Monika Hardygóra. Politechnika nieograniczonych moŝliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monika Hardygóra. Politechnika nieograniczonych moŝliwości"

Transkrypt

1 Monika Hardygóra Politechnika nieograniczonych moŝliwości To hasło, które jest mottem promocyjnym Politechniki Wrocławskiej, przyjmuję za swoje wyzwanie wyborcze. Chciałabym w nim wyrazić moją opinię, Ŝe atutem Politechniki Wrocławskiej, oferowanym całej naszej społeczności akademickiej - od studentów, doktorantów, pracowników po absolwentów i emerytów - są nieograniczone moŝliwości. Dlaczego chcę słuŝyć Politechnice jako Rektor? uwaŝam, Ŝe jestem zobowiązana zwrócić Politechnice to, co jej zawdzięczam - a zawdzięczam wiele uwaŝam, Ŝe mam duŝo do zaoferowania Politechnice i jestem pełna ufności w ogromne moŝliwości społeczności akademickiej Uczelni uwaŝam, Ŝe jestem przygotowana do tego trudnego i bardzo odpowiedzialnego zadania chciałabym mieć moŝliwość kontynuowania wielu działań rozpoczętych w tej kadencji jestem świadoma olbrzymiej odpowiedzialności i niesamowitej pracy, jakiej wymaga pełnienie tej funkcji jestem zdecydowana podporządkować swoje Ŝycie słuŝbie Politechnice i poświęcić jej swój czas, entuzjazm i umiejętności dla dobra całej społeczności akademickiej. Jak jestem przygotowana do pełnienia funkcji Rektora? mam doświadczenie organizacyjne w pełnieniu wielu funkcji na Politechnice (od kierownika zakładu przez dyrektora instytutu, po dziekana i prorektora) przez półtora roku pracowałam nad tworzeniem planu rozwoju Politechniki, badając dokładnie słabe i mocne strony jej działania mam doświadczenie w pracy na uniwersytetach zagranicznych (Niemcy, Wielka Brytania, Australia) i uznaną pozycję międzynarodową w swojej dziedzinie uczestniczyłam w dwóch szkołach zarządzania strategicznego uczelniami wyŝszymi, organizowanymi przez Fundację Rektorów Polskich dla rektorów i prorektorów polskich uczelni brałam udział w warsztatach dla rektorów w USA na temat systemów kształcenia, akredytacji i szeroko pojętych problemów edukacji uniwersyteckiej w Waszyngtonie oraz na temat badań naukowych, innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości w Waszyngtonie i San Francisco (w ramach obu warsztatów odwiedziłam najlepsze uniwersytety USA między innymi - Stanford, Berklely, George Washington, a takŝe Dolinę Krzemową) mam bardzo dobre kontakty z władzami miasta i regionu oraz doświadczenie w realizacji wielu wspólnych działań w tym sukcesy w pozyskiwaniu środków na te działania 1

2 mam ścisłe, robocze kontakty z wieloma czołowymi podmiotami gospodarczymi regionu i kraju, z którymi Politechnika współpracuje lub powinna intensywniej współpracować mam doświadczenie w organizacji laboratoriów akredytowanych, w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe i rozwój zdobyłam doświadczenia w pozyskiwaniu i korzystaniu z funduszy strukturalnych przez działalność w zespole do oceny wniosków MNiSW, w komitecie monitorującym RPO i w programie operacyjnym Kapitał Ludzki czynnie uczestniczyłam w ocenie osiągnięć wdraŝania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, przewodniczyłam zespołowi ds. Nagród Premiera w tym zakresie osobiście nawiązywałam współpracę i koordynowałam programy międzynarodowe, szczególnie dydaktyczne znam biegle języki obce: niemiecki, angielski i rosyjski. Jakie działania zrealizowane w obecnej kadencji uwaŝam za istotne? opracowałam i uzgodniłam w szerokich kręgach naszej społeczności Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej na lata przyjęty jednomyślnie na posiedzeniu Senatu w listopadzie 2007, bardzo mi zaleŝy aby był realizowany dla dobra całej społeczności Politechniki zreorganizowałam system rekrutacji na studia; pod moim kierunkiem wdroŝono moduł Rekrutacja jako pierwszy element systemu informatycznego Jednolitego Systemu Obsługi Studentów uruchomiliśmy profesjonalną rekrutację obcokrajowców na Politechnikę, która przyniosła juŝ znaczące efekty z mojej inicjatywy podpisano porozumienie uczelni Wrocławia i stworzono program Study in Wrocław wspierający promocję Wrocławia dla pozyskania zagranicznych studentów stworzyliśmy system, mechanizmy i wsparcie dla umiędzynarodowienia studiów na Politechnice zintensyfikowaliśmy mobilność studentów poprzez znaczną rozbudowę programów Erasmus i Leonardo da Vinci zbudowałam zespół promocji Uczelni, który profesjonalnie tworzy wizerunek Politechniki i skutecznie wspiera pozycję Uczelni w mediach i w społeczeństwie pozyskałam fundusze z MEN na współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz na wsparcie naszych działań z Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego przygotowaliśmy projekt z PO Kapitał Ludzki na sumę 50mln zł dla wsparcia rozwoju Uczelni. Jakie działania będą priorytetowe w mojej działalności jako Rektora Politechniki? Zgodnie z wizją Politechniki Wrocławskiej, zawartą w Planie Rozwoju, Politechnika Wrocławska to Uczelnia elitarna, o ugruntowanej pozycji w Europejskim Obszarze Szkolnictwa WyŜszego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a przy tym - zaplecze badawcze i kuźnia kadr dla gospodarki i administracji regionu oraz kraju. Celem moich działań będzie osiągnięcie przez Politechnikę Wrocławską pozycji jednejz czołowych uczelni technicznych Europy, rozpoznawalnej w świecie. Perspektywa europejska winna być swoistym eko-systemem dla rozwoju prestiŝu Politechniki. 2

3 Politechnika nie moŝe mieć perspektywy tylko Regionu i Kraju. Działając lokalnie trzeba myśleć globalnie. Osiągnięcie tego celu będzie moŝliwe przez konsekwentną realizację Planu Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. W tym miejscu pozwolę sobie przedstawić wybrane, moim zdaniem najwaŝniejsze zadania, do realizacji. Badania naukowe oraz kształcenie akademickie to dwa nierozłączne fundamenty tworzące uniwersytet, od ich poziomu zaleŝy renoma i prestiŝ kaŝdej uczelni. Przekłada się to w prosty sposób na jakość kandydatów na studia wszystkich stopni oraz pozyskiwane środki finansowe. Trzeba zwrócić uwagę na wyraźny trend ograniczania środków budŝetowych na naukę. NaleŜy przewidywać zmniejszanie się środków na badania własne i statutowe na rzecz konkursów grantowych i środków europejskich. Politechnika musi więc uniezaleŝnić się w znacznym stopniu od dotacji dydaktycznej ministerstwa., która jak pokazuje rzeczywistość, nie tylko nie rośnie ale i nie jest gwarantowana. W budŝecie Uczelni coraz większy procent środków powinien pochodzić ze źródeł pozadotacyjnych (obecnie stanowi tylko 32,5%). Musimy pozyskiwać znaczne środki z przemysłu i programów europejskich, aby badania naukowe mogły być prowadzone na wysokim, światowym poziomie, w dobrze wyposaŝonych, nowoczesnych laboratoriach. Wysoka jakość prac badawczych, międzynarodowa renoma Uczelni, pozwoli skutecznie aplikować o fundusze unijne. Trzeba mieć świadomość, Ŝe tylko duŝe projekty w międzynarodowych konsorcjach są w stanie pokonać konkurencję i uzyskać finansowanie. Musimy zatem dbać o międzynarodowe kontakty naukowe, szukać interdyscyplinarnych tematów badawczych, współpracować z renomowanymi ośrodkami badawczymi i wiodącymi przedsiębiorstwami w kraju. Politechnika Wrocławska, ma wspaniały potencjał w kadrze, a dzięki ostatnim, znaczącym inwestycjom - równieŝ w bazie laboratoryjnej. Mamy szansę stać się okrętem flagowym w naszej części świata wykorzystać koniunkturę i znacząco podnieść swoją pozycje wejść do grona czołowych uniwersytetów technicznych Europy! Dla realizacji takiego celu potrzebna jest determinacja a ponadto: całej społeczności akademickiej, stworzenie wewnętrznych mechanizmów skłaniających pracowników do aktywnego udziału w pozyskiwaniu środków krajowych i europejskich na finansowanie badań naukowych (redukcja pensum, wsparcie finansowe i organizacyjne dla najaktywniejszych ) aktywne włączenie studentów, dyplomantów, a przede wszystkim doktorantów, w badania naukowe rozszerzanie współpracy międzynarodowej w zakresie prac badawczych, mobilność doktorantów i kadry akademickiej, bez której nie widzę szans na pozyskiwanie znacznych środków w programach europejskich zintensyfikowanie komercjalizacji wyników badań, wspieranie podmiotów wykorzystujących wyniki prac badawczych, integrację środowiska naukowego i przemysłowego rozwój infrastruktury i bazy laboratoryjnej Uczelni ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów akredytowanych i duŝych centralnych laboratoriów specjalistycznych, z jednoczesnym zapewnieniem szerszego wykorzystanie unikatowej aparatury Politechniki Wrocławskiej. 3

4 Kształcenie akademickie na wysokim poziomie moŝliwe jest tylko w połączeniu z badaniami naukowymi prowadzonymi przez nauczycieli. Politechnika Wrocławska, jako uczelnia elitarna, powinna szczególnie dbać o poziom nauczania oraz rozwijać zgodnie z priorytetami europejskimi kształcenie nastawione na studenta oraz kształcenie ustawiczne. Politechnika powinna rozwijać przede wszystkim studia drugiego stopnia i studia doktoranckie. NaleŜy spodziewać się stopniowego zmniejszania liczby studentów na studiach pierwszego stopnia pod wpływem czynników zewnętrznych (niŝ demograficzny, konkurencja innych uczelni, coraz większy procent studentów wybierających studia za granicą juŝ 30 tyś. Polaków studiuje poza krajem). Siłą Politechniki powinny zatem stać się studia drugiego stopnia, w tym studia w języku angielskim, które muszą być atrakcyjne nie tylko dla naszych absolwentów, ale powinny przyciągać absolwentów innych uczelni, w tym studentów zagranicznych (obecnie mamy ich tylko 360). Politechnika, jako uniwersytet badawczy, powinna bardzo mocno rozwijać studia doktoranckie w tym studia interdyscyplinarne, środowiskowe, międzynarodowe z wykorzystaniem centrów badawczych. Zapewnienie finansowego wsparcia doktorantom jest sprawą priorytetową, dlatego podejmowane są działania pozyskania środków z funduszy strukturalnych na stypendia dla doktorantów, staŝe krajowe i zagraniczne oraz wsparcie finansowe ich badań. W zakresie podniesienia jakości kształcenia moŝna wyróŝnić następujące zadania: podnoszenie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych dostosowywanie kształcenia do potrzeb rynku pracy doskonalenie metod nauczania poprzez rozwijanie form aktywnych oraz ich wspomaganie poprzez e-learning i distance learning rozwijanie oferty edukacyjnej poprzez zatrudnianie wybitnych uczonych z innych ośrodków z kraju i zagranicy oraz umiędzynarodowienie kształcenia poprzez szeroką ofertę studiów i praktyk zagranicznych dla studentów Politechniki Wrocławskiej zwiększenie mobilności studentów w ramach wymiany międzyuczelnianej. Dla rozwoju badań naukowych i doskonalenia jakości kształcenia niezbędna jest szeroka współpraca Uczelni z podmiotami zewnętrznymi. Zintensyfikowanie tej współpracy powinno stać się jednym z najwaŝniejszych priorytetów nowych władz. Spośród zadań w tym zakresie za najistotniejsze uwaŝam: nawiązywanie i rozwój współpracy ze znaczącymi podmiotami gospodarczymi, pozyskanie najwaŝniejszych z nich, jako partnerów strategicznych Politechniki Wrocławskiej, włączenie ich do Konwentu Politechniki, współpraca z EIT +, Parkami Technologicznymi zwiększenie aktywności Politechniki Wrocławskiej w zakresie konsolidacji środowiska akademickiego regionu, zintensyfikowanie i rozwój nowych form współpracy z absolwentami integracja środowiska absolwentów z Politechniką, powołanie Klubu Absolwenta, e-absolwent. Przebudowa systemu zarządzania Uczelnią jest jednym z priorytetów w przyjętym przez Senat Planie Rozwoju. Usprawnienie systemu zarządzania Uczelnią jest warunkiem niezbędnym dla skutecznej realizacji wytyczonych w tym dokumencie celów rozwojowych. Dlatego chciałabym tej grupie zadań poświęcić tu nieco więcej miejsca. Zgodnie z Planem Rozwoju usprawnienie funkcjonowania Uczelni, jako instytucji, powinno między innymi polegać na: 4

5 przejściu od zarządzania funkcjonalnego do zarządzania procesowego Uczelnią modyfikacji wewnętrznego systemu ekonomiczno-finansowego udoskonaleniu systemu zarządzania kadrami udoskonaleniu systemu przepływu informacji w Uczelni, w tym usprawnieniu i uproszczeniu obiegu dokumentów. Procesy realizowane w Uczelni istotnie róŝnią się od funkcji i działań związanych ze strukturą organizacyjną. Większość procesów nie jest realizowana w jednej komórce organizacyjnej ani nawet w pionie organizacyjnym. Operują one "poziomo" poprzez strukturę Uczelni. Tymczasem obecny tradycyjny - system zarządzania Uczelnią oparty jest na pionowym (funkcjonalnym) podziale pracy. Przejścia między komórkami organizacyjnymi często stanowią wąskie gardła procesów - to tu powstają opóźnienia, ograniczenia przepływu informacji i w efekcie - dysfunkcja organizacji. Działania usprawniające podejmowane przez poszczególne komórki organizacyjne - bez zbadania jak ich efekty wpływają na dalszy przebieg procesów - mogą powodować pogorszenie przebiegu całości procesu. Dlatego działania usprawniające muszą być prowadzone systemowo, z poziomu Zarządu Uczelni. Proponowane działania to: analiza i udoskonalenie procesów zarządzania wspomagających realizowanie podstawowych statutowych celów Uczelni podporządkowanie organizacji Uczelni realizacji tych procesów kompleksowa informatyzacja Uczelni oparta na rozszerzeniu zasięgu systemów informatycznych na wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni oraz rozszerzeniu ich zakresu funkcjonalnego na wszystkie procesy. Modyfikacja systemu ekonomiczno-finansowego Uczelni powinna obejmować: opracowanie nowego regulaminu gospodarki finansowej określającego m.in. zasady podziału środków finansowych w Uczelni, zasady rozliczeń między jednostkami Uczelni opracowanie załoŝeń i wdroŝenie systemu controllingu, obejmującego planowanie, monitorowanie, analizowanie sytuacji finansowej Uczelni wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych w zarządzaniu finansami, wprowadzenie profesjonalnych rozwiązań w zarządzaniu płynnością finansową Uczelni. Wprowadzenie wymienionych rozwiązań zapewni Uczelni bezpieczeństwo i stabilizację funkcjonowania w sferze finansowej. Następnym obszarem zmian powinien być obszar zasobów ludzkich. Tu kluczowe znaczenie powinien mieć system motywacyjny. Doskonalenie systemu zarządzania kadrami powinno obejmować: budowanie odpowiednich zasobów kadrowych Uczelni stworzenie odpowiednich realnych ścieŝek kariery wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, rozwijanie wiedzy i umiejętności menedŝerskich wśród kadry akademickiej zarządzającej Uczelnią, tworzenie zasobu profesjonalnej kadry zarządzającej na wszystkich szczeblach zarządzania stopniowe wprowadzenie motywacyjnych systemów wynagradzania dla wszystkich pracowników doskonalenie w praktyce systemu oceny pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych, wprowadzenie systemu oceny pracowników administracji i pracowników inŝynieryjno-technicznych. 5

6 System przepływu informacji ma na celu usystematyzowanie procedur wymiany danych pomiędzy wszystkimi szczeblami Uczelni. Udoskonalenie systemu przepływu informacji, a następnie opracowanie systemu obiegu dokumentów, warunkuje sprawniejsze zarządzanie zasobami, podniesienie wydajności oraz planowe wdraŝanie wszelkich projektów. Udoskonalenie systemu przepływu informacji powinno obejmować: stworzenie systemu informowania kierownictwa Uczelni wspomagającego podejmowanie decyzji zarządczych rozszerzanie zakresu elektronicznego systemu informacyjnego dla pracowników i studentów ujednolicenie i usprawnienie obiegu dokumentów. Czy mam szanse zrealizować tak ambitny program? Tak! bo jestem głęboko przekonana, Ŝe jest to konieczne dla rozwoju, utrzymania pozycji w kraju i podniesienia pozycji międzynarodowej Mojej Uczelni bo jestem pewna, Ŝe społeczność akademicka Politechniki Wrocławskiej posiada ogromny potencjał i wierzę, Ŝe uda mi się Wszystkich przekonać do mojego programu umiem współpracować z ludźmi, umiem dostrzegać ich talenty, doceniać starania, motywować do pracy umiem rozmawiać z decydentami, twardo bronić interesów Uczelni w kraju i za granicą nie poddaję się łatwo, mam wizję i siły do jej realizacji głęboko wierzę, Ŝe Politechnika Wrocławska jest i będzie Uczelnią nieograniczonych moŝliwości! 6

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

STRATEGIA ROZWOJU. WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Załącznik do uchwały nr 44/2013 z dnia 22.11.2013 r. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Rozdz. 2, Art.70.1) z dn. 27.07.2005, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Uczelni z roku na rok ulegają systematycznej poprawie. Podstawowe wartości prezentuje poniższa tabela.

Wyniki finansowe Uczelni z roku na rok ulegają systematycznej poprawie. Podstawowe wartości prezentuje poniższa tabela. Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie grudzień 2012 kwiecień 2013 w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012 2015 Niniejszy dokument jest drugą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI 1 czyli jak nauka może służyć społeczeństwu Obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce Opr acowanie zbiorowe pod redakcją Anny Muszewskiej, Łuk asza Niesiołowskiego-Spanò,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin, 2010 1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku

Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 r. Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Warszawa, kwiecień, 2008 r. SPIS TREŚCI ABSTRAKT...3 WPROWADZENIE...4 1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo