Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest Cosmo spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B budynek C, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , Regon: , o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: Organizator ). 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 3 kwietnia 2015 r., od godziny 11:00, do 30 kwietnia 2015 r., do godziny 23: Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz z poz n. zm.). 6. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej, dostępnej pod adresem URL: poczujsmakpodrozy.wedel.pl (dalej: Strona WWW Konkursu ). 7. Strona WWW Konkursu jest dostępna od 2 kwietnia 2015 r., od godziny 08:00, przy czym uczestnictwo w Konkursie możliwe jest w dniach, o których mowa w ust. 4 powyżej. 2. Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna stale zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Uczestnik/Uczestnicy ). 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy LOTTE Wedel sp. z o.o. oraz członkowie najbliższej rodziny ww. pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora lub LOTTE Wedel sp. z o.o. bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Wymagania techniczne 1. Warunkiem technicznym uczestnictwa w Konkursie, w tym prawidłowego korzystania ze Strony WWW Konkursu, jest korzystanie z komputera osobistego (PC) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer (w wersji 11), Opera (w wersji 28), Firefox (w wersji 34) lub Google Chrome (w wersji 41). 2. Strona WWW Konkursu jest również przystosowana do wyświetlania na urządzeniach przenośnych typu tablet. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Strony WWW Konkursu jest korzystanie z tabletu z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Android w wersji min. 4.4 (i przeglądarkę Google Chrome) lub system ios w wersji min. 7 (i przeglądarkę Safari). 3. Prawidłowe funkcjonowanie Strony WWW Konkursu wymaga zainstalowania w przeglądarce internetowej użytkownika wtyczki Adobe Flash Player oraz Adobe Shockwave Player. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji tych wtyczek. Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 1 / 7

2 4. Przebieg Konkursu 1. Konkurs jest podzielony na 4 edycje tygodniowe, z których każda trwa 7 kolejnych dni (dalej: Edycja/Edycje ). 2. Edycje odbywają się w następujących terminach: 2.1. Edycja I od 3 kwietnia 2015 r. (włącznie) do 9 kwietnia 2015 r.; 2.2. Edycja II od 10 kwietnia 2015 r. (włącznie) do 16 kwietnia 2015 r.; 2.3. Edycja III od 17 kwietnia 2015 r. (włącznie) do 23 kwietnia 2015 r.; 2.4. Edycja IV od 24 kwietnia 2015 r. (włącznie) do 30 kwietnia 2015 r. 3. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, osoba spełniająca warunki uczestnictwa, określone w 2, powinna w okresie trwania Konkursu: 3.1. wejść na Stronę WWW Konkursu; 3.2. wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój nick (pseudonim), adres oraz wybierając hasło do póz niejszego logowania na Stronie WWW Konkursu; 3.3. wykonać w całości zadanie konkursowe, o którym mowa w Formularz rejestracyjny, o którym mowa powyżej, może być także wypełniony za pomocą zewnętrznej usługi (wtyczki społecznościowej) Facebook lub Google+ (dotyczy osób posiadających konto w serwisie Facebook lub Google). 5. Zadanie konkursowe 1. Przed przystąpieniem do wykonania zadania konkursowego Uczestnik dowolnie wybiera jeden z 4 scenariuszy, dotyczących różnych miast europejskich, od których zależy tematyka pytań testowych wyświetlanych podczas wykonywania zadania konkursowego. Wybór scenariusza nie ma wpływu na mechanikę i zasady wykonywania zadania konkursowego. 2. W każdym ze scenariuszy zadanie konkursowe jest podzielone na dwa etapy: 2.1. Etap I sprawdzający wiedzę i szybkość udzielania prawidłowych odpowiedzi w ramach gry konkursowej; 2.2. Etap II sprawdzający kreatywność. 3. Etap I polega na jak najszybszym udzielaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania testowe wielokrotnego wyboru, jakie wyświetlane są Uczestnikowi podczas wirtualnego lotu nad wizualizacją miasta. W celu wyświetlenia kolejnych pytań Uczestnik przewija (scrolluje) ekran. Zasady gry konkursowej są następujące: 3.1. Gra trwa 90 sekund, z zastrzeżeniem pkt 3.6 poniżej (na ekranie wyświetlany jest licznik ogólnego czasu gry). Czas gry upływa tylko podczas udzielania odpowiedzi na pytania testowe do czasu gry nie wlicza się czasu scrollowania trasy ani czasu, w którym wyświetlane są ciekawostki Uczestnik ma 10 sekund na udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe (na ekranie wyświetlany jest licznik czasu na odpowiedz ) Za każdą prawidłową odpowiedz na pytanie testowe Uczestnik otrzymuje 10 punktów, a za błędną odpowiedz 0 punktów Uczestnik dysponuje 3 szansami udzielenie błędnej odpowiedzi na pytanie testowe lub nieudzielenie odpowiedzi w ciągu 10 sekund oznacza utratę 1 szansy W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie testowe przed upływem wyznaczonego czasu: a) Uczestnik otrzymuje dodatkowe punkty odpowiadającej liczbie zapasowych sekund, jakie pozostały na udzielenie odpowiedzi (np. Uczestnik odpowiedział na pytanie testowe w ciągu 3 sekund za pozostałe 7 sekund przyznawanych jest 7 punktów); b) liczba zapasowych sekund, jakie pozostały Uczestnikowi na udzielenie odpowiedzi, zostaje zachowana w ogólnym czasie gry (np. pytanie testowe wyświetliło się w 50 Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 2 / 7

3 sekundzie gry, Uczestnik udzielił odpowiedzi po 4 sekundach ogólny czas gry pozostały po udzieleniu odpowiedzi wynosi 46 sekund) Gra kończy się po upływie 90 sekund ogólnego czasu gry lub w razie utraty wszystkich 3 szans. 4. Wynik uzyskany przez Uczestnika w Etapie I wyrażany jest w punktach. 5. Zakończenie Etapu I umożliwia wykonanie zadania konkursowego w Etapie II, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 6. Etap II polega udzieleniu jak najlepszej, jak najbardziej kreatywnej i najciekawszej odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe: Które Wedlowskie Desery zabrałbyś/zabrałabyś w podróż i dlaczego? (dalej: Pytanie Konkursowe ). 7. Odpowiedz na otwarte Pytanie Konkursowe udzielana jest za pomocą elektronicznego formularza, jaki wyświetla się po zakończeniu Etapu I. Odpowiedz powinna spełniać następujące wymagania: 7.1. może liczyć maksymalnie 300 znaków (wliczając spacje i znaki specjalne); 7.2. jej autorem powinien być zgłaszający ją Uczestnik, posiadający ponadto pełnię majątkowych praw autorskich do niej; 7.3. nie może zawierać treści naruszających lub mogących naruszać prywatność lub w inny sposób godzić w prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, a także nie może zawierać treści wulgarnych, treści służących reklamie lub promocji towarów lub usług innych niż LOTTE Wedel sp. z o.o., treści dyskryminujących ze względu na rasę, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, a także w inny sposób naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje; 7.4. nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, a także nie może stanowić opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 8. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi na otwarte Pytanie Konkursowe w sposób wyżej określony, Uczestnik oświadcza, że treść i forma ww. odpowiedzi nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ani praw lub prawem chronionych dóbr osób trzecich. 9. W każdej Edycji zadanie konkursowe, o którym mowa powyżej, wykonywane jest przez Uczestników w całości (Etap I i Etap II) ponownie. 10. W każdej Edycji Uczestnik może poprawiać swój wynik punktowy w Etapie I, przystępując ponownie do gry konkursowej, z tym, że każdego dnia w okresie trwania Edycji Uczestnik może przystąpić do gry konkursowej maksymalnie dwukrotnie. 11. Odpowiedz na Pytanie Konkursowe w Etapie II może być udzielona przez Uczestnika tylko jeden raz w każdej Edycji Konkursu. 12. W celu uniknięcia wątpliwości, warunkiem udziału w Konkursie w ramach każdej Edycji jest wykonanie zadania konkursowego w całości, w tym udzielenie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w Etapie II. Uczestnicy, którzy w danej Edycji nie udzielili odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, nie są brani pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie. 13. Uczestnik, który zgodnie z postanowieniami ust powyżej chce ponownie wykonać zadanie konkursowe w póz niejszym czasie, loguje się na Stronie WWW Konkursu za pomocą swojego nicka i hasła wybranego podczas rejestracji. 6. Rankingi konkursowe 1. W ramach Konkursu Organizator prowadzi dwa rankingi: 1.1. Ranking dzienny w którym pierwsze miejsce zajmuje Uczestnik, który danego dnia uzyskał największą liczbę punktów w Etapie I zadania konkursowego (brane są pod uwagę wyniki Uczestników uzyskane we wszystkich scenariuszach konkursowych), Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 3 / 7

4 1.2. Ranking tygodniowy w którym pierwsze miejsce zajmuje Uczestnik, który w danej Edycji uzyskał największą liczbę punktów w Etapie I zadania konkursowego (brane są pod uwagę wyniki Uczestników uzyskane we wszystkich scenariuszach konkursowych). 2. W rankingach ujawniany jest nick (pseudonim) Uczestnika oraz jego wynik punktowy. 3. Rankingi są dostępne na Stronie WWW Konkursu. Rankingi te są aktualizowane na bieżąco. 4. Rankingi mają charakter poglądowy i nie przewiduje się w nich miejsc ex aequo. Jeśli więcej niż jeden Uczestnik zdobył taką samą liczbę punktów, to na wyższym miejscu w rankingu zostaje sklasyfikowany ten Uczestnik, który uzyskał dany wynik jako pierwszy. 5. Organizator może usunąć z rankingu informacje o Uczestnikach, którzy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie są brani pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie. 7. Zakaz dostarczania treści bezprawnych i zakaz nadużyć 1. Niedozwolone jest w ramach udziału w Konkursie dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego Organizatora lub Strony WWW Konkursu. 2. Niedozwolone jest również w ramach udziału w Konkursie stosowanie programów komputerowych, skryptów, botów lub jakichkolwiek innych środków, mających na celu uzyskanie nieuczciwego wpływu na przebieg i wynik Konkursu. 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik naruszył zakaz określony w ust. 2 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy wynik tego Uczestnika został uzyskany zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 4. Uczestnicy, którzy naruszyli zakaz, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, nie są brani pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie. 8. Nagrody w Konkursie i zasady ich przyznawania 1. W Konkursie przewidziane są następujące rodzaje nagród (dalej: Nagroda/Nagrody ): 1.1. Nagrody Tygodnia każda w postaci imiennego vouchera o wartości 6.000,00 zł, który może być zrealizowany na dowolną wycieczkę z oferty biura podróży Rainbow Tours, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 667,00 zł, to jest każda Nagroda Tygodnia o łącznej wartości 6.667,00 zł; 1.2. Nagrody Dzienne każda w postaci zestawu słodyczy marki E.Wedel o wartości 75 zł, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 8 zł, to jest każda Nagroda Dzienna o łącznej wartości 83 zł. 2. W każdej Edycji przyrzeczona jest 1 Nagroda Tygodnia oraz 21 Nagród Dziennych po 3 Nagrody Dzienne na każdy dzień przypadający w danej Edycji. Łącznie w Konkursie przyrzeczone są 4 Nagrody Tygodnia oraz 84 Nagrody Dzienne. 3. Nagrody Dzienne zostaną przyznane tym 3 Uczestnikom, którzy w danym dniu Konkursu uzyskali kolejno najlepszy wynik punktowy w Etapie I zadania konkursowego. 4. Nagroda Tygodnia zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który w danej Edycji uzyskał najlepszy wynik punktowy w Etapie I zadania konkursowego. 5. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez więcej niż jednego Uczestnika, o uzyskaniu wyniku uprawniającego do Nagrody decyduje wyższa ocena odpowiedzi na otwarte Pytanie Konkursowe (pod uwagę brana jest ostatnio udzielona odpowiedz ). Oznacza to tytułem przykładu że jeżeli dwóch Uczestników osiągnęło taki sam, najwyższy wynik punktowy, to o tym, który z nich zdobędzie pierwsze miejsce, a który drugie miejsce, decyduje ocena ich odpowiedzi na otwarte Pytanie Konkursowe. Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 4 / 7

5 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, oceny odpowiedzi na otwarte Pytanie Konkursowe dokonuje trzyosobowa komisja konkursowa, powołana przez Organizatora i złożona z jego przedstawicieli. Dokonując oceny komisja konkursowa kieruje się kryteriami i wymogami, o których mowa w 5 ust Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę danego rodzaju w Konkursie (tj. tylko jedną Nagrodę Tygodnia oraz tylko jedną Nagrodę Dzienną). Uczestnik, który już otrzymał Nagrodę danego rodzaju, nie jest brany pod uwagę przy przyznawaniu takiej Nagrody w dalszym okresie trwania Konkursu. Ponadto, w przypadku uzyskania przez Uczestnika więcej niż jednego wyniku punktowego uprawniającego do uzyskania Nagrody danego rodzaju, przy przyznawaniu takiej Nagrody uwzględniany jest tylko wynik najwyższy. 8. Voucher, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 powyżej, jest realizowany przez organizatora turystyki Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Rainbow Tours ). Voucher może być wykorzystany w terminie 1 (jednego) roku od daty jego wystawienia. Jeśli wybrana przez laureata impreza turystyczna jest droższa, niż wartość nominalna vouchera, różnica dopłacana jest w pieniądzu. Zasady i warunki realizacji voucherów przez Rainbow Tours są dostępne pod adresem URL: 9. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Rainbow Tours dostępne są pod adresem URL: 10. Na żądanie laureata Nagrody Tygodnia, zgłoszone przed wydaniem nagrody, zamiast vouchera Organizator wypłaci temu laureatowi ekwiwalent pieniężny. Pozostałe Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub nagrody innego rodzaju. 11. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 9. Wydanie Nagród 1. Laureat zostaje poinformowany o przyznaniu Nagrody drogą mailową, w ciągu 3 dni roboczych od daty przyznania Nagrody. Powiadomienie zawiera pouczenie o konieczności podania Organizatorowi danych teleadresowych laureata w terminie 7 dni, zgodnie z ust. 2 poniżej. Informacja o laureatach Nagród Dziennych i Nagród Tygodnia, z podaniem nicka (pseudonimu) tych laureatów, będzie publikowana na Stronie WWW Konkursu niezwłocznie, nie póz niej niż w terminie 3 dni po przyznaniu nagród. 2. Warunkiem wydania nagrody laureatowi jest wysłanie przez niego w ciągu 7 dni od powiadomienia o wygranej, swoich prawdziwych i aktualnych danych teleadresowych: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numer telefonu kontaktowego na adres Dane te posłużą do wydania Nagrody laureatowi. W przypadku niepodania wymaganych danych w powyższym terminie Organizator przyzna Nagrodę Uczestnikowi, który uzyskał kolejno najlepszy wynik, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień Nagrody wydawane są laureatom w terminie 21 dni od daty podania Organizatorowi danych teleadresowych zgodnie z ust. 2 powyżej. Wydanie Nagród następuje na koszt Organizatora, przesyłką kurierską lub pocztową wysłaną na adres podany przez laureata albo jeśli jest to technicznie możliwe nagrody wydawane są laureatom za pomocą poczty Nagrody są wydawane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podatkowego. W szczególności, kwota pieniężna, o której mowa w 8 ust. 1, jest potrącana w momencie wydania Nagrody przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od nagród w Konkursie, i podlega odprowadzeniu do właściwego urzędu skarbowego na poczet należnego podatku, do czego laureat upoważnia Organizatora. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych, błędnych, niekompletnych lub fikcyjnych danych oraz za skutki niedokonania przez Uczestnika aktualizacji zmienionych danych, jeżeli pomimo dochowania przez Organizatora należytej staranności nie będzie na skutek tego możliwe nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem i wydanie mu Nagrody. W takim wypadku Organizator przyzna Nagrodę Uczestnikowi, który uzyskał kolejno najlepszy wynik, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień 8. Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 5 / 7

6 10. Własność intelektualna 1. Z chwilą dokonania zgłoszenia odpowiedzi na otwarte Pytanie Konkursowe, laureat udziela Organizatorowi i LOTTE Wedel sp. z o.o. nieodpłatnego zezwolenia (licencji), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z tej odpowiedzi na następujących polach eksploatacji: 1.1. utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnianie odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, a także wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 1.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy odpowiedzi; 1.3. inne niż określone powyżej rozpowszechnianie odpowiedzi w całości lub w części, w tym bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu), a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie, w tym poprzez opublikowanie odpowiedzi na stronie internetowej LOTTE Wedel sp. z o.o. oraz na profilu marki E.Wedel w serwisie Facebook. 2. Z tytułu udzielonej licencji laureatowi nie przysługuje świadczenie inne niż Nagroda w Konkursie. 3. Zgłaszając odpowiedz laureat wyraża również zgodę na korzystanie przez licencjobiorcę z opracowań odpowiedzi oraz włączenie do niej innego utworu, w tym dodanie elementów reklamowych E.Wedel. 11. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Zamoyskiego 28/30, Warszawa. Dane przetwarzane są w celu realizacji Konkursu, w tym wydania Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 2. LOTTE Wedel sp. z o.o. na podstawie pisemnej umowy powierzyła Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników. Zakres powierzonych danych obejmuje dane podawane w związku z uczestnictwem w Konkursie. Przekazanie danych Organizatorowi następuje automatycznie, bezpośrednio po ich zebraniu od Uczestników. 12. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora (Cosmo spółka z o.o., ul. Żaryna 2B budynek C, Warszawa, z dopiskiem Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel reklamacja, jednakże dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub pocztą elektroniczną na adres 2. W treści reklamacji należy podać swoje imię, nazwisko, adres, przyczynę reklamacji oraz treść żądania. 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku listem poleconym lub wiadomością , w zależności od drogi złożenia reklamacji. 4. Organizator informuje, że reklamacje dotyczące usług turystycznych, realizowanych na podstawie vouchera, rozpatrywane są przez organizatora turystyki (Rainbow Tours). Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 6 / 7

7 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. 13. Postanowienia końcowe 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie WWW Konkursu, do pobrania na urządzenie końcowe użytkownika. 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi wobec Uczestników odpowiedzialności za Konkurs, w tym wydanie przyrzeczonych Nagród. Odpowiedzialność taką ponosi Organizator. 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 7 / 7

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu W kuchni z E.Wedel Wargorr poszukuje kucharzy

Regulamin konkursu W kuchni z E.Wedel Wargorr poszukuje kucharzy Regulamin konkursu W kuchni z E.Wedel Wargorr poszukuje kucharzy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą W kuchni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NAJLEPSZE OD WEDLA

Regulamin konkursu NAJLEPSZE OD WEDLA Regulamin konkursu NAJLEPSZE OD WEDLA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą NAJLEPSZE OD WEDLA (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z marką ORGANIQUE

Regulamin konkursu z marką ORGANIQUE Regulamin konkursu z marką ORGANIQUE 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie z marką ORGANIQUE (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs konkurs pod nazwą #PodróżVikinga prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator VikingCo Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja Regulamin Konkursu Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Do wygrania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wedlanoc

Regulamin konkursu Wedlanoc Regulamin konkursu Wedlanoc 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wedlanoc (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady

REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Zostawiaj Dobre Ślady ( Konkurs ) organizowanym na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NIEZWYKŁY PREZENT DLA NIEZWYKŁEJ OSOBY

REGULAMIN KONKURSU NIEZWYKŁY PREZENT DLA NIEZWYKŁEJ OSOBY REGULAMIN KONKURSU NIEZWYKŁY PREZENT DLA NIEZWYKŁEJ OSOBY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem Konkursu jest promocja marki E.Wedel oraz produktu Ptasie Mleczko. 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAMIEŃ KIEDYŚ NA TERAZ

REGULAMIN KONKURSU ZAMIEŃ KIEDYŚ NA TERAZ REGULAMIN KONKURSU ZAMIEŃ KIEDYŚ NA TERAZ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Zamień kiedyś na teraz zwanego dalej Konkursem jest Grey Worldwide Warszawa spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYZWANIE Z ADĄ #8

REGULAMIN KONKURSU WYZWANIE Z ADĄ #8 REGULAMIN KONKURSU WYZWANIE Z ADĄ #8 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Wyzwanie z Adą #8 organizowany na

Bardziej szczegółowo

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są:

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są: REGULAMIN - "Poznań Motor Show Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Poznań Motor Show (zwanego dalej Konkursem ), jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Matjas na widelcu, zwanej dalej Konkursem jest GPD Advertising Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21?

REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21? REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21? Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Co wiesz na temat Forever 21? ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Haiku Teriyaki ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Gold BCAA Train + Sustain

Regulamin konkursu Gold BCAA Train + Sustain Regulamin konkursu Gold BCAA Train + Sustain 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą Gold BCAA Train + Sustain prowadzony na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Piotr i Paweł - czuję się super! "

Regulamin konkursu.  Piotr i Paweł - czuję się super! Regulamin konkursu " Piotr i Paweł - czuję się super! " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Piotr i Paweł - czuję się super" jest Piotr i Paweł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY#

REGULAMIN KONKURSU -#MISTRZ KIERONICY# REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY# I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu #MISTRZ KIERONICY# (zwanego dalej Konkursem ), jest KORCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A. z

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Wygrywam z ALE " 1. Celem Konkursu Wygrywam z ALE (dalej: Konkurs ) jest promocja produktów ALE.

Regulamin Konkursu Wygrywam z ALE  1. Celem Konkursu Wygrywam z ALE (dalej: Konkurs ) jest promocja produktów ALE. Regulamin Konkursu "Wygrywam z ALE " I. Informacje ogólne 1. Celem Konkursu Wygrywam z ALE (dalej: Konkurs ) jest promocja produktów ALE. 2. Organizatorem Konkursu jest ALE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Sundance Sweepstakes

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., os. 2 Pułku lotniczego 47A, 31-870 Kraków, NIP: 6762429093, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj rower miejski NHW (zwanego dalej Konkursem), skierowanego do fanów profilu Natalia Honorata Witalna

Bardziej szczegółowo

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ).

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ). Regulamin konkursu Przewodnik Pracuj w IT do rąk własnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pracodawca na medal (dalej: Konkurs").

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii Regulamin Konkursu Lato pełne energii I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Lato pełne energii, zwanego dalej Konkursem, jest El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 6,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na hasło reklamowe kolejnej edycji targów FIESTA GARDEN 18-19 KWIETNIA 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU na hasło reklamowe kolejnej edycji targów FIESTA GARDEN 18-19 KWIETNIA 2015 r. REGULAMIN KONKURSU na hasło reklamowe kolejnej edycji targów FIESTA GARDEN 18-19 KWIETNIA 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na hasło reklamowe kolejnej edycji targów FIESTA GARDEN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady

REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Zostawiaj Dobre Ślady ( Konkurs ) organizowanym na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TESTU. Matowa Szminka AVON True Color

REGULAMIN TESTU. Matowa Szminka AVON True Color REGULAMIN TESTU Matowa Szminka AVON True Color 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem testu pod nazwą Matowa Szminka AVON True Color (dalej zwanego Testem ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Warto wiedzieć ( Regulamin )

Regulamin Konkursu. Warto wiedzieć ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Warto wiedzieć ( Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem Konkursu Warto wiedzieć (dalej Konkurs ) jest MK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dobre Historie

REGULAMIN KONKURSU Dobre Historie REGULAMIN KONKURSU Dobre Historie 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dobre Historie (dalej: Konkurs ) jest Socialyse Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piernikowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu Piernikowy zawrót głowy Regulamin Konkursu Piernikowy zawrót głowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Piernikowy zawrót głowy (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu PlusBank 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu PlusBank (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY. 1. Definicje

Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY. 1. Definicje Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY 1. Definicje 1. Konkurs konkurs pod nazwą KONKURS EXPRESOWY prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator Organizatorem Konkursu są Polskie Fabryki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Taki mamy dla Was #KONKURS, że Wy dzieciaki rysujecie ciasta, a nasi cukiernicy je upieką i wyślą zwycięzcom! Na rysunki ciast czekamy komentarzach. Rysuj, jeśli jesteś dzieckiem #DzieciakiRysują!

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Najlepiej ozdobiona dynia

Regulamin Konkursu Najlepiej ozdobiona dynia Regulamin Konkursu Najlepiej ozdobiona dynia 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Playboy"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Playboy Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Playboy" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Playboy (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SEAT idealny dla mnie

Regulamin konkursu SEAT idealny dla mnie Regulamin konkursu SEAT idealny dla mnie A. Definicje 1. Konkurs - konkurs pod nazwą SEAT idealny dla mnie organizowany na zlecenie Organizatora przez Wykonawcę w Aplikacji Konkursowej na Fanpage. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mój wymarzony podwieczorek z dziadkami to. [Informacje podstawowe]

Regulamin konkursu Mój wymarzony podwieczorek z dziadkami to. [Informacje podstawowe] Regulamin konkursu Mój wymarzony podwieczorek z dziadkami to 1. [Informacje podstawowe] 1. Organizatorem Konkursu jest firma: Scandic Food Sp. Z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 53, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj produkty Physiogel (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse - Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Życie warto smakować WE DWOJE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Życie warto smakować WE DWOJE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Życie warto smakować WE DWOJE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181 (02-222 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Team Project. 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU. Team Project. 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Team Project 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.1. Konkurs konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 1.2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Plus Internet na Kartę

Regulamin konkursu Plus Internet na Kartę Regulamin konkursu Plus Internet na Kartę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Plus Internet na Kartę (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Święta z Sokołowem - zwany jest w dalszej części regulaminu Konkursem. 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo