PROTOKÓŁ Nr XX/2008 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 23 czerwca 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XX/2008 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 23 czerwca 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XX/2008 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 23 czerwca 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie Przewodniczący Rady Andrzej Strojk przywitał radnych, sołtysów, wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszego protokołu oraz pozostałych uczestników sesji. Ad. 1 Otwarcie sesji. Przewodniczący Rady Andrzej Strojk o godz. 11:15 oświadczył, Ŝe otwiera XX sesję Rady Gminy Parchowo kadencji zwołaną w trybie zwyczajnym i stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 9 radnych, co wobec ustawowego 15-sto osobowego składu stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Nieobecni są: Wojsław Mach, Marek Pyrcha, Leszek Wajs, Jolanta Osińska, Jerzy Grzenkowski, Marek Filbrandt. Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. Przewodniczący Rady Andrzej Strojk przystąpił do odczytania porządku obrad z wprowadzona zmianą. Wszyscy radni otrzymali porządek obrad. 1. Otwarcie sesji. 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4.Informacja Wójta Gminy o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzednich sesji oraz działalności międzysesyjnej. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej. 6. Interpelacje radnych. 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok Przyjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola, 2/ zmiany uchwały o wydzieleniu z zasobu mieszkaniowego Gminy Parchowo lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, 3/ przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata , 4/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Parchowo a Stowarzyszeniem Pomorskie Dziedzictwo. 5/ przystąpienia Gminy Parchowo do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,

2 6/ przystąpienia Gminy Parchowo do Lokalnej Organizacji Turystycznej Kaszuby Bytowskie 7 /zmiany budŝetu Gminy na 2008 rok, 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 10. Wolne wnioski i zapytania. 11. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Andrzej Strojk poddał pod głosowanie powyŝszy projekt porządku obrad: Porządek został przyjęty jednogłośnie. Uwag nie wniesiono. Ad. 3. Przyjęcia protokółu z sesji z dnia 19 maja 2008 roku. Przewodniczący Rady Andrzej Strojk oświadczył, Ŝe protokół był do wglądu w biurze Rady. Uwag nie zgłoszono. W związku z powyŝszym zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji. - 8 głosów, wstrzymujących się - 1 głosy. Protokół został przyjęty 8 głosami. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Parchowo o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzedniej sesji oraz działalności międzysesyjnej. Wójt - Andrzej Dołębski - przedstawił informację, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. B. Hnatiuk gdzie leŝy sprzedana działka w śukówku. Wójt pod górą nad drogą śukówko Bylina. P. Szkoła czy są niezbędne plany odnowy wszystkich wsi, jak tylko o dofinansowanie moŝna złoŝyć jeden wniosek. Wójt prace te nie poszły na marne. Znamy potrzeby we wszystkich sołectwach. A. Kurkowski sporo czasu Wójt był na urlopie, to w tym czasie zastępowała p. Ania. Wójt zgodnie z Kodeksem Pracy, kaŝdy musi wykorzystać urlop wypoczynkowy. Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Parchowo o działalności międzysesyjnej. Przewodniczący Rady Andrzej Strojk przedstawił informację o działalności międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Uwag nie wniesiono.

3 Ad. 6. Interpelacje radnych. A. Kurkowski zakleić dziury na ulicach Leśnej i Tartacznej w Parchowie. Ad. 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok Pani G. Kapiszka Sekretarz GKPA przedstawiła informację z realizacji powyŝszego programu, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu Przewodniczący Rady A. Strojk - Czy są pytania. Pytań nie wniesiono. Podziękował za przedstawioną informację. Ad. 8. Przyjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola, Przewodniczący Rady A. Strojk poinformował, Ŝe projekt uchwały został przesłany z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. Wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt. Przewodniczący Rady A. Strojk przedstawił projekt uchwały. Czy są pytania do w/w projektu. Pytań nie wniesiono. Poddał pod głosowanie : PowyŜsza uchwała została przyjęta 9 głosami i otrzymała Nr XX/124/2008, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 2/ zmiany uchwały o wydzieleniu z zasobu mieszkaniowego Gminy Parchowo lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, Przewodniczący Rady A. Strojk - Projekt uchwały został przesłany z zaproszeniem na posiedzenie Komisji. Wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt. Przewodniczący Rady A. Strojk przedstawił projekt uchwały. Czy są pytania do w/w projektu. Pytań nie wniesiono. Poddał pod głosowanie : PowyŜsza uchwała została przyjęta 9 głosami i otrzymała Nr XX/125/2008, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 3/ przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata , Przewodniczący Rady A. Strojk - Projekt uchwały został przesłany z zaproszeniem na posiedzenie Komisji. Wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt.

4 Pani Barbara Lewińska Kierownika GOPS przedstawiła projekt uchwały. PowyŜszy program słuŝyć będzie pomocą rodzinie i dzieciom w rodzinach patologicznych. Przewodniczący Rady A. Strojk - Czy są pytania do w/w projektu. K. Lipski czy ta uchwała nie powinna być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. M. Lichoś nie, nie jest to prawo miejscowe. Przewodniczący Rady A. Strojk poddał pod głosowanie : PowyŜsza uchwała została przyjęta 9 głosami i otrzymała Nr XX/126/2008, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 4/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Parchowo a Stowarzyszeniem Pomorskie Dziedzictwo. Przewodniczący Rady A. Strojk - Projekt uchwały został przesłany z zaproszeniem na posiedzenie Komisji Rady. Komisja Rewizyjna i Społeczna pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt. Natomiast Komisja Gospodarczo BudŜetowa negatywnie zaopiniowała. Przedstawił projekt uchwały, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. J. śmuda Trzebiatowski będziemy współpracować z stowarzyszeniem LOT Kaszuby Bytowskie. Nasz projekt ma zapełnić białą plamę na mapie województwa pomorskiego. Następnie przekazał wycinki ze studium opracowywanego na potrzeby tego projektu, stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Będą remontowane odcinki dróg dojazdowych do kurhanów, które będą łączyły z ścieŝkami rowerowymi. Szkolenia będą prowadzone przez nauczycieli, pracowników urzędu gminy, właścicieli gospodarstw agroturystycznych. KaŜda gmina otrzyma 84,5 tyś. zł. na promocję. Przy wkładzie gminy 127 tyś. zł otrzyma 5 mln zł. Obecnie kaŝda gmina ma wpłacić 3.500,- zł na opracowanie studium. Wniosek z uchwałami o przystąpieniu do stowarzyszenia musi być złoŝony do 17 lipca br. T. Majkowski co moŝna zrobić za 5.000,- zł na 1 km drogi gruntowej. J. śmuda Trzebiatowski nie jest specjalistą od dróg i nie sporządzał tego wyliczenia. Drogi maja być przejezdne, a kurhany są w lasach. T. Majkowski czy będą prowadzone badania archeologiczne na naszym terenie. J. śmuda Trzebiatowski będzie archeolog w piątek i zostanie sprawdzony teren gminy Parchowo. K. Lipski jednego archeologa zamknęli. J. śmuda Trzebiatowski dokonywał wykopalisk na placu garncarskim w Bytowie i zginęły rzeczy. Przy dokonywaniu odkryć będą sporządzane sprawozdania. W Komisji nadzorującej będzie jeden pracownik urzędu. W

5 gminie, gdzie będzie realizowany projekt zostanie powołany zespół nadzorujący i radni maja wpływ na sposób jego wykonania. W. Kinowski jest wykazana droga Sylczno Grabowo, która jest w fatalnym stanie. Dany odcinek nie moŝe być realizowany przez kilka źródeł i ujęty w kilku wnioskach. J. śmuda Trzebiatowski najwaŝniejsza jest kasa, jaką gmina otrzyma. T. Majkowski czy u nas będą takie kurhany jak w Węsiorach. J. śmuda Trzebiatowski to zaleŝy od badań archeologicznych. Realizacja wniosków i wydatkowanie środków moŝe być sprawdzana do 5 lat. T. Majkowski promocja w LOT Kaszuby Bytowskie jest pewniejsza. J. śmuda Trzebiatowski- otrzymacie 84,5 tyś. zł na promocję i z tych środków moŝna wykonać foldery. Na dzień dzisiejszy to gmina ma wpłacić zł, a 127 tyś. zł w okresie późniejszym. A. Kubiak jakie będą konsekwencje, jak gmina nie wpłaci tych 127 tyś. zł. Nie będzie miała środków lub zrezygnuje z uczestniczenia w tym stowarzyszeniu. J. śmuda Trzebiatowski gmina jak przystąpi, to nie moŝe się wycofać. A. Kubiak kto pokrywa sporządzanie studium i kto to opracowuje. J. śmuda Trzebiatowski opracowuje firma byłego wójta z Kobylnicy, a otrzymają środki po przekazaniu środków przez gminy. Tak jest określone w umowie. Wiaty postojowe będzie wykonywała firma DANMAR z WieŜycy. A. Kubiak jest ustalona lista priorytetów, czy ten wniosek jest na tej liście. Na wnioski priorytetowe są zagwarantowane środki. J. śmuda Trzebiatowski prosi o 10 minutowa przerwę w celu skontaktowania się z koordynatorem i sprawę wyjaśnić. Przewodniczący Rady A. Strojk ogłosił przerwę w obradach od godz. 13:30 13:40. J. śmuda Trzebiatowski nie mógł się skontaktować z koordynatorem, nie ma czynnego telefonu komórkowego. T. Majkowski czy nie nakręcimy sobie bata z remontami dróg. Nie są ujęte wszystkie kurhany. A. Strojk złoŝył wniosek o nie podejmowania na dzisiejszej sesji powyŝszej uchwały. Za mało informacji. Poddał pod głosowanie : PowyŜsza uchwała nie została podjęta. Za mało informacji o tym programie. 5/ przystąpienia Gminy Parchowo do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Przewodniczący Rady A. Strojk -Projekt uchwały został przesłany z zaproszeniem na posiedzenie Komisji Rady. Komisja Rewizyjna i Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt. Natomiast Komisja

6 Gospodarczo BudŜetowa wstrzymała się od wydania opinii. Przedstawił projekt uchwały. Wójt pomysłodawcą utworzenia tego stowarzyszenia jest Wójt Gminy Kobylnica. Celem tego stowarzyszenia to jest wykorzystywanie wszelkiej energii odnawialnej (solary, ogrzewanie na biogaz i wiatraki). B. Hnatiuk wiatraki szkodzą ptakom. Wójt stowarzyszenia ornitologiczne szkodzą gminom. Powinniśmy przystąpić do tego stowarzyszenia. Będziemy mieli bezpośredni dostęp do informacji i inwestorów zagranicznych. Składki członkowskie nie są określone, maja być minimalne, na materiały i ekspertów. W. Gliszczyński nie ma problemu z postawieniem wiatraku, ale z zbyciem tej energii. ENERGA nie chce kupować. A. Strojk mało wiemy o tym stowarzyszeniu. T. Majkowski wchodzą do tego stowarzyszenia, gdzie stawiane są wiatraki. W. Gliszczyński nie chodzi tylko o wiatraki, ale równieŝ o solary. Wykorzystanie energii słonecznej. Wójt uczestnicząc w tym stowarzyszeniu będziemy mieli moŝliwość korzystania z wiedzy i dofinansowania na urządzenia energii odnawialnej. A. Strojk wnioskuje o odrzucenie tej uchwały. T. Majkowski Ŝeby nie było, tak jak z Stowarzyszeniem Euroregion Bałtyk. Jak pisaliśmy wniosek, to był rozpatrzony odmownie. Za daleko od Bałtyku. Jesteśmy przeciw wiatrakom. Nie chcemy, aby ptaki nas omijały. Przewodniczący Rady A. Strojk poddał pod głosowanie wniosek o odrzucenie tego projektu uchwały: PowyŜsza uchwała została odrzucona, stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 6/ przystąpienia Gminy Parchowo do Lokalnej Organizacji Turystycznej Kaszuby Bytowskie Przewodniczący Rady A. Strojk - Projekt uchwały został przesłany z zaproszeniem na posiedzenie Komisji Rady. Komisja Gospodarczo BudŜetowa i Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt. Natomiast Komisja Rewizyjna wstrzymała się od wydania opinii. Przedstawił projekt uchwały. A. Tenderenda zwrócił się do radnych o przystąpienie do tego stowarzyszenia. Bez wsparcia gmin cięŝko będzie się pracowało. Mają zawarte porozumienie z Stowarzyszeniem Dorzecza Rzeki Słupi i Stowarzyszeniem Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Maja szereg pomysłów do zrealizowania w celu promowania regionu. Stowarzyszenie jest od pół roku i w tym czasie juŝ zrobili: - przeszkolili 20 osób w branŝy turystycznej,

7 - wykonano stronę internetową (informacje ogólne, gdzie spotkania). Głównie działa strona robocza. Zostanie załoŝony poradnik interaktywny, kalendarz imprez i spotkań, - przeprowadzili inwentaryzację wszystkich miejsc noclegowych na terenie powiatu, - została przeprowadzona kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych, - inwentaryzacja kuchni kaszubskiej. Rzeka Słupia jest perełką regionu, trzeba się nią chwalić. Chcą urządzić Pole Biwakowe w Bylinie, na miejscu, gdzie stał juŝ rozebrany budynek elektrowni. Na Szlaku Papieskim, są kamienie upamiętniające pobyt PapieŜa Jana Pawła II, ale brak jest miejsca na postój. Są przeprowadzone wstępne konsultacje z p. Bogusławem Wołoszańskim o uŝyczenie głosu do filmu promującego powiat bytowski. Przygotowywany jest dla gospodarstw agroturystycznych szlak rowerowo samochodowy śladem przydroŝnych kapliczek oraz Pętla Kaszubska po zwiniętych torach. Trasy rowerowe na około 500 km. W Soszycy brakuje miejsc noclegowych i miejsca na odpoczynek pola biwakowego. Osoba obsługująca teren sprzedaje za drobna opłatą opał i dba o estetykę. Do chwili obecnej nie pozyskali Ŝadnych środków z zewnątrz, pracują społecznie. Promują powiat i zarezerwowali domenę Kaszuby Bytowskie w trzech językach, polski, niemiecki i angielski. A. Strojk ile ma wynosić składka od naszej gminy. A. Tenderenda składka wynosi 1 zł od mieszkańca, wg stanu ludności na koniec grudnia roku poprzedniego. T. Majkowski to stowarzyszenie ma większą siłę przebicia niŝ indywidualny rolnik. Podpowiadają, co naleŝy zrobić, Ŝeby pozyskać turystów. A. Tenderenda ceny w gospodarstwach agroturystycznych nie mogą być zbyt niskie, ale wyposaŝenie dobre: w rowery, kajaki, kijki do chodzenia. Rozszerzyć bazę noclegową. Na miejscach postojowych nad rzeką Słupią przygotować takie miejsca jak w Jamnie. Reklamować i sprzedawać produkty spoŝywcze bezpośrednio od rolników. T. Majkowski jak jest czysto, to więcej jest ludzi. Wójt podziękował za obszerne przedstawienie informacji o tym stowarzyszeniu. Tak zachowują się pasjonaci. Jest zaraŝony tą ideą. Przewodniczący Rady A. Strojk poddał pod głosowanie : PowyŜsza uchwała została przyjęta 9 głosami i otrzymała Nr XX/127/2008, stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 7/ zmiany budŝetu Gminy na 2008 rok,

8 Przewodniczący Rady A. Strojk - Projekt uchwały został przekazany na posiedzeniu Komisji Rady. Wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt. Pani Barbara Chylewska Inspektor przedstawiła projekt uchwały i wyjaśniła, Ŝe wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na: - zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, pługiem, równiarką i przyczepą, - zakup zagęszczarki do prac przy budowach chodników i dróg, - zakup wiaty przystankowej, - zakup serwera zabezpieczeń sieci oraz serwera bazowo danowego do elektronicznego obiegu dokumentów dla Urzędu Gminy, - zakup oleju opałowego dla świetlic w Gołczewie i śukówku, - dofinansowania na boisko wielofunkcyjne. Przewodniczący Rady A. Strojk - Czy są pytania do w/w projektu. Pytań nie wniesiono. Poddał pod głosowanie : PowyŜsza uchwała została przyjęta 9 głosami i otrzymała Nr XX/128/2008, stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Wójt sprawa wylewania wód została przekazana do Starostwa Powiatowego w Bytowie. Nie będzie moŝna tworzyć świetlic środowiskowych, bo w nich nie będzie moŝna organizować imprez z alkoholem. Interpelacja w sprawie załatania dziur na ul. Tartacznej i Leśnej będzie wykonane przed następną sesją. Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania. E. Piankowski czy będzie odsłonięty trójkąt przy drodze powiatowej w Jamnie. Z. Wałdowski była przeprowadzona rozmowa z p. Czesławem Jereczek, aby przestawił ogrodzenie. Do chwili obecne nie jest przestawione i zostanie przesłany wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie o odsłonięcie tego trójkąta.\ A. Daszkowska są opracowane dwa plany odnowy miejscowości Sylczno. W pierwszym najwaŝniejszym zadaniem jest budowa nowej sali, a w drugim remont istniejącej starej szkoły. Radni powinni się dzisiaj wypowiedzieć, który plan odnowy zostanie przyjęty. Wójt - sprawa planów odnowy miejscowości będzie omawiana na spotkaniu z p. B. Burzyńską w dniu 8 lipca br. w GOK. Zostali zaproszeniu sołtysi z radami soleckimi oraz radni.

9 A. Daszkowska plan jest opracowany, a teraz mówi się, Ŝe moŝe nie być przyjęty do realizacji. Wszystko zaleŝy od tego spotkania. W naszym sołectwie nic się nie robi. Powinien być wybrany plan z naszego sołectwa, ten najlepszy. Droga Sylczno Grabowo nie jest naprawiona. Tablice informacyjne nie zostały wykonane. Krzewy przy drodze Nakla Sylczno nie zostały wycięte. Rynny zostały wyczyszczone, a pan co czyścił, mówił, Ŝe powinnam sama czyścić. Zajmuję tylko część budynku, a rynny są wysoko. Dlatego nie mogłam sama wyczyścić. Ma pretensje do radnych, Ŝe nie przyjęli planu odnowy. Chce poznać opinię radnych, czy zadanie w Sylcznie będzie realizowane. Jak nie moŝe być realizowany, to będzie zmuszona do rezygnacji z funkcji sołtysa. Wójt Zarząd Dróg Powiatowych poinformował, Ŝe krzewy z poboczy dróg zostaną usunięte w okresie jesiennym. Rozumiem Pani rozgoryczenie, ale trzeba zwolać kolejne zebranie wiejskie i ostatecznie ustalić, który plan jest przyjęty przez sołectwo. W. Kinowski rada jest za tym, Ŝe nie musimy sprzedawać szkoły, aby budować salę wiejską. M. Jakubek wszystkie sołectwa opracowywały plany i teŝ nie wiemy czy będą realizowane, jak tylko gmina moŝe jeden wniosek o dofinansowanie złoŝyć do PROW. T. Majkowski plan odnowy jest furtką do złoŝenia wniosku do PROW. MoŜe było błędem, Ŝe wszystkie sołectwa przygotowywały plany odnowy wsi. Wójt opracowane plany są potrzebne. Wiemy jakie prace są do zrealizowania na terenie gminy. A. Daszkowska zwróciła się z pretensją o nie wykoszenie trawy wokół budynku starej szkoły, gdyŝ zepsuła się jej kosiarka. Z. Wałdowski tereny uŝytkowane przez osoby prywatne są wykaszane przez te osoby, a na terenach gminnych będą koszone na bieŝąco. A. Daszkowska w innych sołectwach koszą pracownicy urzędu. Wójt w pozostałych sołectwach sołtysi mieszkają w prywatnych budynkach i sami dbają o swój teren. Obecnie ogłaszamy przetarg na bezgotówkowe korzystanie z stawów p.poŝ. W zamian dbaliby o staw, ogrodzenie i obejście wokół i udostępniali dla jednostki OSP na akcję ratowniczą. Najlepiej, Ŝeby zgłosił się straŝak. E. Piankowski trzeba postawić tablicę informacyjną, gdzie stoi Grill w Jamnie. M. Jakubek A. Głodowski i Błaszkowski czyścili przepust, ale do wymiany są kręgi, sypią się. A.Strojk jest pęknięty słup elektryczny na ul. Kwiatowej, zagraŝa mieszkańcom.

10 T Majkowski wykonali częściowo oczyszczenia kanalizacji odwodnieniowej. NaleŜało by wyczyścić do końca. Potrzeba jest równieŝ wyczyszczenie rowu odprowadzającego wodę od stawu p.poŝ. Został uporządkowany plac koło Ośrodka Zdrowia. Drzewa zostały ścięte i moŝna je sprzedać firmom produkującym trumny. Co Kierownik ośrodka chce zrobić w budynku. Wójt Kierownik ośrodka zostanie zaproszony na posiedzenie Komisji Społecznej Rady, aby przedstawił zamierzenia, w jaki sposób chce dalej funkcjonować. T. Majkowski do ośrodka trudno dostać się osobom niepełnosprawnym i na wózkach inwalidzkich. MoŜna zrobić wjazd od drugiej strony, gdzie zostały wycięte topole. A. Daszkowska krzewy na drodze Nakla Sylczno będą wycięte w okresie jesiennym, a co z dziurami na poboczu tej drogi. Wójt pobocze będzie uporządkowane w okresie jesiennym. A. Kurkowski co się dzieje z p. Markiem Sildatk. Wójt jest na zwolnieniu lekarskim do 30 czerwca 2008 roku. P. Szkoła naleŝy postawić kosze na śmieci w śukówku i Soszycy. W Bylinie jest kamień na szlaku papieskim. Trzeba go opisać i ogrodzić. Rolnik pędzi krowy w pobliŝu tego kamienia i są zanieczyszczenia. W. Gliszczyński jak jest posprzątane, to nie śmiecą. Jak jest kupka śmieci, to dokładają. Wójt podziękował straŝakom za zaangaŝowanie i współpracę. MłodzieŜowe druŝyny z jednostek OSP gminy Parchowo zajęły druŝynowo 1 miejsce w eliminacjach powiatowych i będą reprezentować powiat bytowski na eliminacjach wojewódzkich. Sekcja modelarska z GOK w Parchowie zajęła drugie miejsce na zawodach w Poznaniu. Liczy się w Polsce. T. Majkowski przed eliminacjami wojewódzkimi trzeba zakupić jednakowy ubiór dla jednej druŝyny. W. Kinowski z jednostki OSP Nakla wystartowały trzy druŝyny młodzieŝowe, dlatego nie mieli jednakowych strojów. Ad. 11. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady A. Strojk - w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął sesję Rady Gminy o godz. 15:05. Protokołowała: ElŜbieta Treder Przewodniczył: Andrzej Strojk

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2009 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 23 lutego 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2009 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 23 lutego 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2009 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 23 lutego 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie Przewodniczący Rady Andrzej Strojk przywitał zaproszoną p. Marię

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLIV/2010 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 09 września 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie.

PROTOKÓŁ Nr XLIV/2010 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 09 września 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie. PROTOKÓŁ Nr XLIV/2010 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 09 września 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie. Wójt Gminy - Andrzej Dołębski poinformował, że na dożynkach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. Przewodniczący - Mirosław Olczak otworzył obrady V sesji Rady Gminy Skąpe. Następnie przywitał obecnych radnych, przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r.

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2009 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 27 marca 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2009 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 27 marca 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie PROTOKÓŁ Nr XXIX/2009 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 27 marca 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie Przewodniczący Rady Andrzej Strojk przywitał radnych, sołtysów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa.

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa. Projekt Protokół nr XXXVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dnia 11 grudnia 2012 r. 1. Otwarcie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIII/2007 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 15 października 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie

PROTOKÓŁ Nr XIII/2007 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 15 października 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie PROTOKÓŁ Nr XIII/2007 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 15 października 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie Przewodniczący Rady Andrzej Strojk przywitał uczestników

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

RM /10 PROTOKÓŁ Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim odbytej w dn. 25 maja 2010 roku.

RM /10 PROTOKÓŁ Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim odbytej w dn. 25 maja 2010 roku. RM 0052-5-34/10 PROTOKÓŁ Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim odbytej w dn. 25 maja 2010 roku. Ad. 1-5 otwarcia XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim dokonał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XI/07. z obrad XI sesji Rady Gminy w Grębocicach odbytej w dniu 21 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach

PROTOKÓŁ Nr XI/07. z obrad XI sesji Rady Gminy w Grębocicach odbytej w dniu 21 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach PROTOKÓŁ Nr XI/07 z obrad XI sesji Rady Gminy w Grębocicach odbytej w dniu 21 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach Godzina rozpoczęcia sesji 15.30, godzina zakończenia 17.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 13 30 14 40 w sali konferencyjnej Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 13 10 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne,

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, Protokół Nr 34.2014 z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, która odbyła się w dniu 31 października 2014r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r.

Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. przewodniczył Zbigniew Chwastek. Obecnych 13 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/2011. Z Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 roku. Sesja rozpoczęła się o godz i trwała do godz

PROTOKÓŁ Nr VIII/2011. Z Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 roku. Sesja rozpoczęła się o godz i trwała do godz PROTOKÓŁ Nr VIII/2011 Z Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 roku. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 15 30. Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Kuśpiel Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 09.03.2013 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecne

Bardziej szczegółowo

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY,

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY, S T A T U T S O Ł E C T W A K A M I E N I E C Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/19/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2003 roku 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kamieniec stanowi Samorząd Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r.

Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r. Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 66/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 7 lipca 2008r.

Protokół Nr 66/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 7 lipca 2008r. Protokół Nr 66/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 7 lipca 2008r. Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 15:11 W posiedzeniu udział wzięli 1. Stanisław Kubiak Starosta 2. Dariusz Ejchart

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Do pkt 1. Do pkt 2. Do pkt 3.

Do pkt 1. Do pkt 2. Do pkt 3. 1 Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 22 czerwca 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14 Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 19 października 2016 w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 19 października 2016 w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 19 października 2016 w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XX Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T P O R Z Ą D K U O B R A D XXIX SESJI RADY GMINY REWAL

P R O J E K T P O R Z Ą D K U O B R A D XXIX SESJI RADY GMINY REWAL Czasowy spis zdarzeń XXIX sesji Rady Gminy Rewal z dnia 18 marca 2016r. która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal. Sesja rozpoczęła się o godz. 12:17 Przewodnicząca Rady Gminy p. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Ad. 1 Otwarcie. XXXII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Lubelski Posiedzenie

Bardziej szczegółowo