PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r."

Transkrypt

1 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r. 1

2 Sieć Sieć Sieć Sieć ROZWÓJ CYFROWY W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH 2

3 Sieć Sieć Sieć Sieć CYFRYZACJA W POLITYCE SPÓJNOŚCI UE Polityka spójności w okresie programowania dotyczy 11 celów tematycznych Cztery z nich to cele priorytetowe - na których będzie skoncentrowanych 50% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w regionach słabiej rozwiniętych oraz 80% w regionach bardziej rozwiniętych i regionach przejściowych Wśród celów priorytetowych jest jeden wprost dotyczący cyfryzacji: Cel tematyczny 2: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Zgodnie założeniami Umowy Partnerstwa cel ten będzie realizowany w dwóch programach krajowych (POPC i POWER) oraz w programach regionalnych (RPO) 3

4 Sieć Sieć Sieć Sieć PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC) Cel programu: wykorzystać potencjał cyfrowy dla poprawy jakości życia JAK GO OSIĄGNĄĆ? równowaga działań wpływających na podaż (szybki internet, e-usługi) i popyt (kompetencje cyfrowe społeczeństwa) silna koordynacja MAC w ramach programu i między poziomem krajowym i regionalnym szerokie wykorzystanie rozwiązań standaryzujących i modelowych komplementarność z działaniami podejmowanymi ze środków krajowych i prywatnych w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i Narodowego Planu Szerokopasmowego. 4

5 Sieć Sieć Sieć Sieć CYFRYZACJA DŹWIGNIĄ ROZWOJU POLSKI 5

6 UKŁAD OSI PRIORYTETOWYCH I CELÓW PROGRAMU Sieć Sieć Sieć Sieć 6

7 Sieć Sieć Sieć Sieć OŚ 1: POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERENTU Stan na 2012 rok: 69 % gospodarstw domowych ma możliwość stacjonarnego dostępu do internetu (w porównaniu do 95,5% dla UE 27) 45% gospodarstw domowych miało dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (w porównaniu do 53,8% dla UE 27) 1,3% łączy stacjonarnych miało prędkości co najmniej 100 Mb/s (w porównaniu do 3,4 % dla UE 27) Zgodnie z założeniami Europejskiej Agendy Cyfrowej do 2020 r.: wszyscy Europejczycy będą mieć dostęp do internetu o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s przynajmniej połowa europejskich gospodarstw domowych będzie mieć dostęp do połączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 7

8 Sieć Sieć Sieć Sieć OŚ 1: POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERENTU Cel: ograniczyć różnice terytorialne w dostępie do szybkiego internetu. Działanie: budowa, rozbudowa lub przebudowa głównie sieci dostępowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. W uzasadnionych przypadkach zakłada się interwencję w zakresie podstawowego internetu (6-8% gospodarstw domowych) Źródło: Narodowy Plan Szerokopasmowy Koncentracja na obszarze tzw. białych plam czyli tam, gdzie obecnie nie istnieje infrastruktura, a operatorzy ze względów ekonomicznych, nie będą zainteresowani prowadzeniem inwestycji. 8

9 Sieć Sieć Sieć Sieć OŚ 1: POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERENTU konkursy kierowane do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Udział samorządów jako beneficjentów w wyjątkowych wypadkach identyfikacja obszarów gł. na podstawie inwentaryzacji UKE maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury ewentualne inwestycje niedokończone do 2015 r. dotyczące sieci internetu powinny być kontynuowane przez regiony jeden program pomocowy, brak instrumentów finansowych. 9

10 Sieć Sieć Sieć Sieć OŚ 2: ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD Cel: poprawić sprawność i otwartość administracji USŁUGI - podniesienie jakości i dostępności. CYFROWY URZĄD poprawa cyfrowej efektywności urzędów. OTWARTY RZĄD - zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego otwarte dane, zasoby dziedzictwa kulturowego, itp. 10

11 USŁUGI DLA OBYWATELA podatki i cła prowadzenie działalności gospodarczej zamówienia publiczne ubezpieczenia i świadczenia społeczne rynek pracy ochrona zdrowia wymiar sprawiedliwości i sądownictwo prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe 11

12 Sieć Sieć Sieć Sieć USŁUGI DLA OBYWATELA usługi publiczne muszą być: zorientowane na obywatela połączone z innymi usługami (interoperacyjność) i zintegrowane z e-puap dostępne niezależnie od miejsca i technologii dostępne dla osób niepełnosprawnych powodem do uproszczenia procedur przed ich informatyzacją uzasadnione relacją nakłady/koszty Do końca wstępna lista projektów dot. e-usług administracji na poziomie krajowym 12

13 Sieć CYFROWY Sieć Sieć Sieć URZĄD Poprawa efektywności obsługi klientów administracji dzięki wykorzystaniu TIK upowszechnienie systemów EZD i ERP, zapewnienie interoperacyjności systemów i ich integracji z epuap wsparcie kadr IT administracji rządowej Standaryzacja w oparciu o katalog rekomendacji dot. cyfrowego urzędu 13

14 Sieć OTWARTY Sieć Sieć RZĄD Sieć Dostępność informacji sektora publicznego (re-use): dane publiczne: dane demograficzne, wyniki wyborów, dane o produkcji i zużyciu energii, dane budżetowe etc. dostęp do zasobów kultury biblioteki, archiwa i muzea wsparcie dla komercyjnych usług i aplikacji wykorzystujących ISP i integrujących e-usługi publiczne. Dostęp do informacji sektora publicznego jest istotny z punktu widzenia rozwoju społecznego. Dzięki temu powstają narzędzia wspierające aktywność obywatelską, wzrasta innowacyjność i lepiej rozwija się konkurencyjna gospodarka. 14

15 % użytkowników internetu Sieć Sieć Sieć Sieć OŚ 3: CYFROWA AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA 32% Polaków nigdy nie korzystało z internetu (2012 rok). 100 Liczba użytkowników 70 internetu wzrasta, ale 60 coraz wolniej i stabilizuje się na 30 poziomie niższym niż 20 w innych krajach 10 europejskich Odsetek użytkowników internetu w kolejnych latach Lata od osiągnięcia poziomu 5% Szwecja Norwegia Polska Niemcy Źródło: Bank Światowy, World Development Indicators 15

16 OŚ 3: CYFROWA AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA Dlaczego? brak potrzeby 57,0% brak odpowiedniego sprzętu 30,4% 76% ma dostęp do internetu 24% nie ma dostępu do internetu brak odpowiednich umiejętności korzystania z sieci zbyt duże koszty dostępu do sieci - 15% niekorzystających z sieci ma dostęp do internetu w domu - 30% korzystających z internetu nie ma nawet podstawowych umiejętności obsługi komputera. 20,5% 26,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, wstępne wyniki 16

17 Sieć Sieć Sieć Sieć OŚ 3: CYFROWA AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA Polscy programiści odnoszą sukcesy na forum międzynarodowym: wygrali dwukrotnie Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym w rankingu krajów TopCoder Polska obecnie zajmuje 2. miejsce za Rosją a przed Chinami i Japonią. Polska pozostaje jednak w tyle krajów europejskich pod względem średnich i wysokich umiejętności komputerowych i internetowych. Odsetek osób posiadających średnie i wysokie umiejętności komputerowe w krajach Unii Europejskiej, dane za 2012 r. (Polska 41%) Źródło: Komisja Europejska, European Agenda Scoreboard 17

18 Sieć Sieć Sieć Sieć INTEGRACJA: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU Systemowe wsparcie dla centrów aktywności cyfrowej na bazie istniejących punktów oferujących publiczny dostęp do internetu (obszary wiejskie i defaworyzowane) standardy dla centrów w trzech obszarach rozwoju: 1. miejsc biblioteki publiczne, szkoły ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych, świetlice wiejskie itp. 2. trenerów (liderów) cykliczne szkolenia pracowników tych instytucji, lokalnych Latarników Polski Cyfrowej, NGO s; 3. sprzętu zapewnienie sprzętu i szybkiego internetu. Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz e-integracji (niepełnosprawni, niemobilni) i aktywizacji społecznej z wykorzystaniem TIK Działania edukacyjno-promocyjne z wykorzystaniem mediów 18

19 Sieć Sieć Sieć AKTYWIZACJA: ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH Innowacyjne działania na rzecz rozwoju niskich i średnich kompetencji cyfrowych oraz zwiększenia aktywności w internecie: stacjonarna działalność szkoleniowo-doradcza różne formy samokształcenia na odległość (np. e-learning, massive open online courses) forma mieszana Konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, szkół wyższych, konsorcjów tych podmiotów z samorządami 19

20 Sieć Sieć Sieć Sieć POTENCJAŁ: WSPARCIE ZDOLNYCH PROGRAMISTÓW Konkurs i program wsparcia dla uzdolnionych studentów kierunków z obszaru technologii informacyjnotelekomunikacyjnych: zachęta do wdrażania innowacyjnych produktów, które wpływają na rozwój gospodarki, społeczeństwa lub administracji podniesienie prestiżu zawodów związanych z nowymi technologiami i zachęta do studiowania na tych kierunkach promowanie wysokich kompetencji cyfrowych w społeczeństwie. 20

21 OŚ 1: POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERENTU Sieć Sieć Sieć Sieć GŁÓWNE WSKAŹNIKI DLA POPC (1) Rezultat: Ludność w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (EAC) Produkt: Gospodarstwa domowe, które w wyniku interwencji programu uzyskały możliwość dostępu do sieci o prędkości pobierania co najmniej 30 Mb/s OŚ 2: ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD Rezultaty: Odsetek osób korzystających z internetu w relacjach z administracją publiczną (EAC) Odsetek przedsiębiorstw korzystających z interentu w kontaktach z administracją w ramach procedur adm. realizowanych w pełni elektronicznie Udział dokumentów elektronicznych wysyłanych przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w korespondenci wychodzącej z urzędu Odsetek internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia, zrozumiałość i użyteczność ISP Produkty: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 i 4 (dwa wskaźniki) Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dot. cyfrowego urzędu Liczba i pojemność udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (ISP) Roczna liczba pobrań udostępnionej on-line ISP Liczba produktów i usług cyfrowych opartych na ponownym wykorzystaniu ISP i e-usług publicznych 21

22 Sieć Sieć Sieć Sieć GŁÓWNE WSKAŹNIKI DLA POPC (2) OŚ 3: CYFROWA AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA Rezultaty: Odsetek osób regularnie korzystających z interentu Odsetek osób w wieku lata prezentujących średni lub wysoki poziom umiejętności internetowych Zasoby ludzkie w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych jako odsetek populacji osób czynnych zawodowo w wieku lata Produkty: Liczba osób objętych pomocą doradczo-szkoleniową ze strony trenerów i projektów społecznych dot. kompetencji cyfrowych Liczba wspartych centrów aktywności Liczba stworzonych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dot. TIK Liczba wspartych studentów TIK/zespołów studentów 22

23 Sieć BUDŻET Sieć Sieć Sieć POPC Alokacja EFRR na cel 2 to 3,511 mld euro, w tym dla PO Polska Cyfrowa 1,946 mln euro, poziom regionalny 1,565 mld euro. Podział alokacji w ramach POPC: - oś I 872,62 mln euro (44,84%) - oś II 885 mln euro (45,48%) - oś III 130 mln euro (6,68%) - oś IV 58,38 mln euro (3%) 23

24 Sieć Sieć Sieć Sieć HARMONOGRAM PRAC DOT. POPC Do 6 listopada br. konsultacje społeczne POPC 3.0 (4listopada konferencja podsumowująca) koniec 2013r. - przyjęcie POPC przez Radę Ministrów I połowa 2014r. - negocjacje z Komisją Europejską II połowa 2014r - rozpoczęcie wdrażania programu 24

25 Sieć Sieć Sieć Sieć DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 25

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa 6 czerwca 2014 r.

Warszawa 6 czerwca 2014 r. Warszawa 6 czerwca 2014 r. Ekspertyza dotycząca występowania pomocy publicznej w ramach wsparcia udzielanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w Osi Priorytetowej II i III wraz z rekomendacjami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Zespół autorski Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Plan prezentacji Opis przyjętego modelu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2014 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo