BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010"

Transkrypt

1 2010 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 WRZESIEŃ [ ] KDA AUDYT SP. Z O.O. UL. GŁOGOWSKA 100/6, POZNAŃ TEL FAX NIP REGON KRS VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ZŁ BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DORADZTWO PODATKOWE AUDYT I EWALUACJA PROJEKTÓW UE EKSPERTYZY I ANALIZY PODATKOWO FINANSOWE AUDYT PODATKOWY NADZÓR NAD KSIĘGAMI SZKOLENIA 2010 KDA

2 KDA AUDYT SP. Z O.O. Firma audytorska KDA Audyt Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania KDA AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność na rynku krajowym, świadcząc wszechstronne usługi audytorskie, doradcze oraz szkoleniowe w obszarze prawa bilansowego i finansowego. Firma audytorska KDA Audyt Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym Szeroki zakres usług połączony z profesjonalną obsługą został doceniony dotychczas przez kilkadziesiąt podmiotów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, prowadzących działalność w róŝnych branŝach i sektorach gospodarki. Konieczność sprostania nowym wyzwaniom, dynamicznie zmieniającego i rozwijającego się rynku krajowego i wspólnotowego, wyjście naprzeciw nowoczesnym rozwiązaniom w sferze gospodarki oraz odpowiedzi na nowe potrzeby, zdeterminowało realizację strategicznego celu w rozwoju firmy, jakim jest kompleksowość i najwyŝsza jakość świadczonych usług opartych na indywidualnym podejściu do kaŝdego Kontrahenta. KDA AUDYT świadczy usługi przy wykorzystaniu najnowszych wersji oprogramowania prawnego oraz do wykonywania czynności rewizji finansowej m.in.: do prowadzenia badań sprawozdań finansowych. Właściciele, pracownicy oraz osoby współpracujące z naszą firmą są członkami: Wielkopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Zespół legitymuje się wszystkimi niezbędnymi do prowadzenia działalności uprawnieniami zawodowymi: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3132, świadectwo potwierdzające kwalifikacje, niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 6647/97 i 9988/98 wydany przez Ministra Finansów, wpis na listę doradców podatkowych nr 6496 i nr 10715, wpis do rejestru biegłych rewidentów nr 9789, nr 10091, nr 10387, nr S T R O N A

3 MISJA KDA AUDYT NASZYM SUKCESEM JEST SATYSFAKCJA NASZYCH KONTRAHENTÓW Całokształt kilkuletniego doświadczenia oraz zaangaŝowania w pracę wszystkich pracowników kaŝdorazowo potwierdza najwyŝszą jakość i standardy świadczonych usług dla naszych Kontrahentów. W świetle nowych wyzwań, KDA AUDYT konsekwentnie realizuje wytyczoną misję, zgodnie z którą: Naszym sukcesem jest satysfakcja naszych Kontrahentów. Dokonanie wyboru tak wymagającego celu, znajduje odzwierciedlenie w konsekwentnie realizowanej polityce jakości firmy, która została oparta na następujących filarach: systematyczne podwyŝszanie jakości usług oraz poszerzanie ich zakresu, zaspokajanie potrzeb Klienta na najwyŝszym oczekiwanym poziomie, doskonalenie metod kontaktu z Klientem, doskonalenie metod pozyskiwania Klienta, podwyŝszanie świadomości pracowników o znaczeniu jakości i odpowiedzialności kaŝdego pracownika za jakość wykonywanej pracy, skuteczne, kompleksowe rozwiązywanie problemów naszych Klientów, zapewnienie rzetelności i terminowości świadczonych usług, zrozumienie indywidualnych potrzeb Klienta. 3 S T R O N A

4 ZESPÓŁ KDA AUDYT FIRMA AUDYTORSKA NASZYM SUKCESEM JEST SATYSFAKCJA NASZYCH KONTRAHENTÓW Tylko dzięki otwartemu spojrzeniu moŝemy lepiej zrozumieć potrzeby naszych Kontrahentów i wraz z Nimi współtworzyć wartość dodaną. Dzięki naszym Kontrahentom i ich doświadczeniom, nauczyliśmy się, jak reagować na Państwa potrzeby w danym miejscu, czasie i okolicznościach. Za cel stawiamy sobie przygotowanie naszych Kontrahentów do zmieniających się realiów rynkowych, aby istniała moŝliwość wypracowania korzystnych i przyszłościowych strategii prowadzenia działalności. Pomagamy dostrzec szanse i zmierzyć się z zagroŝeniami w obecnych warunkach - na rynku krajowym, europejskim i światowym. Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów, który z zaangaŝowaniem dba o zapewnienie jakości i spersonalizowanej obsługi. Największym potencjałem naszej firmy jest zespół znakomicie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, posiadających wieloletnią praktykę oraz wszechstronną wiedzę w obszarze większości zagadnień podatkowych, finansowych, bilansowych i prawnych. Wspólnie z Nimi stworzyliśmy i nadal rozwijamy sukces naszej Kancelarii satysfakcję naszych Kontrahentów. Kadrę tworzy grono ekspertów i uznanych specjalistów w dziedzinie prawa podatkowego i bilansowego, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Mając świadomość, Ŝe wiedza w połączeniu z praktyką zawodową stanowi obecnie największy kapitał gwarantujący najwyŝszą jakość świadczonych usług, staramy się cały czas wspierać rozwój zawodowy naszej kadry, realizując tym samym ideę kształcenia przez całe Ŝycie. Dodatkowo wspieramy takŝe rozwój zawodowy wszystkich osób, które są zainteresowane udziałem w odbyciu praktyki lub aplikacji wymaganej w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. 4 S T R O N A

5 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 SPECJALIZACJA KDA AUDYT FIRMA AUDYTORSKA NASZYM SUKCESEM JEST SATYSFAKCJA NASZYCH KONTRAHENTÓW Oferując profesjonalne usługi wspieramy naszych Kontrahentów we wszystkich moŝliwych obszarach prowadzonej działalności. Skuteczność naszej pracy to połączenie profesjonalizmu świadczonych usług, kreatywności naszej kadry i rzetelności wykonywanej pracy. Wieloletnie doświadczenie oraz zaufanie, którym obdarzają nas nasi Kontrahenci, umoŝliwiło wypracowanie szerokiego zakresu wyspecjalizowanych i kompleksowych usług,, w zakresie: 1. badania sprawozdań finansowych, 2. audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków UE, 3. doradztwa podatkowego, 4. nadzoru nad prowadzonymi księgami podatkowymi, 5. audytu kosztów i zarządzania kosztami, 6. działalności szkoleniowej, 7. działalności wydawniczej. 5 S T R O N A

6 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CHARAKTERYSTYKA USŁUGI Badanie sprawozdań finansowych stanowi kluczowy obszar działalności spółki KDA Audyt. Wieloletnie doświadczenie audytorskie oraz współpraca z podmiotami reprezentującymi róŝne branŝe i sektory gospodarki, zaowocowała wypracowaniem jednolitej metodologii, która gwarantuje wiarygodną, terminową i rzetelną realizację badania sprawozdania finansowego. Posiadamy uprawnienia oraz wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem Świadczona przez naszą firmę usługa badania sprawozdania finansowego stanowi nie tylko spełnienie wymogu prawnego wynikającego z ustawy o rachunkowości. Proponowana Państwu metodologia i podejście do badania to równieŝ zwiększenie skuteczności oraz poprawności obowiązującego w Państwa jednostce systemu kontroli wewnętrznej i polityki rachunkowości. Dodatkową wartością przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego jest takŝe podniesienie wiarygodności jednostki na rynku, a takŝe zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w zakresie sytuacji majątkowo-finansowej spółki. Celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest wyraŝenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii (uzupełnionej o raport) o tym, czy sprawozdanie finansowe: 1. przekazuje prawidłowo, rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki, 2. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 3. zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości, 4. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową. 6 S T R O N A

7 Badanie sprawozdań finansowych prowadzone jest przez zespół specjalistów biegłych rewidentów, posiadających wszechstronną wiedzę i doświadczenie, potwierdzone wieloletnią praktyką oraz certyfikatami zawodowymi. W zaleŝności od zaistniałych potrzeb w trakcie prowadzonego audytu, zespół biegłych rewidentów wspierany jest merytorycznie przez doradców podatkowych oraz ekspertów z innych dziedzin w zakresie prawa podatkowego oraz bilansowego. Stosowanie takiego rozwiązania stwarza przede wszystkim moŝliwości przeanalizowania określonego problemu z uwzględnieniem dodatkowych aspektów, które mogą mieć kluczowe znaczenie i wpływ na finalną opinię wydaną po zakończeniu badania. Zespół badający pozostaje do Państwa dyspozycji w trakcie prowadzonego badania, aby na bieŝąco rozwiązywać zidentyfikowane wątpliwości oraz słuŝyć wsparciem merytorycznym. ZESPÓŁ BADAJĄCY SPRAWOZDANIE CHARAKTERYSTYKA USŁUGI Najcenniejszym kapitałem KDA AUDYT jest zespół, który dostosowuje podejście oraz proponowane rozwiązania do indywidualnych potrzeb Kontrahenta ZAKRES BADANIA CHARAKTERYSTYKA USŁUGI Firma audytorska KDA Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3132 Proponowane usługi dotyczące badania sprawozdań finansowych obejmują: 1. Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego, 2. Przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 3. Przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego według MSSF, 4. Przeprowadzanie przeglądów rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych. 7 S T R O N A

8 METODOLOGIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CHARAKTERYSTYKA USŁUGI Kierując się zasadą zachowania pełnej niezaleŝności oraz respektowania zasad etyki zawodowej, badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest z poszanowaniem Kodeksu Etyki Zawodowej Biegłego Rewidenta. Wszystkie wykonywane czynności i zadania w zakresie badania sprawozdań finansowych prowadzone są zgodne z: ustawą o rachunkowości, normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Proponowana metodologia, zakłada prowadzenie badania sprawozdania finansowego na dokładnie zaplanowanej próbie, pobranej z ksiąg i dowodów księgowych, tak aby uzyskane wyniki stanowiły racjonalną i wiarygodną podstawę do sformułowania opinii końcowej, zgodnej z wytycznymi ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r. Nr 77, poz. 649). Standardowo, dobór próby do badania poprzedzony jest analizą i przeglądem wykorzystywanych systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej oraz polityki rachunkowości. Uwzględniając dotychczasową praktykę, badanie sprawozdania finansowego realizowane jest na podstawie ustalonego wspólnie planu badania oraz zaakceptowanego harmonogramu prac. Całokształt prac składający się na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podzielony jest na dwa kluczowe etapy. 8 S T R O N A

9 ETAP I BADANIE WSTĘPNE METODOLOGIA BADANIA Etap pierwszy badanie wstępne, który realizowany jest jeszcze w trakcie trwającego roku sprawozdawczego. Podczas badania wstępnego przeprowadzane są następujące czynności: 1. opracowanie i zaakceptowanie planu badania oraz harmonogramu prac, uwzględniającego ramy czasowe i dyspozycyjność Kontrahenta (terminy rozpoczęcia i zakończenia badania oraz inwentaryzacji), 2. przeprowadzenie przeglądu oraz zapoznanie się ze specyfiką prowadzonej działalności stanowiącej przedmiot badania, w szczególności z sytuacją majątkową i finansową, potencjalnymi obszarami ryzyka, funkcjonującym systemem rachunkowości (polityką rachunkowości), systemem audytu i mechanizmów kontroli wewnętrznej, strukturą organizacyjną i obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, stosowanymi do ewidencji programami finansowo-księgowymi, 3. przekazanie na podstawie opracowanej listy podstawowych dokumentów, danych i informacji, które są niezbędne do rozpoczęcia badania wstępnego, w szczególności: zestawienie obrotów i sald, politykę rachunkowości, procedury wewnętrzne, w tym procedurę obiegu dokumentów, innych zgodnie z ustaleniami, 4. przeprowadzenie przeglądu analitycznego transakcji wykonanych w części roku obrotowego objętego badaniem, 5. identyfikacja obszarów, które będą wymagały uzupełnienia, dodatkowego wyjaśnienia lub skorygowania przed przygotowaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy, 6. weryfikacja i potwierdzenie sald aktywów i pasywów oraz udział członków zespołu biegłych rewidentów w inwentaryzacji rocznej składników majątkowych. 9 S T R O N A

10 ETAP II BADANIE ZASADNICZE METODOLOGIA BADANIA Etap drugi jest badaniem zasadniczym, stanowiącym kontynuację badania wstępnego. Wszystkie działania oparte są na ścisłej współpracy, przy zastosowaniu zasady przekazywania informacji o przebiegu badania oraz wstępnych wynikach badania w sposób systematyczny, co umoŝliwia bieŝące konsultowanie oraz usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości. W trakcie badania zasadniczego moŝna wskazać na następujące podejmowane zadania główne: 1. sprawdzenie zgodności ewidencji analitycznej i syntetycznej, 2. przeprowadzenie przeglądu i badania zdarzeń księgowych po dniu bilansowym, 3. stwierdzenie czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą o rachunkowości zasadami rachunkowości, 4. stwierdzenie czy badane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, 5. sprawdzenie prawidłowości wszystkich elementów sprawozdania finansowego, 6. sprawdzenie zgodności formy i treści sprawozdania finansowego z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową, 7. sprawdzenie czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki. 10 S T R O N A

11 ZAMKNIĘCIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO METODOLOGIA BADANIA Zamknięciem badania sprawozdania finansowego jest opracowanie i przedstawienie dokumentów końcowych w formie niezaleŝnej opinii i raportu z badania. Opcjonalnie, w zaleŝności od potrzeb moŝe zostać sporządzony i przedstawiony list do Zarządu lub/i list do Rady Nadzorczej. Obydwa dokumenty mają charakter poufny, których celem jest przedstawienie kluczowych informacji o spostrzeŝeniach i uwagach, jakie zostały poczynione w trakcie badania w obszarze potencjalnych zagroŝeń podatkowych i finansowych. Wszystkie dokumenty końcowe z badania sprawozdania finansowego mogą zostać przetłumaczone na Ŝyczenie Kontrahenta na język angielski lub/i język niemiecki. Usługa badania sprawozdania finansowego realizowana jest na podstawie zawartej umowy. Umowa o badanie sprawozdania finansowego jest podpisywana po akceptacji oferty cenowej i merytorycznej oraz uzgodnieniu warunków wykonania wszystkich prac. Wszystkie warunki związane z realizacją badania sprawozdania finansowego są indywidualnie dostosowane do potrzeb i oczekiwań Kontrahenta. 11 S T R O N A

12 DODATKOWE USŁUGI AUDYTORSKIE KOMPLEKSOWOŚĆ PODEJŚCIA Zakres pozostałych usług audytorskich świadczonych przez KDA Audyt obejmuje w szczególności: 1. audyt podatkowy, 2. przeprowadzenie połączenia, podziału lub przekształcenia spółek, 3. przeprowadzenie badania sprawozdania załoŝycieli spółek, 4. przeprowadzenie przeglądu pakietów konsolidacyjnych, 5. przeprowadzenie badania informacji finansowej dotyczącej przyszłych okresów (projekcji budŝetów), 6. przeprowadzenie badania przestrzegania zobowiązań wynikających z zawartych umów handlowych, 7. prowadzenie nadzoru nad księgami rachunkowymi, 8. dostosowywanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości do MSSF, 9. przeprowadzenie badania prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł międzynarodowych, 10. przeprowadzenie badań kontrolnych wybranych procedur i systemów jednostki. 12 S T R O N A

13 DANE KONTAKTOWE WSPÓŁPRACA OPARTA NA ZAUFANIU BARTŁOMIEJ WIZMUR DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY TEL TEL. KOM HANNA KOZŁOWSKA Pozostajemy do Państwa dyspozycji w celu udzielenia dodatkowych informacji oraz uzgodnienia szczegółów współpracy dotyczących zaproponowanej oferty w zakresie przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za 2010 rok. Wszelkie pytania dotyczące oferty prosimy kierować do Pani Prezes Zarządu Hanny Kozłowskiej lub Pana Dyrektora Zarządzającego Bartłomieja Wizmur pod numerem telefonu lub drogą mailową na adres PREZES ZARZĄDU KDA AUDYT TEL TEL. KOM S T R O N A

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn FAMUR S.A. z wykonania obowiązków w 2009r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn FAMUR S.A. z wykonania obowiązków w 2009r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/VIII/2010 Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn FAMUR S.A. z dnia 7 czerwca 2010r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn FAMUR S.A. z wykonania obowiązków w 2009r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O.

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. Członek NEXIA INTERNATIONAL Szanowni Państwo, Profesjonalizm i rzetelność, otwartość i pragmatyzm to podstawowe wartości, na których opieramy nasze

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 Oferta świadczenia usługi serwisu brokerskiego City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 City Broker Sp. z o.o. ul. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. KIM JEST BROKER...3

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 KAZIMIERZ SAWICKI Uniwersytet Szczeciński RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM,

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni w roku 2014 oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego POLNORD S.A.

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Uchwała Zarządu Twojej SKOK Podpisy członków Zarządu Twojej SKOK Nr 5 z dnia 16 grudnia 2014 r. M. Styczyński /---/ M.

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo