PROTOKÓŁ Nr XX/2008 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 23 czerwca 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XX/2008 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 23 czerwca 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XX/2008 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO która odbyła się 23 czerwca 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie Przewodniczący Rady Andrzej Strojk przywitał radnych, sołtysów, wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszego protokołu oraz pozostałych uczestników sesji. Ad. 1 Otwarcie sesji. Przewodniczący Rady Andrzej Strojk o godz. 11:15 oświadczył, Ŝe otwiera XX sesję Rady Gminy Parchowo kadencji zwołaną w trybie zwyczajnym i stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 9 radnych, co wobec ustawowego 15-sto osobowego składu stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Nieobecni są: Wojsław Mach, Marek Pyrcha, Leszek Wajs, Jolanta Osińska, Jerzy Grzenkowski, Marek Filbrandt. Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. Przewodniczący Rady Andrzej Strojk przystąpił do odczytania porządku obrad z wprowadzona zmianą. Wszyscy radni otrzymali porządek obrad. 1. Otwarcie sesji. 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4.Informacja Wójta Gminy o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzednich sesji oraz działalności międzysesyjnej. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej. 6. Interpelacje radnych. 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok Przyjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola, 2/ zmiany uchwały o wydzieleniu z zasobu mieszkaniowego Gminy Parchowo lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, 3/ przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata , 4/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Parchowo a Stowarzyszeniem Pomorskie Dziedzictwo. 5/ przystąpienia Gminy Parchowo do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,

2 6/ przystąpienia Gminy Parchowo do Lokalnej Organizacji Turystycznej Kaszuby Bytowskie 7 /zmiany budŝetu Gminy na 2008 rok, 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 10. Wolne wnioski i zapytania. 11. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Andrzej Strojk poddał pod głosowanie powyŝszy projekt porządku obrad: Porządek został przyjęty jednogłośnie. Uwag nie wniesiono. Ad. 3. Przyjęcia protokółu z sesji z dnia 19 maja 2008 roku. Przewodniczący Rady Andrzej Strojk oświadczył, Ŝe protokół był do wglądu w biurze Rady. Uwag nie zgłoszono. W związku z powyŝszym zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji. - 8 głosów, wstrzymujących się - 1 głosy. Protokół został przyjęty 8 głosami. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Parchowo o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzedniej sesji oraz działalności międzysesyjnej. Wójt - Andrzej Dołębski - przedstawił informację, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. B. Hnatiuk gdzie leŝy sprzedana działka w śukówku. Wójt pod górą nad drogą śukówko Bylina. P. Szkoła czy są niezbędne plany odnowy wszystkich wsi, jak tylko o dofinansowanie moŝna złoŝyć jeden wniosek. Wójt prace te nie poszły na marne. Znamy potrzeby we wszystkich sołectwach. A. Kurkowski sporo czasu Wójt był na urlopie, to w tym czasie zastępowała p. Ania. Wójt zgodnie z Kodeksem Pracy, kaŝdy musi wykorzystać urlop wypoczynkowy. Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Parchowo o działalności międzysesyjnej. Przewodniczący Rady Andrzej Strojk przedstawił informację o działalności międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Uwag nie wniesiono.

3 Ad. 6. Interpelacje radnych. A. Kurkowski zakleić dziury na ulicach Leśnej i Tartacznej w Parchowie. Ad. 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok Pani G. Kapiszka Sekretarz GKPA przedstawiła informację z realizacji powyŝszego programu, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu Przewodniczący Rady A. Strojk - Czy są pytania. Pytań nie wniesiono. Podziękował za przedstawioną informację. Ad. 8. Przyjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola, Przewodniczący Rady A. Strojk poinformował, Ŝe projekt uchwały został przesłany z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. Wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt. Przewodniczący Rady A. Strojk przedstawił projekt uchwały. Czy są pytania do w/w projektu. Pytań nie wniesiono. Poddał pod głosowanie : PowyŜsza uchwała została przyjęta 9 głosami i otrzymała Nr XX/124/2008, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 2/ zmiany uchwały o wydzieleniu z zasobu mieszkaniowego Gminy Parchowo lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, Przewodniczący Rady A. Strojk - Projekt uchwały został przesłany z zaproszeniem na posiedzenie Komisji. Wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt. Przewodniczący Rady A. Strojk przedstawił projekt uchwały. Czy są pytania do w/w projektu. Pytań nie wniesiono. Poddał pod głosowanie : PowyŜsza uchwała została przyjęta 9 głosami i otrzymała Nr XX/125/2008, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 3/ przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata , Przewodniczący Rady A. Strojk - Projekt uchwały został przesłany z zaproszeniem na posiedzenie Komisji. Wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt.

4 Pani Barbara Lewińska Kierownika GOPS przedstawiła projekt uchwały. PowyŜszy program słuŝyć będzie pomocą rodzinie i dzieciom w rodzinach patologicznych. Przewodniczący Rady A. Strojk - Czy są pytania do w/w projektu. K. Lipski czy ta uchwała nie powinna być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. M. Lichoś nie, nie jest to prawo miejscowe. Przewodniczący Rady A. Strojk poddał pod głosowanie : PowyŜsza uchwała została przyjęta 9 głosami i otrzymała Nr XX/126/2008, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 4/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Parchowo a Stowarzyszeniem Pomorskie Dziedzictwo. Przewodniczący Rady A. Strojk - Projekt uchwały został przesłany z zaproszeniem na posiedzenie Komisji Rady. Komisja Rewizyjna i Społeczna pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt. Natomiast Komisja Gospodarczo BudŜetowa negatywnie zaopiniowała. Przedstawił projekt uchwały, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. J. śmuda Trzebiatowski będziemy współpracować z stowarzyszeniem LOT Kaszuby Bytowskie. Nasz projekt ma zapełnić białą plamę na mapie województwa pomorskiego. Następnie przekazał wycinki ze studium opracowywanego na potrzeby tego projektu, stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Będą remontowane odcinki dróg dojazdowych do kurhanów, które będą łączyły z ścieŝkami rowerowymi. Szkolenia będą prowadzone przez nauczycieli, pracowników urzędu gminy, właścicieli gospodarstw agroturystycznych. KaŜda gmina otrzyma 84,5 tyś. zł. na promocję. Przy wkładzie gminy 127 tyś. zł otrzyma 5 mln zł. Obecnie kaŝda gmina ma wpłacić 3.500,- zł na opracowanie studium. Wniosek z uchwałami o przystąpieniu do stowarzyszenia musi być złoŝony do 17 lipca br. T. Majkowski co moŝna zrobić za 5.000,- zł na 1 km drogi gruntowej. J. śmuda Trzebiatowski nie jest specjalistą od dróg i nie sporządzał tego wyliczenia. Drogi maja być przejezdne, a kurhany są w lasach. T. Majkowski czy będą prowadzone badania archeologiczne na naszym terenie. J. śmuda Trzebiatowski będzie archeolog w piątek i zostanie sprawdzony teren gminy Parchowo. K. Lipski jednego archeologa zamknęli. J. śmuda Trzebiatowski dokonywał wykopalisk na placu garncarskim w Bytowie i zginęły rzeczy. Przy dokonywaniu odkryć będą sporządzane sprawozdania. W Komisji nadzorującej będzie jeden pracownik urzędu. W

5 gminie, gdzie będzie realizowany projekt zostanie powołany zespół nadzorujący i radni maja wpływ na sposób jego wykonania. W. Kinowski jest wykazana droga Sylczno Grabowo, która jest w fatalnym stanie. Dany odcinek nie moŝe być realizowany przez kilka źródeł i ujęty w kilku wnioskach. J. śmuda Trzebiatowski najwaŝniejsza jest kasa, jaką gmina otrzyma. T. Majkowski czy u nas będą takie kurhany jak w Węsiorach. J. śmuda Trzebiatowski to zaleŝy od badań archeologicznych. Realizacja wniosków i wydatkowanie środków moŝe być sprawdzana do 5 lat. T. Majkowski promocja w LOT Kaszuby Bytowskie jest pewniejsza. J. śmuda Trzebiatowski- otrzymacie 84,5 tyś. zł na promocję i z tych środków moŝna wykonać foldery. Na dzień dzisiejszy to gmina ma wpłacić zł, a 127 tyś. zł w okresie późniejszym. A. Kubiak jakie będą konsekwencje, jak gmina nie wpłaci tych 127 tyś. zł. Nie będzie miała środków lub zrezygnuje z uczestniczenia w tym stowarzyszeniu. J. śmuda Trzebiatowski gmina jak przystąpi, to nie moŝe się wycofać. A. Kubiak kto pokrywa sporządzanie studium i kto to opracowuje. J. śmuda Trzebiatowski opracowuje firma byłego wójta z Kobylnicy, a otrzymają środki po przekazaniu środków przez gminy. Tak jest określone w umowie. Wiaty postojowe będzie wykonywała firma DANMAR z WieŜycy. A. Kubiak jest ustalona lista priorytetów, czy ten wniosek jest na tej liście. Na wnioski priorytetowe są zagwarantowane środki. J. śmuda Trzebiatowski prosi o 10 minutowa przerwę w celu skontaktowania się z koordynatorem i sprawę wyjaśnić. Przewodniczący Rady A. Strojk ogłosił przerwę w obradach od godz. 13:30 13:40. J. śmuda Trzebiatowski nie mógł się skontaktować z koordynatorem, nie ma czynnego telefonu komórkowego. T. Majkowski czy nie nakręcimy sobie bata z remontami dróg. Nie są ujęte wszystkie kurhany. A. Strojk złoŝył wniosek o nie podejmowania na dzisiejszej sesji powyŝszej uchwały. Za mało informacji. Poddał pod głosowanie : PowyŜsza uchwała nie została podjęta. Za mało informacji o tym programie. 5/ przystąpienia Gminy Parchowo do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Przewodniczący Rady A. Strojk -Projekt uchwały został przesłany z zaproszeniem na posiedzenie Komisji Rady. Komisja Rewizyjna i Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt. Natomiast Komisja

6 Gospodarczo BudŜetowa wstrzymała się od wydania opinii. Przedstawił projekt uchwały. Wójt pomysłodawcą utworzenia tego stowarzyszenia jest Wójt Gminy Kobylnica. Celem tego stowarzyszenia to jest wykorzystywanie wszelkiej energii odnawialnej (solary, ogrzewanie na biogaz i wiatraki). B. Hnatiuk wiatraki szkodzą ptakom. Wójt stowarzyszenia ornitologiczne szkodzą gminom. Powinniśmy przystąpić do tego stowarzyszenia. Będziemy mieli bezpośredni dostęp do informacji i inwestorów zagranicznych. Składki członkowskie nie są określone, maja być minimalne, na materiały i ekspertów. W. Gliszczyński nie ma problemu z postawieniem wiatraku, ale z zbyciem tej energii. ENERGA nie chce kupować. A. Strojk mało wiemy o tym stowarzyszeniu. T. Majkowski wchodzą do tego stowarzyszenia, gdzie stawiane są wiatraki. W. Gliszczyński nie chodzi tylko o wiatraki, ale równieŝ o solary. Wykorzystanie energii słonecznej. Wójt uczestnicząc w tym stowarzyszeniu będziemy mieli moŝliwość korzystania z wiedzy i dofinansowania na urządzenia energii odnawialnej. A. Strojk wnioskuje o odrzucenie tej uchwały. T. Majkowski Ŝeby nie było, tak jak z Stowarzyszeniem Euroregion Bałtyk. Jak pisaliśmy wniosek, to był rozpatrzony odmownie. Za daleko od Bałtyku. Jesteśmy przeciw wiatrakom. Nie chcemy, aby ptaki nas omijały. Przewodniczący Rady A. Strojk poddał pod głosowanie wniosek o odrzucenie tego projektu uchwały: PowyŜsza uchwała została odrzucona, stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 6/ przystąpienia Gminy Parchowo do Lokalnej Organizacji Turystycznej Kaszuby Bytowskie Przewodniczący Rady A. Strojk - Projekt uchwały został przesłany z zaproszeniem na posiedzenie Komisji Rady. Komisja Gospodarczo BudŜetowa i Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt. Natomiast Komisja Rewizyjna wstrzymała się od wydania opinii. Przedstawił projekt uchwały. A. Tenderenda zwrócił się do radnych o przystąpienie do tego stowarzyszenia. Bez wsparcia gmin cięŝko będzie się pracowało. Mają zawarte porozumienie z Stowarzyszeniem Dorzecza Rzeki Słupi i Stowarzyszeniem Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Maja szereg pomysłów do zrealizowania w celu promowania regionu. Stowarzyszenie jest od pół roku i w tym czasie juŝ zrobili: - przeszkolili 20 osób w branŝy turystycznej,

7 - wykonano stronę internetową (informacje ogólne, gdzie spotkania). Głównie działa strona robocza. Zostanie załoŝony poradnik interaktywny, kalendarz imprez i spotkań, - przeprowadzili inwentaryzację wszystkich miejsc noclegowych na terenie powiatu, - została przeprowadzona kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych, - inwentaryzacja kuchni kaszubskiej. Rzeka Słupia jest perełką regionu, trzeba się nią chwalić. Chcą urządzić Pole Biwakowe w Bylinie, na miejscu, gdzie stał juŝ rozebrany budynek elektrowni. Na Szlaku Papieskim, są kamienie upamiętniające pobyt PapieŜa Jana Pawła II, ale brak jest miejsca na postój. Są przeprowadzone wstępne konsultacje z p. Bogusławem Wołoszańskim o uŝyczenie głosu do filmu promującego powiat bytowski. Przygotowywany jest dla gospodarstw agroturystycznych szlak rowerowo samochodowy śladem przydroŝnych kapliczek oraz Pętla Kaszubska po zwiniętych torach. Trasy rowerowe na około 500 km. W Soszycy brakuje miejsc noclegowych i miejsca na odpoczynek pola biwakowego. Osoba obsługująca teren sprzedaje za drobna opłatą opał i dba o estetykę. Do chwili obecnej nie pozyskali Ŝadnych środków z zewnątrz, pracują społecznie. Promują powiat i zarezerwowali domenę Kaszuby Bytowskie w trzech językach, polski, niemiecki i angielski. A. Strojk ile ma wynosić składka od naszej gminy. A. Tenderenda składka wynosi 1 zł od mieszkańca, wg stanu ludności na koniec grudnia roku poprzedniego. T. Majkowski to stowarzyszenie ma większą siłę przebicia niŝ indywidualny rolnik. Podpowiadają, co naleŝy zrobić, Ŝeby pozyskać turystów. A. Tenderenda ceny w gospodarstwach agroturystycznych nie mogą być zbyt niskie, ale wyposaŝenie dobre: w rowery, kajaki, kijki do chodzenia. Rozszerzyć bazę noclegową. Na miejscach postojowych nad rzeką Słupią przygotować takie miejsca jak w Jamnie. Reklamować i sprzedawać produkty spoŝywcze bezpośrednio od rolników. T. Majkowski jak jest czysto, to więcej jest ludzi. Wójt podziękował za obszerne przedstawienie informacji o tym stowarzyszeniu. Tak zachowują się pasjonaci. Jest zaraŝony tą ideą. Przewodniczący Rady A. Strojk poddał pod głosowanie : PowyŜsza uchwała została przyjęta 9 głosami i otrzymała Nr XX/127/2008, stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 7/ zmiany budŝetu Gminy na 2008 rok,

8 Przewodniczący Rady A. Strojk - Projekt uchwały został przekazany na posiedzeniu Komisji Rady. Wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały powyŝszy projekt. Pani Barbara Chylewska Inspektor przedstawiła projekt uchwały i wyjaśniła, Ŝe wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na: - zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, pługiem, równiarką i przyczepą, - zakup zagęszczarki do prac przy budowach chodników i dróg, - zakup wiaty przystankowej, - zakup serwera zabezpieczeń sieci oraz serwera bazowo danowego do elektronicznego obiegu dokumentów dla Urzędu Gminy, - zakup oleju opałowego dla świetlic w Gołczewie i śukówku, - dofinansowania na boisko wielofunkcyjne. Przewodniczący Rady A. Strojk - Czy są pytania do w/w projektu. Pytań nie wniesiono. Poddał pod głosowanie : PowyŜsza uchwała została przyjęta 9 głosami i otrzymała Nr XX/128/2008, stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Wójt sprawa wylewania wód została przekazana do Starostwa Powiatowego w Bytowie. Nie będzie moŝna tworzyć świetlic środowiskowych, bo w nich nie będzie moŝna organizować imprez z alkoholem. Interpelacja w sprawie załatania dziur na ul. Tartacznej i Leśnej będzie wykonane przed następną sesją. Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania. E. Piankowski czy będzie odsłonięty trójkąt przy drodze powiatowej w Jamnie. Z. Wałdowski była przeprowadzona rozmowa z p. Czesławem Jereczek, aby przestawił ogrodzenie. Do chwili obecne nie jest przestawione i zostanie przesłany wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie o odsłonięcie tego trójkąta.\ A. Daszkowska są opracowane dwa plany odnowy miejscowości Sylczno. W pierwszym najwaŝniejszym zadaniem jest budowa nowej sali, a w drugim remont istniejącej starej szkoły. Radni powinni się dzisiaj wypowiedzieć, który plan odnowy zostanie przyjęty. Wójt - sprawa planów odnowy miejscowości będzie omawiana na spotkaniu z p. B. Burzyńską w dniu 8 lipca br. w GOK. Zostali zaproszeniu sołtysi z radami soleckimi oraz radni.

9 A. Daszkowska plan jest opracowany, a teraz mówi się, Ŝe moŝe nie być przyjęty do realizacji. Wszystko zaleŝy od tego spotkania. W naszym sołectwie nic się nie robi. Powinien być wybrany plan z naszego sołectwa, ten najlepszy. Droga Sylczno Grabowo nie jest naprawiona. Tablice informacyjne nie zostały wykonane. Krzewy przy drodze Nakla Sylczno nie zostały wycięte. Rynny zostały wyczyszczone, a pan co czyścił, mówił, Ŝe powinnam sama czyścić. Zajmuję tylko część budynku, a rynny są wysoko. Dlatego nie mogłam sama wyczyścić. Ma pretensje do radnych, Ŝe nie przyjęli planu odnowy. Chce poznać opinię radnych, czy zadanie w Sylcznie będzie realizowane. Jak nie moŝe być realizowany, to będzie zmuszona do rezygnacji z funkcji sołtysa. Wójt Zarząd Dróg Powiatowych poinformował, Ŝe krzewy z poboczy dróg zostaną usunięte w okresie jesiennym. Rozumiem Pani rozgoryczenie, ale trzeba zwolać kolejne zebranie wiejskie i ostatecznie ustalić, który plan jest przyjęty przez sołectwo. W. Kinowski rada jest za tym, Ŝe nie musimy sprzedawać szkoły, aby budować salę wiejską. M. Jakubek wszystkie sołectwa opracowywały plany i teŝ nie wiemy czy będą realizowane, jak tylko gmina moŝe jeden wniosek o dofinansowanie złoŝyć do PROW. T. Majkowski plan odnowy jest furtką do złoŝenia wniosku do PROW. MoŜe było błędem, Ŝe wszystkie sołectwa przygotowywały plany odnowy wsi. Wójt opracowane plany są potrzebne. Wiemy jakie prace są do zrealizowania na terenie gminy. A. Daszkowska zwróciła się z pretensją o nie wykoszenie trawy wokół budynku starej szkoły, gdyŝ zepsuła się jej kosiarka. Z. Wałdowski tereny uŝytkowane przez osoby prywatne są wykaszane przez te osoby, a na terenach gminnych będą koszone na bieŝąco. A. Daszkowska w innych sołectwach koszą pracownicy urzędu. Wójt w pozostałych sołectwach sołtysi mieszkają w prywatnych budynkach i sami dbają o swój teren. Obecnie ogłaszamy przetarg na bezgotówkowe korzystanie z stawów p.poŝ. W zamian dbaliby o staw, ogrodzenie i obejście wokół i udostępniali dla jednostki OSP na akcję ratowniczą. Najlepiej, Ŝeby zgłosił się straŝak. E. Piankowski trzeba postawić tablicę informacyjną, gdzie stoi Grill w Jamnie. M. Jakubek A. Głodowski i Błaszkowski czyścili przepust, ale do wymiany są kręgi, sypią się. A.Strojk jest pęknięty słup elektryczny na ul. Kwiatowej, zagraŝa mieszkańcom.

10 T Majkowski wykonali częściowo oczyszczenia kanalizacji odwodnieniowej. NaleŜało by wyczyścić do końca. Potrzeba jest równieŝ wyczyszczenie rowu odprowadzającego wodę od stawu p.poŝ. Został uporządkowany plac koło Ośrodka Zdrowia. Drzewa zostały ścięte i moŝna je sprzedać firmom produkującym trumny. Co Kierownik ośrodka chce zrobić w budynku. Wójt Kierownik ośrodka zostanie zaproszony na posiedzenie Komisji Społecznej Rady, aby przedstawił zamierzenia, w jaki sposób chce dalej funkcjonować. T. Majkowski do ośrodka trudno dostać się osobom niepełnosprawnym i na wózkach inwalidzkich. MoŜna zrobić wjazd od drugiej strony, gdzie zostały wycięte topole. A. Daszkowska krzewy na drodze Nakla Sylczno będą wycięte w okresie jesiennym, a co z dziurami na poboczu tej drogi. Wójt pobocze będzie uporządkowane w okresie jesiennym. A. Kurkowski co się dzieje z p. Markiem Sildatk. Wójt jest na zwolnieniu lekarskim do 30 czerwca 2008 roku. P. Szkoła naleŝy postawić kosze na śmieci w śukówku i Soszycy. W Bylinie jest kamień na szlaku papieskim. Trzeba go opisać i ogrodzić. Rolnik pędzi krowy w pobliŝu tego kamienia i są zanieczyszczenia. W. Gliszczyński jak jest posprzątane, to nie śmiecą. Jak jest kupka śmieci, to dokładają. Wójt podziękował straŝakom za zaangaŝowanie i współpracę. MłodzieŜowe druŝyny z jednostek OSP gminy Parchowo zajęły druŝynowo 1 miejsce w eliminacjach powiatowych i będą reprezentować powiat bytowski na eliminacjach wojewódzkich. Sekcja modelarska z GOK w Parchowie zajęła drugie miejsce na zawodach w Poznaniu. Liczy się w Polsce. T. Majkowski przed eliminacjami wojewódzkimi trzeba zakupić jednakowy ubiór dla jednej druŝyny. W. Kinowski z jednostki OSP Nakla wystartowały trzy druŝyny młodzieŝowe, dlatego nie mieli jednakowych strojów. Ad. 11. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady A. Strojk - w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął sesję Rady Gminy o godz. 15:05. Protokołowała: ElŜbieta Treder Przewodniczył: Andrzej Strojk

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015. posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, z dnia 19 lutego 2015 roku

PROTOKÓŁ NR 2/2015. posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, z dnia 19 lutego 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli: PROTOKÓŁ NR 2/2015 posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, z dnia 19 lutego 2015 roku 1. Bazylewski Krzysztof, Przewodniczący Komisji 2. Derehajło Teresa, członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r.

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. z sesji Rady Gminy Dobromierz odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, pod przewodnictwem Aleksandry Luks przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r.

Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r. Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie.

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Ponadto udział wzięli: -----------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011

Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011 SE-PO.002.6.2011 Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011 obecni stan radnych 21 obecnych - 20 Skład Rady Miejskiej: 1. Zofia Bazańska - obecna 2. Krystian Dąbrowski - obecny 3. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA

REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA Lp. Data zgłoszenia, interpelacji wniosku 1. 29 grudnia 2010 roku Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo