Stan aktualny na r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan aktualny na 01.06.2015 r."

Transkrypt

1 Stan aktualny na r.

2 SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych będące w ofercie 4 1. Otwarcie, prowadzenie, wpłaty i wypłaty gotówkowe 2. Przelewy krajowe: przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty 3. Bankowość elektroniczna 4. Wyciągi z rachunku 5. Zlecenia różne 6. Inne operacje Tab. 2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych nie będące w ofercie 6 1. Prowadzenie, wpłaty i wypłaty gotówkowe 2. Przelewy krajowe: przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty 3. Bankowość elektroniczna 4. Wyciągi z rachunku 5. Zlecenia różne 6. Inne operacje Tab. 3 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla PKZP i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne 8 1. Otwarcie, prowadzenie, wpłaty i wypłaty gotówkowe 2. Przelewy krajowe: przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty 3. Bankowość elektroniczna 4. Wyciągi z rachunku 5. Zlecenia różne 6. Inne operacje OSZCZĘDNOŚCI Tab. 4 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 9 1. Otwarcie, prowadzenie, wpłaty i wypłaty gotówkowe 2. Przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty 3. Bankowość elektroniczna 4. Wyciągi z rachunku 5. Zlecenia różne 6. Inne operacje Tab. 5 Rachunki lokat terminowych i rachunków płatnych na każde żądanie a vista w złotych 12 KARTY BANKOWE Tab. 6 Karty debetowe dla osób fizycznych 13 Tab. 7 Karty debetowe dla PKZP i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne 14 Tab. 8 Karty kredytowe w złotych 15 KREDYTY Tab. 9 Kredyty w złotych Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 2. Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) 3. Kredyt na zakup pojazdu 4. Kredyt remontowy 5. Kredyt konsolidacyjny 6. Kredyt mieszkaniowy 7. Hipoteczny kredyt na dololny cel 8. Hipoteczny kredyt konsolidacyjny 9. Kredyt termomodernizacyjny Kredyt z dopłatami WFOŚiGW w Łodzi w formie częściowych spłat kapitału przeznaczony na : - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych; - wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków; realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; - realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych 11. Kredyt z dopłatą na budowę domów energooszczędnych INNE USŁUGI Tab. 10 Przelewy zagraniczne (operacje dewizowe) 18 Tab. 11 Czynności kasowe 19 Tab. 11 Czynności kasowe 18 2

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim, zwanego dalej Bankiem. 2. Bank może pobierać prowizje i opłaty według innych stawek niż określone w Taryfie lub zaniechać ich pobierania, jeśli wynika to z zawartych umów, porozumień lub innych wiążących uregulowań zaakceptowanych przez Klienta. 3. Prowizje i opłaty pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 4. W przypadku pobierania opłat za okres krótszy niż miesiąc, ustala się je w wysokości proporcjonalnej do faktycznego czasu wykonywania usługi (czynności), z wyjątkiem opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za dyspozycję telefonicznej informacji na hasło oraz opłaty za gotowość do świadczenia usług bankowych za pośrednictwem ESOK IB, której nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty oraz opłaty za użytkowanie karty, której nie pobiera się za pierwszy miesiąc użytkowania karty. 5. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 6. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia r., nie uznaje się za konsumenta osób posługujących się znacznymi ilościami bilonu. Bank przyjął, iż jednorazowa wpłata znacznej ilości bilonu przekracza 200 sztuk. 7. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 8. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 11. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie członek Zarządu lub Główny Księgowy Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 16. W przypadku umów zawieranych przez Bank w imieniu i na rzecz innych podmiotów (np. ubezpieczenia) obowiązują zasady i stawki określone przez te podmioty zaakceptowane przez Klienta. 17. Jeżeli Bank błędnie wykona warunki umowy, Klient ma prawo obciążyć Bank kosztami swojej korespondencji. 18. Użyte w Taryfie definicje oznaczają: 1) ROR rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. 3

4 L. p. Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych będące w ofercie Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania KLASYCZNY PLUS Obowiązująca stawka BS NET JUNIOR STUDENT SENIOR 1. OTWARCIE, PROWADZENIE, WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE 1) Otwarcie rachunku 2) Prowadzenie rachunku 1 miesięcznie 6 zł 4 lub 1 2 3) Wpłata gotówkowa na rachunek a) realizowana w kasie Banku 5 za wpłatę b) realizowana za pomocą wrzutni nocnej/wpłatomatu ) Wypłata gotówkowa z rachunku (realizowana w kasie Banku) 3 za wypłatę 1 nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 2 zwolnienie z opłaty trwa przez okres 5 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku, potem opłata wynosi 6,5 3 wypłaty gotówkowe w wysokości powyżej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 4 opłata za prowadzenie rachunku w wysokości 6 zł pobierana jest w przypadku złożenia wniosku o kartę debetową w dniu założenia ROR 5 od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja w wysokości 2% od kwoty wpłaty, min PRZELEWY KRAJOWE 1) Przelewy na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne - z zastrzeżeniem punktu b): przelew złożony w placówce Banku na rachunek tego samego Posiadacza r-ku na inny rachunek 1 zł 2 zł 1 zł 2 zł 1 zł 1 zł SENIOR PLUS 2 zł 2 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej b) bieżące i pomocnicze prowadzone w Banku, których Posiadaczem jest Posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego przelew złożony w placówce Banku od kwoty przelewu min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej od kwoty przelewu min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł c) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR przelew złożony w placówce Banku: abonament RTV 1 zł 6 zł 4 zł 6 zł 1 zł na rzecz ZUS 4 zł 6 zł 4 zł 6 zł 4 zł 4 zł inne przelewy 2,5 6 zł 4 zł 6 zł 2,5 przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej na rzecz ZUS 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł inne przelewy 1 zł 1 zł 1 zł 1 1 zł d) prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET ) Zlecenie stałe: a) rejestracja dyspozycji zlecenia stałego: 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł w bankowości internetowej/mobilnej b) modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w bankowości internetowej/mobilnej c) realizacja zleceń stałych na rachunki: prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne) w bankowości internetowej/mobilnej prowadzone w innych bankach (opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty ) 1 zł 1 zł 1 zł 0,5 1 zł 1 zł w bankowości internetowej/mobilnej 1 zł 1 zł 1 zł 2 1 zł 2 zwolnienie z opłat stałe dotyczy łącznie 5 szt. przelewów i zleceń stałych w miesiącu kalendarzowym; opłata za kolejne zlecenia stałe w miesiącu pobierana jest w wysokości 1 zł 3) Polecenie zapłaty: a) rejestracja polecenia zapłaty b) realizacja polecenia zapłaty 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł c) modyfikacja/odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 zwolnienie z opłat dotyczy łącznie 5 szt. przelewów i zleceń stałych w miesiącu kalendarzowym; opłata za kolejne przelewy w miesiącu pobierana jest w wysokości 1 zł lub zlecenie 2 zwolnienie z opłat stałe dotyczy łącznie 5 szt. przelewów i zleceń stałych w miesiącu kalendarzowym; opłata za kolejne zlecenia stałe w miesiącu pobierana jest w wysokości 1 zł 3. PRZELEWY ZAGRANICZNE (OPERACJE DEWIZOWE) - zgodnie z Tab BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 1) Bankowość internetowa/mobilna a) Uruchomienie usługi b) Gotowość świadczenia usług bankowych za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej miesięcznie c) Wygenerowanie i wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym d) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) dla Posiadacza(y) rachunku e) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) dla osób nie będących Posiadaczem rachunku, ale wymienionych w Karcie Wzorów Podpisów

5 f) Przyjęcie zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu klucza(y) sprzętowego(ych) oraz ponowne jego/ich wygenerowanie i wydanie g) Przyjęcie zgłoszenia i niezwrócenie klucza(y) sprzętowego(ych) np. w przypadku rozwiązania umowy dotyczącej usługi bankowości internetowej/mobilnej h) Ponowne generowanie na prośbę Posiadacza rachunku hasła, hasła aktywacji, kodu PIN oraz kodu PUK i) Dojazd do Użytkownika i konsultacja na jego pisemny wniosek dotycząca bankowości internetowej/ mobilnej (opłata jest pobierana, jeżeli konsultacja nie wynika z przyczyn zależnych od Banku) j) Doładowywanie telefonów komórkowych za pośrednictwem bankowości internetowej każdorazowo każdorazowo 2) Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 2 zł 2 zł 3) Usługa SMS SALDO - od każdego rachunku miesięcznie 3 zł 4 zł 2 zł 4 zł 3 zł 5 zł 5. WYCIĄGI Z RACHUNKU BANKOWEGO 1) Wyciąg z rachunku bankowego: a) odbierany w placówce Banku przez osoby wymienione w karcie za wyciąg 5 zł wzorów podpisów lub inne osoby pisemnie upoważnione b) wysyłany przez Bank raz w miesiącu: listem zwykłym za przesyłkę listem poleconym za przesyłkę c) udostępniony za pomocą bankowości internetowej/ mobilnej za wyciąg d) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł za przesyłkę listem poleconym KARTY DEBETOWE - zgodnie z Tab ZLECENIA RÓŻNE 1) Sporządzenie i wydanie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku: a) odpisu (kopii): jednego załącznika do wyciągu z roku bieżącego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za dokument jednego załącznika do wyciągu z roku ubiegłego 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł b) opinii bankowej o jego sytuacji finansowej w oparciu o dokumenty: z roku bieżącego z lat ubiegłych c) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku z określeniem wielkości obrotów za dokument d) zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda e) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku f) kserokopii umowy g) innych zaświadczeń i dokumentów niż wymieniono w pkt. od a) do f) w oparciu o informacje z okresu: ostatnich 12 miesięcy za dokument wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy za każdy rozpoczęty rok ) Wysłanie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku dokumentów, o których mowa w pkt. 1): a) listem zwykłym 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za przesyłkę b) listem poleconym zl 1 1 3) Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za operację Dokonanie przelewu przy realizacji tytułu wykonawczego (lub jego 4) części) lub dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego za operację 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 z rachunków dłużnika Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci: 5) a) przyjęcie dyspozycji za operację b) odwołanie lub zmiana dyspozycji ) Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu za stronę ) Zamiana rachunku na inny ROR (z możliwością zatrzymania dotychczasowego numeru) za operację ) Wydanie blankietów czekowych za czek 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 9) Potwierdzenie dokonania blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągnietego kredytu udzielonego przez : a) Bank za każdą zawartą b) inny bank umowę 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł Wrzutnia nocna a) udostępnienie wrzutni nocnej 10) b) wydanie pierwszego klucza/kluczy do wrzutni c) wydanie klucza/kluczy w przypadku utraty poprzedniego wg. ceny wg. ceny wg. ceny wg. ceny wg. ceny wg. ceny w wyniku kradzieży, zgubienia, uszkodzenia lub nie zwrócenia na za klucz zakupu +20% zakupu + 20% zakupu + 20% zakupu + 20% zakupu + 20% zakupu + 20% żądanie Banku 1nie pobiera się opłaty, jeżeli zmiana następuje na wskutek śmierci właściciela lub współwłaściciela rachunku 8. INNE OPERACJE Sporządzenie i wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) 1) związanych z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego za każdy monit

6 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych nie będące w ofercie L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 1. PROWADZENIE, WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE Obowiązująca stawka KLASYCZNY 2) Prowadzenie rachunku miesięcznie 9 zł 3) Wpłata gotówkowa na rachunek a) realizowana w kasie Banku 1 za wpłatę b) realizowana za pomocą wrzutni nocnej/wpłatomatu 1 4) Wypłata gotówkowa z rachunku (realizowana w kasie Banku) 2 za wypłatę 1 od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja w wysokości 2% od kwoty wpłaty, min wypłaty gotówkowe w wysokości powyżej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 2. PRZELEWY KRAJOWE 1) Przelewy na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne - z zastrzeżeniem punktu b): przelew złożony w placówce Banku na rachunek tego samego Posiadacza r-ku na inny rachunek 1 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej b) bieżące i pomocnicze prowadzone w Banku, których Posiadaczem jest Posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego przelew złożony w placówce Banku od kwoty przelewu min. 5 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej od kwoty przelewu min. 5 zł c) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR przelew złożony w placówce Banku: abonament RTV na rzecz ZUS 4 zł inne przelewy 2,5 przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej na rzecz ZUS 1 zł inne przelewy 1 zł d) prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET 2 2) Zlecenie stałe: a) rejestracja dyspozycji zlecenia stałego: 2 zł w bankowości internetowej/mobilnej b) modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 5 zł w bankowości internetowej/mobilnej c) realizacja zleceń stałych na rachunki: prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne) w bankowości internetowej/mobilnej prowadzone w innych bankach (opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty ) 1 zł w bankowości internetowej/mobilnej 1 zł 3) Polecenie zapłaty: a) rejestracja polecenia zapłaty b) realizacja polecenia zapłaty 1 zł c) modyfikacja/odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty 3 zł 3. PRZELEWY ZAGRANICZNE (OPERACJE DEWIZOWE) - zgodnie z Tab BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 1) Bankowość internetowa/mobilna a) Uruchomienie usługi b) Gotowość świadczenia usług bankowych za pośrednictwem bankowości miesięcznie internetowej/mobilnej c) Wygenerowanie i wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym d) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) dla Posiadacza(y) rachunku e) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) dla osób nie będących Posiadaczem rachunku, ale wymienionych w Karcie Wzorów Podpisów f) Przyjęcie zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu klucza(y) sprzętowego(ych) oraz ponowne jego/ich wygenerowanie i wydanie g) Przyjęcie zgłoszenia i niezwrócenie klucza(y) sprzętowego(ych) np. w przypadku rozwiązania umowy dotyczącej usługi bankowości internetowej/mobilnej h) Ponowne generowanie na prośbę Posiadacza rachunku hasła, hasła aktywacji, kodu PIN oraz kodu PUK 1 zł

7 i) Dojazd do Użytkownika i konsultacja na jego pisemny wniosek dotycząca bankowości internetowej/ mobilnej (opłata jest pobierana, jeżeli konsultacja nie wynika z przyczyn zależnych od każdorazowo 6 Banku) j) Doładowywanie telefonów komórkowych za pośrednictwem bankowości internetowej każdorazowo 2) Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 3) Usługa SMS SALDO - od każdego rachunku miesięcznie 3 zł 5. WYCIĄGI Z RACHUNKU BANKOWEGO 1) Wyciąg z rachunku bankowego: a) odbierany w placówce Banku przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów lub inne za wyciąg osoby pisemnie upoważnione b) wysyłany przez Bank raz w miesiącu: listem zwykłym za przesyłkę listem poleconym za przesyłkę - c) udostępniony za pomocą bankowości internetowej/ mobilnej za wyciąg d) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym 3 zł za przesyłkę listem poleconym 1 6. KARTY DEBETOWE - zgodnie z Tab ZLECENIA RÓŻNE 1) Sporządzenie i wydanie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku: a) odpisu (kopii): jednego załącznika do wyciągu z roku bieżącego 5 zł za dokument jednego załącznika do wyciągu z roku ubiegłego 6 zł b) opinii bankowej o jego sytuacji finansowej w oparciu o dokumenty: z roku bieżącego z lat ubiegłych 5 c) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku 2 z określeniem wielkości obrotów za dokument d) zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda 1 e) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku f) kserokopii umowy 1 g) innych zaświadczeń i dokumentów niż wymieniono w pkt. od a) do f) w oparciu o informacje z okresu: ostatnich 12 miesięcy za dokument 2 wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy za każdy rozpoczęty rok 3 2) Wysłanie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku dokumentów, o których mowa w pkt. 1): a) listem zwykłym 5 zł za przesyłkę b) listem poleconym 1 3) Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za operację 2 4) Dokonanie przelewu przy realizacji tytułu wykonawczego (lub jego części) lub dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego z rachunków dłużnika za operację 2,5 Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci: 5) a) przyjęcie dyspozycji 1 za operację b) odwołanie lub zmiana dyspozycji 1 6) Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu za stronę 1 7) Zamiana rachunku na inny ROR (z możliwością zatrzymania dotychczasowego numeru) za operację 2 8) Wydanie blankietów czekowych za czek 1 zł 9) Potwierdzenie dokonania blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągnietego kredytu udzielonego przez : a) Bank za każdą b) inny bank zawartą umowę 25 zł Wrzutnia nocna a) udostępnienie wrzutni nocnej 10) b) wydanie pierwszego klucza/kluczy do wrzutni c) wydanie klucza/kluczy w przypadku utraty poprzedniego w wyniku kradzieży, zgubienia, uszkodzenia lub nie zwrócenia na żądanie Banku za klucz wg. ceny zakupu +20% 8. INNE OPERACJE 1) Sporządzenie i wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) związanych z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego za każdy monit 2 4 7

8 Tab. 3 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla PKZP i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych 1. OTWARCIE, PROWADZENIE, WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE Stawka obowiązująca dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców, komitetu rodzicielskiego, innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów oraz innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne 1) Otwarcie rachunku 2 2) Prowadzenie rachunku Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty miesięcznie 8 zł Wpłata gotówkowa na rachunek 3) a) realizowana w kasie Banku lub wg umowy (nie mniej niż 1zł) 1 od kwoty wpłaty b) realizowana za pomocą wrzutni nocnej/wpłatomatu lub wg umowy (nie mniej niż 1zł) 1 4) Wypłata gotówkowa z rachunku 2 od kwoty wypłaty lub wg umowy (nie mniej niż 1zł) 1 od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja w wysokości 2% od kwoty wpłaty, min. 2 2 wypłaty gotówkowe w wysokości powyżej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 2. PRZELEWY, ZLECENIA STAŁE, POLECENIA ZAPŁATY 1) Dokonanie przelewu na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne): przelew złożony w placówce Banku przelew za pomocą bankowości internetowej/ mobilnej b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR przelew złożony w placówce Banku 2,7 przelew za pomocą bankowości internetowej/ mobilnej 2,5 c) na rzecz ZUS: przelew złożony w placówce Banku 4 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/ mobilnej 3 zł d) prowadzone w innych bankach krajowych w systemie SORBNET 15 zł 2) 2.1) Złożenie dyspozycji zlecenia stałego 3) 2 zł w bankowości internetowej/ mobilnej 2.2 ) Realizacja zleceń stałych na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne): zlecenie złożone w placówce Banku 1,5 zlecenie złożone w bankowości internetowej/ mobilnej 1 zł b) prowadzone w innych bankach (opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty ) zlecenie złożone w placówce Banku 3,7 zlecenie złożone w bankowości internetowej/ mobilnej 2,5 Polecenie zapłaty: a) realizacja 1 zł b) odwołanie pojedynczej transakcji 3 zł 4) Dokonanie przelewów wewnętrznych na podstawie zbiorczej listy każdorazowo wg umowy 3. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU DO BANKOWOŚCI 1) Elektroniczny System Obsługi Klienta Internet- Bank (ESOK IB): a) Uruchomienie usługi b) Gotowość świadczenia usług bankowych za pośrednictwem bankowości miesięcznie 2 lub wg umowy internetowej/ mobilnej c) Wygenerowanie i wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym d) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) dla osób wymienionych w Karcie Wzorów Podpisów e) Przyjęcie zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu klucza(y) sprzętowego(ych) oraz ponowne jego/ich wygenerowanie i wydanie 5 f) Przyjęcie zgłoszenia i niezwrócenie klucza(y) sprzętowego(ych) np. w przypadku rozwiązania umowy dotyczącej usługi bankowości internetowej/ mobilnej 3 g) Ponowne generowanie na prośbę Posiadacza rachunku hasła, hasła aktywacji, kodu PIN oraz kodu PUK 1 h) Dojazd do Użytkownika i konsultacja na jego pisemny wniosek dotycząca bankowości internetowej/ mobilnej każdorazowo 6 (opłata jest pobierana, jeżeli konsultacja nie wynika z przyczyn zależnych od Banku) i) Doładowywanie telefonów komórkowych za pośrednictwem bankowości każdorazowo internetowej 2) Telefoniczna informacja na hasło miesięcznie 3) Usługa SMS SALDO - od każdego rachunku miesięcznie 5 zł 4. WYCIĄGI Z RACHUNKU BANKOWEGO 1) Wyciąg z rachunku: a) odbierany w placówce Banku przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów lub inne osoby pisemnie upoważnione za wyciąg 8

9 1) b) wysyłany przez Bank raz w miesiącu: listem zwykłym za przesyłkę listem poleconym - c) udostępniony za pomocą bankowości internetowej/mobilnej za wyciąg 5. KARTY DEBETOWE Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych Posiadaczowi rachunku: 6. PRZELEWY ZAGRANICZNE 7. ZLECENIA RÓŻNE zgodnie z Tab.6 a) za 25 szt. blankietów czekowych za 25 sztuk 1 b) za pojedynczy blankiet czekowy za 1 sztukę 0,5 2) Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego od każdego czeku 1 3) Przyjęcie do inkasa czeku rozrachunkowego lub gotówkowego od każdego czeku 1 4) Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 1 5) Dokonanie zmian w dokumentacji rachunku na wniosek Posiadacza rachunku (zmiana umowy, karty wzorów podpisów) 1 6) Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej; opłaty nie pobiera za bieżący rok za każde rozpoczęte 4 zł się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisywanie odsetek 10 dni 7) Sporządzenie odpisu (kopii): a) wyciągu z rachunku (bez załączników) z roku bieżącego b) jednego załącznika do wyciągu z roku bieżącego za dokument 3 zł za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej 8) Udostępnienie wrzutni nocnej 5 9) Wydanie na wniosek Posiadacza rachunku: a) opinii bankowej o jego sytuacji finansowej w oparciu o dokumenty: z roku bieżącego z lat ubiegłych 5 b) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bankowego z określeniem za dokument 1 wielkości obrotów c) zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda 1 d) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku Wysłanie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku dokumentu, o którym mowa w pkt. 6), 7) i 9): 10) a) listem zwykłym 5 zł za przesyłkę b) listem poleconym 1 11) Dokonane przelewu przy realizacji tytułu wykonawczego (lub jego części) lub od przekazywanej dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego z rachunków dłużnika (zajętej) kwoty 2,5 Przekazanie na zlecenie Posiadacza rachunku dokumentu potwierdzającego 12) dokonanie przelewu środków lub innego dokumentu drogą telekomunikacyjną za operację 1 (fax) 14) Opłata za zamknięcie rachunku 1 8. INNE OPERACJE 1) Sporządzenie i wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) związanych z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego za każdy monit 2-4 od r. 9

10 L.p. Tab. 4 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 1. OTWARCIE, PROWADZENIE, WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE Obowiązująca stawka EFEKT MAX 1) Otwarcie rachunku 2) Prowadzenie rachunku miesięcznie 3) Wpłata gotówkowa na rachunek za wpłatę 1 4) Wypłata gotówkowa z rachunku 2: a) pierwsza w miesiącu kalendarzowym za wypłatę b) każda kolejna w miesiącu kalendarzowym 8 zł 1 od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja w wysokości 2% od kwoty wpłaty, min. 2 2 wypłaty gotówkowe w wysokości powyżej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 2. PRZELEWY, ZLECENIA STAŁE, POLECENIA ZAPŁATY 1) 1.1) Dokonanie przelewu na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne - z zastrzeżeniem punktu b): przelew złożony w placówce Banku 8 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej 5 zł b) bieżące i pomocnicze, których Posiadaczem jest Posiadacz rachunku oszczędnościowego przelew złożony w placówce Banku 8 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej 5 zł c) prowadzone w innych bankach przelew złożony w placówce Banku: 8 zł przelew za pomocą bankowości internetowej/mobilnej 5 zł 1.2) Opłata dodatkowa realizowany w systemie SORBNET: a) o wartości równej lub niższej niż 1 mln zł 5 b) o wartości wyższej niż 1 mln zł 2 2) 2.1 ) Złożenie dyspozycji zlecenia stałego: 3) w bankowości internetowej/mobilnej 2.2 ) Realizacja zleceń stałych na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne) zlecenie złożone w placówce Banku 9 zł zlecenie złożone w bankowości internetowej/mobilnej 5 zł b) prowadzone w innych bankach (opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty ) zlecenie złożone w placówce Banku 9 zł zlecenie złożone w bankowości internetowej/mobilnej 5 zł Polecenie zapłaty: a) realizacja 9 zł b) odwołanie pojedynczej transakcji 9 zł 3. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU DO BANKOWOŚCI 1) Elektroniczny System Obsługi Klienta Internet- Bank (ESOK IB): a) Uruchomienie usługi bankowości internetowej/mobilnej b) Gotowość świadczenia usług bankowych za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej miesięcznie bez opłat lub wg umowy c) Wygenerowanie i wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym d) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) do dla Posiadacza(y) rachunku e) Wygenerowanie i wydanie klucza sprzętowego dla osób nie będących Posiadaczem rachunku, ale wymienionych w Karcie Wzorów Podpisów 3 f) Przyjęcie zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu klucza(y) sprzętowego(ych) do bankowości internetowej/mobilnej oraz ponowne jego/ich wygenerowanie i wydanie 5 g) Przyjęcie zgłoszenia i niezwrócenie klucza(y) sprzętowego(ych) np. w przypadku rozwiązania umowy 3 dotyczącej usługi bankowości internetowej/mobilnej h) Ponowne generowanie na prośbę Posiadacza rachunku hasła, hasła aktywacji, kodu PIN oraz kodu PUK 1 i) Dojazd do Użytkownika i konsultacja na jego pisemny wniosek dotycząca bankowości internetowej/ mobilnej każdorazowo 6 (opłata jest pobierana, jeżeli konsultacja nie wynika z przyczyn zależnych od Banku) j) Doładowywanie telefonów komórkowych przez bankowość internetową każdorazowo 2) Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 3) Usługa SMS SALDO - od każdego rachunku miesięcznie 3 zł 4. WYCIĄGI Z RACHUNKU BANKOWEGO 1) Wyciąg z rachunku bankowego: a) odbierany w placówce Banku przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów lub inne osoby pisemnie za wyciąg upoważnione b) wysyłany przez Bank raz w miesiącu: listem zwykłym za przesyłkę listem poleconym - c) udostępniony za pomocą bankowości internetowej/mobilnej za wyciąg d) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju: 10

11 listem zwykłym 3 zł za przesyłkę listem poleconym 1 5. KARTY DEBETOWE - 6. OPERACJE DEWIZOWE zgodnie z Tab. 9 1) Sporządzenie historii obrotów na rachunku 2) Sporządzenie odpisu: 7. ZLECENIA RÓŻNE za każdy rozpoczęty miesiąc a) wyciągu z rachunku (bez załączników) z roku bieżącego 5 zł za dokument b) wyciągu z rachunku (bez załączników) z roku ubiegłego 8 zł 3) Wydanie na życzenie Posiadacza rachunku różnego rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii, i innych dokumentów, w oparciu o informacje z okresu: 4) a) ostatnich 12 miesięcy za dokument 15 zł b) wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy za każdy rozpoczęty rok 25 zł Wysłanie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku dokumentu, o którym mowa w pkt. 1), 2) i 3): a) listem zwykłym 5 zł za przesyłkę b) listem poleconym 1 5) Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za operację 6) Dokonanie przelewu przy realizacji tytułu wykonawczego (lub jego części) lub dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego z rachunków dłużnika za operację 2,50 zl 7) Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci: 8) 9) 1) a) przyjęcie dyspozycji 1 za operację b) odwołanie lub zmiana dyspozycji 5 zł Przekazanie na zlecenie Posiadacza rachunku dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu środków za operację 1 lub innego dokumentu drogą telekomunikacyjną (fax) Potwierdzenie dokonania blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągnietego kredytu udzielonego przez: a) Bank za każdą b) inny bank zawartą umowę 25 zł 6. INNE OPERACJE Sporządzenie i wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) związanych z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego za każdy monit

12 Obowiązuje od r. Tab. 5 Rachunki lokat terminowych i rachunków płatnych na każde żądanie a vista w złotych Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania LOKATY TERMINOWE Obowiązująca stawka A VISTA (produkt będący w ofercie do dnia r. obecnie jedynie w administracji) 1. Otwarcie rachunku - 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Obsługa książeczek (zakładanych do dnia r.): a) wydanie książeczki b) wystawienie nowej w miejsce utraconej 1 1 c) umorzenie utraconej za operację 1 1 d) przepisanie w związku z przeniesieniem praw (cesja) 1 1 e) likwidacja książeczki 4. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 5. Wypłata gotówki z rachunku Wypłaty gotówkowe w wysokości powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. za wypłatę Dokonanie przelewu na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne) - b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR (przelewy zewnętrzne) - 2 zł Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku (opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisywanie odsetek) a) za bieżący rok za każde rozpoczęte 4 zł 4 zł b) za każdy poprzedni rok 10 dni 6 zł 6 zł Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci: a) przyjecie dyspozycji 1 1 za dokument b) odwołanie lub zmiana dyspozycji 5 zł 5 zł Potwierdzenie dokonania blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągnietego kredytu udzielonego przez: a) Bank b) inny bank za każdą zawartą umowę 15 zł 15 zł Wydanie na wniosek Posiadacza rachunku: 10. a) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku z określeniem wielkości obrotów 1 1 za dokument b) zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda Dokonanie przelewu przy realizacji tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego z rachunku dłużnika Cesja środków za każdą czynność 2 patrz. poz. 3 d) 12

13 L.p. Rodzaj usługi (czynności) Obowiązuje od 14Tab. 6 Karty debetowe dla osób fizycznych Tryb pobierania VISA CLASSIC DEBETOWA VISA CLASSIC DEBETOWA Junior dla małoletnich od 13-go roku życia Stawka obowiązująca VISA CLASSIC DEBETOWA Student VISA CLASSIC DEBETOWA Senior VISA CLASSIC DEBETOWA Pay Wave VISA CLASSIC DEBETOWA Instant Issue Master Card Paypass 1. Wydanie karty Wznowienie karty ROR Klasyczny ROR BS Net ROR Junior ROR Student ROR Senior ROR Senior Plus ROR Klasyczny Plus Wydanie duplikatu karty ROR Klasyczny ROR BS Net ROR Junior ROR Student ROR Senior ROR Senior Plus ROR Klasyczny Plus Opłata za użytkowanie karty ROR Klasyczny 3 1 /4 zł 2 ROR BS Net miesięcznie 5 /4 zł 6 4. ROR Junior za każdą kartę 1 /2 zł 2 ROR Student wydaną 1 /4 zł 2 ROR Senior do rachunku 1 /4 zł 2 ROR Senior Plus 7 zł ROR Klasyczny Plus 3,5 5. Transakcje bezgotówkowe (w kraju i za granicą) 3 od transakcji 6. Transakcje gotówkowe: 4 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS 6.1 zgodnie z zawartymi umowami od transakcji Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 6.2 w innych bankomatach w kraju ROR Klasyczny 3 5 zł 5 zł zł 5 zł 5 zł ROR BS Net 5 zł 5 zł zł 5 zł 5 zł ROR Junior 5 zł 5 zł zł 5 zł od transakcji ROR Student 5 zł - 2 zł - 5 zł 5 zł 5 zł ROR Senior 5 zł zł 5 zł 5 zł 5 zł ROR Senior Plus 5 zł zł 5 zł 5 zł 5 zł ROR Klasyczny Plus 5 zł 5 zł zł 5 zł 5 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą ROR Klasyczny 3 2 % min.1 2 % min % min.1 2 % min.1 2 % min.1 ROR BS Net 2 % min.1 2 % min % min.1 2 % min.1 2 % min.1 ROR Junior 2 % min.1 2 % min % min.1 2 % min.1 od transakcji 6.3 ROR Student 2 % min.1-3 % min.1-2% min.1 2 % min.1 2 % min.1 ROR Senior 2 % min % min.1 2% min.1 2 % min.1 2 % min.1 ROR Senior Plus 2 % min % min.1 2% min.1 2 % min.1 2 % min.1 ROR Klasyczny Plus 2 % min.1 2 % min % min.1 2 % min.1 2 % min w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % min wypłata gotówki w ramach usługi Cashback od transakcji 2 zł Sprawdzenie salda w bankomacie, który 7. od transakcji świadczy taką usługę 8. Zmiana danych użytkownika karty 3 zł 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Posiadacza rachunku od transakcji 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 11. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty opłata pobierana w przypadku rozliczenia na rachunku Użytkownika karty w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 300 PLN 2 opłata pobierana w przypadku braku rozliczenia na rachunku Użytkownika karty w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 300 PLN 3 rachunek będący w ofercie do dnia r. 4 dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 5 opłata pobierana w przypadku rozliczenia na rachunku Użytkownika karty w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 500 PLN 6 opłata pobierana w przypadku braku rozliczenia na rachunku Użytkownika karty w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 500 PLN 13

14 Obe od r. Tab. 7 Karty debetowe dla PKZP i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Obowiązująca stawka VISA CLASSIC DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 1 3. Wydanie duplikatu karty 1 miesięcznie 4. Opłata za użytkowanie karty za każdą kartę wydaną 4 zł do rachunku 5. Transakcje bezgotówkowe (w kraju i za granicą) 1 od transakcji 6. Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 6.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % min w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min wypłata gotówki w ramach usługi Cashback 2 zł 1 dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 63% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 7. Sprawdzenie salda w bankomacie, który świadczy taką usługę od transakcji 8. Zmiana danych użytkownika karty 3 zł 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Posiadacza rachunku od transakcji 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 11. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

15 Tab. 8 Karty kredytowe w złotych Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Obowiązująca stawka VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty Obsługa karty kredytowej: 3. Opłata pobierana jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi : 3.1 mniej niż 6 600,0 54 zł rocznie 3.2 co najmniej 6 600,0 4. Wydanie dodatkowej karty 5. Obsługa dodatkowej karty 6. Wydanie duplikatu karty 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 10. Transakcje bezgotówkowe (w kraju i za granicą.) Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: w kraju 3 % min. 5 zł 11.2 za granicą 2 % min. 2 1 dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 12. Przelew z karty 3 % min. 5 zł 13. Sprawdzenie salda w bankomacie 14. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących 15. taką usługę 16. Zmiana danych Użytkownika karty 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 18. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu 3 % min. 4 rozliczeniowego 19. Koszty postępowania w przypadku wystąpienia zadłużenia wymagalnego: 19.1 upomnienie telefoniczne po upływie terminu spłaty 19.2 sporządzenie i wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) z tytułu niespłacenia minimalnej kwoty do zapłaty za każdy monit 2 15

16 Tab. 9 Kredyty w złotych L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Obowiązująca stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 1.1 Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym od wnioskowanej kwoty Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) od wnioskowanej kwoty Kredyt gotówkowy Kredyt Szok na Rok od wnioskowanej kwoty 1.4 Kredyt gotówkowy Kredyt prosty i szybki od wnioskowanej kwoty 1.5 Kredyt na zakup pojazdu od wnioskowanej kwoty Kredyt remontowy od wnioskowanej kwoty Kredyt konsolidacyjny od wnioskowanej kwoty Kredyt mieszkaniowy od wnioskowanej kwoty Hipoteczny kredyt na dowolny cel od wnioskowanej kwoty Hipoteczny kredyt konsolidacyjny od wnioskowanej kwoty Kredyt termomodernizacyjny od wnioskowanej kwoty Kredyt z dopłatami WFOŚiGW w Łodzi w formie częściowych spłat kapitału przeznaczony na : - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych - wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków - realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz od wnioskowanej kwoty 10 wykorzystania odnawialnych źródeł energii - realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 1.13 Kredyt z dopłatą na budowę domów energooszczędnych od wnioskowanej kwoty Kredyt Mieszkanie dla Młodych od wnioskowanej kwoty Przyznanie/przedłużenie/podwyższenie kwoty kredytu : prowizja płatna w dniu przyznania/przedłużenia lub podwyższenia kredytu Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym a) dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo - ozliczeniowy w Banku dłużej niż 1 rok (dla osób przenoszących r-k z innego banku, zalicza się okres posiadania r-ku w tym banku) od kwoty kredytu/ 2,5 % min. 6* kwoty podwyższenia b) dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w Banku krócej niż 1 rok 3 % min. 6* *w przypadku posiadania Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny prowizję za przyznanie kredytu obniża się o 50 % Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) 2.2 a) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku od kwoty kredytu/ 4 % min. 10 b) dla pozostałych Klientów kwoty podwyższenia 5 % min Kredyt gotówkowy Kredyt Szok na Rok od kwoty kredytu/ kwoty podwyższenia 9 % 2.4 Kredyt gotówkowy Kredyt prosty i szybki od kwoty kredytu/ wysokość prowizji wynosi tyle procent ile kwoty podwyższenia trwa okres kredytowania w miesiącach Kredyt na zakup pojazdu 2.5 a) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku od kwoty kredytu/ 3,5 % min. 10 b) dla pozostałych Klientów kwoty podwyższenia 5 % min. 10 Kredyt remontowy a) a) dla 2.6 posia a) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku od kwoty kredytu/ 3 % min. 10 b) dla pozostałych Klientów kwoty podwyższenia 4 % min Kredyt konsolidacyjny a) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku jednrazowo od kwoty kredytu/ 3,50 % min. 10 b) dla pozostałych Klientów kwoty podwyższenia 5 % min. 10 Kredyt mieszkaniowy przyznanie: od 0 % do 2,50 %* *wysokość prowizji uzależniona jest od kwoty kredytu oraz od terminu spłaty przedłużenie/podwyższenie kwoty kredytu: a) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku od kwoty kredytu/ 2,50 % min. 10 b) dla pozostałych Klientów kwoty podwyższenia 3,50 % min. 10 Hipoteczny kredyt na dowolny cel a) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku od kwoty kredytu/ 2,50 % min. 10 b) dla pozostałych Klientów kwoty podwyższenia 3,50 % min. 10 Hipoteczny kredyt konsolidacyjny a) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku od kwoty kredytu/ 2,50 % min. 10 b) dla pozostałych Klientów kwoty podwyższenia 3,50 % min. 10 Kredyt termomodernizacyjny a) do kredytu włącznie 3,50 % min. 10 b) od zł kredytu do kredytu od kwoty kredytu 2,50 % c) powyżej kredytu 2 % 16

17 2.12 Kredyt z dopłatami WFOŚiGW w Łodzi w formie częściowych spłat kapitału przeznaczony na: wykonanie przyłączy kanalizacyjnych; wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii a) do kredytu włącznie 4 % b) od zł kredytu od kwoty kredytu 3 % realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest a) do kredytu włącznie 5 % b) od zł kredytu od kwoty kredytu 4 % Kredyt z dopłatą na budowę domów energooszczędnych a) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku 3 % b) dla pozostałych Klientów od kwoty kredytu 4 % Kredyt Mieszkanie dla Młodych od kwoty kredytu od 2,30 % do 2,60 %* * wysokość prowizji uzależniona jest od kwoty kredytu Kredyt gotówkowy Tani kredyt dla Ciebie udzielany od r. a) z terminem spłaty do 36 miesięcy 9 % b) z terminem spłaty powyzej 36, ale do 48 miesięcy od kwoty kredytu 10 % c) z terminem spłaty powyżej 48, ale do 60 miesięcy 11 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem a) wszystkie kredyty z wyłączeniem kredytów hipotecznych, tj. mieszkaniowych, Mieszkanie dla Młodych, hipotecznego kredytu na dowolny cel i hipotecznego kredytu konsolidacyjnego, których wnioski zostały złożone od dnia r. od kwoty wcześniejszej spłaty b) kredyty hipoteczne, tj. mieszkaniowe, Mieszkanie dla Młodych, hipoteczny kredyt na dowolny cel i hipoteczny kredyt konsolidacyjny, których wnioski zostały złożone od dnia r. spłata całości kredytu przed terminem 2 % min. 20* od kwoty spłata części kredytu przed terminem do 3 lat od podpisania Umowy kredytu 1,5 % ** wcześniejszej spłaty spłata części kredytu przed terminem powyżej 3 lat od podpisania Umowy kredytu *w przypadku spłaty całości kredytu spowodowanej wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę Umowy kredytu z powodu braku akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Taryfie prowizji nie pobiera się ** z wyjątkiem Kredytów Mieszkanie dla Młodych gdzie nie pobiera się prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, gdy środki pochodzą z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) 3 % min. 3 od kwoty prolongowanej 6. Zmiana na wniosek Klienta harmonogramu spłat (z zastrzeżeniem pkt. 4) 5 Zmiana innych postanowień Umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6 na wniosek 7. Kredytobiorcy za aneks 10 (nie pobiera się opłaty za wydanie dokumentu zgody na wykreślenie hipoteki i zwolnienia zastawu rejestrowego) 8. Przeprowadzenie wstępnej kontroli zadania dotyczącej kredytów z dopłatami z WFOŚiGW za inspekcję, prowizja płatna w dniu złożenia wniosku Przeprowadzenie inspekcji dotyczacej kredytów z dopłatami z WFOŚiGW i na budowę domów energooszczędnych: 9.1 przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 9.2 przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 200 zl 9.3 przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii za inspekcję przeznaczonych na na budowę domów energooszczędnych Wyjazd do kredytobiorcy w celu przeprowadzenia kontroli inwestycji przed wypłatą ostatniej transzy kredytu (dotyczy wniosków kredytowych, które zostały złożone od dnia r.) Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Sporządzenie i wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie i wydanie wyciągu z rachunku kredytowego (pojedynczgo) lub wyciągu z historii spłat (za każdą stronę wydruku) 5 zł Sporządzenie i wydanie na wniosek Klienta, innego banku lub instytucji kredytowej: a) zaświadczenia o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań wobec 14. Banku 4 b) zaświadczenia o braku zadłużenia Klienta w Banku 3 c) innych zaświadczeń, niż wymienione w pkt. 12 i 13 a) i b) 5 Sporządzenie i wydanie promesy udzielenia kredytu 15. W przypadku udzielenia kredytu prowizja zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie podlega zwrotowi 10 w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. Minimalna kwota promesy wynosi Sporządzenie i wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową Koszty postępowania w przypadku wystąpienia zadłużenia wymagalnego: 18.1 upomnienie telefoniczne po upływie terminu spłaty kredytu lub jego raty, pożyczki lub odsetek 18.2 sporządzenie i wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) z powodu zaległości w spłacie kredytu za każdy monit

18 Obowiązuje od 14.0 Tab. 10 Przelewy zagraniczne (operacje dewizowe) L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb naliczania Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1 otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe: a) polecenia wypłaty 2,, przelewy regulowane 3, przelewy SEPA 4 na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR 1 Przekaz w obrocie dewizowym transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Polecenie wypłaty skierowana lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy ( beneficjenta). 3 Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR , 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, 4) koszty SHA. 4 Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, 3) koszty SHA, 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 5 Bank odstępuje od pobierania prowizji od klientów otrzymujących przekazy w obrocie dewizowym opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości 50,00 EUR z tytułu rent, emerytur i odszkodowań za pracę przymusową. Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. Obowiązująca Stawka POLECENIE WYPŁATY b) przelewy SEPA od transakcji 15 zł b) przelewy regulowane 2 c) polecenia wypłaty z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Banku z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,1% min. 2, max. 10 Opłata Non-STP opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard od transakcji 3 obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1d 8 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta + koszty banków trzecich Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 4 + koszty rzeczywiste Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Banku a) przelewy SEPA b) przelewy regulowane 4 c) polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 9, w przypadku opcji kosztowej OUR 7 zł 15 zł 0,3 % min. 3 max. 30 d) opłata Non-STP opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: od transakcji - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten 3 standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 4c. e) walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 3 Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4b) i 4c) a) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 15 b) w PLN, USD i GBP w trybie przyspieszonym od transakcji Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 8 + koszty banków trzecich Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5 : 7. a) przy kwocie nie przekraczającej 5.000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej b) przy kwocie od 5.000,01 EUR do ,00 EUR włącznie lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji 10 c) przy kwocie od ,01 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej

19 Tab. 11 Czynności kasowe L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Obowiązująca stawka Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy osób prywatnych prowadzone w Banku (z zastrzeżeniem pkt. 1.3 ) od transakcji 1 1 od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja w wysokości 2% od kwoty wpłaty, min podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku (z zastrzeżeniem pkt. 1.8) od transakcji 1.3 Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne 1.4 na rzecz ZUS od transakcji Obowiązuje od r. zgodnie z Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych w Taryfie prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim dla klientów instytucjonalnych zgodnie z Tab. 2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla PKZP i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne w Taryfie prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim dla klientów indywidualnych 5 zł 1.5 na rzecz Urzędu Skarbowego za wpłatę 4 zł 1.6 na rzecz RTV 1, prowadzone w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR (z zastrzezeniem pkt. 1.8) w systemie SORBNET prowadzone w innych bankach krajowych i zagranicznych w formie przekazu w obrocie dewizowym Wspólnot Mieszkaniowych działających w ramach Administracji Zasobów Komunalnych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Żubardź dokonywane w placówce bankowej w Łodzi przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2 za wpłatę 2 prowizja obowiązuje w przypadku dokonania równocześnie innej min. jednej wpłaty do innego banku w systemie ELIXIR 0,5% (nie mniej niż 3,0) 0,5% (nie mniej niż 3,0) + opłata dodatkowa 2 0,5% (nie mniej niż 3,0) + opłaty zgodnie z Tab Wypłaty gotówkowe z konta zlecenia do wypłaty od kwoty wypłaty 0,5% (nie mniej niż 3 zł) 3 3 prowizję pobiera się w przypadku gdy kwota wypłaty jest wyższa niż trzykrotność minimalnej stawki prowizji 3. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu za stronę 1 4. Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 5. Sporządzenie na wniosek Klienta odpisu dowodu wpłaty: 5.1 z roku bieżącego 1 za 1 szt. 5.2 z poprzednich lat 15 zł 6. Wymiana na wniosek Klienta banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe w walucie polskiej: 6.1 do 20 szt. 6.2 powyżej 20 szt. od wartości wymiany 0,5 % min. 15 zł 6.3 powyżej 100 szt. 2 % min. 2 19

Stan aktualny na 01.12.2015 r.

Stan aktualny na 01.12.2015 r. Stan aktualny na 01.12.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 28.10.2015r.

Stan aktualny na 28.10.2015r. Stan aktualny na 28.10.2015r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo