Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: pomorskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 01/PO KL/9.1.2/ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1.7 Tytuł projektu: Kreowanie przyszłości - Inwestycja w wiedzę i umiejętności 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Pomorskie Powiat: Gmina: Powiat m. Gdańsk M. Gdańsk 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku 2.2 Status prawny: Szkoła/Uczelnia Wyższa 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: Zgody II Nr lokalu: 6 Miejscowość: Gdańsk Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Anna Mańkowska 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Aleksandra Pietniun Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: ul. Zgody II/ Gdańsk 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Diagnoza stanu społecznego województwa pomorskiego, zawarta w Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 r. oraz w Gdańskim Programie na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata wskazuje na konieczność zwiększenia zadań w zakresie poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, tworzenia nowoczesnej oferty edukacyjnej, a także integracji środowiska lokalnego w obszarze edukacyjnym i społecznym. Zawarta w nich analiza zaakcentowała: wzrost niedostosowania społecznego, demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży; problemy w dostosowaniu oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczniów; niepokojącą sytuację społeczno-ekonomiczną rodzin utrudniającą zaspakajanie potrzeb dzieci. Ponadto raporty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku świadczące o niskich wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz systematyczny monitoring realizacji standardów edukacyjnych, sytuacji wychowawczej i rodzinnej BO prowadzony przez Gimnazjum nr 20 im. Hanzy przyczyniły się do postawienia diagnozy określającej obszary potrzeb poszczególnych grup uczniów i sformułowania warunków koniecznych do poprawy ich sytuacji. Opracowany przez wnioskodawcę program rozwojowy szkoły jest odpowiedzią na zdiagnozowane deficyty w zakresie: kompetencji kluczowych; opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczeń z dysleksją rozwojową, uczeń zdolny, uczeń z innymi zaburzeniami rozwojowymi); opieki nad uczniami zaniedbanymi środowiskowo i pochodzącymi z rodzin niewydolnych wychowawczo. Wdrożony program w postaci projektu sprzyjać będzie wyrównywaniu dysproporcji edukacyjno-rozwojowych; nabywaniu, poszerzaniu wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych (nauk matematyczno-przyrodniczych, kompetencji językowych, przedsiębiorczości i orientacji zawodowej); wzmocnieniu poziomu aktywności edukacyjnej; rozwijaniu zdolności psychospołecznych, interpersonalnych oraz zdolności uczenia się; wspieraniu uczniów zdolnych oraz uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Udział BO w projekcie przyczyni się do: eliminacji bariery społecznej, finansowej, psychologicznej i edukacyjnej wpływając na lepszą ich adaptację w dynamicznie zmieniających się warunkach na rynku pracy; do wzmocnienia procesów emocjonalno-motywacyjnych warunkujących potrzebę kontynuacji edukacji w kierunkach nauk ścisłych bądź zgodnych ze zdiagnozowanymi predyspozycjami co pomniejszy udział absolwentów wśród osób bezrobotnych dając im przewagę na rynku pracy gwarantującą sukces społeczny. Celem nadrzędnym projektu jest wyrównywanie szans i dysproporcji rozwojowo-edukacyjnych uczniów; wdrożenie kompleksowego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; wzmocnienie atrakcyjności usług edukacyjno-wychowawczych; nabycie kompetencji kluczowych w stopniu przygotowującym do dorosłego życia i osiągnięcia sukcesu na rynku pracy; uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach; korygowanie deficytów rozwojowych, ekonomicznych, kulturowych i psychologicznych. Wśród celów szczegółowych projektu znajdują się: -wspieranie rozwoju edukacyjnego i dalszej drogi kształcenia, -niwelowanie czynników determinujących przedwczesne opuszczenie systemu oświaty, -minimalizowanie zjawiska przemocy, agresji i zachowań ryzykownych wśród uczniów, -przeciwdziałanie niepowodzeniom edukacyjnym, Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 2

3 -zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów, -dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, -stymulowanie rozwoju twórczego i rozbudzanie zainteresowań, -aktywizowanie środowiska lokalnego. -Projekt nawiązuje do zagadnień horyzontalnych zawartych w PO KL dotyczących:- zrównoważonego rozwoju (podniesienie świadomości ekologicznej BO podczas realizacji kierunkowych i specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych)- rozwoju społeczeństwa informacyjnego (przygotowanie BO do korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach pozalekcyjnych),- równości szans (zapewnienie dostępu do udziału w projekcie w równym stopniu kobiet i mężczyzn, osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych). -Projekt jest zgodny z priorytetowymi kierunkami działań zawartymi w Gdańskim PnRZiSS w obszarze "Edukacja"- Wskazując na najważniejsze cele: pkt.1), pkt.2), a także zgodny jest z typami projektów w obszarze "Edukacja" - Z podziałem na grupy docelowe projektów, wskazując na:- uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,- szkoły i placówki oświatowe. Projekt wpisuje się w: -Priorytet II "Wzmacnianie integracji społecznej" Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013r.- Cel 1) Działanie C: Dostosowanie ofert edukacyjnych oraz zatrudnienia do indywidualnych możliwości i potrzeb; Działanie E: Wspieranie i tworzenie warunków prawidłowego funkcjonowania dziecka i rodziny; Działanie F: Wyrównywanie szans i zapewnienie dostępu do zróżnicowanych, o wysokim standardzie, form edukacji; Działanie H: Wspieranie wspólnot lokalnych;- Cel 2) Działanie J: Wczesne diagnozowanie i terapia w zakresie rozwoju poznawczego i uczenia się. -Priorytet I "Konkurencyjność" Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego- Cel 2: Wysoki poziom edukacji i nauki- Pkt.1) "Podnoszenie poziomu kształcenia w instytucjach edukacyjnych"; Priorytet II "Spójność"- Cel 1: Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej- Pkt.5) "Ułatwianie młodzieży z niezamożnych rodzin zdobywania wysokiej jakości wykształcenia; wspieranie otwartości systemu edukacji; wyrównywanie szans edukacyjnych". -Priorytet IX PO KL, Poddziałanie 9.1.2: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Grupą docelową projektu są: uczniowie okolicznych szkół podstawowych i Gimnazjum nr 20 im. Hanzy z terenu powiatu gdańskiego, w których prowadzone jest kształcenie ogólne. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie: napotykający na trudności w uczeniu się, niepowodzenia edukacyjne i rozwojowe, należący do grupy ryzyka, zdolni i przejawiający zainteresowania ogólnorozwojowe oraz lingwistyczne. Okres nauki w szkole podstawowej i gimnazjum to czas, w którym najbardziej uwidaczniają się różnice indywidualne, dysharmonie rozwojowe i zaniedbanie środowiskowe wymagające natychmiastowej interwencji o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym. Efektywność i skuteczność podejmowanych na tym etapie oddziaływań zdecyduje o powodzeniu w nauce i przyszłości edukacyjno-zawodowej uczniów. Perspektywa groźnych społecznie konsekwencji trudności szkolnych uzasadnia konieczność wczesnego podejmowania działań interwencyjnych, stymulujących i wyrównawczych poprzez prowadzenie nowatorskich, specjalistycznych form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb o charakterze kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec tej grupy BO. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły tzn. przez cały okres trwania projektu. We wszystkich formach wsparcia wezmą udział tylko uczniowie, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą pisemną zgodę w postaci wypełnionego Kwestionariusza Zgłoszeniowego. Informacja o możliwości uczestnictwa w projekcie zostanie przesłana drogą faxową/mailową do okolicznych szkół podstawowych z terenu powiatu gdańskiego i umieszczona na stronie internetowej Gimnazjum nr 20 im. Hanzy oraz rozpowszechniona na terenie ww. szkoły. Przy rekrutacji pod uwagę brane będą: kolejność zgłoszeń i zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn, osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych w dostępie do form wsparcia, zgodnie z udziałem w populacji osób zainteresowanych projektem Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 3

4 Status uczestnika Ilość osób Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 Osoby nieaktywne zawodowo 704 w tym osoby uczące lub kształcące się 704 Zatrudnieni 0 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym pracownicy w gorszym położeniu 0 Ogółem 704 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 0 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Zadanie 1 - Zarządzanie projektem -zatrudnienie kadry: kierownik projektu, ekspert ds. merytorycznych projektu, specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej -przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, dostawy, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych -opracowanie prognozy wydatków -prowadzenie stałego monitoringu projektu -prowadzenie sprawozdawczości -archiwizacja dokumentacji Zadanie 2 - Rekrutacja i promocja projektu -przygotowanie strategii informacyjno-promocyjnej -realizacja akcji promocyjno-rekrutacyjnej Zadanie 3 - Pozalekcyjne formy wsparcia -opracowanie bieżącego terminarza przebiegu zajęć -opracowanie harmonogramu korzystania z sal dydaktycznych -analiza jakościowa dostarczonych programów dydaktycznych i specjalistycznych -opracowanie narzędzi diagnostycznych do ewaluacji -ewaluacja form wsparcia -realizacja 2-semestralnych fakultetów edukacyjnych jako formy służącej rozwijaniu zdolności przedmiotowych oraz pasji badawczych, stawiającej kreatywność myślenia i działania ponad przyswajanie faktów (dla 216osób): Fakultet I -"Eksperyment"-Doświadczalne przyswajanie wiedzy z zakresu biologii Fakultet II -"Eksperyment"-(...) z zakresu fizyki Fakultet III -"Eksperyment"-(...) z zakresu chemii -realizacja 2-semestralnego fakultetu edukacyjnego służącego nabywaniu umiejętności dostosowania się i funkcjonowania na rynku pracy (dla 24osób): Fakultet IV -Kształtowanie postaw przedsiębiorczych -realizacja 6-godzinnego fakultetu edukacyjnego służącego rozwijaniu wrażliwości i umiejętności skutecznego reagowania w sytuacjach podwyższonego ryzyka wymagających natychmiastowej interwencji (dla 608osób): Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 4

5 Fakultet V -Pierwsza pomoc przedmedyczna -realizacja 14-godzinnych zajęć psychoedukacyjnych z zakresu Profilaktyki uzależnień i innych problemów okresu adolescencji, służących zapobieganiu zachowaniom dysfunkcyjnym i wspomaganiu wychowawczej funkcji rodziny (dla 600osób) -realizacja 1-semestralnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących intensywnej pomocy edukacyjnej i niwelujących rozległe braki w wiedzy Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (dla 384osób): I -z matematyki II -z fizyki III -z biologii IV -z języka polskiego -realizacja 2-semestralnych zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych) dostosowanych do indywidualnych potrzeb BO, pozwalających na korekcje zachowań i przezwyciężanie specyficznych trudności w uczeniu się (dla 60osób) -prowadzenie diagnozy w celu rozpoznania indywidualnych i potencjalnych możliwości BO w zakresie przebiegu rozwoju, potencjału intelektualnego, kierunku wyboru zawodu (dla 200osób) -prowadzenie konsultacji: psychologicznych, pedagogicznych i z zakresu trudności w uczeniu się (indywidualnie lub grupowo: osobiście, pisemnie, telefonicznie, internetem) w ramach działania Punktu Konsultacyjno-Mediacyjnego. Założeniem jest podniesienie umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, z konfliktami i kryzysem, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, diagnozowanie szkolnego środowiska wychowawczego i edukacyjnego oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku, kształtowanie dojrzałej motywacji uczenia się poprzez rozpoznawanie stylów uczenia się oraz skutecznych metod przyswajania wiedzy (liczba BO zgodna z zapotrzebowaniem) -prowadzenie 2-semestralnych zajęć z języków obcych (j.angielski i j.niemiecki) w ramach działania Lokalnego Centrum Kształcenia Językowego, służących niwelowaniu barier utrudniających integrację międzykulturową oraz lepszą adaptację na globalnym rynku pracy (dla 96osób) 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu Rezultaty twarde: 1) Otrzymanie certyfikatów ukończenia:- języków obcych przez 96 osób,- fakultetów edukacyjnych przez 848 osób, ogółem ilość wydanych certyfikatów-944 2) Przeprowadzenie: -Fakultetów I -6grup x 12osób=72osoby; 6grup x 72h=432h II -6grup x 12osób=72osoby; 6grup x 72h=432h III -6grup x 12osób=72osoby; 6grup x 72h=432h IV -2grupy x 12osób=24osoby; 2grupy x 72h=144h V -38grup x 16osób=608osób; 38grup x 6h=228h -Zajęć psychoedukacyjnych -25grup x 24osoby=600osób; 25grup x 14h=350h -Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: I -12grup x 8osób=96osób; 12grup x 18h=216h II -12grup x 8osób=96osób; 12grup x 18h=216h III -12grup x 8osób=96osób; 12grup x 18h=216h IV -12grup x 8osób=96osób; 12grup x 18h=216h -Zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych) -12grup x 5osób=60osób; 12grup x 72h=864h -Diagnozy -200osób -Konsultacji: psychologicznych -480h pedagogicznych -480h z zakresu trudności w uczeniu się -480h Liczba osób korzystających z Punktu Konsultacyjno-Mediacyjnego zgodna z zapotrzebowaniem -Zajęć z języka: angielskiego -4grupy x 12osób=48osób; 4grupy x 72h=288h niemieckiego -4grupy x 12osób=48osób; 4grupy x 72h=288h Zakładana liczba BO uczestniczących we wszystkich proponowanych w projekcie formach wsparcia wynosi 2188 osób. Z uwagi na fakt, że BO wezmą kilkakrotnie udział w projekcie liczba osób faktycznie korzystających z udzielanego wsparcia wynosić będzie 704 osoby. Liczba zrealizowanych godzin wsparcia wynosić będzie Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 5

6 Rezultaty miękkie: -podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych -zwiększenie motywacji do rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego -zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z edukacji -rozwój zainteresowań i motywacji do aktywności społecznej -podniesienie umiejętności w zakresie zdolności interpersonalnych i osobistych -zwiększenie odpowiedzialności, samooceny i skuteczności w sytuacjach stresowych i kryzysowych -uzyskanie wsparcia merytorycznego, metodycznego i specjalistycznego w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Mediacyjnego Wartość dodana:-do tej pory wnioskodawca nie oferował specjalistycznych zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb BO. Uzyskanie wsparcia z EFS umożliwi przeprowadzenie kompleksowej diagnozy, wdrożenie zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz stymulujących rozwój i aspiracje edukacyjne. Rezultaty projektu będą monitorowane poprzez: -rejestr zgłoszeń na formy wsparcia -listy obecności podpisane przez uczestników służące jako kontrola frekwencji -listy potwierdzające odbiór certyfikatu (zajęcia fakultatywne i lingwistyczne) -analizę dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie zajęć -analizę ankiet ewaluacyjnych służących do przygotowywania raportów Zakłada się, że proponowane formy wsparcia przyczynią się do poprawy jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych, a tym samym wpłyną na: stworzenie warunków równych szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych; kształtowanie postaw aktywnych i twórczych; wzmocnienie zdolności i zainteresowań BO dla przyszłego zatrudnienia i kontynuowania edukacji. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Szkoła uczestniczyła w latach w realizacji programów europejskich Socrates-Comenius prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pełniąc funkcję koordynatora. Od 2003r. prowadzi działania z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży w ramach wymiany uczniów ze szkołą w Bremen. Na sposób zarządzania projektem wpływa ściśle podział obowiązków i kompetencji kadry zaangażowanej w realizację projektu. Czynności związane z projektem będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi w Gimnazjum nr 20 im. Hanzy procedurami: Polityką rachunkowości, Instrukcją obiegu dokumentów, Regulaminem udzielania zamówień publicznych. W celu prawidłowej realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie postępowania zgodnie z procedurami zawartymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Wyżej wymienione postępowanie będzie obejmowało:- Zakup sprzętu technicznego oraz materiałów biurowych;- Zlecone zostaną usługi: obsługi projektu (kierownik projektu, ekspert ds. merytorycznych); prowadzenia zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych); przeprowadzenia diagnozy; - Wyłoniona zostanie kadra dydaktyczna do prowadzenia zajęć (fakultety, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia lingwistyczne) i do prowadzenia konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i z zakresu trudności w uczeniu się oraz pracownik ds. obsługi finansowej projektu. W związku z tym, że do ww. postępowania może przystąpić szkolna kadra dydaktyczna mająca przygotowanie kierunkowe i kadra administracyjna w budżecie założono kwoty brutto powiększone o pochodne tzn. ZUS i FP. Zaplecze techniczno-organizacyjne niezbędne do realizacji projektu tj. obsługa księgowa zostanie udostępniona przez Gimnazjum nr 20 im. Hanzy. Szkoła posiada własne sale dydaktyczne i tam odbywać się będą wszystkie oddziaływania. W celu umożliwienia prowadzenia zajęć fakultatywnych i lingwistycznych przy pomocy nowoczesnych środków technicznych oraz dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu konieczne jest wyposażenie biura i sal dydaktycznych w niezbędne środki techniczne. Kadra zaangażowana w realizację projektu: -Kierownik projektu odpowiada za: zintegrowaną kontrolę projektu (monitoring); przygotowanie prognozowania poziomu wydatkowania; zarządzanie budżetem projektu; dbałość o jakość projektu; poprawne i terminowe wdrażanie projektu zgodne Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 6

7 z założonym harmonogramem i budżetem; utrzymywanie kontaktów informacyjnych z instytucjami administracji publicznej; prowadzenie sprawozdawczości oraz odpowiedzialność za ich wartość merytoryczną; archiwizację dokumentacji; opracowanie i realizację akcji promocyjnej i informacyjnej oraz strategii rekrutacyjnej. -Ekspert ds. merytorycznych projektu odpowiada za: opracowanie terminarza form wsparcia wraz z zakresem tematycznym i podziałem godzinowym oraz za jego koordynację; przygotowanie i nadzór nad dokumentacją merytoryczno-dydaktyczną (opracowanie wzorów dokumentów, wdrożenie ich w realizację i przechowywanie); analizę i nadzór merytoryczny nad programami dydaktycznymi i specjalistycznymi; utrzymywanie stałych kontaktów z kadrą dydaktyczną; monitoring warunków organizacyjnych (standardów technicznych); dbałość o logistykę projektu; hospitację i ewaluację form wsparcia; opracowanie bieżących sprawozdań z procesu dydaktycznego i wyników ewaluacji. -Specjalista ds. zamówień publicznych odpowiada za: przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych; przygotowanie dokumentów przetargowych; uczestniczy w pracach komisji przetargowych. -Pracownik ds. obsługi finansowej odpowiada za: całościowy nadzór finansowy nad projektem oraz jego prawidłowe rozliczenie. Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 7

8 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,40 zł ,40 zł ,00 zł ,80 zł Koszty bezpośrednie ,40 zł ,40 zł ,00 zł ,80 zł Zadanie 1 : Zarządzanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł projektem w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zadanie 2 : Rekrutacja i 4 800,00 zł 1 920,00 zł 1 120,00 zł 7 840,00 zł promocja projektu w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 3 : Pozalekcyjne formy ,40 zł ,40 zł ,00 zł ,80 zł wsparcia w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Koszty pośrednie 750,00 zł 1 800,00 zł 1 050,00 zł 3 600,00 zł jako % kosztów bezpośrednich 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) % 0.00 % 0.00 % 9.73 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - ( )] ,40 zł ,40 zł ,00 zł ,80 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 1 174,47 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 8

9 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 3 Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 9

10 Harmonogram realizacji projektu Rok 2008/ Łącznie Kwartał III IV I II III liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Etap 1 - Zatrudnienie kadry Etap 2 - Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia związane z realizacją projektu Etap 3 - Obsługa finansowa projektu Etap 4 - Monitoring postępu projektu Etap 5 - Sprawozdawczość z realizacji projektu Etap 6 - Archiwizacja dokumentacji projektu Zaangażowany personel Kierownik projektu (umowa zlecenie) Specjalista ds. zamówień publicznych (umowa zlecenie) Pracownik ds. obsługi finansowej (umowa zlecenie) Liczba uczestników Zadanie 2 - Rekrutacja i promocja projektu Etap 1 - Przygotowanie strategii informacyjno - promocyjnej Etap 2 - Akcja promocyjno - informacyjna Etap 3 - Proces rekrutacji uczestników Zaangażowany personel Kierownik projektu (umowa zlecenie) Liczba uczestników Zadanie 3 - Pozalekcyjne formy wsparcia Etap 1 - Opracowanie bieżącego terminarza pozalekcyjnych form wsparcia Etap 2 - Opracowanie narzędzi diagnostycznych/ewaluacyjnych Etap 3 - Ewaluacja form wsparcia Etap 4 - Realizacja Fakultetów edukacyjnych Etap 5 - Realizacja Zajęć psychoedukacyjnych Etap 6 - Realizacja Zajęć dydaktyczno - wyrównawczych Etap 7 - Realizacja Zajęć specjalistycznych (korekcyjno - kompensacyjnych) Etap 8 - Przeprowadzenie diagnozy Etap 9 - Realizacja konsultacji w ramach Punktu Konsultacyjno - Mediacyjnego Etap 10 - Realizacja Zajęć językowych w ramach Lokalnego Centrum Kształcenia Językowego Zaangażowany personel Ekspert ds. merytorycznych projektu (umowa zlecenie) Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 10

11 Kadra dydaktyczna i specjalistyczna (umowa zlecenie lub usługa - umowa zlecenie) Liczba uczestników Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 11

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,40 zł ,40 zł ,00 zł 1. Wynagrodzenie kierownika NIE NIE m-c ,00 zł ,00 zł projektu (usługa - umowa zlecenie) 2. Wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych (umowa zlecenie) 3. Wynagrodzenie pracownika ds. obsługi finansowej projektu (umowa zlecenie, wynagrodzenie brutto 1650zł/m-c plus NIE NIE m-c ,00 zł ,00 zł NIE NIE m-c ,00 zł 9 900,00 zł 4. Zakup sprzętu komputerowego TAK NIE zestaw ,00 zł 3 450,00 zł 5. Zakup notebooka TAK NIE szt ,00 zł 3 450,00 zł 6. Zakup oprogramowania komputerowego TAK NIE szt ,00 zł 2 600,00 zł 7. Zakup drukarki TAK NIE szt ,00 zł 2 000,00 zł 8. Zakup skanera TAK NIE szt ,00 zł 400,00 zł 9. Zakup kserokopiarki TAK NIE szt ,00 zł 3 450,00 zł 10. Zakup niszczarki TAK NIE szt ,00 zł 300,00 zł 11. Zakup telefonu z fax TAK NIE szt ,00 zł 1 000,00 zł 12. Zakup szafy do archiwizacji dokumentacji TAK NIE szt ,00 zł 1 500,00 zł 13. Zakup biurka pod komputer TAK NIE szt ,00 zł 500,00 zł 14. Zakup krzesła obrotowego TAK NIE szt ,00 zł 500,00 zł 15. Koszt usługi telefonicznej (odrębna linia telefoniczna) 16. Koszt materiałów biurowych związanych z zarządzaniem (w tym do archiwizacji dokumentów, do badań i analiz) Zadanie 2: Rekrutacja i promocja projektu 17. Koszt przygotowania i wykonania materiałów promocyjnych (usługa) NIE NIE m-c 5 300,00 zł 1 500,00 zł NIE NIE m-c 5 500,00 zł 2 500,00 zł 4 800,00 zł NIE NIE usługa ,00 zł 4 000,00 zł 18. Koszt usługi pocztowej NIE NIE m-c 5 10,00 zł 50,00 zł 19. Koszt materiałów informacyjno-rekrutacyjnych Zadanie 3: Pozalekcyjne formy wsparcia 20. Wynagrodzenie eksperta ds. merytorycznych (usługa - umowa zlecenie) 21. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet I - 6grup x 72h x 84zł. (umowa zlecenie 22. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet II - 6grup x NIE NIE m-c 5 150,00 zł 750,00 zł ,40 zł NIE NIE m-c ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 6 048,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 6 048,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 12

13 72h x 84zł. (umowa zlecenie 23. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet III - 6grup x 72h x 84zł. (umowa zlecenie 24. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet IV - 2grupy x 72h x 84zł. (umowa zlecenie NIE NIE godz ,00 zł 6 048,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 2 016,00 zł 25. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet V - 38grup x 6h x 84zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto wraz 70zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 3 024,00 zł 26. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia psychoedukacyjne - 25grup x 14h x 84zł. (umowa zlecenie NIE NIE godz ,00 zł 3 528,00 zł 27. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze I -12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 3 888,00 zł 28. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze II -12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 3 888,00 zł 29. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze III-12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 3 888,00 zł 30. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze IV -12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 3 888,00 zł 31. Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia specjalistyczne (korekcyjno - kompensacyjne) - 12grup x 72h x 70zł. (usługa - umowa zlecenie) 32. Koszt przeprowadzenia diagnozy - 200osób x 250zł. (usługa - umowa zlecenie) 33. Wynagrodzenie osoby prowadzącej konsultacje psychologiczne - 480h x 70zł. NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł NIE NIE szt ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 5 040,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 13

14 (umowa zlecenie) 34. Wynagrodzenie osoby prowadzącej konsultacje pedagogiczne - 480h x 70zł. (umowa zlecenie) NIE NIE godz ,00 zł 5 040,00 zł 35. Wynagrodzenie osoby prowadzącej konsultacje z zakresu trudności w uczeniu się -480hx 84zł.(umowa zlecenie-wynagrodzenie brutto 70zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 6 048,00 zł 36. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia z j.angielskiego - 4grupy x 72h x 84zł. (umowa zlecenie 37. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia z j.niemieckiego - 4grupy x 72h x 84zł. (umowa zlecenie NIE NIE godz ,00 zł 4 032,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 4 032,00 zł 38. Zakup notebooka TAK NIE szt ,00 zł ,00 zł 39. Zakup oprogramowania komputerowego 40. Zakup ekranu do rzutnika mulimedialnego 41. Zakup rzutnika multimedialnego 42. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu I - mikroskopy 43. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu I - zestaw przyborów do doświadczeń "BA-1" 44. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - termometry 45. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - przewody do budowania obwodów elektrycznych 46. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - żarówki i baterie 47. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - dynamometry 48. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - zestaw do wytwarzania promieni optycznych z wyposażeniem optycznym 49. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - latarka dynamo 50. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - opiłki do badania pola magnetycznego 51. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - woltomierz szkolny TAK NIE szt ,00 zł ,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 460,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 3 450,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 7 080,00 zł TAK NIE zestaw ,00 zł 1 500,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 500,00 zł TAK NIE zestaw 1 200,00 zł 200,00 zł TAK NIE kpl ,00 zł 100,00 zł TAK NIE szt. 6 35,00 zł 210,00 zł TAK NIE zestaw 1 540,00 zł 540,00 zł TAK NIE szt. 3 45,00 zł 135,00 zł TAK NIE szt. 5 16,00 zł 80,00 zł TAK NIE szt. 3 60,00 zł 180,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 14

15 52. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - amperomierz 53. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - stacja pogody 54. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - laser medyczny 55. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - półkule magdeburskie 56. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - pojemnik próżniowy z pompą TAK NIE szt. 3 60,00 zł 180,00 zł TAK NIE zestaw 1 100,00 zł 100,00 zł TAK NIE zestaw 1 850,00 zł 850,00 zł TAK NIE szt. 2 45,00 zł 90,00 zł TAK NIE szt. 1 55,00 zł 55,00 zł 57. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - zestaw moździerz TAK NIE zestaw 1 340,00 zł 340,00 zł porcelanowy 58. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - chłodnica szklana 59. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - płaszcz grzejny 60. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - mieszadło magnetyczne 61. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - waga laboratoryjna, analityczna 62. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - papierki wskaźnikowe 63. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - łapy do próbówek i statywów 64. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - butla z gazem propan - butan 65. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - zestaw zlewek 66. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - kolby destylacyjne 67. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - lejki laboratoryjne TAK NIE szt. 1 70,00 zł 70,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 1 650,00 zł TAK NIE zestaw 1 430,00 zł 430,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 450,00 zł TAK NIE zestaw 2 250,00 zł 500,00 zł TAK NIE kpl ,00 zł 500,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 400,00 zł TAK NIE zestaw 1 60,00 zł 60,00 zł TAK NIE szt. 2 55,00 zł 110,00 zł TAK NIE szt. 4 5,00 zł 20,00 zł 68. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu V - fantom do TAK NIE szt ,00 zł 3 450,00 zł pierwszej pomocy przedmedycznej 69. Koszt certyfikatów NIE NIE szt. 96 2,00 zł 192,00 zł 70. Koszt utrzymania pomieszczeń własnych w projekcie (sale dydaktyczne - 4 sale x 50m2): 18 miesięcy x 4 sale x 164,70zł. 71. Koszt utrzymania pomieszczeń własnych w projekcie (sale dydaktyczne - 1 sala x 50m2): 2 miesiące x 1 sala x 164,70zł. KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE NIE NIE m-c 3 658,80 zł 1 976,40 zł NIE NIE m-c 0 0,00 zł 0,00 zł koszty pośrednie jako % kosztów 750,00 zł 0.00 % Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 15

16 Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny bezpośrednich ,00zł % ,40 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 16

17 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,40 zł ,40 zł ,00 zł 1. Wynagrodzenie kierownika NIE NIE m-c ,00 zł ,00 zł projektu (usługa - umowa zlecenie) 2. Wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych (umowa zlecenie) 3. Wynagrodzenie pracownika ds. obsługi finansowej projektu (umowa zlecenie, wynagrodzenie brutto 1650zł/m-c plus NIE NIE m-c 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE m-c ,00 zł ,00 zł 4. Zakup sprzętu komputerowego TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł 5. Zakup notebooka 6. Zakup oprogramowania komputerowego 7. Zakup drukarki 8. Zakup skanera 9. Zakup kserokopiarki 10. Zakup niszczarki 11. Zakup telefonu z fax 12. Zakup szafy do archiwizacji dokumentacji 13. Zakup biurka pod komputer 14. Zakup krzesła obrotowego 15. Koszt usługi telefonicznej (odrębna linia telefoniczna) 16. Koszt materiałów biurowych związanych z zarządzaniem (w tym do archiwizacji dokumentów, do badań i analiz) Zadanie 2: Rekrutacja i promocja projektu 17. Koszt przygotowania i wykonania materiałów promocyjnych (usługa) NIE NIE m-c ,00 zł 3 600,00 zł NIE NIE m-c ,00 zł 6 000,00 zł 1 920,00 zł NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł 18. Koszt usługi pocztowej NIE NIE m-c 12 10,00 zł 120,00 zł 19. Koszt materiałów informacyjno-rekrutacyjnych Zadanie 3: Pozalekcyjne formy wsparcia 20. Wynagrodzenie eksperta ds. merytorycznych (usługa - umowa zlecenie) 21. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet I - 6grup x 72h x 84zł. (umowa zlecenie 22. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet II - 6grup x NIE NIE m-c ,00 zł 1 800,00 zł ,40 zł NIE NIE m-c ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 17

18 72h x 84zł. (umowa zlecenie 23. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet III - 6grup x 72h x 84zł. (umowa zlecenie 24. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet IV - 2grupy x 72h x 84zł. (umowa zlecenie NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 6 720,00 zł 25. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Fakultet V - 38grup x 6h x 84zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto wraz 70zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 26. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia psychoedukacyjne - 25grup x 14h x 84zł. (umowa zlecenie NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 27. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze I -12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 7 776,00 zł 28. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze II -12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 7 776,00 zł 29. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze III-12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 7 776,00 zł 30. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze IV -12grup x 18h x 72zł. (umowa zlecenie wynagrodzenie brutto 60zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł 7 776,00 zł 31. Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia specjalistyczne (korekcyjno - kompensacyjne) - 12grup x 72h x 70zł. (usługa - umowa zlecenie) 32. Koszt przeprowadzenia diagnozy - 200osób x 250zł. (usługa - umowa zlecenie) 33. Wynagrodzenie osoby prowadzącej konsultacje psychologiczne - 480h x 70zł. NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł NIE NIE szt ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 18

19 (umowa zlecenie) 34. Wynagrodzenie osoby prowadzącej konsultacje pedagogiczne - 480h x 70zł. (umowa zlecenie) NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 35. Wynagrodzenie osoby prowadzącej konsultacje z zakresu trudności w uczeniu się -480hx 84zł.(umowa zlecenie-wynagrodzenie brutto 70zł/1h plus NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 36. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia z j.angielskiego - 4grupy x 72h x 84zł. (umowa zlecenie 37. Wynagrodzenie osoby prowadzącej Zajęcia z j.niemieckiego - 4grupy x 72h x 84zł. (umowa zlecenie NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 38. Zakup notebooka 39. Zakup oprogramowania komputerowego 40. Zakup ekranu do rzutnika mulimedialnego 41. Zakup rzutnika multimedialnego 42. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu I - mikroskopy 43. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu I - zestaw przyborów do doświadczeń "BA-1" 44. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - termometry 45. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - przewody do budowania obwodów elektrycznych 46. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - żarówki i baterie 47. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - dynamometry 48. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - zestaw do wytwarzania promieni optycznych z wyposażeniem optycznym 49. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - latarka dynamo 50. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - opiłki do badania pola magnetycznego 51. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - woltomierz szkolny TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE kpl. 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 19

20 52. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - amperomierz 53. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - stacja pogody 54. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - laser medyczny 55. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - półkule magdeburskie 56. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu II - pojemnik próżniowy z pompą TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł 57. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - zestaw moździerz TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł porcelanowy 58. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - chłodnica szklana 59. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - płaszcz grzejny 60. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - mieszadło magnetyczne 61. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - waga laboratoryjna, analityczna 62. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - papierki wskaźnikowe 63. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - łapy do próbówek i statywów 64. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - butla z gazem propan - butan 65. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - zestaw zlewek 66. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - kolby destylacyjne 67. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu III - lejki laboratoryjne TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE kpl. 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE zestaw 0,00 zł 0,00 zł 68. Zakup pomocy dydaktycznych do Fakultetu V - fantom do pierwszej pomocy przedmedycznej 69. Koszt certyfikatów NIE NIE szt ,00 zł 752,00 zł 70. Koszt utrzymania pomieszczeń własnych w projekcie (sale dydaktyczne - 4 sale x 50m2): 18 miesięcy x 4 sale x 164,70zł. 71. Koszt utrzymania pomieszczeń własnych w projekcie (sale dydaktyczne - 1 sala x 50m2): 2 miesiące x 1 sala x 164,70zł. KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE NIE NIE m-c ,80 zł 6 588,00 zł NIE NIE m-c 2 164,70 zł 329,40 zł koszty pośrednie jako % kosztów 1 800,00 zł 0.00 % Suma kontrolna: BDA BD39-56A1 20

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu:

Bardziej szczegółowo