Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach Akademia Biznes Trendy Zasady funkcjonowania serwisu i definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach Akademia Biznes Trendy 2015. 1 Zasady funkcjonowania serwisu i definicje"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach Akademia Biznes Trendy Zasady funkcjonowania serwisu i definicje 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa we wszystkich szkoleniach internetowych (webinariach), konferencjach, warsztatach, kursach i seminariach, organizowanych przez Organizatora w jego siedzibie lub innym wskazanym miejscu, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych należących do Organizatora, zwanych dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych ich uczestników. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: a) Konferencja - zorganizowane przez Organizatora z podaniem daty i miejsca spotkanie, w celu omówienia konkretnej tematyki w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa. Pod pojęciem tym rozumiane są również, debaty, sympozja, kongresy itp. oraz wszystkie tego rodzaju spotkania organizowane przez Organizatora z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, b) Szkolenia lub Webinarium transmisja treści mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy,, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa. Pod pojęciem tym rozumiane są również seminaria, webinaria, warsztaty, szkolenia e-lerningowe, itp. oraz wszelkiego rodzaju usługi szkoleniowe organizowane przez Organizatora z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, c) Organizator - jeżeli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, rozumie się przez to Spółkę Soneta Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: ) przy ul. J. Kustronia 44A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , d) Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Konferencji lub Szkoleniu, e) Uczestnik - osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w konferencji (w przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna, jest ona jednocześnie Zamawiającym), f) Zgłoszenie - działania podjęte przez Zamawiającego, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na Konferencję. g) Formularz rejestracyjny lub Formularz internetowy: Formularz internetowy zamieszczony na Stronie internetowej Organizatora, którego prawidłowe wypełnienie i wysłanie wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgód, o których mowa w 6 ust. 1 lit. b-c stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy. h) Potwierdzenie udziału - wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie.

2 i) Partner szkolenia lub partnerzy szkolenia (webinarium) o którym informacje podawani są każdorazowo przy szkoleniu (webinarium) osoba prawna wnosząca wkład merytoryczny w tematykę szkolenia. Partner szkolenia zapewnia wsparcie w postaci prelegenta i/lub osoby wskazanej przez niego i występującej w jego imieniu podczas szkolenia oraz dostarcza informacji, opisów i wiedzy dotyczącej tematu szkolenia. j) Serwis - stworzona przez Organizatora platforma informacyjno-informatyczna podłączona do sieci Internet, która umożliwia korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Organizatora i/lub jego Partnerów, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. k) Materiały - wszelkie treści dostarczane Zamawiającemu w dowolnej formie podczas lub w związku z Konferencją lub Szkoleniem. 2 Oświadczenia 1. Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem Strony internetowej Formularz internetowy, Zamawiający akceptuje warunki wskazane w Formularzu internetowym oraz w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Zamawiającego i Organizatora. 2. Przed zawarciem Umowy Zamawiający zapoznał się z treścią Regulaminu i Formularza internetowego oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Zamawiający przed zawarciem Umowy powinien zwrócić się do Organizatora w celu ich wyjaśnienia. 3. Klient oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Konferencji, a także rodzaj prowadzonej przez Organizatora działalności. 3 Przetwarzanie danych osobowych 1. Udostępniając Formularz Organizator określa dane osobowe Zamawiającego, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje niemożliwością wykonania Umowy przez Organizatora. 2. Administratorem Danych osobowych Zamawiających oraz Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) jest Spółkę Soneta Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: ) przy ul. J. Kustronia 44A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że zgody udzielone przez Uczestnika stanowią inaczej.

3 4. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz przez podmioty trzecie, z którymi Organizator współpracuje, danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją dla celów marketingu produktów podmiotów współpracujących z Organizatorem, w szczególności na przesyłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej różnego rodzaju informacji handlowej i innych materiałów m.in. w celach promocyjnych i marketingowych podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem. 5. Administrator Danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Administrator Danych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ograniczając dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy. 6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4 Obowiązki i uprawnienia Organizatora 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować wysoką jakość tematyczną szkoleń oraz wysoką wartość merytoryczną, zgodną z opisem szkolenia. 2. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość techniczną prowadzonych szkoleń. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkoleń z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Organizatora i nie może to stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń. 5. W sytuacji, o której mowa w ust.4 Organizator powiadamia Zamawiającego o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w Formularzu internetowym. 6. Jeżeli Konferencja lub Szkolenie zostanie zakłócona lub uniemożliwiona z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności, jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź, alarm bombowy i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powyższe zdarzenia. 5 Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 1. W momencie przesłania Organizatorowi wypełnionego przez Zamawiającego Formularza internetowego wraz z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgód, o których mowa w 6 ust.1 lit. b-c, na jego adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu, przesyłane jest Potwierdzenie udziału.

4 2. Zamawiający jest uprawniony do: a) udziału w Konferencji lub Szkoleniu w ramach Godzin Konferencyjnych po uprzednim formalnym zarejestrowaniu; b) odbioru usług informacyjnych związanych z wydarzeniem, 6 Zawarcie Umowy i Świadczenie usług informacyjnych 1. Do zawarcia Umowy dochodzi przez przesłanie przez Zamawiającego wypełnionego Formularza internetowego, jeżeli przesłanie to zostało poprzedzone: a) akceptacją niniejszego Regulamin poprzez zaznaczenie przy wypełnianiu Formularza internetowego opcji: Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach ; b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Zamawiającego jego Danych osobowych w celach marketingu własnego produktów lub usług Organizatora, poprzez zaznaczenie przy wypełnianiu Formularza opcji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu on-line w celach marketingowych przez Administratora Danych Osobowych tj. Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicka 8A, Kraków oraz c) wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Organizatora, przesyłanych drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, poprzez zaznaczenie przy wypełnianiu Formularza opcji: Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Administratora Danych Osobowych na wyżej podany adres elektroniczny ( owy). 2. Świadczenie usług informacyjnych przez Organizatora na rzecz Klienta polega na: a) przesyłaniu przez Organizatora na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w Formularzu internetowym wiadomości zawierających informacje związane produktami i usługami Organizatora w tym informacje związane bezpośrednio lub pośrednio z Konferencją lub Szkoleniem, b) przesyłaniu na numer telefonu wskazany przez Zamawiającego w Formularzu internetowym wiadomości sms, informujących o produktach i usługach Organizatora w tym o planowanych przez Organizatora szkoleniach i wydarzeniach związanych z tą działalnością. 7 Wymagania techniczne korzystania ze szkoleń internetowych (webinariów) 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkoleń internetowych, Zamawiający powinni dysponować: a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet); b. przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach; 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji cookies.

5 8 Własność i prawa autorskie 1. Organizator udostępniając informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Konferencją, Szkoleniem w tym autorskie prawa majątkowe do Materiałów, są i pozostają własnością Organizatora lub Partnerów Organizatora, co oznacza, że w związku z udziałem Zamawiającego w Konferencji żadne prawa własności intelektualnej nie będą przenoszone na Zamawiającego i będą przysługiwały wyłącznie Organizatorowi lub Partnerom Organizatora. 3. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. 4. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez Organizatora w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych). 5. Wszelkie Materiały przekazane lub udostępnione Zamawiającemu mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Zamawiającemu w szczególności nie wolno powielać Materiałów oraz zbywać lub przekazywać Materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot. 6. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Konferencji z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek. 9 Odpowiedzialność 1. Organizator zastrzega, że Konferencje i Szkolenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Z uwagi na indywidualne cechy i umiejętności Klienta Organizator nie udziela gwarancji w jakiejkolwiek postaci odnośnie efektów udziału Klienta w Konferencji oraz wykorzystywania przez niego Materiałów w jakiejkolwiek sferze życia prywatnego lub gospodarczego 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 każda ze stron jest obowiązana naprawić szkodę wyrządzoną drugiej stronie Umowy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jej postanowień, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które strona odpowiedzialności nie ponosi. 3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną drugiej stronie, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, szkodę w postaci: utraty przychodu lub zysku, utraty korzyści, utraty powiązań biznesowych, utraty zakładanych oszczędności lub utraty danych.

6 4. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy: a) odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych oraz jakichkolwiek innych czynów, co, do których takie ograniczenie byłoby niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; b) odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek naruszenia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub osobistych przysługujących Organizatorowi lub Partnerom Organizatora. 10 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje związane z Umową i udziałem w Konferencji lub Szkoleniu Zamawiający może zgłaszać Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres lub na piśmie na adres Organizatora. 2. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Klienta. 11 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami Umowy powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie. 2. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Umowy, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy. 3. Niniejsza Umowa w całości określa stosunek łączący strony Umowy. Wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez strony Umowy dotyczące jej przedmiotu zostają niniejszym uchylone. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Strony Umowy poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 5. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Zamawiających 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015 r.

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Art.1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Serwisu www.tellvet.net oraz dokonywania w nim Zamówień.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEFINICJE Usługodawca Gabi.net Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo