Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Zespołu Szkół w Choroszczy"

Transkrypt

1 Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy

2 Rozdział I Postanowienia ogólne Zespół Szkół w Choroszczy, z siedzibą w Choroszczy, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61,poz. 624, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 2. Zespół Szkół w Choroszczy, zwany dalej Szkołą, obejmuje Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy zwane dalej Gimnazjum oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Choroszczy zwane dalej Liceum. 3. Szkoła mieści się w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26A. 4. Na pieczątkach i stemplach nazwy używane są w pełnym brzmieniu: 1) Zespół Szkół w Choroszczy, 2) Publiczne Liceum Ogólnokształcące 3) Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego Szkoła jest jednostką budżetową Urzędu Miejskiego w Choroszczy, działającą na podstawie przepisów o finansach publicznych. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy Organem prowadzącym Szkołę jest: Urząd Miejski w Choroszczy. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 3. Obsługa administracyjno finansowa Szkoły jest prowadzona przez Zespół Obsługi Szkół stosownie do porozumienia zawartego z Dyrektorem Szkoły Cykl kształcenia w gimnazjum i liceum trwa - 3 lata. 2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są wspólne dla Liceum i Gimnazjum. 1) Wyjątek Rada Klasyfikacyjna klasy III LO zwoływana jest osobno Publicznemu Liceum może być nadane imię przez organ prowadzący Szkołę na wniosek Rady Szkoły lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 2. uchylono Dyrektor Liceum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 2. uchylono

3 Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie 2. W realizacji zadań - Gimnazjum respektuje zobowiązania wynikające z: - Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ - Deklaracji Praw Dziecka ONZ - Konwencji o Prawach Dziecka 3. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa - Gimnazjum, w szczególności: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum, b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w liceum ogólnokształcącym, profilowanym lub szkole zawodowej, c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów, d) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny, e) kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości Ojczyzny, f) kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, g) formuje postawy otwartości i tolerancji dla odmienności kulturowych i religijnych, h) umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski, i) przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym, j) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację kół, k) promuje ochronę zdrowia i zachowania proekologiczne, l) udziela porad psychologicznych i pedagogicznych przez pedagoga szkolnego, wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. ł) umożliwia każdemu uczniowi w ciągu 3 lat nauki udział w realizacji co najmniej jednego projektu edukacyjnego, m) program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące: a) z chwilą wejścia na teren Szkoły oraz na zajęcia organizowane przez Gimnazjum wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia, b) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, technika, biologia) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły, i na początku roku zapoznaje z nim uczniów, c) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach. 2. Nauczyciele sprawują opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli Szkoły. 3. Nauczyciele pełnią dyżury na terenie Szkoły.

4 9. 1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez: 1) tworzenie warunków do integracji niepełnosprawnych w społeczności Szkoły, 2) tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom w zależności od ich stanu zdrowia poprzez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej. 2. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez: 1) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub badań lekarskich, 2) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu, 3) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników, 4) dostosowanie wymagań programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z regulaminem klasyfikowania, oceniania i promowania. 10. Szkoła organizuje szczególną opiekę nad uczniami bądź grupami uczniów, a zwłaszcza: a) nad uczniami wymagającymi zindywidualizowania form nauczania według opinii lub orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej, b) nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi ze specyficznymi sytuacjami losowymi lub zdrowotnymi poprzez: - organizowanie nauczania indywidualnego na podstawie orzeczeń z poradni psychologicznopedagogicznej, - kierowanie do innych form kształcenia, c) uczniami, którym z powodów rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, stała lub doraźna pomoc materialna poprzez przyznanie pomocy w miarę posiadanych środków w postaci: - zniżkowych lub bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej oraz współpracę w tym względzie z organizacjami i instytucjami państwowymi i społecznymi, - pomoc finansową przy zakupie podręczników, bądź dostarczenie ich bezpłatnie w ramach możliwości d) uczniami mającymi trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych poprzez udzielanie przez wychowawcę porad i pomocy ( rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy). W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży prowadzona będzie stała i systematyczna kontrola uczniów ze środowisk zagrożonych oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (Policja, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) Każdy oddział Szkoły powierzany jest opiece wychowawczej jednemu, wyznaczonemu przez Dyrektora Szkoły nauczycielowi zwanemu dalej wychowawcą. 12. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca sprawuje opiekę przez okres 3 lat ( cały cykl trzeciego etapu edukacyjnego).

5 Przyjmuje się zasadę, iż zmiana wychowawcy jest możliwa jedynie z przyczyn losowych, osiągnięcia przez nauczyciela wieku emerytalnego, bądź na odpowiednio umotywowany wniosek rodziców lub wychowawcy. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może dojść do zmiany wychowawcy klasy zgodnie z następującym trybem: 1) Dyrektor otrzymuje pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem od ponad 60% rodziców (prawnych opiekunów) i 60% uczniów danej klasy (ucznia reprezentuje jedno z rodziców lub prawny opiekun), 2) Dyrektor zwołuje zebranie rodziców i przedstawicieli uczniów i w obecności wychowawcy przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, 3) jeżeli zebranie nie doprowadzi do wyjaśnienia przyczyn konfliktu i wycofania wniosków, zarówno przez rodziców jak i uczniów, Dyrektor zarządza tajne głosowanie, oddzielnie dla rodziców i uczniów, 4) tajne głosowanie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim 50% uczniów i 50% rodziców uczniów (ucznia reprezentuje jedno z rodziców lub prawny opiekun), 5) zmiana wychowawcy nastąpi wówczas kiedy 60% uczniów i 60% rodziców (prawnych opiekunów) biorących udział w zebraniu opowie się za taką zmianą, 6) zmiana wychowawcy może nastąpić z początkiem nowego semestru lub roku szkolnego. Przyjmuje się zasadę, iż zmiana wychowawcy jest możliwa jedynie z przyczyn losowych, osiągnięcia przez nauczyciela wieku emerytalnego, bądź na odpowiednio umotywowany wniosek rodziców lub wychowawcy. Rozdział III Cele i zadania Liceum Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty poprzez: a) Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, a w szczególności: b) Zapewnienie wyspecjalizowanej kadry nauczycielskiej, c) Dostosowanie treści i metod nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów z uwzględnieniem chorych, niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, d) Opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi (indywidualne programy nauczania, ukończenie szkoły w skróconym czasie, indywidualizacja pracy na zajęciach dydaktycznych), e) Udostępnienie pomocy dydaktycznych i księgozbioru szkolnego, f) Opracowanie systemu lekcji powtórzeniowych z przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości, g) Organizowane zajęć wyrównawczych, fakultatywnych i kół zainteresowań w zależności od potrzeb i możliwości szkoły. 2. Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonania wybranego zawodu poprzez: a) Zorganizowanie oddziałów klasowych odpowiadających zainteresowaniom uczniów i możliwościom organizacyjnym szkoły b) Nawiązanie kontaktów z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi, collegiami (zwł. w regionie) w celu dokładnej orientacji co do możliwości dalszego kształcenia, c) Umożliwienie kontaktów z pedagogiem i psychologiem (poradnia wychowawczozawodowa) w celu określenia predyspozycji zawodowych i do podjęcia dalszej nauki, d) Zorganizowanie cyklu spotkań ze studentami interesujących młodzież kierunków w celu przybliżenia przebiegu nauki,

6 e) Rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach zajęć obowiązkowych i dodatkowych, f) Umożliwienie udziału w olimpiadach przedmiotowych i innych rozwijających wiedzę i pomocnych w kontynuowaniu nauki w szkołach wyższych, g) Opracowanie zagadnień i tematów z egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. 3. Kształcenie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie: a) Wychowanie patriotyczne i obywatelskie (poszanowanie symboli narodowych, szkolnych, itp.), b) Wychowanie w tolerancji religijnej i poszanowaniu praw mniejszości narodowych, c) Wpływ na kulturę społeczną i osobistą ucznia, d) Tworzenie i pielęgnowanie tradycji naszej szkoły, 4. Sprawowanie opieki nad uczniami poprzez: a) Nawiązanie kontaktów z domem rodzinnym uczniów w celu rozpoznania sytuacji socjalnej i zdrowotnej, b) Aktywizowanie rodziców (opiekunów) do współuczestnictwa w życiu szkoły, c) Bieżące informowanie rodziców (opiekunów) o wynikach nauczania i ewentualnych problemach wychowawczych poprzez regularne zebrania klasowe oraz kontakty indywidualne, d) Zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów zamieszkałych poza domem rodzinnym (bursy, stancje), e) Stosowanie systemu nagród i kar (zgodnie z regulaminem szkoły) jako bodźca motywacyjnego do właściwego działania, f) Zagwarantowanie opieki materialnej (zapomogi) uczniom dotkniętym szczególnymi wypadkami losowymi, g) Stworzenie uczniom bezpiecznych warunków przebywania w pomieszczeniach szkolnych, h) Zapewnienie nadzoru nauczycieli dyżurnych przed zajęciami lekcyjnymi i w czasie przerw między lekcjami Liceum wychowuje młodzież w duchu patriotyzmu, aktywności obywatelskiej i poszanowaniu praw mniejszości narodowych i etnicznych. 2. Młodzież bierze udział w obchodach świąt państwowych i ważnych rocznic historycznych. 3. Uczniowie Liceum sprawują opiekę nad miejscami pamięci narodowej. 4. Na lekcjach języka polskiego, historii i innych prowadzi się dobór tematów opracowywanych lektur pod kątem krzewienia wzorców osobowych - postaci - symboli polskości. 5. Cała społeczność szkolna dba o poziom i kulturę języka ojczystego. 6. Przy zapisie ucznia do Szkoły lub w okresie przygotowania nowego roku szkolnego (kwiecień i maj każdego roku) Dyrektor Szkoły przyjmuje zgłoszenia na naukę języka ojczystego mniejszości narodowej Liceum organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice lub oni sami wyrażą takie życzenie. 2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 3. Uczniowie wierzący wszystkich wyznań mają możliwość uczestniczenia w świętach religijnych; w uzasadnionych przypadkach z tego powodu mogą być zwalniani z lekcji. 4. Każdy członek społeczności szkolnej zobowiązany jest do okazania tolerancji w stosunku do innowierców i osób niewierzących.

7 Uczeń wybitnie uzdolniony z klasy II - III może pogłębiać swoje szczególne uzdolnienia i zainteresowania realizując indywidualny program lub tok nauki. 2. Przez indywidualny program nauki należy rozumieć proces kształcenia się ucznia w zakresie jednego lub kilku przedmiotów objętych planem nauczania danej klasy na podstawie programu będącego modyfikacją obowiązującego programu. 3. Indywidualny tok nauki polega na przyjęciu innego systemu nauczania niż klasowo - lekcyjny oraz odmiennego od powszechnie obowiązującego cyklu klasyfikowania i promowania ucznia w zakresie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów nauczania. 4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego na podstawie wyników egzaminów klasyfikacyjnych, a także może realizować w ciągu jednego roku program z zakresu dwóch lat. 5. Indywidualny tok nauki może opierać się na powszechnie obowiązującym programie lub programie indywidualnym. 6. Indywidualny program nauki ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z nauczycielem doradcą i zainteresowanym uczniem. 7. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program lub tok nauki, odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 8. Zasady wydawania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz jej przebieg określają odpowiednie przepisy. 18. Liceum udziela uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i materialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 19. Liceum realizuje wychowanie zdrowotne poprzez: 1. Odpowiedzialność wszystkich pracowników za tworzenie właściwej atmosfery pracy i warunków sprzyjających zdrowiu: a) włączenie pracowników obsługi w proces wychowawczy Szkoły, b) uwzględnienie w programach nauczania treści dotyczących zdrowia, c) uaktywnienie i rozszerzenie współpracy ze szkolną służbą zdrowia. 2. Edukację w zakresie zapobiegania najgroźniejszym niebezpieczeństwom zagrażającym zdrowiu: a) gruntowne poznanie swoich wychowanków, b) ukazywanie ciekawych przykładów doskonalenia zdrowia, c) pozytywny przykład samego nauczyciela. 3. Stymulowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów: a) kształtowanie umiejętności samooceny i poczucia własnej wartości, b) wyrabianie odpowiedzialności za swoje zdrowie, c) kształtowanie gustu i poziomu estetycznego uczniów, d) rozwijanie zainteresowań kulturą zdrowotną. 4. Ścisłe współdziałanie rodziców i Szkoły w wychowaniu zdrowotnym młodzieży: a) docenianie wpływu domu rodzinnego na kształtowanie się stylu życia dziecka, b) konieczność dyskusji i pomocy we wzajemnych działaniach kształtujących wychowanie zdrowotne młodzieży.

8 Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą". 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział poprzez cały tok nauczania. 3. 1) Przyjmuje się zasadę, iż zmiana wychowawcy jest możliwa jedynie z przyczyn losowych, osiągnięcia przez nauczyciela wieku emerytalnego, bądź na odpowiednio umotywowany wniosek rodziców lub wychowawcy. 2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach może dojść do zmiany wychowawcy klasy zgodnie z następującym trybem: a) Dyrektor otrzymuje pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem od ponad 60% rodziców (prawnych opiekunów) i 60% uczniów danej klasy (ucznia reprezentuje jedno z rodziców lub prawny opiekun), b) Dyrektor zwołuje zebranie rodziców i przedstawicieli uczniów i w obecności wychowawcy przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, c) jeżeli zebranie nie doprowadzi do wyjaśnienia przyczyn konfliktu i wycofania wniosków, zarówno przez rodziców jak i uczniów, Dyrektor zarządza tajne głosowanie, oddzielnie dla rodziców i uczniów, d) tajne głosowanie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim 50% uczniów i 50% rodziców uczniów (ucznia reprezentuje jedno z rodziców lub prawny opiekun), e) zmiana wychowawcy nastąpi wówczas kiedy 60% uczniów i 60% rodziców (prawnych opiekunów) biorących udział w zebraniu opowie się za taką zmianą, f) zmiana wychowawcy może nastąpić z początkiem nowego semestru lub roku szkolnego. Rozdział IV Działalność opiekuńcza Szkoły w świetle przepisów BHP Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno - wychowawczych uwzględnia zasady higieny pracy umysłowej ucznia poprzez: 1) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 2) różnorodność zajęć w każdym dniu, 3) niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga Teren Szkoły jest przygotowany zgodnie z przepisami BHP, tak aby nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów. 1) Szkoła jest monitorowana za pomocą kamer rejestrujących umieszczonych na terenie szkoły, wewnątrz i na zewnątrz budynku. 2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w pomieszczeniach posiadających właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 3. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia szkolne są wietrzone w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 4. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają na świeżym powietrzu (jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne) lub w budynku szkolnym pod nadzorem nauczycieli dyżurnych.

9 5. Urządzenia sanitarne są sprawne pod względem technicznym i utrzymane w stałej czystości. 6. W pomieszczeniach szkolnych, a w szczególności w pokoju nauczycielskim, gabinecie medycznym, pokoju nauczycieli w - f oraz dyżurce woźnych znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy. 7. Jeżeli w miejscu przeznaczonym do odbycia zajęć istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je i powiadomić niezwłocznie Dyrektora Szkoły. 8. Szkolenia w zakresie bhp są uregulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapewnienie odpowiedniego szkolenia należy do obowiązków pracodawcy W pracowniach szkolnych, które tego wymagają wywieszone są regulaminy porządkowe w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. 2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzeń technicznych (sprzętu, pomocy dydaktycznych). 3. Odczynniki chemiczne znajdują się w odpowiednich naczyniach opatrzonych napisami zawierającymi ich nazwę oraz stwierdzającymi niebezpieczeństwo lub szkodliwość dla zdrowia. 4. Zabrania się prowadzenia zajęć technicznych i ćwiczeń bez nadzoru nauczyciela Na zajęciach wychowania fizycznego należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności. 2. Uczniowie uskarżający się na złe samopoczucie powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza. 3. Metody prowadzenia ćwiczeń i urządzenia sportowe powinny gwarantować bezpieczeństwo uczniów. 4. Przed każdymi zajęciami należy sprawdzić stan techniczny urządzeń sportowych i sprzętu. 5. Zabrania się wydawania uczniom, pozostającym bez nadzoru osób dorosłych sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia (np.: dysk, kula, młot, oszczep). 6. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych Dyrektor Szkoły zawiesza zajęcia szkolne na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący i za jego zgodą: 1) W przypadku niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury co najmniej 18 C. 2) Jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz.21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub mniej. 3) W przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

10 Uczniowie maja prawo do uczestnictwa w wycieczkach przedmiotowych lub krajoznawczoturystycznych zorganizowanych poza terenem szkoły. 2. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych określa Regulamin organizowania wycieczek Udział uczniów w akcjach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po uzyskaniu zgody rodziców oraz zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni sprzęt, a także po zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych warunków działań. 2. Po pisemnym poinformowaniu rodziców o fakcie skrócenia lekcji w danym dniu nauki odpowiedzialność za ucznia, po zakończonych lekcjach ponoszą rodzice W celu zapewnienia nadzoru nad młodzieżą przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych Szkoła organizuje dyżury nauczycieli. 2. Dyżur jest pełniony: 1) w szatni, 2) na holu wejściowym, 3) na korytarzach parteru, 4) na auli, 5) na korytarzach I pietra, 6) przed Szkołą. 7) na bloku sportowym 3. Odpowiedni harmonogram określa czas i miejsce dyżuru. 4. Obowiązki nauczyciela dyżurującego określa Regulamin dyżurów. 5. uchylony Szkoła otacza szczególną opieką uczniów klas pierwszych: 1) pod względem wychowawczym: a) rozpoznaje sytuację rodzinną, domową, środowiskową, b) zapoznaje się z aktami uczniów, ustala stan zdrowotny młodzieży, c) organizuje rozmowy nauczyciela z rodzicami bądź opiekunami, d) organizuje odwiedziny w domach (w szczególnych wypadkach), e) oprowadza uczniów po nowej Szkole, wskazuje klasy, pracownie, czytelnię, szatnię, gabinet pomocy przedmedycznej, itp., f) zapoznaje młodzież z planem lekcji oraz wskazuje nauczycieli poszczególnych przedmiotów, g) przybliża historię i tradycję Szkoły, h) zapoznaje z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, i) udziela sugestii związanych z dbałością o wygląd sal lekcyjnych (utrzymanie porządku, dekorowanie), j) okazuje pomoc w zorganizowaniu wycieczki bądź spotkania w celu integracji klasy, poznania zespołu, k) stara się przeciwdziałać uzależnieniom (narkomania, alkoholizm i inne).

11 2) pod względem dydaktycznym: a) zapoznaje z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania, b) wyłania uczniów zdolnych (uczestnicy olimpiad, laureaci konkursów przedmiotowych) w celu zindywidualizowania pracy i udostępnia im bibliografię, dodatkowe materiały oraz pomoce dydaktyczne, c) dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z zaleceniami poradni, d) organizuje lekcje powtórzeniowe, wyrównawcze, e) inspiruje młodzież do aktywnego uczestnictwa w lekcjach, pomaga w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań W razie nieobecności nauczyciela Dyrektor Szkoły zleca prowadzenie zajęć lekcyjnych innemu nauczycielowi tego samego przedmiotu w ramach godzin zastępczych. 2. uchylono Rozdział V Organy szkoły i zasady ich działania Organami Szkoły są : 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski. 2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania. 3. W razie zaistnienia sporów między Organami Szkoły głównym obowiązkiem Organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie Szkoły. Sposoby rozwiązywania konfliktów: 1) Mediatorem może być: a) wychowawca klasy w sporach między: - uczniami, - uczniami i nauczycielem przedmiotu - rodzicem i nauczycielem przedmiotu, b) pedagog szkolny w sporach między: - uczniami, - uczniem i nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja wychowawcy nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu, - uczniem i wychowawcą, c) dyrektor lub z jego upoważnienia wicedyrektor w konfliktach między: - uczniami, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do rozwiązania konfliktu, - uczniem i nauczycielem lub wychowawcą, - nauczycielami, - nauczycielem, a innym pracownikiem szkoły. 2) Sprawy sporne między dyrektorem a pracownikiem szkoły rozpatrywane są przez: a) radę pedagogiczną na posiedzeniu prowadzonym przez wicedyrektora szkoły,

12 b) kierowanie do rozpatrzenia przez organ prowadzący szkołę, jeżeli na terenie szkoły nie uda się rozwiązać konfliktu. 3) Spory pomiędzy uczniem (rodzicem/prawnym opiekunem), a pracownikami szkoły powinny być zgłaszane wychowawcy, który jest zobowiązany do rozpoznania wszystkich okoliczności sporu. Osobą wspomagającą działania może być pedagog gimnazjum. Wychowawca informuje o swoich działaniach dyrektora gimnazjum. 4) W przypadku naruszenia praw ucznia (konflikt pomiędzy uczniem, a pracownikiem szkoły): a) uczeń powinien zgłosić ten fakt wychowawcy, który jest zobowiązany do rozpoznania wszystkich okoliczności sporu, b) osobą wspomagającą działania może być pedagog gimnazjum, c) wychowawca informuje o zaistniałym konflikcie i podjętych w tej sprawie działaniach dyrektora gimnazjum. 5) Uczeń, rodzice, nauczyciel lub inny pracownik szkoły ma prawo zwrócić się bezpośrednio do dyrektora lub zastępcy dyrektora gimnazjum, który podejmuje działania wyjaśniające okoliczności sporów. 6) W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu, lub w razie, gdy podjęte decyzje nie satysfakcjonują stron sporu: rodziców, nauczyciela lub pracownika, mogą oni zwracać się, w zależności od rodzaju sprawy, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny z możliwością odwołania się stron do sądu. 4. Koordynatorem współdziałania organów Szkoły jest Dyrektor Zespołu Szkół, który : 1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, 2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły lub wskazuje instytucję pomocną w rozwiązywaniu konfliktu, 3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach, 4) organizuje spotkania przedstawicieli organów Szkoły Szkołą kieruje Dyrektor powołany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę zgodnie z trybem, o którym jest mowa w ustawie o systemie oświaty. 3. Dyrektor kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 4. Do zadań Dyrektora w szczególności należy: 1) w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej: a) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich rozwoju, b) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Szkole, zapewnienie właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych, c) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, d) przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, kierowanie ich realizacją oraz składanie Radzie Pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, a Radzie Rodziców udzielanie informacji o działalności dydaktycznowychowawczej Szkoły,

13 e) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, f) opracowywanie szkolnego planu nauczania i arkusza organizacyjnego Szkoły, g) przydzielanie, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami, zajęć dydaktycznych obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz czynności dodatkowych, h) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, i) uzgadnianie z Radą Pedagogiczną zakresu zadań nauczycieli związanych z realizacją projektu edukacyjnego, j) przyjmowanie uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego oraz decydowanie po porozumieniu z Radą Pedagogiczną o zmianie przez nich klas, k) zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza oraz z innych przedmiotów zgodnie z odrębnym regulaminem, l) zapewnianie stałych i aktualnych informacji dotyczących terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji do klas pierwszych, m) powoływanie komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej do klas pierwszych, n) rozpatrywanie skarg uczniów i rodziców, 2) w zakresie organizacji działalności Szkoły: a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników ustaleń Statutu Zespołu Szkół, Regulaminu Ucznia i innych regulaminów obowiązujących w Szkole, c) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno gospodarczą Szkoły, d) określenie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników, e) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, f) wydawanie zarządzeń regulujących pracę Szkoły, 3) w zakresie spraw kadrowych i socjalnych: a) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, b) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami, c) powierzanie funkcji wicedyrektora Szkoły i odwoływanie z niej, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej, d) załatwianie spraw osobowych wszystkich pracowników z wyjątkiem Dyrektora, e) przyznawanie nagród oraz wymierzenie kar porządkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Kodeksem Pracy f) ustalanie wysokości dodatku motywacyjnego nauczycieli, g) występowanie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z wnioskami do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego w sprawach przyznawania nagród oraz odznaczeń i orderów, h) zapewnianie prawidłowego przebiegu stażu zawodowego nauczycieli i podejmowanie innych działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli, 4) w zakresie spraw administracyjno gospodarczych: a) zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły, b) nadzorowanie administracyjną, finansową i techniczną obsługą Szkoły, c) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i dokumentacji pracowniczej, d) organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych, 5) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

14 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, który realizuje zadania wynikające ze statutu Szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 3. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady Pedagogicznej. 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 6. Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego (Dyrektora), organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 7. Rada uchwala Regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy: 1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, 2) semestralne oraz roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Szkoły, 3) kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, 4) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego, 5) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły, 6) zatwierdzanie Programu Wychowawczego Szkoły, 7) opracowywanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 8) zatwierdzanie Programu Profilaktyki, 9) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian, 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzenie rocznych planów pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, 2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 6) wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym - dotyczy Liceum Do kompetencji wnioskujących Rady Pedagogicznej należy: 1) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie Dyrektora z jego funkcji,

15 2) zgłaszanie spośród swoich członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole, 3) występowanie z wnioskiem do Dyrektora o odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, 4) występowanie z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela, 5) wprowadzanie zmian w tygodniowym wymiarze zajęć dydaktycznych dotyczących realizacji treści kształcenia danego przedmiotu, odpowiednie zwiększanie lub zmniejszanie liczby godzin, przy czym ogólny wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny z ogólnym planem nauczania w cyklu kształcenia. 36. Rada Pedagogiczna opiniuje: 1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. projekt planu finansowego Szkoły, 3. wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień, 4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 5. powierzenie nauczycielom stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w Szkole ) W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców (prawnych opiekunów) uczniów Liceum i Gimnazjum. W oddziałach/klasach istnieją oddziałowe/klasowe Rady Rodziców 2) Członkowie Rady Rodziców są wybierani na zebraniach klasowych rodziców po jednej osobie z każdej klasy. 3) Organem wykonawczym Rady Rodziców jest jej prezydium składające się co najmniej z pięciu osób. 2. Rada Rodziców podejmuje działania, których celem jest: 1) spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi, 2) wspomaganie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku, 3) zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców, 4) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo wychowawczych rodziny, 5) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole, 6) tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły.

16 Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły. 2. Wysokość składki rodziców ustala na początku roku szkolnego prezydium Rady Rodziców. 3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko. 4. W przypadku, gdy sytuacja rodziny jest bardzo trudna pod względem materialnym, Rada Rodziców może zwolnić od wnoszenia składki na wniosek zainteresowanych rodziców lub wychowawcy klasy W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły, Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium Rady na swoje zebrania Dyrektora Szkoły oraz w miarę potrzeby przedstawicieli pozostałych organów. 2. W przypadku nierespektowania uprawnień Rady Rodziców przez pracowników Szkoły lub Radę Pedagogiczną, Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora Szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. 3. W razie nie udzielenia przez Dyrektora Szkoły wyczerpującej odpowiedzi na złożone zażalenie, prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku. 40. Szczegółową organizację Rady Rodziców oraz zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Choroszczy Rada Rodziców zapewnia rodzicom (opiekunom) uczniów wpływ na funkcjonowanie Szkoły w szczególności poprzez: 1) znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz bieżącej pracy Szkoły, 2) znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego i wpływ na jego tworzenie poprzez zgłaszanie opinii i wniosków, 3) występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania Szkoły, 4) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, projektu planu finansowego szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników, 6) możliwość wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela, w przypadku ubiegania się nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego, 7) wyrażanie opinii na temat wyznaczania na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w postawie programowej w zakresie rozszerzonym - dotyczy Liceum, 8) znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Ucznia, Planu Pracy Szkoły oraz innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,

17 W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem. 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 4. Regulamin samorządu musi być zgodny ze statutem szkoły. 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły lub placówki, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora. 2. Do kompetencji Wicedyrektora należy: 1) hospitowanie i kontrolowanie pracy nauczycieli, 2) organizowanie zastępstw i kontrola dyżurów nauczycieli, 3) sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć, 4) kontrola dokumentacji pedagogicznej nauczycieli, 5) nadzór nad organizacją uroczystości państwowych, szkolnych i apeli, 6) nadzór nad pracą organizacji uczniowskich. 3. W Szkole, za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone dodatkowe stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze. Rozdział VI Organizacja Gimnazjum Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Jego szczegółową organizację ustala Minister Edukacji Narodowej. 2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni.

18 3. Dyrektor szkoły lub placówki ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę. Arkusz organizacyjny zawiera: 1) Arkusz organizacyjny zawiera m. in. liczbę pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotowych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę, liczbę uczniów. 2) W arkuszu organizacji gimnazjum podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 3) Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 46. Podstawową formą pracy w Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym Godzina lekcyjna w trwa 45 minut, przerwa między lekcjami trwa 5,10 min. oraz po 4 lekcyjnej 20 min. W przypadkach uzasadnionych organizacją pracy dyrektor może podjąć decyzję o skróceniu trwania godziny lekcyjnej. 48. Oddziały można dzielić na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami. Liczba oddziałów i uczniów w oddziale uzależniona jest od decyzji organu prowadzącego. 49. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych, a także łączenie klas może występować podczas wycieczek i wyjazdów. Zajęcia nadobowiązkowe organizowane są w ramach środków finansowych posiadanych przez Szkołę. 50. Szkoła dodatkowo prowadzi dziennik elektroniczny. Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z kryteriami przedstawionymi w WSO i PSO.

19 50a. 1. Dyrektor Szkoły może tworzyć inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu. 2. Dyrektor Szkoły określa zadania zespołu. 50b. 1. Wychowawcy klas tworzą zespoły wychowawcze oddzielnie dla każdego poziomu klas. Członkiem każdego z tych zespołów jest pedagog oraz psycholog szkolny. Praca zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z członkami zespołu. 2. Do obowiązków przewodniczącego zespołu należy: 1) kierowanie pracą zespołu w realizacji zadań wymienionych w ust.3. 2) zwoływanie zebrań zespołu co najmniej dwa razy w semestrze, 3) przygotowywanie, na koniec semestru pisemnej informacji o pracy zespołu zawierającej oceny, wnioski i zamierzenia dotyczące realizowanych zadań, 4) systematyczne konsultowanie się z wicedyrektorem nadzorującym pracę zespołu. 3. Cele i zadania członków zespołu wychowawczego obejmują: 1) opracowanie rocznego planu pracy zespołu, 2) opracowywanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy, 3) wymiana doświadczeń dotyczących prowadzenia lekcji wychowawczych m. in. poprzez upowszechnianie scenariuszy tych lekcji, 4) realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, Planu rozwoju, Planu Pracy Szkoły oraz współudział w ich tworzeniu, 5) doskonalenie systemu oceniania zachowania ucznia, 6) koordynowanie doskonalenia zawodowego oraz udzielanie pomocy członkom zespołu rozpoczynającym prace w Szkole, 7) omawianie i udział w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w pracy z uczniami, 8) organizowanie uroczystości i imprez szkolnych dla uczniów klas należących do zespołu, 9) koordynowanie współpracy z pedagogiem, psychologiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim 50c. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z członkami zespołu. 2. Do obowiązków przewodniczącego zespołu należy: 1) kierowanie pracą zespołu w realizacji zadań wymienionych w ust. 3, 2) zwoływanie zebrań zespołu co najmniej dwa razy w semestrze, 3) przygotowywanie na koniec semestru pisemnej informacji o pracy zespołu zawierającej oceny, wnioski i zamierzenia dotyczące realizowanych zadań, 4) systematyczne konsultowanie się z wicedyrektorem nadzorującym pracę zespołu. 3. Cele i zadania członków zespołu przedmiotowego obejmują: 1) opracowanie rocznego planu pracy zespołu, 2) organizowanie szkolnego etapu konkursów i olimpiad przedmiotowych, przygotowywanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach ( zawodach sportowych), 3) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji podstawy programowej, programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów

20 pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania i podręcznika. 4) doskonalenie systemu oceniania we współpracy z członkami zespołu, 5) koordynowanie doskonalenia zawodowego oraz udzielanie pomocy członkom zespołu rozpoczynającym prace w Szkole, 6) omawianie i udział w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w pracy z uczniami, 7) opracowywanie testów i sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów, 8) uchylony 9) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania, 10) realizacja zadań wynikających z Planu Pracy Szkoły, Planu Pracy oraz współudział w ich tworzeniu, 50d. 1. W Szkole pracuje pedagog szkolny. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, 6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy, 7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 2. Pedagog prowadzi dziennik pedagoga szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami, 3. Dyrektor Szkoły ustala szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pedagoga szkolnego. 50e. 1. W Szkole pracuje psycholog szkolny. Do zadań psychologa należy w szczególności: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo