Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest Cosmo spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B budynek C, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , Regon: , o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: Organizator ). 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 3 kwietnia 2015 r., od godziny 11:00, do 30 kwietnia 2015 r., do godziny 23: Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz z poz n. zm.). 6. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej, dostępnej pod adresem URL: poczujsmakpodrozy.wedel.pl (dalej: Strona WWW Konkursu ). 7. Strona WWW Konkursu jest dostępna od 2 kwietnia 2015 r., od godziny 08:00, przy czym uczestnictwo w Konkursie możliwe jest w dniach, o których mowa w ust. 4 powyżej. 2. Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna stale zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Uczestnik/Uczestnicy ). 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy LOTTE Wedel sp. z o.o. oraz członkowie najbliższej rodziny ww. pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora lub LOTTE Wedel sp. z o.o. bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Wymagania techniczne 1. Warunkiem technicznym uczestnictwa w Konkursie, w tym prawidłowego korzystania ze Strony WWW Konkursu, jest korzystanie z komputera osobistego (PC) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer (w wersji 11), Opera (w wersji 28), Firefox (w wersji 34) lub Google Chrome (w wersji 41). 2. Strona WWW Konkursu jest również przystosowana do wyświetlania na urządzeniach przenośnych typu tablet. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Strony WWW Konkursu jest korzystanie z tabletu z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Android w wersji min. 4.4 (i przeglądarkę Google Chrome) lub system ios w wersji min. 7 (i przeglądarkę Safari). 3. Prawidłowe funkcjonowanie Strony WWW Konkursu wymaga zainstalowania w przeglądarce internetowej użytkownika wtyczki Adobe Flash Player oraz Adobe Shockwave Player. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji tych wtyczek. Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 1 / 7

2 4. Przebieg Konkursu 1. Konkurs jest podzielony na 4 edycje tygodniowe, z których każda trwa 7 kolejnych dni (dalej: Edycja/Edycje ). 2. Edycje odbywają się w następujących terminach: 2.1. Edycja I od 3 kwietnia 2015 r. (włącznie) do 9 kwietnia 2015 r.; 2.2. Edycja II od 10 kwietnia 2015 r. (włącznie) do 16 kwietnia 2015 r.; 2.3. Edycja III od 17 kwietnia 2015 r. (włącznie) do 23 kwietnia 2015 r.; 2.4. Edycja IV od 24 kwietnia 2015 r. (włącznie) do 30 kwietnia 2015 r. 3. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, osoba spełniająca warunki uczestnictwa, określone w 2, powinna w okresie trwania Konkursu: 3.1. wejść na Stronę WWW Konkursu; 3.2. wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój nick (pseudonim), adres oraz wybierając hasło do póz niejszego logowania na Stronie WWW Konkursu; 3.3. wykonać w całości zadanie konkursowe, o którym mowa w Formularz rejestracyjny, o którym mowa powyżej, może być także wypełniony za pomocą zewnętrznej usługi (wtyczki społecznościowej) Facebook lub Google+ (dotyczy osób posiadających konto w serwisie Facebook lub Google). 5. Zadanie konkursowe 1. Przed przystąpieniem do wykonania zadania konkursowego Uczestnik dowolnie wybiera jeden z 4 scenariuszy, dotyczących różnych miast europejskich, od których zależy tematyka pytań testowych wyświetlanych podczas wykonywania zadania konkursowego. Wybór scenariusza nie ma wpływu na mechanikę i zasady wykonywania zadania konkursowego. 2. W każdym ze scenariuszy zadanie konkursowe jest podzielone na dwa etapy: 2.1. Etap I sprawdzający wiedzę i szybkość udzielania prawidłowych odpowiedzi w ramach gry konkursowej; 2.2. Etap II sprawdzający kreatywność. 3. Etap I polega na jak najszybszym udzielaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania testowe wielokrotnego wyboru, jakie wyświetlane są Uczestnikowi podczas wirtualnego lotu nad wizualizacją miasta. W celu wyświetlenia kolejnych pytań Uczestnik przewija (scrolluje) ekran. Zasady gry konkursowej są następujące: 3.1. Gra trwa 90 sekund, z zastrzeżeniem pkt 3.6 poniżej (na ekranie wyświetlany jest licznik ogólnego czasu gry). Czas gry upływa tylko podczas udzielania odpowiedzi na pytania testowe do czasu gry nie wlicza się czasu scrollowania trasy ani czasu, w którym wyświetlane są ciekawostki Uczestnik ma 10 sekund na udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe (na ekranie wyświetlany jest licznik czasu na odpowiedz ) Za każdą prawidłową odpowiedz na pytanie testowe Uczestnik otrzymuje 10 punktów, a za błędną odpowiedz 0 punktów Uczestnik dysponuje 3 szansami udzielenie błędnej odpowiedzi na pytanie testowe lub nieudzielenie odpowiedzi w ciągu 10 sekund oznacza utratę 1 szansy W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie testowe przed upływem wyznaczonego czasu: a) Uczestnik otrzymuje dodatkowe punkty odpowiadającej liczbie zapasowych sekund, jakie pozostały na udzielenie odpowiedzi (np. Uczestnik odpowiedział na pytanie testowe w ciągu 3 sekund za pozostałe 7 sekund przyznawanych jest 7 punktów); b) liczba zapasowych sekund, jakie pozostały Uczestnikowi na udzielenie odpowiedzi, zostaje zachowana w ogólnym czasie gry (np. pytanie testowe wyświetliło się w 50 Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 2 / 7

3 sekundzie gry, Uczestnik udzielił odpowiedzi po 4 sekundach ogólny czas gry pozostały po udzieleniu odpowiedzi wynosi 46 sekund) Gra kończy się po upływie 90 sekund ogólnego czasu gry lub w razie utraty wszystkich 3 szans. 4. Wynik uzyskany przez Uczestnika w Etapie I wyrażany jest w punktach. 5. Zakończenie Etapu I umożliwia wykonanie zadania konkursowego w Etapie II, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 6. Etap II polega udzieleniu jak najlepszej, jak najbardziej kreatywnej i najciekawszej odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe: Które Wedlowskie Desery zabrałbyś/zabrałabyś w podróż i dlaczego? (dalej: Pytanie Konkursowe ). 7. Odpowiedz na otwarte Pytanie Konkursowe udzielana jest za pomocą elektronicznego formularza, jaki wyświetla się po zakończeniu Etapu I. Odpowiedz powinna spełniać następujące wymagania: 7.1. może liczyć maksymalnie 300 znaków (wliczając spacje i znaki specjalne); 7.2. jej autorem powinien być zgłaszający ją Uczestnik, posiadający ponadto pełnię majątkowych praw autorskich do niej; 7.3. nie może zawierać treści naruszających lub mogących naruszać prywatność lub w inny sposób godzić w prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, a także nie może zawierać treści wulgarnych, treści służących reklamie lub promocji towarów lub usług innych niż LOTTE Wedel sp. z o.o., treści dyskryminujących ze względu na rasę, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, a także w inny sposób naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje; 7.4. nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, a także nie może stanowić opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 8. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi na otwarte Pytanie Konkursowe w sposób wyżej określony, Uczestnik oświadcza, że treść i forma ww. odpowiedzi nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ani praw lub prawem chronionych dóbr osób trzecich. 9. W każdej Edycji zadanie konkursowe, o którym mowa powyżej, wykonywane jest przez Uczestników w całości (Etap I i Etap II) ponownie. 10. W każdej Edycji Uczestnik może poprawiać swój wynik punktowy w Etapie I, przystępując ponownie do gry konkursowej, z tym, że każdego dnia w okresie trwania Edycji Uczestnik może przystąpić do gry konkursowej maksymalnie dwukrotnie. 11. Odpowiedz na Pytanie Konkursowe w Etapie II może być udzielona przez Uczestnika tylko jeden raz w każdej Edycji Konkursu. 12. W celu uniknięcia wątpliwości, warunkiem udziału w Konkursie w ramach każdej Edycji jest wykonanie zadania konkursowego w całości, w tym udzielenie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w Etapie II. Uczestnicy, którzy w danej Edycji nie udzielili odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, nie są brani pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie. 13. Uczestnik, który zgodnie z postanowieniami ust powyżej chce ponownie wykonać zadanie konkursowe w póz niejszym czasie, loguje się na Stronie WWW Konkursu za pomocą swojego nicka i hasła wybranego podczas rejestracji. 6. Rankingi konkursowe 1. W ramach Konkursu Organizator prowadzi dwa rankingi: 1.1. Ranking dzienny w którym pierwsze miejsce zajmuje Uczestnik, który danego dnia uzyskał największą liczbę punktów w Etapie I zadania konkursowego (brane są pod uwagę wyniki Uczestników uzyskane we wszystkich scenariuszach konkursowych), Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 3 / 7

4 1.2. Ranking tygodniowy w którym pierwsze miejsce zajmuje Uczestnik, który w danej Edycji uzyskał największą liczbę punktów w Etapie I zadania konkursowego (brane są pod uwagę wyniki Uczestników uzyskane we wszystkich scenariuszach konkursowych). 2. W rankingach ujawniany jest nick (pseudonim) Uczestnika oraz jego wynik punktowy. 3. Rankingi są dostępne na Stronie WWW Konkursu. Rankingi te są aktualizowane na bieżąco. 4. Rankingi mają charakter poglądowy i nie przewiduje się w nich miejsc ex aequo. Jeśli więcej niż jeden Uczestnik zdobył taką samą liczbę punktów, to na wyższym miejscu w rankingu zostaje sklasyfikowany ten Uczestnik, który uzyskał dany wynik jako pierwszy. 5. Organizator może usunąć z rankingu informacje o Uczestnikach, którzy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie są brani pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie. 7. Zakaz dostarczania treści bezprawnych i zakaz nadużyć 1. Niedozwolone jest w ramach udziału w Konkursie dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego Organizatora lub Strony WWW Konkursu. 2. Niedozwolone jest również w ramach udziału w Konkursie stosowanie programów komputerowych, skryptów, botów lub jakichkolwiek innych środków, mających na celu uzyskanie nieuczciwego wpływu na przebieg i wynik Konkursu. 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik naruszył zakaz określony w ust. 2 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy wynik tego Uczestnika został uzyskany zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 4. Uczestnicy, którzy naruszyli zakaz, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, nie są brani pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie. 8. Nagrody w Konkursie i zasady ich przyznawania 1. W Konkursie przewidziane są następujące rodzaje nagród (dalej: Nagroda/Nagrody ): 1.1. Nagrody Tygodnia każda w postaci imiennego vouchera o wartości 6.000,00 zł, który może być zrealizowany na dowolną wycieczkę z oferty biura podróży Rainbow Tours, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 667,00 zł, to jest każda Nagroda Tygodnia o łącznej wartości 6.667,00 zł; 1.2. Nagrody Dzienne każda w postaci zestawu słodyczy marki E.Wedel o wartości 75 zł, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 8 zł, to jest każda Nagroda Dzienna o łącznej wartości 83 zł. 2. W każdej Edycji przyrzeczona jest 1 Nagroda Tygodnia oraz 21 Nagród Dziennych po 3 Nagrody Dzienne na każdy dzień przypadający w danej Edycji. Łącznie w Konkursie przyrzeczone są 4 Nagrody Tygodnia oraz 84 Nagrody Dzienne. 3. Nagrody Dzienne zostaną przyznane tym 3 Uczestnikom, którzy w danym dniu Konkursu uzyskali kolejno najlepszy wynik punktowy w Etapie I zadania konkursowego. 4. Nagroda Tygodnia zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który w danej Edycji uzyskał najlepszy wynik punktowy w Etapie I zadania konkursowego. 5. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez więcej niż jednego Uczestnika, o uzyskaniu wyniku uprawniającego do Nagrody decyduje wyższa ocena odpowiedzi na otwarte Pytanie Konkursowe (pod uwagę brana jest ostatnio udzielona odpowiedz ). Oznacza to tytułem przykładu że jeżeli dwóch Uczestników osiągnęło taki sam, najwyższy wynik punktowy, to o tym, który z nich zdobędzie pierwsze miejsce, a który drugie miejsce, decyduje ocena ich odpowiedzi na otwarte Pytanie Konkursowe. Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 4 / 7

5 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, oceny odpowiedzi na otwarte Pytanie Konkursowe dokonuje trzyosobowa komisja konkursowa, powołana przez Organizatora i złożona z jego przedstawicieli. Dokonując oceny komisja konkursowa kieruje się kryteriami i wymogami, o których mowa w 5 ust Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę danego rodzaju w Konkursie (tj. tylko jedną Nagrodę Tygodnia oraz tylko jedną Nagrodę Dzienną). Uczestnik, który już otrzymał Nagrodę danego rodzaju, nie jest brany pod uwagę przy przyznawaniu takiej Nagrody w dalszym okresie trwania Konkursu. Ponadto, w przypadku uzyskania przez Uczestnika więcej niż jednego wyniku punktowego uprawniającego do uzyskania Nagrody danego rodzaju, przy przyznawaniu takiej Nagrody uwzględniany jest tylko wynik najwyższy. 8. Voucher, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 powyżej, jest realizowany przez organizatora turystyki Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Rainbow Tours ). Voucher może być wykorzystany w terminie 1 (jednego) roku od daty jego wystawienia. Jeśli wybrana przez laureata impreza turystyczna jest droższa, niż wartość nominalna vouchera, różnica dopłacana jest w pieniądzu. Zasady i warunki realizacji voucherów przez Rainbow Tours są dostępne pod adresem URL: 9. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Rainbow Tours dostępne są pod adresem URL: 10. Na żądanie laureata Nagrody Tygodnia, zgłoszone przed wydaniem nagrody, zamiast vouchera Organizator wypłaci temu laureatowi ekwiwalent pieniężny. Pozostałe Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub nagrody innego rodzaju. 11. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 9. Wydanie Nagród 1. Laureat zostaje poinformowany o przyznaniu Nagrody drogą mailową, w ciągu 3 dni roboczych od daty przyznania Nagrody. Powiadomienie zawiera pouczenie o konieczności podania Organizatorowi danych teleadresowych laureata w terminie 7 dni, zgodnie z ust. 2 poniżej. Informacja o laureatach Nagród Dziennych i Nagród Tygodnia, z podaniem nicka (pseudonimu) tych laureatów, będzie publikowana na Stronie WWW Konkursu niezwłocznie, nie póz niej niż w terminie 3 dni po przyznaniu nagród. 2. Warunkiem wydania nagrody laureatowi jest wysłanie przez niego w ciągu 7 dni od powiadomienia o wygranej, swoich prawdziwych i aktualnych danych teleadresowych: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numer telefonu kontaktowego na adres Dane te posłużą do wydania Nagrody laureatowi. W przypadku niepodania wymaganych danych w powyższym terminie Organizator przyzna Nagrodę Uczestnikowi, który uzyskał kolejno najlepszy wynik, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień Nagrody wydawane są laureatom w terminie 21 dni od daty podania Organizatorowi danych teleadresowych zgodnie z ust. 2 powyżej. Wydanie Nagród następuje na koszt Organizatora, przesyłką kurierską lub pocztową wysłaną na adres podany przez laureata albo jeśli jest to technicznie możliwe nagrody wydawane są laureatom za pomocą poczty Nagrody są wydawane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podatkowego. W szczególności, kwota pieniężna, o której mowa w 8 ust. 1, jest potrącana w momencie wydania Nagrody przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od nagród w Konkursie, i podlega odprowadzeniu do właściwego urzędu skarbowego na poczet należnego podatku, do czego laureat upoważnia Organizatora. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych, błędnych, niekompletnych lub fikcyjnych danych oraz za skutki niedokonania przez Uczestnika aktualizacji zmienionych danych, jeżeli pomimo dochowania przez Organizatora należytej staranności nie będzie na skutek tego możliwe nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem i wydanie mu Nagrody. W takim wypadku Organizator przyzna Nagrodę Uczestnikowi, który uzyskał kolejno najlepszy wynik, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień 8. Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 5 / 7

6 10. Własność intelektualna 1. Z chwilą dokonania zgłoszenia odpowiedzi na otwarte Pytanie Konkursowe, laureat udziela Organizatorowi i LOTTE Wedel sp. z o.o. nieodpłatnego zezwolenia (licencji), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z tej odpowiedzi na następujących polach eksploatacji: 1.1. utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnianie odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, a także wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 1.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy odpowiedzi; 1.3. inne niż określone powyżej rozpowszechnianie odpowiedzi w całości lub w części, w tym bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu), a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie, w tym poprzez opublikowanie odpowiedzi na stronie internetowej LOTTE Wedel sp. z o.o. oraz na profilu marki E.Wedel w serwisie Facebook. 2. Z tytułu udzielonej licencji laureatowi nie przysługuje świadczenie inne niż Nagroda w Konkursie. 3. Zgłaszając odpowiedz laureat wyraża również zgodę na korzystanie przez licencjobiorcę z opracowań odpowiedzi oraz włączenie do niej innego utworu, w tym dodanie elementów reklamowych E.Wedel. 11. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Zamoyskiego 28/30, Warszawa. Dane przetwarzane są w celu realizacji Konkursu, w tym wydania Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 2. LOTTE Wedel sp. z o.o. na podstawie pisemnej umowy powierzyła Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników. Zakres powierzonych danych obejmuje dane podawane w związku z uczestnictwem w Konkursie. Przekazanie danych Organizatorowi następuje automatycznie, bezpośrednio po ich zebraniu od Uczestników. 12. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora (Cosmo spółka z o.o., ul. Żaryna 2B budynek C, Warszawa, z dopiskiem Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel reklamacja, jednakże dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub pocztą elektroniczną na adres 2. W treści reklamacji należy podać swoje imię, nazwisko, adres, przyczynę reklamacji oraz treść żądania. 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku listem poleconym lub wiadomością , w zależności od drogi złożenia reklamacji. 4. Organizator informuje, że reklamacje dotyczące usług turystycznych, realizowanych na podstawie vouchera, rozpatrywane są przez organizatora turystyki (Rainbow Tours). Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 6 / 7

7 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. 13. Postanowienia końcowe 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie WWW Konkursu, do pobrania na urządzenie końcowe użytkownika. 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi wobec Uczestników odpowiedzialności za Konkurs, w tym wydanie przyrzeczonych Nagród. Odpowiedzialność taką ponosi Organizator. 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Strona 7 / 7

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo