E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej"

Transkrypt

1 E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej Copyright by Instytut Badań nad Demokracją Dariusz Nojszewski 1

2 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie 151, kl. I, lok. 222, Warszawa tel./fax. 22/ ;

3 Spis treści 1. Nauczanie tradycyjne a nauczanie na odległość 2. Co to jest e-learning, definicje 3. Formy e-learningu 4. Blended learning 5. Narzędzia technologiczne wykorzystywane w e-learningu 6. Platformy e-learningowe Dariusz Nojszewski 3

4 Nauczanie tradycyjne Istnieje wiele metod nauczania tradycyjnego. Najczęściej stosowana klasyfikacja dzieli metody oparte na słowie, na obserwacji i pomiarach oraz na działalności praktycznej. Do metod opartych na słowie zaliczamy: wykład, opowiadanie, konwersatorium (pogadankę), opis, dyskusję i pracę nad tekstem. Do metod opartych na obserwacji należą: pomiar i pokaz. Metody oparte na działalności praktycznej, to: trening (metoda zajęć praktycznych) i metoda laboratoryjna. Dariusz Nojszewski 4

5 Nauczanie tradycyjne cd. Ponadto większość metod problemowych jako jedno z podstawowych narzędzi stosuje dyskusję która staje się podstawową formą organizacji zajęć tradycyjnych. Najważniejsze rodzaje dyskusji to: dyskusja plenarna, dyskusja grupowa (wielokrotna), dyskusja seminaryjna, dyskusja panelowa (obserwowana), dyskusja typu dialogowego, burza mózgów (sesja pomysłowości). Dariusz Nojszewski 5

6 Nauczanie na odległość Nauczanie na odległość jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciel i uczniowie są od siebie, czasami znacznie, oddaleni i stosują różne metody przekazu informacji. Wykorzystywane mogą być tradycyjne sposoby komunikowania się, współczesne technologie telekomunikacyjne, obejmujące głos, zapis wideo, komputerowe formy prezentacji danych oraz materiały drukowane i elektroniczne nośniki danych upowszechniane metodami tradycyjnymi. Dariusz Nojszewski 6

7 E-learning a nauczanie na odległość Pojęcie e-learning (e-edukacja) jest terminem odrębnym od nauczania na odległość (czyli nauczania zdalnego). Nauczanie zdalne to nie tylko nauka poprzez sieć komputerową. Dużo wcześniej nim powstał i rozwinął się Internet stosowano techniki pozwalające na naukę na odległość. Dariusz Nojszewski 7

8 E-learning a nauczanie na odległość Ze względu na stosowane środki komunikowania się nauczanie zdalne dzielimy na: nauczanie korespondencyjne, nauczanie za pomocą radia i telewizji, nauczanie wspomagane komputerem z wykorzystaniem technik multimedialnych, nauczanie przez sieć (Internet). Dwie ostatnie techniki możemy zaliczyć do e-learningu. Każdy z wymienionych rodzajów nauczania na odległość wymaga aktywnego uczestnictwa w procesie nauczania nie tylko ucznia, ale również nauczyciela. Proces dydaktyczny nie poparty doświadczeniem i pomocą nauczyciela wydaje się mocno ograniczony, co do osiąganych rezultatów nauczania. Dariusz Nojszewski 8

9 Nauczanie korespondencyjne Polega na przesyłaniu zwykłą pocztą przygotowanych materiałów edukacyjnych: podręczników, zeszytów ćwiczeń, czy kaset audio i wideo. Cały kontakt nauczyciela z uczniem odbywa się korespondencyjnie. Stosowane technologie: materiały drukowane, ewentualnie analogowe materiały audio i wideo. Dariusz Nojszewski 9

10 Nauczanie za pomocą radia i telewizji Umożliwia prezentację treści dydaktycznych poprzez emisję programów edukacyjnych. Wydaje się, że może ono spełniać jedynie rolę wspomagającą inne metody nauczania. Stosowane technologie: materiały analogowe audio i wideo, ewentualnie audiokonferencje i wideokonferencje. Dariusz Nojszewski 10

11 Nauczanie wspomagane komputerem Nauczanie wspomagane komputerem z wykorzystaniem technik multimedialnych metoda która poprzez prezentację na komputerze materiałów tekstowych, graficznych i dźwiękowych ma ułatwiać i zachęcać do samodzielnej nauki. Stosowane technologie: materiały audio, wideo i tekstowe prezentowane w formie cyfrowej, nauczanie wspomagane komputerem, interaktywne wideo. Dariusz Nojszewski 11

12 Nauczanie przez sieć Nauczanie przez sieć (Internet), pozwalające zarówno na przekazywanie treści nauczania w postaci materiałów, jak również kontakt z nauczycielem w trybie synchronicznym, oraz asynchronicznym. Nauczanie realizowane jest najczęściej poprzez dystrybucję lub prezentację materiałów dydaktycznych przez sieć (np. poprzez ), oraz komunikację pomiędzy nauczycielem a uczniem (np. poprzez technologię wideokonferencji). Dariusz Nojszewski 12

13 Nauczanie przez sieć cd. Stosowane technologie: interaktywne multimedia on-line, Internet, , WWW, komunikacja za pośrednictwem sieci komputerowej i komputera multimedialnego. Istotną kwestią jest również możliwość zwielokrotnienia procesów dydaktycznych, kierowanych do dużo większej grupy uczących się, bez konieczności znaczącego podnoszenia kosztów, zarówno ekonomicznych, jak i organizacyjnych realizowanego procesu dydaktycznego oraz bez istotnej straty dla jakości nauczania. Dariusz Nojszewski 13

14 Co to jest e-learning? E-learning to zespół środków technicznych wykorzystywany do prowadzenia szkoleń, zarówno do nauczania tradycyjnego ( w klasie ), jak i nauczania na odległość. Najczęstszą postacią e-learningu stacjonarnego jest nauczanie z wykorzystaniem multimedialnych technologii komputerowych. Natomiast do nauczania zdalnego wykorzystuje się sieci komputerowe, w tym przede wszystkim Internet. Dariusz Nojszewski 14

15 E-learning, definicje E-learning jest techniką szkolenia wykorzystującą wszelkie dostępne media: Internet, Intranet, Ekstranet, przekazy satelitarne, taśmy audio-video, telewizję interaktywną oraz CD-ROM. ( ) e-learning pozwala uczyć się w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Anna Benicewicz-Miazga Dariusz Nojszewski 15

16 E-learning, definicje Materiał dydaktyczny dostarczony za pomocą technologii elektronicznej. Programy nauczania dostarczone za pomocą nowoczesnych technologii, zaprojektowane tak, aby zwiększyć poziom wiedzy i umiejętności oraz poprawić produktywność ludzi i organizacji. Marek Zawadzki Dariusz Nojszewski 16

17 E-learning, definicje E-learning to wykorzystywanie środków elektronicznych do przeprowadzania szkolenia o charakterze technicznym lub innym. W takim rozumieniu e-learning nie oznacza terminu z zakresu IT, lecz raczej wykorzystuje technologie IT. Różnicę pomiędzy terminami szkolenie oraz e-learning możemy określić (..) pierwszy termin jako na wszelki wypadek a drugi na czas. Ashish Kaszyap Dariusz Nojszewski 17

18 ZAPAMIĘTAJ E-learning to zespół środków technicznych wykorzystywany do prowadzenia szkoleń, zarówno w nauczaniu tradycyjnym ( w klasie ), jak i na odległość. Należy zwrócić uwagę, że bywa on często utożsamiany lub nawet mylony z nauczaniem na odległość. Tymczasem pojęcie e-learning (e-edukacja) jest terminem odrębnym od nauczania na odległość (czyli nauczania zdalnego). Dariusz Nojszewski 18

19 Ćwiczenia 1. Podaj najważniejsze różnice pomiędzy nauczaniem tradycyjnym a nauczaniem na odległość. 2. Zastanów się, czy wykorzystujesz już jakieś formy e-learningu w praktyce zawodowej? Dariusz Nojszewski 19

20 Formy e-learningu E-learning może się odbywać na różne sposoby. Dwie podstawowe formy jakie przyjmuje e-learning to: CBT (Computer Based Training) nauczanie oparte na komputerze (technologii komputerowej); WBT (Web Based Training) nauczanie z wykorzystaniem internetu. Dariusz Nojszewski 20

21 CBT Do nauczania opartego na technologii informatycznej możemy zaliczyć wszelkie kursy multimedialne, czy szkolenia przeprowadzane w laboratoriach komputerowych. Bazują one na różnych nośnikach danych, takich jak: CD-ROM, DVD i wszelkie inne media, które można wykorzystać wnauceprzy komputerze. Kursy tego typu muszą być oczywiście zainstalowane na lokalnych maszynach (lub w sieci lokalnej), przy których pracują uczniowie. Dariusz Nojszewski 21

22 WBT Nauczanie wykorzystujące sieci komputerowe oraz internetowe platformy e-learningowe mogą być wykorzystywane do prowadzenia niezależnych kursów internetowych, bądź mogą być elementem wspomagającym lub uzupełniającym tradycyjne formy nauczania. W pewnych wypadkach mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych kursów. To nauczyciele decydują, którą formę wybiorą. Pojęcie internetowego e-learningu jest traktowane w praktyce bardzo szeroko i może przyjmować zróżnicowane formy. Dariusz Nojszewski 22

23 E-learning w internecie Podstawowe typy e-learningu w internecie: prezentacja materiałów szkoleniowych w sieci, szkolenie wspomagane przez sieć (online support), szkolenia asynchroniczne, szkolenia synchroniczne. Dariusz Nojszewski 23

24 Prezentacja materiałów szkoleniowych w sieci Prezentacja: artykułów, opracowań, badań, zestawu odnośników do innych zasobów sieciowych, itp. Formuła całkowicie bierna, praktycznie niczym nie różniąca się od odpowiednika klasycznego dostępu do papierowych materiałów źródłowych (jedynie nośnik przekazu, papier, jest zastąpiony przez medium elektroniczne). Jedyną przewagą tej formy e-learningu może być system przeszukiwania zasobów, jeśli materiały są przechowywane w postaci bazy danych. Ułatwia to ich wyszukiwanie pożądanych informacji. Dariusz Nojszewski 24

25 Online support Ta forma e-learningu wykorzystuje sieć w sposób bardziej interaktywny. Nauczanie tego typu, oprócz zamieszczania materiałów szkoleniowych w sieci, zawierają dostęp do for dyskusyjnych, czatów, biuletynów informacyjnych, wykorzystują pocztę elektroniczną i/lub system komunikatów informacyjnych. Dariusz Nojszewski 25

26 Szkolenia asynchroniczne Posiadają mechanizmy kontroli i oceny prowadzonych zajęć przez nauczyciela kierującego kursem. Wykorzystując te same środki komunikacji i prezentacji informacji, co poprzedni typ nauczania, pozwalają na przeprowadzanie szkoleń bez konieczności koordynacji miejsca i czasu szkolenia. Dzięki temu umożliwiają naukę we własnym tempie. E-learning jest najczęściej utożsamiany właśnie z tym typem szkoleń. Dariusz Nojszewski 26

27 Szkolenia synchroniczne Są to szkolenia prowadzone w czasie rzeczywistym przez nauczyciela. Ten rodzaj szkolenia przeprowadza się poprzez sieć komputerową z wykorzystaniem takich technik jak: telekonferencja, czat, wideokonferencja, czy przekaz audio. Niektóre systemy do szkoleń synchronicznych wykorzystują także tablicę wirtualną, czy narzędzia do pracy grupowej i współdzielenia zasobów. Ten typ szkoleń jest najbardziej wymagający technologicznie i organizacyjnie. Dariusz Nojszewski 27

28 Blended learning W początkowym etapie wykorzystania e-learningu w edukacji wykorzystywane są zazwyczaj jedynie jego wybrane elementy. Mamy wtedy do czynienia z blended learningiem. Blended learning to mieszana (zintegrowana, komplementarna) metoda kształcenia łącząca nauczanie tradycyjne z nauczaniem wspomaganym komputerowo (technologią teleinformatyczną). Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne wprowadzanie e-learningu w procesie dydaktycznym. Dariusz Nojszewski 28

29 Blended learning cd. Ponieważ termin blended learning odnosi się do różnych aspektów nauczania i uczenia się, można wyróżnić przynajmniej trzy znaczenia tego pojęcia, w myśl których jest to: proces edukacyjny łączący nauczanie tradycyjne z działaniami online, wykorzystującymi przede wszystkim internet, połączenie środków przekazu i narzędzi stosowanych w różnych środowiskach nauczania, połączenie różnych metod i podejść pedagogicznych, niezależnie od używanej technologii. Dariusz Nojszewski 29

30 Przestrzeń edukacyjna e-learningu kształcenie na odległość kształcenie tradycyjne e-learning blended learning WBT CBT Dariusz Nojszewski 30

31 ZAPAMIĘTAJ E-learning może przyjąć dwie najważniejsze formy: nauczania stacjonarnego opartego na komputerze (technologii komputerowej) oraz nauczania na odległość z wykorzystaniem Internetu (sieci komputerowej). Blended learning to forma nauczania wykorzystująca elementy e-learningu w procesie dydaktycznym w ograniczony zakresie. Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne wprowadzanie e-learningu w procesie dydaktycznym. Dariusz Nojszewski 31

32 ZAPAMIĘTAJ Podstawowe typy e-learningu w internecie to: prezentacja materiałów szkoleniowych w sieci, szkolenie wspomagane przez sieć, szkolenia asynchroniczne, szkolenia synchroniczne. Dariusz Nojszewski 32

33 Ćwiczenia 1. Czym różni się CBT i WBT? 2. Przygotuj w postaci tabeli porównanie zalet i wad różnych rodzajów e-learningu w Internecie. 3. Z jakim rodzajem szkoleń utożsamiany jest najczęściej e-learning? Dariusz Nojszewski 33

34 Narzędzia wykorzystywane w e-learningu Narzędzia zostały podzielone na trzy kategorie: technologie i narzędzia informatyczne, realizowanie procesu dydaktycznego, usługi wspomagające proces dydaktyczny. Dariusz Nojszewski 34

35 Technologie i narzędzia informatyczne Internet, , WWW (informacyjne serwisy internetowe), podkast (nagrania dźwiękowe), czat, blogi, przekazy satelitarne, nośniki audio-video, telewizja interaktywna, płyty CD-ROM, DVD itp., telekonferencja, wideokonferencja, przekaz audio, narzędzia do pracy grupowej, narzędzia do współdzielenia zasobów tablice interaktywne, kamery cyfrowe, tablety, projektory multimedialne, oprogramowanie edukacyjne, gry komputerowe, prezentacje (slajdy), filmy video, szkolna lokalna sieć komputerowa. Dariusz Nojszewski 35

36 Realizowanie procesu dydaktycznego Kursy multimedialne dostępne na różnych nośnikach danych, takich jak: CD-ROM czy DVD, szkolenia przeprowadzane w laboratoriach komputerowych, materiały audio, wideo i tekstowe prezentowane w formie cyfrowej, interaktywne wideo, podcasty (nagrania audio), prezentacje multimedialne (pokaz slajdów), dystrybucja lub prezentacja materiałów dydaktycznych przez sieć (np. poprzez ), komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniem (np. poprzez technologię wideokonferencji, portale społecznościowe), interaktywne multimedia on-line, Dariusz Nojszewski 36

37 Realizowanie procesu dydaktycznego cd. zamieszczania materiałów szkoleniowych w sieci: artykułów, opracowań, badań, zestawu odnośników do innych zasobów sieciowych, przeszukiwania zasobów, jeśli materiały są przechowywane w postaci bazy danych, dostęp do for dyskusyjnych, czatów, biuletynów informacyjnych, wykorzystują pocztę elektroniczną i/lub system komunikatów informacyjnych, tablica wirtualna, gry komputerowe, blogi, informacyjne serwisy internetowe, aplikacje i programy edukacyjne. Dariusz Nojszewski 37

38 Usługi wspomagające proces dydaktyczny Mechanizmy kontroli i oceny prowadzonych zajęć przez nauczyciela kierującego kursem, e-podręczniki, e-sylabusy, tworzenie kursów przy użyciu e-learningowych narzędzi autorskich, wirtualny dziennik lekcyjny, oprogramowanie do zarządzania szkołą, bazy danych wykorzystywane w edukacji, biblioteki elektroniczne (zarówno dostęp do katalogów, jak również do całych książek), systemów prawnych i inne źródła elektronicznych, narzędzia technologii Web 2.0. Dariusz Nojszewski 38

39 Narzędzia technologiczne Web 2.0 Serwisy do prezentacji treści multimedialnych, np. Picasa, Flickr, YouTube, serwisy do tworzenia materiałów informacyjnych i dokumentacji, np. Wikipedia, serwisy do udostępniania komentarzy w sieci (blogów), np. Blogger, Twitter, serwisy społecznościowe, np. LinkedIn, Facebook, MySpace, wyszukiwarki sieciowe, np. Google, Dariusz Nojszewski 39

40 Narzędzia Web 2.0 cd. serwisy oferujące narzędzia do wspólnej dyskusji, np. czaty: GaduGadu, fora dyskusyjne, czy listy dyskusyjne: Google Grupy dyskusyjne, serwisy do gromadzenia i udostępniania odnośników do innych zasobów, np. Delicious, Digg, serwisy do współpracy i/lub współdzielenia dokumentów biurowych, np. Google Docs, serwisy oferujące inne usługi, np. multimedialne: Last.fm, Slideshare, serwisy oferujące narzędzia wspomagające, np. poczta elektroniczna: poczta.wp.pl, sieciowe organizery: Google Kalendarz. Dariusz Nojszewski 40

41 Korzyści z Web 2.0 Możliwe korzyści płynące z użycia narzędzi Web 2.0: współuczestnictwo uczniów w procesie dydaktycznym, współpraca, pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami a nauczycielem, tworzenie i współdzielenie się treścią, wykorzystanie bezpłatnych aplikacji (niższe koszty realizacji procesu dydaktycznego). Dariusz Nojszewski 41

42 Platformy e-learningowe W ramach platformy (portalu) e-learningowej wykorzystuje się następujące technologie i usługi sieciowe: Internet, interaktywne multimedia on-line, komunikacja za pośrednictwem komputera, zautomatyzowane systemy (po)odpowiedzi (helpdesk), poczta elektroniczna, WWW, Dariusz Nojszewski 42

43 Platformy e-learningowe cd. zautomatyzowane systemy egzaminacyjne, zautomatyzowane systemy tworzące oprogramowanie szkoleniowe, zautomatyzowane systemy doradztwa pedagogicznego, zautomatyzowane systemy obsługi procesów biznesowych i administracyjnych dydaktyki, systemy zabezpieczające materiały szkoleniowe oraz procesy dydaktyczne i ich uczestników. Dariusz Nojszewski 43

44 Przykłady platform e-learningowych Serwisy edukacyjne w Polsce: NBPortal, nbportal.pl Eduinfo, eduinfo.pl Scholaris, scholaris.pl O szkole, oszkole.pl Edustyle, edustyle.pl Profesor, profesor.pl Interklasa, interklasa.pl OAZE, oaze.edu.pl Dariusz Nojszewski 44

45 Przykłady platform e-learningowych cd. Portale udostępniające treści edukacyjne na świecie: OpenLearn (The Open University), openlearn.open.ac.uk Open Learning Intiative, oli.web.cmu.edu/openlearning/ MIT OpenCourseWare, ocw.mit.edu/ocwweb/ BBC Learning, bbc.co.uk/learning/ Open Yale, oyc.yale.edu/courselist/ W3Schools, w3schools.org Khan Academy, khanacademy.org Wikiedia, wikipedia.org Dariusz Nojszewski 45

46 Platformy - podsumowanie Należy podkreślić, że nawet w tym modelu rola nauczyciela, autora materiałów edukacyjnych, czy prowadzącego zajęcia sprawującego opiekę merytoryczną nad uczniami, jest nie do przecenienia i zastąpienia przez system komputerowy. Stosowane rozwiązania techniczne i technologiczne mają za zadanie wspomóc (poprzez zwielokrotnienie procesu dydaktycznego) i polepszyć jakościowo (poprzez odciążenie od rutynowych i administracyjnych prac) ofertę dydaktyczną szkoły, a nie zastąpić ich pracowników. Dariusz Nojszewski 46

47 ZAPAMIĘTAJ Narzędzia e-learningowe wspomagające proces dydaktyczny w szkole potrafią zaspokoić szerokie spektrum potrzeb edukacyjnych. Większość nowoczesnych narzędzi e-learningowych nie wymaga znajomości zagadnień technicznych. Co najwyżej na podstawowym poziomie. Jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w e-learningu są internetowe platformy edukacyjne, ze względu na oferowanie bogatego zestawu usług edukacyjnych oraz łatwość dostępu iużytkowania takiej platformy. Dariusz Nojszewski 47

48 Ćwiczenia 1. Sprawdź, czy na podanych portalach e-learningowych dostępne jest szkolenie dotyczące aktualnie realizowanego przez ciebie programu w szkole. 2. Przygotuj zestawienie pokazujące zasób materiałów edukacyjnych z twojej dziedziny dostępnych na podanych e-learningowych. platformach Dariusz Nojszewski 48

49 Bibliografia Apel H., Od skryptu wprowadzajacego do wirtualnego seminarium. Przegląd zastosowań telenauczania w dokształcaniu w Niemczech, w: Nauczanie na odległość: wyzwania, tendencje, aplikacje, pod red. S. Wryczy, J. Wojtkowiaka, Gdańsk 2002, s Benecewicz-Miazga A., e-business w Internecie i multimediach, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003 Chojnacki H., Szwedzki model nauczania na odległość, w: Nauczanie na odległość: wyzwania, tendencje, aplikacje, pod red. S. Wryczy, J. Wojtkowiaka, Gdańsk Kubiak M. J., Internet dla nauczyciela, Warszawa Materiały powielone Centrum Pedagogicznego SGH, dr Michał Piskiewicz, b.m.w Moczadło R., Methopedia społeczność ekspertów blended learningu, w: E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie, Warszawa Dariusz Nojszewski 49

50 Bibliografia Nojszewski D., Platformy e-learningowe w polskich instytucjach edukacyjnych, E-mentor 2003, nr 2. Osiński Z., E-learning na studiach dziennych, E-mentor 2004, nr 1. Rokicka-Broniatowska A., Nauczanie zdalne jako element współczesnego sektora edukacji i wiedzy, w: Modelowe rozwiązania kształcenia na odległość w uczelnianym kampusie SGH, Warszawa Rutkowska L., Edukacja na odległość. Metodyka i oprogramowanie, w: Nauczanie na odległość: wyzwania, tendencje, aplikacje, pod red. S. Wryczy, J. Wojtkowiaka, Gdańsk Tadusiewicz R., Internet jako narzędzie edukacyjne w Akademii Górniczo- Hutniczej, Firma i Rynek 2000, nr 3. Zieliński Z., E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną, Gliwice Dariusz Nojszewski 50

51 Netografia Dariusz Nojszewski 51

52 Netografia Dariusz Nojszewski 52

53 Literatura zalecana Zbigniew Zieliński, E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną, Helion, Gliwice Internetowe portale edukacyjne (patrz slajdy 43-44). Dariusz Nojszewski 53

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia edukacyjne w sieciach społeczno. ecznościowychciowych. Zbigniew Meger. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Nowe narzędzia edukacyjne w sieciach społeczno. ecznościowychciowych. Zbigniew Meger. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Nowe narzędzia edukacyjne w sieciach społeczno ecznościowychciowych Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Zbigniew Meger 1 Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Kraków

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Społecznościowe techniki kształcenia na odległość. Zbigniew Meger

Społecznościowe techniki kształcenia na odległość. Zbigniew Meger Społecznościowe techniki kształcenia na odległość Zbigniew Meger 1 2 Sieci społecznościowe Konstruktywistyczne podejście do współczesnej edukacji. Praca grupowa kooperatywna (lub kolaboratywna z ang. collaborative).

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński

Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński Kraków, 5 czerwca 2014 roku Niesłychanie ważny plan dotarcia do celu Internet jako emanacja rynku

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej. Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej. Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wirtualny świat Świat wirtualny, stworzony przy pomocy technologii informacyjnych, angażuje coraz skuteczniej

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów.

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów. Wymaganie: Uczniowie są aktywni Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Mikołaja Kopernika Maciej Pańka Kraków 2011 Zaplecze techniczne do prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym. Wsparcie dla zajęć realizowanych w formie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

Od e-podręczników do edukacji przyszłości

Od e-podręczników do edukacji przyszłości Od e-podręczników do edukacji przyszłości Krzysztof Kurowski krzysztof.kurowski@man.poznan.pl e-edukacja Kadra i metody nauczania Zasoby cyfrowe dla edukacji Innowacyjne narzędzia i usługi ICT Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? Toruń, 24.09.2012 Agenda Co to jest e-learning? Obszary e-learningu

Bardziej szczegółowo

Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne)

Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne) Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne) Opracował: Piotr Kępa Spis treści 1. Wstęp 2. Cele ogólne i szczegółowe 3. Procedury osiągania celów 4. Przewidywane efekty

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się

IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się IwD M 07 Zdal ne na uczanie uczeni e się IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 101 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się Ewa Lubina Część II I nte rnet w dydakty ce po gram szk olenia curriculum Warunki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

organizacja dydaktyki umoŝliwiająca ukończenie kursu / szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali

organizacja dydaktyki umoŝliwiająca ukończenie kursu / szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali Jarosław Kilon E-learning nauczanie z wykorzystaniem ICT i Internetu organizacja dydaktyki umoŝliwiająca ukończenie kursu / szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej Blended learning

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Jak to działa: Mózg badania wskazują, że inne partie mózgu uaktywniają się przy czytaniu tradycyjnych książek, inne przy czytaniu tych z nośników elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLENIOWA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH lata

SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLENIOWA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH lata SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLENIOWA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH 18-34 lata Temat Zakres Poziom 1) Moduł wprowadzający 4 godz. a. Początkowy test wiedzy b. Zapoznanie ze sprzętem komputerowym dostępnym

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI.

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI. Załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk pedagogicznych stosowanego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS NOWY

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH 26 czerwca 2015 Plan prezentacji Wprowadzenie Scenariusze użycia Przykład działania Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Poczta elektroniczna 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Bardziej szczegółowo

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie 1. Uczeń: Uczeń: 2. Rozmowy i dyskusje w Internecie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady wymiany informacji w sieci Internet, zna portale internetowe oferujące usługę czatów, wie, w

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH Wprowadzenie 2014 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Zbiorcze zestawienie wyników odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Próba: 8 os.. W jaki sposób spędzasz czas w Internecie - określ częstotliwość?

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego. Alicja Wojgienica

Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego. Alicja Wojgienica Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego Alicja Wojgienica Wśród zasobów można wyróżnić między innymi: portale tematyczne, słowniki, materiały do pobrania ze stron wydawnictw brytyjskich,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy Numer i nazwa obszaru: 10 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Nauczanie z komputerem Edukacja wczesnoszkolna. Tomasz Hodakowski Intel Mielec 08/09/2009

Nauczanie z komputerem Edukacja wczesnoszkolna. Tomasz Hodakowski Intel Mielec 08/09/2009 Nauczanie z komputerem Edukacja wczesnoszkolna Tomasz Hodakowski Intel Mielec 08/09/2009 ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI* Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Edukacja. Joanna Wójcik EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Nowoczesna Edukacja. Joanna Wójcik EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Nowoczesna Edukacja Joanna Wójcik Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 9 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL DEFINICJA E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Drodzy Nauczyciele, wspierając szkoły i placówki oświatowe w

Bardziej szczegółowo

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie Akademia sieci komputerowych Cisco IT Essentials Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC Lucjan Hajder Krzysztof Kilar Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Agenda Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie 1 Formularz F509 Strona 1/9

Bardziej szczegółowo

Mariusz Szyrski Radosław Mędrzycki

Mariusz Szyrski Radosław Mędrzycki RAPORT dotyczący wykorzystywania nowych form nauczania na odległość (e-learning, blended-learning) w dydaktyce prawa w szkołach wyższych - wnioski pokonferencyjne z konferencji pt. Współczesne problemy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: mgr Mariusz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 6.12.2006 r.

Wrocław, 6.12.2006 r. ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, 6.12.2006 r. Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Jakość e-learningu w szkole wyższej $ - narzędzia ewaluacji i wsparcia

Jakość e-learningu w szkole wyższej $ - narzędzia ewaluacji i wsparcia Jakość e-learningu w szkole wyższej $ - narzędzia ewaluacji i wsparcia Karolina Grodecka, Jan Kusiak Centrum e-learningu AGH$ Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, 27-28 czerwca 2013, Kraków Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. E-learning. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. E-learning. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-learning Plan prezentacji 1. Pojęcie e-learningu 2. Tryby e-learningu 3. Zalety i wady e-learningu 4. Aspekty prawne e-learningu w uczelni 5. Systemy e-learningowe 6. Platforma

Bardziej szczegółowo

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty,

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty, MULTIMEDIA W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ opracowała Elżbieta Anioła Szkoła w społeczeństwie informacyjnym. kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, przetwarzania i tworzenia informacji; kształcenie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM Technologii Informacyjnych Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Nowoczesne technologie NARZĘDZIE CZY CEL? Warszawa, 27 28 września 2012 r. NOWE TECHNOLOGIE CO TO JEST? Nowe technologie to potoczne, często używane określenie na zaawansowane rozwiązania techniczne i

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe Dr inż. Anna Grabowska studiapg2012@gmail.com 1 Tematyka Narzędzia informatyczne wspomagające kształcenie, podstawowe

Bardziej szczegółowo

e-learning w edukacji osób z niepełnosprawnością

e-learning w edukacji osób z niepełnosprawnością e-learning w edukacji osób z niepełnosprawnością Bartosz Mioduszewski bartosz.mioduszewski@idn.org.pl Dlaczego dostępnośd e-learningu jest ważnym problemem do rozwiązania? Bariery w edukacji Na bariery

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Nowoczesna edukacja Monika Zawadzka-Chłopek Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 18 kwietnia 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku ROLA SAMORZĄDU w budowaniu szkoły XXI wieku sierpień 2015 Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, prawdopodobnie tam nie dotrzesz /myśl Kubusia Puchatka/ LUDZIE DYREKTOR RODZICE NAUCZYCIELE UCZNIOWIE DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Anna Płusa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Nowatorski kanał komunikacji dla nauczycieli W ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

tel. fax. 41 332 32 03 e-mail: sodmidn@sodmidn.kielce.pl www.sodmidn.kielce.pl

tel. fax. 41 332 32 03 e-mail: sodmidn@sodmidn.kielce.pl www.sodmidn.kielce.pl SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41 332 32 03 e-mail: sodmidn@sodmidn.kielce.pl www.sodmidn.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku.

powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku. powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku. Rada opracowała: Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Działania Polskiego Portalu Edukacyjnego www.interkl

Działania Polskiego Portalu Edukacyjnego www.interkl Działania Polskiego Portalu Edukacyjnego www.interkl interkl@sa.pl Konferencja Innowacyjny nauczyciel szkolny koordynator Interkl@sy sy Warszawa, 1 grudnia 2006 Krótka historia portalu Od 1998 roku społeczny

Bardziej szczegółowo