timufa/m OZ/A /M/^ Urząd Kontroli Skarbom w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "timufa/m OZ/A /M/^ Urząd Kontroli Skarbom w Krakowie"

Transkrypt

1 Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie WPŁYNĘŁO DNIA timufa/m OZ/A /M/^ Urząd Kontroli Skarbom w Krakowie Phitokół kontroli l\%l{<c,c M /ft? Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, ul. WjadysMwMJgeWgO, $0-016 Kraków numer statystyczny , zwanego dalej Urzędem lub UKS. Kontrolę przeprowadził Stanisław Dziwisz - starszy inspektor kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Krakowie, na podstawie upoważnienia do kontroli nr z 14 września 2011 r., w okresie od. 15 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r. Dyrektorem Urzędu od 17 września 2007 roku jest Mariusz Piątkowski. [Dowód: akta kontroli, str. 1] [Dowód: akta kontroli, str. 2] Przedmiotem kontroli był sposób postępowania Urzędu w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe w latach półrocze *a //.// \ Ilekroć w niniejszym protokole użyto skrótów, oznaczają one: 1. ustawa o NIK - ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz ze zm.), 2. ustawa o rachunkowości - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.), 3. RMF z r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej (Dz, U. Nr 153, poz. 995), 4. RMF z r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U Nr 137, poz. 1541), 5. RMF z r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów i urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 235, poz. 1544), 6r~4fcMS-z- dnia-q8vł2i200s Fx wwyocząd^nip Ministł^pamoedliwości z dnia R grudnia r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (Dz. U. Nr 244, poz. 2074), 7. RRM z r. - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz. U. Nr 25, poz. 84), V

2 8. RJRM z r. - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz. U. Nr 94, poz. 552), 9. Zarządzenie nr 11 - zarządzenie Nr 11 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego oraz zasad obiegu informacji i dokumentów związanych z prowadzeniem tej ewidencji, 10. Zarządzenie Nr 28 - zarządzenie Nr 28 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, 11. Zarządzenie Nr 4 z 2008 r. - zarządzenie Nr 4 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przekazywania do komórek organizacyjnych właściwych w sprawach postępowań przygotowawczych informacji i materiałów, mogących stanowić podstawę do prowadzenia postępowania karnego skarbowego lub karnego, 12. Zarządzenie Nr 4 z 2011 r. - zarządzenie Nr 4 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, 13. k.k.s. - ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.), 14. d.p.o - dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i W toku kontroli ustalono, co następuje: Zgodnie z załącznikiem do RMF z r. oraz załącznikiem do RMF z ( r. terytorialny zasięg działania dyrektora urzędu kontroli skarbowej w Krakowie obejmuje obszar województwa małopolskiego. Zadania Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie - stosownie do postanowień regulaminu organizacyjnego Urzędu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 28 i regulaminu organizacyjnego Urzędu wprowadzonego zarządzeniem nr 4 z 2011 r. - realizują komórki organizacyjne działające w siedzibie Urzędu oraz ośrodki zamiejscowe w Nowym Sączu i Tarnowie. Zadaniami w zakresie postępowań przygotowawczych zajmuje się komórka organizacyjna działająca w siedzibie Urzędu tj. Oddział Postępowań Przygotowawczych w skład którego wchodzi Sekcja Postępowań Przygotowawczych w Ośrodku Zamiejscowym 2

3 w Tarnowie oraz Sekcja Postępowań Przygotowawczych w Ośrodku Zamiejscowym w Nowym Sączu. [Dowód: akta kontroli str. 6-43] W okresie objętym kontrolą bezpośredni nadzór nad pracą Oddziału postępowań przygotowawczych sprawował, stosownie do 10 pkt 3 zarządzenia nr 28 i 8 pkt 3 zarządzenia nr 4 z 2011 r., Robert Krzepkowski, Wicedyrektor UKS. Kierownikiem Oddziału Postępowań Przygotowawczych od 29 września 2006 r. jestflhqmb Koordynatorem Sekcji Postępowań Przygotowawczych w Ośrodku Zamiejscowym w Tarnowie jest od dnia 12 stycznia 2001 r-flhhhhhfll a w 1 października 2001 r.jhhhhhhhi Ośrodku Zamiejscowym w Nowym Sączu od C- [Dowód: akta kontroli str. 2, 6-43,140] 1. Liczba informacji/zawiadomień wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego z k.ks oraz ich źródła W 2010 r. do Oddziału Postępowań Przygotowawczych z komórek organizacyjnych UKS wpłynęło łącznie 576 informacji wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego z k.k.s, z tego: 448 w związku z przeprowadzonymi postępowaniami kontrolnymi, 103 w związku z przeprowadzonymi czynnościami służbowymi niezwiązanymi z postępowaniem kontrolnym, a także 15 informacji z Wydziału Wywiadu Skarbowego i 10 z Wydziału Planowania i Analiz. W 2010 r. UKS otrzymał łącznie 38 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu ( zabronionego z k.k.s., w tym 14 od Prokuratora, jedno z Policji, jedno z Izby Skarbowej, jedno od innego Urzędu Kontroli Skarbowej oraz cztery od Straży Granicznej. Pozostałe 17 informacji zostało przesłanych przez osoby fizyczne lub zostały złożone anonimowo. [Dowód: akta kontroli str , ] W I półroczu 2011 r. do Oddziału Postępowań Przygotowawczych z komórek organizacyjnych UKS wpłynęło łącznie 331 informacji wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego z k.k.s., z tego: 190 w związku z przeprowadzonymi postępowaniami kontrolnymi, 136 w związku z przeprowadzonymi czynnościami służbowymi niezwiązanymi z postępowaniem kontrolnym, a także dwie informacje z Wydziału Wywiadu Skarbowego oraz trzy informacje z Wydziału Planowania i Analiz. 3

4 W I półroczu 2011 r. UKS otrzymał łącznie 41 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego z k.k.s., w tym 24 od Prokuratora, jedno z Policji, jedno z Urzędu Skarbowego oraz 10 od Straży Granicznej. Pozostałe 5 informacji zostało przesłanych przez osoby fizyczne lub zostały złożone anonimowo. [Dowód: akta kontroli str , ] 2. Sposób wykorzystania informacji/zawiadomień wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego z Kodeksu karnego skarbowego Stosownie do 4 zarządzenia nr 4 z 2008 r. decyzję, co do sposobu wykorzystania otrzymanych informacji podejmuje Kierownik Oddziału Postępowań Przygotowawczych, a w ośrodkach zamiejscowych w Tarnowie i Nowym Sączu, Koordynatorzy Sekcji Postępowań Przygotowawczych. [Dowód: akta kontroli str. 3-5] flhhhhhi kierownik Oddziału Postępowań Przygotowawczych wyjaśnił, że: wpływające do Oddziału lub Sekcji Postępowań Przygotowawczych materiały, wskazujące na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego z kks., w sprawach ujawnionych w zakresie działania kontroli skarbowej, są przydzielane inspektorom kontroli skarbowej, jako finansowym organom postępowania przygotowawczego. Inspektorzy po dokonaniu analizy materiałów, wszczynają postępowania przygotowawcze lub w przypadku stwierdzenia braku podstaw do prowadzenia takich postępowań, odstępują od ich wszczęcia. W przypadku materiałów, dotyczących spraw, które nie zostały ujawnione w zakresie działania kontroli skarbowej, są one przekazywane do właściwych rzeczowo i miejscowo finansowych organów postępowania przygotowawczego. " [Dowód: akta kontroli str.188, 203] 3. Liczba wszczętych i zakończonych w okresie kontroli dochodzeń i śledztw W Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie ewidencja postępowań przygotowawczych prowadzona jest w formie papierowej odrębnie w siedzibie Urzędu oraz w ośrodkach zamiejscowych w Nowym Sączu i Tarnowie. Ewidencja prowadzona w siedzibie Urzędu, jak również w zamiejscowych ośrodkach zawiera informacje dotyczące: - imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby prowadzącej dochodzenie, 4

5 - danych osoby oskarżonej, odpowiedzialnej posiłkowo oraz danych przedsiębiorstwa i właściciela przedsiębiorstwa w którym ujawniono przestępstwo skarbowe, - datę wszczęcia dochodzenia (postanowienia o przedstawieniu zarzutów), - datę zakończenia dochodzenia (w tym kwotę uszczupleń), - opis ujawnionego przestępstwa lub wykroczenia i jego kwalifikację prawną, - dane dotyczące kontroli skarbowej w toku której ujawniono przestępstwo (wykroczenie), - datę wniosku o dpo (akt oskarżenia), zatwierdzenia postanowienia o umorzeniu, - nazwę sądu łub innego organu do którego skierowano wniosek o d.p.o, akt oskarżenia, lub inne wnioski, - realizacji wniosków (data i nr orzeczenia lub wyroku, wymierzone kary, kwota ustalonych uszczupleń, środki zaskarżenia od orzeczenia lub wyroku). [Dowód: akta kontroli str.206] W 2010 r. inspektorzy kontroli skarbowej wszczęli łącznie 247 dochodzeń lub śledztw, w tym 74 w sprawach o wykroczenia skarbowe. Wszczęte dochodzenia i śledztwa dotyczyły między innymi przestępstw określonych w art k.k.s. (117 spraw) i art k.k.s. (34 sprawy). W 2010 roku zakończono łącznie 234 postępowania, z czego: 77 postępowań wnioskiem do sądu o zezwolenie na d.p.o., 66 postępowań aktem oskarżenia skierowanym do sądu, 10 postępowań wnioskiem inspektora kontroli ^skarbowej skierowanym do sądu o warunkowe umorzenie postępowania, 19 postępowań przekazaniem innemu organowi według właściwości, a dla 26 postępowań wydano postanowienie o umorzeniu. W 2010 r. Prokurator zatwierdził łącznie 19 aktów oskarżenia 5 postanowień o umorzeniu postępowania oraz 21 postanowień o zawieszeniu postępowania, a Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zatwierdził 17 postanowień o zawieszeniu postępowania. Cztery sprawy zostały zwrócone przez sąd do UKS w celu uzupełnienia. W 2010 roku skazanych zostało łącznie 58 osób: Sądy orzekły kary grzywny w łącznej wysokości 317 tys. zł, w tym za przestępstwa skarbowe w wysokości 314,3 tys. zł. Wysokość uszczuplonych należności publicznoprawnych wyniosła tys. zł. W 2010 roku po wszczęciu postępowania przygotowawczego należności publicznoprawne zostały uiszczone w wysokości 4 084,9 tys. zł. [Dowód: akta kontroli str ,82, 205] W I połowie 2011 r. inspektorzy kontroli skarbowej wszczęli łącznie 169 dochodzeń lub śledztw, w tym 91 w sprawach o wykroczenia skarbowe. Wszczęte dochodzenia i śledztwa dotyczyły między innymi przestępstw określonych w art k.k.s. (26 spraw) i art

6 k.k.s. (34 sprawy). W I półroczu 2011 roku zakończono łącznie 187 postępowań, z czego: 108 postępowań wnioskiem do sądu o zezwolenie na d.p.o., 28 postępowań aktem oskarżenia skierowanym do sądu, jedno postępowanie wnioskiem inspektora kontroli skarbowej skierowanym do sądu o warunkowe umorzenie postępowania, 12 postępowań przekazaniem innemu organowi według właściwości, a dla 19 postępowań wydano postanowienie o umorzeniu. W I półroczu 2011 r. Prokurator zatwierdził łącznie 11 aktów oskarżenia, 10 postanowień o umorzeniu postępowania oraz 16 postanowień o zawieszeniu postępowania, a Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zatwierdził 5 postanowień o zawieszeniu postępowania. Trzy sprawy zostały zwrócone do UKS przez sąd w celu uzupełnienia. W I półroczu 2011 roku skazanych zostało łącznie 25 osób. Sądy orzekły kary grzywny w łącznej wysokości 197 tys. zł, w tym za przestępstwa skarbowe w wysokości 195,7 tys. zł. Wysokość uszczuplonych należności publicznoprawnych wyniosła ,1 tys. zł. WI półroczu 2011 roku po wszczęciu postępowania przygotowawczego należności publicznoprawne zostały uiszczone w wysokości 7 682,1 tys. zł. [Dowód: akta kontroli str , 82,205] 4. Terminowość wszczynania postępowań przygotowawczych W 2010 r. 347 kontroli przeprowadzonych przez UKS zakończyło się ustaleniami, (w tym: 212 zrealizowanych przez komórki organizacyjne działające w siedzibie Urzędu, 85 w Ośrodku Zamiejscowym w Nowym Sączu i 50 w Ośrodku Zamiejscowym w Tarnowie), z czego 160 zakończyło się wydaniem decyzji. Inspektorzy kontroli skarbowej wszczęli w 2010 r. na podstawie ustaleń z kontroli zakończonych w tym okresie łącznie 54 postępowania przygotowawcze, z czego 38 w siedzibie Urzędu, siedem w Ośrodku Zamiejscowym w Nowym Sączu i dziewięć w Ośrodku Zamiejscowym w Tarnowie. [Dowód: akta kontroli str. 325] W I półroczu 2011 r. 149 kontroli przeprowadzonych przez UKS zakończyło się ustaleniami (w tym: 90 zrealizowanych przez komórki organizacyjne działające w siedzibie Urzędu, 42 w Ośrodku Zamiejscowym w Nowym Sączu i 17 w Ośrodku Zamiejscowym w Tarnowie), z czego 55 zakończyło się wydaniem decyzji. W I półroczu 2011 r. Inspektorzy kontroli skarbowej wszczęli na podstawie ustaleń kontroli zakończonych w tym okresie łącznie dziesięć postępowań przygotowawczych, z czego osiem w siedzibie Urzędu i dwa postępowania przygotowawcze w Ośrodku Zamiejscowym w Nowym Sączu. [Dowód: akta kontroli str. 325] 6

7 Analizą terminowości wszczynania postępowań przygotowawczych objęto 30 postępowań kontrolnych zakończonych ustaleniami w 2010 r. oraz 20 postępowań kontrolnych zakończonych ustaleniami w I półroczu 2011 r. [Dowód: akta kontroli str ,124, , 308, 317] W wyniku analizy stwierdzono, że: - 7 postępowań przygotowawczych zostało wszczętych w trakcie trwania postępowania kontrolnego, - 4 postępowania zostały wszczęte w terminach od 4 do 26 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego (doręczenia decyzji), - 2 sprawy zostały bezpośrednio po zakończeniu postępowania kontrolnego przekazane zgodnie z właściwością do UKS w Katowicach, - w 17 przypadkach inspektorzy kontroli skarbowej odmówili wszczęcia postępowania przygotowawczego ze względu na wystąpienie jednej z przesłanek określonych w art k.p.k. [Dowód: akta kontroli str , , ] Analiza wykazała również, że 11 postępowań przygotowawczych zostało wszczętych w terminach od 49 do 547 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego (doręczenia decyzji wymiarowej): - postępowanie przygotowawcze o czyn zabroniony z art k.k.s. (Id kontroli: ) zostało wszczęte 547 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego. Pisemna informacja o której mowa 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. została przekazana do ( Oddziału.Postępowań Przygotowawczych w trakcie trwania postępowania kontrolnego. Podatnik wniósł odwołanie od decyzji Dyrektora UKS. 20 października 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Do dnia 10 listopada, tj. do dnia analizy sprawy, do UKS nie wpłynęło rozstrzygnięcie w sprawie. Kwota narażonego na uszczuplenie podatku wynosiła zł. - postępowanie przygotowawcze o czyn zabroniony z art k.k.s. (Id kontroli: ) zostało wszczęte 355 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego, przy czym pisemna informacja o której mowa 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. została przekazana do Oddziału Postępowań Przygotowawczych 56 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego. Podatnik wniósł odwołanie od decyzji Dyrektora UKS. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Podatnik wniósł 7

8 skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Do dnia 10 listopada, tj. do dnia analizy sprawy, do UKS nie wpłynęło rozstrzygnięcie w sprawie. Kwota narażonego na uszczuplenie podatku wynosiła zł. - postępowanie przygotowawcze o czyn zabroniony z art w zw. z art pkt 1 k.k.s. (Id kontroli: ) zostało wszczęte 336 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego, przy czym pisemna informacja o której mowa w 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. została przekazana do Oddziału Postępowań Przygotowawczych 43 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego. Kwota narażonego na uszczuplenie podatku wynosiła zł. - postępowanie przygotowawcze o czyn zabroniony z art k.k.s. (Id kontroli: ) zostało wszczęte 296 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego, przy czym pisemna informacja o której mowa w 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. została przekazana do Oddziału Postępowań Przygotowawczych 21 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego. Kwota narażonego na uszczuplenie podatku wynosiła zł. - postępowanie przygotowawcze o czyn zabroniony z art k.k.s. i art k.k.s. (Id kontroli: ) zostało wszczęte 291 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego. Pisemna informacja o której mowa 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. została przekazana do Oddziału Postępowań Przygotowawczych w frakcie trwania postępowania kontrolnego. Kwota narażonego na uszczuplenie podatku wynosiła zł. - postępowanie przygotowawcze o czyn zabroniony z art k.k.s. (Id kontroli: ) zostało wszczęte 242 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego, przy czym pisemna informacja o której mowa 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. została przekazana do Oddziału Postępowań Przygotowawczych 18 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego. Podatnik wniósł odwołanie od decyzji Dyrektora UKS. 26 września 2011 r. Izba Skarbowa w Krakowie zwróciła akta sprawy w związku z upływem terminu wniesienia skargi do 'Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Kwota narażonego na uszczuplenie podatku wynosiła zł. - postępowanie przygotowawcze o czyn zabroniony z art k.k.s. (Id kontroli: ) zostało wszczęte 147 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego, przy czym pisemna informacja o której mowa 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. została przekazana do Oddziału Postępowań Przygotowawczych 17 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego. Kwota narażonego na uszczuplenie podatku wynosiła zł. - postępowanie przygotowawcze o czyn zabroniony z art (Id kontroli: ) zostało wszczęte 147 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego, przy czym pisemna 8

9 informacja o której mowa 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. została przekazana do Oddziału Postępowań Przygotowawczych 119 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego. Kwota narażonego na uszczuplenie podatku wynosiła zł. - postępowanie przygotowawcze o czyn zabroniony z art k.k.s., art k.k.s. i art k.k.s. (Id kontroli: ) zostało wszczęte 112 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego. Pisemna informacja o której mowa 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. została przekazana do Oddziału Postępowań Przygotowawczych 7 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego. flhhhh inspektor kontroli skarbowej skierował przeciwko podejrzanej trzy akty oskarżenia za wcześniejsze okresy (postępowania w toku). Kwota narażonego na uszczuplenie podatku wynosiła zł. - postępowanie przygotowawcze o czyn zabroniony z art k.k.s. i art k.k.s (Id kontroli: ) zostało wszczęte 92 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego (doręczenia decyzji), przy czym pisemna informacja o której mowa 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. została przekazana do Oddziału Postępowań Przygotowawczych 33 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego. Kwota narażonego na uszczuplenie podatku wynosiła zł. - postępowanie przygotowawcze o czyn zabroniony z art k.k.s. (Id kontroli: ) zostało wszczęte 49 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego (doręczenia decyzji), przy czym pisemna informacja o której mowa w 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. została przekazana do Oddziału Postępowań Przygotowawczych 29 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego. Kwota narażonego na uszczuplenie podatku wynosiła zł. [Dowód: akta kontroli str , ] flhhhhi inspektor kontroli skarbowej odpowiedzialny za wszczęcie postępowania przygotowawczego dla spraw o Id kontroli: , , , i wyjaśnił, że: data wszczęcia postępowania była uwarunkowana zakończeniem dogłębnej analizy materiałów z postępowania podatkowego. Nadto prowadziłem w tym czasie szereg innych postępowań, które z uwagi na terminy procesowe musiałem uprzednio zakończyć. Pragnę zwrócić uwagę, iż o kolejności wszczęcia przeze mnie postępowań nie decyduje jedynie data ich otrzymania, ale również m.in. przedawnienie karalności, prawomocność decyzji itp.(...)". Inspektor wyjaśnił również, że w sprawie o Id kontroli przeciwko podejrzanemu (...) w 2010 roku skierowałem do Sądu akt oskarżenia za lata wcześniejsze i zasadnym było poczekanie na prawomocne zakończenie tego 9

10 postępowania(...)", w sprawie o Id kontroli wyjaśnił, że: (...) byłem w stałym kontakcie z Prokuraturą Apelacyjną w Krakowie, która przejęła niniejsze postępowanie i to w dużej mierze Prokurator decydował o momencie wszczęcia postępowania ", w sprawie o ID kontroli wyjaśnił, że: (...) Moim celowym zamiarem było skonsolidowanie całego okresu i zamknięcie sprawy jednym ostatnim postępowaniem. Wobec (...) prowadziłem wcześniej bowiem trzy postępowania. Data wszczęcia postępowania była uwarunkowana zakończeniem dogłębnej analizy materiałów z postępowania podatkowego. Nadto prowadziłem w tym czasie szereg innych postępowań, które z uwagi na terminy procesowe musiałem uprzednio zakończyć (,..)", a w wyjaśnieniach dot. sprawy o Id kontroli podkreślił późny termin otrzymania informacji z komórki przeprowadzającej postępowanie kontrolne. [Dowód: akta kontroli str , ] inspektor kontroli skarbowej odpowiedzialny za wszczęcie postępowania przygotowawczego dla sprawy o Id kontroli wyjaśnił, że: 3 lutego 2010 r. inspektor JHHHHBI przekazała do Oddziału Postępowań Przygotowawczych decyzje w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 i 2006 r. oraz VAT za poszczególne okresy 2005 i 2006 r.(...) Wkrótce po przekazaniu decyzji złożył informacje o odwołaniu jakie (...) skierował do Izby Skarbowej w Krakowie od decyzji Dyrektora UKS w Krakowie. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie 7 kwietnia 2010 r. wydał decyzje w których uchylił decyzje Dyrektora UKS w Krakowie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W listopadzie 2010 r. insp. przekazał protokół badania ksiąg z 22 października 2010 r. w tym też czasie przełożony insp. JHHPpoinformował mnie, że termin wydania decyzji po ponownym rozpatrzeniu w związku z częstymi zmianami miejsca pobytu może ulec znacznemu opóźnieniu i z tego powodu wskazane było podjęcie czynności zmierzających do przerwania biegu przedawnienia. Mając to na względzie 26 listopada 2010 r. wydałem postanowienie o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie (...) ". [Dowód: akta kontroli str , ] flhbhhhhl inspektor kontroli skarbowej odpowiedzialny za wszczęcie postępowania przygotowawczego dla sprawy o Id kontroli wyjaśnił, że: Data wszczęcia postępowania - 30 września 2011 r. podyktowana była zakończeniem analizy materiałów postępowania podatkowego, które otrzymałem w maju i sierpniu 2011 r. W tym czasie prowadziłem szereg innych postępowań, które ze względu na terminy procesowe należało zakończyć. Z uwagi na dużą liczbę postępowań prowadzonych i planowanych, o dacie ich 10

11 wszczęcia nie decyduje tylko data ich otrzymania lecz także prawomocność decyzji, przedawnienie karalności itp." [Dowód: akta kontroli str , ] Stwierdzono również, że w 9 przypadkach postępowanie przygotowawcze do dnia przeprowadzenia badania nie zostało wszczęte: - postępowanie przygotowawcze (Id kontroli: ) nie zostało do dnia 10 listopada 2011 r. wszczęte, pomimo, że od dnia wpływu do Oddziału Postępowań Przygotowawczych pisemnej informacji o której mowa w 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. minęło 496 dni. W przedmiotowej sprawie nie istnieje możliwość prowadzenia postępowania o czyny uszczupleniowe. - postępowanie przygotowawcze (Id kontroli: ) nie zostało do dnia 10 listopada 2011 r. wszczęte, pomimo, że od dnia wpływu do Oddziału Postępowań Przygotowawczych pisemnej informacji o której mowa w 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. minęło 448 dni. - postępowanie przygotowawcze (Id kontroli: ) nie zostało do dnia 10 listopada 2011 r, wszczęte, pomimo, że od dnia wpływu do Oddziału Postępowań Przygotowawczych pisemnej informacji o której mowa w 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. minęło 133 dni. - postępowanie przygotowawcze (Id kontroli ) nie zostało do dnia 10 listopada 2011 r. wszczęte, pomimo, że od dnia wpływu do Oddziału Postępowań Przygotowawczych pisemnej informacji o której mowa w 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. minęło 288 dni. 7 marca 2011 r. Podatnik wniósł odwołanie od decyzji Dyrektora UKS. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji, podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. 21 września 2011 r. sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia przez Dyrektora UKS. W sprawie toczy się obecnie postępowanie kontrolne. - postępowanie przygotowawcze (Id kontroli ) nie zostało do dnia 10 listopada 2011 r. wszczęte, pomimo, że od dnia wpływu do Oddziału Postępowań Przygotowawczych pisemnej informacji o której mowa w 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. minęło 296 dni. Podatnik wniósł odwołanie od decyzji Dyrektora UKS. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uchylił decyzję Dyrektora UKS w Krakowie i zwrócił sprawę do ponownego 11

12 rozstrzygnięcia. 30 września 2011 r. Dyrektor UKS wydał ponownie decyzję w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. - postępowanie przygotowawcze (Id kontroli ) nie zostało do dnia 10 listopada 2011 r. wszczęte, pomimo, że od dnia wpływu do Oddziału Postępowań Przygotowawczych pisemnej informacji o której mowa w 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. minęło 147 dni. Podatnik wniósł odwołanie od decyzji Dyrektora UKS. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie do dnia 10 listopada 2011 r. nie poinformował UKS o rozstrzygnięciu sprawy. - postępowanie przygotowawcze (Id kontroli ) nie zostało dnia 10 listopada 2011 r. wszczęte, pomimo, że od dnia wpływu do Oddziału Postępowań Przygotowawczych pisemnej informacji o której mowa w 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. minęło 136 dni. Podatnik wniósł odwołanie od decyzji Dyrektora UKS. 28 września 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. - postępowanie przygotowawcze (Id kontroli i ) nie zostało do dnia 10 listopada 2011 r. wszczęte, pomimo, że od dnia wpływu do Oddziału Postępowań Przygotowawczych pisemnej informacji o której mowa w 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. minęło 190 dni. Podatnik wniósł odwołanie od decyzji Dyrektora UKS. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie do dnia 10 listopada 2011 r. nie poinformował UKS o rozstrzygnięciu sprawy. W związku z zainteresowaniem sprawą Prokuratury Okręgowej w Krakowie ustalono, że po wydaniu decyzji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, UKS skontaktuje się z Prokuraturą w celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia sprawy. [Dowód: akta kontroli str , ] I inspektor kontroli skarbowej, któremu przydzielono sprawę o numerze Id kontroli wyjaśnił, że:,,(...)przedmiotowa sprawa w dalszym ciągu pozostaje w analizie. Na dniach nastąpi wszczęcie dochodzenia o czyn z art k.ks. Opóźnienie wszczęcia jest spowodowane kumulacją obowiązków tj. m. in. inne prowadzone postępowania, analiza innych przedawnieniowych spraw, jak również udzielanie licznych nieprzewidzianych wyjaśnień'". [Dowód: akta kontroli str , ] ^ inspektor kontroli skarbowej, któremu przydzielono sprawę o numerze Id kontroli wyjaśniła, że: Wraz z otrzymanymi w dniu 19 sierpnia 2010 r. decyzjami (...) uzyskałam informację od iks. HHHH BHm ty m > że Urząd Kontroli Skarbowej 12

13 w Kielcach prowadzi kontrolę koordynowaną ze względu na kontrole prowadzone przez Urzędy Kontroli Skarbowej w Łodzi, Katowicach, Tarnowie, Kielcach, Warszawie wobec kontrahentów Spółki (...) czy też licznych spółek, w których prezes Zarządu Sp. (...) jest udziałowcem czy też prezesem Zarządu. Ustalenia tych kontroli w zakresie podatku od towarów i usług względem kontrahentów (...) stanowią podstawę do prowadzenia postępowań przygotowawczych i ze względu na powiązania między tymi spółkami postępowania mają być prowadzone łącznie przez UKS w Kielcach. Ze względu na brak w obiegu prawnym prawomocnych decyzji podatkowych dot. spółek z Kielc nie wszczynano postępowania karnego skarbowego, dopiero w dniu 30 września 2011 r. JH^HflHHPz UKS w Kielcach wszczął w stosunku do kontrahenta (...) śledztwo o czyn z art. 56 I k:k.s. w zw. z art kk.s. Odnośnie spółek (...) planowane jest wszczęcie postępowania w zakresie narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług r. W dniu 4 października 2011 'kierownik Postępowań Przygotowawczych UKS w Kielcach w rozmowie telefonicznej oświadczył, że Urząd w Kielcach przejmie sprawę. (...) do wspólnego prowadzenia wraz ze sprawami dot. (...) ze względu na powiązania między nimi. W tej sytuacji przed dniem 20 października 2011' r. nie wszczęto postępowania przygotowawczego wobec (...), aktualnie trwają czynności zmierzające do skompletowania materiałów i przekazania do UKS w Kielcach. " [Dowód: akta kontroli str , ] flhhhhi inspektor kontroli skarbowej, któremu przydzielono sprawę, o numerze Id kontroli: wyjaśnił, że: kontrolowany jest w kręgu zainteresowania Prokuratury, z uwagi na co w okresie sierpień-wrzesień podjęto próbę kontaktu z prokuratorem, jednak z uwagi na okres wakacyjny bezskuteczną. Trwa analiza materiałów. Ponadto w ostatnim kwartale każdego roku priorytetem są sprawy zagrożone przedawnieniem " w przedmiotowej zaś sprawie ustalenia dotyczą roku 2009 i nie są zagrożone przedawnieniem. " [Dowód: akta kontroli str , ] Stosownie do 1 zarządzenia nr 4 z dnia r. inspektorzy kontroli skarbowej lub kierujący komórką organizacyjną w której prowadzone było postępowanie kontrolne, przekazują Kierownikowi Oddziału Postępowań Przygotowawczych (Koordynatorowi Sekcji Postępowań Przygotowawczych w Ośrodku Zamiejscowym) nie później niż w terminie 30 13

14 dni od daty doręczenia decyzji, pisemną informację wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami decyzji oraz wyniku kontroli. W czterech przypadkach (Id kontroli: , , , ) informacje wskazujące na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego z k.k.s zostały przekazane z komórek organizacyjnych prowadzących kontrolę w terminie od 32 do 56 dni, a w jednym przypadku (ID kontroli: ) w terminie 119 dni od daty doręczenia kontrolowanemu decyzji wymiarowej. [Dowód: akta kontroli str. 3-5, ] Inspektorzy kontroli skarbowej, odpowiedzialni za przekazanie przedmiotowych informacji do Oddziału Postępowań Przygotowawczych wyjaśnili, że przyczyną przekazania ich po terminie określonym w zarządzeniu nr 4 z dnia r. była: konieczność przeprowadzenia analizy odnośnie właściwości organu, który powinien rozpatrywać sprawę (Id kontroli: ), absencja inspektora w związku z chorobą (Id kontroli: ) konieczność przeprowadzenia szeregu pracochłonnych czynności w ramach innego postępowania (Id kontroli: ) oraz konieczność rozpatrzenia w tym samym terminie kilku innych spraw (Id kontroli: ). [Dowód: akta kontroli str , ] HHHM i ns P e ktor kontroli skarbowej, w sprawie przekazania informacji wskazującej na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego z k.k.s (Id kontroli: ) po upływie 119 dni od daty doręczenia decyzji wyjaśnił, że: (...) W.czasie od dnia zakończenia postępowania kontrolnego wobec (...), prowadzący czynności kontrolne w sprawie, został na mocy polecenia służbowego przeniesiony do wykonywania innych czynności służbowych. Konieczność wykonywania innych czynności służbowych oraz ilość spraw wykonana w postępowaniu kontrolnym wobec (...) spowodowały, iż termin 30 dniowy, na skierowanie sprawy do wydziału karnego skarbowego nie został dotrzymany. Jednocześnie zawiadamiam iż dochodzenie karno-skarbowe w sprawie (...), zostało wszczęte przed dniem upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto wyjaśniam również, iż wobec (...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach na skutek doręczenia decyzji Dyrektora Urzędu kontroli Skarbowej w Krakowie, przed dniem wszczęcia dochodzenia, w zakresie postępowania karnego skarbowego, przez inspektora kontroli skarbowej w Krakowie za lata , wydał tytuł wykonawczy który został doręczony podatnikowi. 14

15 Okoliczności dotyczące w/w. sprawy świadczą więc, iż stosownie do treści art oraz 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), został w przypadku podatnika (...) zastosowany środek egzekucyjny, powodujący przerwanie biegu przedawnienia oraz środek zawieszający bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto informuję również iż wobec (...) w czasie trwania postępowania kontrolnego, stosowano środek zabezpieczający należności podatkowe, w postaci zabezpieczenia na nieruchomościach i ruchomościach podatnika. W sprawie zobowiązań podatkowych (...) zostały więc w terminie zabezpieczone interesy fiskalne Skarbu Państwa przewidziane przepisami prawa, które zapewnią wyegzekwowanie należnych kwot zaległości podatkowych, od osoby zobowiązanej do świadczeń publicznoprawnych." [Dowód: akta kontroli str , ] W żadnym analizowanym przypadku, w którym postępowanie przygotowawcze nie zostało wszczęte, lub zostało wszczęte w terminie powyżej 30 dni od daty zakończenia postępowania kontrolnego nie doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz nie doszło do przedawnienia karalności czynu. [Dowód: akta kontroli str ] 5. Liczba umorzonych postępowań przygotowawczych z powodu przedawnienia karalności W okresie objętym kontrolą inspektorzy kontroli skarbowej umorzyli dwa postępowania przygotowawcze w związku z przedawnieniem karalności czynu: postanowieniem z dnia 20 grudnia 2010 r. (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/173/10) umorzono dochodzenie prowadzone przeciwko obywatelowi Korei Północnej podejrzanemu o popełnienie przestępstwa skarbowego z art k.k.s. w zw. z art k.k.s z uwagi na przedawnienie karalności zarzucanego czynu. W dniu 5 kwietnia 2001 r. zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa skarbowego, przy czym postanowienie to nie zostało ogłoszone podejrzanemu, gdyż Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 13 grudnia 2000 r. nakazał wydalenie z Polski w/w określając termin wydalenia na 16 grudnia 2000 r. W związku z nieobecnością sprawcy w dniu 2 maja 2001 r. postępowanie zostało zawieszone oraz zarządzono poszukiwania, które okazały się bezskuteczne. 14 grudnia 2010 r. wydano postanowienie o podjęciu zawieszonego 15

16 dochodzenia. Kwota należności publicznoprawnej narażonej na uszczuplenie z tytułu podatku akcyzowego wynosiła 4 427,60 zł. - postanowieniem z dnia 22 października 2010 r. umorzono dochodzenie (sygn. sprawy: UKS1291/W3M/50/97/10) prowadzone przeciwko osobie podejrzanej o niedopełnienie w okresie od 20 kwietnia 1999 roku do 20 stycznia 2000 roku obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu kwartalnych sprawozdań ze stanów zobowiązań w imporcie i eksporcie towarów i usług pomimo, że stany rozliczeń za poszczególne kwartały 1999 r. przekraczały zł, co stanowiło naruszenie przepisów art. 105 ust, 1 k.k.s. w związku z art. 9 3 k.k.s. W dniu 21 listopada 2001 r. został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział X Grodzki o udzielenie zezwolenia na d.p.o. Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2002 r. Sąd oddalił wniosek w związku z niewystarczającym udokumentowaniem odpowiedzialności sprawcy za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych i zwrócił akta postępowania do UKS. Pismem z dnia 29 lipca 2010 r. podejrzany wniósł o doręczenie postanowienia o umorzeniu postępowania ze względu na przedawnienie karalności zarzucanego mu czynu. 17 września 2010 r. wydano postanowienie o odtworzeniu akt, w związku ze stwierdzeniem ich zaginięcia. Karalność zarzucanego podejrzanemu przestępstwa ustała z dniem 20 stycznia 2010 r. [Dowód: akta kontroli str ] Mariusz Piątkowski, Dyrektor UKS wyjaśnił, że: osobą odpowiedzialną za niepodjęcie żadnych czynności zmierzających do zakończenia postępowania przygotowawczego w sprawie o sygn.uksl 291/W3 M/50/97/10 (...) i co za tym idzie odpowiedzialną za dopuszczenie do przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego jest PanflHHHHF- osoba kierująca komórką karną skarbową w momencie wpływu do Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie akt tej sprawy, po tym jak sąd postanowieniem z dnia r: oddalił wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Pan flhhbb osobiście odebrał te akta i nie nadał dalszego biegu sprawie. Nie potrafi również wyjaśnić co się stało z aktami sprawy po ich odbiorze przez niego. W świetle powyższych okoliczności wobec flhhhhi był skierowany do Komisji Dyscyplinarnej UKS w Krakowie wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego." [Dowód: akta kontroli str , ] 16

17 6. Sposób zakończenia prowadzonych w okresie kontroli postępowań przygotowawczych W okresie objętym kontrolą, inspektorzy kontroli skarbowej skierowali do sądu łącznie 94 akty oskarżenia (66 w 2010 r. i 28 w I półroczu 2011 r.), z czego 30 (19 w 2010 r. i 11 w I półroczu 2011 r.) zostało zatwierdzonych przez Prokuratora. [Dowód: akta kontroli str ] Inspektorzy kontroli skarbowej wydali na podstawie art. 155 k.k.s. w 2010 r, łącznie 21 postanowień o umorzeniu dochodzenia i 5 postanowień o umorzeniu prowadzonego śledztwa oraz 21 postanowień o zawieszeniu dochodzenia i 17 postanowień o zawieszeniu śledztwa. W I półroczu 2011 r. inspektorzy kontroli skarbowej wydali łącznie dziewięć postanowień o umorzeniu dochodzenia i 10 postanowień o umorzeniu śledztwa oraz pięć postanowień o zawieszeniu dochodzenia i 16 postanowień o zawieszeniu śledztwa. W okresie objętym kontrolą inspektorzy kontroli skarbowej nie wydawali na podstawie art. 155 k.k.s. postanowień o uzupełnieniu dochodzenia łub śledztwa. [Dowód: akta kontroli str , ] Analizą objęto 23 postępowania przygotowawcze zakończone postanowieniem 0 umorzeniu dochodzenia na podstawie art. 155 k.k.s. Postępowania te zostały umorzone w związku ze stwierdzeniem, że: brak jest podstaw do wniesienia aktu oskarżenia (art k.p.k.), czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego (art pkt 2 k.p.k.), sprawca nie podlega karze (art pkt 4 k.p.k.), nastąpiło przedawnienie karalności (art pkt 6 k.p.k.), czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia (art pkt 1 k.p.k), postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się (art pkt 7 k.p.k.). Wszystkie postanowienia zostały zatwierdzone przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub Prokuratora. [Dowód: akta kontroli str. 137,155,199, ] Badaniem objęto pięć postępowań przygotowawczych zakończonych postanowieniem o zawieszeniu dochodzenia na podstawie art. 155 k.k.s. Postępowania te zostały zawieszone, stosownie do 114 a k.k.s. i art k.p.k. w związku ze złożeniem przez podejrzanego odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie łub w związku z przekazaniem sprawy 17

18 do rozpoznania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Wszystkie postanowienia zostały zatwierdzone przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub Prokuratora. [Dowód: akta kontroli str ,198, 285] W okresie objętym kontrolą sądy zwróciły pięć aktów oskarżenia w celu ich uzupełnienia (trzy w 2010 r. i dwa w I półroczu 2011 r.). Analizą objęto cztery (80%) zwrócone akty oskarżenia. W badanych sprawach sądy zwracając akt oskarżenia wskazywały, że: - w ocenie sądu postępowanie przygotowawcze zawierało braki które należało uzupełnić poprzez zastosowanie instytucji zwrotu aktu oskarżenia celem rozstrzygnięcia o zasadności wydania postanowienia o pociągnięciu podmiotu do odpowiedzialności posiłkowej i ewentualnego zapewnienia temu podmiotowi jego praw procesowych (sygnatura sprawy: UKS 1291/W3M/50/44/11), - po ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, nie zostało podejrzanemu doręczone pisemne uzasadnienie tego postanowienia, pomimo uprzedniego żądania podejrzanego w tym zakresie, co nie spełnia wymogów art k.p.k. (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/118/09), - brak było podstaw do prowadzenia postępowania pod nieobecność oskarżonego, w związku z możliwością wezwania go na rozprawę za pośrednictwem pracodawcy (sygnatura sprawy: UKS 1291/W3M/50/93/09), W jednym przypadku (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/29/10) akt oskarżenia został zwrócony, gdyż postępowanie w sprawie (ciąg przestępstw) powinno zostać w ocenie sądu przeprowadzone w formie śledztwa i tym samym akt oskarżenia powinien wnieść Prokurator [Dowód: akta kontroli str , ] W okresie objętym kontrolą sądy umorzyły 6 postępowań (pięć w 2010 r. i jedno w I półroczu 2011 r.), wskazując w uzasadnieniu, że podstawą do umorzenia postępowania był: znikomy stopień społecznej szkodliwości, przedawnienie karalności czynu, śmierć oskarżonego, lub stwierdzenie, że o ten sam czyn toczy się już postępowanie. [Dowód: akta kontroli str , ] W łatach I półrocze 2011 r. sądy wydały łącznie 11 wyroków uniewinniających sprawcę (dziewięć w 2010 r. i dwa w I półroczu 2011 r.), w uzasadnieniu których wskazano, że w ocenie sądu brak było dowodów pozwalających przypisać oskarżonym zarzucane czyny, w tym cztery wyroki w związku z wniesieniem przez inspektora kontroli skarbowej (sygnatura spraw: UKS. W3M /07, UKS-W3M /07, 18

19 UKS1291/W3M1/50/48/08 - inspektor kontroli skarbowej wniósł do sądu dwa akty oskarżenia przeciwko małżonkom, którzy złożyli wspólnie zeznanie roczne PIT-36 za 2002 i 2003) aktu oskarżenia w związku z nieujawnieniem przez oskarżonego właściwemu organowi źródła przychodów i dochodu z tego źródła. [Dowód: akta kontroli str , 289, ] Wyrokiem z dnia 27 maja 2010 (dot. sprawy o sygnaturze UKS.W3M /07 ) Sąd Okręgowy w Nowym Sączu II Wydział Karny uniewinnił oskarżonych od zarzucanych im czynów, a kosztami procesu obciążył Skarb Państwa. W uzasadnieniu wskazano, że: (...) Konieczność uniewinnienia oskarżonych wynika z faktu, że przeprowadzone w niniejszej sprawie dowody nie dostarczają przesłanek potwierdzających zasadność zarzutów (...) Konieczny warunek przypisania oskarżonym zarzucanych czynów, stanowi wykazanie przez oskarżyciela publicznego, że nieujawnione i nie przedstawione do opodatkowania przychody powstały w latach, do których odnoszą się zarzuty. Co za tym idzie wykluczenie, że oskarżeni uzyskali te przychody we wcześniejszych latach a później dopiero środki pieniężne wprowadzili do obrotu poprzez dodanie ustalonych wydatków i nabycie. składników majątkowych. (...) W odniesieniu do oskarżonych brak jest jakichkolwiek podstaw dowodowych pozwalających na kategoryczne stwierdzenie, że zatajone dochody osiągnęli w okresie 2002 i 2003 r. i narazili na uszczuplenie podatek dochodowy od osób fizycznych należny w tych właśnie latach podatkowych. (...jstwierdzenie wystąpienia przychodów, nie mających pokrycia w ujawnionych organom fiskalnym źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, było wystarczające do wydania w odniesieniu do oskarżonych konstytutywnych decyzji podatkowych ustalających wysokość zobowiązań podatkowych i nakładających zryczałtowaną należność podatkową według stawki 75%(...J Powyższa restryktywna stawka podatkowa ma za zadanie zadośćuczynić interesom podatkowym Skarbu Państwa m.in. wobec trudności dowodowych w zakresie ustalenia momentu czasowego osiągnięcia zatajonych dochodów i co za tym idzie niemożności wdrożenia postępowania karno-skarbowego (...) dodać należy, że w postępowaniu podatkowym dotyczącym dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu, to na podatniku spoczywał ciężar dowodzenia, iż wydatkowane kwoty pochodziły ze źródeł w przeszłości opodatkowanych lub wolnych od podatku(...) Natomiast w postępowaniu karnym obowiązek wykazania osobie oskarżonej zrealizowania znamion czynu zabronionego spoczywa wyłącznie na oskarżycielu publicznym. Powyższe powoduje, że w odniesieniu do ustaleń w postępowaniu karnym, argumentacja 19

20 decyzji podatkowych, opierająca się na stwierdzeniu, że podatnik nie udowodnił osiągnięcia określonych dowodów traci znaczenie. " [Dowód: akta kontroli str ] Również w pozostałych analizowanych sprawach, w których inspektor kontroli skarbowej wniósł akt oskarżenia w związku z nieujawnieniem przez oskarżonego właściwemu organowi źródła przychodów i dochodu z tego źródła, sąd w uzasadnieniu wyroku uniewinniającego podkreślił, że zgromadzony w sprawie materiał nie zezwala na uznanie, że oskarżeni popełnili zarzucane im aktem oskarżenia czyny, gdyż koniecznym warunkiem przypisania oskarżonym zarzuconych czynów, było wykazanie przez oskarżyciela publicznego, że nieujawnione i nie przedstawione do opodatkowania przychody powstały w latach, do których odnosiły się zarzuty. [Dowód: akta kontroli str ] flhhbhhi kierownik Oddziału Postępowań Przygotowawczych wyjaśnił, że: W2010 roku w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie odstąpiono od wszczynania postępowań przygotowawczych, w sprawach, w których wydane zostały decyzje Dyrektora UKS ustalające wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów łub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływ na taki sposób postępowania miała treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku, sygn. IIKK 20/09 (OSNKW 2009/11/95) oraz jednolita linia orzecznictwa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, przejawiająca się w wyrokach uniewinniających oskarżonych, w sprawach, w których inspektorzy kontroli skarbowej z UKS w Krakowie wnosili akty oskarżenia p-ko osobom, co do których wydane były decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznaj dujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych." [Dowód: akta kontroli str.258, 298] Analizą terminowości prowadzenia postępowań przygotowawczych objęto 20 spraw, w których inspektorzy kontroli skarbowej wnieśli akty oskarżenia w okresie objętym kontrolą w tym 10 spraw wybranych według największej kwoty uszczuplenia i 10 wybranych losowo. W związku z przekazaniem przez inspektorów kontroli skarbowej akt sprawy wraz z aktem oskarżenia do właściwych sądów, badanie zostało przeprowadzone w oparciu 20

21 o ewidencję prowadzonych postępowań przygotowawczych, dane zaewidencjonowane w informatycznym systemie ewidencji kontroli - KARTA oraz kserokopie aktów oskarżenia przygotowanych w sposób zabezpieczający należytą ochronę danych wrażliwych. [Dowód: akta kontroli str , , ] Stosownie do art k.k.s. postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo skarbowe powinno być zakończone w ciągu 3 miesięcy, a w razie niezakończenia postępowania w tym terminie organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, a gdy postępowanie prowadzi lub nadzoruje prokurator - prokurator bezpośrednio przełożony, mogą przedłużyć je na okres do 6 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych wypadkach właściwy prokurator bezpośrednio przełożony może przedłużyć okres postępowania na dalszy czas oznaczony. W 13 z 20 analizowanych spraw postępowania przygotowawcze nie zostały zakończone w terminie określonym w art. 153 k.k.s. Postępowania przygotowawcze w tych sprawach trwały odpowiednio: 81 dni (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/66/10 - postępowanie w sprawie o wykroczenie skarbowe), 112 dni (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/138/10), 127 dni (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/154/10) 189 dni (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/29/10), 209 dni (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/123/09), 212 dni (sygnatura sprawy: UKS129ł/W3M/50/127/09), 216 dni (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/54/10), 239 dni (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/39/10) 271 dni (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/130/09), 283 dni (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/104/09), 353 dni (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/117/09), 419 dni (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M2/50/29/09), 616 dni (sygnatura sprawy: UKS1291/W3M/50/97/08). Ze względu na przekazanie wraz z aktem oskarżenia akt sprawy do właściwych sądów nie można sprawdzić, czy organ nadrzędny przedłużył okres postępowania oraz ustalić powodów ich przedłużenia. Inspektorzy kontroli Skarbowej mhi^hhi wyjaśnili, że i sprawach miały wpływ między innymi: uporczywe niestawiennictwo podejrzanego na wezwania, nieskuteczne próby osobistego doręczenia wezwania w miejscu wykonywania działalności i miejscu pobytu oraz nieskuteczne próby doręczenia wezwania przez Policję, poszukiwanie podejrzanego, nieskuteczność wydanego przez Prokuraturę zarządzenia 21

22 zatrzymania i doprowadzenia podejrzanego, konieczność skierowania wniosku o pomoc prawną do Policji i zapytań do Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przedkładanie przez podejrzanego zwolnień lekarskich, konieczność wykonania badań psychologicznych podejrzanego oraz konieczność wykonania szeregu czynności w trakcie trwania postępowania, w tym przesłuchania dużej liczby kontrahentów podejrzanego. W sprawie o sygnaturze UKS1291/W3M/50/138/10, w której [Dowód: akta kontroli str , ] dochodzenie zostało wszczęte 16 listopada 2010 r., a akt oskarżenia został skierowany do sądu 8 marca 2011 r., tj. po upływie 112 dni od daty wszczęcia postępowania przygotowawczego flhhhh inspektor kontroli skarbowej wyjaśnił, że (...) 21 grudnia 2010 r. zostało ogłoszone postanowienie o przedstawieniu zarzutu. (...) przesłuchany w charakterze podejrzanego potwierdził, że nie przechowuje dokumentów księgowych i podatkowych z 2005 r. oraz oświadczył, że pracuje zagranicą. Pouczony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, deklarując wpłatę kwoty 500 zł tytułem kary grzywny oraz 131 zł tytułem zryczałtowanych kosztów postępowania. Jednakże do chwili upływu terminu biegu dochodzenia to jest 16 lutego 2011 r. obu wymienionych kwot nie wpłacił, nie wypełniając wymagań określonych stosownymi przepisami k.k.s. Z tego względu 8 marca 2011 r. skierowany został do Sądu akt oskarżenia w jego sprawie. Postępowanie w tej sprawie nie było przedłużane, gdyż wszelkie czynności procesowe zostały zakończone w ciągu trzech miesięcy." [Dowód: akta kontroli str , , , ] W pozostałych analizowanych sprawach, które nie zostały zakończone w terminie określonym w art. 153 k.k.s., inspektorzy kontroli Skarbowej HHHHBft (BHHHHHB i flhhhhflb flhhh^hihhhi wyjaśnili, że postępowania te były przedłużane przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub przez Prokuratora. [Dowód: akta kontroli str , ] Wszystkie akty oskarżenia, w sprawach, które podlegały rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (40% analizowanych spraw) zostały wniesione do właściwych sądów rejonowych, w terminie określonym w art. 155 k.k.s., w tym 6 aktów oskarżenia wniesiono w dniu zamknięcia dochodzenia, a 2 akty oskarżenia w terminach od 1 do 4 dni od daty zamknięcia dochodzenia. [Dowód: akta kontroli str ] 22

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LBY-4101-25-01/2011 Pan Stanisław Doman Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt V KK 145/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Piotr Mirek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Piotr Mirek Sygn. akt II KK 233/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 sierpnia 2017 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Piotr Mirek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 13/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 marca 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 211/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Wełpa

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 345/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2016 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska SSN Jan Bogdan Rychlicki Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LKI-4101-14-02/2011 Pani Małgorzata Spadło Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 W świetle przepisu art. 53 27 k.k.s., należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marian Kocon. Protokolant Katarzyna Wojnicka

UCHWAŁA. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marian Kocon. Protokolant Katarzyna Wojnicka Sygn. akt SNO 59/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 23 lutego 2017 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marian Kocon Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt IV KK 76/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 sierpnia 2012 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne (druk nr 415)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wełpa

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 411/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2015 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r.

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r. Sygn. akt II KK 135/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSA del. do SN Andrzej

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 36/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 marca 2015 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt IV KK 118/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 kwietnia 2016 r. SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie P. Z. co do którego umorzono postępowanie karne o czyn z art. 157 2 k.k. po rozważeniu

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul..

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul.. OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL, dnia. r. Sąd Rejonowy w...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska Sygn. akt II CZ 59/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz Sygn. akt IV KK 253/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 grudnia 2016 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 366/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2016 r. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 453/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 czerwca 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

LKA-4101-032-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA-4101-032-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4101-032-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli I. Dane identyfikacyjne kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 189/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2013 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 172/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Artymiuk SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz Sygn. akt III KK 452/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 380/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2016 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Jarosław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk Sygn. akt KSP 12/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 listopada 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt V KK 95/12 P O S T A N O W I E N I E Dnia 20 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek przy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 390/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 marca 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Roman

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XVI/145/2012 z dnia 13 marca

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, grudnia 2011 r. P/11/024 LKR-4101-17-02/2011 Pani Ewa Danilewicz Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze ul. Wadowicka 10 30-415 Kraków Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 411/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH Sygn. akt SDo 6/15 Poznań, dnia 4 grudnia 2015 roku ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH Wielkopolski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 84/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy Izba Karna w składzie: SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSA del. do SN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 240/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanowił: utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie. Sygn. akt III KZ 39/16. Dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. postanowił: utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie. Sygn. akt III KZ 39/16. Dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KZ 39/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 czerwca 2016 r. SSN Dariusz Świecki w sprawie J. P. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu, w dniu 22 czerwca 2016 r., zażalenia

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 303/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2013 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 21 ZARZĄDZENIE NR 61 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 3 grudnia 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 21 ZARZĄDZENIE NR 61 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 3 grudnia 2013 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 21 ZARZĄDZENIE NR 61 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki. Protokolant Danuta Bratkrajc

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki. Protokolant Danuta Bratkrajc Sygn. akt IV KK 337/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Protokolant Danuta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 222/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 września 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 432/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lutego 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSA del. do SN Dorota Wróblewska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz Sygn. akt IV KK 155/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lipca 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2015 r. sprawy A. S. skazanego z art. 55 ust. 3

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 284/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 305/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 grudnia 2014 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 108/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie art. 535

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 53/15. Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 53/15. Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 53/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lutego 2016 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 56/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 czerwca 2015 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak Sygn. akt V KK 249/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 września 2015 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak

POSTANOWIENIE. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak Sygn. akt III KK 450/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak w sprawie T. J.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LKI-4101-14-01/2011 Pan Paweł Cymbalak Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 152AH/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu

Uchwała Nr 152AH/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu Uchwała Nr 152AH/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu Na podstawie art 60 pkt 3 i 8 lit. a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 417/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2015 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 357/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2014 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt I KZP 16/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie zażalenia Prokuratora Rejonowego na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 1-06-2012 roku, [ ] w przedmiocie umorzenia części należności z tytułu przepadku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wełpa

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 34/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Rafał Malarski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 177/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2013 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras Sygn. akt II KK 297/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2014 r. SSN Jarosław Matras na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 7 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 88/17. Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 88/17. Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 88/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

1298 ze zmianami; REGULAMIN POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PODSTAWY PRAWNE:

1298 ze zmianami; REGULAMIN POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PODSTAWY PRAWNE: REGULAMIN POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PODSTAWY PRAWNE: - Statut Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej - Statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 256/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Rafał Malarski (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Rafał Malarski (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski Sygn. akt IV KK 341/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2014 r. SSN Rafał Malarski (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 57/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 156/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 września 2014 r. SSN Barbara Skoczkowska na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 r. sprawy P.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wełpa

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 115/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 maja 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Dorota Rysińska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 15/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 marca 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Dariusz Świecki Protokolant Jolanta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt IV KO 94/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 grudnia 2013 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 362/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo