SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok

2 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gminach Miasto Gdańsk Miasto Pruszcz Gdański Gmina Pruszcz Gd Trąbki Wielkie Kolbudy Cedry Wielkie Pszczółki Przywidz Suchy Dąb % 1% 8% Stopa bezrobocia rejestrowanego 1,7% 7,9% 6% 6,2% 4,7% 5,8% * 4% 3,6% * 2% % Miasto Gdańsk Powiat Gdański * przewidywana stopa bezrobocia dane niepotwierdzone przez GUS. 2

3 1. W zakresie spraw organizacyjnych 1.1. System zarządzania jakością W kwietniu 27r. Polska Izba Handlu Zagranicznego, jako jednostka certyfikująca, przeprowadziła audyt pośredni Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN-EN 91:21. W raporcie z audytu, stwierdzono, że zebrano wystarczającą ilość dowodów na potwierdzenie, że SZJ jest zaprojektowany i wdrożony zgodnie z wymaganiami normy, a praktyka postępowania jest zgodna z normą i opracowanym systemem. Jako mocne strony systemu wskazano: 1) dużą skuteczność załatwiania spraw w Urzędzie niewielki procent skutecznie zaskarżonych decyzji, 2) wprowadzenie zmian w infrastrukturze poprzez stworzenie bardziej przyjaznego dla klienta punktu obsługi przy rejestracji bezrobotnych. Audyt pośredni zakończył się wynikiem pozytywnym Poprawa jakości obsługi klientów PUP W roku 27 wyremontowano i zmodernizowano pomieszczenia Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, zajmowane przez pośredników pracy ds. kontaktów z pracodawcami, Działu Finansowo-Księgowego, Referatu Aktywizacji oraz stanowiska ds. kadr. Warunki pracy w ww. komórkach organizacyjnych PUP dostosowano do warunków panujących w modelowych komórkach organizacyjnych, takich jak np. Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego. Przeprowadzone prace w znaczący sposób usprawniły obsługę klientów PUP, a także poprawiły warunki pracy. Koszt całego przedsięwzięcia to 2 57,92 zł. W celu podniesienia jakości obsługi klientów PUP wdrożono także nowoczesny i profesjonalny system elektronicznego obiegu dokumentów TALGOS (e-kancelaria). Działanie to umożliwiło sprawniejszą obsługę klientów PUP m.in. poprzez możliwość sprawnego zarządzania korespondencją, dokumentami oraz prowadzonymi sprawami. W PUP zainstalowano nowoczesną cyfrową centralę telefoniczną, w chwili obecnej na każdym stanowisku pracy jest linia z bezpośrednim numerem telefonu, co znacznie ułatwia 3

4 klientom kontakt z pracownikami, ponieważ eliminuje konieczność łączenia się przez centralę PUP. 1.3 Obsługa informatyczna urzędu W roku 27 w zakresie informatyki zrealizowano najważniejsze zadania informatyczne, które zrealizowano lub rozpoczęto realizację to: Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów TALGOS, Wdrożenie elektronicznego e-archiwum, oprogramowania umożliwiającego tworzenie elektronicznych kopii dokumentów, ich składowanie na serwerze oraz ich przeglądanie, Wymiana systemu Windows 98 na Windows XP, Wymiana drukarek igłowych na drukarki laserowe, Konta poczty elektronicznej dla każdego pracownika PUP, Rozwijanie strony internetowej Powiatowego Urzędu Powiatowego oraz rozwój serwisu e-praca, który powstał w ramach projektu e-gdańsk: europejska metropolia on-line, dofinansowanego ze środków europejskich w ramach ZPORR Skargi i kontrola Zestawienie zaplanowanych i wykonanych kontroli w 27r. Lp. Tematyka kontroli Rodzaj kontroli Ilość kontroli zaplanowa nych Ilość kontroli wykonany ch Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w: Dziale Programów Rynku Pracy, Świadczeń, Obsługi Formalnej, Stanowisko ds. Kadr Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w: Port Service, Laam, Usługi Rehabilitacyjne Rehus Sprawdzająca 4 4 Sprawdzająca 3 3 4

5 Przestrzeganie procedur ISO, zgodności ISO z prowadzoną dokumentacją i obowiązującymi przepisami oraz obieg dokumentów w Referacie Aktywizacji Umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) dla osób bezrobotnych Umowy w sprawie zorganizowania przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych Umowy w sprawie odbywania stażu przez osoby bezrobotne Umowy dotyczące przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych Umowy dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych Umowa pożyczki na stworzenie stanowiska pracy Umowy w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON Realizacja stosowania podstawowych standardów usług rynku pracy zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 2 marca 27r Problemowa 1 1 Zewnętrzna Zewnętrzna 6 8 Zewnętrzna Zewnętrzna Zewnętrzna 1 5 Zewnętrzna 1 1 Zewnętrzna 2 1 Problemowa 1 1 W 27r. zaplanowano przeprowadzenie 237 kontroli, w tym 2 kontrole problemowe, 228 kontroli zewnętrznych oraz 7 kontroli sprawdzających, natomiast wykonano 154 kontroli z tego 147 kontroli zewnętrznych oraz 7 kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych. Plan kontroli wykonano w 65,2%. Kontrolę problemową zaplanowano w Referacie Aktywizacji, w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego oraz w Dziale Programów Rynku Pracy Kontrole zewnętrzne dotyczyły realizacji zawartych umów klientów korzystających ze środków funduszy pomocowych z PUP. 5

6 Zaplanowanych kontroli nie wykonano w pkt. 4, 7, 8, 1 ponieważ w planie kontroli przewidziano zbyt dużo kontroli w porównaniu do czasu jakim kontrolujący dysponował oraz zaistniała konieczność przeprowadzenia niezaplanowanych kontroli zewnętrznych. Tematyka kontroli wewnętrznych dotyczyła: - wykonania zaleceń pokontrolnych dokonanych kontroli problemowych w poszczególnych działach, - przestrzegania procedur ISO oraz zgodności ISO z obowiązującymi przepisami, - realizacji stosowania podstawowych standardów usług rynku pracy zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 2 marca 27r. Tematyka kontroli zewnętrznych dotyczyła realizacji: a) umów z odbywanego stażu przez osoby bezrobotne, b) umów związanych ze szkoleniami osób bezrobotnych, c) umów związanych z przygotowaniem zawodowym osób bezrobotnych, d) umów w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie, działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, e) umowy pożyczki na stworzenie stanowiska pracy, f) umowy w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON, g) umów w sprawie organizacji prac interwencyjnych ze środków FP, h) wykonania zaleceń pokontrolnych w zakładach pracy tworzących, stanowiska pracy ze środków PFRON, i) wykonania zaleceń pokontrolnych, W wyniku przeprowadzonych kontroli: wydano zalecenia pokontrolne; wydano zalecenia przestrzegania przez zleceniobiorcę podstawowych zasad ewidencjonowania odbywanych zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach oraz terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji osób szkolonych w ośrodkach szkolenia; zwrócono uwagę pracodawcom na zgodne z programem odbywanie staży, 6

7 oraz przygotowania zawodowego osób bezrobotnych skierowanych przez PUP w Gdańsku; zwrócono uwagę pracodawcom, z którymi zawarto umowy na prace interwencyjne na terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozliczanie się z PUP; wystawiono 3 wnioski o rozwiązanie umów w sprawie przyznania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON; zalecono 4 osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którym przyznano środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej konieczności załączenia specyfikacji dokonanych zakupów od osób fizycznych do umów kupna sprzedaży, które przedłożono do rozliczenia w Urzędzie Pracy; udzielono szeregu porad z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących pomocy udzielanej pracodawcom ze strony PUP jak również innych przepisów związanych ze stosowaniem Kodeksu Pracy oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; udzielono szeregu porad oraz wskazówek pracownikom PUP związanych z prowadzeniem dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 1.5. Zatrudnienie i szkolenie pracowników PUP 1. Na dzień r. liczba zatrudnionych osób w PUP w Gdańsku wyniosła 14, w odniesieniu do roku poprzedniego, tj. 26r. liczba ta zmalała o 7 pracowników. Osoby zatrudnione w PUP w Gdańsku

8 2. Wg stanu na dzień r. 86 pracowników PUP w Gdańsku posiadało wyższe wykształcenie, tj. 61,4% ogółu zatrudnionych osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba osób posiadających wyższe wykształcenie zmalała o 2, natomiast w stosunku procentowym wyższe wykształcenie posiada o 1,4% więcej pracowników (wynika to ze spadku ogółu zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku). Pracownicy PUP w Gdańsku wg wykształcenia wyższe policealne średnie zawodowe Obecnie naukę na studiach wyższych kontynuują 23 osoby, natomiast na studia podyplomowe uczęszcza 5 pracowników PUP w Gdańsku. W 27r. podpisano 9 umów, na mocy, których pracownikom przyznano urlopy szkoleniowe. 3. W 27r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku skorzystali z 11 różnego rodzaju szkoleń. W porównaniu z rokiem 26 liczba szkoleń wzrosła o W zakresie rejestracji, ewidencji i świadczeń 2.1. W zakresie rejestracji W 27r. ogółem zarejestrowano osoby, tj. o osób mniej niż w 26r. Największy spadek zarejestrowanych osób odnotowano w listopadzie 27r. W tym miesiącu w porównaniu z 26r. nastąpił spadek rejestracji o 828 osób, tj. 35%, co było spowodowane 8

9 ogólną tendencją spadkową rejestracji w minionym roku, szczególnie uwidocznioną w II połowie roku. W roku 27r. zmniejszyła się liczba osób zarejestrowanych z prawem do zasiłku o 163 osób, tj. 32 % w stosunku do 26r. Nastąpił również spadek rejestracji osób bez prawa do zasiłku o osób tj. 2 % w stosunku do roku ubiegłego. Spadek rejestracji osób z prawem do zasiłku spowodowany jest między innymi, tym iż osoby, które obecnie tracą pracę, przechodzą do innego zakładu pracy bez konieczności rejestracji w urzędzie. Często osoby same się zwalniają i bezpośrednio przechodzą z jednego zakładu pracy do drugiego. W 27r. ogółem zarejestrowano 26 osób jako poszukujące pracy, tj. więcej o 18% w stosunku do 26r., oraz 844 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, tj. więcej o 8% niż w 26 roku. Wzrost rejestracji osób niepełnosprawnych jest bezpośrednim przełożeniem prewencyjnego systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który pozbawia rent z tytułu niezdolności do pracy osób, które tą rentę przez wiele lat pobierały zarejestrowani ogółem zarejestrowani z prawem do zasiłku zarejestrowani bez prawa do zasiłku zarejestrowani niepełnosprawni ogółem poszukujący pracy Średnia miesięczna rejestracji w 27r. kształtowała się na poziomie osób, tj. o 49 średnio miesięcznie mniej niż w tym samym okresie 26r. Najwięcej osób zarejestrowano w styczniu osoby, a najmniej w grudniu osoby. 9

10 W 27r. obniżył się odsetek osób rejestrujących się po raz pierwszy i wyniósł 21,8%, co świadczy o rotacyjnym charakterze zjawiska bezrobocia I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII Zarejestrowani po raz kolejny Zarejestrowani po raz pierwszy W 26r. odsetek osób rejestrujących się po raz pierwszy wynosił 24,2%. Przyczyną ponownej rejestracji jest powrót po uprzednim wykreśleniu z ewidencji z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie lub powrót po krótkotrwałym zatrudnieniu. W minionym okresie ogółem wydano decyzji. W 27r. wydano: decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku; decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku; 4 decyzje o odmowie uznania za osobę bezrobotną; 2 decyzje o wznowieniu wypłaty; 1 decyzje o utracie prawa do świadczenia; 95 decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną; 1 decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie. Sumarycznie wydano decyzji. 1

11 Ilość wydanych decyzji z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku inne W 27r. zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów Wspólnoty Europejskiej zarejestrowano 95 osób bezrobotnych, które ostatnio legalnie pracowały za granicą w krajach Wspólnoty Europejskiej oraz 8 osób poszukujących pracy w Polsce, którym przyznano prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w innym państwie Wspólnoty Europejskiej osób bezrobotnych, które ostatnio legalnie pracowały za granicą w krajach UE/EOG. osób poszukujących pracy w Polsce, którym przyznano prawo do świadczenia z tytułu bezrobocia w innym państwie należącym do UE/EOG Wzrost rejestracji osób bezrobotnych, które ostatnio legalnie pracowały za granicą w krajach Wspólnoty Europejskiej jest związany z coraz częstszymi powrotami osób, które przez dłuższy czas pracowały za granicą. Okresy pracy tych osób są dłuższe niż w latach poprzednich, często wynoszą ponad rok. 11

12 W 27r. skierowano osób do Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego celem przedstawienia ofert pracy, stażu oraz szkolenia. Przy czym w tym samym okresie w 26r. skierowano 1 89 osób. Wzrost wydawanych skierowań jest wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy działami, której celem jest wzrost zatrudnienia wśród bezrobotnych Skierowani do Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Skierowani do Referatu Aktywizacji Do Referatu Aktywizacji w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia skierowano osób. W minionym roku wydano 4 85 zaświadczeń na prośbę zainteresowanych osób w celu przedłożenia różnym instytucjom, tj. o zaświadczeń mniej niż w roku 26r NFZ MOPS Urząd Miasta inne instytucje W porównaniu z rokiem 26r. największy spadek wydanych zaświadczeń odnotowano dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 595 zaświadczenia mniej niż w 26r. 12

13 oraz dla instytucji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 341 zaświadczenia mniej niż w 26r. Spadek ogólnej liczby wydanych zaświadczeń, w tym do NFZ oraz MOPS u mogą świadczyć o początku zmieniających się powodów rejestracji osób bezrobotnych, których celem coraz częściej staje się chęć podjęcia pracy, a nie uzyskania korzyści socjalnych Ewidencja W okresie od r. do r. zarejestrowano łącznie osoby bezrobotne. W tym samym okresie wyłączono z ewidencji osób. Łącznie przepływ osób wyniósł (rejestrowani + wyłączenia). W wyniku tego liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się w ciągu roku o 39,9% Napływy i odpływy osób bezrobotnych napływy odpływy 13

14 Napływy i odpływy oraz stan ogółem stan na napływy 27 łącznie odpływy 27 stan na Wielkość przepływu bezrobotnych zmniejszyła się w porównaniu do 26r. o osób tj. o 23,7% Decyzje administracyjne i zaświadczenia Decyzje administracyjne W roku 27 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku wydano łącznie decyzji administracyjnych w zakresie zadań realizowanych w ramach obsługi formalnej osób bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy z 2 kwietnia 24r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. o mniej niż w roku 26. Średnio w miesiącu wydawanych było decyzji. 14

15 Liczba decyzji wydanych osobom bezrobotnym w poszczególnych komórkach organizacyjnych w latach Dział Obsługi Formalnej Dział Rejestracji Dział Świadczeń 146 Dział Programów Rynku Pracy Stanowisko ds. Archiwum Rodzaje wydanych decyzji administracyjnych 5,7% 4,2% 4,5% 9,6% 38,5% 12,6% 24,7% decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania zasiłku decyzja o utracie prawa do świadczenia decyzja o przyznaniu świadczenia decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku decyzja o utracie prawa do świadczenia i statusu osoby bezrobotnej inne Znakomita większość decyzji to decyzje o utracie statusu osoby bezrobotnej oraz decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku Znaczna pozycja to także decyzje o utracie lub pozbawieniu prawa do świadczenia Kolejna większa pozycja to decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia w trakcie zarejestrowania, szczególnie z tytułu uczestnictwa w aktywnych formach aktywizacji zawodowej, jak szkolenia, staże, a następnie decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i 15

16 przyznaniu prawa do zasiłku i decyzje o utracie prawa do świadczenia i statusu bezrobotnego Decyzje według rodzajów wydane w latach decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną i o odmowie przyznania zasiłku decyzja o utracie prawa do świadczenia decyzja o przyznaniu świadczenia decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku decyzja o utracie prawa do świadczenia i statusu osoby bezrobotnej W porównaniu do roku 26 nastąpił spadek liczby wydanych decyzji o 21,4% i widoczny jest on we wszystkich kategoriach wydawanych decyzji. Zaświadczenia W 27r. wydano łącznie zaświadczeń potwierdzających okres zarejestrowania w PUP w Gdańsku oraz okres i wysokość pobieranych świadczeń tj. o 38,3% mniej niż w roku ubiegłym. 16

17 Zaświadczenia dotyczące statusu bezrobotnego i pobieranych świadczeń wydane w latach dotyczące aktualnej sytuacji osób bezrobotnych wydane w celu ustalenia przez ZUS wysokości kapitału początkowego Zdecydowana większość wydawanych zaświadczeń dotyczy właśnie aktualnej sytuacji osób bezrobotnych lub też ostatniego okresu pobierania zasiłku (do przedłożenia w zakładzie pracy w celu udokumentowania stażu). Wydano ich , a więc o około 37,5% mniej niż w roku ubiegłym. Natomiast 11,% stanowią zaświadczenia dokumentujące wysokość pobranych świadczeń w latach , które wystawione były w celu ustalenia przez ZUS wysokości kapitału początkowego oraz w latach późniejszych dla celów emerytalno-rentownych. W 27r. nastąpił spadek o ok. 44,5% liczby wydanych zaświadczeń w celu ustalenia przez ZUS wysokości kapitału początkowego wydano ich (dla ok. 1 9 osób). Zmalała nieco liczba wystąpień z Wydziału Ustalania Kapitału Początkowego ZUS z prośbą o weryfikację wcześniej wydanych zaświadczeń z powodu ujawnienia okresów zatrudnienia nakładających się na okresy pobierania zasiłku z 375 spraw w 26r. do 36 w 27r. 17

18 Liczba zaświadczeń ogółem wydanych osobom bezrobotnym w poszczególnych komórkach organizacyjnych w latach Dział Obsługi Formalnej Dział Rejestracji Dział Świadczeń Referat Aktywizacji Weryfikacja decyzji administracyjnych W 27r. zaskarżono 443 decyzje Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, tj. o 37,3% mniej niż w roku poprzednim. Zdecydowana większość wniesionych odwołań (79,9%) podobnie jak w roku ubiegłym dotyczyła decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej. Kolejne kategorie odwołań stanowią odwołania od decyzji o utracie lub pozbawieniu prawa do świadczeń i statusu (7%), o odmowie przyznania świadczenia (3,6%) oraz o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (3,4%). Odwołania od pozostałych kategorii decyzji stanowią 6,1% ogółu wniesionych odwołań. Największe pozycje to odwołania od decyzji podjętych na skutek niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie 62,1% (74,9% w roku 26). Na szczególną jednak uwagę zasługuje zdecydowany wzrost liczby odwołań od decyzji podjętych z powodu odmowy oferty pracy przez bezrobotnego. Wpłynęło ich 71, co stanowi 17,5% wszystkich odwołań (w roku 26 analogiczny wskaźnik to 4,1%) i aż ok. 6,7% wszystkich wydanych z powodu odmowy oferty decyzji. 18

19 Odwołania według rodzajów zaskarżonych decyzji 3,6% 7,% 3,4% 6,1% 79,9% decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej decyzja o odmowie przyznania prawa do świadczeń decyzja o utracie lub pozbawieniu prawa do świadczenia i statusu decyzja o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia inne Sposób rozpatrzenia złożonych odwołań w , w 26-76, w wycofane uchylone w trybie art. 132 przekazane do Wojewody Pomorskiego Z pośród 443 (76 w 26r.) złożonych odwołań 14 (37 w 26r.) zostało wycofanych przed ich rozpatrzeniem. Natomiast w drodze samokontroli uchylono 128 (25 w 26r.) własnych decyzji. Uchylenia w trybie art. 132 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczyły głównie przypadków, w których już po wydaniu decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej osoby te dostarczały dokumenty usprawiedliwiające nieobecność. Przede wszystkim zaświadczenie 19

20 lekarskie o niezdolności do pracy. Uwzględniono również odwołania, do których bezrobotni dołączyli dokumenty potwierdzające ich uprawnienia do świadczeń. Pozostałe odwołania, uwzględnione w trybie art. 132 k.p.a. dotyczyły przypadków, w których uznano, że okoliczności podnoszone w odwołaniu (np. dotyczące skuteczności doręczenia czy uzasadniające odmowę oferty pracy) zasługiwały na uwzględnienie. Został utrzymany udział odwołań uwzględnianych w drodze samokontroli na poziomie roku ubiegłego (29,%), co potwierdza wysoki poziom stosowanego orzecznictwa oraz coraz skuteczniejszych metodach informowania klientów PUP o ich prawach i obowiązkach. Do rozpatrzenia przez Wojewodę Pomorskiego przekazano 31 odwołań. Do dnia sporządzenia sprawozdania organ II instancji rozpatrzył 296 spraw, z których utrzymał w mocy 277 decyzje PUP, natomiast 19 uchylił. Stanowi to 4,3% liczby złożonych odwołań, natomiast,34% liczby wydanych decyzji ogółem. W sprawie 5 odwołań Wojewoda nie wydał jeszcze decyzji Orzeczenia wydane przez Wojewodę Pomorskiego utrzymane w mocy orzeczenie organu II uchylone do ponownego rozpatrzenia sprawy w toku 2

21 Osiągnięte wskaźniki Wyszczególnienie Wskaźnik liczby decyzji uchylonych przez Wojewodę Pomorskiego do liczby złożonych 4,62% 4,53% 4,29% odwołań Wskaźnik liczby decyzji uchylonych przez Wojewodę Pomorskiego do liczby wydanych decyzji ogółem,35%,45%,34% 2.4 Obsługa prawna urzędu Wydane opinie prawne W okresie od 1 stycznia 27r. do 3 czerwca 27r. wydano 55 pisemnych opinii prawnych (112 w analogicznym okresie 26r.). Opiniowanie innych spraw W okresie sprawozdawczym zaopiniowano ogółem 149 spraw, w tym: - własne projekty umów, porozumień i ugód: 3 - zaopiniowane projekty umów i aneksów do umów: 69 ( 17 w analogicznym okresie 26r) - zaopiniowane projekty zarządzeń Prezydenta Miasta (9/3 w roku 26) oraz Dyrektora PUP (42/29 w roku 26) uchwały Rady Miasta (4): razem 55 - konsultowane wypowiedzenia zawartych umów: 11 - zaopiniowane projekty decyzji administracyjnych : 1 - zaopiniowane projekty druków, formularzy i wniosków: 3 - zaopiniowane wnioski o przyznanie nagrody jubileuszowej i odprawy: 7 (8 w analogicznym okresie 26r.) - inne: 8 Sprawy sądowe w toku - 24 (6 w analogicznym okresie 26 r.) 21

22 Sprawy procesowe zakończone wydaniem wyroku, nakazu zapłaty lub ugody 13 (7 w analogicznym okresie 26r.) Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego - 3. Zadania dodatkowe związane z egzekucją należności administracyjnych Sporządzono, zarejestrowano i wysłano do Urzędów Skarbowych 72 tytułów (42 w analogicznym okresie 26 r.) wykonawczych, - sporządzono i wysłano do Urzędów Skarbowych 5 wniosków o wycofanie 5 tytułów wykonawczych, - sporządzono i wysłano do Urzędu Skarbowego :3 wnioski o zmianę postanowienia Naczelnika Urzędu w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego - sporządzono i wysłano do Urzędu Skarbowego 1 wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego wobec zobowiązanego z tytułu egzekucyjnego. 2.5 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Liczba dokumentów zgłoszeniowych przekazanych do ZUS w 26r. wyniosła: zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego, 5 77 zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego lub społecznego i zdrowotnego, 9 49 zgłoszeń członków rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego (w tym 397 zgłoszeń członków rodzin mających inny adres zamieszkania), wyrejestrowań z ubezpieczeń, zmian danych identyfikacyjnych. 22

23 Ubezpieczenia i wyrejestrowania ubezpieczeń w latach ubezpieczenia zdrow otne ubezpieczenia społeczne lub zdrow otne i społeczne zgłoszenie i w yrejestrow anie członków rodzin do ubezpieczenia w yrejestrow ania ubezpieczeń zmiana danych identyfikacyjnych W porównaniu do 26 roku widać znaczny (21,5%) spadek liczby zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego co jest oczywistym wynikiem spadku o 22,5% - liczby osób rejestrujących się. Spadek liczby zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego i społecznego jest spowodowany tym, że mniejszej liczbie osób przysługiwał zasiłek osób z prawem do zasiłku zarejestrowano w 27r. o 32,5% mniej niż w 26r. Mniejsza także (o ok. 2%) była w roku 27 grupa osób bezrobotnych, którzy uzyskali prawo do stypendium z tytułu odbycia stażu lub przygotowania zawodowego. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia wiąże się ściśle z utratą statusu to też spadek wyrejestrowań (o 22,4%) jest adekwatny do spadku wielkości odpływu z bezrobocia (24,5%). Liczba osób dokonujących zmiany danych identyfikacyjnych zmalała o ok. 5,3% co jest wynikiem przede wszystkim mniejszą liczbą klientów obsługiwanych przez nasz urząd w porównaniu do roku ubiegłego. Ciągłe zmiany zachodzące w sytuacji osób bezrobotnych powodują konieczność dokonywania korekt składek należnych US. W wyniku sporządzonych 18 korekt w 27r. możliwe było odzyskanie : a) składek społecznych na kwotę ,1 zł. tj.,8% kwoty wg deklaracji na 27r. b) składek zdrowotnych na kwotę ,3 zł. tj. 1,% kwoty wg deklaracji na 27r. 23

24 Pomimo, że już od r. urzędy pracy nie wypłacają swoim klientom zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wciąż jeszcze następuje ich korekta. W 27r. w wyniku sporządzonych korekt odzyskano z tego tytułu kwotę ,35 zł Świadczenia 1) Wg stanu na dzień r. liczba osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń wyniosła 2681 osób w tym : 1681 osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, 1 osób z prawem do zasiłku transferowego do Polski, osób z prawem do stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, 51 osób z prawem do stypendium z tytułu odbywania stażu, przygotowania zawodowego lub szkolenia, 391 osób z prawem do dodatku szkoleniowego, 97 osób z prawem do dodatku aktywizacyjnego. 1 osoba z prawem do świadczenia przedemerytalnego Liczba osób uprawnionych do świadczeń wg stanu na r. i r zasiłki dla bezrobotnych zasiłki transferowe stypendia dodatki szkoleniowe dodatek aktywizacyjny 97 1 świadczenia przedemerytalne

25 2) Natomiast w okresie od r. do r. wypłacono ogółem świadczeń pieniężnych na kwotę ,4 zł., w tym: zasiłków dla bezrobotnych na kwotę ,72 zł, zasiłków przedemerytalne na kwotę zł, 16 świadczeń przedemerytalnych na kwotę ,72 zł, stypendia stażowe i szkoleniowe na kwotę ,57 zł, 5 92 dodatki szkoleniowe na kwotę ,55 zł, 57 stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki na kwotę 2 258,4 zł, dodatków aktywizacyjnych na kwotę ,32 zł, 15 zasiłków dla bezrobotnych transferowanych do Polski na kwotę 4 766,76 zł. Ilość świadczeń w poszczególnych kategoriach wg stanu na r. i r zasiłki dla bezrobotnych 3 15 zasiłki transferowe stypendia-nauka stypendia dodatki szkoleniowe dodatek aktywizacyjny zasiłki przedemerytalne 16 świadczenia przedemerytalne

26 W porównaniu z analogicznym okresem 26r. zmniejszyła się ilość wypłat zasiłków dla bezrobotnych o 26,71%. W poszczególnych kategoriach wypłaty kształtują się w sposób następujący: o 3,73% zmniejszyła się ilość wypłat zasiłków dla bezrobotnych, o 26,67% uległa zmniejszeniu ilość wypłaconych stypendiów z tytułu stażu, przygotowania zawodowego lub szkolenia, na niezmienionym poziomie pozostaje ilość wypłat dodatków szkoleniowych w 26r. było to 5114 wypłat, a w 27r. liczba zmniejszyła się jedynie o,44% Urząd całkowicie odstąpił od wypłat świadczeń za pośrednictwem Poczty Polskiej dla osób bezrobotnych z miasta Gdańska, dzięki wdrożeniu w 25 r. przedpłaconej karty płatniczej przeznaczonej do bezgotówkowej wypłaty świadczeń. Jedynie w powiecie gdańskim placówki pocztowe dokonują wypłat średnio dla 15 osób bezrobotnych miesięcznie. Nowością zasługującą na uwagę jest wdrożenie w 27r. usług SMS do hurtowej wysyłki krótkich wiadomości tekstowych. Jest to skuteczne, tanie i szybkie narzędzie usprawniające komunikację z bezrobotnym. Skutkuje również przyspieszeniem procesu naliczania świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym. 26

27 2.7 W zakresie obsługi archiwum W 27r. przyjęto do archiwum urzędu akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W stosunku do 26r. nastąpił spadek liczby przyjętej dokumentacji o akta. Zestawienie ilościowe akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy przyjętych z poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu przez Stanowisko ds. Archiwum w roku 26 i r. 27r. Zestawienie ilościowe akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy przekazanych do archiwum w poszczególnych miesiącach 27r. W 27r. rozpiętość liczy akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy przekazanych do archiwum kształtowała się między 1 53 we wrześniu a w październiku. Średnia wyniosła około 1975 akt. GRUDZIEŃ LISTOPAD PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ SIERPIEŃ LIPIEC CZERWIEC MAJ KWIECIEŃ MARZEC LUTY STYCZEŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za I półrocze 27 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za I półrocze 28 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 25 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i Powiat Gdański. Liczba osób bezrobotnych w

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za I półrocze 26 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2006

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2006 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 26 Gdańsk, styczeń 27 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i Powiat Gdański. 25 Liczba osób

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Bydgoszcz, 05 luty 2016r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, pkt 37, art. 33 ust. 2c, art. 40 ust. 3 oraz art. 41 ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012 Lp. Cele na 2012 Najważniejsze zadania służące realizacji celu Mierniki określające stopień wykonania celu Nazwa miernika Planowana wartość do osiągnięcia na koniec u Komórka organizacyjna, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiat zgierski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA WRZESIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA WRZESIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA WRZESIEŃ 2016 Tczew, październik 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Rynek pracy w liczbach Na dzień 28 lutego br. liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła 6758 osób. Na dzień 15 marca br. Liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo. POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiat kluczborski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc luty

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE 12-100 SZCZYTNO, ul. Ogrodowa 17, tel/fax (0-89) 624-32-87, e-mail: olsz@praca.gov.pl, www.szczytno.up.gov.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 28 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezrobocia oraz stosowanych formach przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za I półrocze 29 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2008 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo