STATUT. Tekst jednolity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Tekst jednolity"

Transkrypt

1 STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz. 425 i z 1992 nr 26 poz. 113 i nr 54 poz. 254 ), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia31 sierpnia 2005r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych oraz innych dokumentów regulujących działalność Szkoły. Załącznikiem do Statutu jest Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na plenarnym posiedzeniu w dniu r. (z późniejszymi zmianami) 1

2 ROZDZIAŁ I NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE 1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego, ( ul. Gnilna 3, Gdańsk) jest szkoła publiczną. 2. Organem prowadzącym szkołę oraz sprawującym nadzór pedagogiczny jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3. W szkole istnieją dwa wydziały: instrumentalny i rytmiki. W ich ramach działają następujące sekcje, obejmujące przedmioty nauczania zgodnie z ramowym planem nauczania : a) sekcja teorii muzyki i rytmiki b) sekcja instrumentów klawiszowych kształcąca w zakresie gry na: - fortepianie - akordeonie - organach c) sekcja instrumentów smyczkowych, gitary i harfy kształcąca w zakresie gry na: - skrzypcach - altówce - wiolonczeli - kontrabasie - gitarze klasycznej - harfie d) sekcja instrumentów dętych i perkusji kształcąca w zakresie gry na: - flecie poprzecznym - oboju - klarnecie - saksofonie - fagocie - rogu - trąbce - puzonie - tubie - perkusji 4. Szkoła przygotowuje do zawodu muzyka w specjalnościach instrumentalista rytmika 5. W zakresie przedmiotów ogólnokształcących Szkoła realizuje program: a) w klasach I VI OSM I stopnia szkoły podstawowej, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian b) w klasach I - III gimnazjum OSM II stopnia, w którym, w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin 2

3 c) w klasach IV VI OSM II stopnia liceum ogólnokształcącego, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego 6. Nauczane w Szkole języki obce: I stopień - język angielski od klasy I II stopień - język angielski i niemiecki od klasy I 7. Szkoła prowadzi punkt poradnictwa psychologicznego. 8. Szkoła prowadzi internat dla młodzieży spoza Trójmiasta (adres internatu ul. Gnilna 3, Gdańsk). 9. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia szkolnej komisji rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora 10. Po każdym roku uczniowie otrzymują świadectwo szkolne promocyjne, potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy wyższej. 11. Dyplom ukończenia Szkoły otrzymuje uczeń OSM II st., który zdał egzamin dyplomowy w części praktycznej oraz części ustnej z zakresu historii muzyki z literaturą muzyczną 12. Świadectwo ukończenia Szkoły otrzymuje uczeń OSM II st., który otrzymał oceny promujące ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych objętych ramowym planem nauczania ale nie przystąpił lub nie zdał jednej lub obu części egzaminu dyplomowego ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a w szczególności: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących, określonych w podstawach programowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej b) kształtuje umiejętności świadomego i krytycznego odbioru dzieł kultury c) przygotowuje do aktywnego i świadomego wyboru szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kształtowania własnej kariery zawodowej d) przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju e) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów f) sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły 3

4 2. Cele, o których mowa w p.1 są realizowane poprzez: a) prowadzenie w grupach i indywidualnie zajęć praktycznych, teoretycznych i ogólnokształcących objętych programem nauczania b) działania Szkolnego Ośrodka Biblioteczno Informacyjnego, świetlicy szkolnej oraz psychologa c) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły) d) udział w popisach i koncertach szkolnych i środowiskowych celem zaprezentowania osiągnięć uczniów e) udział w konkursach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych f) organizację konkursów i przesłuchań o charakterze wewnątrzszkolnym, międzyszkolnym, makroregionalnym, ogólnopolskim zarówno w zakresie przedmiotów artystycznych jak i ogólnokształcących g) organizacje warsztatów i kursów metodycznych h) współpracę z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie całego kraju i poza jego granicami i) współdziałanie z samorządem lokalnym j) umożliwienie uczniom samodzielnej, indywidualnej pracy nad rozwojem ich uzdolnień muzycznych w salach do ćwiczeń, w salach koncertowej i kameralnej, w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły k) umożliwienie wypożyczania przez uczniów instrumentów muzycznych na zasadach określonych odrębnym regulaminem 3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. Formy tego współdziałania uwzględniają w szczególności prawo rodziców do: a) poznania zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły b) poznania przepisów dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i przesłuchań c) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań, postępów i trudności w nauce d) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci e) udziału w uroczystościach szkolnych, imprezach klasowych 4. Szczegółowe zasady i tryb informowania rodziców (prawnych opiekunów) o efektach pracy ich dzieci zapisywane są w WSO 5. Klasyfikacji uczniów dokonuje się dwa razy do roku. Oceny postępów uczniów dokonuje się zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną WSO. Szczegółowe zasady WSO stanowią załącznik do statutu. ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY Sprawowanie opieki nad uczniami na terenie Szkoły. 1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć lekcyjnych i nadobowiązkowych odpowiedzialny jest nauczyciel. Nauczyciel ma obowiązek zaznaczania każdej 4

5 nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym ( klasowym, grupowym lub indywidualnym). 2. Lekcje indywidualne nie mogą być prowadzone poza terenem Szkoły 3. Uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach indywidualnych (lekcje instrumentu) w przypadku choroby. 4. Uczeń może być zwolniony z uczestnictwa w zajęciach szkolnych (z wyjątkiem zajęć indywidualnych) w okresie 1 tygodnia poprzedzającego udział w konkursie lub przesłuchaniach o charakterze makroregionalnym i ogólnopolskim. 5. Nie dopuszcza się do samowolnego opuszczania przez uczniów budynku szkolnego (sklep, ulica, boisko, dom, itp). 6. Nauczyciele pełnią dyżury 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i w trakcie każdej przerwy w miejscach gdzie przebywa młodzież (korytarze, hole), o ilości dyżurów w ciągu tygodnia decydują potrzeby Szkoły ustalone przez Radę Pedagogiczną na wniosek Dyrektora. 7. Każda klasa ma wychowawcę wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły, który w miarę możliwości powinien sprawować opiekę nad powierzonym zespołem przez cały obowiązujący w szkole cykl kształcenia Sprawowanie opieki nad uczniami poza terenem Szkoły. 1. Zgodę na organizowanie wycieczek i imprez oraz na udział uczniów w koncertach organizowanych poza terenem Szkoły wyraża Dyrektor Szkoły. 2. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i koncertów organizowanych poza terenem szkoły jest wyznaczony nauczyciel. 3. Wycieczki przedmiotowe odbywające się w ramach zajęć lekcyjnych, zorganizowane wyjścia na koncerty, przedstawienie teatralne itp. wymagają zgody Dyrektora. 4. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia osób powierzonych opiece Szkoły, także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 5. W przypadku imprez wyjazdowych związanych z realizacją programu nauczania oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych wymagana jest opieka co najmniej jednego wychowawcy na dwudziestu uczniów (w przypadku dzieci do dziesiątego roku życia piętnastu uczniów). 6. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, która zatwierdza Dyrektor Szkoły. 5

6 7. Indywidualne wyjazdy uczniów na konkursy, przesłuchania lub olimpiady przedmiotowe za bezpieczeństwo ucznia w wyżej wymienionych imprezach odpowiedzialny jest nauczyciel (lub rodzic dziecka jeśli zgłosi na piśmie odpowiednie oświadczenie) 8. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków Wyjazdy zagraniczne. 1. Dyrektor Szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych Szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form przewidzianych w planie wycieczki. 2. Opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiający porozumiewanie się w kraju docelowym jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy. 3. Opiekun w szczególności: a) sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami, b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, d) nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom, e) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 4. Zawiadomienie o zorganizowaniu wycieczki lub imprezy powinno zawierać: a) nazwę kraju, b) czas pobytu, c) program pobytu, d) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku 5. Uczestnicy wycieczki lub imprezy zagranicznej podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 1. Organami Szkoły są: - Dyrektor Szkoły - Rada Pedagogiczna - Rada Rodziców - Samorząd Uczniowski - Samorząd Internatu ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY 2. W szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 6

7 a) wicedyrektor ds. ogólnokształcących b) wicedyrektor ds. muzycznych c) kierownik sekcji instrumentów klawiszowych I stopnia d) kierownik sekcji instrumentów klawiszowych II stopnia e) kierownik sekcji instrumentów smyczkowych, gitary i harfy I stopnia f) kierownik sekcji instrumentów smyczkowych, gitary i harfy II stopnia g) kierownik sekcji teorii muzyki i rytmiki h) kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji i) kierownik Internatu j) kierownik gospodarczy k) główna księgowa 3. Wicedyrektora, kierownika sekcji oraz kierownika Internatu powołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 4. Zakres obowiązków i kompetencji stanowisk kierowniczych określa Dyrektor Szkoły. 5. Kompetencje organów Szkoły określa Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. DYREKTOR SZKOŁY 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności: a) planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy Szkoły b) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnieniu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Szkoły c) opracowuje program rozwoju Szkoły d) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy e) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły 3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących 4. Sprawuje kontrolę nad spełnieniem obowiązku szkolnego. 5. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza harmonijne warunki do ich rozwoju psychofizycznego. 6. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 7. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły 7

8 8. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 9. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych 10. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych 11. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 12. Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły 13. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w WSO. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu uczniowskiego 14. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami 15. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły 17. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. ZASTĘPCA DYREKTORA D/S MUZYCZNYCH Do obowiązków zastępcy dyrektora do spraw muzycznych należy w szczególności: 1. Nadzór nad pracą nauczycieli przedmiotów muzycznych i ogólnomuzycznych: a) kontrola obecności nauczycieli w pracy, na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zebraniach oraz innych działaniach organizowanych przez szkołę b) kontrola dokumentacji szkolnej: - dzienników lekcyjnych - arkuszy ocen - dokumentacji egzaminacyjnej - dziennika internetowego - tygodniowych planów nauczania c) kontrola realizacji programów nauczania przedmiotów artystycznych - opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania - kontrola wymagań edukacyjnych - kontrola stopnia realizacji podstawy programowej 8

9 d) realizacja nadzoru pedagogicznego poprzez hospitacje oraz przygotowanie wniosków o dokonanie oceny pracy nauczyciela e) monitorowanie realizacji planów rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów muzycznych i ogólnomuzycznych i pracy opiekunów stażu f) kontrola realizacji poleceń dyrekcji 2. Organizacja zastępstw w wypadku choroby lub zwolnienia nauczyciela 3. Organizacja i nadzór nad przebiegiem egzaminów: - wstępnych - promocyjnych - dyplomowych - przesłuchań półrocznych - poprawkowych i klasyfikacyjnych w zakresie przedmiotów muzycznych i ogólnomuzycznych 4. Przygotowanie i organizacja rekrutacji do Szkoły 5. Nadzór nad realizacją Indywidualnego Toku Nauki 6. Organizacja i nadzór nad realizacją konkursów i przesłuchań 7. Organizowanie imprez szkolnych zgodnie z planem pracy Szkoły 8. Opracowanie planów pracy, sprawozdań okresowych, materiałów na Radę Pedagogiczną, materiałów do organizacji roku szkolnego, wniosków o wyróżnienia, kar dyscyplinarnych, zatrudnienia itp. 9. Współpraca z psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno wychowawczych 10. Organizacja i nadzór nad realizacją Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego nauczycieli przedmiotów muzycznych i ogólno muzycznych 11. Zastępowanie Dyrektora Szkoły (zgodnie z poleceniem) w razie tymczasowej nieobecności, choroby lub urlopu dyrektora ZASTĘPCA DYREKTORA D/S OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Do obowiązków zastępcy dyrektora do spraw ogólnokształcących należy w szczególności: 1. Nadzór nad pracą nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących: a) kontrola obecności nauczycieli w pracy, na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zebraniach oraz innych działaniach organizowanych przez szkołę b) kontrola dokumentacji szkolnej: - dzienników lekcyjnych - arkuszy ocen - dokumentacji egzaminacyjnej 9

10 - dziennika internetowego - tygodniowych planów nauczania c) kontrola realizacji programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących - opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania - kontrola wymagań edukacyjnych - kontrola stopnia realizacji podstawy programowej - opracowanie zestawu podręczników szkolnych d) realizacja nadzoru pedagogicznego poprzez hospitacje oraz przygotowanie wniosków o dokonanie oceny pracy nauczyciela e) monitorowanie realizacji planów rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów muzycznych i ogólnomuzycznych i pracy opiekunów stażu f) kontrola realizacji poleceń dyrekcji 2. Organizacja zastępstw w wypadku choroby lub zwolnienia nauczyciela 3. Organizacja i nadzór nad przebiegiem egzaminów: a) zewnętrznych sprawdzian egzamin gimnazjalny egzamin maturalny b) egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących 4. Przygotowanie tygodniowego planu nauczania oraz dyżurów nauczycieli 5. Organizacja i nadzór nad realizacją konkursów przedmiotowych 6. Organizowanie imprez szkolnych zgodnie z planem pracy Szkoły 7. Opracowanie planów pracy, sprawozdań okresowych, materiałów na Radę Pedagogiczną, materiałów do organizacji roku szkolnego, wniosków o wyróżnienia, kar dyscyplinarnych, zatrudnienia itp. 8. Opieka nad kołami zainteresowań, organizacjami szkolnymi, w tym szczególnie nadzór nad pracą Samorządu Szkolnego 9. Opieka nad SOBI i świetlicą szkolną, a w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej nad internatem 10. Udział w pracach zespołu kryzysowego oraz współpraca z psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno wychowawczych 11. Organizacja i nadzór nad realizacją Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących 12. Zastępowanie dyrektora Szkoły (zgodnie z poleceniem) w razie tymczasowej nieobecności, choroby lub urlopu dyrektora 10

11 KIEROWNIK SEKCJI Do obowiązków kierowników sekcji należy w szczególności: 1. Opracowywanie rocznych planów pracy sekcji i nadzorowanie ich prawidłowej realizacji. 2. Organizowanie pomocy metodycznej nauczycielom wchodzącym w skład sekcji. 3. Realizacja nadzoru pedagogicznego: a) kontrola obecności, kontrola systematyczności odbywania zajęć lekcyjnych, kontrola systematyczności prowadzenia dokumentacji szkolnej przez nauczycieli sekcji b) otaczanie szczególną opieką nauczycieli młodych, posiadających krótki staż pracy pedagogicznej. c) konsultowanie lekcji i przeprowadzanie hospitacji, d) kontrola realizacji podstawy programowej oraz wymagań edukacyjnych e) udział w egzaminach wstępnych, promocyjnych, dyplomowych, przesłuchaniach półrocznych 4. Inicjowanie różnych form doskonalenia zawodowego (lekcje otwarte, prelekcje i seminaria o charakterze szkoleniowym). 5. Organizowanie koncertów sekcyjnych oraz współpraca przy organizacji imprez szkolnych wynikających z planu pracy Szkoły 6. Typowanie uczniów na wniosek nauczyciela przedmiotu na koncerty, przesłuchania i inne imprezy szkolne i pozaszkolne. 7. Otaczanie szczególną opieką uczniów wybitnie uzdolnionych 8. Utrzymywanie stałych kontaktów z dyrygentami szkolnych zespołów chóralnych i instrumentalnych 9. Prowadzenie dokumentacji pracy kierowników sekcji, w tym przedstawianie Radzie Pedagogicznej na zebraniach plenarnych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji Działania administracyjno gospodarcze KIEROWNIK INTERNATU 1. Opracowanie na każdy rok organizacji Internatu, 2. Ustalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, dyrekcją Szkoły, główną księgową oraz z Samorządem Internatu preliminarza wydatków, 3. Nadzorowanie wydatków w ramach przyznanych środków finansowych na internat wg rozdziału, 11

12 4. Kontrola obowiązującej dokumentacji administracyjno- gospodarczej i finansowej Internatu w oparciu o prowadzone zapisy księgowe, 5. Współuczestniczenie w kontroli pomieszczeń, sprzętu, organizacji remontów i w innych pracach mających zapewnić warunki bezpiecznego, higienicznego i estetycznego pobytu wychowanków w Internacie, 6. Zarządzanie całością spraw organizacyjno gospodarczych związanych z wyżywieniem młodzieży oraz warunkami jej mieszkania, Praca dydaktyczno wychowawcza 1. Opracowanie planu wychowawczo opiekuńczego Internatu przy współpracy z Zespołem Wychowawców, 2. Opracowanie sprawozdań oraz innych materiałów na Radę Pedagogiczną Szkoły, 3. Prowadzenie zajęć wychowawczych z młodzieżą w obowiązującym wymiarze godzin, 4. Współpraca z Samorządem Internatu, 5. Udzielanie uczniom wyróżnień i kar, 6. Współpraca z psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno wychowawczych Nadzór nad pracownikami administracji i obsługi 1. Bezpośrednie zwierzchnictwo nad całym personelem Internatu, 2. Organizowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla całego personelu 3. Zgłaszanie dyrekcji Szkoły wniosków w sprawie zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników niepedagogicznych Internatu, Nadzór nad pracownikami pedagogicznymi: 1. Kierowanie i koordynowanie pracą Zespołu Wychowawców, 2. Opracowanie grafiku dyżurów i planowanie koniecznych zastępstw, 3. Kontrola dokumentacji: - dzienników pracy wychowawczej - zeszytu przekazywania dyżurów - zeszytu pochwał - zeszytu uwag 4. Organizowanie doskonalenia zawodowego wychowawców, 12

13 5. Monitorowanie realizacji planów rozwoju zawodowego wychowawców Internatu oraz pracy opiekunów stażu 6. Hospitowanie pracowników pedagogicznych, przygotowanie dokumentacji do oceny pracy wychowawców Internatu 7. Wnioskowanie do dyrekcji Szkoły o udzielenie wychowawcom wyróżnień i kar, Stanowisko podległe bezpośrednio dyrektorowi Szkoły. GŁÓWNA KSIĘGOWA Do obowiązków głównej księgowej należy w szczególności: 1. Przestrzeganie ustawy o finansach publicznych, prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości 2. Bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Szkoły 4. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę 5. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych 6. Zapewnienie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań 7. Kontrola operacji gospodarczych wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym oraz stanowiących przedmiot księgowań 8. Nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych 9. Opracowywanie planów finansowych i projektów wykorzystania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji Szkoły 10. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych 11. Terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej 12. Przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki 13

14 13. Opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Szkoły i dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo księgowych, instrukcji kasowej i inwentarzowej 14. Zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami Stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły KIEROWNIK GOSPODARCZY Do obowiązków kierownika gospodarczego Szkoły należy w szczególności: 1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomością Szkoły 2. Utrzymywanie terenu, budynków i mienia w należytym stanie techniczno eksploatacyjnym i w należytej czystości, w tym: a) planowanie i zakup środków niezbędnych do utrzymania budynku i terenów w czystości b) organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenie Szkoły c) organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników obsługi, w tym: - zgłaszanie specjaliście ds. kadr zmian w zatrudnieniu wynikających z bieżącej pracy szkoły (nadgodziny, zastępstwa, dodatkowe obowiązki) - zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej - zlecanie prac o charakterze usługowym (transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, robót remontowo budowlanych itp.) 3. Prowadzenie ewidencji, analizy i kontroli faktur za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych, itp.) 4. Prowadzenie bieżących przeglądów stanu technicznego budynku i terenu Szkoły oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i niezbędnych remontów 5. Realizacja procedur o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: a) przygotowanie wniosków o przystąpienie do procedury o udzielenie zamówienia publicznego b) przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy d) udział w pracach komisji przetargowej i konkursowej umieszczanie ogłoszeń na portalu uzp i na stronie internetowej Szkoły 6. Kontrola procesu realizacji inwestycji, w tym: a) przygotowanie materiałów oraz występowanie ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego b) sporządzanie wniosków o powołanie komisji odbioru końcowego oraz udział w jej pracach 7. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń szkolnych, w tym: a) przygotowanie umów wynajmu 14

15 b) prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu c) prowadzenie korespondencji z najemcami z wyłączeniem sprawa związanych z windykacją należności na podstawie faktur i not obciążeniowych 8. Planowanie i zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych, artykułów gospodarczych na potrzeby dyrekcji Szkoły, administracji, obsługi, biblioteki, psychologa szkolnego, świetlicy szkolnej oraz nauczycieli na podstawie złożonych zapotrzebowań oraz prowadzenie ich ewidencji i rozchodu 9. Ewidencjonowanie i znakowanie wyposażenia wszystkich pomieszczeń REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Struktura i kompetencje Rady Pedagogicznej 1. Rada Pedagogiczna (zwana danej Radą) jest kolegialnym organem Szkoły, który realizuje wynikające ze Statutu Szkoły zadania dotyczące kształcenia, wychowywania i opieki. 2. W skład Rady wchodzą: a) Dyrektor pełniący funkcję przewodniczącego, b) nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w danym roku szkolnym w szkole i internacie, bez względu na wymiar godzin pracy. Struktury wewnętrzne i formy działalności Rady 1. Zebrania plenarne organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego w związku z realizacją różnych zadań statutowych Szkoły oraz w każdym semestrze przede wszystkim w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promocji, ponadto w miarę bieżących potrzeb. 2. Zebrania zespołów przedmiotowych stałych lub powoływanych doraźnie, w celu ustalania i modyfikowania programów, metod nauczania oraz realizacji zadań statutowych Szkoły : - w pionie muzycznym a) sekcja instrumentów klawiszowych I i II st., b) sekcja instrumentów smyczkowych, gitary i harfy I i II st., c) sekcja teorii muzyki i rytmiki I i II st., d) sekcja instrumentów dętych i perkusji II st., - w pionie ogólnokształcącym a) zespół przedmiotów kształcenia zintegrowanego b) zespół przedmiotów humanistycznych c) zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych d) zespół języków obcych Kompetencje Rady 1. Do kompetencji stanowiących Rady należą: a) uchwalenie statutu Szkoły i jego zmian, b) zatwierdzenie planów pracy Szkoły, 15

16 c) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, e) ustalenie organizacji i form doskonalenia zawodowego nauczycieli, f) zatwierdzenie wniosków wychowawców klas w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla uczniów, g) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów. h) zatwierdzanie regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym, 2. Rada opiniuje w szczególności: a) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć, b) projekt planu finansowego Szkoły, c) propozycje dyrektora Szkoły odnośnie do kandydatów na stanowiska kierownicze, d) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, e) wnioski organizacji społecznych, związkowych, naukowych i stowarzyszeń kulturalnych działających na terenie Szkoły. 3. Do uprawnień Rady należy również: a) opiniowanie wniosków Dyrektora Szkoły w sprawie przyznania nauczycielom specjalnych nagród i odznaczeń ( ministra, CEA, kuratora, prezydenta miasta ) oraz innych form uznania, b) typowanie uczniów do nagród dla prymusów szkoły oraz innych specjalnych wyróżnień, c) formułowanie wniosków w sprawach współpracy z Samorządem Uczniowskim, Młodzieżową Radą Internatu i Radą Rodziców, d) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie osoby pełniącej funkcję dyrektora, e) występowanie z wnioskiem do dyrektora Szkoły o odwołanie osoby pełniącej funkcję kierowniczą, f) typowanie dwóch swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły, g)opiniowanie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły zaproponowanego przez organ prowadzący Szkołę, gdy konkurs nie zostanie rozstrzygnięty. Kompetencje przewodniczącego Rady 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady. 2. Przewodniczący przedstawia Radzie co najmniej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Szkoły. 3. Przewodniczący zapoznaje Radę z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego. 4. Przewodniczący analizuje realizację uchwał Rady. 16

17 5. Przewodniczący jako Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa, o czym zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący Szkołę. Regulaminowe zasady działalności Rady Regulamin zebrań plenarnych Rady 1. Zebrania plenarne Rady mogą być inicjowane : a) przez przewodniczącego Rady b) przez organ prowadzący Szkołę c) przez co najmniej 1/3 członków Rady 2. Decyzje stanowiące Rady zapadają w formie uchwał podejmowanych na zebraniach plenarnych i obowiązują wszystkich pracowników oraz uczniów Szkoły. 3. Uchwały Rady podejmowane są : a) zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, b) w trybie jawnym lub tajnym, przy czym wybór trybu tajnego ustala Rada w głosowaniu jawnym, c) bezwzględną większością głosów, tj.50 % + 1, w sprawach szczególnych (np. wotum nieufności wobec dyrektora). 4. O terminie i porządku dziennym zebrania plenarnego członkowie Rady powinni być zawiadomieni przez przewodniczącego co najmniej 7 dni przed datą zebrania, w formie zarządzenia. 5. Przewodniczący może usprawiedliwić nieobecność członka Rady na zebraniu plenarnym, zgłoszoną w formie pisemnej co najmniej 3 dni przed zebraniem plenarnym. 6. Wnioski w sprawie porządku obrad powinny być zgłaszane w formie pisemnej co najmniej 3 dni przed terminem zebrania plenarnego. 7. W zebraniach plenarnych lub w określonych punktach porządku obrad mogą uczestniczyć, zaproszeni przez przewodniczącego lub na wniosek Rady pracownicy administracji Szkoły, przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń i instytucji współpracujących ze Szkołą, przedstawiciele uczniów i rodziców. 8. Członkowie Rady zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy obrad w sprawach mogących godzić w dobro uczniów, rodziców i pracowników. 9. Zebrania plenarne są protokołowane według następujących zasad: a) protokół sporządza się w terminie 14 dni od daty zebrania, w Księdze protokołów, która jest opieczętowana, podpisana przez Dyrektora i zaopatrzona w klauzulę: Księga zawiera...stron i obejmuje okres od dnia...do dnia..., b) protokół wraz z listą obecności członków Rady podpisują przewodniczący i protokolant, 17

18 c) członkowie rady zapoznają się z treścią protokołu, w celu zgłoszenia ewentualnych poprawek, d) protokół zostaje, po wniesieniu ewentualnych poprawek, przyjęty w formie uchwały na najbliższym zebraniu plenarnym, e) księga protokołów udostępniona jest nauczycielom Szkoły oraz organowi prowadzącemu lub nadzorującemu Szkołę. Regulamin komisji egzaminacyjnych, rekrutacyjnych i zespołów przedmiotowych 1. Komisje egzaminacyjne i rekrutacyjne powołuje Dyrektor Szkoły, zgodnie z terminami wynikającymi z organizacji procesu dydaktycznego. 2. Dyrektor przewodniczy komisjom egzaminacyjnym i rekrutacyjnym lub powierza tę funkcję wyznaczonej przez siebie osobie, w przypadku egzaminu dyplomowego - osobie wyznaczonej, na wniosek Dyrektora, przez organ prowadzący 3. Obrady komisji są protokołowane, a protokoły przechowywane w dokumentacji szkolnej. 4. Komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy oraz dokonują podsumowania ich wyników. Zespoły przedmiotowe 1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. 2. Cele i zadania zespołu a) współpraca nauczycieli przedmiotów pokrewnych dla uzgodnienia sposobów realizacji podstawy programowej b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, sposobów badania wyników nauczania c) organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwo metodyczne dla nauczycieli początkujących. d) współdziałanie w organizowaniu pracowni, w uzupełnianiu ich wyposażenia itp. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania e) organizacja konkursów przedmiotowych, koncertów szkolnych i środowiskowych 3. Organizacja pracy a) zespoły przedmiotowe powołuje Rada na zebraniu plenarnym b) na czele zespołu stoi przewodniczący wyłoniony w drodze głosowania przez członków zespołu i powołany przez Dyrektora Szkoły c) przewodniczący na bieżąco informuje dyrekcję Szkoły o działaniach zespołu, a o wynikach pracy informuje Radę Pedagogiczną na posiedzeniach plenarnych d) nauczyciel może być członkiem kilku zespołów e) obrady zespołu są protokołowane, a protokoły przechowywane w dokumentacji Szkoły 18

19 REGULAMIN RADY RODZICÓW 1. Podstawowym organem organizacyjnym ogółu Rodziców Szkoły jest Rada Rodziców 2. Kompetencje Rady Rodziców: a) reprezentowanie ogółu Rodziców wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i władz oświatowych we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły. b) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszelkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmującego wszystkie działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia. d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. e) organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów. f) gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych składek Rodziców i innych źródeł, oraz dysponowanie nimi zgodnie z ustalonym budżetem. g) udzielanie pomocy materialnej uczniom. h) wzbogacanie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt. i) pozyskiwanie funduszy do wspierania działalności Szkoły. Struktura Rady Rodziców 1. Rada Rodziców wybierana jest na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym zgodnie z Załącznikiem 1 Regulamin wyboru Rady Rodziców. 2. Radę Rodziców tworzą Przewodniczący Klasowych Rad. 3. Plenarne Zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców w skład, którego wchodzą: a) przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących (po jednej osobie z każdego pionu). b) dwie osoby w Komisji Rewizyjnej do sprawowania kontroli działalności RR. - osoba do prowadzenia księgowości. - skarbnik do kontroli finansów RR. 4. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne Zebranie. 5. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej siedmiu członków RR. 6. Listę uczestników posiedzenia oraz quorum ustala każdorazowo Przewodniczący zebrania. 7. Uchwały są protokołowane w Księdze Rady Rodziców, za którą odpowiada Komisja Rewizyjna Rady Rodziców, a za jej prawidłowe prowadzenie odpowiada przewodniczący. Dopuszcza się wklejanie dokumentów Rady Rodziców do księgi. 19

20 Sposób działania Rady Rodziców 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze i decyduje o ich przeznaczeniu na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł: a) ze składek Rodziców, b) z wpłat osób fizycznych, Organizacji, Instytucji i Fundacji, c) z dowolnych imprez organizowanych przez Radę Rodziców. 2. Wysokość składki Rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego, na plenarnym Zebraniu Rady Rodziców. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej Szkoły Prezydium Rady Rodziców. 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie jej uchwał. Prezydium jest upoważniane do wydatkowania kwot nie większych niż PLN 1000,- zgodnie z wyznaczonymi celami między Plenarnymi Zebraniami Rady Rodziców. 4. Cele, na które można wydatkować środki ze składki rodzicielskiej: a) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników: b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, c) sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, d) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych, e) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego. f) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców: g) inne cele związane z funkcjonowaniem Szkoły, h) finansowanie własnych projektów RR, i) lokowanie środków kontach bankowych. 5. W celu zapewnienia obsługi księgowo rachunkowej Funduszu Rady Rodziców zatrudnia się na umowę o dzieło Księgowego. Wysokość wynagrodzenia Księgowego ustala Rada Rodziców, umowę o dzieło zawiera Przewodniczący Rady Rodziców. 6. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy, w celu przechowywania na nim środków, oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów. 7. Osoby upoważnione do finansowego reprezentowania Rady Rodziców to: - Przewodniczący Rady Rodziców, - Księgowy. 8. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują obowiązujące przepisy Regulamin wyboru Rady Rodziców 1. Przyjmuje się szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku: 20

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo