E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej"

Transkrypt

1 E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej Copyright by Instytut Badań nad Demokracją Dariusz Nojszewski 1

2 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie 151, kl. I, lok. 222, Warszawa tel./fax. 22/ ;

3 Spis treści 1. Nauczanie tradycyjne a nauczanie na odległość 2. Co to jest e-learning, definicje 3. Formy e-learningu 4. Blended learning 5. Narzędzia technologiczne wykorzystywane w e-learningu 6. Platformy e-learningowe Dariusz Nojszewski 3

4 Nauczanie tradycyjne Istnieje wiele metod nauczania tradycyjnego. Najczęściej stosowana klasyfikacja dzieli metody oparte na słowie, na obserwacji i pomiarach oraz na działalności praktycznej. Do metod opartych na słowie zaliczamy: wykład, opowiadanie, konwersatorium (pogadankę), opis, dyskusję i pracę nad tekstem. Do metod opartych na obserwacji należą: pomiar i pokaz. Metody oparte na działalności praktycznej, to: trening (metoda zajęć praktycznych) i metoda laboratoryjna. Dariusz Nojszewski 4

5 Nauczanie tradycyjne cd. Ponadto większość metod problemowych jako jedno z podstawowych narzędzi stosuje dyskusję która staje się podstawową formą organizacji zajęć tradycyjnych. Najważniejsze rodzaje dyskusji to: dyskusja plenarna, dyskusja grupowa (wielokrotna), dyskusja seminaryjna, dyskusja panelowa (obserwowana), dyskusja typu dialogowego, burza mózgów (sesja pomysłowości). Dariusz Nojszewski 5

6 Nauczanie na odległość Nauczanie na odległość jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciel i uczniowie są od siebie, czasami znacznie, oddaleni i stosują różne metody przekazu informacji. Wykorzystywane mogą być tradycyjne sposoby komunikowania się, współczesne technologie telekomunikacyjne, obejmujące głos, zapis wideo, komputerowe formy prezentacji danych oraz materiały drukowane i elektroniczne nośniki danych upowszechniane metodami tradycyjnymi. Dariusz Nojszewski 6

7 E-learning a nauczanie na odległość Pojęcie e-learning (e-edukacja) jest terminem odrębnym od nauczania na odległość (czyli nauczania zdalnego). Nauczanie zdalne to nie tylko nauka poprzez sieć komputerową. Dużo wcześniej nim powstał i rozwinął się Internet stosowano techniki pozwalające na naukę na odległość. Dariusz Nojszewski 7

8 E-learning a nauczanie na odległość Ze względu na stosowane środki komunikowania się nauczanie zdalne dzielimy na: nauczanie korespondencyjne, nauczanie za pomocą radia i telewizji, nauczanie wspomagane komputerem z wykorzystaniem technik multimedialnych, nauczanie przez sieć (Internet). Dwie ostatnie techniki możemy zaliczyć do e-learningu. Każdy z wymienionych rodzajów nauczania na odległość wymaga aktywnego uczestnictwa w procesie nauczania nie tylko ucznia, ale również nauczyciela. Proces dydaktyczny nie poparty doświadczeniem i pomocą nauczyciela wydaje się mocno ograniczony, co do osiąganych rezultatów nauczania. Dariusz Nojszewski 8

9 Nauczanie korespondencyjne Polega na przesyłaniu zwykłą pocztą przygotowanych materiałów edukacyjnych: podręczników, zeszytów ćwiczeń, czy kaset audio i wideo. Cały kontakt nauczyciela z uczniem odbywa się korespondencyjnie. Stosowane technologie: materiały drukowane, ewentualnie analogowe materiały audio i wideo. Dariusz Nojszewski 9

10 Nauczanie za pomocą radia i telewizji Umożliwia prezentację treści dydaktycznych poprzez emisję programów edukacyjnych. Wydaje się, że może ono spełniać jedynie rolę wspomagającą inne metody nauczania. Stosowane technologie: materiały analogowe audio i wideo, ewentualnie audiokonferencje i wideokonferencje. Dariusz Nojszewski 10

11 Nauczanie wspomagane komputerem Nauczanie wspomagane komputerem z wykorzystaniem technik multimedialnych metoda która poprzez prezentację na komputerze materiałów tekstowych, graficznych i dźwiękowych ma ułatwiać i zachęcać do samodzielnej nauki. Stosowane technologie: materiały audio, wideo i tekstowe prezentowane w formie cyfrowej, nauczanie wspomagane komputerem, interaktywne wideo. Dariusz Nojszewski 11

12 Nauczanie przez sieć Nauczanie przez sieć (Internet), pozwalające zarówno na przekazywanie treści nauczania w postaci materiałów, jak również kontakt z nauczycielem w trybie synchronicznym, oraz asynchronicznym. Nauczanie realizowane jest najczęściej poprzez dystrybucję lub prezentację materiałów dydaktycznych przez sieć (np. poprzez ), oraz komunikację pomiędzy nauczycielem a uczniem (np. poprzez technologię wideokonferencji). Dariusz Nojszewski 12

13 Nauczanie przez sieć cd. Stosowane technologie: interaktywne multimedia on-line, Internet, , WWW, komunikacja za pośrednictwem sieci komputerowej i komputera multimedialnego. Istotną kwestią jest również możliwość zwielokrotnienia procesów dydaktycznych, kierowanych do dużo większej grupy uczących się, bez konieczności znaczącego podnoszenia kosztów, zarówno ekonomicznych, jak i organizacyjnych realizowanego procesu dydaktycznego oraz bez istotnej straty dla jakości nauczania. Dariusz Nojszewski 13

14 Co to jest e-learning? E-learning to zespół środków technicznych wykorzystywany do prowadzenia szkoleń, zarówno do nauczania tradycyjnego ( w klasie ), jak i nauczania na odległość. Najczęstszą postacią e-learningu stacjonarnego jest nauczanie z wykorzystaniem multimedialnych technologii komputerowych. Natomiast do nauczania zdalnego wykorzystuje się sieci komputerowe, w tym przede wszystkim Internet. Dariusz Nojszewski 14

15 E-learning, definicje E-learning jest techniką szkolenia wykorzystującą wszelkie dostępne media: Internet, Intranet, Ekstranet, przekazy satelitarne, taśmy audio-video, telewizję interaktywną oraz CD-ROM. ( ) e-learning pozwala uczyć się w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Anna Benicewicz-Miazga Dariusz Nojszewski 15

16 E-learning, definicje Materiał dydaktyczny dostarczony za pomocą technologii elektronicznej. Programy nauczania dostarczone za pomocą nowoczesnych technologii, zaprojektowane tak, aby zwiększyć poziom wiedzy i umiejętności oraz poprawić produktywność ludzi i organizacji. Marek Zawadzki Dariusz Nojszewski 16

17 E-learning, definicje E-learning to wykorzystywanie środków elektronicznych do przeprowadzania szkolenia o charakterze technicznym lub innym. W takim rozumieniu e-learning nie oznacza terminu z zakresu IT, lecz raczej wykorzystuje technologie IT. Różnicę pomiędzy terminami szkolenie oraz e-learning możemy określić (..) pierwszy termin jako na wszelki wypadek a drugi na czas. Ashish Kaszyap Dariusz Nojszewski 17

18 ZAPAMIĘTAJ E-learning to zespół środków technicznych wykorzystywany do prowadzenia szkoleń, zarówno w nauczaniu tradycyjnym ( w klasie ), jak i na odległość. Należy zwrócić uwagę, że bywa on często utożsamiany lub nawet mylony z nauczaniem na odległość. Tymczasem pojęcie e-learning (e-edukacja) jest terminem odrębnym od nauczania na odległość (czyli nauczania zdalnego). Dariusz Nojszewski 18

19 Ćwiczenia 1. Podaj najważniejsze różnice pomiędzy nauczaniem tradycyjnym a nauczaniem na odległość. 2. Zastanów się, czy wykorzystujesz już jakieś formy e-learningu w praktyce zawodowej? Dariusz Nojszewski 19

20 Formy e-learningu E-learning może się odbywać na różne sposoby. Dwie podstawowe formy jakie przyjmuje e-learning to: CBT (Computer Based Training) nauczanie oparte na komputerze (technologii komputerowej); WBT (Web Based Training) nauczanie z wykorzystaniem internetu. Dariusz Nojszewski 20

21 CBT Do nauczania opartego na technologii informatycznej możemy zaliczyć wszelkie kursy multimedialne, czy szkolenia przeprowadzane w laboratoriach komputerowych. Bazują one na różnych nośnikach danych, takich jak: CD-ROM, DVD i wszelkie inne media, które można wykorzystać wnauceprzy komputerze. Kursy tego typu muszą być oczywiście zainstalowane na lokalnych maszynach (lub w sieci lokalnej), przy których pracują uczniowie. Dariusz Nojszewski 21

22 WBT Nauczanie wykorzystujące sieci komputerowe oraz internetowe platformy e-learningowe mogą być wykorzystywane do prowadzenia niezależnych kursów internetowych, bądź mogą być elementem wspomagającym lub uzupełniającym tradycyjne formy nauczania. W pewnych wypadkach mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych kursów. To nauczyciele decydują, którą formę wybiorą. Pojęcie internetowego e-learningu jest traktowane w praktyce bardzo szeroko i może przyjmować zróżnicowane formy. Dariusz Nojszewski 22

23 E-learning w internecie Podstawowe typy e-learningu w internecie: prezentacja materiałów szkoleniowych w sieci, szkolenie wspomagane przez sieć (online support), szkolenia asynchroniczne, szkolenia synchroniczne. Dariusz Nojszewski 23

24 Prezentacja materiałów szkoleniowych w sieci Prezentacja: artykułów, opracowań, badań, zestawu odnośników do innych zasobów sieciowych, itp. Formuła całkowicie bierna, praktycznie niczym nie różniąca się od odpowiednika klasycznego dostępu do papierowych materiałów źródłowych (jedynie nośnik przekazu, papier, jest zastąpiony przez medium elektroniczne). Jedyną przewagą tej formy e-learningu może być system przeszukiwania zasobów, jeśli materiały są przechowywane w postaci bazy danych. Ułatwia to ich wyszukiwanie pożądanych informacji. Dariusz Nojszewski 24

25 Online support Ta forma e-learningu wykorzystuje sieć w sposób bardziej interaktywny. Nauczanie tego typu, oprócz zamieszczania materiałów szkoleniowych w sieci, zawierają dostęp do for dyskusyjnych, czatów, biuletynów informacyjnych, wykorzystują pocztę elektroniczną i/lub system komunikatów informacyjnych. Dariusz Nojszewski 25

26 Szkolenia asynchroniczne Posiadają mechanizmy kontroli i oceny prowadzonych zajęć przez nauczyciela kierującego kursem. Wykorzystując te same środki komunikacji i prezentacji informacji, co poprzedni typ nauczania, pozwalają na przeprowadzanie szkoleń bez konieczności koordynacji miejsca i czasu szkolenia. Dzięki temu umożliwiają naukę we własnym tempie. E-learning jest najczęściej utożsamiany właśnie z tym typem szkoleń. Dariusz Nojszewski 26

27 Szkolenia synchroniczne Są to szkolenia prowadzone w czasie rzeczywistym przez nauczyciela. Ten rodzaj szkolenia przeprowadza się poprzez sieć komputerową z wykorzystaniem takich technik jak: telekonferencja, czat, wideokonferencja, czy przekaz audio. Niektóre systemy do szkoleń synchronicznych wykorzystują także tablicę wirtualną, czy narzędzia do pracy grupowej i współdzielenia zasobów. Ten typ szkoleń jest najbardziej wymagający technologicznie i organizacyjnie. Dariusz Nojszewski 27

28 Blended learning W początkowym etapie wykorzystania e-learningu w edukacji wykorzystywane są zazwyczaj jedynie jego wybrane elementy. Mamy wtedy do czynienia z blended learningiem. Blended learning to mieszana (zintegrowana, komplementarna) metoda kształcenia łącząca nauczanie tradycyjne z nauczaniem wspomaganym komputerowo (technologią teleinformatyczną). Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne wprowadzanie e-learningu w procesie dydaktycznym. Dariusz Nojszewski 28

29 Blended learning cd. Ponieważ termin blended learning odnosi się do różnych aspektów nauczania i uczenia się, można wyróżnić przynajmniej trzy znaczenia tego pojęcia, w myśl których jest to: proces edukacyjny łączący nauczanie tradycyjne z działaniami online, wykorzystującymi przede wszystkim internet, połączenie środków przekazu i narzędzi stosowanych w różnych środowiskach nauczania, połączenie różnych metod i podejść pedagogicznych, niezależnie od używanej technologii. Dariusz Nojszewski 29

30 Przestrzeń edukacyjna e-learningu kształcenie na odległość kształcenie tradycyjne e-learning blended learning WBT CBT Dariusz Nojszewski 30

31 ZAPAMIĘTAJ E-learning może przyjąć dwie najważniejsze formy: nauczania stacjonarnego opartego na komputerze (technologii komputerowej) oraz nauczania na odległość z wykorzystaniem Internetu (sieci komputerowej). Blended learning to forma nauczania wykorzystująca elementy e-learningu w procesie dydaktycznym w ograniczony zakresie. Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne wprowadzanie e-learningu w procesie dydaktycznym. Dariusz Nojszewski 31

32 ZAPAMIĘTAJ Podstawowe typy e-learningu w internecie to: prezentacja materiałów szkoleniowych w sieci, szkolenie wspomagane przez sieć, szkolenia asynchroniczne, szkolenia synchroniczne. Dariusz Nojszewski 32

33 Ćwiczenia 1. Czym różni się CBT i WBT? 2. Przygotuj w postaci tabeli porównanie zalet i wad różnych rodzajów e-learningu w Internecie. 3. Z jakim rodzajem szkoleń utożsamiany jest najczęściej e-learning? Dariusz Nojszewski 33

34 Narzędzia wykorzystywane w e-learningu Narzędzia zostały podzielone na trzy kategorie: technologie i narzędzia informatyczne, realizowanie procesu dydaktycznego, usługi wspomagające proces dydaktyczny. Dariusz Nojszewski 34

35 Technologie i narzędzia informatyczne Internet, , WWW (informacyjne serwisy internetowe), podkast (nagrania dźwiękowe), czat, blogi, przekazy satelitarne, nośniki audio-video, telewizja interaktywna, płyty CD-ROM, DVD itp., telekonferencja, wideokonferencja, przekaz audio, narzędzia do pracy grupowej, narzędzia do współdzielenia zasobów tablice interaktywne, kamery cyfrowe, tablety, projektory multimedialne, oprogramowanie edukacyjne, gry komputerowe, prezentacje (slajdy), filmy video, szkolna lokalna sieć komputerowa. Dariusz Nojszewski 35

36 Realizowanie procesu dydaktycznego Kursy multimedialne dostępne na różnych nośnikach danych, takich jak: CD-ROM czy DVD, szkolenia przeprowadzane w laboratoriach komputerowych, materiały audio, wideo i tekstowe prezentowane w formie cyfrowej, interaktywne wideo, podcasty (nagrania audio), prezentacje multimedialne (pokaz slajdów), dystrybucja lub prezentacja materiałów dydaktycznych przez sieć (np. poprzez ), komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniem (np. poprzez technologię wideokonferencji, portale społecznościowe), interaktywne multimedia on-line, Dariusz Nojszewski 36

37 Realizowanie procesu dydaktycznego cd. zamieszczania materiałów szkoleniowych w sieci: artykułów, opracowań, badań, zestawu odnośników do innych zasobów sieciowych, przeszukiwania zasobów, jeśli materiały są przechowywane w postaci bazy danych, dostęp do for dyskusyjnych, czatów, biuletynów informacyjnych, wykorzystują pocztę elektroniczną i/lub system komunikatów informacyjnych, tablica wirtualna, gry komputerowe, blogi, informacyjne serwisy internetowe, aplikacje i programy edukacyjne. Dariusz Nojszewski 37

38 Usługi wspomagające proces dydaktyczny Mechanizmy kontroli i oceny prowadzonych zajęć przez nauczyciela kierującego kursem, e-podręczniki, e-sylabusy, tworzenie kursów przy użyciu e-learningowych narzędzi autorskich, wirtualny dziennik lekcyjny, oprogramowanie do zarządzania szkołą, bazy danych wykorzystywane w edukacji, biblioteki elektroniczne (zarówno dostęp do katalogów, jak również do całych książek), systemów prawnych i inne źródła elektronicznych, narzędzia technologii Web 2.0. Dariusz Nojszewski 38

39 Narzędzia technologiczne Web 2.0 Serwisy do prezentacji treści multimedialnych, np. Picasa, Flickr, YouTube, serwisy do tworzenia materiałów informacyjnych i dokumentacji, np. Wikipedia, serwisy do udostępniania komentarzy w sieci (blogów), np. Blogger, Twitter, serwisy społecznościowe, np. LinkedIn, Facebook, MySpace, wyszukiwarki sieciowe, np. Google, Dariusz Nojszewski 39

40 Narzędzia Web 2.0 cd. serwisy oferujące narzędzia do wspólnej dyskusji, np. czaty: GaduGadu, fora dyskusyjne, czy listy dyskusyjne: Google Grupy dyskusyjne, serwisy do gromadzenia i udostępniania odnośników do innych zasobów, np. Delicious, Digg, serwisy do współpracy i/lub współdzielenia dokumentów biurowych, np. Google Docs, serwisy oferujące inne usługi, np. multimedialne: Last.fm, Slideshare, serwisy oferujące narzędzia wspomagające, np. poczta elektroniczna: poczta.wp.pl, sieciowe organizery: Google Kalendarz. Dariusz Nojszewski 40

41 Korzyści z Web 2.0 Możliwe korzyści płynące z użycia narzędzi Web 2.0: współuczestnictwo uczniów w procesie dydaktycznym, współpraca, pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami a nauczycielem, tworzenie i współdzielenie się treścią, wykorzystanie bezpłatnych aplikacji (niższe koszty realizacji procesu dydaktycznego). Dariusz Nojszewski 41

42 Platformy e-learningowe W ramach platformy (portalu) e-learningowej wykorzystuje się następujące technologie i usługi sieciowe: Internet, interaktywne multimedia on-line, komunikacja za pośrednictwem komputera, zautomatyzowane systemy (po)odpowiedzi (helpdesk), poczta elektroniczna, WWW, Dariusz Nojszewski 42

43 Platformy e-learningowe cd. zautomatyzowane systemy egzaminacyjne, zautomatyzowane systemy tworzące oprogramowanie szkoleniowe, zautomatyzowane systemy doradztwa pedagogicznego, zautomatyzowane systemy obsługi procesów biznesowych i administracyjnych dydaktyki, systemy zabezpieczające materiały szkoleniowe oraz procesy dydaktyczne i ich uczestników. Dariusz Nojszewski 43

44 Przykłady platform e-learningowych Serwisy edukacyjne w Polsce: NBPortal, nbportal.pl Eduinfo, eduinfo.pl Scholaris, scholaris.pl O szkole, oszkole.pl Edustyle, edustyle.pl Profesor, profesor.pl Interklasa, interklasa.pl OAZE, oaze.edu.pl Dariusz Nojszewski 44

45 Przykłady platform e-learningowych cd. Portale udostępniające treści edukacyjne na świecie: OpenLearn (The Open University), openlearn.open.ac.uk Open Learning Intiative, oli.web.cmu.edu/openlearning/ MIT OpenCourseWare, ocw.mit.edu/ocwweb/ BBC Learning, bbc.co.uk/learning/ Open Yale, oyc.yale.edu/courselist/ W3Schools, w3schools.org Khan Academy, khanacademy.org Wikiedia, wikipedia.org Dariusz Nojszewski 45

46 Platformy - podsumowanie Należy podkreślić, że nawet w tym modelu rola nauczyciela, autora materiałów edukacyjnych, czy prowadzącego zajęcia sprawującego opiekę merytoryczną nad uczniami, jest nie do przecenienia i zastąpienia przez system komputerowy. Stosowane rozwiązania techniczne i technologiczne mają za zadanie wspomóc (poprzez zwielokrotnienie procesu dydaktycznego) i polepszyć jakościowo (poprzez odciążenie od rutynowych i administracyjnych prac) ofertę dydaktyczną szkoły, a nie zastąpić ich pracowników. Dariusz Nojszewski 46

47 ZAPAMIĘTAJ Narzędzia e-learningowe wspomagające proces dydaktyczny w szkole potrafią zaspokoić szerokie spektrum potrzeb edukacyjnych. Większość nowoczesnych narzędzi e-learningowych nie wymaga znajomości zagadnień technicznych. Co najwyżej na podstawowym poziomie. Jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w e-learningu są internetowe platformy edukacyjne, ze względu na oferowanie bogatego zestawu usług edukacyjnych oraz łatwość dostępu iużytkowania takiej platformy. Dariusz Nojszewski 47

48 Ćwiczenia 1. Sprawdź, czy na podanych portalach e-learningowych dostępne jest szkolenie dotyczące aktualnie realizowanego przez ciebie programu w szkole. 2. Przygotuj zestawienie pokazujące zasób materiałów edukacyjnych z twojej dziedziny dostępnych na podanych e-learningowych. platformach Dariusz Nojszewski 48

49 Bibliografia Apel H., Od skryptu wprowadzajacego do wirtualnego seminarium. Przegląd zastosowań telenauczania w dokształcaniu w Niemczech, w: Nauczanie na odległość: wyzwania, tendencje, aplikacje, pod red. S. Wryczy, J. Wojtkowiaka, Gdańsk 2002, s Benecewicz-Miazga A., e-business w Internecie i multimediach, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003 Chojnacki H., Szwedzki model nauczania na odległość, w: Nauczanie na odległość: wyzwania, tendencje, aplikacje, pod red. S. Wryczy, J. Wojtkowiaka, Gdańsk Kubiak M. J., Internet dla nauczyciela, Warszawa Materiały powielone Centrum Pedagogicznego SGH, dr Michał Piskiewicz, b.m.w Moczadło R., Methopedia społeczność ekspertów blended learningu, w: E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie, Warszawa Dariusz Nojszewski 49

50 Bibliografia Nojszewski D., Platformy e-learningowe w polskich instytucjach edukacyjnych, E-mentor 2003, nr 2. Osiński Z., E-learning na studiach dziennych, E-mentor 2004, nr 1. Rokicka-Broniatowska A., Nauczanie zdalne jako element współczesnego sektora edukacji i wiedzy, w: Modelowe rozwiązania kształcenia na odległość w uczelnianym kampusie SGH, Warszawa Rutkowska L., Edukacja na odległość. Metodyka i oprogramowanie, w: Nauczanie na odległość: wyzwania, tendencje, aplikacje, pod red. S. Wryczy, J. Wojtkowiaka, Gdańsk Tadusiewicz R., Internet jako narzędzie edukacyjne w Akademii Górniczo- Hutniczej, Firma i Rynek 2000, nr 3. Zieliński Z., E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną, Gliwice Dariusz Nojszewski 50

51 Netografia Dariusz Nojszewski 51

52 Netografia Dariusz Nojszewski 52

53 Literatura zalecana Zbigniew Zieliński, E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną, Helion, Gliwice Internetowe portale edukacyjne (patrz slajdy 43-44). Dariusz Nojszewski 53

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu v.2 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY

ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@ws-kielce.edu.pl Nowe technologie stosowane w organizacjach

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW Dorota Janczak Ewa Kędracka Małgorzata Rostkowska Wprowadzenie dlaczego TIK w projekcie gimnazjalnym?... 3

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii e-learning. Wprowadzenie

Wykorzystanie technologii e-learning. Wprowadzenie zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego NR 733 studia informatica nr 30 2012 Zbigniew E. Zieliński * Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Wykorzystanie technologii e-learning przez podmioty edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Web 2.0 i mobilne media w procesie uczenia się studentów analiza wyników badań własnych

Web 2.0 i mobilne media w procesie uczenia się studentów analiza wyników badań własnych zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego NR 733 studia informatica nr 30 2012 Magdalena Andrzejewska * Anna Stolińska * Alicja Pituła * Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Web 2.0 i mobilne media w

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2012 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Edukacja. Joanna Wójcik EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Nowoczesna Edukacja. Joanna Wójcik EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Nowoczesna Edukacja Joanna Wójcik Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 9 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL DEFINICJA E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS

Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS dr Zbigniew E. Zieliński Zakład Informatyki Wydział Ekonomiczno-Techniczny, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS WPROWADZENIE Systemy e-learning stały się standardem

Bardziej szczegółowo

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ mgr Jacek Uroda Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii

Bardziej szczegółowo

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Biała tablica (interaktywna) Blog Centralne Biuro Programu etwinning (CSS) Comenius Comenius Partnerskie Projekty Szkół Licencje Creative Commons

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo