ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami ), 1.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zmianami ), 1.3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562). PRZEPISY OGÓLNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą jest placówką publiczną prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej kształcenia ogólnego; 1.2. Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 1.3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy 11 Listopada 10 w Oleśnicy. 3. Organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica. 4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty we Wrocławiu.. 1

2 2 1. Uchwałą nr XI / 78 / 2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 września 2003 r. nadano szkole imię: Jana Pawła II, a dzień patrona 16 października jest świętem szkoły. 2. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał Nazwa szkoły jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. 2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy. ROZDZIAŁ 2 INNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat. 2. Szkoła prowadzi świetlicę i stołówkę oraz udostępnia uczniom gorący napój. 3. W szkole prowadzi się klasy zerowe. 4. Od 1994 roku szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie, w związku z czym realizuje kompleksowy program promocji zdrowia. ROZDZIAŁ 3 CELE I ZADANIA SZKOŁY 1 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 2. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły. 2

3 2 Misja Szkoły We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. Pracujemy z dziećmi w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia. Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich klientów szkoły. Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. 3 Model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy to obywatel Europy XXI wieku, który: 1. w swoim postępowaniu dąży do prawd, 2. jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, 3

4 3. wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, 4. wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, 5. jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy to człowiek: 1. umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, 2. twórczo myślący, 3. umiejący skutecznie się porozumiewać, 4. umiejący stale się uczyć i doskonalić, 5. umiejący planować swoją pracę i ją organizować. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 4 Głównym celem i zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój uczniów. 1. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. 2. W szczególności szkoła: 2.1. umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły; 2.2. zapewnia uczniom autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań; 4

5 2.3. z należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez: organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, działalności turystyczno - krajoznawczej; stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia; przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie; zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej; umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 2.5. kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym; 2.6. kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych; 2.7. dostosowuje kierunki i treści kształcenia do standardów i wymagań egzaminacyjnych; 2.8. upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska; 2.9. umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania; tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym; umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury; zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym. 3. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych. W szczególności: 5

6 3.1. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami; 3.2. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad; 3.3. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły; 3.4. stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy. 4. Szkoła kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań. 5. Szkoła kładzie duży nacisk na prowadzenie ścieżek międzyprzedmiotowych w atrakcyjnej dla uczniów formie. Nad ich realizacją czuwają koordynatorzy ścieżek międzyprzedmiotowych. 6. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. 7. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. ROZDZIAŁ 4 SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY 1 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół i programem wychowania przedszkolnego. 2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 3. Program nauczania zawiera: 6

7 3.1. szczegółowe cele edukacyjne; 3.2. tematykę materiału edukacyjnego; 3.3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 4. Nauczyciel przedmiotu (nauczania zintegrowanego) może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 4.1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 4.2. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 4.3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe. 6. Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie. 7. Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły. 8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów. 9. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy. 2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną: 1.1. nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 7

8 organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami; rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych, organizację wycieczek integracyjnych, pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego, udzielanie niezbędnej - doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela Dyrekcji; współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną, respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: udzielanie pomocy materialnej. Pomoc ta przyznawana jest przez szkolną Komisję ds. Pomocy Uczniom zgodnie z regulaminem określającym zasady jej pracy występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji Szkoła prowadzi szeroka działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 1.1. realizacje przyjętego w szkole Programu Profilaktyki; 1.2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 1.3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami i psychologami; 1.4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 1.5. działania pedagoga i psychologa szkolnego; 1.6. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami. 8

9 2. Szkolny Program Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół nauczycieli i rodziców powoływany przez Dyrekcję Szkoły. Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 3. Szkolny Program Profilaktyki uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły. 4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 5. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 6. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej zarządzeniem Dyrekcji. 7. Pomoc psychologiczno pedagogiczna polega na : 7.1. diagnozowaniu środowiska ucznia; 7.2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia; 7.3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 7.4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 7.5. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 7.6. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 7.7. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 7.8. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 7.9. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 9

10 7.10. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 8. Pomoc psychologiczno pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 8.1. rodzicami; 8.2. psychologiem; 8.3. pedagogiem ; 8.4. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 8.5. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana na wniosek: 9.1. rodziców; 9.2. ucznia; 9.3. nauczyciela wychowawcy klasy; 9.4. pedagoga; 9.5. logopedy; 9.6. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców; porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; porad dla uczniów. 11. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica. 12. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów. 13. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno wyrównawczych może być niższa, niż określona w p Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to: korekcyjno kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 10

11 przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów; logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć od 2 do 4 dzieci; 15. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 16. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły. 17. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 18. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju. 19. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog, psycholog lub logopeda. Zajęcia są organizowane dla grup liczących nie mniej niż 10 osób. 20. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog i logopeda. 21. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 22. W szkole prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 23. Do zadań pedagoga należy: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej; organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 11

12 23.5. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki; udział w opracowywaniu programów profilaktycznych; prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 24. Do zadań psychologa należy: przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec ucznia, rodziców i nauczycieli; organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców; konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych; prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami; opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji; wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki; prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 25. Do zadań logopedy należy: przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej; diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej; prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach; 12

13 25.4. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń udzielanie instruktażu dla rodziców; udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej; prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach zerowych; prowadzenie pomocy psychologiczno pedagogicznej; stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno kompensacyjne; organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy; organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym; prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 5 Procedura kontaktu Szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 1. Szkoła zwraca się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy w celu udzielenia pomocy dzieciom i ich rodzicom w zakresie: 1.1. diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, 1.2. terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, 1.3. profilaktyki, 1.4. orzecznictwa, 1.5. konsultacji dla rodziców. 2. Pomoc dzieciom udzielana jest na wniosek: 2.1. rodziców lub opiekunów prawnych, 2.2. nauczyciela, 2.3. pedagoga lub psychologa szkolnego. 3. Na wniosku konieczny jest podpis rodziców wyrażających zgodę na udzielenie pomocy. 4. Pedagog szkolny posiada wykaz wymaganej dokumentacji w celu skierowania dziecka na diagnozę oraz wnioski. 13

14 5. Diagnoza procedura 5.1. Wychowawca z nauczycielami i pedagogiem podejmuje decyzję o przebadaniu ucznia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wychowawca przygotowuje wniosek Rodzice są informowani o potrzebie przebadania dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rodzice wyrażają zgodę na udzielenie pomocy, składają podpisy na wniosku Pedagog przekazuje wniosek do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, koordynuje wyznaczenie terminu badania, przekazuje wychowawcy informację o terminie badania. Po przebadaniu analizuje zalecenia zawarte w opinii, przekazuje opinie wychowawcy Wychowawca informuje rodziców o wyniku diagnozy i zaleceniach zawartych w opinii. 6 Procedura współpracy Szkoły z Policją 1. Dyrektor Szkoły powiadamia Policję w przypadku: 1.1. Uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji Podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków Znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem narkotyk Podejrzenia, że uczeń ma przy sobie substancję przypominającą narkotyk Dopuszczenia się przez ucznia sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa Zidentyfikowania ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego Znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów. 2. Zasady współdziałania Policji i Szkoły w sprawie przesłuchiwania uczniów świadków lub sprawców czynów karalnych oraz zatrzymania nieletnich na terenie szkoły. 14

15 2.1. Policjanci podejmujący czynności służbowe na terenie szkoły zobowiązani są każdorazowo przed ich rozpoczęciem do skontaktowania się z Dyrektorem Szkoły lub osobą pełniącą obowiązki w zastępstwie Dyrektora, którym przekazują dane niezbędne do zidentyfikowania ich i jednostki Policji, w której pracują, a więc: stopień służbowy, imię i nazwisko policjanta prowadzącego czynności, nazwę jednostki Policji, telefon do dyżurnego jednostki. W przypadku, gdy policjant nie występuje w umundurowaniu służbowym zobowiązany jest do okazania legitymacji służbowej Policjant zapoznaje Dyrektora lub osobę, która go zastępuje, z powodami swojej obecności w szkole oraz powodami podjęcia czynności służbowych wobec ucznia danej szkoły, w stopniu na jaki pozwala dobro ucznia i dobro postępowania wyjaśniającego W przesłuchaniu ucznia w charakterze świadka powinien uczestniczyć wyznaczony przez Dyrektora pracownik pedagogiczny szkoły (pedagog, psycholog, wychowawca klasy, inny nauczyciel). Obecność ta nie jest jednak konieczna, w szczególności, gdy wymaga tego dobro postępowania Podczas przesłuchania ucznia (nieletniego) jako sprawcy czynu karalnego obecność wyznaczonej prze Dyrektora osoby (jak w poz. 2.3.) jest obowiązkowa Dyrektor Szkoły zobowiązany jest: Mając m.in. na względzie dobro ucznia, stworzyć policjantowi odpowiednie warunki do wykonania czynności służbowych, o których mowa w poz i Dochować tajemnicy rozmowy z policjantem o przyczynach podejmowanych wobec ucznia czynności służbowych Dyrektor Szkoły niezwłocznie, po rozpoczęciu czynności przez policjanta, powiadamia rodziców lub opiekunów ucznia o czynnościach podjętych przez Policję w stosunku do ich dziecka W sytuacji zatrzymania ucznia przez Policję na terenie szkoły, Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie jego rodziców (opiekunów prawnych), z jednoczesnym podaniem okoliczności zatrzymania, miejsca pobytu dziecka oraz numeru policyjnego telefonu, pod którym mogliby zasięgnąć szczegółowych informacji dotyczących sprawy. 15

16 2.8. W momencie zatrzymania ucznia na terenie szkoły policjant zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia przyjęcia opieki nad dzieckiem (tzw. Potwierdzenia odbioru dziecka) i złożenia go na ręce Dyrektora. Policjant niezależnie od Dyrekcji Szkoły ma obowiązek powiadomienia rodziców (opiekunów) zatrzymanego ucznia o fakcie i powodach zatrzymania, zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi Jeżeli uczeń nie będzie umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka, policjanci uzgadniają z rodzicami, opiekunami prawnymi, Dyrekcją Szkoły sposób powrotu dziecka do szkoły lub przekazania go opiekunom Inne działania Policji na terenie szkoły mogą być podejmowane wyłącznie za zgodą Dyrektora lub osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jego zastępstwie W sytuacjach szczególnych, wymagających natychmiastowej interwencji Policji, policjanci informują Dyrektora Szkoły o podjętych działaniach niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej wcześniejsze zawiadomienie. 3. Szkoła współpracuje z Policją w prowadzonych działaniach profilaktycznych Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie: 1.1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 1.2. odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 1.3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 1.4. integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 2. Uczniom (dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu), którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem (indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym). 3. Indywidualne nauczanie (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne) organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie 16

17 orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno pedagogicznej. 4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć. 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. 6. Zajęcia indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym. 7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio: 7.1. z oddziałem szkolnym, albo; 7.2. indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego), Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego (wychowania przedszkolnego), stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 10. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) oraz formy i zakres pomocy psychologiczno pedagogicznej. 11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego oddziału zerowego realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi: od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla klas zerowych; dla uczniów klas I III SP od 6 do 8 godzin; 17

18 11.3. dla uczniów klas IV VI SP - od 8 do 12 godzin; 12. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 11 pkt realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni. 13. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej poprzez: 1.1. organizowanie zajęć religii /etyki, zgodnie z wolą rodziców według zasad określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w przepisach szczegółowych, 1.2. organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych, 1.3. kształtowanie poszanowania godła i hymnu państwowego, 1.4. realizowanie zagadnień związanych z tematyką regionalną, edukacją środowiskową Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. 2. Formy rozwoju uczniów: 2.1. prowadzenie kół zainteresowań i przedmiotowych, zespołów artystycznych oraz sportowych, 2.2. zapewnienie uczniom udziału w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych ( tematycznych, problemowych i innych ) na szczeblu szkoły, województwa, miasta, powiatu itp., 2.3. promocję osiągnięć uczniów apele, nagrody, stypendia, tablice informacyjne, strona internetowa itp., 2.4. stosowanie aktywizujących form pracy z dziećmi, w tym umożliwienie uczniom wykazania się własnymi osiągnięciami i pracą ( np. asystenci nauczyciela, referaty, opracowania, albumy itp.). 18

19 2.5. Zajęcia wymienione w punkcie 2.1. organizowane są w formie zajęć pozalekcyjnych (nadobowiązkowych) Wymiar zajęć oraz liczebność grup określa Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego na ich finansowanie Rodzaj i zakres zajęć ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organów szkoły. 10 Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny. 1. Szkoła organizuje pomoc materialną dla dzieci wychowywanych w rodzinach o trudnej sytuacji finansowej, poprzez ścisłą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi organizacjami wspierającymi rodzinę. 2. Pomoc ta przyznawana jest przez szkolną Komisję ds. Pomocy Uczniom zgodnie z regulaminem określającym zasady jej pracy. 3. Koordynatorem działań szkoły w zakresie realizacji zadań opiekuńczych jest pedagog szkolny. 4. Szkoła gwarantuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki z uwzględnieniem zasad określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach Nauczyciele zobowiązani są do aktywnego pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych, zgodnie z harmonogramem i organizacją ustaloną przez Dyrektora, z zachowaniem następujących zasad: każdy nauczyciel w czasie pełnienia dyżurów zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności, dba o bezpieczeństwo uczniów i higienę odpoczynku między lekcjami oraz właściwe zachowanie, powoduje, aby uczniowie w czasie długich przerw, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, wychodzili na boisko szkolne, zwraca uwagę po zakończeniu przerwy na zasady wejścia do budynku szkolnego oraz wejścia do sal lekcyjnych Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć także poprzez: 19

20 opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga; przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym; kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku; umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych; wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami; wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych; przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów; 20

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo