Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Zespołu Szkół w Choroszczy"

Transkrypt

1 Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy

2 Rozdział I Postanowienia ogólne Zespół Szkół w Choroszczy, z siedzibą w Choroszczy, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61,poz. 624, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 2. Zespół Szkół w Choroszczy, zwany dalej Szkołą, obejmuje Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy zwane dalej Gimnazjum oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Choroszczy zwane dalej Liceum. 3. Szkoła mieści się w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26A. 4. Na pieczątkach i stemplach nazwy używane są w pełnym brzmieniu: 1) Zespół Szkół w Choroszczy, 2) Publiczne Liceum Ogólnokształcące 3) Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego Szkoła jest jednostką budżetową Urzędu Miejskiego w Choroszczy, działającą na podstawie przepisów o finansach publicznych. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy Organem prowadzącym Szkołę jest: Urząd Miejski w Choroszczy. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 3. Obsługa administracyjno finansowa Szkoły jest prowadzona przez Zespół Obsługi Szkół stosownie do porozumienia zawartego z Dyrektorem Szkoły Cykl kształcenia w gimnazjum i liceum trwa - 3 lata. 2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są wspólne dla Liceum i Gimnazjum. 1) Wyjątek Rada Klasyfikacyjna klasy III LO zwoływana jest osobno Publicznemu Liceum może być nadane imię przez organ prowadzący Szkołę na wniosek Rady Szkoły lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 2. uchylono Dyrektor Liceum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 2. uchylono

3 Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie 2. W realizacji zadań - Gimnazjum respektuje zobowiązania wynikające z: - Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ - Deklaracji Praw Dziecka ONZ - Konwencji o Prawach Dziecka 3. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa - Gimnazjum, w szczególności: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum, b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w liceum ogólnokształcącym, profilowanym lub szkole zawodowej, c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów, d) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny, e) kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości Ojczyzny, f) kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, g) formuje postawy otwartości i tolerancji dla odmienności kulturowych i religijnych, h) umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski, i) przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym, j) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację kół, k) promuje ochronę zdrowia i zachowania proekologiczne, l) udziela porad psychologicznych i pedagogicznych przez pedagoga szkolnego, wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. ł) umożliwia każdemu uczniowi w ciągu 3 lat nauki udział w realizacji co najmniej jednego projektu edukacyjnego, m) program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące: a) z chwilą wejścia na teren Szkoły oraz na zajęcia organizowane przez Gimnazjum wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia, b) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, technika, biologia) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły, i na początku roku zapoznaje z nim uczniów, c) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach. 2. Nauczyciele sprawują opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli Szkoły. 3. Nauczyciele pełnią dyżury na terenie Szkoły.

4 9. 1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez: 1) tworzenie warunków do integracji niepełnosprawnych w społeczności Szkoły, 2) tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom w zależności od ich stanu zdrowia poprzez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej. 2. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez: 1) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub badań lekarskich, 2) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu, 3) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników, 4) dostosowanie wymagań programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z regulaminem klasyfikowania, oceniania i promowania. 10. Szkoła organizuje szczególną opiekę nad uczniami bądź grupami uczniów, a zwłaszcza: a) nad uczniami wymagającymi zindywidualizowania form nauczania według opinii lub orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej, b) nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi ze specyficznymi sytuacjami losowymi lub zdrowotnymi poprzez: - organizowanie nauczania indywidualnego na podstawie orzeczeń z poradni psychologicznopedagogicznej, - kierowanie do innych form kształcenia, c) uczniami, którym z powodów rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, stała lub doraźna pomoc materialna poprzez przyznanie pomocy w miarę posiadanych środków w postaci: - zniżkowych lub bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej oraz współpracę w tym względzie z organizacjami i instytucjami państwowymi i społecznymi, - pomoc finansową przy zakupie podręczników, bądź dostarczenie ich bezpłatnie w ramach możliwości d) uczniami mającymi trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych poprzez udzielanie przez wychowawcę porad i pomocy ( rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy). W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży prowadzona będzie stała i systematyczna kontrola uczniów ze środowisk zagrożonych oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (Policja, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) Każdy oddział Szkoły powierzany jest opiece wychowawczej jednemu, wyznaczonemu przez Dyrektora Szkoły nauczycielowi zwanemu dalej wychowawcą. 12. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca sprawuje opiekę przez okres 3 lat ( cały cykl trzeciego etapu edukacyjnego).

5 Przyjmuje się zasadę, iż zmiana wychowawcy jest możliwa jedynie z przyczyn losowych, osiągnięcia przez nauczyciela wieku emerytalnego, bądź na odpowiednio umotywowany wniosek rodziców lub wychowawcy. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może dojść do zmiany wychowawcy klasy zgodnie z następującym trybem: 1) Dyrektor otrzymuje pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem od ponad 60% rodziców (prawnych opiekunów) i 60% uczniów danej klasy (ucznia reprezentuje jedno z rodziców lub prawny opiekun), 2) Dyrektor zwołuje zebranie rodziców i przedstawicieli uczniów i w obecności wychowawcy przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, 3) jeżeli zebranie nie doprowadzi do wyjaśnienia przyczyn konfliktu i wycofania wniosków, zarówno przez rodziców jak i uczniów, Dyrektor zarządza tajne głosowanie, oddzielnie dla rodziców i uczniów, 4) tajne głosowanie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim 50% uczniów i 50% rodziców uczniów (ucznia reprezentuje jedno z rodziców lub prawny opiekun), 5) zmiana wychowawcy nastąpi wówczas kiedy 60% uczniów i 60% rodziców (prawnych opiekunów) biorących udział w zebraniu opowie się za taką zmianą, 6) zmiana wychowawcy może nastąpić z początkiem nowego semestru lub roku szkolnego. Przyjmuje się zasadę, iż zmiana wychowawcy jest możliwa jedynie z przyczyn losowych, osiągnięcia przez nauczyciela wieku emerytalnego, bądź na odpowiednio umotywowany wniosek rodziców lub wychowawcy. Rozdział III Cele i zadania Liceum Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty poprzez: a) Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, a w szczególności: b) Zapewnienie wyspecjalizowanej kadry nauczycielskiej, c) Dostosowanie treści i metod nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów z uwzględnieniem chorych, niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, d) Opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi (indywidualne programy nauczania, ukończenie szkoły w skróconym czasie, indywidualizacja pracy na zajęciach dydaktycznych), e) Udostępnienie pomocy dydaktycznych i księgozbioru szkolnego, f) Opracowanie systemu lekcji powtórzeniowych z przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości, g) Organizowane zajęć wyrównawczych, fakultatywnych i kół zainteresowań w zależności od potrzeb i możliwości szkoły. 2. Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonania wybranego zawodu poprzez: a) Zorganizowanie oddziałów klasowych odpowiadających zainteresowaniom uczniów i możliwościom organizacyjnym szkoły b) Nawiązanie kontaktów z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi, collegiami (zwł. w regionie) w celu dokładnej orientacji co do możliwości dalszego kształcenia, c) Umożliwienie kontaktów z pedagogiem i psychologiem (poradnia wychowawczozawodowa) w celu określenia predyspozycji zawodowych i do podjęcia dalszej nauki, d) Zorganizowanie cyklu spotkań ze studentami interesujących młodzież kierunków w celu przybliżenia przebiegu nauki,

6 e) Rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach zajęć obowiązkowych i dodatkowych, f) Umożliwienie udziału w olimpiadach przedmiotowych i innych rozwijających wiedzę i pomocnych w kontynuowaniu nauki w szkołach wyższych, g) Opracowanie zagadnień i tematów z egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. 3. Kształcenie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie: a) Wychowanie patriotyczne i obywatelskie (poszanowanie symboli narodowych, szkolnych, itp.), b) Wychowanie w tolerancji religijnej i poszanowaniu praw mniejszości narodowych, c) Wpływ na kulturę społeczną i osobistą ucznia, d) Tworzenie i pielęgnowanie tradycji naszej szkoły, 4. Sprawowanie opieki nad uczniami poprzez: a) Nawiązanie kontaktów z domem rodzinnym uczniów w celu rozpoznania sytuacji socjalnej i zdrowotnej, b) Aktywizowanie rodziców (opiekunów) do współuczestnictwa w życiu szkoły, c) Bieżące informowanie rodziców (opiekunów) o wynikach nauczania i ewentualnych problemach wychowawczych poprzez regularne zebrania klasowe oraz kontakty indywidualne, d) Zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów zamieszkałych poza domem rodzinnym (bursy, stancje), e) Stosowanie systemu nagród i kar (zgodnie z regulaminem szkoły) jako bodźca motywacyjnego do właściwego działania, f) Zagwarantowanie opieki materialnej (zapomogi) uczniom dotkniętym szczególnymi wypadkami losowymi, g) Stworzenie uczniom bezpiecznych warunków przebywania w pomieszczeniach szkolnych, h) Zapewnienie nadzoru nauczycieli dyżurnych przed zajęciami lekcyjnymi i w czasie przerw między lekcjami Liceum wychowuje młodzież w duchu patriotyzmu, aktywności obywatelskiej i poszanowaniu praw mniejszości narodowych i etnicznych. 2. Młodzież bierze udział w obchodach świąt państwowych i ważnych rocznic historycznych. 3. Uczniowie Liceum sprawują opiekę nad miejscami pamięci narodowej. 4. Na lekcjach języka polskiego, historii i innych prowadzi się dobór tematów opracowywanych lektur pod kątem krzewienia wzorców osobowych - postaci - symboli polskości. 5. Cała społeczność szkolna dba o poziom i kulturę języka ojczystego. 6. Przy zapisie ucznia do Szkoły lub w okresie przygotowania nowego roku szkolnego (kwiecień i maj każdego roku) Dyrektor Szkoły przyjmuje zgłoszenia na naukę języka ojczystego mniejszości narodowej Liceum organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice lub oni sami wyrażą takie życzenie. 2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 3. Uczniowie wierzący wszystkich wyznań mają możliwość uczestniczenia w świętach religijnych; w uzasadnionych przypadkach z tego powodu mogą być zwalniani z lekcji. 4. Każdy członek społeczności szkolnej zobowiązany jest do okazania tolerancji w stosunku do innowierców i osób niewierzących.

7 Uczeń wybitnie uzdolniony z klasy II - III może pogłębiać swoje szczególne uzdolnienia i zainteresowania realizując indywidualny program lub tok nauki. 2. Przez indywidualny program nauki należy rozumieć proces kształcenia się ucznia w zakresie jednego lub kilku przedmiotów objętych planem nauczania danej klasy na podstawie programu będącego modyfikacją obowiązującego programu. 3. Indywidualny tok nauki polega na przyjęciu innego systemu nauczania niż klasowo - lekcyjny oraz odmiennego od powszechnie obowiązującego cyklu klasyfikowania i promowania ucznia w zakresie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów nauczania. 4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego na podstawie wyników egzaminów klasyfikacyjnych, a także może realizować w ciągu jednego roku program z zakresu dwóch lat. 5. Indywidualny tok nauki może opierać się na powszechnie obowiązującym programie lub programie indywidualnym. 6. Indywidualny program nauki ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z nauczycielem doradcą i zainteresowanym uczniem. 7. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program lub tok nauki, odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 8. Zasady wydawania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz jej przebieg określają odpowiednie przepisy. 18. Liceum udziela uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i materialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 19. Liceum realizuje wychowanie zdrowotne poprzez: 1. Odpowiedzialność wszystkich pracowników za tworzenie właściwej atmosfery pracy i warunków sprzyjających zdrowiu: a) włączenie pracowników obsługi w proces wychowawczy Szkoły, b) uwzględnienie w programach nauczania treści dotyczących zdrowia, c) uaktywnienie i rozszerzenie współpracy ze szkolną służbą zdrowia. 2. Edukację w zakresie zapobiegania najgroźniejszym niebezpieczeństwom zagrażającym zdrowiu: a) gruntowne poznanie swoich wychowanków, b) ukazywanie ciekawych przykładów doskonalenia zdrowia, c) pozytywny przykład samego nauczyciela. 3. Stymulowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów: a) kształtowanie umiejętności samooceny i poczucia własnej wartości, b) wyrabianie odpowiedzialności za swoje zdrowie, c) kształtowanie gustu i poziomu estetycznego uczniów, d) rozwijanie zainteresowań kulturą zdrowotną. 4. Ścisłe współdziałanie rodziców i Szkoły w wychowaniu zdrowotnym młodzieży: a) docenianie wpływu domu rodzinnego na kształtowanie się stylu życia dziecka, b) konieczność dyskusji i pomocy we wzajemnych działaniach kształtujących wychowanie zdrowotne młodzieży.

8 Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą". 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział poprzez cały tok nauczania. 3. 1) Przyjmuje się zasadę, iż zmiana wychowawcy jest możliwa jedynie z przyczyn losowych, osiągnięcia przez nauczyciela wieku emerytalnego, bądź na odpowiednio umotywowany wniosek rodziców lub wychowawcy. 2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach może dojść do zmiany wychowawcy klasy zgodnie z następującym trybem: a) Dyrektor otrzymuje pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem od ponad 60% rodziców (prawnych opiekunów) i 60% uczniów danej klasy (ucznia reprezentuje jedno z rodziców lub prawny opiekun), b) Dyrektor zwołuje zebranie rodziców i przedstawicieli uczniów i w obecności wychowawcy przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, c) jeżeli zebranie nie doprowadzi do wyjaśnienia przyczyn konfliktu i wycofania wniosków, zarówno przez rodziców jak i uczniów, Dyrektor zarządza tajne głosowanie, oddzielnie dla rodziców i uczniów, d) tajne głosowanie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim 50% uczniów i 50% rodziców uczniów (ucznia reprezentuje jedno z rodziców lub prawny opiekun), e) zmiana wychowawcy nastąpi wówczas kiedy 60% uczniów i 60% rodziców (prawnych opiekunów) biorących udział w zebraniu opowie się za taką zmianą, f) zmiana wychowawcy może nastąpić z początkiem nowego semestru lub roku szkolnego. Rozdział IV Działalność opiekuńcza Szkoły w świetle przepisów BHP Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno - wychowawczych uwzględnia zasady higieny pracy umysłowej ucznia poprzez: 1) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 2) różnorodność zajęć w każdym dniu, 3) niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga Teren Szkoły jest przygotowany zgodnie z przepisami BHP, tak aby nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów. 1) Szkoła jest monitorowana za pomocą kamer rejestrujących umieszczonych na terenie szkoły, wewnątrz i na zewnątrz budynku. 2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w pomieszczeniach posiadających właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 3. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia szkolne są wietrzone w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 4. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają na świeżym powietrzu (jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne) lub w budynku szkolnym pod nadzorem nauczycieli dyżurnych.

9 5. Urządzenia sanitarne są sprawne pod względem technicznym i utrzymane w stałej czystości. 6. W pomieszczeniach szkolnych, a w szczególności w pokoju nauczycielskim, gabinecie medycznym, pokoju nauczycieli w - f oraz dyżurce woźnych znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy. 7. Jeżeli w miejscu przeznaczonym do odbycia zajęć istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je i powiadomić niezwłocznie Dyrektora Szkoły. 8. Szkolenia w zakresie bhp są uregulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapewnienie odpowiedniego szkolenia należy do obowiązków pracodawcy W pracowniach szkolnych, które tego wymagają wywieszone są regulaminy porządkowe w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. 2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzeń technicznych (sprzętu, pomocy dydaktycznych). 3. Odczynniki chemiczne znajdują się w odpowiednich naczyniach opatrzonych napisami zawierającymi ich nazwę oraz stwierdzającymi niebezpieczeństwo lub szkodliwość dla zdrowia. 4. Zabrania się prowadzenia zajęć technicznych i ćwiczeń bez nadzoru nauczyciela Na zajęciach wychowania fizycznego należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności. 2. Uczniowie uskarżający się na złe samopoczucie powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza. 3. Metody prowadzenia ćwiczeń i urządzenia sportowe powinny gwarantować bezpieczeństwo uczniów. 4. Przed każdymi zajęciami należy sprawdzić stan techniczny urządzeń sportowych i sprzętu. 5. Zabrania się wydawania uczniom, pozostającym bez nadzoru osób dorosłych sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia (np.: dysk, kula, młot, oszczep). 6. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych Dyrektor Szkoły zawiesza zajęcia szkolne na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący i za jego zgodą: 1) W przypadku niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury co najmniej 18 C. 2) Jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz.21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub mniej. 3) W przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

10 Uczniowie maja prawo do uczestnictwa w wycieczkach przedmiotowych lub krajoznawczoturystycznych zorganizowanych poza terenem szkoły. 2. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych określa Regulamin organizowania wycieczek Udział uczniów w akcjach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po uzyskaniu zgody rodziców oraz zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni sprzęt, a także po zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych warunków działań. 2. Po pisemnym poinformowaniu rodziców o fakcie skrócenia lekcji w danym dniu nauki odpowiedzialność za ucznia, po zakończonych lekcjach ponoszą rodzice W celu zapewnienia nadzoru nad młodzieżą przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych Szkoła organizuje dyżury nauczycieli. 2. Dyżur jest pełniony: 1) w szatni, 2) na holu wejściowym, 3) na korytarzach parteru, 4) na auli, 5) na korytarzach I pietra, 6) przed Szkołą. 7) na bloku sportowym 3. Odpowiedni harmonogram określa czas i miejsce dyżuru. 4. Obowiązki nauczyciela dyżurującego określa Regulamin dyżurów. 5. uchylony Szkoła otacza szczególną opieką uczniów klas pierwszych: 1) pod względem wychowawczym: a) rozpoznaje sytuację rodzinną, domową, środowiskową, b) zapoznaje się z aktami uczniów, ustala stan zdrowotny młodzieży, c) organizuje rozmowy nauczyciela z rodzicami bądź opiekunami, d) organizuje odwiedziny w domach (w szczególnych wypadkach), e) oprowadza uczniów po nowej Szkole, wskazuje klasy, pracownie, czytelnię, szatnię, gabinet pomocy przedmedycznej, itp., f) zapoznaje młodzież z planem lekcji oraz wskazuje nauczycieli poszczególnych przedmiotów, g) przybliża historię i tradycję Szkoły, h) zapoznaje z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, i) udziela sugestii związanych z dbałością o wygląd sal lekcyjnych (utrzymanie porządku, dekorowanie), j) okazuje pomoc w zorganizowaniu wycieczki bądź spotkania w celu integracji klasy, poznania zespołu, k) stara się przeciwdziałać uzależnieniom (narkomania, alkoholizm i inne).

11 2) pod względem dydaktycznym: a) zapoznaje z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania, b) wyłania uczniów zdolnych (uczestnicy olimpiad, laureaci konkursów przedmiotowych) w celu zindywidualizowania pracy i udostępnia im bibliografię, dodatkowe materiały oraz pomoce dydaktyczne, c) dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z zaleceniami poradni, d) organizuje lekcje powtórzeniowe, wyrównawcze, e) inspiruje młodzież do aktywnego uczestnictwa w lekcjach, pomaga w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań W razie nieobecności nauczyciela Dyrektor Szkoły zleca prowadzenie zajęć lekcyjnych innemu nauczycielowi tego samego przedmiotu w ramach godzin zastępczych. 2. uchylono Rozdział V Organy szkoły i zasady ich działania Organami Szkoły są : 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski. 2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania. 3. W razie zaistnienia sporów między Organami Szkoły głównym obowiązkiem Organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie Szkoły. Sposoby rozwiązywania konfliktów: 1) Mediatorem może być: a) wychowawca klasy w sporach między: - uczniami, - uczniami i nauczycielem przedmiotu - rodzicem i nauczycielem przedmiotu, b) pedagog szkolny w sporach między: - uczniami, - uczniem i nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja wychowawcy nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu, - uczniem i wychowawcą, c) dyrektor lub z jego upoważnienia wicedyrektor w konfliktach między: - uczniami, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do rozwiązania konfliktu, - uczniem i nauczycielem lub wychowawcą, - nauczycielami, - nauczycielem, a innym pracownikiem szkoły. 2) Sprawy sporne między dyrektorem a pracownikiem szkoły rozpatrywane są przez: a) radę pedagogiczną na posiedzeniu prowadzonym przez wicedyrektora szkoły,

12 b) kierowanie do rozpatrzenia przez organ prowadzący szkołę, jeżeli na terenie szkoły nie uda się rozwiązać konfliktu. 3) Spory pomiędzy uczniem (rodzicem/prawnym opiekunem), a pracownikami szkoły powinny być zgłaszane wychowawcy, który jest zobowiązany do rozpoznania wszystkich okoliczności sporu. Osobą wspomagającą działania może być pedagog gimnazjum. Wychowawca informuje o swoich działaniach dyrektora gimnazjum. 4) W przypadku naruszenia praw ucznia (konflikt pomiędzy uczniem, a pracownikiem szkoły): a) uczeń powinien zgłosić ten fakt wychowawcy, który jest zobowiązany do rozpoznania wszystkich okoliczności sporu, b) osobą wspomagającą działania może być pedagog gimnazjum, c) wychowawca informuje o zaistniałym konflikcie i podjętych w tej sprawie działaniach dyrektora gimnazjum. 5) Uczeń, rodzice, nauczyciel lub inny pracownik szkoły ma prawo zwrócić się bezpośrednio do dyrektora lub zastępcy dyrektora gimnazjum, który podejmuje działania wyjaśniające okoliczności sporów. 6) W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu, lub w razie, gdy podjęte decyzje nie satysfakcjonują stron sporu: rodziców, nauczyciela lub pracownika, mogą oni zwracać się, w zależności od rodzaju sprawy, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny z możliwością odwołania się stron do sądu. 4. Koordynatorem współdziałania organów Szkoły jest Dyrektor Zespołu Szkół, który : 1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, 2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły lub wskazuje instytucję pomocną w rozwiązywaniu konfliktu, 3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach, 4) organizuje spotkania przedstawicieli organów Szkoły Szkołą kieruje Dyrektor powołany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę zgodnie z trybem, o którym jest mowa w ustawie o systemie oświaty. 3. Dyrektor kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 4. Do zadań Dyrektora w szczególności należy: 1) w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej: a) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich rozwoju, b) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Szkole, zapewnienie właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych, c) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, d) przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, kierowanie ich realizacją oraz składanie Radzie Pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, a Radzie Rodziców udzielanie informacji o działalności dydaktycznowychowawczej Szkoły,

13 e) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, f) opracowywanie szkolnego planu nauczania i arkusza organizacyjnego Szkoły, g) przydzielanie, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami, zajęć dydaktycznych obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz czynności dodatkowych, h) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, i) uzgadnianie z Radą Pedagogiczną zakresu zadań nauczycieli związanych z realizacją projektu edukacyjnego, j) przyjmowanie uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego oraz decydowanie po porozumieniu z Radą Pedagogiczną o zmianie przez nich klas, k) zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza oraz z innych przedmiotów zgodnie z odrębnym regulaminem, l) zapewnianie stałych i aktualnych informacji dotyczących terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji do klas pierwszych, m) powoływanie komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej do klas pierwszych, n) rozpatrywanie skarg uczniów i rodziców, 2) w zakresie organizacji działalności Szkoły: a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników ustaleń Statutu Zespołu Szkół, Regulaminu Ucznia i innych regulaminów obowiązujących w Szkole, c) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno gospodarczą Szkoły, d) określenie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników, e) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, f) wydawanie zarządzeń regulujących pracę Szkoły, 3) w zakresie spraw kadrowych i socjalnych: a) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, b) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami, c) powierzanie funkcji wicedyrektora Szkoły i odwoływanie z niej, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej, d) załatwianie spraw osobowych wszystkich pracowników z wyjątkiem Dyrektora, e) przyznawanie nagród oraz wymierzenie kar porządkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Kodeksem Pracy f) ustalanie wysokości dodatku motywacyjnego nauczycieli, g) występowanie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z wnioskami do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego w sprawach przyznawania nagród oraz odznaczeń i orderów, h) zapewnianie prawidłowego przebiegu stażu zawodowego nauczycieli i podejmowanie innych działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli, 4) w zakresie spraw administracyjno gospodarczych: a) zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły, b) nadzorowanie administracyjną, finansową i techniczną obsługą Szkoły, c) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i dokumentacji pracowniczej, d) organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych, 5) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

14 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, który realizuje zadania wynikające ze statutu Szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 3. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady Pedagogicznej. 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 6. Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego (Dyrektora), organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 7. Rada uchwala Regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy: 1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, 2) semestralne oraz roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Szkoły, 3) kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, 4) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego, 5) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły, 6) zatwierdzanie Programu Wychowawczego Szkoły, 7) opracowywanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 8) zatwierdzanie Programu Profilaktyki, 9) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian, 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzenie rocznych planów pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, 2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 6) wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym - dotyczy Liceum Do kompetencji wnioskujących Rady Pedagogicznej należy: 1) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie Dyrektora z jego funkcji,

15 2) zgłaszanie spośród swoich członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole, 3) występowanie z wnioskiem do Dyrektora o odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, 4) występowanie z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela, 5) wprowadzanie zmian w tygodniowym wymiarze zajęć dydaktycznych dotyczących realizacji treści kształcenia danego przedmiotu, odpowiednie zwiększanie lub zmniejszanie liczby godzin, przy czym ogólny wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny z ogólnym planem nauczania w cyklu kształcenia. 36. Rada Pedagogiczna opiniuje: 1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. projekt planu finansowego Szkoły, 3. wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień, 4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 5. powierzenie nauczycielom stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w Szkole ) W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców (prawnych opiekunów) uczniów Liceum i Gimnazjum. W oddziałach/klasach istnieją oddziałowe/klasowe Rady Rodziców 2) Członkowie Rady Rodziców są wybierani na zebraniach klasowych rodziców po jednej osobie z każdej klasy. 3) Organem wykonawczym Rady Rodziców jest jej prezydium składające się co najmniej z pięciu osób. 2. Rada Rodziców podejmuje działania, których celem jest: 1) spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi, 2) wspomaganie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku, 3) zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców, 4) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo wychowawczych rodziny, 5) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole, 6) tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły.

16 Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły. 2. Wysokość składki rodziców ustala na początku roku szkolnego prezydium Rady Rodziców. 3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko. 4. W przypadku, gdy sytuacja rodziny jest bardzo trudna pod względem materialnym, Rada Rodziców może zwolnić od wnoszenia składki na wniosek zainteresowanych rodziców lub wychowawcy klasy W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły, Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium Rady na swoje zebrania Dyrektora Szkoły oraz w miarę potrzeby przedstawicieli pozostałych organów. 2. W przypadku nierespektowania uprawnień Rady Rodziców przez pracowników Szkoły lub Radę Pedagogiczną, Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora Szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. 3. W razie nie udzielenia przez Dyrektora Szkoły wyczerpującej odpowiedzi na złożone zażalenie, prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku. 40. Szczegółową organizację Rady Rodziców oraz zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Choroszczy Rada Rodziców zapewnia rodzicom (opiekunom) uczniów wpływ na funkcjonowanie Szkoły w szczególności poprzez: 1) znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz bieżącej pracy Szkoły, 2) znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego i wpływ na jego tworzenie poprzez zgłaszanie opinii i wniosków, 3) występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania Szkoły, 4) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, projektu planu finansowego szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników, 6) możliwość wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela, w przypadku ubiegania się nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego, 7) wyrażanie opinii na temat wyznaczania na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w postawie programowej w zakresie rozszerzonym - dotyczy Liceum, 8) znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Ucznia, Planu Pracy Szkoły oraz innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,

17 W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem. 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 4. Regulamin samorządu musi być zgodny ze statutem szkoły. 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły lub placówki, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora. 2. Do kompetencji Wicedyrektora należy: 1) hospitowanie i kontrolowanie pracy nauczycieli, 2) organizowanie zastępstw i kontrola dyżurów nauczycieli, 3) sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć, 4) kontrola dokumentacji pedagogicznej nauczycieli, 5) nadzór nad organizacją uroczystości państwowych, szkolnych i apeli, 6) nadzór nad pracą organizacji uczniowskich. 3. W Szkole, za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone dodatkowe stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze. Rozdział VI Organizacja Gimnazjum Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Jego szczegółową organizację ustala Minister Edukacji Narodowej. 2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni.

18 3. Dyrektor szkoły lub placówki ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę. Arkusz organizacyjny zawiera: 1) Arkusz organizacyjny zawiera m. in. liczbę pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotowych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę, liczbę uczniów. 2) W arkuszu organizacji gimnazjum podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 3) Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 46. Podstawową formą pracy w Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym Godzina lekcyjna w trwa 45 minut, przerwa między lekcjami trwa 5,10 min. oraz po 4 lekcyjnej 20 min. W przypadkach uzasadnionych organizacją pracy dyrektor może podjąć decyzję o skróceniu trwania godziny lekcyjnej. 48. Oddziały można dzielić na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami. Liczba oddziałów i uczniów w oddziale uzależniona jest od decyzji organu prowadzącego. 49. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych, a także łączenie klas może występować podczas wycieczek i wyjazdów. Zajęcia nadobowiązkowe organizowane są w ramach środków finansowych posiadanych przez Szkołę. 50. Szkoła dodatkowo prowadzi dziennik elektroniczny. Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z kryteriami przedstawionymi w WSO i PSO.

19 50a. 1. Dyrektor Szkoły może tworzyć inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu. 2. Dyrektor Szkoły określa zadania zespołu. 50b. 1. Wychowawcy klas tworzą zespoły wychowawcze oddzielnie dla każdego poziomu klas. Członkiem każdego z tych zespołów jest pedagog oraz psycholog szkolny. Praca zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z członkami zespołu. 2. Do obowiązków przewodniczącego zespołu należy: 1) kierowanie pracą zespołu w realizacji zadań wymienionych w ust.3. 2) zwoływanie zebrań zespołu co najmniej dwa razy w semestrze, 3) przygotowywanie, na koniec semestru pisemnej informacji o pracy zespołu zawierającej oceny, wnioski i zamierzenia dotyczące realizowanych zadań, 4) systematyczne konsultowanie się z wicedyrektorem nadzorującym pracę zespołu. 3. Cele i zadania członków zespołu wychowawczego obejmują: 1) opracowanie rocznego planu pracy zespołu, 2) opracowywanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy, 3) wymiana doświadczeń dotyczących prowadzenia lekcji wychowawczych m. in. poprzez upowszechnianie scenariuszy tych lekcji, 4) realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, Planu rozwoju, Planu Pracy Szkoły oraz współudział w ich tworzeniu, 5) doskonalenie systemu oceniania zachowania ucznia, 6) koordynowanie doskonalenia zawodowego oraz udzielanie pomocy członkom zespołu rozpoczynającym prace w Szkole, 7) omawianie i udział w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w pracy z uczniami, 8) organizowanie uroczystości i imprez szkolnych dla uczniów klas należących do zespołu, 9) koordynowanie współpracy z pedagogiem, psychologiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim 50c. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z członkami zespołu. 2. Do obowiązków przewodniczącego zespołu należy: 1) kierowanie pracą zespołu w realizacji zadań wymienionych w ust. 3, 2) zwoływanie zebrań zespołu co najmniej dwa razy w semestrze, 3) przygotowywanie na koniec semestru pisemnej informacji o pracy zespołu zawierającej oceny, wnioski i zamierzenia dotyczące realizowanych zadań, 4) systematyczne konsultowanie się z wicedyrektorem nadzorującym pracę zespołu. 3. Cele i zadania członków zespołu przedmiotowego obejmują: 1) opracowanie rocznego planu pracy zespołu, 2) organizowanie szkolnego etapu konkursów i olimpiad przedmiotowych, przygotowywanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach ( zawodach sportowych), 3) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji podstawy programowej, programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów

20 pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania i podręcznika. 4) doskonalenie systemu oceniania we współpracy z członkami zespołu, 5) koordynowanie doskonalenia zawodowego oraz udzielanie pomocy członkom zespołu rozpoczynającym prace w Szkole, 6) omawianie i udział w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w pracy z uczniami, 7) opracowywanie testów i sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów, 8) uchylony 9) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania, 10) realizacja zadań wynikających z Planu Pracy Szkoły, Planu Pracy oraz współudział w ich tworzeniu, 50d. 1. W Szkole pracuje pedagog szkolny. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, 6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy, 7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 2. Pedagog prowadzi dziennik pedagoga szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami, 3. Dyrektor Szkoły ustala szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pedagoga szkolnego. 50e. 1. W Szkole pracuje psycholog szkolny. Do zadań psychologa należy w szczególności: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH 1. Postanowienia ogólne 1.Nazwa placówki brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach, zwana dalej Poradnią. 2.Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. REGULAMIN RADY RODZICÓW. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. ( DZ.U.1996/67/329, 104/496, 1997/28/153, 141/943, 1998 /117/759, 162/1126, 2000 /12/136, 19 /239, 48 /550, 104 /1104, 120 /1268, 122/1320,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Nadany przez Radę Gminy Włocławek 21 lutego 2008 r. (Uchwała Nr XV/98/08. i XXVI/196/09 z dnia 18 marca 2009 r. z p. zm.) Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i nadania mu statutu Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W LMK I PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 ROZDZIAŁ II NAZWA ZESPOŁU.. 4 ROZDZIAŁ III CELE I ZADANIA ZESPOŁU 5 ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU... 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 1963 UCHWAŁA NR XLV/844/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/456/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, zwana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Załącznik nr 6 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu realizującym zadania wynikające ze Statutu Zespołu. 2 Rada

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej

Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej Załącznik nr 11 do Statutu I LO PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rady pedagogicznej określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły 4 1. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły,

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 10 1. Organami Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie są: 1) Dyrektor Zespołu, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 11 Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Kompetencje Rady Pedagogicznej wynikają z art.41 Ustawy z dnia 7 września 1991r oraz z 10 Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Przasnyszu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZESPOŁU INNE INFORMACJE O ZESPOLE

NAZWA ZESPOŁU INNE INFORMACJE O ZESPOLE NAZWA ZESPOŁU 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu. 2. Siedzibą Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych jest budynek położony w Bieżyniu nr 111. 2. 1. Ustalona nazwa jest

Bardziej szczegółowo

4/ nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych tematów, 5/ miejsce wyłożenia /wywieszenia/ projektów uchwał lub zatwierdzanych

4/ nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych tematów, 5/ miejsce wyłożenia /wywieszenia/ projektów uchwał lub zatwierdzanych Na podstawie art. 43, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz 14, ust. 9 Statutu Bursy Szkolnej tworzy się: REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ BURSY SZKONEJ W EŁKU 1 SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Załącznik 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Rodzicielskim organem Zespołu Szkół w Rząsce- Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Rząsce jest Rada Rodziców Gimnazjum zwana dalej Radą Rodziców.

Rodzicielskim organem Zespołu Szkół w Rząsce- Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Rząsce jest Rada Rodziców Gimnazjum zwana dalej Radą Rodziców. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum w Rząsce Podst. prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tekst jednolity Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Podstawa prawna: REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Załącznik nr 3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Bardziej szczegółowo