SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok

2 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gminach Miasto Gdańsk Miasto Pruszcz Gdański Gmina Pruszcz Gd Trąbki Wielkie Kolbudy Cedry Wielkie Pszczółki Przywidz Suchy Dąb % 1% 8% Stopa bezrobocia rejestrowanego 1,7% 7,9% 6% 6,2% 4,7% 5,8% * 4% 3,6% * 2% % Miasto Gdańsk Powiat Gdański * przewidywana stopa bezrobocia dane niepotwierdzone przez GUS. 2

3 1. W zakresie spraw organizacyjnych 1.1. System zarządzania jakością W kwietniu 27r. Polska Izba Handlu Zagranicznego, jako jednostka certyfikująca, przeprowadziła audyt pośredni Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN-EN 91:21. W raporcie z audytu, stwierdzono, że zebrano wystarczającą ilość dowodów na potwierdzenie, że SZJ jest zaprojektowany i wdrożony zgodnie z wymaganiami normy, a praktyka postępowania jest zgodna z normą i opracowanym systemem. Jako mocne strony systemu wskazano: 1) dużą skuteczność załatwiania spraw w Urzędzie niewielki procent skutecznie zaskarżonych decyzji, 2) wprowadzenie zmian w infrastrukturze poprzez stworzenie bardziej przyjaznego dla klienta punktu obsługi przy rejestracji bezrobotnych. Audyt pośredni zakończył się wynikiem pozytywnym Poprawa jakości obsługi klientów PUP W roku 27 wyremontowano i zmodernizowano pomieszczenia Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, zajmowane przez pośredników pracy ds. kontaktów z pracodawcami, Działu Finansowo-Księgowego, Referatu Aktywizacji oraz stanowiska ds. kadr. Warunki pracy w ww. komórkach organizacyjnych PUP dostosowano do warunków panujących w modelowych komórkach organizacyjnych, takich jak np. Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego. Przeprowadzone prace w znaczący sposób usprawniły obsługę klientów PUP, a także poprawiły warunki pracy. Koszt całego przedsięwzięcia to 2 57,92 zł. W celu podniesienia jakości obsługi klientów PUP wdrożono także nowoczesny i profesjonalny system elektronicznego obiegu dokumentów TALGOS (e-kancelaria). Działanie to umożliwiło sprawniejszą obsługę klientów PUP m.in. poprzez możliwość sprawnego zarządzania korespondencją, dokumentami oraz prowadzonymi sprawami. W PUP zainstalowano nowoczesną cyfrową centralę telefoniczną, w chwili obecnej na każdym stanowisku pracy jest linia z bezpośrednim numerem telefonu, co znacznie ułatwia 3

4 klientom kontakt z pracownikami, ponieważ eliminuje konieczność łączenia się przez centralę PUP. 1.3 Obsługa informatyczna urzędu W roku 27 w zakresie informatyki zrealizowano najważniejsze zadania informatyczne, które zrealizowano lub rozpoczęto realizację to: Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów TALGOS, Wdrożenie elektronicznego e-archiwum, oprogramowania umożliwiającego tworzenie elektronicznych kopii dokumentów, ich składowanie na serwerze oraz ich przeglądanie, Wymiana systemu Windows 98 na Windows XP, Wymiana drukarek igłowych na drukarki laserowe, Konta poczty elektronicznej dla każdego pracownika PUP, Rozwijanie strony internetowej Powiatowego Urzędu Powiatowego oraz rozwój serwisu e-praca, który powstał w ramach projektu e-gdańsk: europejska metropolia on-line, dofinansowanego ze środków europejskich w ramach ZPORR Skargi i kontrola Zestawienie zaplanowanych i wykonanych kontroli w 27r. Lp. Tematyka kontroli Rodzaj kontroli Ilość kontroli zaplanowa nych Ilość kontroli wykonany ch Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w: Dziale Programów Rynku Pracy, Świadczeń, Obsługi Formalnej, Stanowisko ds. Kadr Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w: Port Service, Laam, Usługi Rehabilitacyjne Rehus Sprawdzająca 4 4 Sprawdzająca 3 3 4

5 Przestrzeganie procedur ISO, zgodności ISO z prowadzoną dokumentacją i obowiązującymi przepisami oraz obieg dokumentów w Referacie Aktywizacji Umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) dla osób bezrobotnych Umowy w sprawie zorganizowania przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych Umowy w sprawie odbywania stażu przez osoby bezrobotne Umowy dotyczące przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych Umowy dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych Umowa pożyczki na stworzenie stanowiska pracy Umowy w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON Realizacja stosowania podstawowych standardów usług rynku pracy zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 2 marca 27r Problemowa 1 1 Zewnętrzna Zewnętrzna 6 8 Zewnętrzna Zewnętrzna Zewnętrzna 1 5 Zewnętrzna 1 1 Zewnętrzna 2 1 Problemowa 1 1 W 27r. zaplanowano przeprowadzenie 237 kontroli, w tym 2 kontrole problemowe, 228 kontroli zewnętrznych oraz 7 kontroli sprawdzających, natomiast wykonano 154 kontroli z tego 147 kontroli zewnętrznych oraz 7 kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych. Plan kontroli wykonano w 65,2%. Kontrolę problemową zaplanowano w Referacie Aktywizacji, w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego oraz w Dziale Programów Rynku Pracy Kontrole zewnętrzne dotyczyły realizacji zawartych umów klientów korzystających ze środków funduszy pomocowych z PUP. 5

6 Zaplanowanych kontroli nie wykonano w pkt. 4, 7, 8, 1 ponieważ w planie kontroli przewidziano zbyt dużo kontroli w porównaniu do czasu jakim kontrolujący dysponował oraz zaistniała konieczność przeprowadzenia niezaplanowanych kontroli zewnętrznych. Tematyka kontroli wewnętrznych dotyczyła: - wykonania zaleceń pokontrolnych dokonanych kontroli problemowych w poszczególnych działach, - przestrzegania procedur ISO oraz zgodności ISO z obowiązującymi przepisami, - realizacji stosowania podstawowych standardów usług rynku pracy zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 2 marca 27r. Tematyka kontroli zewnętrznych dotyczyła realizacji: a) umów z odbywanego stażu przez osoby bezrobotne, b) umów związanych ze szkoleniami osób bezrobotnych, c) umów związanych z przygotowaniem zawodowym osób bezrobotnych, d) umów w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie, działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, e) umowy pożyczki na stworzenie stanowiska pracy, f) umowy w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON, g) umów w sprawie organizacji prac interwencyjnych ze środków FP, h) wykonania zaleceń pokontrolnych w zakładach pracy tworzących, stanowiska pracy ze środków PFRON, i) wykonania zaleceń pokontrolnych, W wyniku przeprowadzonych kontroli: wydano zalecenia pokontrolne; wydano zalecenia przestrzegania przez zleceniobiorcę podstawowych zasad ewidencjonowania odbywanych zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach oraz terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji osób szkolonych w ośrodkach szkolenia; zwrócono uwagę pracodawcom na zgodne z programem odbywanie staży, 6

7 oraz przygotowania zawodowego osób bezrobotnych skierowanych przez PUP w Gdańsku; zwrócono uwagę pracodawcom, z którymi zawarto umowy na prace interwencyjne na terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozliczanie się z PUP; wystawiono 3 wnioski o rozwiązanie umów w sprawie przyznania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON; zalecono 4 osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którym przyznano środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej konieczności załączenia specyfikacji dokonanych zakupów od osób fizycznych do umów kupna sprzedaży, które przedłożono do rozliczenia w Urzędzie Pracy; udzielono szeregu porad z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących pomocy udzielanej pracodawcom ze strony PUP jak również innych przepisów związanych ze stosowaniem Kodeksu Pracy oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; udzielono szeregu porad oraz wskazówek pracownikom PUP związanych z prowadzeniem dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 1.5. Zatrudnienie i szkolenie pracowników PUP 1. Na dzień r. liczba zatrudnionych osób w PUP w Gdańsku wyniosła 14, w odniesieniu do roku poprzedniego, tj. 26r. liczba ta zmalała o 7 pracowników. Osoby zatrudnione w PUP w Gdańsku

8 2. Wg stanu na dzień r. 86 pracowników PUP w Gdańsku posiadało wyższe wykształcenie, tj. 61,4% ogółu zatrudnionych osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba osób posiadających wyższe wykształcenie zmalała o 2, natomiast w stosunku procentowym wyższe wykształcenie posiada o 1,4% więcej pracowników (wynika to ze spadku ogółu zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku). Pracownicy PUP w Gdańsku wg wykształcenia wyższe policealne średnie zawodowe Obecnie naukę na studiach wyższych kontynuują 23 osoby, natomiast na studia podyplomowe uczęszcza 5 pracowników PUP w Gdańsku. W 27r. podpisano 9 umów, na mocy, których pracownikom przyznano urlopy szkoleniowe. 3. W 27r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku skorzystali z 11 różnego rodzaju szkoleń. W porównaniu z rokiem 26 liczba szkoleń wzrosła o W zakresie rejestracji, ewidencji i świadczeń 2.1. W zakresie rejestracji W 27r. ogółem zarejestrowano osoby, tj. o osób mniej niż w 26r. Największy spadek zarejestrowanych osób odnotowano w listopadzie 27r. W tym miesiącu w porównaniu z 26r. nastąpił spadek rejestracji o 828 osób, tj. 35%, co było spowodowane 8

9 ogólną tendencją spadkową rejestracji w minionym roku, szczególnie uwidocznioną w II połowie roku. W roku 27r. zmniejszyła się liczba osób zarejestrowanych z prawem do zasiłku o 163 osób, tj. 32 % w stosunku do 26r. Nastąpił również spadek rejestracji osób bez prawa do zasiłku o osób tj. 2 % w stosunku do roku ubiegłego. Spadek rejestracji osób z prawem do zasiłku spowodowany jest między innymi, tym iż osoby, które obecnie tracą pracę, przechodzą do innego zakładu pracy bez konieczności rejestracji w urzędzie. Często osoby same się zwalniają i bezpośrednio przechodzą z jednego zakładu pracy do drugiego. W 27r. ogółem zarejestrowano 26 osób jako poszukujące pracy, tj. więcej o 18% w stosunku do 26r., oraz 844 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, tj. więcej o 8% niż w 26 roku. Wzrost rejestracji osób niepełnosprawnych jest bezpośrednim przełożeniem prewencyjnego systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który pozbawia rent z tytułu niezdolności do pracy osób, które tą rentę przez wiele lat pobierały zarejestrowani ogółem zarejestrowani z prawem do zasiłku zarejestrowani bez prawa do zasiłku zarejestrowani niepełnosprawni ogółem poszukujący pracy Średnia miesięczna rejestracji w 27r. kształtowała się na poziomie osób, tj. o 49 średnio miesięcznie mniej niż w tym samym okresie 26r. Najwięcej osób zarejestrowano w styczniu osoby, a najmniej w grudniu osoby. 9

10 W 27r. obniżył się odsetek osób rejestrujących się po raz pierwszy i wyniósł 21,8%, co świadczy o rotacyjnym charakterze zjawiska bezrobocia I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII Zarejestrowani po raz kolejny Zarejestrowani po raz pierwszy W 26r. odsetek osób rejestrujących się po raz pierwszy wynosił 24,2%. Przyczyną ponownej rejestracji jest powrót po uprzednim wykreśleniu z ewidencji z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie lub powrót po krótkotrwałym zatrudnieniu. W minionym okresie ogółem wydano decyzji. W 27r. wydano: decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku; decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku; 4 decyzje o odmowie uznania za osobę bezrobotną; 2 decyzje o wznowieniu wypłaty; 1 decyzje o utracie prawa do świadczenia; 95 decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną; 1 decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie. Sumarycznie wydano decyzji. 1

11 Ilość wydanych decyzji z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku inne W 27r. zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów Wspólnoty Europejskiej zarejestrowano 95 osób bezrobotnych, które ostatnio legalnie pracowały za granicą w krajach Wspólnoty Europejskiej oraz 8 osób poszukujących pracy w Polsce, którym przyznano prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w innym państwie Wspólnoty Europejskiej osób bezrobotnych, które ostatnio legalnie pracowały za granicą w krajach UE/EOG. osób poszukujących pracy w Polsce, którym przyznano prawo do świadczenia z tytułu bezrobocia w innym państwie należącym do UE/EOG Wzrost rejestracji osób bezrobotnych, które ostatnio legalnie pracowały za granicą w krajach Wspólnoty Europejskiej jest związany z coraz częstszymi powrotami osób, które przez dłuższy czas pracowały za granicą. Okresy pracy tych osób są dłuższe niż w latach poprzednich, często wynoszą ponad rok. 11

12 W 27r. skierowano osób do Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego celem przedstawienia ofert pracy, stażu oraz szkolenia. Przy czym w tym samym okresie w 26r. skierowano 1 89 osób. Wzrost wydawanych skierowań jest wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy działami, której celem jest wzrost zatrudnienia wśród bezrobotnych Skierowani do Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Skierowani do Referatu Aktywizacji Do Referatu Aktywizacji w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia skierowano osób. W minionym roku wydano 4 85 zaświadczeń na prośbę zainteresowanych osób w celu przedłożenia różnym instytucjom, tj. o zaświadczeń mniej niż w roku 26r NFZ MOPS Urząd Miasta inne instytucje W porównaniu z rokiem 26r. największy spadek wydanych zaświadczeń odnotowano dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 595 zaświadczenia mniej niż w 26r. 12

13 oraz dla instytucji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 341 zaświadczenia mniej niż w 26r. Spadek ogólnej liczby wydanych zaświadczeń, w tym do NFZ oraz MOPS u mogą świadczyć o początku zmieniających się powodów rejestracji osób bezrobotnych, których celem coraz częściej staje się chęć podjęcia pracy, a nie uzyskania korzyści socjalnych Ewidencja W okresie od r. do r. zarejestrowano łącznie osoby bezrobotne. W tym samym okresie wyłączono z ewidencji osób. Łącznie przepływ osób wyniósł (rejestrowani + wyłączenia). W wyniku tego liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się w ciągu roku o 39,9% Napływy i odpływy osób bezrobotnych napływy odpływy 13

14 Napływy i odpływy oraz stan ogółem stan na napływy 27 łącznie odpływy 27 stan na Wielkość przepływu bezrobotnych zmniejszyła się w porównaniu do 26r. o osób tj. o 23,7% Decyzje administracyjne i zaświadczenia Decyzje administracyjne W roku 27 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku wydano łącznie decyzji administracyjnych w zakresie zadań realizowanych w ramach obsługi formalnej osób bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy z 2 kwietnia 24r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. o mniej niż w roku 26. Średnio w miesiącu wydawanych było decyzji. 14

15 Liczba decyzji wydanych osobom bezrobotnym w poszczególnych komórkach organizacyjnych w latach Dział Obsługi Formalnej Dział Rejestracji Dział Świadczeń 146 Dział Programów Rynku Pracy Stanowisko ds. Archiwum Rodzaje wydanych decyzji administracyjnych 5,7% 4,2% 4,5% 9,6% 38,5% 12,6% 24,7% decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania zasiłku decyzja o utracie prawa do świadczenia decyzja o przyznaniu świadczenia decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku decyzja o utracie prawa do świadczenia i statusu osoby bezrobotnej inne Znakomita większość decyzji to decyzje o utracie statusu osoby bezrobotnej oraz decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku Znaczna pozycja to także decyzje o utracie lub pozbawieniu prawa do świadczenia Kolejna większa pozycja to decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia w trakcie zarejestrowania, szczególnie z tytułu uczestnictwa w aktywnych formach aktywizacji zawodowej, jak szkolenia, staże, a następnie decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i 15

16 przyznaniu prawa do zasiłku i decyzje o utracie prawa do świadczenia i statusu bezrobotnego Decyzje według rodzajów wydane w latach decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną i o odmowie przyznania zasiłku decyzja o utracie prawa do świadczenia decyzja o przyznaniu świadczenia decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku decyzja o utracie prawa do świadczenia i statusu osoby bezrobotnej W porównaniu do roku 26 nastąpił spadek liczby wydanych decyzji o 21,4% i widoczny jest on we wszystkich kategoriach wydawanych decyzji. Zaświadczenia W 27r. wydano łącznie zaświadczeń potwierdzających okres zarejestrowania w PUP w Gdańsku oraz okres i wysokość pobieranych świadczeń tj. o 38,3% mniej niż w roku ubiegłym. 16

17 Zaświadczenia dotyczące statusu bezrobotnego i pobieranych świadczeń wydane w latach dotyczące aktualnej sytuacji osób bezrobotnych wydane w celu ustalenia przez ZUS wysokości kapitału początkowego Zdecydowana większość wydawanych zaświadczeń dotyczy właśnie aktualnej sytuacji osób bezrobotnych lub też ostatniego okresu pobierania zasiłku (do przedłożenia w zakładzie pracy w celu udokumentowania stażu). Wydano ich , a więc o około 37,5% mniej niż w roku ubiegłym. Natomiast 11,% stanowią zaświadczenia dokumentujące wysokość pobranych świadczeń w latach , które wystawione były w celu ustalenia przez ZUS wysokości kapitału początkowego oraz w latach późniejszych dla celów emerytalno-rentownych. W 27r. nastąpił spadek o ok. 44,5% liczby wydanych zaświadczeń w celu ustalenia przez ZUS wysokości kapitału początkowego wydano ich (dla ok. 1 9 osób). Zmalała nieco liczba wystąpień z Wydziału Ustalania Kapitału Początkowego ZUS z prośbą o weryfikację wcześniej wydanych zaświadczeń z powodu ujawnienia okresów zatrudnienia nakładających się na okresy pobierania zasiłku z 375 spraw w 26r. do 36 w 27r. 17

18 Liczba zaświadczeń ogółem wydanych osobom bezrobotnym w poszczególnych komórkach organizacyjnych w latach Dział Obsługi Formalnej Dział Rejestracji Dział Świadczeń Referat Aktywizacji Weryfikacja decyzji administracyjnych W 27r. zaskarżono 443 decyzje Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, tj. o 37,3% mniej niż w roku poprzednim. Zdecydowana większość wniesionych odwołań (79,9%) podobnie jak w roku ubiegłym dotyczyła decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej. Kolejne kategorie odwołań stanowią odwołania od decyzji o utracie lub pozbawieniu prawa do świadczeń i statusu (7%), o odmowie przyznania świadczenia (3,6%) oraz o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (3,4%). Odwołania od pozostałych kategorii decyzji stanowią 6,1% ogółu wniesionych odwołań. Największe pozycje to odwołania od decyzji podjętych na skutek niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie 62,1% (74,9% w roku 26). Na szczególną jednak uwagę zasługuje zdecydowany wzrost liczby odwołań od decyzji podjętych z powodu odmowy oferty pracy przez bezrobotnego. Wpłynęło ich 71, co stanowi 17,5% wszystkich odwołań (w roku 26 analogiczny wskaźnik to 4,1%) i aż ok. 6,7% wszystkich wydanych z powodu odmowy oferty decyzji. 18

19 Odwołania według rodzajów zaskarżonych decyzji 3,6% 7,% 3,4% 6,1% 79,9% decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej decyzja o odmowie przyznania prawa do świadczeń decyzja o utracie lub pozbawieniu prawa do świadczenia i statusu decyzja o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia inne Sposób rozpatrzenia złożonych odwołań w , w 26-76, w wycofane uchylone w trybie art. 132 przekazane do Wojewody Pomorskiego Z pośród 443 (76 w 26r.) złożonych odwołań 14 (37 w 26r.) zostało wycofanych przed ich rozpatrzeniem. Natomiast w drodze samokontroli uchylono 128 (25 w 26r.) własnych decyzji. Uchylenia w trybie art. 132 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczyły głównie przypadków, w których już po wydaniu decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej osoby te dostarczały dokumenty usprawiedliwiające nieobecność. Przede wszystkim zaświadczenie 19

20 lekarskie o niezdolności do pracy. Uwzględniono również odwołania, do których bezrobotni dołączyli dokumenty potwierdzające ich uprawnienia do świadczeń. Pozostałe odwołania, uwzględnione w trybie art. 132 k.p.a. dotyczyły przypadków, w których uznano, że okoliczności podnoszone w odwołaniu (np. dotyczące skuteczności doręczenia czy uzasadniające odmowę oferty pracy) zasługiwały na uwzględnienie. Został utrzymany udział odwołań uwzględnianych w drodze samokontroli na poziomie roku ubiegłego (29,%), co potwierdza wysoki poziom stosowanego orzecznictwa oraz coraz skuteczniejszych metodach informowania klientów PUP o ich prawach i obowiązkach. Do rozpatrzenia przez Wojewodę Pomorskiego przekazano 31 odwołań. Do dnia sporządzenia sprawozdania organ II instancji rozpatrzył 296 spraw, z których utrzymał w mocy 277 decyzje PUP, natomiast 19 uchylił. Stanowi to 4,3% liczby złożonych odwołań, natomiast,34% liczby wydanych decyzji ogółem. W sprawie 5 odwołań Wojewoda nie wydał jeszcze decyzji Orzeczenia wydane przez Wojewodę Pomorskiego utrzymane w mocy orzeczenie organu II uchylone do ponownego rozpatrzenia sprawy w toku 2

21 Osiągnięte wskaźniki Wyszczególnienie Wskaźnik liczby decyzji uchylonych przez Wojewodę Pomorskiego do liczby złożonych 4,62% 4,53% 4,29% odwołań Wskaźnik liczby decyzji uchylonych przez Wojewodę Pomorskiego do liczby wydanych decyzji ogółem,35%,45%,34% 2.4 Obsługa prawna urzędu Wydane opinie prawne W okresie od 1 stycznia 27r. do 3 czerwca 27r. wydano 55 pisemnych opinii prawnych (112 w analogicznym okresie 26r.). Opiniowanie innych spraw W okresie sprawozdawczym zaopiniowano ogółem 149 spraw, w tym: - własne projekty umów, porozumień i ugód: 3 - zaopiniowane projekty umów i aneksów do umów: 69 ( 17 w analogicznym okresie 26r) - zaopiniowane projekty zarządzeń Prezydenta Miasta (9/3 w roku 26) oraz Dyrektora PUP (42/29 w roku 26) uchwały Rady Miasta (4): razem 55 - konsultowane wypowiedzenia zawartych umów: 11 - zaopiniowane projekty decyzji administracyjnych : 1 - zaopiniowane projekty druków, formularzy i wniosków: 3 - zaopiniowane wnioski o przyznanie nagrody jubileuszowej i odprawy: 7 (8 w analogicznym okresie 26r.) - inne: 8 Sprawy sądowe w toku - 24 (6 w analogicznym okresie 26 r.) 21

22 Sprawy procesowe zakończone wydaniem wyroku, nakazu zapłaty lub ugody 13 (7 w analogicznym okresie 26r.) Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego - 3. Zadania dodatkowe związane z egzekucją należności administracyjnych Sporządzono, zarejestrowano i wysłano do Urzędów Skarbowych 72 tytułów (42 w analogicznym okresie 26 r.) wykonawczych, - sporządzono i wysłano do Urzędów Skarbowych 5 wniosków o wycofanie 5 tytułów wykonawczych, - sporządzono i wysłano do Urzędu Skarbowego :3 wnioski o zmianę postanowienia Naczelnika Urzędu w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego - sporządzono i wysłano do Urzędu Skarbowego 1 wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego wobec zobowiązanego z tytułu egzekucyjnego. 2.5 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Liczba dokumentów zgłoszeniowych przekazanych do ZUS w 26r. wyniosła: zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego, 5 77 zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego lub społecznego i zdrowotnego, 9 49 zgłoszeń członków rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego (w tym 397 zgłoszeń członków rodzin mających inny adres zamieszkania), wyrejestrowań z ubezpieczeń, zmian danych identyfikacyjnych. 22

23 Ubezpieczenia i wyrejestrowania ubezpieczeń w latach ubezpieczenia zdrow otne ubezpieczenia społeczne lub zdrow otne i społeczne zgłoszenie i w yrejestrow anie członków rodzin do ubezpieczenia w yrejestrow ania ubezpieczeń zmiana danych identyfikacyjnych W porównaniu do 26 roku widać znaczny (21,5%) spadek liczby zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego co jest oczywistym wynikiem spadku o 22,5% - liczby osób rejestrujących się. Spadek liczby zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego i społecznego jest spowodowany tym, że mniejszej liczbie osób przysługiwał zasiłek osób z prawem do zasiłku zarejestrowano w 27r. o 32,5% mniej niż w 26r. Mniejsza także (o ok. 2%) była w roku 27 grupa osób bezrobotnych, którzy uzyskali prawo do stypendium z tytułu odbycia stażu lub przygotowania zawodowego. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia wiąże się ściśle z utratą statusu to też spadek wyrejestrowań (o 22,4%) jest adekwatny do spadku wielkości odpływu z bezrobocia (24,5%). Liczba osób dokonujących zmiany danych identyfikacyjnych zmalała o ok. 5,3% co jest wynikiem przede wszystkim mniejszą liczbą klientów obsługiwanych przez nasz urząd w porównaniu do roku ubiegłego. Ciągłe zmiany zachodzące w sytuacji osób bezrobotnych powodują konieczność dokonywania korekt składek należnych US. W wyniku sporządzonych 18 korekt w 27r. możliwe było odzyskanie : a) składek społecznych na kwotę ,1 zł. tj.,8% kwoty wg deklaracji na 27r. b) składek zdrowotnych na kwotę ,3 zł. tj. 1,% kwoty wg deklaracji na 27r. 23

24 Pomimo, że już od r. urzędy pracy nie wypłacają swoim klientom zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wciąż jeszcze następuje ich korekta. W 27r. w wyniku sporządzonych korekt odzyskano z tego tytułu kwotę ,35 zł Świadczenia 1) Wg stanu na dzień r. liczba osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń wyniosła 2681 osób w tym : 1681 osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, 1 osób z prawem do zasiłku transferowego do Polski, osób z prawem do stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, 51 osób z prawem do stypendium z tytułu odbywania stażu, przygotowania zawodowego lub szkolenia, 391 osób z prawem do dodatku szkoleniowego, 97 osób z prawem do dodatku aktywizacyjnego. 1 osoba z prawem do świadczenia przedemerytalnego Liczba osób uprawnionych do świadczeń wg stanu na r. i r zasiłki dla bezrobotnych zasiłki transferowe stypendia dodatki szkoleniowe dodatek aktywizacyjny 97 1 świadczenia przedemerytalne

25 2) Natomiast w okresie od r. do r. wypłacono ogółem świadczeń pieniężnych na kwotę ,4 zł., w tym: zasiłków dla bezrobotnych na kwotę ,72 zł, zasiłków przedemerytalne na kwotę zł, 16 świadczeń przedemerytalnych na kwotę ,72 zł, stypendia stażowe i szkoleniowe na kwotę ,57 zł, 5 92 dodatki szkoleniowe na kwotę ,55 zł, 57 stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki na kwotę 2 258,4 zł, dodatków aktywizacyjnych na kwotę ,32 zł, 15 zasiłków dla bezrobotnych transferowanych do Polski na kwotę 4 766,76 zł. Ilość świadczeń w poszczególnych kategoriach wg stanu na r. i r zasiłki dla bezrobotnych 3 15 zasiłki transferowe stypendia-nauka stypendia dodatki szkoleniowe dodatek aktywizacyjny zasiłki przedemerytalne 16 świadczenia przedemerytalne

26 W porównaniu z analogicznym okresem 26r. zmniejszyła się ilość wypłat zasiłków dla bezrobotnych o 26,71%. W poszczególnych kategoriach wypłaty kształtują się w sposób następujący: o 3,73% zmniejszyła się ilość wypłat zasiłków dla bezrobotnych, o 26,67% uległa zmniejszeniu ilość wypłaconych stypendiów z tytułu stażu, przygotowania zawodowego lub szkolenia, na niezmienionym poziomie pozostaje ilość wypłat dodatków szkoleniowych w 26r. było to 5114 wypłat, a w 27r. liczba zmniejszyła się jedynie o,44% Urząd całkowicie odstąpił od wypłat świadczeń za pośrednictwem Poczty Polskiej dla osób bezrobotnych z miasta Gdańska, dzięki wdrożeniu w 25 r. przedpłaconej karty płatniczej przeznaczonej do bezgotówkowej wypłaty świadczeń. Jedynie w powiecie gdańskim placówki pocztowe dokonują wypłat średnio dla 15 osób bezrobotnych miesięcznie. Nowością zasługującą na uwagę jest wdrożenie w 27r. usług SMS do hurtowej wysyłki krótkich wiadomości tekstowych. Jest to skuteczne, tanie i szybkie narzędzie usprawniające komunikację z bezrobotnym. Skutkuje również przyspieszeniem procesu naliczania świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym. 26

27 2.7 W zakresie obsługi archiwum W 27r. przyjęto do archiwum urzędu akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W stosunku do 26r. nastąpił spadek liczby przyjętej dokumentacji o akta. Zestawienie ilościowe akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy przyjętych z poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu przez Stanowisko ds. Archiwum w roku 26 i r. 27r. Zestawienie ilościowe akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy przekazanych do archiwum w poszczególnych miesiącach 27r. W 27r. rozpiętość liczy akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy przekazanych do archiwum kształtowała się między 1 53 we wrześniu a w październiku. Średnia wyniosła około 1975 akt. GRUDZIEŃ LISTOPAD PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ SIERPIEŃ LIPIEC CZERWIEC MAJ KWIECIEŃ MARZEC LUTY STYCZEŃ

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo