WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata WRPO 2014+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+"

Transkrypt

1 Wersja 5.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata WRPO (wstępny projekt przeznaczony do konsultacji społecznych) Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poznań, 11 października 2013 roku

2 2

3 SPIS STOSOWANYCH SKRÓTÓW Skrót B+I B+R B2B B2C BDL BHP CI DK EFRR EFS EOG EP ESP EURES FOM GDDKiA GUS INTERREG IOB IPS IRP ITS JCW JEREMIE JESSICA JST KM KPR KPGO KPZK KSRR MRiRW MTBiGM MRR MŚP Definicja Badania i innowacje Badania i rozwój (Business to Business) nazwa relacji występujących pomiędzy firmami, określana często mianem klasycznego e-biznesu (Business-to-consumer) nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym, często realizowanych za pomocą Internetu, choć nie tylko. Bank Danych Lokalnych Bezpieczeństwo i higiena pracy Ang. Common Indicators (Wskaźniki wspólne) Droga krajowa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejski Obszar Gospodarczy Wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku Elektroniczna Skrzynka Podawcza Transnarodowa, międzyregionalna oraz przygraniczna wymiana ofert pracy i wniosków o pracę w Unii Europejskiej Funkcjonalny obszar miejski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Główny Urząd Statystyczny Inicjatywa Wspólnotowa działająca w latach , której głównym celem jest dążenie do tego, aby granice państwowe nie stanowiły przeszkody dla zrównoważonego rozwoju oraz integracji europejskiej Instytucja otoczenia biznesu Instytut Polityki Społecznej Instytut Rynku Pracy Intelligent Transportation Systems (Inteligentne Systemy Transportowe) Jednolite części wód Ang. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises wspólna inicjatywa Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), z udziałem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach Grupy EBI, na rzecz wspierania lepszego dostępu do finansowania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej Ang. Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Jednostka samorządu terytorialnego Komitet Monitorujący Krajowy Program Reform Krajowy Program Gospodarki Odpadami Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Małe i Średnie Przedsiębiorstwo 3

4 NUTS 3 OPS OSI OZE Ang. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, 3 oznacza podregion statystyczny Ośrodek Pomocy Społecznej Obszar Strategicznej Interwencji Odnawialne Źródło Energii P3 Prozporządzenia ogólnego P&R PES PIFE PISOP PIONIER PKB PO KL POIiŚ POP (S3 - strategies for smart specialization) Platforma Inteligentnych Specjalizacji, ustanowiona przez Komisję Europejską w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia państw członkowskich i regionów w projektowaniu strategii innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ang. Park and Ride. Parkuj i jedź Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych Produkt Krajowy Brutto Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Ochrony Powietrza PZO Plan Zadań Ochronnych (dla obszaru NATURA 2000) PZPWW RDOŚ REGON RSI RSI3 RLM ROPS ROT SSE TEN-T TIK UE UE-27 WE WiMAX WIOŚ WLWK Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej Regionalna Strategia Innowacji Regionalna Strategia innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji Równoważna Liczba Mieszkańców - o liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Regionalne Obserwatorium Terytorialne Specjalna Strefa Ekonomiczna Transeuropejska sieć transportowa Technologie Informacyjne i Komunikacyjne Unia Europejska Unia Europejska dane dla 27 państw członkowskich Wspólnoty Europejskie Worldwide Interoperability for Microwave Access technika bezprzewodowej, radiowej transmisji danych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata ZIT ZUS Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zakład Ubezpieczeń społecznych 4

5 SPIS TREŚCI I PRZYGOTOWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO INFORMACJE PODSTAWOWE INSTYTUCJE PRACUJĄCE NAD OPRACOWANIEM PROGRAMU PRACE NAD OCENĄ EX ANTE PRACE NAD STRATEGICZNĄ OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO II POTENCJAŁY I WYZWANIA ROZWOJU WIELKOPOLSKI POTENCJAŁ PRZYRODNICZY I ZMIANY KLIMATU Potencjał zasobów odnawialnych wykorzystywanych na cele energetyczne Różnorodność biologiczna oraz ochrona przyrody Gleby Zasoby i gospodarka wodna Jakość powietrza Gospodarka odpadami Klimat akustyczny POTENCJAŁY DEMOGRAFICZNY, SPOŁECZNY I KULTUROWY Demografia Zdrowie i ochrona zdrowia Integracja społeczna Kapitał społeczny Kultura Turystyka Kultura fizyczna i sport EDUKACJA I OPIEKA NAD MAŁYMI DZIEĆMI Opieka nad dziećmi i wczesna edukacja Aktywność edukacyjna dzieci, młodzieży i dorosłych Kompetencje uczniów i studentów GOSPODARKA ROLNICTWO RYNEK PRACY SEKTOR BADAWCZO-ROZWOJOWY I INNOWACJE ROZWÓJ CYFROWY ENERGIA Odnawialne źródła energii Infrastruktura gazownicza i rurociągi paliwowe SPÓJNOŚĆ KOMUNIKACYJNA Infrastruktura drogowa Infrastruktura kolejowa Transport lotniczy Żegluga śródlądowa Infrastruktura przewozów intermodalnych Transport zbiorowy ZRÓŻNICOWANIA WEWNĄTRZREGIONALNE Sieć osadnicza Obszary wiejskie Obszary problemowe w Wielkopolsce DOTYCHCZASOWE WSPARCIE PUBLICZNE NA RZECZ ROZWOJU REGIONU

6 13. ANALIZA SWOT Potencjał wewnętrzny Otoczenie regionu PODSUMOWANIE III STRATEGIA INWESTYCYJNA PROGRAMU OGÓLNE ZAŁOŻENIA STRATEGII PROGRAMU, WKŁAD WRPO W REALIZACJĘ POLITYK WSPÓLNOTOWYCH Wkład WRPO w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu Krajowy Program Reform Wspólne Ramy Strategiczne Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy o partnerstwie i programów w Polsce na lata Agenda terytorialna Unii Europejskiej WKŁAD WRPO W REALIZACJĘ POLITYK KRAJOWYCH WKŁAD WRPO W REALIZACJĘ STRATEGII PONADREGIONALNYCH Strategia Rozwoju Polski Zachodniej Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego UMOWA PARTNERSTWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA UZASADNIENIE WYBORU CELÓW TEMATYCZNYCH ORAZ PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH CELE PROGRAMU Cel główny Programu Cele szczegółowe Programu Zakładane rezultaty strategiczne OSIE PRIORYTETOWE PROGRAMU PRIORYTETY INWESTYCYJNE - DZIAŁANIA IV OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Oś priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 1.1. Wzmacnianie infrastruktury badań i rozwoju i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy Priorytet inwestycyjny 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+R, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi, wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii Priorytet inwestycyjny 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności przez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm Priorytet inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji Priorytet inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Priorytet inwestycyjny 3.4. Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne Priorytet inwestycyjny 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK Priorytet inwestycyjny 2.3. Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia Oś priorytetowa 3. Energia Priorytet inwestycyjny 4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii

7 Priorytet inwestycyjny 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych Priorytet inwestycyjny 4.7. Promowanie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o popyt na ciepło użytkowe Oś priorytetowa 4. Środowisko Priorytet inwestycyjny 5.2. Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi Priorytet inwestycyjny 6.1. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak, aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego Priorytet inwestycyjny 6.2. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej tak, aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego Priorytet inwestycyjny 6.3. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Priorytet inwestycyjny 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury Priorytet inwestycyjny 6.5. Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza Oś priorytetowa 5. Transport Priorytet inwestycyjny 7.2. Zwiększanie mobilności regionalnej przez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Priorytet inwestycyjny 7.4. Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego Oś priorytetowa 6. Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8.5. Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Priorytet inwestycyjny 8.7. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Priorytet inwestycyjny 8.8. Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Priorytet inwestycyjny 8.9. Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Priorytet inwestycyjny Aktywne i zdrowe starzenie się Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne Priorytet inwestycyjny 9.4. Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności Priorytet inwestycyjny 9.7. Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Priorytet inwestycyjny 9.8. Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Oś priorytetowa 8. Edukacja Priorytet inwestycyjny Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego Priorytet inwestycyjny Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Oś priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Priorytet inwestycyjny 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych

8 Priorytet inwestycyjny 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Priorytet inwestycyjny 9.3. Wspieranie przedsiębiorstw społecznych Priorytet inwestycyjny Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna V PLAN FINANSOWY VI ZINTEGROWANE PODEJŚCIE TERYTORIALNE Obszary problemowe wynikające ze Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku Obszary Strategicznej Interwencji państwa Instrumenty rozwoju lokalnego Realizacja przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w tym ZIT ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wlkp Mechanizmy zapewniające koordynację przedsięwzięć opartych na współpracy, strategii makroregionalnych i strategii dla basenów morskich VII UKIERUNKOWANIE WSPARCIA NA UBÓSTWO, DYSKRYMINACJĘ ORAZ WYKLUCZENIE SPOŁECZNE OBSZARY I GRUPY SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTE UBÓSTWEM STRATEGIA PROGRAMU NA RZECZ OBSZARÓW I GRUP SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM SZCZEGÓLNE POTRZEBY OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH, KTÓRE CIERPIĄ Z POWODU POWAŻNYCH I TRWAŁYCH TRUDNOŚCI PRZYRODNICZYCH LUB DEMOGRAFICZNYCH VIII SYSTEM INSTYTUCJONALNY INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROGRAMU Instytucja Zarządzająca Instytucje Pośredniczące Instytucja Audytowa Instytucja właściwa dla otrzymywania płatności pochodzących z Komisji Europejskiej Monitorowanie Ewaluacja System informacyjny Kontrola Informacja i promocja Zarządzanie finansowe DZIAŁANIA ANGAŻUJĄCE STOSOWNYCH PARTNERÓW W PRZYGOTOWANIE PROGRAMU ORAZ ROLA PARTNERÓW ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE, MONITOROWANIE, EWALUACJĘ PROGRAMU Rola partnerów w programowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji Przygotowanie WRPO Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja Programu Granty globalne EFS dla partnerów społecznych i interesariuszy wdrażania programu Earmarking środków EFS na wzmacnianie zdolności instytucjonalnych partnerów społecznych oraz na budowanie potencjału organizacji pozarządowych IX SYSTEM KOORDYNACJI Obszary koordynacji Wykorzystanie synergii i komplementarności Mechanizmy i struktury koordynacji

9 X WARUNKOWOŚĆ EX ANTE STOSOWANE UWARUNKOWANIA EX ANTE DZIAŁANIA NA RZECZ SPEŁNIENIA UWARUNKOWAŃ EX ANTE XI REDUKCJA OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH DLA BENEFICJENTÓW XII ZASADY HORYZONTALNE Zrównoważony rozwój Równość szans i zapobieganie dyskryminacji Równość płci XIII ZAŁĄCZNIKI DUŻE PROJEKTY RAMY REALIZACJI PROGRAMU WYNIKI OCENY EX ANTE PROGRAMU WYNIKI STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU NA ŚRODOWISKO LISTA PARTNERÓW ZAANGAŻOWANYCH W OPRACOWANIE WRPO WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

10 10

11 Cel główny programu: POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 11

12 12

13 I Przygotowanie programu operacyjnego 1. Informacje podstawowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , zwany dalej Programem lub WRPO jest dokumentem, o którym mowa w artykule 2 punkt (5) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr z dnia.ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym. Z kolei na gruncie prawa krajowego WRPO jest dokumentem, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r. nr 226, poz. 1658, ze zmianami). WRPO obejmuje swym zakresem okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2020 roku. Jest instrumentem realizującym zadania zmierzające do osiągania spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej przez inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Obszar interwencji Programu jest przede wszystkim pochodną ustaleń zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska Jego zakres ograniczają lista celów tematycznych określonych w art. 9 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr z dnia.ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, a także uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz priorytety inwestycyjne określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr z dnia.w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr z dnia.w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006. Istotnymi źródłami przesłanek, na podstawie których sformułowano zakres interwencji Programu, są ponadto: Wspólne Ramy Strategiczne dokument przekładający cele Unii Europejskiej na kluczowe działania funduszy objętych ich zakresem. Umowa Partnerska - dokument przekładający elementy wyszczególnione we Wspólnych Ramach Strategicznych na kontekst krajowy, będący zobowiązaniem Polski do osiągania celów Unii Europejskiej przez programowanie funduszy objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych. Program opracowany został przy zachowaniu następujących zasad: programowania określającego w wieloletnim układzie osie priorytetowe i priorytety inwestycyjne, ich finansowanie oraz system zarządzania i kontroli, 13

14 partnerstwa osiągania celów w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, zarówno na etapie przygotowywania programu, jak i jego realizacji, dodatkowości że środki wspólnotowe nie zastępują środków przeznaczanych na realizację celów regionalnych, lecz są dla nich dźwignią, równoważenia rozwoju równego dostępu do środków obszarów wiejskich i miejskich oraz biegunów wzrostu i obszarów problemowych, elastyczności - czyli reagowania na zmiany wszelkich uwarunkowań, koncentracji, podejścia strategicznego. Program zawiera przede wszystkim: analizę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu wskazującą na potencjały i nierówności ich rozmieszczenia, zarówno w układzie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, opis strategii programu ze wskazaniem na najważniejsze cele i priorytety oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wkładu strategii do unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, zgodnej ze Wspólnymi Ramami Strategicznymi i Umową Partnerską. indykatywną, roczną alokację środków na poszczególne priorytety, opis systemu wdrażania, oceny i kontroli, sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych, streszczenie wyników ewaluacji ex-ante, streszczenie wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 2. Instytucje pracujące nad opracowaniem programu 3. Prace nad oceną ex ante Konieczność przeprowadzenia ewaluacji ex-ante projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynika z art. 48 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. W związku z powyższym w marcu 2013 r. powstał roboczy zespół ds. ewaluacji ex-ante, w skład którego weszli przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWW oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wygrała Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z którą w lipcu 2013 r. podpisano umowę na wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: Ocena ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego dla Wielkopolski na lata Głównym zadaniem ewaluacji ex-ante była ocena Programu, w tym przyjętej w jego ramach logiki interwencji. Ewaluacja ex-ante WRPO obejmowała: ocenę części diagnostycznej projektu RPO Wielkopolska ocenę logiki interwencji, ocenę systemu wskaźników, 14

15 ocenę realności, zasadności i spójności przyjętych alokacji budżetowych z celami RPO WRPO ocenę spójności wewnętrznej dokumentu, w tym poprawności terminologicznej i jednoznaczności proponowanych zapisów ocenę spójności zewnętrznej oraz wkładu w realizację Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (EUROPA 2020), ocenę systemu realizacji, w szczególności trafności i skuteczności przyjętych instrumentów realizacyjnych, ocenę wkładu WRPO w realizację celów polityk horyzontalnych, ocenę wpływu realizacji WRPO a sytuację społeczno-gospodarczą regionu przy wykorzystaniu modelowania makroekonomicznego, ocenę ex ante (bezzwrotnych instrumentów finansowych proponowanych w projekcie WRPO ocenę ex ante instrumentów rozwoju terytorialnego proponowanych w projekcie WRPO W ramach prac nad ewaluacją ex-ante WRPO powołany został ekspert ds. ewaluacji ex-ante prof. UAM dr hab. Paweł Churski, którego głównym zadaniem było wsparcie zespołu programującego WRPO w tym procesie, przede wszystkim przez recenzowanie poszczególnych etapów realizacji ewaluacji projektu Programu. Wnioski i rekomendacje wynikające z ewaluacji ex-ante pozwolą w znaczny sposób udoskonalić WRPO Prace nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu WRPO 2014+, zwanej dalej Prognozą, reguluje art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz ze zm.). Zakres i stopień szczegółowości Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu WRPO został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w I kwartale 2013 roku. W sierpniu 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego, pn.: Opracowanie koncepcji i wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , który wygrała firma Ecovert Łukasz Szkudlarek. Za główny cela badania uznano analizę oraz ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych WRPO Celem badania była także ewaluacja potencjalnych i rzeczywistych skutków środowiskowych realizacji WRPO czy cele i działania zostały określone w sposób optymalny dla środowiska, czy korzyści (dla człowieka) wynikające z ich realizacji rekompensują straty w środowisku, ustalenie potencjalnego znaczącego oddziaływania realizacji projektu Programu na środowisko z uwzględnieniem wariantów projektu Programu oraz w jaki sposób mogące powstawać negatywne oddziaływanie należy zminimalizować lub zrekompensować Prace nad Prognozą zazębiły się z pracami nad ewaluacją ex-ante, ponieważ synteza raportu końcowego Prognozy oddziaływania na środowisko projektu WRPO będzie załącznikiem do raportu końcowego z badania ewaluacyjnego ex-ante projektu Programu. Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą jednym z etapów przeprowadzenia Prognozy jest zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 15

16 16

17 II Potencjały i wyzwania rozwoju Wielkopolski 1. Potencjał przyrodniczy i zmiany klimatu 1.1. Potencjał zasobów odnawialnych wykorzystywanych na cele energetyczne Wielkopolska jest regionem dysponującym sprzyjającymi warunkami dla rozwoju energetyki bazującej na źródłach odnawialnych. Jest to coraz bardziej widoczny kierunek działań województwa na najbliższe lata, który daje szanse na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Kierunek ten strategia rozwoju województwa wyznacza jako jedną z potencjalnych specjalizacji regionu. Pod względem zasobów energii wiatru województwo wielkopolskie na tle kraju zalicza się do rejonów korzystnych i bardzo korzystnych. Na większości obszaru województwa przeważają wiatry zachodnie. Specjalne programy symulacyjne szacują, że na wysokości 100 m n.p.m. średnie prędkości wiatru przekraczają 6,5 m/s. Możliwości wykorzystania energii wiatru jako odnawialnego źródła energii na terenie województwa są jednak zróżnicowane. Pod tym względem region można podzielić na 4 obszary: słabych możliwości część północno-zachodnia województwa, średnich możliwości północna, północno-wschodnia i południowa część regionu, dobrych możliwości obszar centralny i zachodni województwa, bardzo dobrych możliwości wschodnia część regionu, położona na wschód od Słupcy. Ze względu na konieczność zachowania wystarczającej odległości od zabudowy mieszkaniowej, należy liczyć się z praktycznym ograniczeniem zastosowania dużych instalacji wykorzystujących energię wiatru w pobliżu terenów zurbanizowanych. Województwo wielkopolskie jest terenem nizinnym, z niewielkimi wzniesieniami w południowej części. Zróżnicowanie rocznej sumy promieniowania słonecznego na terenie regionu jest niewielkie i dla większości obszaru wynosi kwh/m2/rok. Średnie roczne wartości usłonecznienia wahają się od godzin w latach o największym zachmurzeniu do godzin w latach słonecznych. Średnio w ciągu roku wynoszą około godzin. Największe nasłonecznienie występuje z reguły od maja do sierpnia. Na obszarze województwa, pomimo że nie dysponuje ono aż tak korzystnymi warunkami solarnymi, jak inne obszary kraju, mogą być wykorzystane takie sposoby pozyskania energii słonecznej, jak konwersja fototermiczna, czy konwersja fotowoltaiczna, które ze względu na ograniczone możliwości zastosowania biogazu, biomasy oraz energii wiatru i wody mogą stanowić realną alternatywę na obszarach miejskich o zabudowie mieszkaniowej. Mimo dobrze rozwiniętej sieci rzecznej województwo wielkopolskie dysponuje niewielkimi zasobami wodnymi. Od lat obserwowany jest niekorzystny bilans wodny opady i spływ jednostkowy są poniżej średniej krajowej. Rzeki województwa wielkopolskiego mają charakter nizinny i w związku z tym spadki rzek są niewielkie. Największe zasoby wody i najbardziej ustabilizowane przepływy posiadają rzeki położone w północnej części województwa: Gwda, Drawa i Łobżonka, natomiast najmniejsze w centralnej i południowo-wschodniej części województwa. Wielkopolskie rzeki charakteryzują się dużymi amplitudami wielkości przepływu wód w zależności od pory roku, na co głównie mają wpływ wiosenne roztopy (od stycznia do kwietnia) oraz pojedyncze wezbrania w okresie maj lipiec, powodujące wysokie stany wód. Wielkopolskę, można zaliczyć do obszarów z perspektywicznymi możliwościami rozwoju energii geotermalnej. Obecnie nie ma szczegółowych, w pełni wiarygodnych danych o stanie 17

18 wód geotermalnych, w związku z czym ocena ich zasobów możliwa jest jedynie na podstawie różnych opracowań geologicznych. Cały obszar województwa jest regionem o znaczących, możliwych do wykorzystania, zasobach wód geotermalnych. Jednym z najbardziej perspektywicznych regionów, gdzie możliwy jest rozwój energetyki geotermalnej jest obszar Niecki Mogileńsko-Łódzkiej, który w dużej części obejmuje województwo wielkopolskie. Okolice Turku, Kłodawy, Konina, Ślesina, Strzelna, Mogilna, Gniezna, Janowca Wielkopolskiego, Damasławka i Wągrowca (na granicy z województwem kujawsko-pomorskim) oraz nieco dalej w kierunku południowym, a także okolice Poznania i Kalisza, są bogate w wody geotermalne o temperaturze C, związane ze zbiornikiem dolnej kredy. Z kolei na głębokości ok m p.p.m. spodziewana temperatura wód jest na poziomie C. Na terenie województwa wielkopolskiego wydajność poszczególnych ujęć ocenia się jako wysoką (lokalnie do 200 m 3 /h i mocy cieplnej powyżej 2,5 MW 1 ).. W województwie wielkopolskim, tak jak w całej Polsce, podstawowym źródłem energii odnawialnej jest biomasa. Najważniejszymi źródłami, z których można pozyskiwać biomasę do celów energetycznych w województwie są: rolnictwo (np. słoma, gnojowica, obornik), leśnictwo i gospodarka komunalna (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów). Wielkopolska, po województwie lubelskim, charakteryzuje się największymi zasobami słomy w kraju. Ponadto w regionie istnieją specjalne plantacje upraw energetycznych, do których zaliczyć można: uprawę miskantusa, wierzby oraz topinamburu w okolicach kopalni węgla brunatnego Konin. Dzięki temu Wielkopolska, po województwie mazowieckim, posiada największe możliwości w pozyskaniu energii z tego źródła. Jednakże praktyczne zastosowanie biomasy na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej podlega ograniczeniu, ponieważ użyta w obiektach niskiej emisji przyczynia się do istotnego wzrostu emisji pyłów drobnych (PM10 i PM2,5). W takim przypadku możliwe jest wykorzystanie biomasy w instalacjach profesjonalnych, wyposażonych w bardzo wysoki stopień odpylania oraz przy ewentualnej kompensacji emisji pochodzącej z konwencjonalnego paliwa stałego. Z uwagi na dobrze rozwiniętą produkcję zwierzęcą i roślinną województwo posiada duży potencjał do rozwoju biogazowni rolniczych, gdzie składnikami do produkcji biogazu mogą być pozostałości po zbiorze roślin, czy odchody zwierzęce. Wykazano, że Wielkopolska charakteryzuje się największym potencjałem ekonomicznym do produkcji biogazu rolniczego (24% krajowego potencjału) 2. Ponadto biogaz w regionie może być produkowany na składowiskach odpadów komunalnych, czy w komorach fermentacyjnych osadów ściekowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków Różnorodność biologiczna oraz ochrona przyrody Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie genów, gatunków i ekosystemów, które tworzą życie na Ziemi. Obecnie obserwuje się stałą jej utratę, przez zmiany w siedliskach naturalnych, co wywołuje poważne konsekwencje w świecie przyrody. Wpływ na to ma m.in. rozrastanie się miast, intensywna produkcja rolna, budownictwo, kopalnictwo, nadmierna eksploatacja lasów, rzek, jezior i gleb oraz wszelkie zanieczyszczenia środowiska. W związku z tym, w celu ochrony różnorodności biologicznej, w województwie wielkopolskim tworzone są obszary prawnie chronione jak: parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, czy obszary Natura Szczególne miejsce w ochronie różnorodności biologicznej zajmuje także ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. 1 Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania

19 Obszary prawnie chronione w 2011 roku zajmowały 948,3 tys. ha, co stanowiło 31,8% całkowitej powierzchni województwa wielkopolskiego. Składają się na nie następujące formy ochrony przyrody: 2 parki narodowe (0,27% powierzchni województwa), 13 parków krajobrazowych (6,02%), 98 rezerwatów przyrody (0,14%), 36 obszarów chronionego krajobrazu (25,35%), 3 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (0,07%), użytki ekologiczne (0,09%), 1 stanowisko dokumentacyjne oraz pomników przyrody. System krajowych form ochrony przyrody w województwie uzupełnia Europejska Sieć Obszarów Natura 2000, będąca jedną z międzynarodowych sieci obszarów chronionych, w obrębie której dotąd wyznaczono 19 obszarów specjalnej ochrony ptaków (zajmujących 14,3% powierzchni regionu) oraz 59 obszarów specjalnej ochrony siedlisk (zajmujących 8% powierzchni). W ciągu 6 lat od dnia zatwierdzenia obszarów Natura 2000 przez KE, jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, lub od dnia wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony ptaków, należy opracować dla nich plany zadań ochronnych (PZO). W województwie ustanowiony został dotąd jeden PZO dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie, natomiast dla kolejnych trzech obszarów (Biedrusko, Ostoja Zgierzyniecka i Rogalińska Dolina Warty) prace nad projektami zarządzeń RDOŚ w Poznaniu weszły w ostatnią fazę. Trwają również prace nad sporządzeniem projektów planów zadań ochronnych dla 15 innych obszarów, które powinny zostać zakończone w 2013 roku. W strukturze sieci ekologicznej województwa, służącej zachowaniu cennych walorów przyrodniczych i różnorodności biologicznej, wyróżnia się obszary węzłowe i korytarze ekologiczne, stanowiące szkielet całego systemu. Do obszarów węzłowych zaliczyć można wymienione wyżej elementy systemu obszarów chronionych, czyli parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty i obszary Natura Natomiast funkcję korytarzy ekologicznych pełnią lub powinny pełnić po rekonstrukcji: korytarze rzeczne o zróżnicowanej randze, a także doliny rzeczne przewidziane do budowy przepławek zapobiegających zaburzeniu ciągłości ekologicznej rzek i zapewniających migracje organizmów w profilu podłużnym rzeki, zieleń przydrożna, nierzadko zabytkowa, stanowiąca antropogeniczne korytarze ekologiczne, pierścieniowo-klinowe systemy zieleni miasta Poznania, korytarze migracji ptaków związane z większymi dolinami rzecznymi (Ner Warta Obra, Noteć, Barycz), główne korytarze migracji dużych zwierząt lądowych (naziemnych) stanowiące potencjalne drogi wędrówki zwierząt w skali kraju i kontynentu europejskiego, krajowe korytarze migracyjne zapewniające wariantowość dróg migracji oraz umożliwiające rozprzestrzenianie i wymianę genetyczną roślin i zwierząt. Na zachowanie różnorodności biologicznej oraz ochronę przyrody w regionie istotny wpływ mają lasy. Wielkopolska należy do regionów o niskiej lesistości, wynoszącej 25,7% (Polska 29,2%). Największe kompleksy leśne znajdują się w północno-zachodniej części województwa. Powiatami charakteryzującymi się największą lesistością są: czarnkowsko-trzcianecki, złotowski, międzychodzki i nowotomyski, natomiast najmniej zalesione są powiaty: kolski i kościański oraz tereny powiatów grodzkich. Ogólna kondycja zdrowotna drzewostanów utrzymuje się na wysokim poziomie i jest stabilna. Zakłada się, że ogólny stan drzewostanów regionu w najbliższych latach nie powinien ulec zmianie. Jednak ze względu na obserwowane zmiany klimatyczne należy się spodziewać wzrostu częstotliwości występowania zjawisk ekstremalnych, takich jak: silne wiatry, ulewne deszcze, silne mrozy, intensywne opady śnieżne, lub okresowe susze, powodujących istotne szkody w drzewostanach w skali regionalnej lub lokalnej. Poważnym zagrożeniem ekosystemów le- 19

20 śnych Wielkopolski są pożary leśne. W 2011 roku odnotowano 941 pożary, które objęły łączną powierzchnię 136 ha. Podstawową przyczyną pożarów jest nadal czynnik ludzki, jak np. nieostrożność dorosłych (549 pożarów), czy celowe podpalenia (183 pożarów). Zagrożeniem dla zachowania bioróżnorodności biologicznej, poza utratą siedlisk, są inwazyjne gatunki obce sprowadzone przez człowieka do kraju celowo lub nieświadomie. Stanowią one problem, szczególnie na obszarach chronionych, gdzie wypierają rodzime gatunki roślin, dla ochrony których te obszary utworzono Gleby Gleby województwa wielkopolskiego charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem, ze względu na ich jakość i zasobność. Dominują gleby słabej i średniej jakości. Udział użytków rolnych niskourodzajnych klas V, VI jest wysoki i wynosi ponad 40%. Najlepsze gleby tworzą zwarty kompleks w południowej części województwa, rozciągający się między Lesznem na zachodzie i gminą Ceków Kolonia na wschodzie, w części obszarów powiatów: gostyńskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego i rawickiego. Znaczne, jednak bardziej rozczłonkowane, kompleksy gleb wysokiej jakości znajdują się w części środkowej województwa, po zachodniej i wschodniej stronie Poznania, tj. na terenie powiatów: szamotulskiego, grodziskiego, nowotomyskiego i kościańskiego oraz gnieźnieńskiego, poznańskiego, średzkiego i wrzesińskiego. Większość gruntów ornych województwa, zajmująca 78% powierzchni tych gruntów, pod względem przydatności rolniczej zalicza się do kompleksów żytnich. Mały udział 15% stanowią grunty orne najwyższej jakości zaliczone do kompleksów pszennych. Pozostałe 7% gruntów ornych zalicza się do kompleksów zbożowo-pastewnych. Wieloletnie badania wykazują, że w województwie przeważają gleby o odczynie kwaśnym (gleby kwaśne, gleby bardzo kwaśne, gleby lekko kwaśne), stanowiące 75% gleb użytkowanych rolniczo, natomiast 15% gleb wykazuje odczyn obojętny, a 10% zasadowy. Zawartość metali ciężkich (kadmu, ołowiu, cynku, miedzi, niklu) i zanieczyszczenie nimi gleb Wielkopolski jest stosunkowo niewielkie i kształtuje się na poziomie zawartości naturalnej. W regionie erozją wietrzną potencjalnie zagrożonych jest nieco ponad 8 tys. km 2 gleb użytkowanych rolniczo, z czego znaczna część, blisko 6,3 tys. km 2, jest słabo zagrożona. Silnie zagrożonych jest 528 km 2 takich gleb w województwie. Z kolei erozją wodną zagrożonych jest ponad 5 tys. km 2 gruntów rolnych i leśnych, głównie w słabym (2,6 tys. km 2 ) i średnim stopniu (2,3 tys. km 2 ). Województwo wielkopolskie ma największą w skali kraju powierzchnię gruntów zdewastowanych i zdegradowanych (9,7 tys. ha w 2011 roku), głównie w wyniku działalności górnictwa i kopalnictwa surowców. Największe obszary przeobrażone antropogenicznie występują w rejonie eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach Konina i Turku. Na zlecenie Ministra Środowiska w całym kraju realizowany jest projekt pod nazwą System Osłony Przeciwosuwiskowej, który ma na celu udokumentowanie na mapach w skali 1: wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce. Kartowanie terenowe oraz wykonanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla województwa wielkopolskiego przewidziano w III etapie prac tj. w latach Zasoby i gospodarka wodna Województwo w całości należy do dorzecza Odry. Około 88% obszaru odwadniane jest przez system rzeczny Warty. Pozostałe części odwadniają systemy rzeczne Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy. Łączna długość rzek i kanałów w Wielkopolsce wynosi ponad 7 tys. km. Do głównych rzek regionu należą Warta i Noteć. 20

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r.

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. 2012 WFOŚiGW Poznań ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014. Strona 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020 Gdańsk, 2014 Spis treści 1. Spis skrótów... 5 2. Podsumowanie zarządcze... 6 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

2 OCENA ZAWARTOŚCI PROJEKTU WRPO 2014+ ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI... 9

2 OCENA ZAWARTOŚCI PROJEKTU WRPO 2014+ ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI... 9 Data: 22.10.2013 Status: Prognoza oddziaływania na środowisko wstępnego projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Akceptacja: Opracowanie: ekovert Łukasz Szkudlarek

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo