Stan aktualny na r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan aktualny na 01.06.2015 r."

Transkrypt

1 Stan aktualny na r.

2 SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych będące w ofercie 4 1. Otwarcie, prowadzenie, wpłaty i wypłaty gotówkowe 2. Przelewy krajowe: przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty 3. Bankowość elektroniczna 4. Wyciągi z rachunku 5. Zlecenia różne 6. Inne operacje Tab. 2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych nie będące w ofercie 6 1. Prowadzenie, wpłaty i wypłaty gotówkowe 2. Przelewy krajowe: przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty 3. Bankowość elektroniczna 4. Wyciągi z rachunku 5. Zlecenia różne 6. Inne operacje Tab. 3 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla PKZP i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne 8 1. Otwarcie, prowadzenie, wpłaty i wypłaty gotówkowe 2. Przelewy krajowe: przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty 3. Bankowość elektroniczna 4. Wyciągi z rachunku 5. Zlecenia różne 6. Inne operacje OSZCZĘDNOŚCI Tab. 4 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 9 1. Otwarcie, prowadzenie, wpłaty i wypłaty gotówkowe 2. Przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty 3. Bankowość elektroniczna 4. Wyciągi z rachunku 5. Zlecenia różne 6. Inne operacje Tab. 5 Rachunki lokat terminowych i rachunków płatnych na każde żądanie a vista w złotych 12 KARTY BANKOWE Tab. 6 Karty debetowe dla osób fizycznych 13 Tab. 7 Karty debetowe dla PKZP i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne 14 Tab. 8 Karty kredytowe w złotych 15 KREDYTY Tab. 9 Kredyty w złotych Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 2. Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) 3. Kredyt na zakup pojazdu 4. Kredyt remontowy 5. Kredyt konsolidacyjny 6. Kredyt mieszkaniowy 7. Hipoteczny kredyt na dololny cel 8. Hipoteczny kredyt konsolidacyjny 9. Kredyt termomodernizacyjny Kredyt z dopłatami WFOŚiGW w Łodzi w formie częściowych spłat kapitału przeznaczony na : - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych; - wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków; realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; - realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych 11. Kredyt z dopłatą na budowę domów energooszczędnych INNE USŁUGI Tab. 10 Przelewy zagraniczne (operacje dewizowe) 18 Tab. 11 Czynności kasowe 19 Tab. 11 Czynności kasowe 18 2

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim, zwanego dalej Bankiem. 2. Bank może pobierać prowizje i opłaty według innych stawek niż określone w Taryfie lub zaniechać ich pobierania, jeśli wynika to z zawartych umów, porozumień lub innych wiążących uregulowań zaakceptowanych przez Klienta. 3. Prowizje i opłaty pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 4. W przypadku pobierania opłat za okres krótszy niż miesiąc, ustala się je w wysokości proporcjonalnej do faktycznego czasu wykonywania usługi (czynności), z wyjątkiem opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za dyspozycję telefonicznej informacji na hasło oraz opłaty za gotowość do świadczenia usług bankowych za pośrednictwem ESOK IB, której nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty oraz opłaty za użytkowanie karty, której nie pobiera się za pierwszy miesiąc użytkowania karty. 5. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 6. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia r., nie uznaje się za konsumenta osób posługujących się znacznymi ilościami bilonu. Bank przyjął, iż jednorazowa wpłata znacznej ilości bilonu przekracza 200 sztuk. 7. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 8. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 11. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie członek Zarządu lub Główny Księgowy Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 16. W przypadku umów zawieranych przez Bank w imieniu i na rzecz innych podmiotów (np. ubezpieczenia) obowiązują zasady i stawki określone przez te podmioty zaakceptowane przez Klienta. 17. Jeżeli Bank błędnie wykona warunki umowy, Klient ma prawo obciążyć Bank kosztami swojej korespondencji. 18. Użyte w Taryfie definicje oznaczają: 1) ROR rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. 3

4 L. p. Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych będące w ofercie Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania KLASYCZNY PLUS Obowiązująca stawka BS NET JUNIOR STUDENT SENIOR 1. OTWARCIE, PROWADZENIE, WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE 1) Otwarcie rachunku 2) Prowadzenie rachunku 1 miesięcznie 6 zł 4 lub 1 2 3) Wpłata gotówkowa na rachunek a) realizowana w kasie Banku 5 za wpłatę b) realizowana za pomocą wrzutni nocnej/wpłatomatu ) Wypłata gotówkowa z rachunku (realizowana w kasie Banku) 3 za wypłatę 1 nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 2 zwolnienie z opłaty trwa przez okres 5 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku, potem opłata wynosi 6,5 3 wypłaty gotówkowe w wysokości powyżej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 4 opłata za prowadzenie rachunku w wysokości 6 zł pobierana jest w przypadku złożenia wniosku o kartę debetową w dniu założenia ROR 5 od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja w wysokości 2% od kwoty wpłaty, min PRZELEWY KRAJOWE 1) Przelewy na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne - z zastrzeżeniem punktu b): przelew złożony w placówce Banku na rachunek tego samego Posiadacza r-ku na inny rachunek 1 zł 2 zł 1 zł 2 zł 1 zł 1 zł SENIOR PLUS 2 zł 2 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej b) bieżące i pomocnicze prowadzone w Banku, których Posiadaczem jest Posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego przelew złożony w placówce Banku od kwoty przelewu min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej od kwoty przelewu min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł c) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR przelew złożony w placówce Banku: abonament RTV 1 zł 6 zł 4 zł 6 zł 1 zł na rzecz ZUS 4 zł 6 zł 4 zł 6 zł 4 zł 4 zł inne przelewy 2,5 6 zł 4 zł 6 zł 2,5 przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej na rzecz ZUS 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł inne przelewy 1 zł 1 zł 1 zł 1 1 zł d) prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET ) Zlecenie stałe: a) rejestracja dyspozycji zlecenia stałego: 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł w bankowości internetowej/mobilnej b) modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w bankowości internetowej/mobilnej c) realizacja zleceń stałych na rachunki: prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne) w bankowości internetowej/mobilnej prowadzone w innych bankach (opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty ) 1 zł 1 zł 1 zł 0,5 1 zł 1 zł w bankowości internetowej/mobilnej 1 zł 1 zł 1 zł 2 1 zł 2 zwolnienie z opłat stałe dotyczy łącznie 5 szt. przelewów i zleceń stałych w miesiącu kalendarzowym; opłata za kolejne zlecenia stałe w miesiącu pobierana jest w wysokości 1 zł 3) Polecenie zapłaty: a) rejestracja polecenia zapłaty b) realizacja polecenia zapłaty 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł c) modyfikacja/odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 zwolnienie z opłat dotyczy łącznie 5 szt. przelewów i zleceń stałych w miesiącu kalendarzowym; opłata za kolejne przelewy w miesiącu pobierana jest w wysokości 1 zł lub zlecenie 2 zwolnienie z opłat stałe dotyczy łącznie 5 szt. przelewów i zleceń stałych w miesiącu kalendarzowym; opłata za kolejne zlecenia stałe w miesiącu pobierana jest w wysokości 1 zł 3. PRZELEWY ZAGRANICZNE (OPERACJE DEWIZOWE) - zgodnie z Tab BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 1) Bankowość internetowa/mobilna a) Uruchomienie usługi b) Gotowość świadczenia usług bankowych za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej miesięcznie c) Wygenerowanie i wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym d) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) dla Posiadacza(y) rachunku e) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) dla osób nie będących Posiadaczem rachunku, ale wymienionych w Karcie Wzorów Podpisów

5 f) Przyjęcie zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu klucza(y) sprzętowego(ych) oraz ponowne jego/ich wygenerowanie i wydanie g) Przyjęcie zgłoszenia i niezwrócenie klucza(y) sprzętowego(ych) np. w przypadku rozwiązania umowy dotyczącej usługi bankowości internetowej/mobilnej h) Ponowne generowanie na prośbę Posiadacza rachunku hasła, hasła aktywacji, kodu PIN oraz kodu PUK i) Dojazd do Użytkownika i konsultacja na jego pisemny wniosek dotycząca bankowości internetowej/ mobilnej (opłata jest pobierana, jeżeli konsultacja nie wynika z przyczyn zależnych od Banku) j) Doładowywanie telefonów komórkowych za pośrednictwem bankowości internetowej każdorazowo każdorazowo 2) Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 2 zł 2 zł 3) Usługa SMS SALDO - od każdego rachunku miesięcznie 3 zł 4 zł 2 zł 4 zł 3 zł 5 zł 5. WYCIĄGI Z RACHUNKU BANKOWEGO 1) Wyciąg z rachunku bankowego: a) odbierany w placówce Banku przez osoby wymienione w karcie za wyciąg 5 zł wzorów podpisów lub inne osoby pisemnie upoważnione b) wysyłany przez Bank raz w miesiącu: listem zwykłym za przesyłkę listem poleconym za przesyłkę c) udostępniony za pomocą bankowości internetowej/ mobilnej za wyciąg d) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł za przesyłkę listem poleconym KARTY DEBETOWE - zgodnie z Tab ZLECENIA RÓŻNE 1) Sporządzenie i wydanie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku: a) odpisu (kopii): jednego załącznika do wyciągu z roku bieżącego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za dokument jednego załącznika do wyciągu z roku ubiegłego 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł b) opinii bankowej o jego sytuacji finansowej w oparciu o dokumenty: z roku bieżącego z lat ubiegłych c) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku z określeniem wielkości obrotów za dokument d) zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda e) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku f) kserokopii umowy g) innych zaświadczeń i dokumentów niż wymieniono w pkt. od a) do f) w oparciu o informacje z okresu: ostatnich 12 miesięcy za dokument wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy za każdy rozpoczęty rok ) Wysłanie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku dokumentów, o których mowa w pkt. 1): a) listem zwykłym 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za przesyłkę b) listem poleconym zl 1 1 3) Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za operację Dokonanie przelewu przy realizacji tytułu wykonawczego (lub jego 4) części) lub dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego za operację 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 z rachunków dłużnika Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci: 5) a) przyjęcie dyspozycji za operację b) odwołanie lub zmiana dyspozycji ) Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu za stronę ) Zamiana rachunku na inny ROR (z możliwością zatrzymania dotychczasowego numeru) za operację ) Wydanie blankietów czekowych za czek 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 9) Potwierdzenie dokonania blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągnietego kredytu udzielonego przez : a) Bank za każdą zawartą b) inny bank umowę 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł Wrzutnia nocna a) udostępnienie wrzutni nocnej 10) b) wydanie pierwszego klucza/kluczy do wrzutni c) wydanie klucza/kluczy w przypadku utraty poprzedniego wg. ceny wg. ceny wg. ceny wg. ceny wg. ceny wg. ceny w wyniku kradzieży, zgubienia, uszkodzenia lub nie zwrócenia na za klucz zakupu +20% zakupu + 20% zakupu + 20% zakupu + 20% zakupu + 20% zakupu + 20% żądanie Banku 1nie pobiera się opłaty, jeżeli zmiana następuje na wskutek śmierci właściciela lub współwłaściciela rachunku 8. INNE OPERACJE Sporządzenie i wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) 1) związanych z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego za każdy monit

6 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych nie będące w ofercie L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 1. PROWADZENIE, WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE Obowiązująca stawka KLASYCZNY 2) Prowadzenie rachunku miesięcznie 9 zł 3) Wpłata gotówkowa na rachunek a) realizowana w kasie Banku 1 za wpłatę b) realizowana za pomocą wrzutni nocnej/wpłatomatu 1 4) Wypłata gotówkowa z rachunku (realizowana w kasie Banku) 2 za wypłatę 1 od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja w wysokości 2% od kwoty wpłaty, min wypłaty gotówkowe w wysokości powyżej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 2. PRZELEWY KRAJOWE 1) Przelewy na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne - z zastrzeżeniem punktu b): przelew złożony w placówce Banku na rachunek tego samego Posiadacza r-ku na inny rachunek 1 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej b) bieżące i pomocnicze prowadzone w Banku, których Posiadaczem jest Posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego przelew złożony w placówce Banku od kwoty przelewu min. 5 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej od kwoty przelewu min. 5 zł c) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR przelew złożony w placówce Banku: abonament RTV na rzecz ZUS 4 zł inne przelewy 2,5 przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej na rzecz ZUS 1 zł inne przelewy 1 zł d) prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET 2 2) Zlecenie stałe: a) rejestracja dyspozycji zlecenia stałego: 2 zł w bankowości internetowej/mobilnej b) modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 5 zł w bankowości internetowej/mobilnej c) realizacja zleceń stałych na rachunki: prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne) w bankowości internetowej/mobilnej prowadzone w innych bankach (opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty ) 1 zł w bankowości internetowej/mobilnej 1 zł 3) Polecenie zapłaty: a) rejestracja polecenia zapłaty b) realizacja polecenia zapłaty 1 zł c) modyfikacja/odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty 3 zł 3. PRZELEWY ZAGRANICZNE (OPERACJE DEWIZOWE) - zgodnie z Tab BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 1) Bankowość internetowa/mobilna a) Uruchomienie usługi b) Gotowość świadczenia usług bankowych za pośrednictwem bankowości miesięcznie internetowej/mobilnej c) Wygenerowanie i wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym d) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) dla Posiadacza(y) rachunku e) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) dla osób nie będących Posiadaczem rachunku, ale wymienionych w Karcie Wzorów Podpisów f) Przyjęcie zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu klucza(y) sprzętowego(ych) oraz ponowne jego/ich wygenerowanie i wydanie g) Przyjęcie zgłoszenia i niezwrócenie klucza(y) sprzętowego(ych) np. w przypadku rozwiązania umowy dotyczącej usługi bankowości internetowej/mobilnej h) Ponowne generowanie na prośbę Posiadacza rachunku hasła, hasła aktywacji, kodu PIN oraz kodu PUK 1 zł

7 i) Dojazd do Użytkownika i konsultacja na jego pisemny wniosek dotycząca bankowości internetowej/ mobilnej (opłata jest pobierana, jeżeli konsultacja nie wynika z przyczyn zależnych od każdorazowo 6 Banku) j) Doładowywanie telefonów komórkowych za pośrednictwem bankowości internetowej każdorazowo 2) Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 3) Usługa SMS SALDO - od każdego rachunku miesięcznie 3 zł 5. WYCIĄGI Z RACHUNKU BANKOWEGO 1) Wyciąg z rachunku bankowego: a) odbierany w placówce Banku przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów lub inne za wyciąg osoby pisemnie upoważnione b) wysyłany przez Bank raz w miesiącu: listem zwykłym za przesyłkę listem poleconym za przesyłkę - c) udostępniony za pomocą bankowości internetowej/ mobilnej za wyciąg d) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym 3 zł za przesyłkę listem poleconym 1 6. KARTY DEBETOWE - zgodnie z Tab ZLECENIA RÓŻNE 1) Sporządzenie i wydanie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku: a) odpisu (kopii): jednego załącznika do wyciągu z roku bieżącego 5 zł za dokument jednego załącznika do wyciągu z roku ubiegłego 6 zł b) opinii bankowej o jego sytuacji finansowej w oparciu o dokumenty: z roku bieżącego z lat ubiegłych 5 c) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku 2 z określeniem wielkości obrotów za dokument d) zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda 1 e) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku f) kserokopii umowy 1 g) innych zaświadczeń i dokumentów niż wymieniono w pkt. od a) do f) w oparciu o informacje z okresu: ostatnich 12 miesięcy za dokument 2 wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy za każdy rozpoczęty rok 3 2) Wysłanie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku dokumentów, o których mowa w pkt. 1): a) listem zwykłym 5 zł za przesyłkę b) listem poleconym 1 3) Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za operację 2 4) Dokonanie przelewu przy realizacji tytułu wykonawczego (lub jego części) lub dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego z rachunków dłużnika za operację 2,5 Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci: 5) a) przyjęcie dyspozycji 1 za operację b) odwołanie lub zmiana dyspozycji 1 6) Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu za stronę 1 7) Zamiana rachunku na inny ROR (z możliwością zatrzymania dotychczasowego numeru) za operację 2 8) Wydanie blankietów czekowych za czek 1 zł 9) Potwierdzenie dokonania blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągnietego kredytu udzielonego przez : a) Bank za każdą b) inny bank zawartą umowę 25 zł Wrzutnia nocna a) udostępnienie wrzutni nocnej 10) b) wydanie pierwszego klucza/kluczy do wrzutni c) wydanie klucza/kluczy w przypadku utraty poprzedniego w wyniku kradzieży, zgubienia, uszkodzenia lub nie zwrócenia na żądanie Banku za klucz wg. ceny zakupu +20% 8. INNE OPERACJE 1) Sporządzenie i wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) związanych z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego za każdy monit 2 4 7

8 Tab. 3 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla PKZP i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych 1. OTWARCIE, PROWADZENIE, WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE Stawka obowiązująca dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców, komitetu rodzicielskiego, innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów oraz innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne 1) Otwarcie rachunku 2 2) Prowadzenie rachunku Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty miesięcznie 8 zł Wpłata gotówkowa na rachunek 3) a) realizowana w kasie Banku lub wg umowy (nie mniej niż 1zł) 1 od kwoty wpłaty b) realizowana za pomocą wrzutni nocnej/wpłatomatu lub wg umowy (nie mniej niż 1zł) 1 4) Wypłata gotówkowa z rachunku 2 od kwoty wypłaty lub wg umowy (nie mniej niż 1zł) 1 od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja w wysokości 2% od kwoty wpłaty, min. 2 2 wypłaty gotówkowe w wysokości powyżej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 2. PRZELEWY, ZLECENIA STAŁE, POLECENIA ZAPŁATY 1) Dokonanie przelewu na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne): przelew złożony w placówce Banku przelew za pomocą bankowości internetowej/ mobilnej b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR przelew złożony w placówce Banku 2,7 przelew za pomocą bankowości internetowej/ mobilnej 2,5 c) na rzecz ZUS: przelew złożony w placówce Banku 4 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/ mobilnej 3 zł d) prowadzone w innych bankach krajowych w systemie SORBNET 15 zł 2) 2.1) Złożenie dyspozycji zlecenia stałego 3) 2 zł w bankowości internetowej/ mobilnej 2.2 ) Realizacja zleceń stałych na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne): zlecenie złożone w placówce Banku 1,5 zlecenie złożone w bankowości internetowej/ mobilnej 1 zł b) prowadzone w innych bankach (opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty ) zlecenie złożone w placówce Banku 3,7 zlecenie złożone w bankowości internetowej/ mobilnej 2,5 Polecenie zapłaty: a) realizacja 1 zł b) odwołanie pojedynczej transakcji 3 zł 4) Dokonanie przelewów wewnętrznych na podstawie zbiorczej listy każdorazowo wg umowy 3. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU DO BANKOWOŚCI 1) Elektroniczny System Obsługi Klienta Internet- Bank (ESOK IB): a) Uruchomienie usługi b) Gotowość świadczenia usług bankowych za pośrednictwem bankowości miesięcznie 2 lub wg umowy internetowej/ mobilnej c) Wygenerowanie i wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym d) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) dla osób wymienionych w Karcie Wzorów Podpisów e) Przyjęcie zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu klucza(y) sprzętowego(ych) oraz ponowne jego/ich wygenerowanie i wydanie 5 f) Przyjęcie zgłoszenia i niezwrócenie klucza(y) sprzętowego(ych) np. w przypadku rozwiązania umowy dotyczącej usługi bankowości internetowej/ mobilnej 3 g) Ponowne generowanie na prośbę Posiadacza rachunku hasła, hasła aktywacji, kodu PIN oraz kodu PUK 1 h) Dojazd do Użytkownika i konsultacja na jego pisemny wniosek dotycząca bankowości internetowej/ mobilnej każdorazowo 6 (opłata jest pobierana, jeżeli konsultacja nie wynika z przyczyn zależnych od Banku) i) Doładowywanie telefonów komórkowych za pośrednictwem bankowości każdorazowo internetowej 2) Telefoniczna informacja na hasło miesięcznie 3) Usługa SMS SALDO - od każdego rachunku miesięcznie 5 zł 4. WYCIĄGI Z RACHUNKU BANKOWEGO 1) Wyciąg z rachunku: a) odbierany w placówce Banku przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów lub inne osoby pisemnie upoważnione za wyciąg 8

9 1) b) wysyłany przez Bank raz w miesiącu: listem zwykłym za przesyłkę listem poleconym - c) udostępniony za pomocą bankowości internetowej/mobilnej za wyciąg 5. KARTY DEBETOWE Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych Posiadaczowi rachunku: 6. PRZELEWY ZAGRANICZNE 7. ZLECENIA RÓŻNE zgodnie z Tab.6 a) za 25 szt. blankietów czekowych za 25 sztuk 1 b) za pojedynczy blankiet czekowy za 1 sztukę 0,5 2) Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego od każdego czeku 1 3) Przyjęcie do inkasa czeku rozrachunkowego lub gotówkowego od każdego czeku 1 4) Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 1 5) Dokonanie zmian w dokumentacji rachunku na wniosek Posiadacza rachunku (zmiana umowy, karty wzorów podpisów) 1 6) Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej; opłaty nie pobiera za bieżący rok za każde rozpoczęte 4 zł się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisywanie odsetek 10 dni 7) Sporządzenie odpisu (kopii): a) wyciągu z rachunku (bez załączników) z roku bieżącego b) jednego załącznika do wyciągu z roku bieżącego za dokument 3 zł za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej 8) Udostępnienie wrzutni nocnej 5 9) Wydanie na wniosek Posiadacza rachunku: a) opinii bankowej o jego sytuacji finansowej w oparciu o dokumenty: z roku bieżącego z lat ubiegłych 5 b) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bankowego z określeniem za dokument 1 wielkości obrotów c) zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda 1 d) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku Wysłanie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku dokumentu, o którym mowa w pkt. 6), 7) i 9): 10) a) listem zwykłym 5 zł za przesyłkę b) listem poleconym 1 11) Dokonane przelewu przy realizacji tytułu wykonawczego (lub jego części) lub od przekazywanej dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego z rachunków dłużnika (zajętej) kwoty 2,5 Przekazanie na zlecenie Posiadacza rachunku dokumentu potwierdzającego 12) dokonanie przelewu środków lub innego dokumentu drogą telekomunikacyjną za operację 1 (fax) 14) Opłata za zamknięcie rachunku 1 8. INNE OPERACJE 1) Sporządzenie i wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) związanych z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego za każdy monit 2-4 od r. 9

10 L.p. Tab. 4 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 1. OTWARCIE, PROWADZENIE, WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE Obowiązująca stawka EFEKT MAX 1) Otwarcie rachunku 2) Prowadzenie rachunku miesięcznie 3) Wpłata gotówkowa na rachunek za wpłatę 1 4) Wypłata gotówkowa z rachunku 2: a) pierwsza w miesiącu kalendarzowym za wypłatę b) każda kolejna w miesiącu kalendarzowym 8 zł 1 od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja w wysokości 2% od kwoty wpłaty, min. 2 2 wypłaty gotówkowe w wysokości powyżej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 2. PRZELEWY, ZLECENIA STAŁE, POLECENIA ZAPŁATY 1) 1.1) Dokonanie przelewu na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne - z zastrzeżeniem punktu b): przelew złożony w placówce Banku 8 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej 5 zł b) bieżące i pomocnicze, których Posiadaczem jest Posiadacz rachunku oszczędnościowego przelew złożony w placówce Banku 8 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej 5 zł c) prowadzone w innych bankach przelew złożony w placówce Banku: 8 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej 5 zł 1.2) Opłata dodatkowa realizowany w systemie SORBNET: a) o wartości równej lub niższej niż 1 mln zł 5 b) o wartości wyższej niż 1 mln zł 2 2) 2.1 ) Złożenie dyspozycji zlecenia stałego: 3) w bankowości internetowej/mobilnej 2.2 ) Realizacja zleceń stałych na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne) zlecenie złożone w placówce Banku 9 zł zlecenie złożone w bankowości internetowej/mobilnej 5 zł b) prowadzone w innych bankach (opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty ) zlecenie złożone w placówce Banku 9 zł zlecenie złożone w bankowości internetowej/mobilnej 5 zł Polecenie zapłaty: a) realizacja 9 zł b) odwołanie pojedynczej transakcji 9 zł 3. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU DO BANKOWOŚCI 1) Elektroniczny System Obsługi Klienta Internet- Bank (ESOK IB): a) Uruchomienie usługi bankowości internetowej/mobilnej b) Gotowość świadczenia usług bankowych za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej miesięcznie bez opłat lub wg umowy c) Wygenerowanie i wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym d) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) do dla Posiadacza(y) rachunku e) Wygenerowanie i wydanie klucza sprzętowego dla osób nie będących Posiadaczem rachunku, ale wymienionych w Karcie Wzorów Podpisów 3 f) Przyjęcie zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu klucza(y) sprzętowego(ych) do bankowości internetowej/mobilnej oraz ponowne jego/ich wygenerowanie i wydanie 5 g) Przyjęcie zgłoszenia i niezwrócenie klucza(y) sprzętowego(ych) np. w przypadku rozwiązania umowy 3 dotyczącej usługi bankowości internetowej/mobilnej h) Ponowne generowanie na prośbę Posiadacza rachunku hasła, hasła aktywacji, kodu PIN oraz kodu PUK 1 i) Dojazd do Użytkownika i konsultacja na jego pisemny wniosek dotycząca bankowości internetowej/ mobilnej każdorazowo 6 (opłata jest pobierana, jeżeli konsultacja nie wynika z przyczyn zależnych od Banku) j) Doładowywanie telefonów komórkowych przez bankowość internetową każdorazowo 2) Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 3) Usługa SMS SALDO - od każdego rachunku miesięcznie 3 zł 4. WYCIĄGI Z RACHUNKU BANKOWEGO 1) Wyciąg z rachunku bankowego: a) odbierany w placówce Banku przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów lub inne osoby pisemnie za wyciąg upoważnione b) wysyłany przez Bank raz w miesiącu: listem zwykłym za przesyłkę listem poleconym - c) udostępniony za pomocą bankowości internetowej/mobilnej za wyciąg d) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju: 10

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo