp,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: Zdun; symbol 711203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ /1/ /2/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania Zawód: drukarz; symbol 732201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: blacharz samochodowy; symbol 721306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 12.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych; symbol 834201 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Klasa. semestr I semestr II semestr I semestr II ,5 592

Klasa. semestr I semestr II semestr I semestr II ,5 592 Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik budowy fortepianów i pianin; symbol 311934 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej OMZ PKZ(TG.g) TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik budowy fortepianów i pianin; symbol 311934 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik obsługi turystycznej 422103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej.

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 9.1. rojektowanie i wykonywanie produktów i usług reklamowych 9.1. rojektowanie produktów i usług

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 1. Organizacja ochrony osób i mienia 2. Realizacja ochrony osób i mienia 1. Organizacja ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż ; symbol 811102 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Kategoria taksonomiczna. Poziom wymagań programowych (P lub PP) Zadania organów administracji centralnych administracji P C

Kategoria taksonomiczna. Poziom wymagań programowych (P lub PP) Zadania organów administracji centralnych administracji P C 1. raktyki zawodowe 9.1. raktyki zawodowe w urzędzie administracji Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał

Bardziej szczegółowo