JAK SPORZĄDZAĆ OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ - poradnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK SPORZĄDZAĆ OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ - poradnik"

Transkrypt

1 JAK SPORZĄDZAĆ OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ - poradnik Warszawa, 2007 r.

2 WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT OPISÓW STANOWISK PRACY.. 5 ROZDZIAŁ 2 ORGANIZACJA PROCESU SPORZĄDZANIA OPISÓW STANOWISK PRACY... 9 ROZDZIAŁ 3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA OPISÓW STANOWISK PRACY ROZDZIAŁ 4 AKTUALIZACJA OPISÓW STANOWISK PRACY LITERATURA: PRZYKŁADOWE OPISY STANOWISK

3 WSTĘP Podstawa prawna i uzasadnienie tworzenia opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej. Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów określa w drodze zarządzenia, zasady dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy. Należy podkreślić, że wprowadzenie obowiązku sporządzania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej jest jednym z elementów wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządzania w służbie cywilnej. Opisy stanowisk pracy są nie tylko elementem niezbędnym do przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy, ale mogą także służyć innym celom w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, takim jak: rekrutacja i selekcja, trening i rozwój, ocena osiągnięć, projektowanie stanowisk pracy i rozwój organizacji 1. Sporządzenie opisów stanowisk pracy, wg metodologii opracowanej w KPRM, jest niezbędne do ujednolicenia.formy i zawartości merytorycznej opisów stanowisk pracy we wszystkich urzędach, w których funkcjonuje służba cywilna Ponadto ustawa o służbie cywilnej przewiduje zastosowanie opisów stanowisk pracy w takich elementach zarządzania zasobami ludzkimi jak: nabór art. 11 ust. 2 pkt 3 (w ogłoszeniu o naborze zamieszcza się wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska); ocena urzędników służby cywilnej art. 52 ust. 4 (ocena dotyczy wykonywania przez urzędnika służby cywilnej obowiązków wynikających z opisu zajmowanego przez niego stanowiska pracy); wartościowanie stanowisk pracy art. 54; planowanie rozwoju zawodowego urzędników służby cywilnej. art. 52 ust. 1 (konstrukcja art. 52 ust. 1, sugeruje, że opis stanowiska pracy pełni ważną rolę w procesie planowania indywidualnego programu rozwoju zawodowego). 1 Czajka Z., Jacukowicz Z., Juchnowicz M.,

4 Cel poradnika Celem poradnika jest dostarczenie wskazówek usprawniających proces sporządzania opisów stanowisk pracy oraz zapewniających ich wysoką jakość. Poradnik zawiera wiele praktycznych wskazówek, wyjaśnień i przykładów pomocnych w procesie sporządzania opisów stanowisk pracy. Poradnik, wraz z innymi informacjami dostępnymi na stronie internetowej Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://www.dsc.kprm.gov.pl), może służyć jako uzupełnienie szkoleń z zakresu sporządzania opisów stanowisk pracy. Może być także traktowany jako substytut szkoleń dla tych członków służby publicznej, którzy nie mają możliwości skorzystania z nich. Poradnik został podzielony na 5 głównych części: informacje dotyczące ogólnych zasad dotyczących opisów stanowisk pracy; informacje jak efektywnie zorganizować proces sporządzania opisów stanowisk pracy w urzędzie; wskazówki jak sporządzać opis stanowiska pracy krok po kroku; sytuacje gdy należy dokonywać aktualizacji opisów stanowisk pracy; przykładowe opisy stanowisk pracy. Poradnik zawiera sugestie i najlepsze praktyki wspomagające proces sporządzania opisów stanowisk pracy. Należy podkreślić, że nie są to wiążące wytyczne, które obligatoryjnie muszą być stosowane przez urzędy. Podczas zapoznawania się z materiałem należy pamiętać o tym, że analizie i opisowi podlegają stanowiska, a nie osoby na nich zatrudnione. 4

5 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT OPISÓW STANOWISK PRACY Podstawowe definicje Definicje zamieszczone poniżej odnoszą się do pojęć zawartych w treści Zarządzenia Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej oraz we wzorze opisu stanowiska pracy stanowiącym zał. nr 1 do zarządzenia, Kompetencje wiedza, umiejętności, uzdolnienia, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami organizacji 2. Opis stanowiska pracy dokument organizacyjny zawierający informacje dotyczące stanowiska pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań na danym stanowisku, odpowiedzialności i wymaganych kompetencji. Osoba bezpośrednio nadzorująca stanowisko pracy bezpośredni przełożony, pełniący nadzór nad wykonywaniem pracy na podległych stanowiskach. Pracodawca zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Pracownik członek korpusu służby cywilnej, bądź inna osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej. Reprezentujący pracodawcę w przypadku, gdy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie wykonuje osoba lub organ upoważniony do zarządzania tą jednostką, np. dyrektor generalny urzędu. Stanowisko pracy podstawowy, najmniejszy element struktury organizacyjnej urzędu, ze ściśle przyporządkowanym zakresem zadań. Rozwój zawodowy/planowanie kariery rozwój pracownika w obrębie organizacji zgodnie z potrzebami organizacji i wynikami, możliwościami oraz preferencjami pracowników 3. Wiedza ogół wiadomości, umiejętności w jakiejś dziedzinie zdobytych dzięki uczeniu się, czy doświadczeniu życiowemu i wykorzystywanych do rozwiązywania problemów. Obejmuje ona zarówno elementy teoretyczne jak i praktyczne, ogólne zasady i szczegółowe wskazówki postępowania 4. Zakres stanowiska ogół zadań i funkcji spełnianych na danym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem: a) celu istnienia stanowiska, b) kompetencji wymaganych do wykonywania zadań na stanowisku, c) roli danego stanowiska w wypełnianych zadaniach, d) charakteru wykonywanych zadań, e) zakresu odpowiedzialności na stanowisku pracy. 2 Rostkowski, Armstrong, Słownik zarządzania kadrami,

6 Czemu służą opisy stanowisk? Opisy stanowisk pracy jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji mogą być wykorzystywane w wielu obszarach zarządzani kadrami. Kilka z nich zostało wskazanych we wspomnianej wcześniej ustawie o służbie cywilnej. 1. Zgodnie z art. 11 ust 2 pkt ustawy - Ogłoszenie o naborze powinno zawierać m.in. wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe; dla celów rekrutacji opis stanowiska wymienia zadania na stanowisku oraz kompetencje i formalne kwalifikacje wymagane od osób poszukiwanych na to stanowisko. 2. Przepisy ustawy o służbie cywilnej odnoszą się do oceny okresowej urzędnika służby cywilnej, która dokonywana jest z wykorzystaniem informacji zawartych w opisie stanowiska pracy. Art. 52 ust. 4 ustawy wskazuje, że ocena (...) dotyczy wykonywania przez urzędnika służby cywilnej obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy. Ten sam artykuł w ust. 2 stanowi, że do oceny urzędnika służby cywilnej dołącza się wnioski dotyczące jego indywidualnego programu rozwoju zawodowego. Można zatem wywnioskować, że opis stanowisk pracy stanowi podstawę do określenia ścieżki kariery urzędnika służy cywilnej. 3. Art. 54 ustawy stanowi, że stanowiska urzędnicze podlegają opisowi i wartościowaniu. Wartościowanie stanowisk pracy jest przeprowadzane na podstawie opisów stanowisk co powoduje, że opis stanowiska jest podstawowym dokumentem, z którego czerpie wiedzę zespół wartościujący. Ponadto opis stanowiska pracy może być wykorzystany także do innych celów w zarządzaniu zasobami ludzkimi 4. Opis stanowiska pracy wskazuje miejsce stanowiska w organizacji oraz określa wpływ stanowiska na efekt końcowy zadania. 5. W przypadku zmian organizacyjnych opisy stanowisk pracy mogą zostać wykorzystane w procesie projektowania nowych lub zmodyfikowania obecnie istniejących stanowisk. 6. Na podstawie opisu stanowiska powinien zostać sporządzony zakres obowiązków pracownika. 7. Dokument ten może być wykorzystywany przy planowaniu rozwoju zawodowego pracownika. Określony poziom umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku pozwala pracodawcy wybrać szkolenia odpowiednie dla pracownika zajmującego dane stanowisko. Ponadto określony zakres zadań, odpowiedzialności i wymagań na stanowisku jest jasną wskazówką przy opracowywaniu indywidualnego planu kariery. 8. Jako dokument, na podstawie którego dokonuje się wartościowania stanowiska i ustala poziom wynagrodzenia opis stanowiska pracy może wspomagać proces zarządzania wynagrodzeniami w organizacji. 9. Określenie celu istnienia stanowiska umożliwia pogrupowanie stanowisk w organizacji ze względu na obszar jakiego dotyczą zadania wykonywane na stanowisku oraz stanowi pomoc w uporządkowaniu struktury urzędu. 10. Dokument jest bardzo przydatny przy tworzeniu mapy procesów w urzędzie. 6

7 Struktura opisu stanowiska Wzór opisu stanowiska, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia zawiera następujące elementy: 1. nazwę stanowiska; 2. miejsce stanowiska w organizacji oraz symbol opisu stanowiska; 3. cel uzasadniający istnienie stanowiska; 4. listę zadań realizowanych na stanowisku; 5. dodatkowe upoważnienia; ANALIZA CZYNNIKOWA 6. złożoność/kreatywność; 7. rodzaj i częstotliwość kontaktów służbowych; 8. stopień samodzielności i inicjatywy; 9. warunki pracy; 10. wymagane na stanowisku kompetencje; 11. doświadczenie zawodowe. Opis stanowiska a zakres obowiązków: Opis stanowiska i zakres obowiązków to dwa odrębne dokumenty, które są wykorzystywane do różnych celów. Opis stanowiska pracy, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy stanowiska pracy natomiast zakres obowiązków dotyczy konkretnego pracownika. Opis stanowiska pracy jest pojęciem szerszym od zakresu obowiązków pracownika. Zawiera nie tylko informacje o zadaniach najczęściej wykonywanych na opisywanym stanowisku, ale także opisuje stopień samodzielności i rodzaj odpowiedzialności jaki wiąże się z wykonywanymi zadaniami. Ponadto opis stanowiska pracy wskazuje miejsce stanowiska pracy w organizacji, a przede wszystkim określa cel istnienia stanowiska. Należy pamiętać, że dokument ten przedstawia jedynie charakterystykę stanowiska pracy. W związku z czym informacje w nim zawarte powinny odzwierciedlać cechy stanowiska, a nie cechy pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. Zakres obowiązków wymienia wszystkie zadania Wskazówka: wykonywane przez pracownika, w oparciu o opis Zakres obowiązków stanowiska, które zajmuje dany pracownik. Jednocześnie powinien być tworzony opis tych zadań jest bardziej szczegółowy. Ponadto na podstawie opisu w zakresie obowiązków mogą pojawić się zapisy stanowiska pracy. zobowiązujące pracownika do przestrzegania przepisów ustaw oraz postanowień regulaminów, które nie powinny znaleźć się w opisie stanowiska. Zakres obowiązków podpisany przez pracownika świadczy o zapoznaniu się osoby zajmującej stanowisko z powierzonymi jej obowiązkami. Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do zaznajomienia pracowników z zakresem ich obowiązków (art. 94 pkt 1 Kodeksu pracy). Dodatkowo dokumenty przechowywane w aktach osobowych pracownika powinny zawierać zakres czynności ( 6 ust. 2 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)). W urzędach, w których polityka kadrowa prowadzona jest w sposób prawidłowy, przypadki, gdy zadania zapisane w zakresie obowiązków pracownika znacząco różnią się od zadań wyliczonych w opisie zajmowanego przez niego stanowiska pracy, należą do rzadkości. 7

8 Dla których stanowisk sporządza się opisy stanowisk pracy: Opisy stanowisk powinny być sporządzane dla wszystkich stanowisk urzędniczych znajdujących się w strukturze organizacyjnej urzędu, zajmowanych przez członków korpusu służby cywilnej, w tym dla stanowisk pracy zajmowanych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych na podstawie mianowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.). Opisy stanowisk urzędniczych należy sporządzić również wówczas, gdy stanowiska te zajmują osoby, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej, oddelegowane lub przeniesione na podstawie odrębnych przepisów do pracy w urzędzie, mimo że osoby te nie są członkami korpusu służby cywilnej. Nowo utworzone stanowiska pracy, powstałe w wyniku zmian organizacyjnych oraz stanowiska nieobsadzone podlegają opisowi w taki sam sposób jak pozostałe stanowiska w urzędzie. Jeżeli zadania przyporządkowane do stanowisk pracy, zajmowanych przez osoby przebywające na długich, np.: kilkuletnich urlopach bezpłatnych lub wychowawczych, zostały powierzone innym pracownikom na okres tymczasowy, wówczas takie stanowiska powinny zostać opisane i zwartościowane. Jeżeli powierzenie zadań innym pracownikom ma charakter stały i znalazło odzwierciedlenie w innych opisach stanowisk pracy, wówczas należy przyjąć zasadę, że takie stanowisko pracy zostało zlikwidowane. Uwaga: Aby uzyskać kompletny obraz urzędu jako organizacji jest zalecane sporządzenie opisów stanowisk pracy dla wszystkich stanowisk istniejących w urzędzie, nawet jeżeli nie jest to wymagane przez ustawę o służbie cywilnej (np. wysokie stanowiska państwowe lub stanowiska zajmowane przez osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnione na podstawie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych). Wiele stanowisk 1 opis W strukturach urzędów są tworzone komórki organizacyjne, noszące nazwy stanowisko ds. lub wieloosobowe stanowisko ds., składające się z kilku stanowisk. Jeżeli stanowiska mają przyporządkowane różne zadania, opisowi podlegają wszystkie stanowiska wchodzące w skład wieloosobowego stanowiska. Jeżeli jednak zakres wszystkich stanowisk (rozumiany jako jednakowe zadania, poziom odpowiedzialności i wymaganych kompetencji) jest identyczny, wówczas sporządza się jeden uniwersalny opis stanowiska pracy. W przypadku gdy w urzędzie, w różnych komórkach organizacyjnych, istnieją stanowiska o podobnym zakresie zadań, np. stanowiska sekretarskie, wówczas może powstać jeden opis stanowiska pracy wspólny dla wszystkich stanowisk sekretarskich. 8

9 ROZDZIAŁ 2 ORGANIZACJA PROCESU SPORZĄDZANIA OPISÓW STANOWISK PRACY Sporządzenie poprawnego opisu stanowiska pracy powinno odbywać się według wzoru opisu stanowiska pracy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy oraz zgodnie z procedurą wypracowaną w urzędzie. Proces sporządzenia opisu stanowiska prezentuje poniższy schemat. Zapoznanie pracownika z opisem stanowiska pracy Zebranie informacji na temat stanowiska Sporządzenie projektu opisu Weryfikacja projektu opisu Przedłożenie projektu opisu do zatwierdzenia Zatwierdzenie projektu opisu Niezatwierdzenie projektu opisu Uzupełnienie/ poprawienie projektu opisu stanowiska Przed przystąpieniem do sporządzenia projektu opisu stanowiska pracy należy zebrać informacje dotyczące tego stanowiska. Istnieje kilka możliwości pozyskania informacji o stanowisku. Najbardziej popularne zostaną przedstawione w dalszej części poradnika. Osoba sporządzająca opis powinna ustalić treść projektu opisu stanowiska pracy z pracownikiem zajmującym opisywane stanowisko, zanim projekt opisu zostanie przedłożony do zatwierdzenia. Takie postępowanie nie wynika bezpośrednio z przepisów zarządzenia, jednak jest wskazane z tego względu, że pracownik posiada największą wiedzę o zadaniach wykonywanych na stanowisku. Również przed przedłożeniem do zatwierdzenia, projekty opisów stanowisk pracy powinny zostać zweryfikowane pod względem zgodności z zakresem zadań wskazanym w regulaminie organizacyjnym urzędu i danej komórki organizacyjnej. Zgodnie z 2 ust. 2 zarządzenia, osoba bezpośrednio nadzorująca opisywane stanowisko przedkłada opis stanowiska pracy do zatwierdzenia przez reprezentującego pracodawcę. Przekazywanie dokumentów powinno odbywać się zgodnie z systemem obiegu dokumentów przyjętym w urzędzie, np. naczelnik wydziału przekazuje opisy nadzorowanych stanowisk 9

10 dyrektorowi generalnemu urzędu (lub osobie upoważnionej) za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej. Jeżeli projekt opisu stanowiska pracy zostanie zaakceptowany przez reprezentującego pracodawcę bądź osobę upoważnioną do zatwierdzenia opisów stanowisk pracy, należy przedstawić go pracownikowi zajmującemu to stanowisko. Zapoznanie się z opisem swojego stanowiska pracy pracownik potwierdza podpisem na pierwszej stronie dokumentu. W razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedkładającym projekt opisu a zatwierdzającym odnośnie treści projektu opisu, zatwierdzający może zobowiązać osobę przedkładającą projekt do wprowadzenia w dokumencie zmian zgodnych z jego wytycznymi. Dopiero zatwierdzony projekt opisu stanowiska pracy jest opisem stanowiska pracy i może służyć jako podstawa do prowadzenia polityki kadrowej w urzędzie. Pozyskanie informacji na temat opisywanego stanowiska Istnieje kilka metod uzyskania informacji niezbędnych do sporządzenia dobrego opisu stanowiska pracy. W celu zebrania informacji można wykorzystać jedną lub kilka z nich łącznie. Niestety poprzez stosowanie kilku metod zbierania informacji znacznie wydłuża się czas poświęcony na sporządzenie opisu stanowiska. Auto charakterystyka Listy kontrolne Obserwacje Źródła informacji Poprzednie opisy stanowisk pracy Ankieta Wywiad Bez względu na to, którą z metod wybierze osoba sporządzająca opis stanowiska pracy należy pamiętać, żeby informacje w opisie były jak najbardziej obiektywne i dotyczyły stanowiska pracy, bez wskazywania cech osoby zajmującej to stanowisko. Pracownik może udzielić bardzo dokładnych informacji na temat stanowiska, ale o ostatecznej treści projektu opisu decyduje jego bezpośredni przełożony. Kto sporządza opis stanowiska pracy? W zarządzeniu pozostawiono pewną elastyczność w odniesieniu do organizacji procesu opisywania stanowisk pracy w urzędzie: określono kto przedkłada projekt opisu stanowiska pracy do zatwierdzenia, jednak nie zdefiniowano, kto faktycznie sporządza ten projekt. Przyjęcie powyższego rozwiązania zostało podyktowane różnorodnością urzędów, zarówno pod względem ich wielkości, jak i struktury organizacyjnej. Dlatego kwestię faktycznego sporządzania projektów opisów stanowisk pracy pozostawiono do wewnętrznych uregulowań kierującego urzędem, który może tak kształtować ten proces, aby dostosować go do realiów 10

11 urzędu oraz zapewnić sprawność i rzetelność podczas sporządzania projektów opisów stanowisk pracy. W zależności od wielkości i struktury urzędu oraz decyzji kierującego jednostką, opisy stanowisk pracy mogą być tworzone przez: wyspecjalizowanych analityków, osoby przeszkolone z metodologii sporządzania opisów stanowisk pracy, inne osoby, których wiedza odnośnie zadań wykonywanych na stanowisku jest wystarczająca do sporządzenia poprawnego opisu. Z uwagi na fakt, że bezpośredni przełożony dysponuje wystarczającą ilością informacji na temat zadań i odpowiedzialności na stanowiskach podległych, proponuje się, aby to właśnie ta osoba sporządzała opisy stanowisk pracy, np.: naczelnicy sporządzają opisy dla stanowisk w kierowanych przez siebie wydziałach. Takie rozwiązanie stwarza dodatkowo możliwość przeglądu podziału zadań pomiędzy nadzorowane stanowiska oraz dokonania ewentualnych korekt. Kto zatwierdza opis stanowiska pracy? Jako osobę zatwierdzającą opisy stanowisk pracy w urzędzie 2 ust. 1 zarządzenia wskazuje osobę wykonującą w urzędzie czynności z zakresu prawa pracy, czyli np. dyrektora generalnego urzędu lub osobę przez niego upoważnioną. Należy zwrócić uwagę, że reprezentujący pracodawcę nie jest zobligowany do zatwierdzenia każdego przedłożonego mu projektu opisu stanowiska pracy. Może w drodze upoważnienia wyznaczyć inną osobę lub osoby, które będą odpowiedzialne za zatwierdzenie opisów stanowisk pracy. Przykładowo, osobą upoważnioną do zatwierdzenia wszystkich projektów opisów stanowisk może być dyrektor komórki odpowiedzialnej za prowadzenie polityki kadrowej w urzędzie. Innym rozwiązaniem może być upoważnienie wszystkich dyrektorów komórek organizacyjnych do zatwierdzenia opisów stanowisk pracy w jednostkach, którymi kierują. Role osób w procesie Osoba Rola 1 2 Pracownik Przełożony Stanowi podstawowe źródło informacji na temat zajmowanego przez siebie stanowiska. Pełni rolę konsultanta przy ustalaniu treści projektu opisu stanowiska pracy. Jest ostatnim ogniwem w procesie - osobą, która składa swój podpis na zatwierdzonym opisie stanowiska pracy. Bezpośredni przełożony: Sporządza lub weryfikuje projekty opisów stanowisk pracy. Przedkłada projekt opisu stanowiska pracy osobie zatwierdzającej. Może podjąć decyzję o aktualizacji opisów podległych stanowisk pracy. Pośredni przełożony: Może zostać upoważniony do zatwierdzania opisów stanowisk pracy w komórce organizacyjnej, którą kieruje. 11

12 3 4 5 Kierownik urzędu/ reprezentujący pracodawcę np.: dyrektor generalny urzędu Minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda Komórka kadrowa Analityk Kreuje politykę kadrową oraz dokonuje zmian strukturalnych w urzędzie. Wykorzystuje opisy stanowisk pracy jako narzędzie skutecznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. W zakresie dokonywania opisów stanowisk pracy, odpowiada za nadanie właściwego trybu prac nad tym procesem, tak aby został on przeprowadzony rzetelnie i sprawnie. W jego kompetencji, w zakresie nieuregulowanym w zarządzeniu, leży: określenie szczegółowych zasad procesu sporządzania opisów stanowisk pracy w urzędzie, w tym m.in. określenie kto powinien sporządzać opisy stanowisk pracy w urzędzie, podjęcie decyzji o aktualizacji stanowisk pracy w urzędzie oraz określenie terminów realizacji procesu opisywania stanowisk, decyzja o delegowaniu uprawnień oraz ewentualne wskazanie, kto będzie odpowiedzialny za zatwierdzanie opisów stanowisk pracy. sprawuje nadzór nad sporządzaniem opisów stanowisk pracy w urzędach podległych i nadzorowanych. Pracownicy komórki kadrowej ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie mogą koordynować cały proces sporządzania opisów stanowisk pracy w urzędzie lub wspomagać pracowników/analityków sporządzających opisy. Ponadto komórka odpowiedzialna za realizację polityki kadrowej urzędu może być odpowiedzialna za weryfikację projektów opisów stanowisk pracy z regulaminami wewnętrznymi urzędu. Jako ewentualny koordynator całego procesu sporządzania/aktualizacji opisów stanowisk pracy zapewnia sprawne przeprowadzenie procesu oraz wysoką jakość opisów. Jako osoba przeszkolona z metodologii sporządzania opisów stanowisk pracy może być osobą, na której spocznie obowiązek sporządzenia opisów stanowisk pracy. Może prowadzić szkolenia wewnętrzne z zakresu sporządzania opisów stanowisk pracy dla pracowników urzędu. Może weryfikować sporządzone opisy stanowisk pracy pod względem poprawności. Dobre praktyki na co należy zwrócić uwagę Przykłady: o wyznaczenie osoby, która będzie czuwać nad sprawnym przeprowadzeniem procesu sporządzania opisów stanowisk pracy, np.: dyrektora komórki odpowiedzialnej za realizacje polityki kadrowej w urzędzie, 12

13 o o o wypracowanie odpowiednich procedur przekazywania informacji o zmianach w zakresie stanowisk pracy, stworzenie szablonów, słowników i innych narzędzi ułatwiających sporządzanie opisów stanowisk pracy, każdorazowe wyznaczenie terminu zakończenia procesu sporządzania opisów stanowisk pracy, w przypadku ich aktualizacji, o akcje informacyjne dla pracowników, w tym udostępnienie materiałów przygotowanych przez KPRM, o o o przeszkolenie pracowników urzędu, którym powierzono obowiązek dokonania opisów, zaangażowanie w proces całego kierownictwa urzędu, powierzenie koordynacji całego procesu komórce odpowiedzialnej za realizację polityki kadrowej w urzędzie weryfikacja odbywa się w komórce wiodącej, ale opisy stanowisk pracy są sporządzane w komórkach organizacyjnych przez bezpośrednich przełożonych. Zasady dotyczące sporządzania opisów stanowisk pracy Oto kilka podstawowych zasad, którymi należy się kierować przy sporządzaniu projektów opisów stanowisk pracy: opisowi podlegają wszystkie stanowiska urzędnicze w danym urzędzie, opisy nowo utworzonych stanowisk pracy sporządza się niezwłocznie po ich utworzeniu, opis dotyczy pojedynczego stanowiska, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej urzędu, o jeżeli w strukturze organizacyjnej istnieje stanowisko wieloosobowe, na którym osoby wykonują te same zadania, należy sporządzić jeden uniwersalny opis dla stanowiska zajmowanego przez te osoby, opisowi podlega stanowisko rozumiane jako zakres zadań, wymagany poziom samodzielności, odpowiedzialności oraz innych czynników jak również kompetencje i kwalifikacje, gwarantujące poprawne wykonywanie zadań, zakres opisów stanowisk pracy powinien być dostosowany przede wszystkim do struktury urzędu i ról poszczególnych stanowisk w wypełnianiu zadań urzędu opisów stanowisk pracy nie należy sporządzać ze względu na osoby je zajmujące, zakres wszystkich zadań ujętych w opisach stanowisk pracy pracowników danej komórki organizacyjnej nie może wykraczać poza zakres działania komórki wskazany w regulaminie organizacyjnym urzędu i musi uwzględniać wszystkie zadania danej komórki wskazane w regulaminie, REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU REGULAMINY WEWNĘTRZNE KOMÓREK STANOWISKA W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH 13

14 opis powinien być jak najbardziej zwięzły i faktograficzny, opis powinien być sporządzany wg jednolitej metodologii i ustalonego wzoru w sposób zapewniający porównywalność; wzór opisu stanowiska pracy stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, każdy z pracowników jest zapoznawany z zatwierdzonym opisem własnego stanowiska pracy, opisy stanowisk pracy znajdujących się w urzędzie powinny być jawne, opis powinien być uaktualniany w przypadku zmiany któregokolwiek z jego składników,! stanowisk Reprezentujący pracodawcę odpowiada za całość procesu sporządzania opisów pracy w urzędzie. 14

15 ROZDZIAŁ 3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA OPISÓW STANOWISK PRACY Informacje przedstawione poniżej dotyczą poszczególnych punktów wzoru opisu stanowiska pracy, zawartego w załączniku nr 1 do Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad sporządzania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej. Uwaga: Podane niżej przykłady skonstruowano korzystając ze struktur organizacyjnych losowo wybranych urzędów. Może się okazać, że w rzeczywistości opisywane stanowiska pracy mają inną nazwę lub inny zakres stanowiska NAZWA INSTYTUCJI Proszę podać pełną nazwę urzędu/jednostki, w ramach której funkcjonuje dane stanowisko pracy. Przykład 1: Dla stanowisk pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w miejscowości X należy wpisać: 1.1. NAZWA INSTYTUCJI Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w miejscowości X Przykład 2: Dla stanowisk pracy w Urzędzie Skarbowym w miejscowości X należy wpisać: Urząd Skarbowy w miejscowości X. Przykład 3: Dla stanowisk pracy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w miejscowości X należy wpisać: Okręgowy Urząd Górniczy w miejscowości X. Przykład 4: Dla stanowisk pracy w Urzędzie Celnym w miejscowości X należy wpisać: Urząd Celny w miejscowości X KOMÓRKA ORGANIZACYJNA Informacje zawarte w tym polu powinny umożliwić zlokalizowanie opisywanego stanowiska w strukturze organizacyjnej urzędu. Jeżeli w urzędzie istnieje rozbudowana, wielostopniowa struktura organizacyjna, należy w tym polu wpisać nazwy wszystkich komórek organizacyjnych wyższego szczebla (zaczynając od tych znajdujących się najwyżej w hierarchii) oraz komórki, w której znajduje się stanowisko pracy. W przypadku, gdy stanowisko pracy nie wchodzi w skład żadnej komórki organizacyjnej należy podać nazwę tego stanowiska pracy wynikającą z regulaminu lub statutu urzędu. Przykład 1: W Ministerstwie Zdrowia funkcjonuje dwustopniowa struktura organizacyjna: występuje podział urzędu na departamenty, które dzielą się na wydziały. Dlatego wypełniając opis stanowiska pracy dla stanowiska w Wydziale ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej należy wymienić następujące komórki organizacyjne: 15

16 1.2. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA URZĘDU Departament Polityki Zdrowotnej Wydział ds. Onkologii Przykład 2: Pomorski Urząd Wojewódzki dzieli się na wydziały i oddziały. Dla stanowiska specjalisty w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów (który wchodzi w skład Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi) poprawnie wypełnione pole powinno zawierać następujące nazwy komórek organizacyjnych: 1.2. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA URZĘDU Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Realizacji i Kontroli Projektów Przykład 3: Stanowisko podreferendarza (stanowisko ds. obsługi sekretarskiej) w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie wchodzi w skład żadnego wydziału czy zespołu. Zgodnie z regulaminem KPRM nazwa tego stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej urzędu to: stanowisko ds. obsługi sekretarskiej. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, poprawnie wypełnione pole powinno wyglądać następująco: 1.2. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA URZĘDU Departament Prawny stanowisko ds. obsługi sekretarskiej Przykład 4: Dla stanowiska ds. bhp w Izbie Skarbowej w miejscowości X, które nie wchodzi w skład żadnej komórki organizacyjnej Izby, poprawnie wypełnione pole powinno wyglądać następująco: 1.2. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA URZĘDU stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 1.3. AKTUALNE STANOWISKO PRACY Należy podać pełną nazwę zajmowanego stanowiska pracy zgodną z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79), np.: - główny specjalista, - specjalista, - referendarz, - sekretarz, - audytor wewnętrzny, - radca prawny, 16

17 - inspektor. Jeżeli w razie zmiany lub nowelizacji ww. rozporządzenia ulegną zmianie nazwy stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej, należy zaktualizować ten punkt opisu stanowiska pracy uwzględniając nowe lub zmodyfikowane nazwy stanowisk pracy STANOWISKO DS. W tym polu należy wpisać funkcjonalną nazwę stanowiska pracy - skrótowo podać czym zajmuje się lub jaki jest jego cel istnienia (np. stanowisko ds. naliczania płac). Skrótowa nazwa stanowiska pracy powinno wskazywać obszar lub zakres tematyczny zadań realizowanych na danym stanowisku pracy (np. stanowisko ds. zamówień publicznych).! Określenie powinno być skrótowe Przy wypełnianiu tego pola warto korzystać z nazewnictwa potocznie przyjętego w organizacji, np. stanowisko ds. skarg i wniosków, ds. kontroli wewnętrznej, itd. Określając nazwę oprócz zwrotu stanowisko ds. można użyć sformułowań, które lepiej oddają charakter opisywanego stanowiska pracy: - pełnomocnik ds., - kierownik/naczelnik, (nazwa komórki organizacyjnej), - koordynator ds., - itd. Sugerowane skrótowe nazwy dla tzw. stanowisk obsługowych w urzędzie : W przypadku stanowisk pracy, których nazwa wpisana w pkt 1.3 opisu stanowiska pracy opisuje skrótowo cel istnienia danego stanowiska pracy (np. główny księgowy, audytor wewnętrzny), wystarczy powtórzyć nazwę z pkt

18 Przykład 1: Opracowane na potrzeby pilotażu metody wartościowania skrótowe nazwy niektórych stanowisk pracy w Wydziale Geodezji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim: stanowisko ds. klasyfikacji gleboznawczej gruntów, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, stanowisko ds. wywłaszczeń, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i odszkodowań, kierownik Oddziału Gospodarki Nieruchomościami, stanowisko ds. komunalizacji i rewindykacji mienia Skarbu Państwa, stanowisko ds. nadzoru geodezyjno-kartograficznego nad działalnością administracji geodezyjnej i kartograficznej, stanowisko ds. geodezji, stanowisko ds. organizacyjnych. Przykład 2: Opracowane na potrzeby pilotażu metody wartościowania skrótowe nazwy niektórych stanowisk pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Białymstoku: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością stanowisko ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, stanowisko ds. informacji i ewidencji, stanowisko ds. kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowych, stanowisko ds. kadr, sekretariatu, archiwum zakładowego. Przykład 3: Opracowane na potrzeby pilotażu metody wartościowania skrótowe nazwy niektórych stanowisk pracy w Ministerstwie Transportu: stanowisko ds. analiz ekonomicznych, stanowisko ds. przygotowania inwestycji, stanowisko ds. koordynacji inwestycji resortu, stanowisko ds. współpracy z Krajową i wojewódzkimi radami BRD, stanowisko ds. polityki pocztowej, stanowisko ds. rozwoju i jakości usług pocztowych, stanowisko ds. czasu pracy kierowców i tachografu cyfrowego, stanowisko ds. warunków technicznych dróg publicznych SYMBOL OPISU STANOWISKA PRACY Symbol opisu stanowiska pracy powinien zawierać, w następującej kolejności, informacje na temat: 1. miejsca danego stanowiska pracy w strukturze urzędu: skrót nazw komórek organizacyjnych wymienionych w pkt 1.2 opisu stanowiska pracy, 2. liczby porządkowej: kolejny numer stanowiska pracy w komórce organizacyjnej, w której znajduje się dane stanowisko pracy. Skróty literowe nazw komórek organizacyjnych powinny być zgodne ze skrótami przyjętymi w regulaminie lub statucie danego urzędu. W razie braku obowiązujących skrótów komórek organizacyjnych, reprezentujący pracodawcę powinien zapewnić stosowanie jednolitych skrótów dla tych samych komórek w obrębie jednej organizacji. W przypadku stanowisk pracy, które nie wchodzą w skład żadnej komórki organizacyjnej należy utworzyć skrót nazwy tego stanowiska pracy, biorąc pod uwagę jego nazwę zawartą w regulaminie lub statucie urzędu. 18

19 Istnieje dowolność co do graficznej formy symbolu opisu stanowiska pracy, np. odnośnie sposobu oddzielania skrótów nazw poszczególnych komórek organizacyjnych (myślnik, kropka, ukośnik lub inne). Przykłady przedstawione poniżej zawierają kilka proponowanych rozwiązań. Przykład 1: W Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Polityki Zdrowotnej jest przykładowo 30 stanowisk pracy. Natomiast w Wydziale ds. Onkologii (wchodzącym w skład tego Departamentu) są trzy stanowiska pracy. Symbole opisów stanowisk pracy dla tych trzech stanowisk w Wydziale ds. Onkologii: DPZ/WO/1 DPZ/WO/2 DPZ/WO/3 przykładowy skrót nazwy Departamentu Polityki Zdrowotnej przykładowy skrót nazwy Wydziału ds. Onkologii numer kolejnego stanowiska w Wydziale ds. Onkologii Przykład 2: Przykładowy symbol opisu stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Izbie Skarbowej w miejscowości X, które nie wchodzi w skład żadnej komórki organizacyjnej Izby: Przykład 3: BHP-1 Departament Prawny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym znajduje się 20 stanowisk pracy, składa się z wydziałów (np. Wydział ds. Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego), zespołów (np. ds. obsługi Rady Legislacyjnej) oraz z wyodrębnionych stanowisk pracy. Do tych wyodrębnionych stanowisk pracy należą m.in.: - jedno stanowisko sekretarza, które zgodnie z regulaminem KPRM nosi nazwę: stanowisko ds. obsługi sekretarskiej, - dwa stanowiska radcy prawnego, które zgodnie z regulaminem KPRM noszą nazwę: samodzielne stanowiska radców prawnych. Przykładowe symbole opisów stanowisk pracy dla stanowisk w Departamencie Prawnym KPRM: - dla stanowiska sekretarza: DP-SEK/1 skrót nazwy najniższej komórki organizacyjnej skrót nazwy stanowiska pracy pierwsze opisywane w departamencie stanowisko sekretarskie, które nie wchodzi w skład żadnej niższej komórki organizacyjnej (np. wydziału) 19

20 - dla samodzielnych stanowisk radców prawnych: DP-RP/1, DP-RP/2 skrót nazwy najniższej komórki organizacyjnej (tj. departamentu) skrót nazwy stanowiska pracy pierwsze opisywane w departamencie stanowisko radcy prawnego, które nie wchodzi w skład żadnej niższej komórki organizacyjnej (np. wydziału) - dla stanowiska głównego specjalisty w Wydziale ds. Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego: DP-WSCPZK/1 skrót nazwy wyższej komórki organizacyjnej (tj. departamentu) skrót nazwy najniższej komórki organizacyjnej (tj. wydziału) pierwsze opisywane w wydziale stanowisko pracy 2. MIEJSCE STANOWISKA PRACY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ URZĘDU W celu bardziej precyzyjnego oddania powiązań hierarchicznych jak i funkcjonalnych zaleca się załączanie do każdego opisu stanowiska pracy schematu organizacyjnego. Na schemacie powinno być wskazane, które stanowisko pracy jest stanowiskiem opisywanym (sposób zaznaczenia dowolny). DYREKTOR GENERALNY URZĘDU Dyrektor Biura Dyrektor Departamentu Dyrektor Departamentu Z ca dyrektora departamentu Z ca dyrektora departamentu Naczelnik wydziału Naczelnik wydziału Specjalista ds. Specjalista ds. Referendarz ds. 20

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 wersja elektroniczna W SPRAWIE ZASAD DOKONYWANIA OPISÓW I WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej brzmienie pierwotne (od 2011-02-03) Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej z dnia 7 stycznia 2011 r. (M.P. Nr 5,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI W CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

PROCEDURA REKRUTACJI W CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Załącznik do zarządzenia nr 59/2015/BKiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. PROCEDURA REKRUTACJI W CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU Dział:

PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU Dział: ANKIETA DO OPISU STANOWISKA PRACY (dotyczy stanowisk kierowniczych i samodzielnych wyższego szczebla) Informacje przedstawione w ankiecie zostaną po przeprowadzeniu wywiadu w celu wyjaśnienia szczegółów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące kształtowania polityki wynagrodzeń w urzędach z uwzględnieniem wyników wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

Zalecenia dotyczące kształtowania polityki wynagrodzeń w urzędach z uwzględnieniem wyników wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej Zalecenia dotyczące kształtowania polityki wynagrodzeń w urzędach z uwzględnieniem wyników wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej Wymóg opisywania i wartościowania stanowisk pracy został przewidziany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KRAKOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 Dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie z dnia 7 stycznia 2010 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie z dnia 21 lutego 2014 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W ARCHIWUM NARODOWYM W KRAKOWIE 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nabór pracowników stanowi istotny obszar strategicznego zarządzania kadrami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konstytucja RP Art. 147. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 149. Ministrowie kierują

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012 roku, znowelizowany Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 81/41/XIX/2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 37. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 37. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 37 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 0 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Źródło: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/organizacja-kprm/sekretariaty-departamen/2310,biuro-dyrektora-generalne go.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 27 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szkoleń pracowników urzędów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30 / 09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 30 / 09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 30 / 09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI przedkładam SEKRETARZ Mł~STArŁOC f\j~ ~W -... ~. ak&pmw~~ffpi' l. (podpis pracownika Zespołu Systemów Zarządzania) we współpracy z Il :. (podpis kierownika komórki orga izacyjnej) zatwierdzam (podpis Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.17.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2014r. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia kadr na rok 2014 przewidzianych do realizacji zadań z zarządzaniem i wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r. WYTYCZNE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r. WYTYCZNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Turek w sprawie organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek oraz trybu opracowania i zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ W URZĘDZIE SKARBOWYM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Załącznik do zarządzenia Nr 31 /2009 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10.11.2009 r. REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży

Bardziej szczegółowo

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: Decyzja uwzględnia standardy kontroli zarządczej: A3, A4 DECYZJA Nr 4 NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO W PRUSZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. 445000-UOGR.0210.4.2016 zmieniająca decyzję w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr O ~ /2014 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr O ~ /2014 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr O ~ /2014 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia jakości działalności kontrolnej prowadzonej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania i przeprowadzania naboru pracowników do służby cywilnej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

Zasady organizowania i przeprowadzania naboru pracowników do służby cywilnej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Załącznik do zarządzenia Nr 39 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2012r. Zasady organizowania i przeprowadzania naboru pracowników do służby cywilnej w Urzędzie Kontroli

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Strona1 Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Niniejsza procedura została opracowana w ramach projektu Profesjonalne Kadry Sprawne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 6 kwietnia 2011r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 6 kwietnia 2011r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników Urzędu Skarbowego w Mikołowie wykonujących kontrolę

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y B I U R A O C H R O N Y Z a t w i e r d z a m Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 10 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

R E G U LA M I N ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U LA M I N ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2006 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. R E G U LA M I N ZASAD NABORU KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim.

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim. ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ustalenie potrzeb i ogłoszenie naboru na wakaty.

Rozdział 1 Ustalenie potrzeb i ogłoszenie naboru na wakaty. UCHYLA DECYZJĘ: Nr 5/IKAW/2010 DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE 350000-IOSW-01512-121/2011 Decyzja Nr 121/IKAW/2011 Dyrektora Izby Celnej w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu naboru, sposobu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 /13 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 20 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 4 /13 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 20 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 4 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu i trybu przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących czynności

Bardziej szczegółowo

Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej. Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej. Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r. Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r. System kontroli wewnętrznej Standardy kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej opracowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 5/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Turek w sprawie organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek oraz trybu opracowania i zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE. z dnia 8 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE. z dnia 8 lutego 2012r. IZBA SKARBOWA W KRAKOWIE Z - 02 2012 KA/110/1/12 ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów na wolne stanowiska pracy w korpusie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 42/09 Starosty Raciborskiego z dnia 16 czerwca 2009r. Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012r. 1. Struktura organizacyjna. Bieżącą działalnością Biura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE WYŻSZYMI STANOWISKAMI W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W POZNANIU

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE WYŻSZYMI STANOWISKAMI W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/14 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 r. PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE WYŻSZYMI STANOWISKAMI W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48/2009. Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 czerwca 2009 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48/2009. Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 czerwca 2009 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wynagradzania Urzędu Gminy Celestynów Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo