specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak"

Transkrypt

1 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-N-/17Z WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-I WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-MIB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność: internet zarządzaniu i biznesie analityk biznesoy IT metody ilościoe biznesie inżynieria oprogramoania specjalizacja: brak boiązuje od roku akademickiego 2/217 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 259/6/2 z dnia czerca 2 r. oraz Uchałą nr 68/26 Senatu Uniersytetu Szczecińskiego z dnia 25 maja 26 r. Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i I GÓLNUCZELNINE 1 historia filozofii ochrona łasności intelektualnej socjologia gospodarcza Blok [36/1/4 ECTS] Język obcy [moduł] 4 język angielski Blok [36/1/4 ECTS] M F Razem Blok [36/1/4 ECTS] Blok [18/1/3 ECTS] Język obcy [moduł] 5 język angielski Blok [18/1/3 ECTS] M F Razem Blok [18/1/3 ECTS] Blok [18/1/3 ECTS] Język obcy [moduł] 6 język angielski Blok [18/1/3 ECTS] M F Razem Blok [18/1/3 ECTS] Razem GÓLNUCZELNINE II PDSTWWE , 2:43:43 Strona 1 z 15

2 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 1 makroekonomia podstay praa mikroekonomia podstay finansó podstay marketingu podstay zarządzania analiza ekonomiczna podstay rachunkoości polityka innoacyjna UE kompleksoe zarządzanie jakością planoanie finansoe Razem PDSTWWE III KIERUNKWE 1 algebra linioa analiza matematyczna technologie informacyjne analiza i projektoanie systemó informatycznych programoanie komputeró I sieci komputeroe - podstay statystyka opisoa i ekonomiczna bazy danych finanse przedsiębiorst internet - programoanie stron WWW i apletó matematyka finansoa rachunek pradopodobieństa i statystyka matematyczna symulacja komputeroa systemó ekonometria informatyka ekonomiczna , 2:43:43 Strona 2 z 15

3 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i komunikacja biznesoa i organizacje irtualne rachunkoość małych i średnich firm zintegroane systemy zarządzania przedsiębiorstem badania operacyjne ocena efektyności inestycji podstay demografii podstay e-biznesu praktyka zaodoa - 3 tygodnie zakładanie i proadzenie działalności gospodarczej regionalna polityka gospodarcza Blok [9/1/1ECTS] 26 seminarium dyplomoe Blok [9/1/1ECTS] M F Razem Blok [9/1/1ECTS] Blok [9/1/1ECTS] 27 seminarium dyplomoe Blok [9/1/1ECTS] M F Razem Blok [9/1/1ECTS] Blok [9/1/8 ECTS] 28 seminarium dyplomoe Blok [9/1/8 ECTS] M F Razem Blok [9/1/8 ECTS] Razem KIERUNKWE V INNE D ZLICZENI 1 szkolenie BHP i PPŻ szkolenie biblioteczne informacja naukoa Razem INNE D ZLICZENI Łącznie (I+II+III+V) , 2:43:43 Strona 3 z 15

4 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i VI SPECJLNŚCI / SPECJLIZCJE / MDUŁY SPECJLNŚCIWE VI1 analityk biznesoy IT 1 2 analiza i projektoanie systemó informatycznych II arkusz kalkulacyjny analizie danych biznesoych metody prezentacji informacji systemy spomagania decyzji biznesoych systemy zarządzania bazami danych inżynieria ymagań użytkonika metody eksploracji danych metody sztucznej inteligencji analizie biznesoej modeloanie procesó analizie biznesoej M F ocena efektyności roziązań informatycznych zarządzanie bezpieczeństem IT języki programoania stron WWW i appletó technologie LP biznesie zarządzanie projektami informatycznymi zasoby iedzy systemach IT Łącznie na specjalność VI1 (I+II+III+V+VI1) Razem analityk biznesoy IT VI2 1 internet zarządzaniu i biznesie cloud computing - bazy danych Internecie multimedialne technologie informacyjne e- biznesie procesy logistyczne e-biznesie programoanie internecie analiza i projektoanie systemó informatycznych II budoa serisó systemy spomagania decyzji biznesoych technologie LP biznesie , 2:43:43 Strona 4 z 15

5 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i zarządzanie projektami informatycznymi zarządzanie przepłyem pracy e-biznesie symulacja procesó biznesoych systemy spomagania business intelligence e- biznesie zarządzanie usługami IT zarządzanie iedzą Łącznie na specjalność VI2 (I+II+III+V+VI2) Razem internet zarządzaniu i biznesie VI inżynieria oprogramoania algorytmy i struktury danych programoanie Javie symulacja procesó biznesoych technologie budoy aplikacji WWW zarządzanie projektami informatycznymi analiza i projektoanie systemó informatycznych II informatyka strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstem inżynieria systemó informacyjnych programoanie obiektoe programoanie izualne systemy zarządzania bazami danych grafika komputeroa jakość oprogramoania ocena efektyności roziązań informatycznych technologie multimedialne Łącznie na specjalność VI3 (I+II+III+V+VI3) Razem inżynieria oprogramoania VI4 metody ilościoe biznesie 1 matematyka biznesie , 2:43:43 Strona 5 z 15

6 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i metody inestoania na giełdzie statystyczna kontrola jakości systemy pozyskiania danych nioskoanie statystyczne analiza szeregó czasoych konstrukcja produktó ubezpieczenioych metody ilościoe na rynku nieruchomości metody klasyfikacji biznesie statystyka publiczna symulacje obliczenioe biznesie ilościoa analiza skłonności metody analizy trania metody yceny nieruchomości modeloanie rynkó finansoych pomiar zasobó ludzkich Łącznie na specjalność VI4 (I+II+III+V+VI4) Razem metody ilościoe biznesie , 2:43: Strona 6 z 15

7 1. Informacje dotyczące yboru przez studenta przedmiotó / modułó, specjalności / specjalizacji Studenci mają do yboru jedną z 4 specjalności: - nalityk biznesoy IT - Inżynieria oprogramoania - Internet zarządzaniu i biznesie - Metody Ilościoe Biznesie Wybór dokonyany jest systemie E-dziekanat. 2. PRKTYKI (podać rodzaj i miejsce praktyki, określić: semestr, liczbę godzin, punkty ECTS) ZSDY DBYWNI PRKTYK: 12 godz. Informatyka i Ekonometria reguluje REGULMIN PRKTYK STUDENCKICH na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, który jest dostępny na stronie internetoej Wydziału ( W regulaminie określone zostały następujące zasady odbyania praktyk studenckich: 1. Czas trania praktyki dla studentó kierunku Informatyka i Ekonometria ynosi minimum 12 godzin (3 tygodnie). 2. Praktyki odbyane są po II roku studió, terminie do 3 rześnia. 3. W szczególnych przypadkach, na pisemny niosek studenta, Prodziekan ds. Studió Stacjonarnych lub Prodziekan ds. Studió Niestacjonarnych ( zależności od trybu studió studenta) może yrazić zgodę na odbyanie praktyki trakcie roku akademickiego ( semestrze IV, V lub VI), i innym ymiarze czasu (lecz nie krótszym niż pkt.1). możliość odbycia praktyki trakcie roku akademickiego mogą ubiegać się yłącznie ci studenci, którzy mają zaliczony poprzedni semestr studió. 4. Studenci mogą odbyać praktykę studencką podmiotach gospodarczych, organach administracji państoej, organach administracji samorządoej lub innych organizacjach non profit (zanych dalej Zakładem Pracy). 5. Studenci samodzielnie dokonują yboru miejsca odbycia praktyki, które konsultują z piekunem Praktyk łaściym dla kierunku studió i uzyskują zgodę na odbycie praktyki ybranym Zakładzie Pracy. Wybór miejsca odbyania praktyki i charakter ykonyanej tam pracy poinien być zgodny z kierunkiem studió i specjalnością ybraną przez studenta, oraz umożliiać zdobycie umiejętności zaodoych zgodnych z kierunkiem kształcenia. 6. Praktyka studencka może odbyać się firmach za granicą, ramach programó Unii Europejskiej, które realizują projekty praktyk zaodoych i in. ymian zagranicznych skieroanych do studentó. 7. Praktyki są bezpłatne. Student może jednak pobierać ynagrodzenie z Zakładu Pracy przypadku, którym Zakład Pracy zaiera ze studentem umoę o pracę (umoę cyilnopraną) na okres odbyania praktyki lub dłuższy. 8. Uczelnia nie pokrya kosztó ziązanych z praktykami. 9. Student przyjmuje na siebie oboiązek ubezpieczenia się od następst nieszczęśliych ypadkó podczas praktyki studenckiej. 1. Z oboiązku odbycia praktyki może być zolniony student, który: a) pracuje zaodoo organizacji garantującej uzyskanie odpoiednich umiejętności praktycznych, a charakter jego pracy jest zgodny ze specjalnością kształcenia. b) proadzi łasną działalność gospodarczą, c) uczestniczy lub uczestniczył stażach i praktykach przedsiębiorstach krajoych lub zagranicznych garantujących uzyskanie odpoiednich umiejętności praktycznych. 11. Decyzję o zolnieniu studenta z oboiązku odbycia praktyki podejmuje piekun Praktyk studenckich na pisemny niosek osoby zainteresoanej, uzupełniony o dokumentację zaśiadczającą o stażu pracy, zajmoanym stanoisku i eentualnie zakresie oboiązkó, bądź dokumentację pośiadczającą proadzenie łasnej działalności gospodarczej lub też dokumentację zaśiadczającą o odbytych już praktykach. 3. WRUNKI ZLICZENI SEMESTRU (RKU) 1. Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studió zgodnie z programem studió. 2. Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru jest: 1) uzyskanie zaliczenia szystkich przedmiotó/modułó kształcenia oboiązujących studenta danym semestrze ynikających z planu studió, 2) uzyskanie od początku studió łącznej liczby punktó zgodnej z programem studió z uzględnieniem dopuszczalnego deficytu punktó ECTS. Deficyt punktó ECTS poinien być uzupełniony do końca ostatniego semestru studió. 3. Zaliczenie semestru letniego ymaga dodatkoo potierdzenia indeksie rozliczenia się z łaścią jednostką organizacyjną Biblioteki Głónej Uczelni i odbycia oboiązkoo badań profilaktycznych na kierunkach, na których jest to ymagane. 5. Zaliczenie semestru studió studentom odbyającym częścioe studia za granicą, za zgodą łaściego prorektora, może zostać określone edług indyidualnych terminó uzgodnionych z dziekanem. 4. WRUNKI UKŃCZENI STUDIÓW praca dyplomoa/ egzamin dyplomoy 5. WYKZ EGZMINÓW I ZLICZEŃ Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 1 1 algebra linioa [ykład] 1 algebra linioa [ćiczenia] 1 analiza matematyczna [ykład] 1 analiza matematyczna [ćiczenia] 1 historia filozofii [ykład] 1

8 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 1 1 makroekonomia [ykład] 1 makroekonomia [ćiczenia] 1 ochrona łasności intelektualnej [ykład] 1 podstay praa [ykład] 1 socjologia gospodarcza [ykład] 1 szkolenie BHP i PPŻ [ykład] 1 szkolenie biblioteczne [ćiczenia] 1 technologie informacyjne [laboratorium] 1 technologie informacyjne [ykład] 1 Razem semestr analiza i projektoanie systemó informatycznych [laboratorium] 1 analiza i projektoanie systemó informatycznych [ykład] 1 mikroekonomia [ykład] 1 mikroekonomia [ćiczenia] 1 podstay finansó [ykład] 1 podstay finansó [ćiczenia] 1 podstay marketingu [ykład] 1 podstay marketingu [ćiczenia] 1 podstay zarządzania [ykład] 1 podstay zarządzania [ćiczenia] 1 programoanie komputeró I [laboratorium] 1 programoanie komputeró I [ykład] 1 sieci komputeroe - podstay [laboratorium] 1 sieci komputeroe - podstay [ykład] 1 statystyka opisoa i ekonomiczna [laboratorium] 1 statystyka opisoa i ekonomiczna [ykład] 1 statystyka opisoa i ekonomiczna [ćiczenia] 1 Razem semestr Razem rok analiza ekonomiczna [ykład] 1 analiza ekonomiczna [ćiczenia] 1 bazy danych [laboratorium] 1

9 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 2 3 bazy danych [ykład] 1 finanse przedsiębiorst [ykład] 1 internet - programoanie stron WWW i apletó [laboratorium] 1 internet - programoanie stron WWW i apletó [ykład] 1 język angielski [lektorat] 1 matematyka finansoa [ykład] 1 matematyka finansoa [ćiczenia] 1 podstay rachunkoości [ykład] 1 podstay rachunkoości [ćiczenia] 1 polityka innoacyjna UE [ykład] 1 polityka innoacyjna UE [ćiczenia] 1 rachunek pradopodobieństa i statystyka matematyczna [laboratorium] 1 rachunek pradopodobieństa i statystyka matematyczna [ykład] 1 symulacja komputeroa systemó [laboratorium] 1 symulacja komputeroa systemó [ykład] 1 Razem semestr algorytmy i struktury danych [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 algorytmy i struktury danych [ykład] inżynieria oprogramoania 1 analiza i projektoanie systemó informatycznych II [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 analiza i projektoanie systemó informatycznych II [ykład] analityk biznesoy IT 1 arkusz kalkulacyjny analizie danych biznesoych [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 arkusz kalkulacyjny analizie danych biznesoych [ykład] analityk biznesoy IT 1 cloud computing - bazy danych Internecie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 cloud computing - bazy danych Internecie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 ekonometria [laboratorium] 1 ekonometria [ykład] 1 ekonometria [ćiczenia] 1 informacja naukoa [ćiczenia] 1 informatyka ekonomiczna [laboratorium] 1 informatyka ekonomiczna [ykład] 1 język angielski [lektorat] 1 komunikacja biznesoa i organizacje irtualne [laboratorium] 1

10 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 2 4 komunikacja biznesoa i organizacje irtualne [ykład] 1 matematyka biznesie [ykład] metody ilościoe biznesie 1 matematyka biznesie [ćiczenia] metody ilościoe biznesie 1 metody inestoania na giełdzie [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 metody inestoania na giełdzie [ykład] metody ilościoe biznesie 1 metody inestoania na giełdzie [ćiczenia] metody ilościoe biznesie 1 metody prezentacji informacji [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 metody prezentacji informacji [ykład] analityk biznesoy IT 1 multimedialne technologie informacyjne e-biznesie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 multimedialne technologie informacyjne e-biznesie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 procesy logistyczne e-biznesie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 procesy logistyczne e-biznesie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 programoanie Javie [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 programoanie Javie [ykład] inżynieria oprogramoania 1 programoanie internecie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 programoanie internecie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 rachunkoość małych i średnich firm [ykład] 1 rachunkoość małych i średnich firm [ćiczenia] 1 seminarium dyplomoe [seminarium] 1 statystyczna kontrola jakości [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 statystyczna kontrola jakości [ykład] metody ilościoe biznesie 1 symulacja procesó biznesoych [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 symulacja procesó biznesoych [ykład] inżynieria oprogramoania 1 systemy pozyskiania danych [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 systemy pozyskiania danych [ykład] metody ilościoe biznesie 1 systemy spomagania decyzji biznesoych [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 systemy spomagania decyzji biznesoych [ykład] analityk biznesoy IT 1 systemy zarządzania bazami danych [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 systemy zarządzania bazami danych [ykład] analityk biznesoy IT 1 technologie budoy aplikacji WWW [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 technologie budoy aplikacji WWW [ykład] inżynieria oprogramoania 1 nioskoanie statystyczne [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1

11 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 2 4 nioskoanie statystyczne [ykład] metody ilościoe biznesie 1 zarządzanie projektami informatycznymi [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 zarządzanie projektami informatycznymi [ykład] inżynieria oprogramoania 1 zintegroane systemy zarządzania przedsiębiorstem [laboratorium] 1 zintegroane systemy zarządzania przedsiębiorstem [ykład] 1 Razem semestr Razem rok internet zarządzaniu i biznesie 1 analiza i projektoanie systemó informatycznych II [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 analiza i projektoanie systemó informatycznych II [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 inżynieria oprogramoania 1 analiza szeregó czasoych [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 analiza szeregó czasoych [ykład] metody ilościoe biznesie 1 analiza szeregó czasoych [ćiczenia] metody ilościoe biznesie 1 badania operacyjne [laboratorium] 1 badania operacyjne [ykład] 1 budoa serisó [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 budoa serisó [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 informatyka strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstem [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 informatyka strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstem [ykład] inżynieria oprogramoania 1 inżynieria systemó informacyjnych [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 inżynieria systemó informacyjnych [ykład] inżynieria oprogramoania 1 inżynieria ymagań użytkonika [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 inżynieria ymagań użytkonika [ykład] analityk biznesoy IT 1 język angielski [lektorat] 1 konstrukcja produktó ubezpieczenioych [ykład] metody ilościoe biznesie 1 konstrukcja produktó ubezpieczenioych [ćiczenia] metody ilościoe biznesie 1 metody eksploracji danych [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 metody eksploracji danych [ykład] analityk biznesoy IT 1 metody ilościoe na rynku nieruchomości [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 metody ilościoe na rynku nieruchomości [ykład] metody ilościoe biznesie 1 metody klasyfikacji biznesie [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1

12 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 3 5 metody klasyfikacji biznesie [ykład] metody ilościoe biznesie 1 metody sztucznej inteligencji analizie biznesoej [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 metody sztucznej inteligencji analizie biznesoej [ykład] analityk biznesoy IT 1 modeloanie procesó analizie biznesoej [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 modeloanie procesó analizie biznesoej [ykład] analityk biznesoy IT 1 ocena efektyności inestycji [laboratorium] 1 ocena efektyności inestycji [ykład] 1 ocena efektyności roziązań informatycznych [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 ocena efektyności roziązań informatycznych [ykład] analityk biznesoy IT 1 podstay demografii [laboratorium] 1 podstay demografii [ykład] 1 podstay e-biznesu [laboratorium] 1 podstay e-biznesu [ykład] 1 praktyka zaodoa - 3 tygodnie [praktyka] 1 programoanie obiektoe [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 programoanie obiektoe [ykład] inżynieria oprogramoania 1 programoanie izualne [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 programoanie izualne [ykład] inżynieria oprogramoania 1 seminarium dyplomoe [seminarium] 1 statystyka publiczna [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 statystyka publiczna [ykład] metody ilościoe biznesie 1 symulacje obliczenioe biznesie [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 symulacje obliczenioe biznesie [ykład] metody ilościoe biznesie 1 systemy spomagania decyzji biznesoych [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 systemy spomagania decyzji biznesoych [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 systemy zarządzania bazami danych [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 systemy zarządzania bazami danych [ykład] inżynieria oprogramoania 1 technologie LP biznesie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 technologie LP biznesie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 zakładanie i proadzenie działalności gospodarczej [ćiczenia] 1 zarządzanie bezpieczeństem IT [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 zarządzanie bezpieczeństem IT [ykład] analityk biznesoy IT 1

13 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 3 5 zarządzanie projektami informatycznymi [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 zarządzanie projektami informatycznymi [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 zarządzanie przepłyem pracy e-biznesie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 zarządzanie przepłyem pracy e-biznesie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 Razem semestr grafika komputeroa [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 grafika komputeroa [ykład] inżynieria oprogramoania 1 ilościoa analiza skłonności [ykład] metody ilościoe biznesie 1 jakość oprogramoania [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 jakość oprogramoania [ykład] inżynieria oprogramoania 1 języki programoania stron WWW i appletó [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 języki programoania stron WWW i appletó [ykład] analityk biznesoy IT 1 kompleksoe zarządzanie jakością [ykład] 1 kompleksoe zarządzanie jakością [ćiczenia] 1 metody analizy trania [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 metody analizy trania [ykład] metody ilościoe biznesie 1 metody yceny nieruchomości [ykład] metody ilościoe biznesie 1 metody yceny nieruchomości [ćiczenia] metody ilościoe biznesie 1 modeloanie rynkó finansoych [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 modeloanie rynkó finansoych [ykład] metody ilościoe biznesie 1 ocena efektyności roziązań informatycznych [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 ocena efektyności roziązań informatycznych [ykład] inżynieria oprogramoania 1 planoanie finansoe [laboratorium] 1 planoanie finansoe [ykład] 1 pomiar zasobó ludzkich [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 pomiar zasobó ludzkich [ykład] metody ilościoe biznesie 1 regionalna polityka gospodarcza [ykład] 1 regionalna polityka gospodarcza [ćiczenia] 1 seminarium dyplomoe [seminarium] 1 symulacja procesó biznesoych [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 symulacja procesó biznesoych [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 systemy spomagania business intelligence e-biznesie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1

14 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 3 6 systemy spomagania business intelligence e-biznesie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 technologie LP biznesie [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 technologie LP biznesie [ykład] analityk biznesoy IT 1 technologie multimedialne [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 technologie multimedialne [ykład] inżynieria oprogramoania 1 zarządzanie projektami informatycznymi [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 zarządzanie projektami informatycznymi [ykład] analityk biznesoy IT 1 zarządzanie usługami IT [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 zarządzanie usługami IT [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 zarządzanie iedzą [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 zarządzanie iedzą [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 zasoby iedzy systemach IT [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 zasoby iedzy systemach IT [ykład] analityk biznesoy IT 1 Razem semestr Razem rok

15 bjaśnienia: E egzamin zo zaliczenie z oceną z zaliczenie * inne formy zajęć ykłady lk lektoraty ć ćiczenia k konersatoria lb laboratoria p praconia dyplomoa s seminarium dyplomoe ćs ćiczenia specjalistyczne zt zajęcia terenoe o obóz pk punkty ECTS Stat.przedm. status przedmiotu /F oboiązkoy/fakultatyny SN standardy nauczycielskie (ypełnić tylko dla kierunkó kształcących nauczycieli pisując "N" rubryce) SN-PR liczba godzin praktyk (ypełnić tylko dla kierunkó kształcących nauczycieli pisując "N" rubryce) GR Grupa /M administracyjna/ modułoa podpis kieronika jednostki podpis dziekana

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-I WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-MIB PLN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 5 informacja naukowa A O wychowanie fizyczne Blok [30/1/0 ECTS]

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 5 informacja naukowa A O wychowanie fizyczne Blok [30/1/0 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IB--I-S-18/19Z WNEiZ-IB--I-S-18/19Z-IiMSB WNEiZ-IB--I-S-18/19Z-PB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia :

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język angielski Blok [30/1/2 ECTS] 2 rachunkowość zarządcza A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język angielski Blok [30/1/2 ECTS] 2 rachunkowość zarządcza A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish--I-S-17/18Z W-/Ish--I-S-17/18Z-KT W-/Ish--I-S-17/18Z-JTH PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z [ID 12374]

WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z [ID 12374] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność:

Bardziej szczegółowo

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/sN--I-S-17/18Z W-/sN--I-S-17/18Z-T W-/sN--I-S-17/18Z-JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: analizy gospodarcze ekonomia menedżerska specjalizacja: brak

specjalność: analizy gospodarcze ekonomia menedżerska specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z-AG WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z-EM PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU WH-Pe-O-I-S-16/17Z WH-Pe-O-I-S-16/17Z-POiR PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-S-16/17Z W-/Ish-O-I-S-16/17Z-KT W-/Ish-O-I-S-16/17Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/G-O-I-N-17/18Z W-/G-O-I-N-17/18Z-KT W-/G-O-I-N-17/18Z-JNGiB PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH

WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-S-16/17Z W-/Ish-O-I-S-16/17Z-KT W-/Ish-O-I-S-16/17Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z

WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z-FSiZ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 260/06/2016 z dnia 16 czerwca 2016

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 260/06/2016 z dnia 16 czerwca 2016 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: przedsiębiorczość i inestycje specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-GN-P-I-S-17/18Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: gospodarka nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-AK-P-I-S-16/17Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: animacja kultury specjalność: brak specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WMF-M-O-I-S-16/17Z WMF-M-O-I-S-16/17Z-MAPG WMF-M-O-I-S-16/17Z-N

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-N-18/19Z

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-N-18/19Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I--18/19Z WH-Pe-P-I--18/19Z-EEiI WH-Pe-P-I--18/19Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI IESTCJRE Profil kształcenia : praktyczny

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSoc-P-I-N-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: praca socjalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: pedagogika

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPr WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPu PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 metodologia pracy naukowej A O język francuski Blok [18/1/2 ECTS] 8 język hiszpański Blok [18/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 metodologia pracy naukowej A O język francuski Blok [18/1/2 ECTS] 8 język hiszpański Blok [18/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA kierunek: finanse i rachunkoość WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z-BiRF WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z-DFK

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-S-17/18Z

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-S-17/18Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z-DFMSP

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSoc-P-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: praca socjalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: ekonomiczno-prany specjalność: sektor publiczny,

Bardziej szczegółowo

WH-BN-O-II-N-17/18Z. STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WH-BN-O-II-N-17/18Z. STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo narodoe WH-BN--II-N-17/18Z WH-BN--II-N-17/18Z-BSE

Bardziej szczegółowo

WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z

WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: zdroie publiczne WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-S-O-II-S-18/19Z WH-S-O-II-S-18/19Z-BS(p,k,r) WH-S-O-II-S-18/19Z-KiDR WH-S-O-II-S-18/19Z-SOiZ PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [24/1/2 ECTS] 3 język hiszpański Blok [24/1/2 ECTS] 4 język niemiecki Blok [24/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [24/1/2 ECTS] 3 język hiszpański Blok [24/1/2 ECTS] 4 język niemiecki Blok [24/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zarządzanie specjalność: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSpe-P-I-S-17/18Z WH-PSpe-P-I-S-17/18Z-EiRziPWE WH-PSpe-P-I-S-17/18Z-LSiPWE PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 1 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego M F język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 1 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego M F język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zarządzanie specjalność: zarządzanie kapitałem

Bardziej szczegółowo

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia...

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia... Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: matematyka specjalność: matematyczna analityka

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] B1

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] B1 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: logistyka specjalność: logistyka biznesie

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: pedagogika specjalna specjalność: czesne spomaganie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Ekonomiczno-prany specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język niemiecki Blok [18/1/2 ECTS] 3 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] 4 socjologia czasu wolnego A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język niemiecki Blok [18/1/2 ECTS] 3 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] 4 socjologia czasu wolnego A O Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-18/19Z WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-18/19Z-ZPTiR PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Teologiczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: nauki o rodzinie specjalność: profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: finanse i rachunkoość

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki. specjalność: brak

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki. specjalność: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Rynek nieruchomości specjalność: brak boiązuje

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia... Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia... Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU kierunek: zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia...

specjalność: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia... Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Economics and IT pplications specjalność: brak

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: STUDIA STACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: STUDIA STACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska Kod US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA STACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska Oboiązuje od roku akademickiego 0/0 Rynki międzynarodoe Zatierdzony

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA NIESTACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska Oboiązuje od roku akademickiego 0/0 Zatierdzony Uchałą Rady

Bardziej szczegółowo

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WZiEU+WKFiPZ-TiR--I-S-18/19Z WZiEU+[WKFiPZ]-TiR--I-S-18/19Z-RRiE [WZiEU]+WKFiPZ-TiR--I-S-18/19Z-MT

Bardziej szczegółowo

specjalność: promocja zdrowia specjalizacja: brak

specjalność: promocja zdrowia specjalizacja: brak Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WKFiPZ-ZP-O-I-S-16/17Z WKFiPZ-ZP-O-I-S-16/17Z-PZ PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s Załącznik nr 11a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW Oboiązuje od roku akademickiego 01/013 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału nr 30/01 z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: administracja specjalność: administracja

Bardziej szczegółowo

Program obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Program obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Program oboiązujący studentó rozpoczynających studia roku akademickim 2013/2014 I rok - semestr I Rok akademicki 2013/2014 Lp. Naza 1. Mikroekonomia 1 30 30 15 15 0 0 0 4 zaliczenie 2. Podstay zarządzania

Bardziej szczegółowo

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE Załącznik nr 1 Plan studió stacjonarnych II stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW boiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatierdzony Uchałą Rady Wydziału Kultury izycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Plan studiów stacjonarnych II stopnia

PLAN STUDIÓW. Plan studiów stacjonarnych II stopnia Załącznik nr 1 Plan studió stacjonarnych II stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW KIERUNEK: ychoanie fizyczne SPECJALNŚĆ: nauczycielska boiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 Forma zalicz.. RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 WYDZIAŁ: Informatyki i Matematyki Kierunek: Informatyka; Moduł: Informatyka stosowana Poziom kształcenia: studia stopnia

Bardziej szczegółowo

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z. specjalność: menedżer turystyki animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki specjalizacja: brak

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z. specjalność: menedżer turystyki animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki specjalizacja: brak Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z-ARRiE WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z-MT

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia niestacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 5.1 5. 5. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Podstawy socjologii KO 5.1/1 Polska Myśl Demokratyczna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru Ekonomia studia pierwszego stopnia stacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 6.1 6. 6. Przedmioty human. społeczne do wyboru Podstawy socjologii KO 6.1/1 Polska Myśl Demokratyczna KO 6.1/ Współczesna

Bardziej szczegółowo

Program studiów. dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego stopnia inżynierskie

Program studiów. dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego stopnia inżynierskie Program studiów dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego stopnia inżynierskie 1. Forma studiów studia stacjonarne I stopnia inżynierskie studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 2. Liczba semestrów

Bardziej szczegółowo

Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US nr 37/2013 z dnia r; po zmianach zatwierdzonych SPECJALNOŚĆ: nauczycielska

Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US nr 37/2013 z dnia r; po zmianach zatwierdzonych SPECJALNOŚĆ: nauczycielska Załącznik nr 2 Plan studió stacjonarnych I stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW boiązuje od roku akademickiego 2014/201 zatierdzony Uchałą Rady Wydziału Kultury izycznej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) PRZEDMIOTY OGÓLNE W TYGODNIU SEMESTR: I II III IV V VI RAZEM W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S 12 24 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Semestr I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH 2-go STOPNIA ( UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016-17 nazwa ybrane zagadnienia matematyki wyższej Logika i teoria mnogości

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: specjalność/i: EKONOMIA Ekonomia menedżerska Integracja europejska Ekonomika sektora publicznego Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓ PIERSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA Nabór 2013/2014 Obowiązuje A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. JĘZYKI OBCE 180 210 60 150 14 120 120 0 120 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

Arkusz przeniesienia punktów ECTS

Arkusz przeniesienia punktów ECTS Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ Rok akademicki 0/6 Arkusz przeniesienia punktów Nazwisko i imię Nazwa szkoły, w której uzyskano oceny Nazwa wydziału Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE Załącznik nr 2a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia PLAN STUDIÓW 1). KIERUNEK: ychoanie fizyczne SPECJALNŚĆ: nauczycielska akultatynie: SPECJALIZACJA: Gimnastyka

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3. Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 2-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19.

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 2-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19. PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 2-go STOPNIA 2018-2020 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2018/19 Semestr I ybrane zagadnienia matematyki wyższej 45 30 75 E 6 Logika i teoria mnogości dla

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 Technologia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: niestacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane 1 Język obcy I 2,0 1,16 0,84 1,16 Z o 30 30 2 2 Technologie informacyjne I 1,0 0,65

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Semestr I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH 1-go STOPNIA ( UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016-17 stęp do matematyki 30 30 zo 3 Podstawy programowania 2 20 45 65

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. zajęć w grupach A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. zajęć w grupach A K L S P PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA 2016-2019 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/17 Rok I nazwa stęp do matematyki 20 20 zal z oc. 3 Podstawy programowania* 15 30 45 prowadzenie do systemów

Bardziej szczegółowo

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Metody

Bardziej szczegółowo

Studia na kierunku "Matematyka i Finanse" 1 z 5

Studia na kierunku Matematyka i Finanse 1 z 5 Razem Studia na kierunku "Matematyka i Finanse" z 5 Kierunek: Poziom studiów: Profil studiów: Forma studiów: Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 204/205 Matematyka i Finanse I stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM INFORMATYKA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH I-go STOPNIA ( UKŁADZI SMSTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015-16 Semestr I Podstawy programowania 20 45 65 1 7 Systemy operacyjne 15 30 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo