EMULGATORY W RECEPTURACH KOSMETYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMULGATORY W RECEPTURACH KOSMETYCZNYCH"

Transkrypt

1 EMULGATORY W RECEPTURACH KOSMETYCZNYCH Aleksandra Flis, Katarzyna Pikul Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie W życiu codziennym często spotykamy się z pojęciem emulgatory, jednak nie zawsze jest nam ono znane. Emulgatory stosowane są zarówno w produktach żywnościowych jak i w preparatach kosmetycznych. W produktach kosmetycznych stanowią podstawowy składnik do produkcji m. in. kremów, balsamów, masek kremowych czy mleczek do demakijażu. Na rynku istnieje wiele rodzajów emulgatorów pochodzenia syntetycznego bądź naturalnego. Klasyfikowane są właśnie ze względu na pochodzenie lub uwzględniając ich budowę chemiczną. Emulgatory dodajemy do emulsji zawierających dwie niemieszające się ze sobą fazy tzn. fazę wodną i olejową w celu ich połączenia. Są to cząsteczki amfifilowe o różnej wartości HLB, która decyduje o zastosowaniu w poszczególnych rodzajach produktów kosmetycznych. 1. Substancje powierzchniowo czynne (SPC) W kosmetyce duża liczba produktów zalicza się do roztworów wodnych bądź wodno-alkoholowych, alkoholowych, tłuszczowych oraz węglowodorowych. Roztwory te się jednolite jednakże czasem dochodzi do sytuacji gdzie składniki rozdzielają się tworząc emulsję niejednolitą, aby zapobiec takiej sytuacji stosuje się substancje powierzchniowo czynne. ISSN , Nr 2 (14) 2013, s. 1-12

2 1.1. Substancje powierzchniowo czynne (SPC) inaczej zwane surfaktantem lub tenzydem Są to substancje chemiczne posiadające w swojej cząsteczce dwie części hydrofilową, czyli taką, która rozpuszcza się w wodzie, a nie w tłuszczach oraz część hydrofobową nierozpuszczalną w wodzie, lecz w tłuszczach. Do części hydrofilowej najczęściej należą podstawniki: grupa hydroksylowa OH (alkohole); grupa karboksylowa COOH (kwasy organiczne); grupa karboksylanowa COO - Na + i COO - K + ( sole sodowe i potasowe kwasów tłuszczowych); grupa aldehydowa CHO; grupa fosforanowa H 2 PO 4; grupa aminowa NH 2; grupa amoniowa NH 3 + ; fragment łańcucha CH 2 -CH 2 -O (oksyetylowane monoestry wyższych kwasów tłuszczowych); grupa sulfonowa SO 3 - Na + (sulfonian sodowy). Z kolei część hydrofobowa to długi łańcuch węglowodorowy (alifatyczny lub alkiloaromatyczny) składający się z 10 do 20 atomów węgla. SPC przede wszystkim zmniejszają napięcie powierzchniowe cieczy, do której zostają wprowadzone, na granicy dwóch niemieszających się ze sobą faz. Stosuje się je jako środki pianotwórcze, emulgujące, dyspergujące, solubilizujące oraz usuwające brud. Substancje powierzchniowo czynne zdolne są do tworzenia roztworów micelarnych, gdy zostanie przekroczone stężenie zwane krytycznym stężeniem micelarnym CMC; jego wartość jest charakterystyczna dla konkretnego środka powierzchniowo czynnego. Substancje te dzielą się na: 1. Jonowe anionowe; amfoteryczne; kationowe; 2. Niejonowe nieoksyetylenowe; oksyetylenowe Emulsje Emulsja to heterogenny układ, składający się, z co najmniej dwóch odrębnych (niemieszających się ze sobą lub mieszających się w ograniczonym zakresie) faz ciekłych, z których jedna jest rozproszona 1 Molski M., Chemia piękna, PWN, Warszawa 2010; Marzec A., Chemia kosmetyków; surowce półprodukty preparatyka wyrobów, wyd. Dom Organizatora, Toruń

3 (wewnętrzna lub nieciągła) w drugiej (zewnętrznej lub ciągłej) w postaci drobnych kropli. W dobrej, stabilnej emulsji górna granica rozmiarów kropel fazy rozproszonej wynosi 5 mikronów Typy emulsji Wyróżnia się różne typy emulsji: emulsje proste hydrofilowo-lipofilowe (H/L) lub lipofilowo-hydrofilowe (L/H), a nie tylko woda w oleju (W/O) lub olej w wodzie (O/W), ponieważ faza tłuszczowa nigdy nie składa się wyłącznie z oleju, a faza wodna nigdy wyłącznie z wody (zwykle jednak stosuje się określenie O/W i W/O); emulsje potrójne, złożone z fazy tłuszczowej, fazy wodnej i fazy stałej lub fazy jednocześnie hydrofobowej i lipofobowej (oleje fluorowane); emulsje wielokrotne, L/H/L lub H/L/H; emulsje submikronowe lub miniemulsje, w których rozmiar cząsteczek fazy rozproszonej jest mniejszy od 1 mikrometra (między około 500 nm. i 1µm); nanoemulsje (mikroemulsje), których rozmiar cząsteczek rozproszonych nie przekracza kilkuset nanometrów (między 100 i 500 nm.) 3. Rysunek 1 Typy emulsji Źródło: 2 Jurkowska S, Surowce kosmetyczne, Ośrodek Informatyczno-Badawczy Ekoprzem, Dąbrowa Górnicza Martini M.C., Kosmetologia i farmakologia skóry, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007,

4 3. Emulgatory Zawiesina cząsteczek płynnej substancji niepolarnej w płynnej substancji polarnej jest mieszaniną bardzo nietrwałą mieszanina oleju i wody poddana nawet bardzo intensywnej homogenizacji ulega rozwarstwieniu w ciągu kilku minut. Wynika to z działania sił na granicy faz napięcie powierzchniowe ukierunkowane jest tak, aby jak najbardziej ograniczyć powierzchnię zetknięcia się ze sobą dwóch faz o różniej polarności. Aby uzyskać emulsję należy obniżyć napięcie na granicy tych dwóch faz, czyli zlikwidować siły odpychania prowadzące do rozwarstwienia się cieczy. W tym przypadku należy zastosować substancje, jakimi są emulgatory. Emulgatory to substancje stosowane do otrzymania jednorodnych układów, składających się z niemieszających się faz: hydrofobowej i hydrofilowej. Rysunek 2 Budowa cząsteczki emulgatora Źródło: nkrev4.shtml Cechą charakterystyczną emulgatorów jest jednoczesna obecność grup hydrofilowej i hydrofobowej 4. Grupa hydrofilowa emulgatora wnika w fazę wodną, a hydrofobowa w fazę olejową. Takie ruchy amfifilowych cząsteczek wokół fazy rozproszonej powodują powstanie charakterystycznych sferycznych agregatów, jakimi są micelle. 4 Molski M., Chemia piękna, dz. cyt. 4

5 Rysunek 3 1.Schemat tworzenia miceli w/o 2. Schemat tworzenia miceli o/w Źródło: Cząsteczki emulgatora spinają więc w sposób trwały dwie niemieszające się ciecze, doprowadzając emulsję do stabilnego układu 5. Dobór emulgatora do rodzaju emulsji zależy od jego budowy proporcji pomiędzy częścią hydrofilową i hydrofobową. Polarność jest dla danego SPC wartością stałą, wyrażaną za pomocą tzw. stałej równowagi hydrofilowo-hydrofobowej (HLB Hudrophilic-Lipophilic Balance). HLB jest systemem opracowanym przez Griffina w latach 40-tych. Do dzisiaj ułatwia dobór środków powierzchniowo czynnych do konkretnych emulsji. HLB substancji niejonowych obliczana jest z następującego wzoru: ęż ą ęś ęż ą Obliczane w ten sposób wartości tworzą skalę od 0 do 20 (zwaną skalą Griffina). HLB substancji jonowych, często przekraczające górną granicę skali, wyznacza się metodami eksperymentalnymi, poprzez porównanie z wartościami obliczonymi. Im większa jest przewaga części hydrofilowej, tym wyższa wartość HLB-emulsje O/W. Emulgatory o przewadze właściwości lipofilowych stosowane są do wytwarzania emulsji typu W/O i mają niskie wartości HLB. SPC o HLB 0-2 nie wykazują właściwości emulgujących SPC o HLB 3-8 tworzą emulsje typu O/W SPC o HLB 6-16 tworzą emulsje W/O SPC o HLB >14 tworzą mikroemulsje Emulgator ma lepsze działanie jeśli jego fragment tłuszczowy ma podobną strukturę do emulgowanych tłuszczów np. w cząsteczce emulgatora i tłuszczu występują wiązania podwójne. Uogólniając, 5 Marzec A., Chemia kosmetyków, dz. cyt. 5

6 należy podkreślić, iż dobry efekt działania zapewniają jedynie emulgatory dobrane do określonego układu składników. Najlepsze wyniki osiąga się stosując mieszaninę różnych emulgatorów (o HLB wyznaczonym w oparciu o procentowy udział poszczególnych składników mieszaniny). Stężenie emulgatora jonowego jest zawsze ograniczone odziaływaniem elektrostatycznym (odpychaniem się jego cząsteczek). Wprowadzenie dodatkowego emulgatora niejonowego (pozbawionego ładunku elektrostatycznego) umożliwia ściślejsze upakowanie cząsteczek emulgatora na granicy faz, a tym samym skuteczniejsze obniżenie napięcia powierzchniowego. Stabilizujące działanie koemulgatorów niejonowych polega na utworzeniu wokół cząsteczek fazy rozproszonej specyficznej struktury lamelarnej, przypominającej świetlisty żel, zbudowany z cienkich blaszek naprzemiennie ułożonych obydwu faz. Taka struktura może mieć właściwości ciekłokrystaliczne i wykazuje się wysoką lepkością, przez co uniemożliwia zbliżenie się kropelek fazy rozproszonej Podział emulgatorów ze względu na pochodzenie 1. Emulgatory naturalne: cholesterol; lanolina; wosk pszczeli; lecytyny; sole kwasu cholowego występujące w żółci ssaków w formie związanej z glicyną lub tauryną; 2. Emulgatory syntetyczne: oksyetylenowane pochodne alkoholi i amidów tłuszczowych, alkilofenoli i amin tłuszczowych; estry alkoholi polihydroksylowych i ich oksyetylenowane pochodne; sole amoniowe 7. 6 Tamże; Jurkowska S, Surowce kosmetyczne, dz. cyt. 7 Molski M., Chemia piękna, dz. cyt. 6

7 3.2. Podział emulgatorów ze względu na budowę Rysunek 4 Schemat budowy surfaktantów. Od góry: niejonowe, anionowe, kationowe i amfoteryczne. anionowe jonowe kationowe emulgatory niejonowe amofoferyczne nie badące SPC Źródło: 1. Jonowe a) Anionowe, są to cząsteczki amfifilowe posiadające ładunek ujemny. Są dobrymi odtłuszczaczami, pianotwórcze, tworzą emulsje typu O/W. Mają odczyn zasadowy jednak otrzymywane emulsje są nietrwałe w ph poniżej 10, w obecności kationów Ca 2+, Mg 2+ dochodzi do inwersji emulsji prowadzącej do jej złamania. Z tego powodu częściej używane są połączenia mono-, di- i tri etanoloaminy z kwasami tłuszczowymi, które mają odczyn obojętny o większej zdolności emulgowania. Należą do nich: 7

8 mydła zasadowe sodowe oraz potasowe: R-COOM, gdzie M: Na, K, NH 4; alkilosarkozyniany: R-CO-N-CH 2 (CH 3 )-COOM; alkilosulfooctany: R-SO 3 -CH 2 -COOM; alkilotauryniany: CH 3 -NH-CH 2 -CH 2 -SO 3 M; siarczany alkoholi tłuszczowych o oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych: sole sodowe, potasowe R-SO 4 M i R-(C 2 H 4 O)n SO 4 M M-Na, K; sulfoniany parafin i olefin; izetioniany R-COO-CH 2 -CH 2 -SO 3 Na; fosforany alkilowe i oksyetylenowane fosforany alkilowe: R-O-PO 3 Na 2 i R- (C 2 H 4 O)n-O-PO 3 Na 2; R oznacza alkilową resztą tłuszczową b) Kationowe to cząsteczki amfifilowe posiadające ładunek dodatni. Mają słabe właściwości pianotwórcze oraz myjące, działają bakteriobójczo i grzybobójczo, dlatego stosowane są, jako środki konserwujące. Jeśli łańcuch alkilowy jest długi są antyseptyczne, działają również dezynfekująco. Najważniejsze jest jednak to, że mają zdolność wiązania się z keratyną, wykazują działanie nawilżające, kondycjonujące włosy. Tworzą emulsje typu O/W czwartorzędowe sole amoniowe; pochodne czwartorzędowych zasad heterocyklicznych; Rysunek 5 Kationowe czasteczki amfofilowe Źródło: rysunek własny c) Amfoteryczne to cząsteczki amfifilowe posiadające zarówno ładunek dodatni jak i ujemny, charakter cząsteczki jest zależny od ph. Należą do nich między innymi proteiny (żelatyna, kazeina), które są emulgatorami O/W pochodzenia naturalnego. Najbardziej powszechna w tej grupie emulgatorów jest lecytyna. Lecytyna jest mieszaniną fosfolipidów, w której dwie grupy hydroksylowe glicerolu są zestryfikowane resztami kwasów 8

9 tłuszczowych, a jedna kwasem fosforowym w polaczeniu z choliną. Otrzymywana jest z roślin oleistych bądź jaj, stosowana jest, jako emulgator w emulsjach typu O/W. 2. Niejonowe są to cząsteczki amfifilowe nieposiadające ładunku. Są to dobre emulgatory O/W oraz W/O. Jedną z ich zalet jest to, że nie są wrażliwe na zmiany w szerokim zakresie ph 4-9 oraz na dodatek elektrolitów. Z powodzeniem mogą być łączone z emulgatorami jonowymi. Są mniej drażniące od emulgatorów jonowych. Należą do nich: N-tlenki amin tłuszczowych; wyższe alkohole; cholesterol; lanolina; monoesterynian glicerolu; spany; tweeny; proteiny. 3. Emulgatory nienależące do środków powierzchniowo czynnych. Są to koloidy lipofilowe i pseudoemulgatory sproszkowane. bentonit; kaolin; stearyniany; wapniowy, magnezowy i glinowy Charakterystyka wybranych grup emulgatorów Estry tłuszczowe sorbitanu (Spany) Sorbitan powstaje z heksahydroksylowego alkoholu cukrowego, czyli, sorbitolu, który jest produktem redukcji grupy aldehydowej w glukozie. Podczas estryfikacji sorbitanu kwasami tłuszczowymi (laurynowy, palmitynowy, stearynowy, oleinowy) otrzymuje się estry sorbitanu, które są stosowane jako emulgatory W/O, stabilizatory emulsji, substancje zagęszczające i natłuszczające. Monoestry sorbitanu mają różną konsystencje, są znakomicie tolerowane przez skórę i błony śluzowe. HLB tych związków waha się pomiędzy 2-8. Podobne właściwości posiadają również triestry sorbitanu 9. 8 Tamże; Brud W.S. Glinka R., Technologia kosmetyków, Oficyna Wydawnicza MA,Łódź 2001; Marzec A., Chemia kosmetyków, dz. cyt. 9 Tamże; Molski M., Chemia piękna, dz. cyt. 9

10 Rysunek 6 Budowa estrów tłuszczowych sorbitanu Źródło: rysunek własny Monolaurynian sorbitanu Span 20 Monopalmitynian sorbitanu Span 40 Monostearynian sorbitanu Span 60 Monooleinian sorbitanu Span Oksyetylenowane estry sorbitanu (Tweeny) Otrzymywane są przez działanie tlenkiem etylenu na estry sorbitanu. Są to substancje hydrofilowe, emulgatory typu O/W stosowane są, jako środki zwilżające, natłuszczające, stabilizatory olejków perfumeryjnych i innych olejowych składników preparatów. Wartość ph 5 % roztworu zbliżone jest do ph skóry. Są trwałe tylko w obecności środków konserwujących 11. Rysunek 7 Budowa oksyetylenowanych estrów sorbitanu Źródło: 1y34k Euceryna Euceryna jest mieszaniną cholesterolu i innych alkoholi lanolinowych wydzielonych z lanoliny z waze- 10 Marzec A., Chemia kosmetyków, dz. cyt. 11 Tamże 10

11 lina i dodatkiem tłuszczów naturalnych. Jest to żółtawa substancja, topiąca się w 50 C. Stanowi bazę dla kremów i maści, emulgator emulsji typu W/O i pomocniczy emulgator O/W. Jest dobrze tolerowany przez skórę 12. Rysunek 8 Budowa cholesterolu Źródło: rysunek własny 3.4. Przykładowe emulgatory emulsji O/W i W/O alkohol cetylowy (C 16 H 33 OH) jest głównym emulgatorem w emulsjach typu W/O i pomocniczym w emulsjach O/W; bentonit jest dobrym stabilizatorem wodnych zawiesin i emulsji O/W; cerezyna stanowi ważny składnik stałych roztworów tłuszczowych i fazy tłuszczowej emulsji; cholesterol jest głównym emulgatorem emulsji W/O i pomocniczym w O/W; euceryna składnik pielęgnacyjnych emulsji W/O; guma arabska jest naturalnym polimerem hydrofilowym, emulgator O/W; sole kwasu oleinowego (tzw. mydła oleinowe) doskonałe emulgatory emulsji O/W; lanolina emulgator emulsji W/O i pomocniczy w emulsjach O/W; stearyna emulgator emulsji O/W; trójetanoloamina (N(CH 2 -CH 2 -OH) 3) dobry emulgator typu O/W stosowany w recepturze mleczek kosmetycznych, śmietanek i kremów; lecytyna oczyszczona jest stabilizatorem emulsji typu O/W, nieoczyszczona może utrwalać emulsje W/O; estry oksyetylenowe i oksypropylenowe kwasów tłuszczowych i alkoholi wielowodorotlenowych o nazwie handlowej Spany i Tweeny Tamże 13 Tamże 11

12 4. Podsumowanie Istnieje wiele substancji stosowanych, jako emulgatory w recepturze kosmetycznej. Są to substancje zarówno pochodzenia naturalnego takie jak lecytyna jak syntetycznego. Ich wspólnym zadaniem jest homogenizacja co najmniej dwóch niemieszających się ze sobą substancji, poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego w wyniku czego otrzymujemy trwałą emulsję. Dobór odpowiedniego emulgatora jest trudnym zadaniem, w jego doborze kierujemy się między innymi wartościami parametru HLB. Ważne jest, aby emulgator był dostosowany zarówno do przeznaczenia kosmetyku, jak i jego formy oraz współdziałał z innymi składnikami preparatu. Bibliografia 1. Brud W.S., Glinka R., Technologia kosmetyków, Oficyna Wydawnicza MA, Łódź Jurkowska S, Surowce kosmetyczne, Ośrodek Informatyczno-Badawczy Ekoprzem, Dąbrowa Górnicza Martini M.C., Kosmetologia i farmakologia skóry, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, Marzec A., Chemia kosmetyków, surowce półprodukty preparatyka wyrobów, Dom Organizatora, Toruń Molski M., Chemia piękna, PWN, Warszawa

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2010 Recenzenci Wydanie I 2010 Cursiva http://www.cursiva.pl ISBN 978-83-62108-04-6 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA MEMBRANY TEORIA I PRAKTYKA ZESZYT III WYKŁADY MONOGRAFICZNE I SPECJALISTYCZNE TORUŃ 009 WYBRANE FIZYKOCHEMICZNE ASPEKTY FILTRACJI MEMBRANOWEJ Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczenia: Oznaczanie wybranych związków powierzchniowo-czynnych w różnych elementach środowiska (wykorzystanie chromatografii jonowej)

Materiały do ćwiczenia: Oznaczanie wybranych związków powierzchniowo-czynnych w różnych elementach środowiska (wykorzystanie chromatografii jonowej) Katedra Chemii Analitycznej Materiały do ćwiczenia: Oznaczanie wybranych związków powierzchniowo-czynnych w różnych elementach środowiska (wykorzystanie chromatografii jonowej) Politechnika Gdańska Wydział

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Osiągnięcia naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego stanowią cykl szesnastu publikacji wydanych po uzyskaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH PPRRZZEEWODNIKK DO ZZAJ JĘĘĆĆ LLABBORRATTORRYYJ JNYYCCH DR INŻ. MAŁGORZATA TAŃSKA, DR INŻ. SYLWESTER CZAPLICKI, DR INŻ. JUSTYNA BOJARSKA, MGR INŻ.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji cukierniczej

Technologie produkcji cukierniczej Magdalena Kaźmierczak Podręcznik część 1 Wyroby cukiernicze. Tom II Technologie produkcji cukierniczej cukiernik technik technologii żywności kwalifikacja T.4 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy Moduł I 1. Wprowadzenie do nauki o żywieniu człowieka. Podstawowy skład chemiczny żywności 1.1. Żywienie człowieka jako dyscyplina naukowa 1.2. Rys historyczny nauki o żywieniu 1.3. Podstawowy skład chemiczny

Bardziej szczegółowo

TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA

TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA ALMANACH CUKIERNICZO PIEKARSKI SZYMON KONKOL TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA ALMAMACH CUKIERNICZO PIEKARSKI tom 5 PRODUKCJA PIEKARSKA Spis treści WIADOMOSCI PODSTAWOWE... 3 CECHY PIECZYWA... 6 ZASADY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Specyficzne metody otrzymywania leków i ich różnych form (leki o przedłużonym działaniu)

Specyficzne metody otrzymywania leków i ich różnych form (leki o przedłużonym działaniu) Specyficzne metody otrzymywania leków i ich różnych form (leki o przedłużonym działaniu) dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur E-mail: agadomska@ch.pw.edu.pl Lab. 22 Pawilon, nr tel. 234 54 63 1 Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Rozdział VI: Środki antyadhezyjne... Rozdział VI ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Istnieje duża grupa środków przeznaczonych do ułatwiania uwalniania wyrobów z form. Dotychczas nie zostały

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

Chemia metaloorganiczna

Chemia metaloorganiczna Chemia metaloorganiczna Tomasz Ganicz, 2007. 1. Definicje i podstawowe pojęcia 1. odzaje wiązań C-M 2. Obliczanie elektronów, stopnia utlenienia, liczby koordynacyjnej 3. Podsumowanie 2. Przegląd klas

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY MAGAZYN ILUSTROWANY WYDANIE JESIENNO-ZIMOWE

BEZPŁATNY MAGAZYN ILUSTROWANY WYDANIE JESIENNO-ZIMOWE Rok II 16 STRON! Redakcja i administracja Smakovity Kurier Dział Marketingu REGIS Sp. z.o.o. TEMAT Wydania: Badania i rozwój technologie spożywcze... i nie tylko Miasto Królewskie Kraków ul. Walerego Sławka

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie aktywności enzymów

Oznaczanie aktywności enzymów Oznaczanie aktywności enzymów Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Biotechnologia Enzymatyczna Prowadzący: mgr inż. Anna Byczek CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest oznaczanie aktywności enzymu

Bardziej szczegółowo

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MONIKA OSZUST, MARIUSZ BARCZAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI Zakład Adsorpcji, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin monika.oszust@o2.pl Rozdział 3 1 MEZOPOROWATE

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 i 21 (skrypt) ćwiczenie laboratoryjne nr 3 dla e-rolnictwa

Ćwiczenie 4 i 21 (skrypt) ćwiczenie laboratoryjne nr 3 dla e-rolnictwa Ćwiczenie 4 i 21 (skrypt) ćwiczenie laboratoryjne nr 3 dla e-rolnictwa Właściwości i budowa węglowodanów. Sacharydy są podstawową i bardzo zróżnicowaną grupą związków naturalnych występujących we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja

Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja mgr inż. Daniel Lewandowski promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta Wrocław 2005 Dla rodziców, dzįeki których pomocy udałomisįetakłatwoprzebyćtak

Bardziej szczegółowo