Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Uczestnicy szkolenia: 20 osób (5 mężczyzn i 15 kobiet), osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne w wieku lat Termin realizacji usługi: 26 czerwiec 31 lipiec 2014 roku tj. 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 Miejsce i czas: Wykonawca przeprowadzi poszczególne szkolenia zawodowe w ramach Klubu Integracji Społecznej w Programie Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji na terenie Stalowej Woli, poza szkoleniami zawodowymi Metoda dobrego startu z treningiem zastępowania agresji oraz Operator koparko ładowarki. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić miejsca w których możliwe będzie przeprowadzenie niniejszych szkoleń. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich szkoleń zawodowych w dniach tygodnia od poniedziałku do soboty w godz. od z uwzględnieniem, iż w ciągu

2 jednego dnia szkolenia nie może być przeprowadzonych więcej niż 8 godzin szkoleniowych zajęć, poza szkoleniem zawodowym Metoda dobrego startu z treningiem zastępowania agresji. Godzina szkoleniowa zajęć będzie wynosić 60 minut. Forma płatności: Faktura lub rachunek Wykonawcy płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia. Faktura lub rachunek wystawiane będą przez Wykonawcę po każdym zakończonym szkoleniu zawodowym i wówczas płatność za każde szkolenie dokonywana będzie przez Zamawiającego odrębnie. Dokumentacja wymagana od Wykonawcy do rozliczenia poszczególnego szkolenia zawodowego: - dziennik zajęć; - oryginały zaświadczeń każdego z uczestników KIS o ukończeniu szkolenia zawodowego; - komplet materiałów szkoleniowych, w tym skrypt z zajęć; - ankiety ewaluacyjne poszkoleniowe z krótkim raportem; - oryginały list obecności na zajęciach; - oryginał listy odbioru materiałów szkoleniowych/ pomocniczych; - oryginały list skorzystania z wyżywienia/cateringu; - oryginał listy odbioru zaświadczeń; - zdjęcia z przeprowadzonych zajęć na płycie CD lub DVD (dobrej jakości i uwzględniające w szczególności uczestników); - kserokopię polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązuje się każdy z wymienionych powyżej dokumentów oznaczyć logotypami UE, PO KL, CRZL, MOPS, zgodnie z dokumentem Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 31 grudnia 2013 roku. Logotypy MOPS i CRZL zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych po podpisaniu umowy w wersji papierowej i elektronicznej.

3 Dokumentacja wymagana od Wykonawcy do rozliczenia zorganizowania staży zawodowych po zakończonych szkoleniach zawodowych: - wniosek pracodawcy o odbycie stażu zawodowego przez uczestników KIS w ich zakładzie pracy. Wniosek powinien być wystawiony odrębnie dla każdego uczestnika KIS. Warunki dodatkowe: 1. Wykonawca ubezpieczy wszystkich 20 uczestników szkoleń zawodowych od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Natomiast w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku wszelkie czynności z tym związane przeprowadzić będzie Wykonawca, a w szczególności dotyczące sporządzania protokołów wypadkowych oraz zgłoszeń i korespondencji z instytucją ubezpieczeniową. 2. Wystawienie 2 sztuk zaświadczenia z ukończenia poszczególnego szkolenia zawodowego dla każdego uczestnika (jedno przekazane na własność uczestnikowi danego szkolenia lub warsztatu, drugie dołączone do dokumentacji rozliczeniowej) według wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 3. Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych do poszczególnego szkolenia zawodowego dla każdego z 20 uczestników KIS tj. skrypt z zajęć oraz materiały szkoleniowe (teczka kartonowa z gumką formatu A4, długopis, notatnik formatu A5, pendrive 4 GB zawierający wersję elektroniczną skrytpu z zajęć, które będą przekazane na własność uczestnikom podczas poszczególnego warsztatu lub szkolenia). 4. Wykonawca w ramach każdego ze szkoleń zawodowych zorganizuje oraz przeprowadzi na wstępie programu zajęć szkolenie BHP i PPOŻ dla każdego z 20 uczestników KIS, które zostanie wliczone w cenę poszczególnego szkolenia zawodowego. 5. Wykonawca na okres trwania szkoleń zawodowych zapewni i wyposaży sale zajęciowe i pracowanie w odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowej pracy podczas określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy i nauki. Sale/ pracownie powinny mieścić minimalnie liczbę osób uczestniczących w danym szkoleniu zawodowym, temperatura w salach C. Wykonawca zapewni uczestnikom zaplecze socjalne i sanitarne tj. łazienka, WC ze sprawnymi technicznie urządzeniami.

4 6. Wykonawca w ramach zajęć zobowiązuje się zapewnić 20 uczestniczkom szkoleń zawodowych catering w formie co najmniej dwóch przerw kawowych tj. kawę rozpuszczalną w jednorazowych saszetkach, kawę drobno mieloną, rozpuszczalny napój kawowy 3 w 1 w jednorazowych saszetkach, herbatę ekspresową czarną i herbatę owocową w torebkach, cukier, mleko, wodę mineralną w plastikowych pół litrowych butelkach (gazowaną i niegazowaną po co najmniej 1 butelce każdego rodzaju wody na osobę w ciągu jednego dnia szkolenia), suche ciastka (w ilości co najmniej 10 sztuk na jedną osobę w ciągu jednego dnia szkolenia zawodowego) lub 2 pączki/ drożdżówki oraz czajnik elektryczny do zagotowania wody na kawę lub herbatę. Koszt cateringu w formie przerw kawowych nie może wynosić mniej niż 10 zł na osobę w ciągu jednego dnia szkolenia. Natomiast w przypadku zajęć przekraczających 4 godziny w ciągu jednego dnia szkolenia zawodowego tj. 4 x 60 minut zapewni catering w postaci przerwy obiadowej. W ramach przerwy obiadowej Wykonawca zapewni dla każdego z uczestników szkoleń zawodowych obiad tj. zupa + drugie danie z surówką + sok/kompot. Koszt cateringu w formie przerwy obiadowej nie może wynosić mniej niż 25 zł na osobę w ciągu jednego dnia szkolenia. 7. Wykonawca zapewnia Każdemu uczestnikowi szkolenia zawodowego publikację książkową związaną z tematyką szkolenia zawodowego, która pomoże mu opanować omawiane zagadnienia. Koszt zakupu książki Wykonawca ujmuje w cenie łącznej szkolenia zawodowego dla każdego z uczestników KIS i nie może on być niższy niż 25 zł na osobę. 8. Wykonawca każdemu uczestnikowi szkolenia zawodowego zapewnia odzież ochroną niezbędną w trakcie uczestnictwa w szkoleniu zawodowym i dostosowaną do jego specyfiki m. in. rękawice, obuwie, fartuch, strój roboczy. 9. Wykonawca w ramach realizacji usługi szkoleń zawodowych zobowiązuje się zatrudnić osoby prowadzące dane szkolenie zawodowe, które posiadają odpowiednią wiedzę, kompetencje i kwalifikacje, aby we właściwy sposób przekazały zakres wiedzy oraz nauczyły umiejętności zawodowych uczestników KIS biorących udział w danym szkoleniu zawodowym. Zamawiający dopuszcza możliwość po podpisaniu umowy lub w trakcie realizacji umowy, zażądania kserokopii uprawnień osób prowadzących dane szkolenie zawodowe w celu weryfikacji wierzytelności ich kompetencji, wykształcenia i kwalifikacji.

5 10. Wykonawca po zakończonym szkoleniu zawodowym organizuje dla każdego z 20 uczestników KIS staż zawodowy u pracodawcy na terenie Stalowej Woli i okolic (ewentualny dojazd do maksymalnie 25 km), trwający 4 miesiące jednak nie trwający dłużej niż do 30 listopada 2014 roku. Staż zawodowy musi odpowiadać i być zgodny z zakresem szkolenia zawodowego w którym dana osoba uczestniczyła. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru pracodawcy przez uczestnika szkolenia zawodowego w KIS i wówczas ta propozycja musi zostać uwzględniona przez Wykonawcę. Potwierdzeniem zapewnienia stażu zawodowego jest wniosek o odbycie stażu przez uczestnika KIS w danym zakładzie pracy, który zostanie w ramach rozliczenia przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu. Ten natomiast zweryfikuje, czy faktycznie wniosek jest złożony przez odpowiedniego pracodawcę i czy jest on zgodny z wymogami projektu. 11. Wykonawca wlicza w cenę szkoleń zawodowych: Metoda dobrego startu z treningiem zastępowania agresji oraz Operator koparko ładowarki koszt dojazdu do miejsca szkolenia i z powrotem dla każdego z uczestników wskazanych powyżej szkoleń. Charakterystyka poszczególnych szkoleń zawodowych w KIS: 1. Kurs zawodowy Tokarz dla 1 osoby (mężczyzna) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 (120 godzin zajęć we wskazanym okresie): Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac tokarskich godzinny program szkolenia zawodowego musi zawierać zagadnienia z zakresu: MODUŁ I - Podstawy technologiczne (Podstawy tokarstwa, noże tokarskie, tokarki, wyposażenie tokarek); MODUŁ II - Toczenie (Toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych, obróbka otworów na tokarce, przecinanie na tokarce, toczenie stożków, obróbka gwintów, toczenie wałków mimośrodowych, toczenie kształtowe, zataczanie, szlifowanie, dogładzane i docieranie na tokarkach, radełkowanie); MODUŁ III - Wiercenie, rozwiercanie i pogłębianie (Wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie); MODUŁ IV - Uchwyty obróbcze (Mocowanie przedmiotów obrabianych na tokarce, wiadomości ogólne, zamocowanie w kłach nakiełki, kły tokarski, tarcze zabierakowe

6 i zabieraki, specjalne przypadki mocowania przedmiotów w kłach. Mocowanie w uchwytach szczękowych - uchwyty samocentrujące, uchwyty z niezależnym ustawieniem szczęk, uchwyty szczękowe kombinowane, uchwyty szczękowe zmechanizowane, przykłady specjalnego mocowania w uchwytach samocentrujących. Tarcze tokarskie, mocowanie przy użyciu podtrzymki, uchwyty rozprężne, trzpienie tokarskie, trzpienie tokarskie stałe, trzpienie tokarskie rozprężne, trzpienie tokarskie z wysuwnymi szczękami MODUŁ V - Rysunek techniczny maszynowy (Układ rysunku technicznego, wymiarowanie, oznaczanie chropowatości powierzchni, oznaczanie dokładności kształtu i położenia, symbole używane na schematach obrabiarek, wykorzystanie technik CAD/CAM, proces technologiczny wraz z dokumentacją); MODUŁ VI - Zajęcia na obrabiarkach - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestnikiem oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 2. Szkolenie zawodowe Operator koparko ładowarki dla 1 osoby (mężczyzna) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 (202 godzin zajęć we wskazanym okresie): Cel szkolenia: przygotowanie w części teoretycznej i praktycznej do wykonywania zawodu operatora koparko ładowarki oraz zdobycie uprawnień do obsługi koparko ładowarki. Zakres szkolenia obejmuje: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa wszystkich typów koparko-ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne. Szkolenie obejmuje 202 godziny (teoria 116 godzin, praktyka 86 godzin) i musi kończyć się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat państwowy potwierdzający zdobyte uprawnienia, respektowany w UE.

7 - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestnikiem oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 3. Szkolenie zawodowe Sprzedawca, magazynier z obsługą kasy fiskalnej dla 4 osób (kobiety) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 (100 godzin zajęć we wskazanym okresie): MODUŁ I - Teoria sprzedaży (podstawy towaroznawstwa, sprzedaż detaliczna i hurtowa, zapasy magazynowe); MODUŁ II - Przepisy BHP i sanitarne (przepisy i zasady BHP i p.poż, system pracy - zmiany, czas pracy, przerwy); MODUŁ III - Dokumentacja handlowa i magazynowa (zagadnienie rachunkowości oraz jej funkcje, definicja i podział dowodów księgowych oraz klasyfikacja, zasady oraz metody sporządzania dokumentacji handlowej, klasyfikacja dokumentacji handlowej zapoznanie z dokumentacją magazynową, prowadzenie ewidencji dokumentów magazynowych); MODUŁ IV - Podstawy obsługi komputera (obsługa systemu Windows, obsługa programu Microsoft Office, zastosowanie programu komputerowego w handlu); MODUŁ V - Kasy fiskalne (przedstawienie rynku kas fiskalnych zmiany w przepisach i sprzęcie, rodzaje kas fiskalnych i ich przynależności do różnych typów placówek handlowych, kasy fiskalne jako źródło dokumentacji handlowej dla podatników i urzędów ich kontrolujących, sprzęt współpracujący z kasami fiskalnymi (komputery, wagi elektroniczne, czytniki kodów, kreskowych, modemy telefoniczne i inne, nauka pracy na stanowisku kasowym zajęcia praktyczne). - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczkami oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 4. Szkolenie zawodowe Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci dla 1 osoby (kobieta) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00

8 oraz 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 (150 godzin zajęć we wskazanym okresie): Celem kursu jest nabycie umiejętności związanych z kosmetyką i makijażem. Program szkolenia: - Zasady funkcjonowania i organizacja salonu kosmetycznego; - Pielęgnacja skóry twarzy i włosów; - Zastosowanie masek kosmetycznych; - Pełna diagnostyka kosmetyczna; - Higieniczne oczyszczanie skóry; - Preparaty kosmetyczne - podział i ich praktyczne zastosowanie; - Kosmetyka zachowawcza, poradnictwo.; - Pielęgnowanie i upiększanie oprawy oczu, henna; - Podstawowe zagadnienia masażu kosmetycznego; - Zabiegi regeneracji kosmetycznej, nawilżające, odżywcze, hydromasaż; - Specjalistyczne techniki aplikacji preparatów; - Podstawy ziołolecznictwa w Kosmetyce. Właściwości mięśni twarzy, szyi, dekoltu; - Pielęgnacja dłoni i stóp. Manicure i pedicure biologiczny. Manicure francuski; - Masaż dłoni i stóp; - Depilacja; - Zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, antycellulitowe, parafinowe; - Pielęgnacja biustu i dekoltu, w tym zabiegi liftingujące; - Kompleksowe planowanie, wykonywanie, łączenie zabiegów; - Schorzenia skóry; - Lecznicze oczyszczanie skóry, lecznicze złuszczanie naskórka; - Nauka przekłuwania uszu, piercing; - Aromoterapia w formie nawilżania; - Analiza kolorystyczna; - Przygotowanie skóry do makijażu; - Akcesoria i kosmetyki;

9 - Makijaż i stylizacja (makijaż dzienny, makijaż ślubny, makijaż wieczorowy, aplikacje dodatków, makijaż kobiety dojrzałej); - Stylizacja paznokci - różne rodzaje elementów zdobiących paznokcie oraz techniki ich nakładania, wykonywanie popularnych wzorów na paznokciach. Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczką oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 5. Szkolenie zawodowe Kurs fryzjerski dla 1 osoby (kobieta) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 (120 godzin zajęć we wskazanym okresie): MODUŁ I Wiadomości wstępne (Organizacja stanowiska pracy fryzjera zgodnie z wymogami bhp; zapoznanie z wyposażeniem salonu fryzjerskiego; produkty do pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów); MODUŁ II Budowa, funkcje, właściwości i pielęgnacja włosów i skóry głowy (Typy i funkcje skóry, choroby skóry i ich diagnozowanie, budowa, funkcje i właściwości włosów, diagnoza stanu skóry i włosów, uszkodzenia struktury włosów i sposoby ich regeneracji, pielęgnacja włosów); MODUŁ III Stylizacja (Zasady dobierania fryzur do kształtu twarzy, techniki masażu skóry głowy, strzyżenie damskie i męskie: strzyżenie warstwowe; strzyżenie geometryczne; cieniowanie; strzępienie; degażowanie, piórkowanie, koloryzacja włosów: farbowanie całościowe, częściowe, refleksy, koloryzacja zmywalna, balleyage, tonowanie, tlenienie włosów, trwała ondulacja, modelowanie włosów - układanie na szczotce; zakładanie wałków; zastosowanie lokówki i prostownicy; upięcia); MODUŁ IV Obsługa klienta w salonie (Komunikacja z klientem - umiejętność słuchania i badanie potrzeb, radzenie sobie z trudnym klientem). - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczką oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być

10 6. Szkolenie zawodowe Profesjonalna obsługa biura i sekretariatu z językiem angielskim w stopniu średniozaawansowanym dla 2 osób (kobiety) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 (100 godzin zajęć we wskazanym okresie): Szkolenie ma na celu naukę pracy na stanowiskach biurowych w firmach krajowych i międzynarodowych, wymagających obsługi komputera i znajomości języka angielskiego biznesowego. Szkolenie obejmuje 100 godzin, w tym 50 godzin nauki języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym. Program szkolenia: MODUŁ I - Organizacja pracy biura (Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu, organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt, korespondencja biurowa, redagowanie pism i listów); MODUŁ II -Obsługa komputera (Microsoft Word 2007, Excel 2007, MS PowerPoint); MODUŁ III - Komunikacja interpersonalna w firmie (Rola pierwszego kontaktu, znaczenie mowy ciała, efektywna komunikacja, elementy pozytywnej autoprezentacji, podstawowe techniki asertywności); MODUŁ IV - Profesjonalna obsługa klienta i gościa firmy (Etapy profesjonalnej obsługi klienta, typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z nimi, sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon); MODUŁ V - Język angielski z elementami angielskiego biznesowego (Efektywna komunikacja biznesowa i codzienna, zwroty grzecznościowe/business and everyday communications polite phrases, korespondencja biznesowa/business correspondence, obsługa klienta/customer service, organizacja firmy - stanowiska, tytuły, branża, prezentacja firmy/company structure, przyjmowanie gości w biurze/welcoming visitors, rozmowy telefoniczne/telephoning, terminy - daty, godziny, dane adresowe - nazwy, skróty, adres e- mail, strona internetowa, literowanie/dates, hours, addresses.

11 - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczkami oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 7. Szkolenie zawodowe Profesjonalna obsługa biura i sekretariatu dla 1 osoby (kobieta) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 (50 godzin zajęć we wskazanym okresie): Szkolenie ma na celu naukę pracy na stanowiskach biurowych w firmach krajowych i międzynarodowych, wymagających obsługi komputera i znajomości języka angielskiego biznesowego. Szkolenie obejmuje 100 godzin, w tym 50 godzin nauki języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym. Program szkolenia: MODUŁ I - Organizacja pracy biura (Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu, organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt, korespondencja biurowa, redagowanie pism i listów); MODUŁ II -Obsługa komputera (Microsoft Word 2007, Excel 2007, MS PowerPoint); MODUŁ III - Komunikacja interpersonalna w firmie (Rola pierwszego kontaktu, znaczenie mowy ciała, efektywna komunikacja, elementy pozytywnej autoprezentacji, podstawowe techniki asertywności); MODUŁ IV - Profesjonalna obsługa klienta i gościa firmy (Etapy profesjonalnej obsługi klienta, typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z nimi, sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon). - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczką oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 8. Kursy Warsztat doskonalący Metoda dobrego startu. Warsztat kwalifikacyjny Trener Grupowy Treningu zastępowania Agresji TZA ART. dla 2 osób (kobiet) w dniach 26, 27,

12 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 (60 godzin zajęć we wskazanym okresie): Program kursu Warsztat kwalifikacyjny Trener Grupowy Treningu zastępowania Agresji TZA ART. (40 godzin): KOMPONENT I - Trening umiejętności prospołecznych (co robić?), pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiejętności, informacji zwrotnej, treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu. Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy: (wstępne umiejętności społeczne, zaawansowane umiejętności społeczne, umiejętności emocjonalne, umiejętności alternatywne wobec agresji, umiejętności kontroli stresu, umiejętności planowania. KOMPONENT II - Trening kontroli złości (czego nie robić?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej. KOMPONENT III - Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg Lawrenca Kohlberga. Kurs kończy się uzyskaniem przez każda uczestniczkę certyfikatu z hologramem ART. Program kursu Warsztat doskonalący Metoda dobrego startu. (20 godzin): - teoretyczne wprowadzenie do Metody Dobrego Startu; - przykładowe zajęcia praktyczne wprowadzenie wzoru graficznego na podstawie piosenki z publikacji Piosenki do rysowania ; - przykładowe zajęcia praktyczne wprowadzenie litery na podstawie piosenki z publikacji Od piosenki do literki cz. 1 ; - prezentacja wzorów graficznych oraz wierszyków i piosenek (wraz z ćwiczeniami ruchowo słuchowo wzrokowymi) z publikacji Piosenki do rysowania i Od wierszyka do rysunku dla 3-4 latków i 5-latków ;

13 - samodzielne układanie wzorów graficznych i odpowiadających im piosenek; - ćwiczenia ruchowo słuchowe i ruchowo słuchowo wzrokowe na podstawie piosenek i wierszyków oraz wzorów graficznych (liter) z publikacji Od piosenki do literki cz. 1 i 2 ; - konstruowanie scenariusza zajęć prowadzonych Metoda Dobrego Startu. Warsztat kończy się uzyskaniem przez każda uczestniczkę certyfikatu zaświadczającego o uczestnictwie w warsztacie szkoleniowym z Metody Dobrego startu prowadzonym przez współautorów - osoby upoważnione przez prof. M. Bogdanowicz do prowadzenia szkolenia z MDS. - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczkami oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 9. Szkolenie zawodowe Kucharz małej gastronomii dla 2 osób (kobiety) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 (160 godzin zajęć we wskazanym okresie): Cel szkolenia: Opanowanie przez uczestników kursu podstawowych czynności niezbędnych do wykonywania zawodu kucharza małej gastronomii. Program szkolenia: - stosowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; - przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych; - stosowanie zasad prawidłowego żywienia; - obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw; - dokonywanie oceny jakościowej surowców, półproduktów i gotowych potraw; - ocenianie przydatności surowców i półproduktów do obróbki kulinarnej; - przeprowadzanie obróbki wstępnej i obróbki cieplnej; - sporządzanie zup, sosów i potraw z różnych produktów oraz ciast, deserów i napojów; - dobieranie dodatków do różnych potraw; - obsługiwanie maszyn i urządzeń;

14 - sporządzanie kalkulacji; - podejmowanie prostych działań marketingowych. - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczkami oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 10. Szkolenie zawodowe Magazynier, spedytor z kursem prawo jazdy kategorii B dla 2 osób (mężczyźni) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 (140 godzin zajęć we wskazanym okresie): Program szkolenia: - zapasy magazynowe, budowle magazynowe, technologie prac magazynowych, wyposażenie magazynu, organizację prac magazynowych, organizacje spedycji, podstawy obsługi komputera, programy magazynowe FAKT i WF-MAG, typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, praktyczna naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków. Zakres szkolenia zawodowego: - magazynier, spedytor (80 godzin); - prawo jazdy kategorii B (60 godzin). Wykonawca wlicza w cenę kursu prawo jazdy koszt pierwszego podejścia do egzaminu teoretycznego i praktycznego, w sytuacji nie zdania ich uczestnik KIS biorący udział w danym szkoleniu zawodowym koszt kolejnego egzaminu na prawo jazdy pokrywa sam. 11. Szkolenie zawodowe Przedstawiciel handlowy z prawo jazdy kategorii B dla 2 osób (kobiety) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz

15 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 (140 godzin zajęć we wskazanym okresie): Cel szkolenia: Przygotowanie uczestniczek do pracy w charakterze przedstawiciela handlowego. Program szkolenia: MODUŁ I przedstawiciel handlowy (80 godzin, rola i zadania przedstawiciela handlowego, zakres obowiązków przedstawiciela handlowego, rozpoznanie produktu i branży w której pracujemy, monitorowanie rynku pod względem popytu i podaży, reklama i dystrybucja, pozyskiwanie klientów, utrzymanie kontaktów handlowych, techniki i etapy sprzedaży, sprzedaż w terenie, organizowanie dostaw towarów do klientów, marketing wystawienniczy, komunikacja międzyludzka, negocjacje, techniki negocjacyjne, zarzadzanie celami i czasem, zagadnienia finansowo prawne dotyczące sprzedaży i zawodu handlowca, rozpatrywanie zażaleń, reklamacji); MODUŁ II Prawo jazdy kategorii B (60 godzin, w tym 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki) Wykonawca wlicza w cenę kursu prawo jazdy koszt pierwszego podejścia do egzaminu teoretycznego i praktycznego, w sytuacji nie zdania ich uczestnik KIS biorący udział w danym szkoleniu zawodowym koszt kolejnego egzaminu na prawo jazdy pokrywa sam. 12. Szkolenie zawodowe Pracownik remontowo budowlany dla 1 osoby (mężczyzna) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 (180 godzin zajęć we wskazanym okresie): Cel szkolenia: Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania prac wykonywanych przez pracownika remontowo budowlanego, nabycie i opanowanie wiedzy (teoria) oraz umiejętności (praktyka). Program szkolenia: - rysunek i dokumentacja techniczna; - materiałoznawstwo i technologia robót budowlanych; - zasady obmiarowywania robót budowlanych;

16 - kalkulacja kosztów; - bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; - praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. Zakres szkolenia zawodowego: - zajęcia teoretyczne (28 godzin); - zajęcia praktyczne (152 godzin).

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY MODUŁ I PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B. Nazwa usługi szkoleniowej: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B kurs zawodowy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nasz znak: 271-11/2014 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz - 512001 - kwalifikacje T.6. Sporządzanie potraw i napojów: 1) kształcenie

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo