REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA"

Transkrypt

1 REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA Kwiecień 2012

2 Rozdział I Postanowienia ogólne Str Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta (LGR), oraz inne postanowienia związane z działalnością Biura Stowarzyszenia. 2. Podstawy prawne regulaminu: a) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , b) Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego onego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619, Nr 157, poz. 1241), c) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z , str. 1), d) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca ca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich " 2013" (Dz. U. Nr 162, poz oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 200), e) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym,,zrównoważony ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych nych obszarów rybackich " (Dz. U. Nr 177, poz ), f) Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta, g) Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) opracowana przez LGR, h) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), i) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 129 poz.844 z 1997 r.). 3. Zgodnie z 17, ust. 4, pkt 4.8 Statutu Stowarzyszenia lokalizacja siedziby biura jest ustalana na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Biurze, należy rozumieć przez to Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta. 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta. 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o pracowniku, należy przez to rozumieć osobę ęświadczącą pracę na podstawie umowy o pracę. 7. Żaden z członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz komitetu LGR nie może być ć zatrudniony w biurze LGR na podstawie umowy o pracę ę oraz innych umów o podobnym charakterze. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa krajowego i Unii Europejskiej.

3 Rozdział II Plan zatrudnienia oraz obowiązków pracowników LGR Str Biurem kieruje Kierownik Biura zatrudniony przez Zarząd LGR i bezpośrednio mu podległy. 2. W celu efektywnego wdrażania ania LSROR Biuro LGR zlokalizowane jest w 2 miejscowościach tj. Pszczewie Sierakowie (ze względu na duży obszar LGR oraz liczbę planowanych zadań ń na etapie konstruowania założeń LSROR zdecydowano się ę na utworzenie 2 mniejszych biur zamiast 1 dużego). 3. W perspektywie finansowej z wszystkimi pracownikami zatrudnianymi przez LGR na podstawie umów o pracę nawiązywane są stosunki pracy na czas określony. 4. Zarząd udziela pełnomocnictwa Kierownikowi Biura do prowadzenia spraw bieżących LGR. 5. Struktura oraz opis wszystkich stanowisk pracy Biura został określony w 3 i 4 niniejszego regulaminu. 6. Niniejszy regulamin nie uwzględnia umów cywilnoprawnych, określanych i zawieranych przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z 17, ust. 4, pkt 4.9 Statutu w Biurze LGR oraz na potrzeby wdrażania LSROR i związanych w LSROR projektów / przedsięwzięć. 3 Struktura stanowisk dla Biur zlokalizowanych w Pszczewie i Sierakowie Kierownik Biura Pracownik administracyjny Pszczew Pracownik administracyjny Pszczew Pracownik administracyjny Sieraków Pracownik administracyjny Sieraków Pracownik Księgowy Informatyk Obsługa prawna

4 4 Str. 4 Opis stanowisk dla Biur zlokalizowanych w Pszczewie i Sierakowie Nazwa stanowiska pracy Komórka organizacyjna Podległy Stanowiska podległe Kierownik Biura Biuro Stowarzyszenia - Pszczew - Zarząd Stowarzyszenia 1. Pracownik Administracyjny 2. Pracownik Administracyjny 3. Pracownik Administracyjny 4. Pracownik Administracyjny 5. Pracownik Księgowy 6. Informatyk 7. Obsługa prawna Wymiar czasu pracy: 1/0 etatu na podstawie umowy o pracę Wymagania konieczne i preferowane Wymagania konieczne 1. Wykształcenie: wyższe. 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3. Nieskazanie prawomocne za przestępstwo umyślne; 4. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zajmowanie stanowiska; 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii; 6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 7. Wiedza z zakresu wdrażania ania programów i projektów dofinansowywanych w ramach Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza PO RYBY. Wymagania preferowane 1. Doświadczenie ie zawodowe w pracy na stanowisku kierowniczym. 2. Znajomość uwarunkowań prawnych i zasad funkcjonowania organizacji NGO. 3. Znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności kodeksu pracy. 4. Znajomość kodeksu postępowania powania administracyjnego. 5. Znajomość zasad zarządzania zania oraz predyspozycje do zarządzania personelem. 6. Umiejętność samodzielnego przygotowania, realizacji i rozliczania projektów. 7. Znajomość co najmniej jednego języka obcego - preferowany język angielski. 8. Znajomość obsługi komputera. 9. Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej. 10. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych. Obowiązki pracownika 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia w granicach umocowania Regulaminu Pracy Biura, w tym współpraca z przedstawicielami mediów; 2. Współpraca z Zarządem, Komitetem i Komisją Rewizyjną w ramach realizacji LSROR poprzez: - wykonywanie podejmowanych uchwał oraz zaleceń, - koordynację pracy Komitetu w ramach jego działań decyzyjnych, - nadzór nad prawidłowym zarządzaniem projektami w ramach wdrażania LSROR oraz opracowywaniem i realizacją innych projektów. 3. Nadzór nad pracownikami Biura w Pszczewie i Sierakowie: planowanie, organizowanie oraz koordynowanie ich pracy oraz prowadzenie akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy; 4. Prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy oraz zawieranie umów o pracę z godnie z zatwierdzonym Regulaminem Naboru Pracowników; 5. Prowadzenie oraz nadzór nad bezpłatnym doradztwem dla potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w ramach wdrażania LSROR; 6. Nadzór nad obsługą wpływających wniosków, procedurami ich oceny; 7. Nadzór nad prawidłowością końcowych rozliczeń zrealizowanych umów o dofinansowanie; 8. Merytoryczny nadzór nad przygotowywaniem, udostępnianiem i gromadzeniem dokumentów, w tym protokołów oraz materiałów na obrady Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Komitetu; 9. Projektowanie, wdrażanie anie oraz ocena funkcjonalności systemów: naboru, okresowych ocen, szkoleń oraz adaptacji zatrudnionych pracowników; 10. Kształtowanie polityki wynagrodzeń; 11. Projektowanie i realizacja (po akceptacji Zarządu) działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych związanych z obszarem LGR; 12. Sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Komitetu i wydawanie ich uprawnionym organom; 13. Właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem, zapewnienie warunków skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania biura; 14. Udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, kursach, studiach podyplomowych związanych zanych z działaniami podejmowanymi przez LGR. 15. Opracowanie projektów własnych do realizacji dotyczących obszaru LGR; 16. Dokumentowanie procesu wdrażania ania LSROR oraz opracowania i wdrażania projektów własnych; 17. Przygotowywanie rocznych raportów z realizacji LSROR oraz przygotowywanie propozycji zmian w funkcjonowaniu Stowarzyszenia. 18. Prowadzenie spraw w zakresie udzielania zamówień o wartości poniżej euro.

5 Str. 5 Nazwa stanowiska pracy Komórka organizacyjna Podległy Stanowiska podległe Pracownik Administracyjny Biuro Stowarzyszenia - Pszczew - Kierownik Biura Nie dotyczy Wymiar czasu pracy: 2/0 etaty na podstawie umowy o pracę Wymagania konieczne i preferowane Wymagania konieczne 1. Wykształcenie: co najmniej średnie. 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3. Nieskazanie prawomocne za przestępstwo umyślne; 4. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zajmowanie stanowiska; 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii; 6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 7. Wiedza z zakresu wdrażania ania programów i projektów dofinansowywanych w ramach Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza PO RYBY. Wymagania preferowane 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku administracyjnym. 2. Znajomość uwarunkowań prawnych i zasad funkcjonowania organizacji NGO. 3. Znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności kodeksu pracy. 4. Znajomość kodeksu postępowania powania administracyjnego. 5. Znajomość co najmniej jednego języka obcego - preferowany język angielski. 6. Znajomość obsługi komputera. 7. Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej. 8. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych. Obowiązki pracownika 1. Opracowywanie uzgodnionych z kierownikiem biura regulaminów konkursów w ramach wdrażania LSROR; 2. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów; 3. Obsługa związana zana z naborami wniosków składanych w ramach wdrażania LSROR; 4. Opracowywanie i uzgadnianie z kierownikiem biura projektów oraz koordynowanie ich realizacji; 5. Bezpośrednia współpraca i pomoc Komitetowi w realizacji jego funkcji decyzyjnych; 6. Przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie na funkcjonowanie LGR i realizację przedsięwzięć ęć własnych; 7. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność; 8. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSROR dla Zarządu i Instytucji Pośredniczącej / Zarządzającej; 9. Prowadzenie, po akceptacji przez kierownika biura, korespondencji z beneficjentami w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów; 10. Opracowanie w miarę potrzeb opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów; 11. Opracowanie projektów własnych do realizacji dotyczących obszaru LGR; 12. Dokumentowanie procesu wdrażania ania LSROR oraz opracowania i wdrażania projektów własnych; 13. Uzgadnianie z kierownikiem biura procedur obsługi projektów; 14. Bieżące czynności administracyjne związane z obsługą Biura; 15. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych związanych z obszarem LGR; 16. Udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, kursach, studiach podyplomowych związanych zanych z działaniami podejmowanymi przez LGR.

6 Str. 6 Nazwa stanowiska pracy Komórka organizacyjna Podległy Stanowiska podległe Pracownik Administracyjny Biuro Stowarzyszenia - Sieraków - Kierownik Biura Nie dotyczy Wymiar czasu pracy: 2/0 etaty na podstawie umowy o pracę Wymagania konieczne i preferowane Wymagania konieczne 1. Wykształcenie: co najmniej średnie. 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3. Nieskazanie prawomocne za przestępstwo umyślne; 4. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zajmowanie stanowiska; 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii; 6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 7. Wiedza z zakresu wdrażania ania programów i projektów dofinansowywanych w ramach Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza PO RYBY. Wymagania preferowane 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku administracyjnym. 2. Znajomość uwarunkowań prawnych i zasad funkcjonowania organizacji NGO. 3. Znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności kodeksu pracy. 4. Znajomość kodeksu postępowania powania administracyjnego. 5. Znajomość co najmniej jednego języka obcego - preferowany język angielski. 6. Znajomość obsługi komputera. 7. Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej. 8. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych. Obowiązki pracownika 1. Opracowywanie uzgodnionych z kierownikiem biura regulaminów konkursów w ramach wdrażania LSROR; 2. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów; 3. Obsługa związana zana z naborami wniosków składanych w ramach wdrażania LSROR; 4. Opracowywanie i uzgadnianie z kierownikiem biura projektów oraz koordynowanie ich realizacji; 5. Bezpośrednia współpraca i pomoc oc Komitetowi w realizacji jego funkcji decyzyjnych; 6. Przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie na funkcjonowanie LGR i realizację przedsięwzięć ęć własnych; 7. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność; 8. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSROR dla Zarządu i Instytucji Pośredniczącej / Zarządzającej; 9. Prowadzenie, po akceptacji przez kierownika biura, korespondencji z beneficjentami w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów; 10. Opracowanie w miarę potrzeb opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów; 11. Opracowanie projektów własnych do realizacji dotyczących obszaru LGR; 12. Dokumentowanie procesu wdrażania ania LSROR oraz opracowania i wdrażania projektów własnych; 13. Uzgadnianie z kierownikiem biura procedur obsługi projektów; 14. Bieżące czynności administracyjne związane z obsługą Biura; 15. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych związanych z obszarem LGR; 16. Udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, kursach, studiach podyplomowych związanych zanych z działaniami podejmowanymi przez LGR.

7 Str. 7 Nazwa stanowiska pracy Komórka organizacyjna Podległy Stanowiska podległe Pracownik Księgowy Biuro Stowarzyszenia - Pszczew - Kierownik Biura Nie dotyczy Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę Wymagania konieczne i preferowane Wymagania konieczne 1. Ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe omowe i co najmniej 2. letnia praktyka w księgowości, lub: 2. Ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości. 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3. Nieskazanie prawomocne za przestępstwo umyślne; 4. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zajmowanie stanowiska; 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii; 6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 7. Wiedza z zakresu wdrażania ania programów i projektów dofinansowywanych w ramach Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza PO RYBY. Wymagania preferowane 1. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego. 2. Samodzielność w działaniu. 3. Umiejętność pracy zespołowej. 4. Znajomość uwarunkowań prawnych i zasad funkcjonowania organizacji NGO. 5. Zdolności analityczne. 6. Umiejętność obsługi komputera i programów księgowych. 7. Dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy. Obowiązki pracownika 1. Prowadzenie rachunkowości ci zgodnie z aktualnymi przepisami prawa; 2. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny; 3.Tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia; 4. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych; 5. Bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości ę z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych; 6. Rejestracja operacji gospodarczych finansowych; 7. Analiza dokumentów finansowych; 8. Sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych; 9. Dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań ń finansowych w tym GUS; 10. Sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS; 11. Udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne; 12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia; 13. Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, w tym sporządzanie list płac, regulowanie zaliczek na podatek dochodowy, odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych, wypłatę wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac; 14. Prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych; 15. Wypłatę udzielonych zaliczek j ich rozliczanie; 16. Regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań; 17. Wystawianie rachunków; 18. Prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających; 19. Prowadzenie rachunku bankowego; 20. Opracowywanie projektu preliminarza budżetowego; 21. Czuwanie nad prawidłowym wym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia; 22. Wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym; 23. Realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży; 24. Prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 25. Prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 26. Prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych; 27. Sporządzanie pism, wniosków i podań ń związanych z działalnością finansowo - księgową Stowarzyszenia; 28. Udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, kursach, studiach podyplomowych związanych zanych z działaniami podejmowanymi przez LGR.

8 Str. 8 Nazwa stanowiska pracy Komórka organizacyjna Podległy Stanowiska podległe Informatyk Biuro Stowarzyszenia - Pszczew - Kierownik Biura Nie dotyczy Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę (telepraca) Wymagania konieczne i preferowane Wymagania konieczne 1. Wykształcenie: wyższe. 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3. Nieskazanie prawomocne za przestępstwo umyślne; 4. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zajmowanie stanowiska; 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii; 6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 7. Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka. 8. Doświadczenie w tworzeniu oraz aktualizacji stron internetowych (CMS). 9. Znajomość pakietów biurowych. 10. Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows i Linux. 11. Umiejętność bieżącego serwisowania sprzętu komputerowego. Wymagania pożądane 1. Znajomość co najmniej jednego języka obcego preferowany angielski. 2. Komunikatywność. 3. Umiejętność pracy zespołowej, 4. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych. 5. Udokumentowany udział w kursach i szkoleniach oraz ewentualne certyfikaty. 6. Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows Server oraz BSD/Linux. Obowiązki pracownika 1. Opracowanie, wdrożenie oraz stała aktualizacja strony internetowej wersji mobilnej witryny oraz innych elementów witryny internetowej niezbędnych do prawidłowego wdrażania LSROR; 2. Tworzenie i obsługa stron internetowych związanych z funkcjonowaniem LGR i naborami wniosków składanych w ramach wdrażania LSROR; 3. Konfiguracja oraz bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowej w biurach LGR; 4. Utrzymywanie i monitorowanie ciągłości pracy systemów informatycznych; 5. Nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłaniem danych elektronicznych; 6. Współpraca i pomoc Komitetowi w realizacji jego funkcji decyzyjnych; 7. Pomoc przy organizacji imprez, szkoleń ń i spotkań informacyjno-promocyjnych; 8. Wsparcie współpracowników w zakresie obsługi systemów informatycznych; 9. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych związanych z obszarem LGR; 10. Udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, kursach, studiach podyplomowych związanych z działaniami podejmowanymi przez LGR 11. Wdrażanie anie innych systemów informatycznych usprawniających pracę biur Stowarzyszenia. Nazwa stanowiska pracy Komórka organizacyjna Podległy Stanowiska podległe Obsługa prawna Biuro Stowarzyszenia - Pszczew - Kierownik Biura Nie dotyczy Wymiar czasu pracy: Umowa zlecenie Wymagania konieczne i pożądane Nie dotyczy Obowiązki pracownika 1. Obsługa prawna związana z bieżącą ą działalnością LGR - w tym z realizowanymi projektami; 2. Obsługa prawna na rzecz potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów realizujących projekty w ramach wdrażania LSROR.

9 Rozdział III Sposób rekrutacji pracowników Biura Str Celem rekrutacji jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy wszystkim zainteresowanym i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o określone wymagania konieczne i preferowane. 2. Przedmiotem rekrutacji jest określenie trybu zgłaszania zapotrzebowania na określone stanowisko / zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej w Biurze LGR / na potrzeby wdrażania ania LSROR, zasad i metod przeprowadzania rekrutacji, powoływania i działania komisji rekrutacyjnej, ogłaszania wyników rekrutacji. 3. Zarząd LGR podejmuje decyzję o rozpoczęciu ciu procedury rekrutacyjnej, decyduje o ogłoszeniu naboru, powołuje Komisję Rekrutacyjną oraz podejmuje ostateczne decyzje Prezes LGR składa wniosek do Zarządu LGR uzasadniający potrzebę zatrudnienia pracownika na określonym stanowisku. 2. Zarząd dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia. W trakcie oceny analizowana jest możliwość wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach pracy. Ocenie nie podlega stanowisko Kierownika Biura. 3. W przypadku nowo tworzonych stanowisk pracy konieczna jest analiza skutków finansowych zwiększenia zatrudnienia. 4. W przypadku zaakceptowania wniosku rozpoczyna się procedura naboru. 5. Zostaje powołana 3. osobowa Komisja Rekrutacyjna składająca się z członków Zarządu. W uzasadnionych przypadkach w skład komisji mogą zostać włączone osoby spoza Zarządu LGR. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji. 6. Na stronie tablicach ogłoszeń LGR zostaje umieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ogłoszenie zawiera informacje dotyczące wymagań dla stanowiska pracy oraz procedury ubiegania się o wolne stanowisko pracy i jest zamieszczone w okresie minimum 7. dni kalendarzowych. 7. Dokumenty aplikacyjne przyjmuje osoba wskazana przez Zarząd etap rekrutacji: Po zakończeniu naboru ofert komplet dokumentów aplikacyjnych zostaje przekazany Komisji Rekrutacyjnej, która w terminie do 7. dni kalendarzowych, dokonuje wyboru ofert spełniających wymogi formalne. Informacja o wyborze ofert zostaje zamieszczona na stronie internetowej w terminie co najmniej 7. dni kalendarzowych od dnia wyboru etap rekrutacji: Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu, podczas którego będą zobowiązani wypełnić test egzaminacyjny oraz przystąpić do indywidualnej dualnej rozmowy kwalifikacyjnej, według warunków określonych poniżej: a) Testy kwalifikacyjne mające na celu sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania określonej pracy są przygotowywane przez wskazanych przez Prezesa LGR członków Zarządu, a ich rozwiązanie i punktacja są tajne i zdeponowane we wskazanym przez Prezesa miejscu. Każdy oferent może otrzymać maksymalnie 30 punktów za test. b) Komisja Rekrutacyjna po wypełnieniu testów przez kandydatów do zatrudnienia na stanowisku przekazuje je protokolarnie Przewodniczącemu cemu Komisji. Po sprawdzeniu testów Komisja przystępuje do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, zadając każdej osobie maksymalnie po 3 pytania jednakowe dla każdego oferenta. c) Każdy z członków Komisji ocenia wyniki rozmów punktowo mając do dyspozycji od 0 do 10 punktów dla każdego oferenta. Każdy oferent może otrzymać maksymalnie 30 punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 10. Po zsumowaniu punktacji wyników testów i rozmów kwalifikacyjnych ch przez Komisję Przewodniczący Komisji sporządza protokół z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko. Protokół zostaje przekazany Zarządowi LGR, który uchwałą zatwierdza wyniki rekrutacji. 11. Informacja o dokonaniu wyboru na określone stanowisko pracy lub o nie dokonaniu wyboru na określone stanowisko pracy wraz z uzasadnieniem zostaje zamieszczona na stronie internetowej netowej informacja jest zamieszczona w okresie minimum 7. dni kalendarzowych. 12. Jeżeli eli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3. miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru.

10 Str W przypadku wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach Prezes lub Kierownik Biura zwracają się pisemnie do Zarządu LGR z prośbą o zmianę warunków dotyczących określonych stanowisk, umożliwiającą udział w rekrutacji i spełnienie wymogów formalnych przez szerszą grupę osób zainteresowanych pracą w Biurze LGR. Rozdział IV Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika 8 1. Pracodawca ma w szczególności w obowiązku: a) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z: - zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy i podstawowymi uprawnieniami pracowniczymi, - przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi, - przepisami dotyczącymi tajemnicy służbowej, b) organizować pracę ę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, c) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić szkolenia na ten temat, d) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, e) dostarczać pracownikom środki czystości, f) prowadzić dokumentację ę pracowniczą i akta osobowe pracowników, g) przyjąć i stosować ć obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników, h) umożliwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, i) pracodawca zapoznaje pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy oraz każdorazowo na życzenie pracownika. 2. Regulamin pracy znajduje się ę do wglądu w siedzibie biura Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie. 2. Pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą ą pracy, a nie są sprzeczne z przepisami pracy lub umową ą o pracę. 3. Pracownik ma w szczególności obowiązek: a) przestrzegać ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, b) przestrzegać ustalonego w zakładzie porządku i regulaminu pracy, c) przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych, d) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego i okazywać ć koleżeński stosunek współpracownikom, e) dbać o dobre imię ę Stowarzyszenia, chronić jego mienie i użytkować zgodnie z przeznaczeniem, f) zachowywać porządek na swoim stanowisku pracy, g) zachować porządek i czystość we wszystkich pomieszczeniach, h) zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić ć pracodawcę na szkody, a w szczególności: ci: przechowywać dokumenty/narzędzia dzia i materiały w miejscu do tego przeznaczonym, po zakończeniu pracy odpowiednio zabezpieczyć dokumenty, narzędzia, materiały. 4. Pracownik nie może w zakresie ustalonym odrębną umową prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, a zwłaszcza: prowadzić działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec pracodawcy, świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

11 Rozdział V Uprawnienia pracownika i pracodawcy Str Pracownik ma następujące prawa: 1. Do zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2. Do wynagrodzenia za pracę. 3. Do wypoczynku w dniach z wolnych od pracy, przez prawidłowe we przestrzeganie czasu pracy z zakładzie pracy oraz korzystanie z urlopów wypoczynkowych i innych przerw. 4. Do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 5. Do równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, szczególnie do równouprawnienia, czyli równego taktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy. 6. Do tworzenia organizacji pracowników i przystępowania powania do niej, które to organizacje (związki zawodowe) mają prawo do reprezentowania i obrony praw oraz interesów pracowników. 11 Pracodawca ma następujące prawa: 1. Do korzystania z wyników pracy wykonywanej przez pracowników zgodnie z treścią stosunku pracy (zawartej w umowie o pracę). 2. W ramach uprawnień kierowniczych wobec pracowników do wydawania pracownikom wiążących poleceń służbowych i zarządzeń ń dotyczących pracy, które nie powinny być sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę oraz prawo do ustalania zakresu obowiązków, zadań i czynności ci pracowników oraz ich egzekwowania. Rozdział VI Czas pracy Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w jego siedzibie lub w innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy. 2. Czas pracy wynosi przeciętnie 40 godzin na tydzień w nie dłuższym niż 3 miesiące w okresie rozliczeniowym i nie może przekroczyć ć 8 godzin na dobę. 3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają strony, tj. pracodawca i pracownik, w indywidualnych umowach o pracę Rozpoczęcie pracy następuje o godzinie 8:00 a zakończenie pracy o godzinie W zamian za pracę w niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy udziela się pracownikowi innego dnia wolnego według opracowanych corocznie harmonogramów. 2. Opracowane przez bezpośrednich przełożonych onych harmonogramy dla pracowników winny uwzględniać wykorzystanie przepracowanego racowanego czasu pracy w następnym tygodniu. Na wniosek pracownika dzień wolny od pracy może być udzielony w terminie późniejszym, jednakże e w czasie na przekraczającym trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego. 14 Czas pracy (godziny rozpoczęcia pracy i jej zakończenia) pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Niniejszy regulamin pracy jest aktem normatywnym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DINNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 R Ą D N I N R 2 0 M I N I S T R S P R W G R N I C N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo