Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: pomorskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 01/PO KL/9.1.2/ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1.7 Tytuł projektu: Kreowanie przyszłości - Inwestycja w wiedzę i umiejętności 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Pomorskie Powiat: Gmina: Powiat m. Gdańsk M. Gdańsk 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku 2.2 Status prawny: Szkoła/Uczelnia Wyższa 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: Zgody II Nr lokalu: 6 Miejscowość: Gdańsk Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Anna Mańkowska 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Aleksandra Pietniun Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: ul. Zgody II/ Gdańsk 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Diagnoza stanu społecznego województwa pomorskiego, zawarta w Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 r. oraz w Gdańskim Programie na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata wskazuje na konieczność zwiększenia zadań w zakresie poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, tworzenia nowoczesnej oferty edukacyjnej, a także integracji środowiska lokalnego w obszarze edukacyjnym i społecznym. Zawarta w nich analiza zaakcentowała: wzrost niedostosowania społecznego, demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży; problemy w dostosowaniu oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczniów; niepokojącą sytuację społeczno-ekonomiczną rodzin utrudniającą zaspakajanie potrzeb dzieci. Ponadto raporty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku świadczące o niskich wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz systematyczny monitoring realizacji standardów edukacyjnych, sytuacji wychowawczej i rodzinnej BO prowadzony przez Gimnazjum nr 20 im. Hanzy przyczyniły się do postawienia diagnozy określającej obszary potrzeb poszczególnych grup uczniów i sformułowania warunków koniecznych do poprawy ich sytuacji. Opracowany przez wnioskodawcę program rozwojowy szkoły jest odpowiedzią na zdiagnozowane deficyty w zakresie: kompetencji kluczowych; opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczeń z dysleksją rozwojową, uczeń zdolny, uczeń z innymi zaburzeniami rozwojowymi); opieki nad uczniami zaniedbanymi środowiskowo i pochodzącymi z rodzin niewydolnych wychowawczo. Wdrożony program w postaci projektu sprzyjać będzie wyrównywaniu dysproporcji edukacyjno-rozwojowych; nabywaniu, poszerzaniu wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych (nauk matematyczno-przyrodniczych, kompetencji językowych, przedsiębiorczości i orientacji zawodowej); wzmocnieniu poziomu aktywności edukacyjnej; rozwijaniu zdolności psychospołecznych, interpersonalnych oraz zdolności uczenia się; wspieraniu uczniów zdolnych oraz uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Udział BO w projekcie przyczyni się do: eliminacji bariery społecznej, finansowej, psychologicznej i edukacyjnej wpływając na lepszą ich adaptację w dynamicznie zmieniających się warunkach na rynku pracy; do wzmocnienia procesów emocjonalno-motywacyjnych warunkujących potrzebę kontynuacji edukacji w kierunkach nauk ścisłych bądź zgodnych ze zdiagnozowanymi predyspozycjami co pomniejszy udział absolwentów wśród osób bezrobotnych dając im przewagę na rynku pracy gwarantującą sukces społeczny. Celem nadrzędnym projektu jest wyrównywanie szans i dysproporcji rozwojowo-edukacyjnych uczniów; wdrożenie kompleksowego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; wzmocnienie atrakcyjności usług edukacyjno-wychowawczych; nabycie kompetencji kluczowych w stopniu przygotowującym do dorosłego życia i osiągnięcia sukcesu na rynku pracy; uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach; korygowanie deficytów rozwojowych, ekonomicznych, kulturowych i psychologicznych. Wśród celów szczegółowych projektu znajdują się: -wspieranie rozwoju edukacyjnego i dalszej drogi kształcenia, -niwelowanie czynników determinujących przedwczesne opuszczenie systemu oświaty, -minimalizowanie zjawiska przemocy, agresji i zachowań ryzykownych wśród uczniów, -przeciwdziałanie niepowodzeniom edukacyjnym, Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 2

3 -zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów, -dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, -stymulowanie rozwoju twórczego i rozbudzanie zainteresowań, -aktywizowanie środowiska lokalnego. -Projekt nawiązuje do zagadnień horyzontalnych zawartych w PO KL dotyczących:- zrównoważonego rozwoju (podniesienie świadomości ekologicznej BO podczas realizacji kierunkowych i specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych)- rozwoju społeczeństwa informacyjnego (przygotowanie BO do korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach pozalekcyjnych),- równości szans (zapewnienie dostępu do udziału w projekcie w równym stopniu kobiet i mężczyzn, osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych). -Projekt jest zgodny z priorytetowymi kierunkami działań zawartymi w Gdańskim PnRZiSS w obszarze "Edukacja"- Wskazując na najważniejsze cele: pkt.1), pkt.2), a także zgodny jest z typami projektów w obszarze "Edukacja" - Z podziałem na grupy docelowe projektów, wskazując na:- uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,- szkoły i placówki oświatowe. Projekt wpisuje się w: -Priorytet II "Wzmacnianie integracji społecznej" Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013r.- Cel 1) Działanie C: Dostosowanie ofert edukacyjnych oraz zatrudnienia do indywidualnych możliwości i potrzeb; Działanie E: Wspieranie i tworzenie warunków prawidłowego funkcjonowania dziecka i rodziny; Działanie F: Wyrównywanie szans i zapewnienie dostępu do zróżnicowanych, o wysokim standardzie, form edukacji; Działanie H: Wspieranie wspólnot lokalnych;- Cel 2) Działanie J: Wczesne diagnozowanie i terapia w zakresie rozwoju poznawczego i uczenia się. -Priorytet I "Konkurencyjność" Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego- Cel 2: Wysoki poziom edukacji i nauki- Pkt.1) "Podnoszenie poziomu kształcenia w instytucjach edukacyjnych"; Priorytet II "Spójność"- Cel 1: Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej- Pkt.5) "Ułatwianie młodzieży z niezamożnych rodzin zdobywania wysokiej jakości wykształcenia; wspieranie otwartości systemu edukacji; wyrównywanie szans edukacyjnych". -Priorytet IX PO KL, Poddziałanie 9.1.2: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Grupą docelową projektu są: uczniowie okolicznych szkół podstawowych i Gimnazjum nr 20 im. Hanzy z terenu powiatu gdańskiego, w których prowadzone jest kształcenie ogólne. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie: napotykający na trudności w uczeniu się, niepowodzenia edukacyjne i rozwojowe, należący do grupy ryzyka, zdolni i przejawiający zainteresowania ogólnorozwojowe oraz lingwistyczne. Okres nauki w szkole podstawowej i gimnazjum to czas, w którym najbardziej uwidaczniają się różnice indywidualne, dysharmonie rozwojowe i zaniedbanie środowiskowe wymagające natychmiastowej interwencji o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym. Efektywność i skuteczność podejmowanych na tym etapie oddziaływań zdecyduje o powodzeniu w nauce i przyszłości edukacyjno-zawodowej uczniów. Perspektywa groźnych społecznie konsekwencji trudności szkolnych uzasadnia konieczność wczesnego podejmowania działań interwencyjnych, stymulujących i wyrównawczych poprzez prowadzenie nowatorskich, specjalistycznych form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb o charakterze kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec tej grupy BO. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły tzn. przez cały okres trwania projektu. We wszystkich formach wsparcia wezmą udział tylko uczniowie, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą pisemną zgodę w postaci wypełnionego Kwestionariusza Zgłoszeniowego. Informacja o możliwości uczestnictwa w projekcie zostanie przesłana drogą faxową/mailową do okolicznych szkół podstawowych z terenu powiatu gdańskiego i umieszczona na stronie internetowej Gimnazjum nr 20 im. Hanzy oraz rozpowszechniona na terenie ww. szkoły. Przy rekrutacji pod uwagę brane będą: kolejność zgłoszeń i zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn, osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych w dostępie do form wsparcia, zgodnie z udziałem w populacji osób zainteresowanych projektem Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 3

4 Status uczestnika Ilość osób Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 Osoby nieaktywne zawodowo 704 w tym osoby uczące lub kształcące się 704 Zatrudnieni 0 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym pracownicy w gorszym położeniu 0 Ogółem 704 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 0 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Zadanie 1 - Zarządzanie projektem -zatrudnienie kadry: kierownik projektu, ekspert ds. merytorycznych projektu, specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej -przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, dostawy, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych -opracowanie prognozy wydatków -prowadzenie stałego monitoringu projektu -prowadzenie sprawozdawczości -archiwizacja dokumentacji Zadanie 2 - Rekrutacja i promocja projektu -przygotowanie strategii informacyjno-promocyjnej -realizacja akcji promocyjno-rekrutacyjnej Zadanie 3 - Pozalekcyjne formy wsparcia -opracowanie bieżącego terminarza przebiegu zajęć -opracowanie harmonogramu korzystania z sal dydaktycznych -analiza jakościowa dostarczonych programów dydaktycznych i specjalistycznych -opracowanie narzędzi diagnostycznych do ewaluacji -ewaluacja form wsparcia -realizacja 2-semestralnych fakultetów edukacyjnych jako formy służącej rozwijaniu zdolności przedmiotowych oraz pasji badawczych, stawiającej kreatywność myślenia i działania ponad przyswajanie faktów (dla 216osób): Fakultet I -"Eksperyment"-Doświadczalne przyswajanie wiedzy z zakresu biologii Fakultet II -"Eksperyment"-(...) z zakresu fizyki Fakultet III -"Eksperyment"-(...) z zakresu chemii -realizacja 2-semestralnego fakultetu edukacyjnego służącego nabywaniu umiejętności dostosowania się i funkcjonowania na rynku pracy (dla 24osób): Fakultet IV -Kształtowanie postaw przedsiębiorczych -realizacja 6-godzinnego fakultetu edukacyjnego służącego rozwijaniu wrażliwości i umiejętności skutecznego reagowania w sytuacjach podwyższonego ryzyka wymagających natychmiastowej interwencji (dla 608osób): Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 4

5 Fakultet V -Pierwsza pomoc przedmedyczna -realizacja 14-godzinnych zajęć psychoedukacyjnych z zakresu Profilaktyki uzależnień i innych problemów okresu adolescencji, służących zapobieganiu zachowaniom dysfunkcyjnym i wspomaganiu wychowawczej funkcji rodziny (dla 600osób) -realizacja 1-semestralnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących intensywnej pomocy edukacyjnej i niwelujących rozległe braki w wiedzy Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (dla 384osób): I -z matematyki II -z fizyki III -z biologii IV -z języka polskiego -realizacja 2-semestralnych zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych) dostosowanych do indywidualnych potrzeb BO, pozwalających na korekcje zachowań i przezwyciężanie specyficznych trudności w uczeniu się (dla 60osób) -prowadzenie diagnozy w celu rozpoznania indywidualnych i potencjalnych możliwości BO w zakresie przebiegu rozwoju, potencjału intelektualnego, kierunku wyboru zawodu (dla 200osób) -prowadzenie konsultacji: psychologicznych, pedagogicznych i z zakresu trudności w uczeniu się (indywidualnie lub grupowo: osobiście, pisemnie, telefonicznie, internetem) w ramach działania Punktu Konsultacyjno-Mediacyjnego. Założeniem jest podniesienie umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, z konfliktami i kryzysem, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, diagnozowanie szkolnego środowiska wychowawczego i edukacyjnego oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku, kształtowanie dojrzałej motywacji uczenia się poprzez rozpoznawanie stylów uczenia się oraz skutecznych metod przyswajania wiedzy (liczba BO zgodna z zapotrzebowaniem) -prowadzenie 2-semestralnych zajęć z języków obcych (j.angielski i j.niemiecki) w ramach działania Lokalnego Centrum Kształcenia Językowego, służących niwelowaniu barier utrudniających integrację międzykulturową oraz lepszą adaptację na globalnym rynku pracy (dla 96osób) 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu Rezultaty twarde: 1) Otrzymanie certyfikatów ukończenia:- języków obcych przez 96 osób,- fakultetów edukacyjnych przez 848 osób, ogółem ilość wydanych certyfikatów-944 2) Przeprowadzenie: -Fakultetów I -6grup x 12osób=72osoby; 6grup x 72h=432h II -6grup x 12osób=72osoby; 6grup x 72h=432h III -6grup x 12osób=72osoby; 6grup x 72h=432h IV -2grupy x 12osób=24osoby; 2grupy x 72h=144h V -38grup x 16osób=608osób; 38grup x 6h=228h -Zajęć psychoedukacyjnych -25grup x 24osoby=600osób; 25grup x 14h=350h -Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: I -12grup x 8osób=96osób; 12grup x 18h=216h II -12grup x 8osób=96osób; 12grup x 18h=216h III -12grup x 8osób=96osób; 12grup x 18h=216h IV -12grup x 8osób=96osób; 12grup x 18h=216h -Zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych) -12grup x 5osób=60osób; 12grup x 72h=864h -Diagnozy -200osób -Konsultacji: psychologicznych -480h pedagogicznych -480h z zakresu trudności w uczeniu się -480h Liczba osób korzystających z Punktu Konsultacyjno-Mediacyjnego zgodna z zapotrzebowaniem -Zajęć z języka: angielskiego -4grupy x 12osób=48osób; 4grupy x 72h=288h niemieckiego -4grupy x 12osób=48osób; 4grupy x 72h=288h Zakładana liczba BO uczestniczących we wszystkich proponowanych w projekcie formach wsparcia wynosi 2188 osób. Z uwagi na fakt, że BO wezmą kilkakrotnie udział w projekcie liczba osób faktycznie korzystających z udzielanego wsparcia wynosić będzie 704 osoby. Liczba zrealizowanych godzin wsparcia wynosić będzie Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 5

6 Rezultaty miękkie: -podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych -zwiększenie motywacji do rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego -zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z edukacji -rozwój zainteresowań i motywacji do aktywności społecznej -podniesienie umiejętności w zakresie zdolności interpersonalnych i osobistych -zwiększenie odpowiedzialności, samooceny i skuteczności w sytuacjach stresowych i kryzysowych -uzyskanie wsparcia merytorycznego, metodycznego i specjalistycznego w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Mediacyjnego Wartość dodana:-do tej pory wnioskodawca nie oferował specjalistycznych zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb BO. Uzyskanie wsparcia z EFS umożliwi przeprowadzenie kompleksowej diagnozy, wdrożenie zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz stymulujących rozwój i aspiracje edukacyjne. Rezultaty projektu będą monitorowane poprzez: -rejestr zgłoszeń na formy wsparcia -listy obecności podpisane przez uczestników służące jako kontrola frekwencji -listy potwierdzające odbiór certyfikatu (zajęcia fakultatywne i lingwistyczne) -analizę dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie zajęć -analizę ankiet ewaluacyjnych służących do przygotowywania raportów Zakłada się, że proponowane formy wsparcia przyczynią się do poprawy jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych, a tym samym wpłyną na: stworzenie warunków równych szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych; kształtowanie postaw aktywnych i twórczych; wzmocnienie zdolności i zainteresowań BO dla przyszłego zatrudnienia i kontynuowania edukacji. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Szkoła uczestniczyła w latach w realizacji programów europejskich Socrates-Comenius prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pełniąc funkcję koordynatora. Od 2003r. prowadzi działania z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży w ramach wymiany uczniów ze szkołą w Bremen. Na sposób zarządzania projektem wpływa ściśle podział obowiązków i kompetencji kadry zaangażowanej w realizację projektu. Czynności związane z projektem będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi w Gimnazjum nr 20 im. Hanzy procedurami: Polityką rachunkowości, Instrukcją obiegu dokumentów, Regulaminem udzielania zamówień publicznych. W celu prawidłowej realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie postępowania zgodnie z procedurami zawartymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Wyżej wymienione postępowanie będzie obejmowało:- Zakup sprzętu technicznego oraz materiałów biurowych;- Zlecone zostaną usługi: obsługi projektu (kierownik projektu, ekspert ds. merytorycznych); prowadzenia zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych); przeprowadzenia diagnozy; - Wyłoniona zostanie kadra dydaktyczna do prowadzenia zajęć (fakultety, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia lingwistyczne) i do prowadzenia konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i z zakresu trudności w uczeniu się oraz pracownik ds. obsługi finansowej projektu. W związku z tym, że do ww. postępowania może przystąpić szkolna kadra dydaktyczna mająca przygotowanie kierunkowe i kadra administracyjna w budżecie założono kwoty brutto powiększone o pochodne tzn. ZUS i FP. Zaplecze techniczno-organizacyjne niezbędne do realizacji projektu tj. obsługa księgowa zostanie udostępniona przez Gimnazjum nr 20 im. Hanzy. Szkoła posiada własne sale dydaktyczne i tam odbywać się będą wszystkie oddziaływania. W celu umożliwienia prowadzenia zajęć fakultatywnych i lingwistycznych przy pomocy nowoczesnych środków technicznych oraz dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu konieczne jest wyposażenie biura i sal dydaktycznych w niezbędne środki techniczne. Kadra zaangażowana w realizację projektu: -Kierownik projektu odpowiada za: zintegrowaną kontrolę projektu (monitoring); przygotowanie prognozowania poziomu wydatkowania; zarządzanie budżetem projektu; dbałość o jakość projektu; poprawne i terminowe wdrażanie projektu zgodne Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 6

7 z założonym harmonogramem i budżetem; utrzymywanie kontaktów informacyjnych z instytucjami administracji publicznej; prowadzenie sprawozdawczości oraz odpowiedzialność za ich wartość merytoryczną; archiwizację dokumentacji; opracowanie i realizację akcji promocyjnej i informacyjnej oraz strategii rekrutacyjnej. -Ekspert ds. merytorycznych projektu odpowiada za: opracowanie terminarza form wsparcia wraz z zakresem tematycznym i podziałem godzinowym oraz za jego koordynację; przygotowanie i nadzór nad dokumentacją merytoryczno-dydaktyczną (opracowanie wzorów dokumentów, wdrożenie ich w realizację i przechowywanie); analizę i nadzór merytoryczny nad programami dydaktycznymi i specjalistycznymi; utrzymywanie stałych kontaktów z kadrą dydaktyczną; monitoring warunków organizacyjnych (standardów technicznych); dbałość o logistykę projektu; hospitację i ewaluację form wsparcia; opracowanie bieżących sprawozdań z procesu dydaktycznego i wyników ewaluacji. -Specjalista ds. zamówień publicznych odpowiada za: przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych; przygotowanie dokumentów przetargowych; uczestniczy w pracach komisji przetargowych. -Pracownik ds. obsługi finansowej odpowiada za: całościowy nadzór finansowy nad projektem oraz jego prawidłowe rozliczenie. Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 7

8 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,40 zł ,40 zł ,00 zł ,80 zł Koszty bezpośrednie ,40 zł ,40 zł ,00 zł ,80 zł Zadanie 1 : Zarządzanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł projektem w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zadanie 2 : Rekrutacja i 4 800,00 zł 1 920,00 zł 1 120,00 zł 7 840,00 zł promocja projektu w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 3 : Pozalekcyjne formy ,40 zł ,40 zł ,00 zł ,80 zł wsparcia w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Koszty pośrednie 750,00 zł 1 800,00 zł 1 050,00 zł 3 600,00 zł jako % kosztów bezpośrednich 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) % 0.00 % 0.00 % 9.73 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - ( )] ,40 zł ,40 zł ,00 zł ,80 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 1 174,47 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 8

9 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 3 Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 9

10 Harmonogram realizacji projektu Rok 2008/ Łącznie Kwartał III IV I II III liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Etap 1 - Zatrudnienie kadry Etap 2 - Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia związane z realizacją projektu Etap 3 - Obsługa finansowa projektu Etap 4 - Monitoring postępu projektu Etap 5 - Sprawozdawczość z realizacji projektu Etap 6 - Archiwizacja dokumentacji projektu Zaangażowany personel Kierownik projektu (umowa zlecenie) Specjalista ds. zamówień publicznych (umowa zlecenie) Pracownik ds. obsługi finansowej (umowa zlecenie) Liczba uczestników Zadanie 2 - Rekrutacja i promocja projektu Etap 1 - Przygotowanie strategii informacyjno - promocyjnej Etap 2 - Akcja promocyjno - informacyjna Etap 3 - Proces rekrutacji uczestników Zaangażowany personel Kierownik projektu (umowa zlecenie) Liczba uczestników Zadanie 3 - Pozalekcyjne formy wsparcia Etap 1 - Opracowanie bieżącego terminarza pozalekcyjnych form wsparcia Etap 2 - Opracowanie narzędzi diagnostycznych/ewaluacyjnych Etap 3 - Ewaluacja form wsparcia Etap 4 - Realizacja Fakultetów edukacyjnych Etap 5 - Realizacja Zajęć psychoedukacyjnych Etap 6 - Realizacja Zajęć dydaktyczno - wyrównawczych Etap 7 - Realizacja Zajęć specjalistycznych (korekcyjno - kompensacyjnych) Etap 8 - Przeprowadzenie diagnozy Etap 9 - Realizacja konsultacji w ramach Punktu Konsultacyjno - Mediacyjnego Etap 10 - Realizacja Zajęć językowych w ramach Lokalnego Centrum Kształcenia Językowego Zaangażowany personel Ekspert ds. merytorycznych projektu (umowa zlecenie) Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 10

11 Kadra dydaktyczna i specjalistyczna (umowa zlecenie lub usługa - umowa zlecenie) Liczba uczestników Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 11

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,40 zł ,40 zł ,00 zł 1. Wynagrodzenie kierownika NIE NIE m-c ,00 zł ,00 zł projektu (usługa - umowa zlecenie) 2. Wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych (umowa zlecenie) 3. Wynagrodzenie pracownika ds. obsługi finansowej projektu (umowa zlecenie, wynagrodzenie brutto 1650zł/m-c plus NIE NIE m-c ,00 zł ,00 zł NIE NIE m-c ,00 zł 9 900,00 zł 4. Zakup sprzętu komputerowego TAK NIE zestaw ,00 zł 3 450,00 zł 5. Zakup notebooka TAK NIE szt ,00 zł 3 450,00 zł 6. Zakup oprogramowania komputerowego TAK NIE szt ,00 zł 2 600,00 zł 7. Zakup drukarki TAK NIE szt ,00 zł 2 000,00 zł 8. Zakup skanera TAK NIE szt ,00 zł 400,00 zł 9. Zakup kserokopiarki TAK NIE szt ,00 zł 3 450,00 zł 10. Zakup niszczarki TAK NIE szt ,00 zł 300,00 zł 11. Zakup telefonu z fax TAK NIE szt ,00 zł 1 000,00 zł 12. Zakup szafy do archiwizacji dokumentacji TAK NIE szt ,00 zł 1 500,00 zł 13. Zakup biurka pod komputer TAK NIE szt ,00 zł 500,00 zł 14. Zakup krzesła obrotowego TAK NIE szt ,00 zł 500,00 zł 15. Koszt usługi telefonicznej (odrębna linia telefoniczna) 16. Koszt materiałów biurowych związanych z zarządzaniem (w tym do archiwizacji dokumentów, do badań i analiz) Zadanie 2: Rekrutacja i promocja projektu 17. Koszt przygotowania i wykonania materiałów promocyjnych (usługa) NIE NIE m-c 5 300,00 zł 1 500,00 zł NIE NIE m-c 5 500,00 zł 2 500,00 zł 4 800,00 zł NIE NIE usługa ,00 zł 4 000,00 zł 18. Koszt usługi pocztowej NIE NIE m-c 5 10,00 zł 50,00 zł 19. Koszt materiałów informacyjno-rekrutacyjnych Zadanie 3: Pozalekcyjne formy wsparcia 20. Wynagrodzenie eksperta ds. merytorycznych (usługa - umowa zlecenie) 21. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet I - 6grup x 72h x 84zł. (umowa zlecenie 22. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet II - 6grup x NIE NIE m-c 5 150,00 zł 750,00 zł ,40 zł NIE NIE m-c ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 6 048,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 6 048,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 12

13 72h x 84zł. (umowa zlecenie 23. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet III - 6grup x 72h x 84zł. (umowa zlecenie 24. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet IV - 2grupy x 72h x 84zł. (umowa zlecenie NIE NIE godz ,00 zł 6 048,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 2 016,00 zł 25. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet V - 38grup x 6h x 84zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto wraz 70zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 3 024,00 zł 26. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia psychoedukacyjne - 25grup x 14h x 84zł. (umowa zlecenie NIE NIE godz ,00 zł 3 528,00 zł 27. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze I -12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 3 888,00 zł 28. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze II -12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 3 888,00 zł 29. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze III-12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 3 888,00 zł 30. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze IV -12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 3 888,00 zł 31. Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia specjalistyczne (korekcyjno - kompensacyjne) - 12grup x 72h x 70zł. (usługa - umowa zlecenie) 32. Koszt przeprowadzenia diagnozy - 200osób x 250zł. (usługa - umowa zlecenie) 33. Wynagrodzenie osoby prowadzącej konsultacje psychologiczne - 480h x 70zł. NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł NIE NIE szt ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 5 040,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 13

14 (umowa zlecenie) 34. Wynagrodzenie osoby prowadzącej konsultacje pedagogiczne - 480h x 70zł. (umowa zlecenie) NIE NIE godz ,00 zł 5 040,00 zł 35. Wynagrodzenie osoby prowadzącej konsultacje z zakresu trudności w uczeniu się -480hx 84zł.(umowa zlecenie-wynagrodzenie brutto 70zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 6 048,00 zł 36. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia z j.angielskiego - 4grupy x 72h x 84zł. (umowa zlecenie 37. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia z j.niemieckiego - 4grupy x 72h x 84zł. (umowa zlecenie NIE NIE godz ,00 zł 4 032,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 4 032,00 zł 38. Zakup notebooka TAK NIE szt ,00 zł ,00 zł 39. Zakup oprogramowania komputerowego 40. Zakup ekranu do rzutnika mulimedialnego 41. Zakup rzutnika multimedialnego 42. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu I - mikroskopy 43. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu I - zestaw przyborów do doświadczeń "BA-1" 44. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - termometry 45. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - przewody do budowania obwodów elektrycznych 46. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - żarówki i baterie 47. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - dynamometry 48. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - zestaw do wytwarzania promieni optycznych z wyposażeniem optycznym 49. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - latarka dynamo 50. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - opiłki do badania pola magnetycznego 51. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - woltomierz szkolny TAK NIE szt ,00 zł ,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 460,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 3 450,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 7 080,00 zł TAK NIE zestaw ,00 zł 1 500,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 500,00 zł TAK NIE zestaw 1 200,00 zł 200,00 zł TAK NIE kpl ,00 zł 100,00 zł TAK NIE szt. 6 35,00 zł 210,00 zł TAK NIE zestaw 1 540,00 zł 540,00 zł TAK NIE szt. 3 45,00 zł 135,00 zł TAK NIE szt. 5 16,00 zł 80,00 zł TAK NIE szt. 3 60,00 zł 180,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 14

15 52. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - amperomierz 53. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - stacja pogody 54. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - laser medyczny 55. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - półkule magdeburskie 56. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - pojemnik próżniowy z pompą TAK NIE szt. 3 60,00 zł 180,00 zł TAK NIE zestaw 1 100,00 zł 100,00 zł TAK NIE zestaw 1 850,00 zł 850,00 zł TAK NIE szt. 2 45,00 zł 90,00 zł TAK NIE szt. 1 55,00 zł 55,00 zł 57. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - zestaw moździerz TAK NIE zestaw 1 340,00 zł 340,00 zł porcelanowy 58. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - chłodnica szklana 59. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - płaszcz grzejny 60. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - mieszadło magnetyczne 61. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - waga laboratoryjna, analityczna 62. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - papierki wskaźnikowe 63. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - łapy do próbówek i statywów 64. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - butla z gazem propan - butan 65. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - zestaw zlewek 66. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - kolby destylacyjne 67. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - lejki laboratoryjne TAK NIE szt. 1 70,00 zł 70,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 1 650,00 zł TAK NIE zestaw 1 430,00 zł 430,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 450,00 zł TAK NIE zestaw 2 250,00 zł 500,00 zł TAK NIE kpl ,00 zł 500,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 400,00 zł TAK NIE zestaw 1 60,00 zł 60,00 zł TAK NIE szt. 2 55,00 zł 110,00 zł TAK NIE szt. 4 5,00 zł 20,00 zł 68. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu V - fantom do TAK NIE szt ,00 zł 3 450,00 zł pierwszej pomocy przedmedycznej 69. Koszt certyfikatów NIE NIE szt. 96 2,00 zł 192,00 zł 70. Koszt utrzymania pomieszczeń własnych w projekcie (sale dydaktyczne - 4 sale x 50m2): 18 miesięcy x 4 sale x 164,70zł. 71. Koszt utrzymania pomieszczeń własnych w projekcie (sale dydaktyczne - 1 sala x 50m2): 2 miesiące x 1 sala x 164,70zł. KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE NIE NIE m-c 3 658,80 zł 1 976,40 zł NIE NIE m-c 0 0,00 zł 0,00 zł koszty pośrednie jako % kosztów 750,00 zł 0.00 % Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 15

16 Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny bezpośrednich ,00zł % ,40 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 16

17 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,40 zł ,40 zł ,00 zł 1. Wynagrodzenie kierownika NIE NIE m-c ,00 zł ,00 zł projektu (usługa - umowa zlecenie) 2. Wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych (umowa zlecenie) 3. Wynagrodzenie pracownika ds. obsługi finansowej projektu (umowa zlecenie, wynagrodzenie brutto 1650zł/m-c plus NIE NIE m-c 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE m-c ,00 zł ,00 zł 4. Zakup sprzętu komputerowego TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł 5. Zakup notebooka 6. Zakup oprogramowania komputerowego 7. Zakup drukarki 8. Zakup skanera 9. Zakup kserokopiarki 10. Zakup niszczarki 11. Zakup telefonu z fax 12. Zakup szafy do archiwizacji dokumentacji 13. Zakup biurka pod komputer 14. Zakup krzesła obrotowego 15. Koszt usługi telefonicznej (odrębna linia telefoniczna) 16. Koszt materiałów biurowych związanych z zarządzaniem (w tym do archiwizacji dokumentów, do badań i analiz) Zadanie 2: Rekrutacja i promocja projektu 17. Koszt przygotowania i wykonania materiałów promocyjnych (usługa) NIE NIE m-c ,00 zł 3 600,00 zł NIE NIE m-c ,00 zł 6 000,00 zł 1 920,00 zł NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł 18. Koszt usługi pocztowej NIE NIE m-c 12 10,00 zł 120,00 zł 19. Koszt materiałów informacyjno-rekrutacyjnych Zadanie 3: Pozalekcyjne formy wsparcia 20. Wynagrodzenie eksperta ds. merytorycznych (usługa - umowa zlecenie) 21. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet I - 6grup x 72h x 84zł. (umowa zlecenie 22. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet II - 6grup x NIE NIE m-c ,00 zł 1 800,00 zł ,40 zł NIE NIE m-c ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 17

18 72h x 84zł. (umowa zlecenie 23. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet III - 6grup x 72h x 84zł. (umowa zlecenie 24. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet IV - 2grupy x 72h x 84zł. (umowa zlecenie NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 6 720,00 zł 25. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet V - 38grup x 6h x 84zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto wraz 70zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 26. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia psychoedukacyjne - 25grup x 14h x 84zł. (umowa zlecenie NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 27. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze I -12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 7 776,00 zł 28. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze II -12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 7 776,00 zł 29. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze III-12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 7 776,00 zł 30. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze IV -12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 7 776,00 zł 31. Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia specjalistyczne (korekcyjno - kompensacyjne) - 12grup x 72h x 70zł. (usługa - umowa zlecenie) 32. Koszt przeprowadzenia diagnozy - 200osób x 250zł. (usługa - umowa zlecenie) 33. Wynagrodzenie osoby prowadzącej konsultacje psychologiczne - 480h x 70zł. NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł NIE NIE szt ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 18

19 (umowa zlecenie) 34. Wynagrodzenie osoby prowadzącej konsultacje pedagogiczne - 480h x 70zł. (umowa zlecenie) NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 35. Wynagrodzenie osoby prowadzącej konsultacje z zakresu trudności w uczeniu się -480hx 84zł.(umowa zlecenie-wynagrodzenie brutto 70zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 36. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia z j.angielskiego - 4grupy x 72h x 84zł. (umowa zlecenie 37. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia z j.niemieckiego - 4grupy x 72h x 84zł. (umowa zlecenie NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 38. Zakup notebooka 39. Zakup oprogramowania komputerowego 40. Zakup ekranu do rzutnika mulimedialnego 41. Zakup rzutnika multimedialnego 42. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu I - mikroskopy 43. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu I - zestaw przyborów do doświadczeń "BA-1" 44. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - termometry 45. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - przewody do budowania obwodów elektrycznych 46. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - żarówki i baterie 47. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - dynamometry 48. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - zestaw do wytwarzania promieni optycznych z wyposażeniem optycznym 49. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - latarka dynamo 50. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - opiłki do badania pola magnetycznego 51. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - woltomierz szkolny TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE kpl. 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 19

20 52. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - amperomierz 53. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - stacja pogody 54. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - laser medyczny 55. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - półkule magdeburskie 56. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - pojemnik próżniowy z pompą TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł 57. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - zestaw moździerz TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł porcelanowy 58. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - chłodnica szklana 59. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - płaszcz grzejny 60. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - mieszadło magnetyczne 61. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - waga laboratoryjna, analityczna 62. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - papierki wskaźnikowe 63. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - łapy do próbówek i statywów 64. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - butla z gazem propan - butan 65. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - zestaw zlewek 66. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - kolby destylacyjne 67. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - lejki laboratoryjne TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE kpl. 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł 68. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu V - fantom do pierwszej pomocy przedmedycznej 69. Koszt certyfikatów NIE NIE szt ,00 zł 752,00 zł 70. Koszt utrzymania pomieszczeń własnych w projekcie (sale dydaktyczne - 4 sale x 50m2): 18 miesięcy x 4 sale x 164,70zł. 71. Koszt utrzymania pomieszczeń własnych w projekcie (sale dydaktyczne - 1 sala x 50m2): 2 miesiące x 1 sala x 164,70zł. KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE NIE NIE m-c ,80 zł 6 588,00 zł NIE NIE m-c 2 164,70 zł 329,40 zł koszty pośrednie jako % kosztów 1 800,00 zł 0.00 % Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 20

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w dniu 1 marca 2014 r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770.

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY określający zasady rekrutacji i udziału w projekcie Nowoczesna Edukacja Dla Wszystkich Rok szkolny 2011/2012 1 Informacje ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom Postanowienia ogólne Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Szkoła przyjazna uczniom 2 Projekt jest realizowany przez Gminę Krasocin/

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Projektodawca Gmina Miasto Włocławek Termin realizacji do 30.06.2015 Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Tytuł projektu,,dołączymy do Reichsteina CEL GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Modelowanie świata 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Modelowanie świata współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu stacjonarnego rodzica. (Imię i nazwisko dziecka)

Nr telefonu stacjonarnego rodzica. (Imię i nazwisko dziecka) Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Gimnazja z programem realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN określający procedury uczestnictwa w projekcie EDU EUREKA pomysł na edukację Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania CEL

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania CEL Założenia CEL Włączenie wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA Projekt Rozwiń skrzydła współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin określa warunki naboru w ramach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Projekt MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ CZĘŚĆ. I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń Łódź, 2014 r. miejscowość, data KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 Szkoła Podstawowa Nr 218 organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej 1. FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku 1 Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL Liczba naborów 29 STATYSTYKA NABORY 2007 2008 wg kontraktacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA Akademia rozwoju i poznawania Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 2 do Regulaminu ANKIETA - ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Matematyka logiczny wybór na przyszłość 2 Nr projektu POKL.04.01.02-00-194/12 3 4 5 Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Olecko, dnia 19 września 2013r.

Olecko, dnia 19 września 2013r. Olecko, dnia 19 września 2013r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na zadanie pod nazwą Przeprowadzenie i organizacja w roku szkolnym 2013/2014 zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Olecku w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH w ramach Projektu Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR 1. Cel ewaluacji: Celem głównym projektu pn: Indywidualizacja nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Koordynator/koordynatorka projektu

1. Koordynator/koordynatorka projektu Gmina Pilchowice w ramach projektu Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

Bardziej szczegółowo

Seminarium końcowe 16 grudnia 2011 r. Łatwiejszy start pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej

Seminarium końcowe 16 grudnia 2011 r. Łatwiejszy start pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej Seminarium końcowe 16 grudnia 2011 r. Łatwiejszy start pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej Michał Baran, Faustyna Kaletka Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca projekt Z wiedzą ku przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja podsumowująca projekt Z wiedzą ku przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja podsumowująca projekt Z wiedzą ku przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOC TALENTÓW!

REGULAMIN PROJEKTU MOC TALENTÓW! Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie, numer projektu POKL.09.01.02-06-274/12, zwanym dalej Projektem. 2. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo