Dęblin rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426"

Transkrypt

1 Dęblin rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI Inspektor wewnętrznej kontroli finansowej Urzędu Miasta w Dęblinie. 2. Personel Kierowniczy kontrolowanej szkoły: - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 Cecylia PAWELEC Podstawa: Uchwała Nr 22/2002 Zarządu Miejskiego w Dęblinie z dnia 30 sierpnia 2002 roku. - Główny Księgowy Zofia PIEŃKOSZ Podstawa: Umowa o pracę z dnia roku na czas nieokreślony. 3. Kontrolę przeprowadzono w dniach od roku do roku. 4. Badaniami kontrolnymi objęto wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej w okresie od roku do roku, do których zaliczono: 4.1 Sprawy organizacyjne 4.2 Gospodarka kasowa 4.3 Wynagrodzenia pracowników 4.4 Gospodarka budżetowa 4.5 Gospodarka materiałowa 4.6 Środki specjalne 5. Ustalenia kontroli Szkoła Podstawowa Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 6 działa na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia roku wydanego przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Dęblinie. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Dęblin. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Lublinie. Szkoła Podstawowa Nr 5 działa również na podstawie STATUTU, który został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 listopada 2000 roku, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty(dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 maja

2 2 L P 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(dz. U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami). Jednocześnie podstawą działalności jest Arkusz Organizacyjny uchwalany i podpisywany na każdy rok szkolny Zatrudnienie w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie PRACOWNICY ROK SZKOLNY ROK SZKOLNY Dyrektor Wicedyrektor 1-3. Nauczyciele - pełnozatrudnieni w szkole pełnozatrudnieni uzupełniający etat w szkole niepełnozatrudnieni Bibliotekarz Wychowawca świetlicy Pedagog szkolny Pracownicy administracji 2 ½ 2 ½ 8. Pracownicy obsługi 7 ½ 7 ½ RAZEM Gospodarka Kasowa Metodą ciągłą skontrolowano raporty kasowe za okres od roku do roku. W trakcie kontroli stwierdzono, że stan początkowy gotówki w kasie, wpływy, wydatki oraz stan końcowy ujmowane były w miesięcznych raportach kasowych mieszczących się w ramach poszczególnych miesięcy sprawozdawczych. Ustalono, że obroty i salda wykazywane w raportach kasowych są zgodne z zapisami księgowymi na koncie KASA. W sumowaniu obrotów i wyliczaniu sald końcowych różnic nie stwierdzono. W raportach kasowych ujmowano wpłaty i wypłaty w oparciu o dokumenty sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zaakceptowane do wypłaty. Raporty były kompletne nie stwierdzono braku dokumentów źródłowych, które stanowiły podstawę dokonywania zapisów. Podczas kontroli przedstawiono instrukcję kasową wprowadzoną do stosowania w Szkole Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/FIN z dnia roku. Zasady gospodarowania środkami pieniężnymi w Szkole powinny być, co roku uregulowane na piśmie przez Dyrektora w wydanym w tym celu zarządzeniu regulującym to zagadnienie. Zatem Dyrektor szkoły powinien opracować szczegółowe zasady regulacji obrotu kasowego wydając w tym celu na piśmie Instrukcję Kasową. Należy dodać, że instrukcja ta jest dokumentem wewnętrznym, opracowywanym we własnym zakresie. W przedstawionej podczas kontroli Instrukcji Kasowej stwierdzono następujące uchybienia: - brak jest określenia terminów przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, - w Instrukcji Kasowej brak jest wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłaty środków z kasy Szkoły.

3 Druki ścisłego zarachowania zostały skontrolowane na podstawie istniejących i funkcjonujących w szkole rejestrów druków ścisłego zarachowania. Stan druków ścisłego zarachowania przedstawia się następująco: 1) czeki gotówkowe 10 sztuk - od numeru do numeru sztuki - Nr sztuka anulowana 2) arkusze spisu z natury za 2002 rok 3) znaczki pocztowe - ewidencja znaczków pocztowych jest prowadzona wg rejestru. Znaczki są zakupywane ze środków budżetowych i ewidencjonowane w książce ilościowo i wartościowo. Stan znaczków wartościowy na dzień kontroli wynosił 38 złotych 45 groszy. 4) Świadectwa szkolne: Szkoła podstawowa - świadectwa MEN II/1/2 20 sztuk - świadectwa MEN II/3/2 9 sztuk - świadectwa MEN II/3 w/z 13 sztuk - świadectwa MEN II/10/2 4 sztuk - świadectwa MEN II/10 w/z 12 sztuk 5) legitymacje szkolne 45 sztuk 6) legitymacje ubezpieczeniowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: - od numeru do numeru dla członków rodziny pracownika 2 sztuki, - od numeru do numeru dla pracowników 5 sztuk sztuka 7) legitymacje uprawniające do ulgowych przejazdów 29 sztuk. 8) karta rowerowa - od numeru do numeru sztuk 9) kwitariusze przychodowe - od numeru do numeru bloczki - od numeru do numeru bloczków Po skontrolowaniu wszystkich druków ścisłego zarachowania stwierdzono, że stan ewidencyjny jest zgodny ze stanem faktycznym Wynagrodzenia pracowników.

4 4 Wynagrodzenia pracowników Szkoły tzn. nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przyznawane oraz naliczane są na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli(dz. U. Nr 74 poz. 667) oraz Regulaminu Wynagradzania nauczycieli. - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego(dz. U. z dnia roku) oraz Regulaminu Wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum Nr 2. Kontroli poddano listy wynagrodzeń za miesiąc wrzesień i październik 2004 roku nauczyciele oraz za miesiąc październik 2004 roku pracowników administracji i obsługi. Wyrywkowej kontroli poddano również teczki akt osobowych nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż: - zgodnie z przepisami 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 ze zmianami) w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz premiowy. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania powinien określać Zakładowy Regulamin Premiowania ustalony przez dyrektora Szkoły. W związku z utratą mocy przepisów, na podstawie, których opracowano w szkole Regulamin Premiowania pracowników administracyjno-obsługowych należy opracować nowy Regulamin Premiowania uwzględniający postanowienia odnoszące się do warunków przyznawania premii i dokumentowania spełnienia przez poszczególnych pracowników tych warunków, - sprawdzono przyznanie i wypłacanie pracownikom administracyjnym Szkoły dodatku kasjerskiego w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Należy zaprzestać wypłacania dodatku kasjerskiego z uwagi na to, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 ze zmianami) nie przewidują możliwości ustalania i wypłacania dodatku kasjerskiego. Wkład pracy pracownika i jego kwalifikacje powinny być uwzględniane przy ustalaniu stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. - na listach wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi stwierdzono potrącenia z wynagrodzenia kwot stanowiących refundację kosztów przesłania przelewu na wynagrodzenia, co jest niezgodne z Kodeksem Pracy Rozdział II art. 84 do art sprawdzono teczki akt osobowych pracowników administracyjno obsługowych oraz nauczycieli Szkoły pod katem kompletności dokumentów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia. Teczki akt osobowych nie zawierają umów o współodpowiedzialności materialnej zawartych z pracownikami, którym powierzono mienie. Należy wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie oraz zawrzeć z nimi powyższe umowy zgodnie z postanowieniami art. 124 do 127 Kodeksu Pracy. - pracownik administracyjny zatrudniony na stanowisku Intendent w XII kategorii zaszeregowania. Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego(dz. U. z dnia roku) stanowisko Intendenta może być zaszeregowane do X kategorii zaszeregowania. Przy ustalaniu wynagrodzenia pracownikom administracyjnym i obsługi

5 5 Szkoły przestrzegać zasad ustalonych w przepisach cytowanego wyżej Rozporządzenia. Kategorię zaszeregowania ustalać zgodnie z tabelą stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników. W wyżej wymienionym przypadku należy ustalić właściwą kategorię zaszeregowania, pamiętając, iż zmiana warunków płacy, polegająca na zmianie kategorii osobistego zaszeregowania, niepowodująca obniżenia wynagrodzenia, nie wymaga wypowiedzenia, o którym mowa w przepisach art. 42 ustawy z dnia Kodeks Pracy(tekst jednolity: Dz. U. z 1998 roku, Nr 21 poz. 94 z poźn. zmianami). W teczce akt osobowych wyżej wymienionego pracownika brak jest obowiązków z zakresu pracy intendenta. Powyższe uwagi uzupełniono podczas kontroli. - pracownik obsługi zatrudniony na stanowisku kucharz w IV kategorii zaszeregowania. Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego(dz. U. z dnia roku) stanowisko kucharza może być zaszeregowane minimalnie od V kategorii zaszeregowania. Przy ustalaniu wynagrodzenia pracownikom administracyjnym i obsługi Szkoły przestrzegać zasad ustalonych w przepisach cytowanego wyżej Rozporządzenia. Kategorię zaszeregowania ustalać zgodnie z tabelą stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników. W wyżej wymienionym przypadku należy ustalić właściwą kategorię zaszeregowania, pamiętając, iż zmiana warunków płacy, polegająca na zmianie kategorii osobistego zaszeregowania, niepowodująca obniżenia wynagrodzenia, nie wymaga wypowiedzenia, o którym mowa w przepisach art. 42 ustawy z dnia Kodeks Pracy(tekst jednolity: Dz. U. z 1998 roku, Nr 21 poz. 94 z poźn. zmianami). Powyższe uwagi uzupełniono podczas kontroli. - pracownik obsługi zatrudniony na stanowisku kucharz w IV kategorii zaszeregowania. Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego(dz. U. z dnia roku) stanowisko kucharza może być zaszeregowane minimalnie od V kategorii zaszeregowania. Przy ustalaniu wynagrodzenia pracownikom administracyjnym i obsługi Szkoły przestrzegać zasad ustalonych w przepisach cytowanego wyżej Rozporządzenia. Kategorię zaszeregowania ustalać zgodnie z tabelą stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników. W wyżej wymienionym przypadku należy ustalić właściwą kategorię zaszeregowania, pamiętając, iż zmiana warunków płacy, polegająca na zmianie kategorii osobistego zaszeregowania, niepowodująca obniżenia wynagrodzenia, nie wymaga wypowiedzenia, o którym mowa w przepisach art. 42 ustawy z dnia Kodeks Pracy(tekst jednolity: Dz. U. z 1998 roku, Nr 21 poz. 94 z poźn. zmianami). Powyższe uwagi uzupełniono podczas kontroli. - pracownik obsługi zatrudniony na stanowisku kucharz w IV kategorii zaszeregowania. Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego(dz. U. z dnia roku) stanowisko kucharza może być zaszeregowane minimalnie od V kategorii zaszeregowania. Przy ustalaniu wynagrodzenia pracownikom administracyjnym i obsługi Szkoły przestrzegać zasad ustalonych w przepisach cytowanego wyżej Rozporządzenia. Kategorię zaszeregowania ustalać zgodnie z tabelą stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników. W wyżej wymienionym przypadku należy ustalić właściwą kategorię zaszeregowania, pamiętając, iż zmiana warunków płacy, polegająca na zmianie kategorii osobistego zaszeregowania, nie powodująca obniżenia wynagrodzenia, nie wymaga wypowiedzenia, o

6 6 którym mowa w przepisach art. 42 ustawy z dnia Kodeks Pracy(tekst jednolity: Dz. U. z 1998 roku, Nr 21 poz. 94 z poźn. zmianami). Powyższe uwagi uzupełniono podczas kontroli. - Zawierając umowę o prace Dyrektor Szkoły nie posiada dostatecznej informacji o kategorii zaszeregowania, nazewnictwie stanowiska oraz wartości punktowej wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. - Karty wynagrodzeń prowadzone są na bieżąco. Raz w roku dla każdego pracownika drukowana jest karta wynagrodzenia z programu komputerowego. Jest ona kompletna i spełnia warunki pracowniczej karty wynagrodzenia Gospodarka budżetowa. Przyjęte przez Szkołę zasady rachunkowości określane również polityką rachunkowości stanowią wybrane i stosowane przez Szkołę odpowiednie do jej działalności rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy o rachunkowości i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Przyjęte zasady rachunkowości powinny zapewnić rzetelne i jasne ujęcie w księgach rachunkowych informacji dotyczących sytuacji majątkowo-finansowej jednostki budżetowej, a w konsekwencji zaprezentowanie tych danych w sporządzanych sprawozdaniach finansowych. Informacje te muszą być wiarygodne gdyż są one przydatne do podejmowania decyzji przez różne grupy odbiorców(np. dyrektor Szkoły). Przyjęte w dokumentacji zasady rachunkowości winny być zmieniane i dostosowywane do zmian zachodzących w Szkole oraz w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Odpowiedzialność za opracowanie i aktualizację tej dokumentacji spoczywa na dyrektorze Szkoły, zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości, przy czym odpowiedzialność ta dotyczy również odpowiedniej jakości tej dokumentacji. W trakcie kontroli przedstawiono: - Zarządzenie Nr 2/2003 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia roku w sprawie ustalenia przyjętych w Szkole Podstawowej Nr 5 zasad rachunkowości, Przedstawione Zarządzenia są nieadekwatne w stosunku do gospodarki finansowej Szkoły. Należy na nowo opracować w sposób kompletny i wyczerpujący oraz wdrożyć dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, w której w szczególności należy zawrzeć uregulowania dotyczące: - określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, - metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru, - sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym, co najmniej: * zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej, * wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesie przetwarzania danych, * opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera opisu programu informatycznego, zawierającego wykaz programów, stosowanych procedur i funkcji w zależności od struktury oprogramowania wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji - systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich

7 7 zapisów. Przy opisywaniu systemu służącego ochronie danych należy postępować zgodnie z rozdziałem VIII art. 71 do art. 76 ustawy o rachunkowości. W Zakładowym Planie Kont należy zawrzeć zasady tworzenia kont analitycznych. Typowym rozwiązaniem w jednostce budżetowej w tym zakresie jest: - prowadzenie analityki do konta 011 środki trwałe w przekroju poszczególnych środków trwałych, - prowadzenie analityki do kont środków pieniężnych(kasa, rachunek bieżący i inne rachunki bankowe), a także do konta 4000 Koszty według rodzajów w przekroju podziałek klasyfikacji budżetowej. Taki sposób prowadzenia ewidencji analitycznej do tych kont syntetycznych jest w jednostkach budżetowych obowiązkowy. - prowadzenie analityki do kont rozrachunkowych w rozbiciu na poszczególnych dostawców i odbiorców bądź poszczególne instytucje(np. rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych). Dyrektor Szkoły ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inna osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W szkole główny księgowy ma powierzone obowiązków związanych z prowadzeniem rachunkowości zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości. - w Szkole Podstawowej Nr 5 jako jednostce budżetowej występuje wiele zagadnień wymagających pisemnych uregulowań. Są to wszelkiego rodzaju instrukcje, które należy załączyć do przyjętej przez Szkołę polityki rachunkowości jako jej elementy. Są to między innymi: * instrukcja inwentaryzacyjna określająca terminy, sposoby i organizację przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole, podział kompetencji w zakresie inwentaryzacji, dokumentację inwentaryzacyjną, tryb powoływania i zasady pracy komisji inwentaryzacyjnych. W szkole Podstawowej Nr 5 podczas trwania kontroli nie przedstawiono wyżej wymienionej instrukcji, * instrukcja kontroli i obiegu dokumentów księgowych zawierająca opis poszczególnych dowodów księgowych stosowanych w jednostce budżetowej(ze szczególnym uwzględnieniem zasad sporządzania wewnętrznych i zastępczych dowodów księgowych), ich obieg oraz zasady poszczególnych rodzajów kontroli dokumentów i wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę dokumentów księgowych, zasady korygowania błędów w dokumentach księgowych oraz zasady archiwizacji. W szkole Podstawowej Nr 5 podczas trwania kontroli nie przedstawiono wyżej wymienionej instrukcji, W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Szkole należy uzupełnić przepisy wewnętrzne o postanowienia dotyczące: - określenia osób upoważnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dowodów księgowych, wraz z wzorami podpisów tych osób. Mogą to być pracownicy, którzy dotychczas dokonywali tej kontroli bez upoważnienia ich w przepisach wewnętrznych lub inni wskazani przez Dyrektora Szkoły. - określenia terminów przekazywania dokumentów księgowych pomiędzy pracownikami odpowiedzialnymi za kontrolę merytoryczna, formalno-rachunkową wykazywanych w nich operacji gospodarczych i ujęcie w księgach rachunkowych. - podczas trwania kontroli przedstawiono Zarządzenie Nr 1/2003 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dęblinie z dnia roku w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie. Powyższe zarządzenie nie jest dostosowane do procesów gospodarczo - finansowych zachodzących w Szkole. zapisy w procedurach w Rozdziale III pkt. 1 dotyczą gromadzenia środków publicznych w Gminie a nie w Szkole, zapisy w procedurach w Rozdziale II dotyczącym wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków

8 8 publicznych w pkt. 2 lit. b przewidują sporządzanie notatki(protokółu) przy wydatkach jednorazowo przekraczających złotych. Podczas kontroli nie stwierdzono powyższych protokołów, w rozdziale IV dotyczącym procedur kontroli finansowej dotyczących wydatkowania środków publicznych pkt. 9 zawiera zapis o szczegółowym obiegu dokumentów, który powinien zostać przedstawiony w Instrukcji Kontroli i Obiegu dokumentów. Podczas kontroli nie przedstawiono powyższej instrukcji, w rozdziale V dotyczącym procedur kontroli finansowej - procesów gospodarowania mieniem w pkt. 1 lit. a funkcjonuje zapis dotyczący sporządzenia protokółu z kontroli kasy, która powinna być przeprowadzona przynajmniej raz w roku. Podczas kontroli nie stwierdzono powyższego protokołu, w rozdziale V dotyczącym procedur kontroli finansowej - procesów gospodarowania mieniem z pkt. 1 lit. c wynika obowiązek kontroli zamykania pomieszczeń szkoły, w których znajdują się środki trwałe. Kontrola powinna być przeprowadzona przynajmniej raz w kwartale i zakończona sporządzeniem protokółu. Podczas trwania kontroli nie przedstawiono do wglądu powyższego protokółu. w rozdziale V dotyczącym procedur kontroli finansowej - procesów gospodarowania mieniem w pkt. 2 lit. b funkcjonuje zapis stanowiący o obowiązku przeprowadzenia przez sekretarza szkoły kontroli oznakowania numerami inwentarzowymi potwierdzonej stosownym protokółem. Podczas kontroli nie stwierdzono powyższego protokołu, w rozdziale V dotyczącym procedur kontroli finansowej - procesów gospodarowania mieniem w pkt. 3 funkcjonuje zapis o obowiązku dokonywania przez Dyrektora szkoły i powołanej komisji oceny wykorzystania majątku Szkoły Podstawowej Nr 5. Powyższa ocena powinna być dokonywana przynajmniej raz w roku i udokumentowana sporządzeniem protokółu z oceny wykorzystania majątku. Podczas kontroli nie stwierdzono powyższego protokołu, Metodą ciągłą skontrolowano dokumenty kasowe i bankowe od dnia roku do dnia roku. Przydzielony dla Szkoły Podstawowej Nr 5 Plan Finansowy przedstawia Załącznik Nr 1 do protokółu. Wykorzystanie planu finansowego w rozbiciu na działy i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do protokółu. Z analizy wykorzystania planu finansowego wynika, że jest on realizowany w ramach posiadanych środków budżetowych oraz nie stwierdzono w toku kontroli przekroczeń planu. W trakcie kontroli dokumentów kasowych i bankowych stwierdzono następujące uwagi: - w księgach rachunkowych na dzień zamknięcia tj roku stan aktywów i pasywów był zgodny w otwartych na 2004 rok obrotowy księgach rachunkowych zgodnie z zasadą ciągłości bilansowej określoną w przepisach art.5 ust. 1 ustawy o rachunkowości, - kontroli poddano terminowość realizacji zobowiązań na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stwierdzono, co następuje: * zgodnie z Deklaracją ZUS DRA za okres rozliczeniowy marzec 2004 roku do dnia roku Szkoła zobowiązana była zapłacić składki w wysokości: - ubezpieczenie społeczne ,60 - ubezpieczenie zdrowotne 8.555,11 - Fundusz Pracy 3.025,37 R A Z E M ,08

9 9 Dnia uregulowano tylko składki w wysokości - ubezpieczenie zdrowotne 8.555,11 - Fundusz Pracy 3.025,37 R A Z E M ,48 Pozostałą kwotę zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to znaczy ,60 uregulowano w dniu roku. Zobowiązanie w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostało zrealizowane po terminie pomimo posiadania przez szkołę środków pieniężnych na koncie bankowym. Saldo wyciągu bankowego z dnia po opłaceniu wszystkich należności wynosiło ,07. Powyższe niezrealizowane w terminie zobowiązanie w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi naruszenie ustawy o finansach publicznych Art. 138 ust.1 pkt.8. Czyn określony w tym przepisie jest wymierzony przeciwko zasadzie jednoczesnego dokonywania wypłat wynagrodzeń przez pracodawcę będącego jednostką sektora finansów publicznych oraz regulowania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłata tych wynagrodzeń. Z wypłatą wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych przepisy prawa rangi ustawowej wiążą obowiązek realizacji różnego rodzaju świadczeń pieniężnych o charakterze publicznoprawnym. Jednostka sektora finansów publicznych, jaką niewątpliwie jest Szkoła dokonując wypłat wynagrodzeń jest zobowiązana do przekazania na wskazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rachunki bankowe kwot składek na ubezpieczenie społeczne po uprzednim obliczeniu wysokości tych składek oraz ich rozliczeniu. Płatnik składek będący jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, działając w formie jednostki budżetowej, zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego, ma obowiązek opłacenia składek za dany miesiąc nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca. Poza tym z wypłatą wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych wiąże się obowiązek tych jednostek opłacenia za osoby pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym składek na Fundusz Pracy. Kolejnym świadczeniem publicznoprawnym związanym z wypłatą wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych jest opłacanie za osoby pozostające w stosunku pracy lub w stosunku służbowym, składek na ubezpieczenie zdrowotne, po uprzednim ich obliczeniu oraz pobraniu z dochodu tych osób. - stwierdzone błędy w zapisach w ewidencji księgowej poprawiać poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo ujemnymi, stosownie do przepisów art.25 ust.1 pkt.2 ustawy o rachunkowości. Zaprzestać dokonywania w księgach rachunkowych zapisów równolegle dodatnich i ujemnych tzw. czerwono-czarnych mając na uwadze przepisy art. 15. ust. 1 ustawy o rachunkowości zgodnie, z którymi przy dokonywaniu zapisów na kontach księgi głównej obowiązuje zasada podwójnego zapisu, - zapisu operacji gospodarczych występujących w Szkole dokonywać na kontach przewidzianych do stosowania w zakładowym planie kont, z zachowaniem porządku systematycznego zapisów, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz zasad funkcjonowania kont określonych przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: * naliczone umorzenie od środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011 Środki trwałe z wyjątkiem gruntów nie podlegających umorzeniu oraz od wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowanych na koncie 020 Wartości niematerialne i prawne i podlegających stopniowemu umorzeniu ujmować na koncie 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych księgi głównej Szkoły,

10 10 * ewidencję pozostałych środków trwałych, wyszczególnionych w 5 ust. 3 tego rozporządzenia, prowadzić na koncie 013 Pozostałe środki trwałe księgi głównej Szkoły. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o wyłączeniu z ewidencji ilościowo-wartościowej niektórych rodzajów lub grup rodzajowych pozostałych środków trwałych o niskiej wartości, ustalając graniczną ich wartość jednostkową w cenie nabycia, zgodnie z zasadą istotności, wyrażoną w przepisach art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Zakres wyłączeń pozostałych środków trwałych z ewidencji na koncie 013 Pozostałe środki trwałe należy określić w zakładowym planie kont, ustalając jednocześnie w procedurach kontroli finansowej Szkoły zasady pozaksięgowej ochrony tego majątku * ewidencję umorzenia pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych(3.500,00) lub, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania, prowadzić na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. - rachunki(pokwitowania)za zakupione znaczki pocztowe brak jest opisu świadczącego o zaewidencjonowaniu w odpowiednim rejestrze druków ścisłego zarachowania 5.6. Gospodarka materiałowa. Ewidencja ilościowo-wartościowa zakupionych materiałów i towarów prowadzona jest w księgach inwentarzowych. W trakcie kontroli przedstawiono księgi inwentarzowe majątku Szkoły(wg poniższego zestawienia) oraz księgę środków trwałych. * Księga inwentarzowa język angielski, język rosyjski, * Księga inwentarzowa środki audiowizualne, * Księga inwentarzowa wychowanie fizyczne, * Księga inwentarzowa chemia, * Księga inwentarzowa technika, * Księga inwentarzowa fizyka, * Księga inwentarzowa matematyka, * Księga inwentarzowa biologia, * Księga inwentarzowa język polski, * Księga inwentarzowa historia, * Księga inwentarzowa - muzyka, * Księga inwentarzowa geografia, * Księga inwentarzowa kuchnia, * Księga inwentarzowa klasa I, * Księga inwentarzowa biblioteka, * Księga inwentarzowa pedagog szkolny, * Księga inwentarzowa świetlica, * Księga inwentarzowa oddział przedszkolny, * Księga inwentarzowa meble. Zgodnie z ustawą z dnia roku o rachunkowości(dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 tekst jednolity ze zmianami.) jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są przeprowadzić inwentaryzację w terminach oraz sposobem zawartym w art. 26 oraz art. 27 powyższej ustawy. W Szkole Podstawowej Nr 5 Dyrektor w sposób prawidłowy, w terminie ustalonym w ustawie o rachunkowości(dz. U. Nr 76 poz. 694 ze zm.) zarządza inwentaryzacje. Ostatnia inwentaryzacja została przeprowadzona w 2002 roku na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 5 z dnia w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie.

11 11 Dnia roku Główna Komisja przedstawiła Dyrektorowi szkoły sprawozdanie z przeprowadzenia oraz zakończenia spisu z natury. Metodą wyrywkową sprawdzono mienie Szkoły. Stwierdzone uwagi: Stan ewidencyjny jak i wartość wyceny powyższych arkuszy została odzwierciedlona w zapisach księgowych oraz księgach inwentarzowych Środki Specjalne Skontrolowano tryb pobierania oraz formę rozliczenia środków pieniężnych pobieranych w formie zaliczki na zakup środków żywnościowych. Zaliczka jest pobierana na początku roku budżetowego na podstawie wniosku o zaliczkę. Rozliczanie środków następuje cyklicznie na podstawie złożonych do kasy rachunków gotówkowych. Powyższa operacja jest wykonywana prawidłowo. W 2005 roku od miesiąca stycznia upoważnionym do pobrania zaliczki jest pracownik zatrudniony na stanowisku intendenta. Zaliczkę pobrano w dniu roku na kwotę 1.000,00. Na dzień kontroli rozliczenie zaliczki przedstawia się następująco: - rachunki 947,20 - pozostałe środki pieniężne 52,80 Stan ewidencyjny zaliczki zgodny z faktycznym Stwierdzone błędy w zapisach w ewidencji księgowej poprawiać poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo ujemnymi, stosownie do przepisów art.25 ust.1 pkt.2 ustawy o rachunkowości. Zaprzestać dokonywania w księgach rachunkowych zapisów równolegle dodatnich i ujemnych tzw. czerwono-czarnych mając na uwadze przepisy art. 15. ust. 1 ustawy o rachunkowości zgodnie, z którymi przy dokonywaniu zapisów na kontach księgi głównej obowiązuje zasada podwójnego zapisu, Karty materiałowe zakupu środków żywności prowadzone są przez pracownika zatrudnionego na stanowisku intendenta. Prowadzone są w sposób pozwalający ustalić stan faktyczny środków żywnościowych zakupywanych na rzecz Szkoły. Należy je uszczegółowić o datę i numer faktury lub rachunku stanowiącego podstawę dokonania zakupu Metodą wyrywkową skontrolowano stan następujących towarów w magazynie: - sól, - smalec, - majeranek, - przyprawa do kurczaka, - margaryna, - kiełbasa. Stan ewidencyjny skontrolowanych towarów był zgodny ze stanem faktycznym. Dyrektor Szkoły Pani Cecylia PAWELEC została poinformowana o przysługującym jej, prawie zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół (z załącznikami) po przeczytaniu, jako zgodny z ustaleniami, podpisano przez zainteresowane strony. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany pocztą do kontrolowanej jednostki. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dęblinie pod pozycją numer 31. Dęblin, dnia 30 czerwiec 2005 roku

12 12... (pieczęć jednostki kontrolowanej) DYREKTOR KONTROLUJĄCY GŁÓWNY KSIĘGOWY...

Dęblin 14.03.2005 rok. do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Dęblinie REGON - 000714410

Dęblin 14.03.2005 rok. do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Dęblinie REGON - 000714410 Dęblin 14.03.2005 rok KW 0914/01/2005 do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Dęblinie REGON - 000714410 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

Dęblin 03.03.2006 rok P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dęblinie REGON 432738530

Dęblin 03.03.2006 rok P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dęblinie REGON 432738530 Dęblin 03.03.2006 rok KW 0914/02/2006 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dęblinie REGON 432738530 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI Inspektor wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Dęblinie

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Dęblinie Dęblin 08.08.2006 rok KW 0914/10/2006 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Dęblinie 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI Inspektor wewnętrznej kontroli finansowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.18.2292.2012 Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Pani Barbara Kasińska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Wrocław, 19 lipca 2010 roku WK.60/212/K-49/10 Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownik Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 21-25 września 2015 roku w oparciu o Zarządzenie nr 59.2015 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 16 września 2015

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2004. Kontrola obejmuje gospodarkę finansową instytucji kultury w 2003 roku.

Protokół nr I/2004. Kontrola obejmuje gospodarkę finansową instytucji kultury w 2003 roku. Lędziny 25-03-2004 Protokół nr I/2004 kontroli przeprowadzonej w Instytucji Kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadził inspektor d/s

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-3/06 Gliwice, dnia 18 kwietnia 2006 r. 2006-187888 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie. Kontrolę w dniach 05 12.04.2013 roku w oparciu o zarządzenie nr 13.2013 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r.

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r. Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk Słupsk, dn. 23.05.2016 r. ZAWiK-III.1711.6.2015 Pan Michał TRAMER DYREKTOR Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" ul. Waryńskiego 2 76-200

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzecz

Protokół z kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzecz Protokół z kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzecz Kontrolę w dniach 20-24.05.2013 roku w oparciu o zarządzenie nr 17.2013 Starosty Międzyrzeckiego z dnia przeprowadziła Beata Waltrowska. Kontrolą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6 w Radomiu. Na

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 51/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Protokół. działających na podstawie upoważnienia Nr 4/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Protokół. działających na podstawie upoważnienia Nr 4/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce. URZĄD MIASTA KIELCE Wydzial Audytu Wewnętrznego i Kontroli AWK-I. 0711.3.2012 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36 a w Kielcach przez pracowników

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla Projektu Teatralne warsztaty językowe w Szkole Podstawowej w Kończewie" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. 1 Cel i podstawy prawne inwentaryzacji 1. Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Stosowana w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku Na podstawie postanowień art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005 Lędziny,02.09.2005 r PROTOKÓŁ NR VII/ 2005 kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych Szkoły podstawowej nr 1 Szkoły podstawowej nr 3 Szkoły podstawowej nr 4 w Lędzinach przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szarych Szeregów 15 w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szarych Szeregów 15 w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szarych Szeregów 15 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, 7 lutego 2008 r. NKO-401-33/07 Pani Janina Serafin Kierownik

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Księgi rachunkowe Gminy Skąpe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-46 /04 Opole, 4 marca 2005 r. Pan Henryk Mamala Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r. w sprawie: polityki rachunkowości dla Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Podstawę

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZYDENT OLSZTYNA URZĄD MIASTA OLSZTYNA Znak sprawy: KR.1711.5.2016 Nr dokumentu: 81067.04.2016 Olsztyn, dnia 28.04.2016 r. Pani Iwona Jasińska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: riokrak@kr.onet.pl (0-12) 422-59-73 WK-6005-14/04 Kraków, 2004-03-22 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: riokrak@kr.onet.pl (0-12) 422-59-73 WK-6005-13/04 Kraków, 2004-03-16 Pan Piotr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. BK.0914-12/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 12 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2009

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-6.7.1521.2012 Kielce, dnia 30 marca 2012 r. Pan Tomasz Galant Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki Al. Mickiewicza 13 28-100 Busko-Zdrój Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IX/2006. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych.

Protokół nr IX/2006. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych. Lędziny, 29.12.2006 r Protokół nr IX/2006 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach oraz Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jurczyński Dyrektor Zespołu Szkół w Walimiu

Pan Andrzej Jurczyński Dyrektor Zespołu Szkół w Walimiu Wrocław, 6 listopada 2007 roku WK.60/340/K-71/07 Pan Andrzej Jurczyński Dyrektor Zespołu Szkół w Walimiu ul. Boczna 8 58 320 Walim Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.10.2014 Gliwice, 19.12.2014 r. nr kor. UM-674487/2014 Pani Iwona Pochopień SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 ul. JEDNOŚCI 35 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

BK-04.1711.16.2011 Kraków, dnia 02.05.2011 r.

BK-04.1711.16.2011 Kraków, dnia 02.05.2011 r. BK-04.1711.16.2011 Kraków, dnia 02.05.2011 r. Pan Józef Osuch Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Skrzyneckiego 12 30-363 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej 1 Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej Rachunkowość budżetowa jest specyficzną odmianą rachunkowości, bazuje na ogólnych zasadach rachunkowości, ale równocześnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... 1. Dokumenty w instytucjach kultury... 1 1.1. Statut instytucji kultury... 1 Wzór. Uchwała w sprawie nadania statutu instytucji kultury... 2 Wzór.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy w Michałowie Z dnia 31.12.2010 roku Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów 1. W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów

Bardziej szczegółowo