REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs ), a także warunki głosowania w pierwszej turze Konkursu (dalej Głosowanie ) Głosowanie związane jest z wyborem przez głosujących, spośród wszystkich prac zgłoszonych w Konkursie, 50 najlepszych projektów karty debetowej z których, na zasadach określonych w Regulaminie, zostanie następnie wyłoniony zwycięzca Organizatorem Konkursu i Głosowania (dalej Organizator ) jest Blueberry Group sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 8A, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym: PLN, w całości wpłaconym, działająca na zlecenie T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00 PLN, w całości wpłaconym (dalej T-Mobile ) Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121) Głosowanie i Konkurs są organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej (dalej Strona ) Głosowanie i Konkurs nie są grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z dnia 30 listopada 2009 r. z późn. zm.) Przystąpienie do Głosowania i Konkursu jest całkowicie dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez osobę uczestniczącą w głosowaniu (dalej Głosujący ) oraz osobę uczestniczącą w Konkursie (dalej Uczestnik ) Regulaminu. Głosujący i Uczestnik zobowiązują się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Głosowaniu i Konkursie Konkurs rozpocznie się w dniu 18 czerwca 2015 roku o godzinie 18:00, i trwa do dnia 12 września, tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Przesłanie prac konkursowych w sposób określony w Regulaminie możliwe jest od dnia 18 czerwca 2015 roku od godziny 18:00 do dnia 31 lipca 2015 roku do godziny 23: Uczestnik Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w dniu rozpoczęcia Konkursu jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2. poniżej W Konkursie nie mogą wziąć udziału: pracownicy T-Mobile oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z T- Mobile;

2 pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Organizatorem; pracownicy Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38d, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym: zł (opłacony w całości, dalej Alior Bank ) oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Alior Bank; małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w pkt ; i powyżej W przypadku gdy laureatem Konkursu zostanie osoba, która nie mogła zostać Uczestnikiem z jakichkolwiek przyczyn, traci ona prawo do nagrody. W przypadku, gdy po wydaniu nagrody okaże się, że osoba, która ją otrzymała, z jakichkolwiek przyczyn nie mogła być Uczestnikiem, Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od niej zwrotu nagrody lub równowartości przyznanej nagrody. 3. Zasady Konkursu W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności: Zapoznać się z Regulaminem umieszonym na Stronie Zalogować się na Stronie za pomocą Facebooka lub po założeniu na niej konta za pomocą adresu oraz hasła, podając wymagane na etapie rejestracji dane Umieścić (wgrać) swoją pracę (zdjęcie) w formacie.jpg lub.png i nieprzekraczającą wagi 4 MB, pokazującą projekt przedniej i tylnej strony karty debetowej, która miałaby być wprowadzona na rynek przez T-Mobile / Alior Bank, za pośrednictwem aplikacji konkursowej umieszczonej na Stronie [dalej Zadanie (Konkursowe) ] Wgranie przez Uczestnika Zadania Konkursowego za pośrednictwem aplikacji konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i chęcią wzięcia udziału w Konkursie Publikacja Zadania Konkursowego w galerii konkursowej (www.zaprojektujkarte.pl/galeria, dalej Galeria ) następuje po jego zatwierdzeniu przez moderatora, nie później jednak niż 72h od momentu dodania (wgrania) tego Zadania przez Uczestnika. 3.4 W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może dodać maksymalnie 3 Zadania Konkursowe. 3.5 Zadania Konkursowe nie mogą zawierać: a) wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem; b) treści reklamowych dotyczących innych niż T-Mobile bądź Alior Bank podmiotów; c) treści naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. Zadania Konkursowe zawierające treści wskazane w ppkt od a do c będą usuwane przez Organizatora niezwłocznie po powzięciu informacji w tym zakresie. 4. Pierwszy etap Konkursu. Udział w Głosowaniu Pierwszym etapem Konkursu jest wstępna selekcja Zadań Konkursowych, która odbywa się na podstawie Głosowania przez pełnoletnich Głosujących, po uprzednim zalogowaniu się do utworzonego na Stronie konta za pośrednictwem loginu i hasła, przy czym każda z takich osób może oddać z danego konta maksymalnie jeden głos w ciągu danego dnia (od godziny 00:00 do 23:59 danego dnia) na każde z umieszczonych w Galerii Zadań Konkursowych.

3 Głosy można oddawać od dnia 18 czerwca 2015 do dnia 31 lipca Na tej podstawie zostanie wyłonionych 50 (słownie: pięćdziesiąt) Zadań Konkursowych, które uzyskały największą liczbę głosów (dalej Lista ). Z puli tej wyłonieni zostaną następnie zwycięzcy Konkursu (dalej,,zwycięzcy ) W przypadku uzyskania przez Zadania Konkursowe takiej samej liczby głosów od Głosujących, o kolejności na Liście decyduje data dodania Zadania (pierwszeństwo uzyskuje Zadanie, którego data dodania do Galerii jest wcześniejsza) Informacje o wyniku Głosowania podawane będą na portalu społecznościowym Facebook na fanpage u https://www.facebook.com/tmobilebankowepl (dalej Fanpage ) w dniach sierpnia Głosy, które zostaną po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, nie będą brane pod uwagę przy ogłaszaniu wyniku Głosowania. 5. Drugi etap konkursu. Nagrody Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej Komisja ), w skład której wejdą Michał Łojewski, Filip Berendt, Maciej Samcik, Wojciech Kwaśniewski oraz Katarzyna Stelmach nie później niż w ciągu 3 tygodni po zakończeniu przesyłania Zadań Konkursowych, spośród wszystkich Zadań, które pojawiły się na Liście. Komisja dokonuje oceny Zadania Konkursowego w oparciu o następujące kryteria: zgodność z tematem Konkursu; kreatywność; pomysłowość; estetyka. 5.2 Komisja wybierze 3 (słownie: trzy) najciekawsze Zadania Konkursowe, którym przyznane zostaną następujące nagrody: miejsce: nagroda pieniężna o wartości 5000 złotych brutto oraz możliwość wdrożenia projektu karty do produkcji miejsce: nagroda pieniężna o wartości 3000 złotych brutto; miejsce: nagroda pieniężna o wartości 1000 złotych brutto Niezależnie od nagród przyznawanych przez Komisję, przyznana będzie dodatkowa nagroda publiczności, którą otrzyma Zadanie Konkursowe, które uzyskało największą liczbę głosów Głosujących, zgodnie z ustępem 4.1. Regulaminu. Nagrodą publiczności jest nagroda pieniężna o wartości 500 złotych brutto Do każdej nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie pobrana przez Organizatora jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora Istnieje możliwość zdobycia więcej niż jednej nagrody przez jednego Uczestnika. 6. Odbiór nagród 6.1. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na Fanpage u nie później niż do dnia roku. Uczestnicy, którzy wygrają nagrodę w Konkursie, zostaną również poinformowani przez

4 Organizatora o wygranej na podany podczas rejestracji w ciągu 5 dni roboczych po opublikowaniu informacji na Facebooku Laureaci, w celu odbioru nagrody, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej drogą elektroniczną, zobowiązani są przesłać do Organizatora dane osobowe w celu przesłania nagrody, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres , numer telefonu kontaktowego, a także przedstawić pliki źródłowe Zadania Konkursowego oraz źródła grafik użytych przez Uczestnika. Dodatkowo, osoba, która otrzyma nagrodę, o której mowa w ustępie Regulaminu, powinna odesłać pocztą, na adres Organizatora, oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do stworzonego projektu / Zadania Konkursowego (wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, dalej Oświadczenie ), przy czym dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu wystarczające jest, by Oświadczenie zostało wysłane do Organizatora w tym terminie (decyduje data stempla pocztowego). Warunkiem odbioru nagrody, o której mowa w ust i ust powyżej jest przedstawienie wszystkich wymaganych niniejszym ustępem danych i dokumentów Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu / Zadania Konkursowego na Organizatora, Alior Bank oraz T-Mobile następuje w momencie otrzymania podpisanego Oświadczenia przez Organizatora Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wszystkich danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. za pośrednictwem usługi Western Union W przypadku, gdy (i) informacja o przyznaniu nagrody nie dotrze do laureatów w czasie określonym w Regulaminie w związku z brakiem możliwości kontaktu z laureatami lub z innych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora albo (ii) laureat nie prześle Organizatorowi danych i dokumentów wskazanych w ust powyżej w wyznaczonym terminie, dany laureat traci prawo do nagrody i nie jest uprawniony do żadnego ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu W przypadku, gdy z przyczyn przewidzianych Regulaminem laureat nie otrzyma nagrody, nagroda ta zostaje w dyspozycji Organizatora, a Organizator nie jest zobowiązany do jej przekazania innym Uczestnikom Wygrane nagrody nie podlegają wymianie. 7. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Zadań Konkursowych, a w szczególności: że prawa do nich nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zdjęcia i grafiki użyte w Zadaniu Konkursowym oraz samo Zadanie Konkursowe nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zadania Konkursowego Zwycięzcy, w szczególności w celu dostosowania tego Zadania do wymogów brandbooka marki T-Mobile, T- Mobile Usługi Bankowe, MasterCard oraz wymogów drukarskich W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi, T-Mobile lub Alior Bank na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku i korzystania z innych materiałów, w związku z korzystaniem przez Organizatora, T-Mobile lub Alior Bank z tych elementów zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy zobowiązują się niezwłocznie zwolnić Organizatora, T-Mobile oraz Alior Bank ze wszelkich roszczeń, wstąpić do postępowań

5 prowadzonych wobec tych podmiotów w ich miejsce, a także zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród Administratorem danych osobowych jest T-Mobile. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie T-Mobile, w tym Organizatorowi, wyłącznie w związku z Konkursem Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 8. Postępowanie reklamacyjne 8.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji drogą pisemną lub elektroniczną w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora podany w ustępie 1.3. Regulaminu (w przypadku formy pisemnej), a w przypadku formy elektronicznej: 8.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia , listem poleconym lub w formie elektronicznej - w zależności od formy złożonej reklamacji. Decyzja co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 9. Postanowienia końcowe 9.1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika, jak również opinia Komisji oraz osób odwiedzających Stronę i na niej głosujące W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd.

6 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH do Konkursu na projekt karty debetowej dla T-Mobile Usługi Bankowe Ja, niżej podpisany/a, zamieszkały/zamieszkałą w , legitymujący się dowodem osobistym nr..., PESEL.. oświadczam że: 1) Jestem autorem i twórcą wgranego przeze mnie na stronę internetową (dalej: Strona ) projektu karty debetowej, który uzyskał pierwsze miejsce w konkursie Zaprojektuj Kartę (dalej: Dzieło, Konkurs ) organizowanego przez Blueberry Group sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 8A, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym: PLN, wpłaconym w całości (dalej: Organizator ), działającą na zlecenie T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00 PLN, w całości wpłaconym (dalej: T-Mobile ). 2) Przysługują mi, w sposób nieograniczony, wszelkie prawa do Dzieła w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Dzieła. 3) Dzieło zostało stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia złożenia niniejszego oświadczenia jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia całości przysługujących mi praw do Dzieła na Organizatora, T-Mobile oraz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38d, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym: zł (opłacony w całości) (dalej: Alior Bank ). 4) Dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora, T-Mobile lub Alior Bank na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła. 5) Według mojej najlepszej wiedzy, Dzieło lub jego część nie znajdują się w posiadaniu osób trzecich i nie istnieje ryzyko jego wydania, w jakiejkolwiek formie, bez zgody Organizatora, T- Mobile lub Alior Bank.

7 6) Z dniem otrzymania niniejszego oświadczenia przez Organizatora, w zamian za nagrodę przewidzianą regulaminem Konkursu ( Regulamin ), przenoszę na Organizatora, T-Mobile oraz Alior Bank majątkowe prawa autorskie o którym mowa w pkt. 1, w zakresie wszystkich znanych w chwili podpisania oświadczenia pól eksploatacji, a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, takich jak: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Niezależnie od powyższego, w celu doprecyzowania zakresu przenoszonych praw, Organizator, T-Mobile oraz Alior Bank będą uprawnione do wykorzystania Dzieła w taki sposób, w jaki uznają to za konieczne i niezbędne, w toku projektowania nowej karty debetowej T-Mobile Usługi Bankowe, a następnie do wprowadzenia takiej karty debetowej do obrotu. 7) Organizator, T-Mobile oraz Alior Bank może według własnego uznania dokonywać modyfikacji lub poprawek dzieła nabytego na mocy niniejszego oświadczenia. 8) Zrzekam się prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 9) Wszelkie przekazane przeze mnie Organizatorowi, T-Mobile oraz Alior Bank pliki źródłowe zawierające projekt karty debetowej stają się ich własnością z chwilą ich przekazania. 10) W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi, T-Mobile lub Alior Bank na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku i korzystania z innych materiałów, w związku z korzystaniem przez Organizatora, T-Mobile lub Alior Bank z tych elementów zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie zwolnić Organizatora, T-Mobile oraz Alior Bank ze wszelkich roszczeń, wstąpić do postępowań prowadzonych wobec tych podmiotów, a także zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych. Miejscowość:., Dnia:.... (czytelny podpis składającego oświadczenie)

8 ZMIANA NR 1 REGULAMINU KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową 1. W Regulaminie Konkursu Zaprojektuj kartę debetową wprowadza się następujące zmiany. 1.1 Ustęp 1.8. otrzymuje następujące brzmienie: Konkurs rozpocznie się w dniu 18 czerwca 2015 roku o godzinie 18:00, i trwa do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Przesłanie prac konkursowych w sposób określony w Regulaminie możliwe jest od dnia 18 czerwca 2015 roku od godziny 18:00 do dnia 31 sierpnia 2015 roku do godziny 23: Ustęp 4.1. otrzymuje następujące brzmienie: Pierwszym etapem Konkursu jest wstępna selekcja Zadań Konkursowych, która odbywa się na podstawie Głosowania przez pełnoletnich Głosujących, po uprzednim zalogowaniu się do utworzonego na Stronie konta za pośrednictwem loginu i hasła, przy czym każda z takich osób może oddać z danego konta maksymalnie jeden głos w ciągu danego dnia (od godziny 00:00 do 23:59 danego dnia) na każde z umieszczonych w Galerii Zadań Konkursowych. Głosy można oddawać od dnia 18 czerwca 2015 do dnia 31 sierpnia Na tej podstawie zostanie wyłonionych 50 (słownie: pięćdziesiąt) Zadań Konkursowych, które uzyskały największą liczbę głosów (dalej Lista ). Z puli tej wyłonieni zostaną następnie zwycięzcy Konkursu (dalej,,zwycięzcy ). 1.3 Ustęp 4.3. otrzymuje następujące brzmienie: Informacje o wyniku Głosowania podawane będą na portalu społecznościowym Facebook na fanpage u https://www.facebook.com/tmobilebankowepl (dalej Fanpage ) w dniach września 2015 roku. 1.4 Ustęp 6.1. otrzymuje następujące brzmienie: Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na Fanpage u nie później niż do dnia roku. Uczestnicy, którzy wygrają nagrodę w Konkursie, zostaną również poinformowani przez Organizatora o wygranej na podany podczas rejestracji w ciągu 5 dni roboczych po opublikowaniu informacji na Facebooku. 1.5 Ustęp 8.3. otrzymuje następujące brzmienie: Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym lub w formie elektronicznej - w zależności od formy złożonej reklamacji. Decyzja co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 2. Zmiany Regulaminu wskazane w niniejszym dokumencie wchodzą w życie w dniu r. 3. Pozostałe postanowienia Regulaminu, niezmieniane niniejszym dokumentem, zostają utrzymane w mocy.

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo