Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej"

Transkrypt

1 Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej Ewa Wender-Ożegowska 1, Małgorzata Sporna 2, Agnieszka Zawiejska 1, Agnieszka Sporna 3, Jacek Brązert 1 1 Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2 Poradnia Diabetologiczna NFZ, Kalisz 3 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań Streszczenie: Cele. Celem pracy jest ocena występowania zespołu metabolicznego (ZM) u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej (gestational diabetes mellitus GDM). Pacjenci i metody. Wysłano 495 listów do pacjentek po przebytej GDM, leczonych w latach Odpowiedziały 153 pacjentki (30,9%), które stanowiły grupę badaną. Spośród nich 74 były już leczone z powodu cukrzycy, 5 miało rozpoznaną nieprawidłową tolerancję glukozy. U pozostałych 74 pacjentek przprowadzono test obciążenia 75 g glukozy, podobnie jak u pacjentek z grupy kontrolnej (stanowiło ją 155 wieloródek, leczonych w tym samym okresie w poradni przyklinicznej, u których nie stwierdzono GDM). U każdej badanej dokonano pomiaru parametrów lipidowych, ciśnienia tętniczego, obwodu talii, masy ciała i wzrostu, a także obliczono wskaźnik masy ciała (body mass index BMI). Zespół metaboliczny u badanych kobiet rozpoznawano na podstawie zmodyfikowanych kryteriów NCEP-ATP III z 2005 roku (obecność 3 spośród 5 czynników). Wyniki. Pacjentki z grupy badanej były starsze od ciężarnych z grupy kontrolnej (p <0,05), ich BMI był większy zarówno w momencie zajścia w ciążę, jak i po okresie obserwacji (p <0,0001). Zespół metaboliczny rozwinął się u 47 (30,7%) pacjentek z grupy badanej oraz u 8 (5,2%) z grupy kontrolnej (p <0,001). Grupa badana w porównaniu z grupą kontrolną znamiennie częściej manifestowała wszystkie składowe ZM w obu grupach stwierdzono odpowiednio: nieprawidłowy obwód talii 57,5% oraz 36,7% (p <0,005), nadciśnienie tętnicze 18,9% oraz 1,9% (p <0,001), zwiększoną glikemię na czczo 79,1% oraz 1,9% (p <0,0001), zwiększone stężenie triglicerydów 21,6% oraz 2,6% (p <0,0001), zmniejszone stężenie lipoprotein o dużej gęstości 11,1% oraz 2,6% (p <0,005). Wnioski. Pacjentki po przebytej GDM stanowią grupę obciążoną dużym ryzykiem rozwoju zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz ZM po ciąży. W związku z tym powinno się je objąć regularną opieką specjalistyczną, mającą na celu wczesne wykrycie zaburzeń metabolicznych i włączenie odpowiedniego leczenia. Słowa kluczowe: cukrzyca ciążowa, wskaźniki ryzyka, zespół metaboliczny WPROWADZENIE Cukrzyca ciążowa (gestational diabetes mellitus GDM) to każdy rodzaj zaburzeń gospodarki węglowodanowej, który wystąpił lub został po raz pierwszy rozpoznany podczas ciąży niezależnie od tego, czy stosowano leczenie insuliną czy dietą, oraz od tego, czy zaburzenia te trwały, czy ustąpiły po zakończeniu ciąży. Do rozwoju cukrzycy ciążowej dochodzi na skutek zmian hormonalnych obserwowanych w czasie ciąży, głównie w jej drugiej połowie. W wyniku działania zwiększającego się stężenia estrogenów, progesteronu, prolaktyny oraz hormonów łożyskowych zaczyna narastać insulinoopor- Adres do korespondencji: dr hab. med. Ewa Wender-Ożegowska, Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny, ul. Polna 33, Poznań, tel.: , gpsk.am.poznan.pl Praca wpłynęła: Przyjęta do druku: Nie zgłoszono sprzeczności interesów. Pol Arch Med. Wewn. 2007; 117 (10): Copyright by Medycyna Praktyczna, Kraków 2007 ność i to zarówno pochodzenia obwodowego (dotycząca mięśni szkieletowych), jak i wątrobowego [1,2]. U podstaw insulinooporności komórek docelowych leży zmniejszenie wrażliwości receptorów insulinowych w tych komórkach oraz upośledzenie postreceptorowego działania insuliny, głównie w tkance mięśniowej [1-3]. Do wystąpienia insulinooporności w ciąży przyczynia się także rozkład insuliny przez łożyskowe insulinazy. Po porodzie u większości pacjentek z GDM zaburzenia w metabolizmie węglowodanów ustępują całkowicie, jednak po kilku latach u tych kobiet może dochodzić do rozwoju różnego stopnia nieprawidłowości w metabolizmie węglowodanów wraz z objawami jawnej klinicznie cukrzycy, jak również do rozwoju zespołu metabolicznego (ZM) [3-5]. Cukrzyca rozwijająca się po ciąży powikłanej GDM to głównie cukrzyca typu 2, choć u pewnej liczby pacjentek rozwija się cukrzyca typu 1. Rosnące znaczenie kliniczne i epidemiologiczne zespołu metabolicznego wynika zarówno z jego znacznego rozpowszechnienia, jak i ze zwiększonego ryzyka rozwoju miażdży- Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej 1

2 cy, cukrzycy typu 2 i powikłań sercowo-naczyniowych występujących w przebiegu tej choroby. Według zmodyfikowanych kryteriów NCEP-ATP III z 2005 roku, do rozpoznania ZM niezbędne jest stwierdzenie co najmniej trzech z poniższych nieprawidłowości: otyłość brzuszna określana jako obwód talii u kobiety >88 cm, stężenie triglicerydów we krwi >150 g/dl, stężenie cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości (high-density lipoproteins HDL) <50 mg/dl, ciśnienie tętnicze 130/ 85 mm Hg i glikemia na czczo 100 mg/dl [6]. Wczesna identyfikacja składowych ZM i zintegrowane działania profilaktyczne i farmakologiczne mają na celu redukcję śmiertelności i chorobowości sercowo-naczyniowej oraz poprawę jakości życia znacznego odsetka populacji. Celem pracy jest ocena występowania ZM u kobiet po przebytej GDM. PACJENCI I METODY Grupę badaną stanowiło 495 pacjentek, które leczono w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych z powodu GDM w latach Wysłano 495 listów, na które pozytywnie odpowiedziały 153 pacjentki (30,9%). Spośród 79 pacjentek z przebytą GDM większość była już leczona z powodu rozwiniętej cukrzycy (n = 74), a część z powodu rozpoznanej nieprawidłowej tolerancji węglowodanów (n = 5). Pozostałe 74 pacjentki poddano badaniu oceniającemu gospodarkę węglowodanową. Grupę kontrolną stanowiło 155 pacjentek, które urodziły dzieci w latach i pozostawały pod opieką Poradni Przyklinicznej Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Poznaniu. Włączano do badania tylko te pacjentki, u których w okresie ciąży diagnostyka w kierunku GDM wypadła negatywnie i które zgodziły się na udział w badaniu. U każdej pacjentki oceniono następujące parametry: wiek, czas, jaki minął od ciąży powikłanej GDM (w grupie badanej), ciśnienie tętnicze, wskaźnik masy ciała (body mass index BMI) przed pierwszą ciążą oraz po okresie obserwacji, stopień tolerancji węglowodanów (w teście obciążenia 75 g glukozy), wywiad położniczy, wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy. Metodyka badania Do badania każda pacjentka zgłaszała się na czczo, stosując przez 3 dni poprzedzające badanie typową dietę o zawartości węglowodanów >150 g/d (przy normalnym poziomie aktywności fizycznej). U każdej badanej oznaczono we krwi żylnej stężenie triglicerydów oraz frakcji HDL-cholesterolu, a także wykonano test obciążenia 75 g glukozy (jeśli pacjentka nie chorowała do tej pory na cukrzycę). Badania laboratoryjne prowadzono w centralnym laboratorium w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Stężenie glukozy w krwi żylnej było oznaczane metodą enzymatyczną (przy użyciu heksokinazy) zestawami Roche Diagnostics z wykorzystaniem analizatora Hitachi 912. Stężenie HDL-cholesterolu oraz triglicerydów oznaczano przy użyciu zestawów Roche Diagnostics (HDL-C plus, Triglicerydy GPO-PAP), wykorzystując to samo urządzenie. Interpretacji wyników testu obciążenia glukozą dokonano na podstawie norm Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego opublikowanych w 2006 roku [7]. Zespół metaboliczny rozpoznano na podstawie zmodyfikowanych kryteriów NCEP-ATP III z 2005 roku [6]. Do rozpoznania konieczne było stwierdzenie co najmniej trzech z poniższych nieprawidłowości: 1) otyłość brzuszna określana jako obwód talii 88 cm 2) glikemia na czczo 100 mg/dl lub terapia hipoglikemizująca 3) ciśnienie tętnicze: 130 mm Hg skurczowe lub 85 mm Hg rozkurczowe, lub terapia hipotensyjna u chorych na nadciśnienie tętnicze 4) triglicerydy 150 mg/dl lub terapia hipertriglicerydemii 5) cholesterol HDL <50 mg/dl u kobiet lub odpowiednia terapia. Protokół badania został zatwierdzony przez Komisję Bioetyczną Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a wszystkie pacjentki wyraziły zgodę na udział w badaniu. Analiza statystyczna Uzyskane dane analizowano przy użyciu programu statystycznego STATISTICA 6.0. Wyniki przedstawiono jako wartości średnie ± odchylenie standardowe. Normalność rozkładu sprawdzano testem Kołmogorowa i Smirnowa. Do porównania wartości średnich badanych parametrów o rozkładzie normalnym stosowano test t Studenta, a w grupach bez rozkładu normalnego zastosowano test U Manna i Whitney a. Dla porównania danych jakościowych między dwoma grupami przeprowadzono nieparametryczny test niezależności χ 2. Dla porównania danych w kilku podgrupach stosowano test ANOVA rang Kruskala i Wallisa. Za znamienne statystycznie uznano wyniki, w których p <0,05. WYNIKI W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę grupy badanej oraz grupy kontrolnej. Średni okres czasu, jaki minął od ciąży, w której prowadzono diagnostykę w kierunku cukrzycy ciążowej, to w grupie badanej 6,0 ±2,7 roku, a w grupie kontrolnej 5,1 ±2,7 roku (p <0,05). Pacjentki z grupy badanej były znamiennie starsze od ciężarnych z grupy kontrolnej. Znamiennie większy był również ich BMI w momencie zajścia w ciążę. Tendencja do nadwagi utrzymywała się również w okresie po ciąży. Aż 35% ciężarnych z cukrzycą ciążową podawało w wywiadzie występowanie cukrzycy u krewnych 1. stopnia, podczas gdy w grupie kontrolnej tylko 9% (p <0,0001). 2 POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2007; 117 (10)

3 Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej i grupy kontrolnej długość obserwacji (lata) wiek pacjentek w pierwszej ciąży (lata) BMI przed badaną ciążą (kg/m 2 ) BMI po okresie obserwacji (kg/m 2 ) cukrzyca u krewnych 1. stopnia Grupa badana Grupa kontrolna 6,0 ±2,7 5,1 ±2,7 <0,05* 28,3 ±6,0 26,5 ±3,7 <0,05 26,0 ±5,7 21,2 ±2,3 <0, ,6 ±6,0 21,7 ±2,3 <0, (35,3) 14 (9,0) <0,0001** * test U Manna i Whitney a ** test χ 2 Dane wyrażono jako liczbę ±odchylenie standardowe lub odsetek. BMI wskaźnik masy ciała (body mass index) Kryteria ZM spełniało znamiennie więcej pacjentek z grupy badanej aniżeli z grupy kontrolnej (odpowiednio 30,7% i 5,2%; p <0,001). W tabeli 2 przedstawiono występowanie poszczególnych składowych ZM w obu analizowanych grupach kobiet. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie elementy ZM występowały znamiennie częściej w grupie badanej aniżeli w grupie kontrolnej. Najczęściej, bo aż u 79% pacjentek z grupy badanej, stwierdzano zwiększoną wartość glikemii na czczo. Kolejny parametr ZM, który obserwowano u ponad 50% z grupy badanej, to powiększony obwód talii. Wiadomo, że właśnie otyłość jest jednym z uznanych czynników ryzyka cukrzycy i innych zaburzeń metabolicznych. W tabeli 3 przeanalizowano BMI przed i po ciąży w obu grupach pacjentek. Wykazano znamiennie częstsze występowanie nadwagi (28,1%) i otyłości (22,2%) u kobiet z GDM w stosunku do kobiet z grupy kontrolnej odpowiednio 5,2% i 1,2% (p <0,00001). Prawidłową masę ciała stwierdzono natomiast u 45,8% kobiet z grupy badanej i u 86,5% kobiet z grupy p kontrolnej. Po ciąży wykazano, że u kobiet z grupy badanej znamiennie częściej niż w grupie kontrolnej utrzymywała się nadwaga (odpowiednio 24,8% i 8,4%) oraz otyłość (odpowiednio 32% i 0%). U 2% pacjentek po przebytej GDM występowała otyłość olbrzymia (BMI >40). W tabeli 4 przedstawiono wyniki tolerancji węglowodanów w badanych grupach ciężarnych. W grupie po przebytej GDM 79 pacjentek miało zdiagnozowane zaburzenia tolerancji węglowodanów: pod postacią cukrzycy 74 (48,4%) pacjentek, a 5 (3,3%) pod postacią nieprawidłowej tolerancji węglowodanów. W wyniku obecnie przeprowadzonego badania uzyskano następujący wynik: spośród pozostałych pacjentek, których po ciąży nie poddano badaniu gospodarki węglowodanowej, 12 (7,8%) spełniało kryteria cukrzycy, 7 (4,5%) nieprawidłowej tolerancji węglowodanów, a 26 (17%) zwiększonej glikemii na czczo. Z całej grupy po przebytej GDM tylko 29 (19%) pacjentek uzyskało prawidłowe wyniki glikemii w teście obciążenia glukozą. W grupie kontrolnej natomiast 98,1% kobiet spełniało kryteria prawidłowej tolerancji węglowodanów, a u 2 kobiet (1,3%) rozpoznano cukrzycę. W dalszym etapie pracy przeanalizowano występowanie ZM w grupie badanej, w zależności od stwierdzonych zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Tabela 5 przedstawia parametry zespołu metabolicznego w analizowanej grupie pacjentek po przebytej cukrzycy ciążowej. Wśród kobiet, które po ciąży poddały się badaniu, i u których rozpoznano cukrzycę, 24 (32,3%) pacjentki spełniały kryteria ZM. Na uwagę zasługuje duży BMI w tej podgrupie. Należy zwrócić uwagę, że ZM wystąpił u 17,2% kobiet bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej, u 15,4 % ze stwierdzoną zwiększoną glikemią na czczo, u 58,3% pacjentek z zaburzoną tolerancją glukozy (impaired glucose tolerance IGT) oraz u 58,3% ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. Pacjentki bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej w chwili badania miały znamiennie najmniejszy BMI, najmniejsze średnie ciśnienie skurczowe oraz średnie stężenie triglicerydów. W podgrupach pacjentek z wykrytymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej na uwagę zasługuje przede wszystkim wyraźna tendencja do hipertriglicerydemii. Tabela 2. Wykładniki zespołu metabolicznego w badanych grupach kobiet Badany parametr Grupa badana obwód talii >88 cm 88 (40)* (57,5) 57 (36,7) <0,005 nadciśnienie tętnicze 130/85 mm Hg 29 (14)* (18,9) 3 (1,9) <0,001 glikemia na czczo 100 mg/dl 121 (42) # (79,1) 3 (1,9) <0,0001 triglicerydy >1,7 mmol/l (150 mg/dl) 33 (13)* (21,6) 4 (2,6) <0,0001 HDL-cholesterol <1,03 mmol/l (<50 mg/dl)) 17 (7)* (11,1) 4 (2,6) <0,005 * grupa z nierozpoznanymi do czasu badania zaburzeniami gospodarki węglowodanowej ** test χ 2 # 3 pacjentki z zaburzoną tolerancją glukozy miały prawidłową glikemię na czczo Dane wyrażono jako liczbę i odsetek. HDL lipoproteiny o dużej gęstości (high-density lipoproteins) p** Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej 3

4 OMÓWIENIE Pierwsza dekada XXI wieku to okres gwałtownego wzrostu problemu otyłości, zwłaszcza u kobiet. Zaobserwowano wzrost częstości tego problemu o 74% w stosunku do lat 90. ubiegłego stulecia [8]. Z dostępnych doniesień wynika, że właśnie otyłość i towarzysząca jej cukrzyca typu 2 są głównymi przyczynami zwiększonego ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, szczególnie u kobiet [8,9]. Według definicji zespół metaboliczny rozpoznajemy wówczas, gdy u badanej osoby stwierdza się występowanie trzech spośród pięciu parametrów: otyłości brzusznej, zwiększonego stężenia triglicerydów, zmniejszonego stężenia frakcji HDL- cholesterolu, zwiększonego ciśnienia tętniczego oraz zwiększonego poziomu glikemii na czczo. Te kryteria spełniło około 47 mln Amerykanów, przede wszystkim w związku z 61% wzrostem otyłości w latach [8]. Jak wiadomo, ZM towarzyszy bardzo często insulinooporności, w związku z czym grupa kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej zarówno z uwagi na istniejącą insulinooporność, jak i bardzo częstą nadwagę lub otyłość wydaje się w szczególny sposób zagrożona rozwojem zespołu metabolicznego. Do badania zgłosiła się tylko 1/3 zaproszonych, co może niestety świadczyć o małej świadomości zagrożenia chorobą. Wśród kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej, które zgłosiły się do badania, cechy ZM prezentowało 47 (30,7%), podczas gdy w grupie kontrolnej znamiennie mniej 5,2%. Spośród elementów ZM najczęściej występowała zwiększona glikemia na czczo oraz zwiększony obwód talii. Na uwagę zasługuje fakt, że w grupie kontrolnej obwód talii >88 cm stwierdzono u ponad 1/3 badanych. Jak już powiedziano, jednym z najistotniejszych czynników ryzyka rozwoju zarówno zaburzeń gospodarki węglowodanowej, jak i zespołu metabolicznego jest właśnie nadmierna masa ciała pacjentek [8-10]. Przeprowadzone badania wykazały, że kobiety z cukrzycą ciążową znamiennie częściej w stosunku do grupy kontrolnej manifestowały nadwagę i otyłość, które to zaburzenia w większości przypadków utrzymywały się bądź nawet nasilały po okresie ciąży. Aż u 38% z tych pacjentek współczynnik masy ciała przekraczał wartość 29 kg/ m 2, a 2% manifestowało otyłość olbrzymią. Wyniki Nurses Heart Study (NHS) wyraźnie wskazują na zwiększenie śmiertelności u kobiet z BMI >29 kg/m 2 [11,12]. Otyłość jest również niezależnym czynnikiem ryzyka Tabela 3. Wskaźnik masy ciała (BMI) u pacjentek z cukrzycą ciążową oraz w grupie kontrolnej (przed badaną ciążą i po okresie obserwacji) BMI (kg/m 2 ) Przed ciążą Po okresie obserwacji GDM GDM <18,5 6 (3,9) 11 (7,1) 3 (1,9) 6 (3,9) 18,5 24,9 70 (45,8) 134 (86,5)* 63 (41,2) 136 (87,7)* 25,0 29,9 43 (28,1) 8 (5,2)* 38 (24,8) 13 (8,4)* >30 34 ( 22,2) 2 (1,2)* 49 (32) >35 9 (5,9) 0* >40 3 (2,0) * Test χ 2 p <0,0001 Dane wyrażono jako liczbę i odsetek. GDM cukrzyca ciążowa (gestational diabetes mellitus) Tabela 4. Rodzaj zaburzeń gospodarki węglowodanowej w grupie badanej i w grupie kontrolnej Grupa badana Wynik prawidłowy IFG IGT DM 29 (19) 26 (17) 7 (4,5) 12 (7,8) 152 (98,1) 0 1 (0,6) 2 (1,3) 0 Zaburzenia gospodarki węglowodanowej zdiagnozowane przed prowadzonym badaniem (po ciąży) 79 (74 DM + 5 IGT; 48,4 + 3,3) DM = 86 (56,2) * pacjentki z IGT rozpoznaną przed prowadzonym badaniem DM cukrzyca (diabetes mellitus), IFG nieprawidłowa glikemia na czczo (impaired fasting glycemia), IGT zaburzona tolerancja glukozy (impaired glucose tolerance) 4 POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2007; 117 (10)

5 choroby niedokrwiennej serca (coronary heart disease CHD), co wykazano zarówno we Framingham Heart Study, jak i w cytowanym powyżej NHS [11]. W badaniach tych stwierdzono 3,3-krotne zwiększenie ryzyka zachorowania na CHD w grupie kobiet z BMI >29 kg/m 2. Ryzyko zachorowania na CHD oceniono również w stosunku do współczynnika talia/biodra i wykazano, że parametr ten jest czulszym niż sam BMI predyktorem ryzyka zachorowania na CHD [11]. Należy pamiętać, że otyłość jest nie tylko jedną ze składowych ZM, ale stanowi także czynnik ryzyka niektórych chorób nowotworowych, jak choćby raka endometrium czy raka sutka, oraz chorób pęcherzyka żółciowego [13-15]. Do występowania jawnych objawów cukrzycy dochodzi u około 50% kobiet obciążonych GDM w ciągu niespełna 10 lat [3,16]. W badanej przez nas grupie zapadalność na różnego stopnia zaburzenia gospodarki węglowodanowej po przebytej GDM sięgała 81% były to kolejno: cukrzyca (56,2%), nieprawidłowa glikemia na czczo (17%) oraz IGT (7,8%). W grupie kontrolnej zaburzenia tolerancji węglowodanów o różnym nasileniu wystąpiły u 1,9% pacjentek. Czas obserwacji był stosunkowo krótki wynosił średnio 6 lat; im dłuższy jest okres obserwacji po porodzie, tym, zgodnie z oczekiwaniami, większy jest procent pacjentek, u których dojdzie do zaburzeń tolerancji węglowodanów. Inni polscy autorzy w podobnym jak w naszym badaniu okresie obserwacji (5 6 lat) stwierdzili występowanie cukrzycy po ciąży powikłanej GDM u około 50% badanych [16,17]. Wśród pacjentek, które zgłosiły się do badania z już rozpoznanymi po ciąży zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, cechy ZM stwierdzono u 24 (32,3%) badanych z cukrzycą oraz u 4 (80%) badanych z IGT. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wśród kobiet z IGT wykazano duże średnie stężenie triglicerydów, w związku z czym grupa tych kobiet powinna być również objęta dalszą obserwacją i leczeniem ZM. Już pod koniec lat 80. Reaven [18] zwracał uwagę, że nawet umiarkowanie zwiększone stężenie triglicerydów jest jedną z kluczowych składowych ZM prowadzącą do rozwoju kolejnych zaburzeń metabolicznych i stanowi niezależny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Zmniejszanie tego ryzyka jest obecnie jednym z celów leczenia chorych na cukrzycę, dlatego też ocena lipidowych czynników ryzyka powinna być istotnym elementem monitorowania leczenia. Na kolejnym etapie badania przeanalizowano składowe ZM w grupie tych pacjentek, które do tej pory nie poddały się po ciąży badaniu w kierunku diagnostyki cukrzycy i ZM. Okazało się, że pacjentki, u których w chwili obecnej wykryto cukrzycę, prezentowały najczęściej również objawy ZM. Tylko u 29 pacjentek, które poddały się badaniu po ciąży, czyli u 19% z wszystkich badanych kobiet po przebytej GDM, nie wykryto nawet najmniejszych nieprawidłowości w gospodarce węglowodanowej. Pacjentki te charakteryzował mały BMI, prawidłowe ciśnienie tętnicze oraz prawidłowe stężenia triglicerydów i frakcji HDL-cholesterolu. Przedstawione wyniki dowodzą, że pacjentki po przebytej cukrzycy ciążowej stanowią grupę ryzyka rozwoju zarówno zaburzeń gospodarki węglowodanowej, jak i ZM w późniejszym życiu. Niepokojący jest fakt, że tylko 1/3 zaproszonych zgłosiła się na badanie, jak również fakt, że spośród tych, które się zgłosiły, blisko połowa nie poddała się po ciąży analizie gospodarki węglowodanowej. Świadczy to niestety o niedostatecznej jeszcze wiedzy pacjentek (ale często także lekarzy) o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą przebycie cukrzycy ciążowej. Coraz częściej podnosi się bowiem fakt, że rozwój cukrzycy ciążowej (zaburzona tolerancja węglowodanów w czasie ciąży) powinien być traktowany jako stan przedcukrzycowy ze wszystkimi potencjalnymi konsekwencjami w przyszłości, czyli arterosklerozą, otyłością, dyslipidemią, zaburzeniami fibrynolizy, a w późniejszym życiu z cukrzycą i chorobą niedokrwienną serca. Wczesne wykrycie tych zaburzeń mogłoby pozwolić na wdrożenie odpowiedniego postępowania zarówno profilaktycznego (zmiany stylu życia), jak i terapeutycznego dla zapobieżenia Tabela 5. Wybrane wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej w zależności od wykrytych zaburzeń () Badany parametr zespół metaboliczny Pacjentki bez zaburzeń n = 29 Cukrzyca leczona po ciąży n = 74 Cukrzyca wykryta w chwili badania n = 12 IGT n = 12 IFG n = 26 5 (17,2) 24 (32,4) 7 (58,3) 7 (58,3) 4 (15,4) BMI (kg/m 2 ) 23,4 ±3,9 32,0 ±17,0 29,5 ±7,1 28,3 ±5,6 27,0 ±5,9 średnie ciśnienie skurczowe (mm Hg) średnie ciśnienie rozkurczowe (mm Hg) triglicerydy (mg/dl) 118 ± ± ± ± ±12 77 ±10 85 ±9 85 ±9 84 ±14 82 ±12 94 ±52,2 153,2 ±74,1 168,5 ±112,9 (52 437) 143,6 ±108,1 (58 359) 93,8 ±71,3 (29 382) HDL-cholesterol (mg/dl) 66 ±13,5 58,9 ±18 60,8 ±14,1 62,6 ±19,8 65,5 ±16,2 Dane wyrażono jako liczbę ±odchylenie standardowe lub odsetek. Skróty jak w tabelach 1 i 2 Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej 5

6 rozwoju pełnoobjawowej cukrzycy i wszystkich objawów zespołu metabolicznego. Wnioski z przeprowadzonego badania są następujące: 1) pacjentki po przebytej GDM stanowią grupę obciążoną dużym ryzykiem rozwoju zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz zespołu metabolicznego po ciąży 2) pacjentki po przebytej GDM powinny być objęte regularną opieką specjalistyczną mającą na celu wczesne wykrycie zaburzeń metabolicznych i włączenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego. PIŚMIENNICTWO 1. Catalano PM, Tyzbir ED, Wolfe RR, et al. Carbohydrate metabolism during pregnancy. Am J Physiol. 1993; 264: E60-E Crenshaw C Jr. Fetal glucose metabolism. Clin Obstet Gynecol.1970; 13, Malinowska-Polubiec A, Czajkowski K. Ryzyko cukrzycy po przebytej cukrzycy ciążowej przegląd piśmiennictwa. Diabet Prakt. 2005; 6: Tatoń J, Czech A. Diabetologia. Warszawa, PZWL, 2001; 2: Petersen J, S, Dyrberg T, Damm P, et al. GAD65 autoantibodies in women with gestational or insulin dependent diabetes mellitus diagnosed during pregnancy. Diabetologia. 1996; 39: Stone NJ, Bilek S, Rosenbaum S. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III, or ATP III). Am J Cardiol, 2005; 22 (4A): E Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabet Dośw Klin. 2006; 6 (Suppl A): A1-A Steinbaum SR. The metabolic syndrome: an emerging health epidemic in women. Prog Cardiovasc Diseases. 2004; 46: Hu FB. Overweight and obesity in women: health risk and consequences. J Womens Health (Larchmt). 2003; 12: Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalance of the metabolic syndrome among US adults; findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA. 2002; 287: Meigs JB, D Agostino RB Sr, Wilson PW, et al. Risk variable clustering in the insulin resistance syndrome. The Framingham Offspring Study. Diabetes. 1997; 46: Hu FB, Stampfer MJ, Solomon CG, et al. The impact of diabetes mellitus on mortality from all causes and coronary heart disease in women: 20 years of follow-up. Arch Intern Med. 2001; 161: Manson JE, Willett WC, Stampfer MJ, et al. Body weight and morality among women. N Engl J Med.1995; 333: Iemura A, Douchi T, Yamamoto S, et al. Body fat distribution as a risk factor of endometrial cancer. J Obstet Gynaecol Res. 2000; 26: Willett WC, Dietz WH, Colditz GA. Guidelines for healthy weight. N Engl J Med. 1999; 341: Cypryk K, Loba J, Wilczyński J, et al. Ocena gospodarki węglowodanowej u kobiet z przebytą cukrzycą ciężarnych. Ginekol Pol.1994; 65: Wójcikowski C. Cukrzyca ciężarnych problem końca XX wieku. Diabet Pol. 1997: Reaven GM. Are insulin resistance and/or compensatory hyperinsulinemia involved in the etiology and clinical course of patients with hypertension? Int J Obes Metab Disord. 1995; 19 (Suppl 1): S2-S5. 6 POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2007; 117 (10)

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie 3 Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie Samokontrolne, przesiewowe rozpoznanie ryzyka stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy utajonej mogą wykonać pacjenci w swoich rodzinach. W praktyce

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2

PROGRAM ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Załącznik Nr 1 do Umowy Nr z dnia PROGRAM ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Łódź, listopad 2009 rok Podstawa prawna: Art. 55 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy Nadwaga i otyłość Retinopatia

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY 10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY FAKT 1. Około 347 mln ludzi na świecie choruje na cukrzycę. Istnieje rosnąca globalna epidemia cukrzycy, u której podłoża leży szybki przyrost przypadków nadwagi i otyłości

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Powikłania cukrzycy Retinopatia PRZEWLEKŁE POWIKŁANIA CUKRZYCY Cukrzyca najczęściej z powodu wieloletniego przebiegu może prowadzić do powstania tak zwanych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE Katarzyna Myszka Podgórska Ocena częstości występowania zespołu metabolicznego u osób z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy z prawidłową aktywnością hormonalną

Bardziej szczegółowo

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez:

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: 2 Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Hipercholesterolemia najgorzej kontrolowany czynnik ryzyka w Polsce punkt widzenia lekarza rodzinnego

Hipercholesterolemia najgorzej kontrolowany czynnik ryzyka w Polsce punkt widzenia lekarza rodzinnego XVI Kongres Medycyny Rodzinnej Kielce, 2 5 czerwca 2016 Prof. UJ dr hab. med. Adam Windak Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej CM UJ Wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Hipercholesterolemia

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92 Magdalena Szopa Związek pomiędzy polimorfizmami w genie adiponektyny a wybranymi wyznacznikami zespołu metabolicznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć Kierownik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawski Uniwersytet Medyczny SP CSK ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa Tel. 599 25 83; fax: 599 25 82 Kierownik: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak Warszawa, 24.08.2016r.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca. epidemia XXI wieku

Cukrzyca. epidemia XXI wieku Cukrzyca epidemia XXI wieku Typy cukrzycy Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 1 (Insulinozależna, Młodzieńcza) Cukrzyca ciążowa i przedciążowa Cukrzyca noworodków (wrodzona i przejściowa) Cukrzyca typu LADA

Bardziej szczegółowo

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Badanie nr: GLIME_L_00670 przeprowadzenie i opracowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Występowanie czynników ryzyka cukrzycy typu 2 u krewnych chorych

Występowanie czynników ryzyka cukrzycy typu 2 u krewnych chorych PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Agata Bronisz 1, Katarzyna Rotkiewicz 2, Elżbieta Głuch 2, Marta Pilaczyńska-Cemel 2, Aleksandra Słonina 2, Marek Bronisz 3, Justyna Jaraczewska 2, Agnieszka Radziejewska

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego.

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Konferencja otwierająca realizację projektu. Wieruszów, 28.04.2015 DLACZEGO PROFILAKTYKA?

Bardziej szczegółowo

Rozpowszechnienie dyslipidemiii leczenie zaburzeń lipidowych wśród lekarzy POZ

Rozpowszechnienie dyslipidemiii leczenie zaburzeń lipidowych wśród lekarzy POZ Rozpowszechnienie dyslipidemiii leczenie zaburzeń lipidowych wśród lekarzy POZ w Polsce. Badanie LIPIDOGRAM 5 LAT dr n. med. Jacek Jóźwiak KLRWP, Poznań 2013 Cel Celem strategicznym badań LIPIDOGRAM była

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 2 Jeśli otrzymałeś tę ulotkę, prawdopodobnie zmagasz się z problemem cukrzycy. Musisz więc odpowiedzieć sobie na pytania: czy wiesz, jak żyć z cukrzycą? Jak postępować w wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Chorób Serca. Cukrzyca. Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii

Śląskie Centrum Chorób Serca. Cukrzyca. Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii Śląskie Centrum Chorób Serca Cukrzyca Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii Warszawa 26.11.2014 Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy Nadwaga i otyłość Retinopatia Neuropatia

Bardziej szczegółowo

1) Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy. 1. Opis problemu zdrowotnego

1) Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy. 1. Opis problemu zdrowotnego 1) Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy. 1. Opis problemu zdrowotnego Cukrzyca jest to schorzenie metaboliczne o różnorodnej etiologii, charakteryzujące się przewlekłą

Bardziej szczegółowo

Czynniki predysponujące do wystąpienia cukrzycy u kobiet w ciąży

Czynniki predysponujące do wystąpienia cukrzycy u kobiet w ciąży Joanna Konarzewska 1, Beata Królikowska 1, Jarosław Olszewski 2, Krzysztof Łukaszuk 1, Czesław Wójcikowski 1 PRACA ORYGINALNA 1 Zakład Endokrynologii Ginekologicznej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych

Bardziej szczegółowo

Kinga Janik-Koncewicz

Kinga Janik-Koncewicz Kinga Janik-Koncewicz miażdżyca choroby układu krążenia cukrzyca typu 2 nadciśnienie choroby układu kostnego nowotwory Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że około 7-41% nowotworów jest spowodowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) objęcie przez świadczeniodawcę Programem świadczeniobiorców,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: DIETETYK przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości

Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości Dr n. med. Iwona Jakubowska Oddział Diabetologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Woj,. Szpital Zespolony Im. J. Śniadeckiego w Białymstoku DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

ROZPOWSZECHNIENIE ZESPOŁU METABOLICZNEGO ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEGO SKŁADOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM U OSÓB W WIEKU 30 65 LAT

ROZPOWSZECHNIENIE ZESPOŁU METABOLICZNEGO ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEGO SKŁADOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM U OSÓB W WIEKU 30 65 LAT Nowiny Lekarskie 2009, 78, 1, 3 7 ANDRZEJ SZCZEPANIAK 1, BARBARA CZEKALSKA 1, MARTA GLURA 2, HANNA STANKOWIAK-KULPA 1, MARIAN GRZYMISŁAWSKI 1 ROZPOWSZECHNIENIE ZESPOŁU METABOLICZNEGO ORAZ POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski. Beata Piwońska-Solska

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski. Beata Piwońska-Solska Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Beata Piwońska-Solska Ocena ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u chorych z rozpoznaną w latach 1998-2000 nieprawidłową tolerancją glukozy lub nieprawidłową

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH CUKRZYCA.? cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynika

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków 1 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie oceny naukowej dotyczącej kwasu nikotynowego/laropiprantu

Bardziej szczegółowo

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Cel wykonywania badań przesiewowych Jak powinna postępować każda kobieta? U jakich

Bardziej szczegółowo

Dostępność innowacyjnych metod ciągłego monitorowania glukozy

Dostępność innowacyjnych metod ciągłego monitorowania glukozy Dostępność innowacyjnych metod ciągłego monitorowania glukozy Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Konflikt interesów Wykłady i seminaria dla firmy

Bardziej szczegółowo

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Wacław Karakuła Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii U.M. w Lublinie Kierownik Kliniki prof. Tomasz Zubilewicz Lublin, 27.02.2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.

LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 701 Poz. 9 Załącznik B.64. LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9)

Bardziej szczegółowo

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez:

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: 2 Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Leczenie nowo rozpoznanej cukrzycy typu 2 w Polsce a najnowsze wytyczne. Wyniki polskiego badania ARETAEUS1 komentarz

Leczenie nowo rozpoznanej cukrzycy typu 2 w Polsce a najnowsze wytyczne. Wyniki polskiego badania ARETAEUS1 komentarz PRACA POGLĄDOWA ISSN 1640 8497 Władysław Grzeszczak Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu Leczenie nowo rozpoznanej cukrzycy typu 2

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia.

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział lekarski

Bardziej szczegółowo

Cardiovascular risk factors in young adult population in rural area in north-eastern Poland

Cardiovascular risk factors in young adult population in rural area in north-eastern Poland Cardiovascular risk factors in young adult population in rural area in north-eastern Poland Czynniki ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego u młodych osób dorosłych w środowisku wiejskim w północnowschodniej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Korzeniowska, Anna Jabłecka Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Katarzyna Korzeniowska, Anna Jabłecka Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 19.02.2009 Poprawiono: 04.03.2009 Zaakceptowano: 05.03.2009 Cukrzyca (Część II) Diabetes (Part II) Katarzyna Korzeniowska, Anna Jabłecka Zakład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP I (wypełni pielęgniarka) Imię i nazwisko:... Adres:... PESEL Wzrost:...cm Wykształcenie:... Masa ciała:...kg Zawód wykonywany:... Obwód talii:...cm

Bardziej szczegółowo

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Marzena Woźniak Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Okresy ciąży i połogu są wymieniane

Bardziej szczegółowo

Największe wyzwania w diagnostyce zaburzeń lipidowych. Cholesterol LDL oznaczany bezpośrednio, czy wyliczany ze wzoru Friedewalna, na czczo czy nie?

Największe wyzwania w diagnostyce zaburzeń lipidowych. Cholesterol LDL oznaczany bezpośrednio, czy wyliczany ze wzoru Friedewalna, na czczo czy nie? Największe wyzwania w diagnostyce zaburzeń lipidowych. Cholesterol LDL oznaczany bezpośrednio, czy wyliczany ze wzoru Friedewalna, na czczo czy nie? Bogdan Solnica Katedra Biochemii Klinicznej Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

inwalidztwo rodzaj pracy

inwalidztwo rodzaj pracy Zdrowie jest najważniejsze Wykłady wraz z konsultacjami medycznymi realizowane przez Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bogufałów Źródło Baryczy w ramach wspierania realizacji zadania publicznego przez

Bardziej szczegółowo

Narodowy Test Zdrowia Polaków

Narodowy Test Zdrowia Polaków Raport z realizacji projektu specjalnego MedOnet.pl: Narodowy Test Zdrowia Polaków Autorzy: Bartosz Symonides 1 Jerzy Tyszkiewicz 1 Edyta Figurny-Puchalska 2 Zbigniew Gaciong 1 1 Katedra i Klinika Chorób

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011. STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia

Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011. STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011 STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia Cukrzyca pochłania około 15% wydatków na ochronę zdrowia w

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Odwrócenie upośledzonej tolerancji glukozy oraz nowych przypadków cukrzycy związanych z terapią diuretykami wyniki badania STAR-LET

Odwrócenie upośledzonej tolerancji glukozy oraz nowych przypadków cukrzycy związanych z terapią diuretykami wyniki badania STAR-LET ARTYKUŁ POGLĄDOWY BADANIA KLINICZNE. CO NOWEGO W HIPERTENSJOLOGII? Odwrócenie upośledzonej tolerancji glukozy oraz nowych przypadków cukrzycy związanych z terapią diuretykami wyniki badania STAR-LET Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Rola położnej w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą z cukrzycą Leokadia Jędrzejewska Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Kraków 20 21 maja 2011r. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Badanie Nr: BETAX_L_01459 Autorzy: Dr hab. n. med. Marek Kuch, Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie Michał

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób serca i naczyń

Epidemiologia chorób serca i naczyń Warszawa, 8.10.2007 Epidemiologia chorób serca i naczyń Codziennie w Polsce, na choroby układu sercowo-naczyniowego umiera średnio 476 osób. Co prawda w latach 90. udało się zahamować bardzo duży wzrost

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 1. Adres jednostki: Adres: Szpital im. Fr. Raszei, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych

Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Agata Bronisz, Katarzyna Napiórkowska, Aleksandra Srokosz, Małgorzata Sobiś-Żmudzińska, Roman Junik Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Uniwersytet Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 261/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. o projekcie programu zdrowotnego Program profilaktyki i wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016: HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016: Tematy wykładów: 1. Badania laboratoryjne w medycynie prewencyjnej. dr hab. Bogdan Solnica, prof. UJ 2. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa po zawale serca

Aktywność sportowa po zawale serca Aktywność sportowa po zawale serca Czy i jaki wysiłek fizyczny jest zalecany? O prozdrowotnych aspektach wysiłku fizycznego wiadomo już od dawna. Wysiłek fizyczny o charakterze aerobowym (dynamiczne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego współwyst występującego z innymi czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Nr rejestru: HOE 498_9004

Bardziej szczegółowo

LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.

LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 879 Poz. 133 Załącznik B.64. LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9)

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne w Jaworznie CUKRZYCA

Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne w Jaworznie CUKRZYCA Cukrzyca CUKRZYCA Cukrzyca jest przyczyną niedomagania i cierpienia około 60 mln. osób, które żyją z tą chorobą w Europejskim Regionie WHO. Stanowi również poważne obciążenie dla gospodarki i systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

ediab - Bezprzewodowa platforma ezdrowie wspomagająca terapię osób chorych na cukrzycę Krzysztof Brzostowski, Jarosław Drapała, Jerzy Świątek

ediab - Bezprzewodowa platforma ezdrowie wspomagająca terapię osób chorych na cukrzycę Krzysztof Brzostowski, Jarosław Drapała, Jerzy Świątek ediab - Bezprzewodowa platforma ezdrowie wspomagająca terapię osób chorych na cukrzycę Krzysztof Brzostowski, Jarosław Drapała, Jerzy Świątek II Konferencja i3: internet infrastruktury innowacje enauka

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe w kierunku nieprawidłowej gospodarki węglowodanowej u osób z czynnikami ryzyka cukrzycy

Badania przesiewowe w kierunku nieprawidłowej gospodarki węglowodanowej u osób z czynnikami ryzyka cukrzycy Zofia Ruprecht, Joanna Kłubo-Gwieździńska, Anna Kamińska, Katarzyna Kaczorowska, Maria Skibicka, Maciej Sikora, Roman Junik PRACA ORYGINALNA Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Molekularne i komórkowe podstawy treningu zdrowotnego u ludzi chorych na cukrzycę

Molekularne i komórkowe podstawy treningu zdrowotnego u ludzi chorych na cukrzycę Molekularne i komórkowe podstawy treningu zdrowotnego u ludzi chorych na cukrzycę Cukrzyca grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą

Bardziej szczegółowo

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013 Aneks 2 Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Opracowano we współpracy z dr.

Bardziej szczegółowo

Emilia Kolarzyk, Anna Janik, Jacek Kwiatkowski

Emilia Kolarzyk, Anna Janik, Jacek Kwiatkowski Kolarzyk Probl Hig E Epidemiol i wsp. Ocena 2011, ryzyka 92(4): zespołu 741-746 metabolicznego u dzieci z nadwagą i otyłością. Część I. Antropometryczne... 741 Ocena ryzyka zespołu metabolicznego u dzieci

Bardziej szczegółowo

Barbara Ślusarska, Monika Połetek Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki

Barbara Ślusarska, Monika Połetek Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki Barbara Ślusarska, Monika Połetek Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28, 11-17 2007 Wczesne Wykrywanie Czynników Ryzyka

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie tętnicze klucz do zdrowego serca. ciśnienia tętniczego składa się z dwóch odczytów ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

Ciśnienie tętnicze klucz do zdrowego serca. ciśnienia tętniczego składa się z dwóch odczytów ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Świadomość naszego zdrowia to oprócz odczuwania dolegliwości, wiedza na temat podstawowych parametrów pozwalających ocenić, czy nasz organizm funkcjonuje prawidłowo. Zapoznaj się z nimi i regularnie kontroluj

Bardziej szczegółowo

Program Nr 1: I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu:

Program Nr 1: I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu: Program Nr 1: Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miaŝdŝycy. I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu: Częstość cukrzycy typu 2 rośnie gwałtownie na całym świecie,

Bardziej szczegółowo

Częstość zaburzeń gospodarki węglowodanowej w badanej grupie osób z czynnikami ryzyka

Częstość zaburzeń gospodarki węglowodanowej w badanej grupie osób z czynnikami ryzyka PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Zofia Ruprecht, Anna Kamińska, Maria Skibicka, Roman Junik Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy Częstość zaburzeń gospodarki węglowodanowej

Bardziej szczegółowo

Światowe dni walki z cukrzycą. Lidzbark Welski

Światowe dni walki z cukrzycą. Lidzbark Welski Nowoczesne metody zapobiegania i leczenia cukrzycy Światowe dni walki z cukrzycą Lidzbark Welski 19.11.2016 dr hab n.med Ewa Pańkowska prof. nadzw. diabetolog,pediatra Instytut Diabetologii Warszawa www.instytutdiabetologii.pl

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 110/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. o projekcie programu Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna u chorych z nadciśnieniem tętniczym II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

Aktywność fizyczna u chorych z nadciśnieniem tętniczym II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK Aktywność fizyczna u chorych z nadciśnieniem tętniczym II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 1 Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego ( 140/90 mmhg) Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego UWAGA NATPOL

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia cukrzycy

Epidemiologia cukrzycy Cukrzyca kiedyś Epidemiologia Epidemiologia - badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI,58 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI,58 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI,58 SECTIO D 2005 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Katedrze Medycyny Rodzinnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kalkulacja bolusów w pompach insulinowych

Automatyczna kalkulacja bolusów w pompach insulinowych Automatyczna kalkulacja bolusów w pompach insulinowych Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Kliniczny Oddział Diabetologii i Pediatrii Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Funkcjonalna insulinoterapia

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Leczenie nadciśnienia tętniczego versus leczenie chorego

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA NARASTAJĄCY PROBLEM SPOŁECZNY. Marlena Rożen

CUKRZYCA NARASTAJĄCY PROBLEM SPOŁECZNY. Marlena Rożen CUKRZYCA NARASTAJĄCY PROBLEM SPOŁECZNY Marlena Rożen CO TO JEST CUKRZYCA? Cukrzyca łacińska nazwa: Diabetes mellitus, ma związek z metabolizmem organizmu to choroba związana z odżywianiem, trawieniem i

Bardziej szczegółowo

David Levy. P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA

David Levy. P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA David Levy P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA David Levy m d P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA Redakcja naukowa tłumaczenia prof. dr hab. n. med. W ALDEM AR KARNAFEL Z języka angielskiego tłumaczyła dr

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia gospodarki węglowodanowej. przewlekłemu zapaleniu trzustki.

Zaburzenia gospodarki węglowodanowej. przewlekłemu zapaleniu trzustki. PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Agnieszka Niebisz, Karolina Pladzyk, Mariusz Jasik, Waldemar Karnafel Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w Warszawie Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

DBAJMY O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ NASZYCH DZIECI

DBAJMY O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ NASZYCH DZIECI DBAJMY O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ NASZYCH DZIECI Nadwaga i otyłość ukształtowana w wieku dziecięcym niesie za sobą zwiększone ryzyko utrzymania się w wieku dojrzewania i po osiągnięciu dorosłości, co za tym idzie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DIETOTERAPII NA REDUKCJĘ MASY CIAŁA I WYRÓWNANIE METABOLICZNE U OSÓB Z CUKRZYCĄ TYPU 2 LECZONYCH WYŁĄCZNIE DIETĄ

WPŁYW DIETOTERAPII NA REDUKCJĘ MASY CIAŁA I WYRÓWNANIE METABOLICZNE U OSÓB Z CUKRZYCĄ TYPU 2 LECZONYCH WYŁĄCZNIE DIETĄ ROCZN. PZH 2007, 58, NR 1, 89-94 KATARZYNA KOWALCZE, SA EED BAWA WPŁYW DIETOTERAPII NA REDUKCJĘ MASY CIAŁA I WYRÓWNANIE METABOLICZNE U OSÓB Z CUKRZYCĄ TYPU 2 LECZONYCH WYŁĄCZNIE DIETĄ EFFECT DIET THERAPY

Bardziej szczegółowo

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347 Nadciśnienie tętnicze Prewencja i leczenie Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytet Jagielloński, Kraków Warszawa.07.04.2013

Bardziej szczegółowo

VI.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Sophamet przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Sophamet przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Sophamet przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1. Omówienie rozpowszechnienia choroby Cukrzyca staje się współcześnie jedną z

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ K.OLESZCZYK J.RYBICKI A.ZIELINSKA-MEUS I.MATYSIAKIEWICZ A.KUŚMIERCZYK-PIELOK K.BUGAJSKA-SYSIAK E.GROCHULSKA STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ XVI Konferencja Jakość w Opiece

Bardziej szczegółowo