STATUT. Tekst jednolity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Tekst jednolity"

Transkrypt

1 STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz. 425 i z 1992 nr 26 poz. 113 i nr 54 poz. 254 ), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia31 sierpnia 2005r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych oraz innych dokumentów regulujących działalność Szkoły. Załącznikiem do Statutu jest Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na plenarnym posiedzeniu w dniu r. (z późniejszymi zmianami) 1

2 ROZDZIAŁ I NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE 1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego, ( ul. Gnilna 3, Gdańsk) jest szkoła publiczną. 2. Organem prowadzącym szkołę oraz sprawującym nadzór pedagogiczny jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3. W szkole istnieją dwa wydziały: instrumentalny i rytmiki. W ich ramach działają następujące sekcje, obejmujące przedmioty nauczania zgodnie z ramowym planem nauczania : a) sekcja teorii muzyki i rytmiki b) sekcja instrumentów klawiszowych kształcąca w zakresie gry na: - fortepianie - akordeonie - organach c) sekcja instrumentów smyczkowych, gitary i harfy kształcąca w zakresie gry na: - skrzypcach - altówce - wiolonczeli - kontrabasie - gitarze klasycznej - harfie d) sekcja instrumentów dętych i perkusji kształcąca w zakresie gry na: - flecie poprzecznym - oboju - klarnecie - saksofonie - fagocie - rogu - trąbce - puzonie - tubie - perkusji 4. Szkoła przygotowuje do zawodu muzyka w specjalnościach instrumentalista rytmika 5. W zakresie przedmiotów ogólnokształcących Szkoła realizuje program: a) w klasach I VI OSM I stopnia szkoły podstawowej, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian b) w klasach I - III gimnazjum OSM II stopnia, w którym, w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin 2

3 c) w klasach IV VI OSM II stopnia liceum ogólnokształcącego, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego 6. Nauczane w Szkole języki obce: I stopień - język angielski od klasy I II stopień - język angielski i niemiecki od klasy I 7. Szkoła prowadzi punkt poradnictwa psychologicznego. 8. Szkoła prowadzi internat dla młodzieży spoza Trójmiasta (adres internatu ul. Gnilna 3, Gdańsk). 9. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia szkolnej komisji rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora 10. Po każdym roku uczniowie otrzymują świadectwo szkolne promocyjne, potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy wyższej. 11. Dyplom ukończenia Szkoły otrzymuje uczeń OSM II st., który zdał egzamin dyplomowy w części praktycznej oraz części ustnej z zakresu historii muzyki z literaturą muzyczną 12. Świadectwo ukończenia Szkoły otrzymuje uczeń OSM II st., który otrzymał oceny promujące ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych objętych ramowym planem nauczania ale nie przystąpił lub nie zdał jednej lub obu części egzaminu dyplomowego ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a w szczególności: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących, określonych w podstawach programowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej b) kształtuje umiejętności świadomego i krytycznego odbioru dzieł kultury c) przygotowuje do aktywnego i świadomego wyboru szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kształtowania własnej kariery zawodowej d) przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju e) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów f) sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły 3

4 2. Cele, o których mowa w p.1 są realizowane poprzez: a) prowadzenie w grupach i indywidualnie zajęć praktycznych, teoretycznych i ogólnokształcących objętych programem nauczania b) działania Szkolnego Ośrodka Biblioteczno Informacyjnego, świetlicy szkolnej oraz psychologa c) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły) d) udział w popisach i koncertach szkolnych i środowiskowych celem zaprezentowania osiągnięć uczniów e) udział w konkursach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych f) organizację konkursów i przesłuchań o charakterze wewnątrzszkolnym, międzyszkolnym, makroregionalnym, ogólnopolskim zarówno w zakresie przedmiotów artystycznych jak i ogólnokształcących g) organizacje warsztatów i kursów metodycznych h) współpracę z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie całego kraju i poza jego granicami i) współdziałanie z samorządem lokalnym j) umożliwienie uczniom samodzielnej, indywidualnej pracy nad rozwojem ich uzdolnień muzycznych w salach do ćwiczeń, w salach koncertowej i kameralnej, w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły k) umożliwienie wypożyczania przez uczniów instrumentów muzycznych na zasadach określonych odrębnym regulaminem 3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. Formy tego współdziałania uwzględniają w szczególności prawo rodziców do: a) poznania zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły b) poznania przepisów dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i przesłuchań c) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań, postępów i trudności w nauce d) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci e) udziału w uroczystościach szkolnych, imprezach klasowych 4. Szczegółowe zasady i tryb informowania rodziców (prawnych opiekunów) o efektach pracy ich dzieci zapisywane są w WSO 5. Klasyfikacji uczniów dokonuje się dwa razy do roku. Oceny postępów uczniów dokonuje się zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną WSO. Szczegółowe zasady WSO stanowią załącznik do statutu. ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY Sprawowanie opieki nad uczniami na terenie Szkoły. 1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć lekcyjnych i nadobowiązkowych odpowiedzialny jest nauczyciel. Nauczyciel ma obowiązek zaznaczania każdej 4

5 nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym ( klasowym, grupowym lub indywidualnym). 2. Lekcje indywidualne nie mogą być prowadzone poza terenem Szkoły 3. Uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach indywidualnych (lekcje instrumentu) w przypadku choroby. 4. Uczeń może być zwolniony z uczestnictwa w zajęciach szkolnych (z wyjątkiem zajęć indywidualnych) w okresie 1 tygodnia poprzedzającego udział w konkursie lub przesłuchaniach o charakterze makroregionalnym i ogólnopolskim. 5. Nie dopuszcza się do samowolnego opuszczania przez uczniów budynku szkolnego (sklep, ulica, boisko, dom, itp). 6. Nauczyciele pełnią dyżury 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i w trakcie każdej przerwy w miejscach gdzie przebywa młodzież (korytarze, hole), o ilości dyżurów w ciągu tygodnia decydują potrzeby Szkoły ustalone przez Radę Pedagogiczną na wniosek Dyrektora. 7. Każda klasa ma wychowawcę wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły, który w miarę możliwości powinien sprawować opiekę nad powierzonym zespołem przez cały obowiązujący w szkole cykl kształcenia Sprawowanie opieki nad uczniami poza terenem Szkoły. 1. Zgodę na organizowanie wycieczek i imprez oraz na udział uczniów w koncertach organizowanych poza terenem Szkoły wyraża Dyrektor Szkoły. 2. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i koncertów organizowanych poza terenem szkoły jest wyznaczony nauczyciel. 3. Wycieczki przedmiotowe odbywające się w ramach zajęć lekcyjnych, zorganizowane wyjścia na koncerty, przedstawienie teatralne itp. wymagają zgody Dyrektora. 4. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia osób powierzonych opiece Szkoły, także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 5. W przypadku imprez wyjazdowych związanych z realizacją programu nauczania oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych wymagana jest opieka co najmniej jednego wychowawcy na dwudziestu uczniów (w przypadku dzieci do dziesiątego roku życia piętnastu uczniów). 6. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, która zatwierdza Dyrektor Szkoły. 5

6 7. Indywidualne wyjazdy uczniów na konkursy, przesłuchania lub olimpiady przedmiotowe za bezpieczeństwo ucznia w wyżej wymienionych imprezach odpowiedzialny jest nauczyciel (lub rodzic dziecka jeśli zgłosi na piśmie odpowiednie oświadczenie) 8. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków Wyjazdy zagraniczne. 1. Dyrektor Szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych Szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form przewidzianych w planie wycieczki. 2. Opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiający porozumiewanie się w kraju docelowym jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy. 3. Opiekun w szczególności: a) sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami, b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, d) nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom, e) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 4. Zawiadomienie o zorganizowaniu wycieczki lub imprezy powinno zawierać: a) nazwę kraju, b) czas pobytu, c) program pobytu, d) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku 5. Uczestnicy wycieczki lub imprezy zagranicznej podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 1. Organami Szkoły są: - Dyrektor Szkoły - Rada Pedagogiczna - Rada Rodziców - Samorząd Uczniowski - Samorząd Internatu ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY 2. W szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 6

7 a) wicedyrektor ds. ogólnokształcących b) wicedyrektor ds. muzycznych c) kierownik sekcji instrumentów klawiszowych I stopnia d) kierownik sekcji instrumentów klawiszowych II stopnia e) kierownik sekcji instrumentów smyczkowych, gitary i harfy I stopnia f) kierownik sekcji instrumentów smyczkowych, gitary i harfy II stopnia g) kierownik sekcji teorii muzyki i rytmiki h) kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji i) kierownik Internatu j) kierownik gospodarczy k) główna księgowa 3. Wicedyrektora, kierownika sekcji oraz kierownika Internatu powołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 4. Zakres obowiązków i kompetencji stanowisk kierowniczych określa Dyrektor Szkoły. 5. Kompetencje organów Szkoły określa Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. DYREKTOR SZKOŁY 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności: a) planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy Szkoły b) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnieniu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Szkoły c) opracowuje program rozwoju Szkoły d) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy e) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły 3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących 4. Sprawuje kontrolę nad spełnieniem obowiązku szkolnego. 5. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza harmonijne warunki do ich rozwoju psychofizycznego. 6. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 7. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły 7

8 8. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 9. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych 10. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych 11. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 12. Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły 13. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w WSO. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu uczniowskiego 14. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami 15. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły 17. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. ZASTĘPCA DYREKTORA D/S MUZYCZNYCH Do obowiązków zastępcy dyrektora do spraw muzycznych należy w szczególności: 1. Nadzór nad pracą nauczycieli przedmiotów muzycznych i ogólnomuzycznych: a) kontrola obecności nauczycieli w pracy, na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zebraniach oraz innych działaniach organizowanych przez szkołę b) kontrola dokumentacji szkolnej: - dzienników lekcyjnych - arkuszy ocen - dokumentacji egzaminacyjnej - dziennika internetowego - tygodniowych planów nauczania c) kontrola realizacji programów nauczania przedmiotów artystycznych - opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania - kontrola wymagań edukacyjnych - kontrola stopnia realizacji podstawy programowej 8

9 d) realizacja nadzoru pedagogicznego poprzez hospitacje oraz przygotowanie wniosków o dokonanie oceny pracy nauczyciela e) monitorowanie realizacji planów rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów muzycznych i ogólnomuzycznych i pracy opiekunów stażu f) kontrola realizacji poleceń dyrekcji 2. Organizacja zastępstw w wypadku choroby lub zwolnienia nauczyciela 3. Organizacja i nadzór nad przebiegiem egzaminów: - wstępnych - promocyjnych - dyplomowych - przesłuchań półrocznych - poprawkowych i klasyfikacyjnych w zakresie przedmiotów muzycznych i ogólnomuzycznych 4. Przygotowanie i organizacja rekrutacji do Szkoły 5. Nadzór nad realizacją Indywidualnego Toku Nauki 6. Organizacja i nadzór nad realizacją konkursów i przesłuchań 7. Organizowanie imprez szkolnych zgodnie z planem pracy Szkoły 8. Opracowanie planów pracy, sprawozdań okresowych, materiałów na Radę Pedagogiczną, materiałów do organizacji roku szkolnego, wniosków o wyróżnienia, kar dyscyplinarnych, zatrudnienia itp. 9. Współpraca z psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno wychowawczych 10. Organizacja i nadzór nad realizacją Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego nauczycieli przedmiotów muzycznych i ogólno muzycznych 11. Zastępowanie Dyrektora Szkoły (zgodnie z poleceniem) w razie tymczasowej nieobecności, choroby lub urlopu dyrektora ZASTĘPCA DYREKTORA D/S OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Do obowiązków zastępcy dyrektora do spraw ogólnokształcących należy w szczególności: 1. Nadzór nad pracą nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących: a) kontrola obecności nauczycieli w pracy, na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zebraniach oraz innych działaniach organizowanych przez szkołę b) kontrola dokumentacji szkolnej: - dzienników lekcyjnych - arkuszy ocen - dokumentacji egzaminacyjnej 9

10 - dziennika internetowego - tygodniowych planów nauczania c) kontrola realizacji programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących - opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania - kontrola wymagań edukacyjnych - kontrola stopnia realizacji podstawy programowej - opracowanie zestawu podręczników szkolnych d) realizacja nadzoru pedagogicznego poprzez hospitacje oraz przygotowanie wniosków o dokonanie oceny pracy nauczyciela e) monitorowanie realizacji planów rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów muzycznych i ogólnomuzycznych i pracy opiekunów stażu f) kontrola realizacji poleceń dyrekcji 2. Organizacja zastępstw w wypadku choroby lub zwolnienia nauczyciela 3. Organizacja i nadzór nad przebiegiem egzaminów: a) zewnętrznych sprawdzian egzamin gimnazjalny egzamin maturalny b) egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących 4. Przygotowanie tygodniowego planu nauczania oraz dyżurów nauczycieli 5. Organizacja i nadzór nad realizacją konkursów przedmiotowych 6. Organizowanie imprez szkolnych zgodnie z planem pracy Szkoły 7. Opracowanie planów pracy, sprawozdań okresowych, materiałów na Radę Pedagogiczną, materiałów do organizacji roku szkolnego, wniosków o wyróżnienia, kar dyscyplinarnych, zatrudnienia itp. 8. Opieka nad kołami zainteresowań, organizacjami szkolnymi, w tym szczególnie nadzór nad pracą Samorządu Szkolnego 9. Opieka nad SOBI i świetlicą szkolną, a w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej nad internatem 10. Udział w pracach zespołu kryzysowego oraz współpraca z psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno wychowawczych 11. Organizacja i nadzór nad realizacją Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących 12. Zastępowanie dyrektora Szkoły (zgodnie z poleceniem) w razie tymczasowej nieobecności, choroby lub urlopu dyrektora 10

11 KIEROWNIK SEKCJI Do obowiązków kierowników sekcji należy w szczególności: 1. Opracowywanie rocznych planów pracy sekcji i nadzorowanie ich prawidłowej realizacji. 2. Organizowanie pomocy metodycznej nauczycielom wchodzącym w skład sekcji. 3. Realizacja nadzoru pedagogicznego: a) kontrola obecności, kontrola systematyczności odbywania zajęć lekcyjnych, kontrola systematyczności prowadzenia dokumentacji szkolnej przez nauczycieli sekcji b) otaczanie szczególną opieką nauczycieli młodych, posiadających krótki staż pracy pedagogicznej. c) konsultowanie lekcji i przeprowadzanie hospitacji, d) kontrola realizacji podstawy programowej oraz wymagań edukacyjnych e) udział w egzaminach wstępnych, promocyjnych, dyplomowych, przesłuchaniach półrocznych 4. Inicjowanie różnych form doskonalenia zawodowego (lekcje otwarte, prelekcje i seminaria o charakterze szkoleniowym). 5. Organizowanie koncertów sekcyjnych oraz współpraca przy organizacji imprez szkolnych wynikających z planu pracy Szkoły 6. Typowanie uczniów na wniosek nauczyciela przedmiotu na koncerty, przesłuchania i inne imprezy szkolne i pozaszkolne. 7. Otaczanie szczególną opieką uczniów wybitnie uzdolnionych 8. Utrzymywanie stałych kontaktów z dyrygentami szkolnych zespołów chóralnych i instrumentalnych 9. Prowadzenie dokumentacji pracy kierowników sekcji, w tym przedstawianie Radzie Pedagogicznej na zebraniach plenarnych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji Działania administracyjno gospodarcze KIEROWNIK INTERNATU 1. Opracowanie na każdy rok organizacji Internatu, 2. Ustalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, dyrekcją Szkoły, główną księgową oraz z Samorządem Internatu preliminarza wydatków, 3. Nadzorowanie wydatków w ramach przyznanych środków finansowych na internat wg rozdziału, 11

12 4. Kontrola obowiązującej dokumentacji administracyjno- gospodarczej i finansowej Internatu w oparciu o prowadzone zapisy księgowe, 5. Współuczestniczenie w kontroli pomieszczeń, sprzętu, organizacji remontów i w innych pracach mających zapewnić warunki bezpiecznego, higienicznego i estetycznego pobytu wychowanków w Internacie, 6. Zarządzanie całością spraw organizacyjno gospodarczych związanych z wyżywieniem młodzieży oraz warunkami jej mieszkania, Praca dydaktyczno wychowawcza 1. Opracowanie planu wychowawczo opiekuńczego Internatu przy współpracy z Zespołem Wychowawców, 2. Opracowanie sprawozdań oraz innych materiałów na Radę Pedagogiczną Szkoły, 3. Prowadzenie zajęć wychowawczych z młodzieżą w obowiązującym wymiarze godzin, 4. Współpraca z Samorządem Internatu, 5. Udzielanie uczniom wyróżnień i kar, 6. Współpraca z psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno wychowawczych Nadzór nad pracownikami administracji i obsługi 1. Bezpośrednie zwierzchnictwo nad całym personelem Internatu, 2. Organizowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla całego personelu 3. Zgłaszanie dyrekcji Szkoły wniosków w sprawie zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników niepedagogicznych Internatu, Nadzór nad pracownikami pedagogicznymi: 1. Kierowanie i koordynowanie pracą Zespołu Wychowawców, 2. Opracowanie grafiku dyżurów i planowanie koniecznych zastępstw, 3. Kontrola dokumentacji: - dzienników pracy wychowawczej - zeszytu przekazywania dyżurów - zeszytu pochwał - zeszytu uwag 4. Organizowanie doskonalenia zawodowego wychowawców, 12

13 5. Monitorowanie realizacji planów rozwoju zawodowego wychowawców Internatu oraz pracy opiekunów stażu 6. Hospitowanie pracowników pedagogicznych, przygotowanie dokumentacji do oceny pracy wychowawców Internatu 7. Wnioskowanie do dyrekcji Szkoły o udzielenie wychowawcom wyróżnień i kar, Stanowisko podległe bezpośrednio dyrektorowi Szkoły. GŁÓWNA KSIĘGOWA Do obowiązków głównej księgowej należy w szczególności: 1. Przestrzeganie ustawy o finansach publicznych, prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości 2. Bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Szkoły 4. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę 5. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych 6. Zapewnienie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań 7. Kontrola operacji gospodarczych wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym oraz stanowiących przedmiot księgowań 8. Nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych 9. Opracowywanie planów finansowych i projektów wykorzystania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji Szkoły 10. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych 11. Terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej 12. Przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki 13

14 13. Opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Szkoły i dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo księgowych, instrukcji kasowej i inwentarzowej 14. Zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami Stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły KIEROWNIK GOSPODARCZY Do obowiązków kierownika gospodarczego Szkoły należy w szczególności: 1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomością Szkoły 2. Utrzymywanie terenu, budynków i mienia w należytym stanie techniczno eksploatacyjnym i w należytej czystości, w tym: a) planowanie i zakup środków niezbędnych do utrzymania budynku i terenów w czystości b) organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenie Szkoły c) organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników obsługi, w tym: - zgłaszanie specjaliście ds. kadr zmian w zatrudnieniu wynikających z bieżącej pracy szkoły (nadgodziny, zastępstwa, dodatkowe obowiązki) - zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej - zlecanie prac o charakterze usługowym (transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, robót remontowo budowlanych itp.) 3. Prowadzenie ewidencji, analizy i kontroli faktur za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych, itp.) 4. Prowadzenie bieżących przeglądów stanu technicznego budynku i terenu Szkoły oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i niezbędnych remontów 5. Realizacja procedur o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: a) przygotowanie wniosków o przystąpienie do procedury o udzielenie zamówienia publicznego b) przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy d) udział w pracach komisji przetargowej i konkursowej umieszczanie ogłoszeń na portalu uzp i na stronie internetowej Szkoły 6. Kontrola procesu realizacji inwestycji, w tym: a) przygotowanie materiałów oraz występowanie ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego b) sporządzanie wniosków o powołanie komisji odbioru końcowego oraz udział w jej pracach 7. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń szkolnych, w tym: a) przygotowanie umów wynajmu 14

15 b) prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu c) prowadzenie korespondencji z najemcami z wyłączeniem sprawa związanych z windykacją należności na podstawie faktur i not obciążeniowych 8. Planowanie i zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych, artykułów gospodarczych na potrzeby dyrekcji Szkoły, administracji, obsługi, biblioteki, psychologa szkolnego, świetlicy szkolnej oraz nauczycieli na podstawie złożonych zapotrzebowań oraz prowadzenie ich ewidencji i rozchodu 9. Ewidencjonowanie i znakowanie wyposażenia wszystkich pomieszczeń REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Struktura i kompetencje Rady Pedagogicznej 1. Rada Pedagogiczna (zwana danej Radą) jest kolegialnym organem Szkoły, który realizuje wynikające ze Statutu Szkoły zadania dotyczące kształcenia, wychowywania i opieki. 2. W skład Rady wchodzą: a) Dyrektor pełniący funkcję przewodniczącego, b) nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w danym roku szkolnym w szkole i internacie, bez względu na wymiar godzin pracy. Struktury wewnętrzne i formy działalności Rady 1. Zebrania plenarne organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego w związku z realizacją różnych zadań statutowych Szkoły oraz w każdym semestrze przede wszystkim w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promocji, ponadto w miarę bieżących potrzeb. 2. Zebrania zespołów przedmiotowych stałych lub powoływanych doraźnie, w celu ustalania i modyfikowania programów, metod nauczania oraz realizacji zadań statutowych Szkoły : - w pionie muzycznym a) sekcja instrumentów klawiszowych I i II st., b) sekcja instrumentów smyczkowych, gitary i harfy I i II st., c) sekcja teorii muzyki i rytmiki I i II st., d) sekcja instrumentów dętych i perkusji II st., - w pionie ogólnokształcącym a) zespół przedmiotów kształcenia zintegrowanego b) zespół przedmiotów humanistycznych c) zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych d) zespół języków obcych Kompetencje Rady 1. Do kompetencji stanowiących Rady należą: a) uchwalenie statutu Szkoły i jego zmian, b) zatwierdzenie planów pracy Szkoły, 15

16 c) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, e) ustalenie organizacji i form doskonalenia zawodowego nauczycieli, f) zatwierdzenie wniosków wychowawców klas w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla uczniów, g) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów. h) zatwierdzanie regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym, 2. Rada opiniuje w szczególności: a) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć, b) projekt planu finansowego Szkoły, c) propozycje dyrektora Szkoły odnośnie do kandydatów na stanowiska kierownicze, d) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, e) wnioski organizacji społecznych, związkowych, naukowych i stowarzyszeń kulturalnych działających na terenie Szkoły. 3. Do uprawnień Rady należy również: a) opiniowanie wniosków Dyrektora Szkoły w sprawie przyznania nauczycielom specjalnych nagród i odznaczeń ( ministra, CEA, kuratora, prezydenta miasta ) oraz innych form uznania, b) typowanie uczniów do nagród dla prymusów szkoły oraz innych specjalnych wyróżnień, c) formułowanie wniosków w sprawach współpracy z Samorządem Uczniowskim, Młodzieżową Radą Internatu i Radą Rodziców, d) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie osoby pełniącej funkcję dyrektora, e) występowanie z wnioskiem do dyrektora Szkoły o odwołanie osoby pełniącej funkcję kierowniczą, f) typowanie dwóch swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły, g)opiniowanie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły zaproponowanego przez organ prowadzący Szkołę, gdy konkurs nie zostanie rozstrzygnięty. Kompetencje przewodniczącego Rady 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady. 2. Przewodniczący przedstawia Radzie co najmniej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Szkoły. 3. Przewodniczący zapoznaje Radę z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego. 4. Przewodniczący analizuje realizację uchwał Rady. 16

17 5. Przewodniczący jako Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa, o czym zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący Szkołę. Regulaminowe zasady działalności Rady Regulamin zebrań plenarnych Rady 1. Zebrania plenarne Rady mogą być inicjowane : a) przez przewodniczącego Rady b) przez organ prowadzący Szkołę c) przez co najmniej 1/3 członków Rady 2. Decyzje stanowiące Rady zapadają w formie uchwał podejmowanych na zebraniach plenarnych i obowiązują wszystkich pracowników oraz uczniów Szkoły. 3. Uchwały Rady podejmowane są : a) zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, b) w trybie jawnym lub tajnym, przy czym wybór trybu tajnego ustala Rada w głosowaniu jawnym, c) bezwzględną większością głosów, tj.50 % + 1, w sprawach szczególnych (np. wotum nieufności wobec dyrektora). 4. O terminie i porządku dziennym zebrania plenarnego członkowie Rady powinni być zawiadomieni przez przewodniczącego co najmniej 7 dni przed datą zebrania, w formie zarządzenia. 5. Przewodniczący może usprawiedliwić nieobecność członka Rady na zebraniu plenarnym, zgłoszoną w formie pisemnej co najmniej 3 dni przed zebraniem plenarnym. 6. Wnioski w sprawie porządku obrad powinny być zgłaszane w formie pisemnej co najmniej 3 dni przed terminem zebrania plenarnego. 7. W zebraniach plenarnych lub w określonych punktach porządku obrad mogą uczestniczyć, zaproszeni przez przewodniczącego lub na wniosek Rady pracownicy administracji Szkoły, przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń i instytucji współpracujących ze Szkołą, przedstawiciele uczniów i rodziców. 8. Członkowie Rady zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy obrad w sprawach mogących godzić w dobro uczniów, rodziców i pracowników. 9. Zebrania plenarne są protokołowane według następujących zasad: a) protokół sporządza się w terminie 14 dni od daty zebrania, w Księdze protokołów, która jest opieczętowana, podpisana przez Dyrektora i zaopatrzona w klauzulę: Księga zawiera...stron i obejmuje okres od dnia...do dnia..., b) protokół wraz z listą obecności członków Rady podpisują przewodniczący i protokolant, 17

18 c) członkowie rady zapoznają się z treścią protokołu, w celu zgłoszenia ewentualnych poprawek, d) protokół zostaje, po wniesieniu ewentualnych poprawek, przyjęty w formie uchwały na najbliższym zebraniu plenarnym, e) księga protokołów udostępniona jest nauczycielom Szkoły oraz organowi prowadzącemu lub nadzorującemu Szkołę. Regulamin komisji egzaminacyjnych, rekrutacyjnych i zespołów przedmiotowych 1. Komisje egzaminacyjne i rekrutacyjne powołuje Dyrektor Szkoły, zgodnie z terminami wynikającymi z organizacji procesu dydaktycznego. 2. Dyrektor przewodniczy komisjom egzaminacyjnym i rekrutacyjnym lub powierza tę funkcję wyznaczonej przez siebie osobie, w przypadku egzaminu dyplomowego - osobie wyznaczonej, na wniosek Dyrektora, przez organ prowadzący 3. Obrady komisji są protokołowane, a protokoły przechowywane w dokumentacji szkolnej. 4. Komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy oraz dokonują podsumowania ich wyników. Zespoły przedmiotowe 1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. 2. Cele i zadania zespołu a) współpraca nauczycieli przedmiotów pokrewnych dla uzgodnienia sposobów realizacji podstawy programowej b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, sposobów badania wyników nauczania c) organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwo metodyczne dla nauczycieli początkujących. d) współdziałanie w organizowaniu pracowni, w uzupełnianiu ich wyposażenia itp. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania e) organizacja konkursów przedmiotowych, koncertów szkolnych i środowiskowych 3. Organizacja pracy a) zespoły przedmiotowe powołuje Rada na zebraniu plenarnym b) na czele zespołu stoi przewodniczący wyłoniony w drodze głosowania przez członków zespołu i powołany przez Dyrektora Szkoły c) przewodniczący na bieżąco informuje dyrekcję Szkoły o działaniach zespołu, a o wynikach pracy informuje Radę Pedagogiczną na posiedzeniach plenarnych d) nauczyciel może być członkiem kilku zespołów e) obrady zespołu są protokołowane, a protokoły przechowywane w dokumentacji Szkoły 18

19 REGULAMIN RADY RODZICÓW 1. Podstawowym organem organizacyjnym ogółu Rodziców Szkoły jest Rada Rodziców 2. Kompetencje Rady Rodziców: a) reprezentowanie ogółu Rodziców wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i władz oświatowych we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły. b) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszelkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmującego wszystkie działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia. d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. e) organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów. f) gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych składek Rodziców i innych źródeł, oraz dysponowanie nimi zgodnie z ustalonym budżetem. g) udzielanie pomocy materialnej uczniom. h) wzbogacanie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt. i) pozyskiwanie funduszy do wspierania działalności Szkoły. Struktura Rady Rodziców 1. Rada Rodziców wybierana jest na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym zgodnie z Załącznikiem 1 Regulamin wyboru Rady Rodziców. 2. Radę Rodziców tworzą Przewodniczący Klasowych Rad. 3. Plenarne Zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców w skład, którego wchodzą: a) przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących (po jednej osobie z każdego pionu). b) dwie osoby w Komisji Rewizyjnej do sprawowania kontroli działalności RR. - osoba do prowadzenia księgowości. - skarbnik do kontroli finansów RR. 4. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne Zebranie. 5. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej siedmiu członków RR. 6. Listę uczestników posiedzenia oraz quorum ustala każdorazowo Przewodniczący zebrania. 7. Uchwały są protokołowane w Księdze Rady Rodziców, za którą odpowiada Komisja Rewizyjna Rady Rodziców, a za jej prawidłowe prowadzenie odpowiada przewodniczący. Dopuszcza się wklejanie dokumentów Rady Rodziców do księgi. 19

20 Sposób działania Rady Rodziców 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze i decyduje o ich przeznaczeniu na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł: a) ze składek Rodziców, b) z wpłat osób fizycznych, Organizacji, Instytucji i Fundacji, c) z dowolnych imprez organizowanych przez Radę Rodziców. 2. Wysokość składki Rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego, na plenarnym Zebraniu Rady Rodziców. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej Szkoły Prezydium Rady Rodziców. 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie jej uchwał. Prezydium jest upoważniane do wydatkowania kwot nie większych niż PLN 1000,- zgodnie z wyznaczonymi celami między Plenarnymi Zebraniami Rady Rodziców. 4. Cele, na które można wydatkować środki ze składki rodzicielskiej: a) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników: b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, c) sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, d) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych, e) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego. f) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców: g) inne cele związane z funkcjonowaniem Szkoły, h) finansowanie własnych projektów RR, i) lokowanie środków kontach bankowych. 5. W celu zapewnienia obsługi księgowo rachunkowej Funduszu Rady Rodziców zatrudnia się na umowę o dzieło Księgowego. Wysokość wynagrodzenia Księgowego ustala Rada Rodziców, umowę o dzieło zawiera Przewodniczący Rady Rodziców. 6. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy, w celu przechowywania na nim środków, oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów. 7. Osoby upoważnione do finansowego reprezentowania Rady Rodziców to: - Przewodniczący Rady Rodziców, - Księgowy. 8. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują obowiązujące przepisy Regulamin wyboru Rady Rodziców 1. Przyjmuje się szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku: 20

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku Gdańsk, 29 wrzesień 2010 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 42 w Gdańsku, zwana dalej Radą, działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce Podstawa prawna: 1. Art.53,54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Regulamin Rady Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Regulamin Rady Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Podstawą prawną funkcjonowania w szkole Rady Rodziców jest Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (art. 53 i 54) Rozdział I Cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. REGULAMIN RADY RODZICÓW. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. ( DZ.U.1996/67/329, 104/496, 1997/28/153, 141/943, 1998 /117/759, 162/1126, 2000 /12/136, 19 /239, 48 /550, 104 /1104, 120 /1268, 122/1320,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8 W GDAŃSKU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8 W GDAŃSKU REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców jest powoływana i działa na podstawie Art..53 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1) Ustawa z dnia 7.09.1991r. art. 52 i 54 (Dz. U. Nr 80 z dnia 9 maja 2007r.) 2) Statut Zespołu Szkół o w Milanowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY. 1 Podstawa prawna...1

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY. 1 Podstawa prawna...1 a) Załącznik nr 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY 1 Podstawa prawna...1 2 Cele, kompetencje i zadania Rady Rodziców...1 3 Organizacja działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie ROZDZIAŁ I

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie ROZDZIAŁ I REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie ROZDZIAŁ I 1. Nazwa: Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie Cele i zadania Rady Rodziców 2. 1. Celem Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 01.10.2007 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców zwana dalej Radą działa na podstawie: Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Rodzicielskim organem Zespołu Szkół w Rząsce- Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Rząsce jest Rada Rodziców Gimnazjum zwana dalej Radą Rodziców.

Rodzicielskim organem Zespołu Szkół w Rząsce- Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Rząsce jest Rada Rodziców Gimnazjum zwana dalej Radą Rodziców. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum w Rząsce Podst. prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tekst jednolity Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 art. 53 i 54 (Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu Na podstawie art. 53 i art. 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września l991 r. w szkole działa Rada Rodziców. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Zespołu Szkół w Niebocku

Regulamin Rady Rodziców. Zespołu Szkół w Niebocku Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Niebocku Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty tekst jednolity (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późn. zmianami) w Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą Regulaminu Rady Rodziców ( zwanej dalej Radą ) jest Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Załącznik nr 3 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 2 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KUTNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 2 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KUTNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 2 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KUTNIE Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE w GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE w GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE w GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I. Postanowienia ogólne Art. 1. W Szkole Podstawowej nr 3 im Westerplatte w Gostyninie działa Rada Rodziców. Art. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w DOLSKU. Rozdział I Podstawa prawna

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w DOLSKU. Rozdział I Podstawa prawna REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w DOLSKU Rozdział I Podstawa prawna Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z 11.04.2007r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej tekst jednolity I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 53 i 54 (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców. Rozdział II Cele i zadania rady rodziców

Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców. Rozdział II Cele i zadania rady rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH W SOSNOWCU

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH W SOSNOWCU REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH W SOSNOWCU Akty prawne stanowiące o Radzie Rodziców Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu Na podstawie art 53 i art 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 wrześnial991 r. w szkole działa Rada Rodziców. Rozdział I Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców ZESPOŁU SZKÓŁ nr 4 w WAŁBRZYCHU ROZDZIAŁ I Nazwa reprezentacji rodziców. Art.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowi: R A

REGULAMIN Rady Rodziców ZESPOŁU SZKÓŁ nr 4 w WAŁBRZYCHU ROZDZIAŁ I Nazwa reprezentacji rodziców. Art.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowi: R A REGULAMIN Rady Rodziców ZESPOŁU SZKÓŁ nr 4 w WAŁBRZYCHU ROZDZIAŁ I Nazwa reprezentacji rodziców. Art.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowi: R A D A R O D Z I C Ó W Zespołu Szkół nr4 w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNE W BYDGOSZCZY

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNE W BYDGOSZCZY REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNE W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 07 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, powołanym ustawowo w celu reprezentowania ogółu rodziców uczniów i wpływania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Załącznik nr 1 REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40 44 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Samorządu Słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

REGULAMIN Samorządu Słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi REGULAMIN Samorządu Słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi Podstawę opracowania regulaminu stanowi art. 55 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie art.53 ust. l ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Radomiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Radomiu REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Radomiu Podstawa prawna: Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

Regulamin Rady Rodziców. Gimnazjum nr 1 w Myślenicach Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 w Myślenicach I. Podstawa prawna 1.1 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) I I. Cele i zadania Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / z późn. zm./ w szkole działa Rada Rodziców.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców przy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu (po zm. z dn. 8-03-2011r.)

REGULAMIN Rady Rodziców przy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu (po zm. z dn. 8-03-2011r.) REGULAMIN Rady Rodziców przy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu (po zm. z dn. 8-03-2011r.) ROZDZIAŁ I Art. 1. Na podstawie podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LĘBORKU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LĘBORKU Załącznik nr 6 do Statutu ZSO nr1 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LĘBORKU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09. 1991, art.55. ust.3 ( z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W TUCHOLI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W TUCHOLI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W TUCHOLI 1 Podstawa prawna działania: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ I-GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ I-GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ I-GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Rada Rodziców funkcjonuje w szkole na podstawie i zgodnie z art. 53 i 54

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1/ Ustawa z dnia 7.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z późn.zm.), 2/ Statut Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Podstawa prawna: REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Załącznik nr 3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r.

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Załącznik do Uchwały Nr.. REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W STADNIKACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W STADNIKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W STADNIKACH Na podstawie Ustawy "O systemie oświaty" z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami - art. 43, ust.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Zadania Przewodniczącego i członków Rady. Rozdział III Organizacja pracy Rady. Rozdział IV Kompetencje Rady. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH 1

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH 1 REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH 1 Na podstawie artykułu 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, zwana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU Radom, Październik 2012 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1) Rada rodziców powołana zostaje na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1 ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 2. Władzami

Bardziej szczegółowo