Informator ECTS Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne"

Transkrypt

1 Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1

2 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura programu kształcenia... 5 Plan studiów... 9 Koła naukowe Warunki uzyskania kwalifikacji

3 Koncepcja kształcenia Ogólna charakterystyka studiów Wydział Wydział Informatyki i Ekonomii Kierunek studiów Informatyka i Ekonometria Poziom kształcenia studia drugiego stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki Obszary kształcenia nauki społeczne w powiązaniu z naukami ścisłymi studiów studia niestacjonarne Liczba semestrów 4 ECTS 120 ECTS Godziny dydaktyczne 645 Tytuł i dyplom magister Dalsze możliwości kształcenia Studia podyplomowe, studia doktoranckie Specjalności Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi Zastosowanie informatyki w księgowości i finansach Analiza danych biznesowych Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia zakłada, że absolwent: - zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, jak również do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; - posiada umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowania strategii ich informatyzacji; - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrzebę systematycznego zapoznawania z nowymi technologiami, - ma świadomość pełnionej roli zawodowej i społecznej; - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. zna język obcy na poziomie biegłości B2+, w tym posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki. Absolwent: - jest przygotowany do pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach rządowych, organizacjach i instytucjach aktywnych, także w przestrzeni Internetu, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych informatycznych, - jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. - znajdzie pracę zarówno jako analityk danych gospodarczych, jak i informatyk specjalizujący się w zastosowaniach gospodarczych. Przedmioty podstawowe Prognozowanie i symulacje I; Prognozowanie i symulacje II; Przedmioty kierunkowe Analiza wielowymiarowa; Metoda reprezentacyjna; Ekonometria dynamiczna i finansowa; Ekonomia matematyczna; Metody aktuarialne; Analiza statystyczna w badaniach rynku; Sieci komputerowe; Inżynieria oprogramowania; Systemy informacyjne zarządzania; Systemy operacyjne; Zastosowania systemów informatycznych w MSP; Gospodarka elektroniczna II Przedmioty ogólne Język angielski (B2+); Wybrane elementy prawa dla informatyków; Problemy społeczne i zawodowe informatyki; Zarządzanie bezpieczeństwem informacji; Bezpieczeństwo i kontrola systemów informatycznych; Controlling; Statystyka w przedsiębiorstwie Narzędzia Business Intelligence ; Systemy wspomagania decyzji Na studiach II stopnia oferowane jest kształcenie w ramach trzech specjalności o różnym charakterze - zarówno informatycznym, ekonomicznym, jak i ekonometrycznym. Koncepcja kształcenia zakłada, że wybór specjalności na studiach II stopnia następuje w momencie rekrutacji, stąd prowadzenie studiów w określonej specjalności uzależnione jest od stopnia zainteresowania nimi ze strony kandydatów. 3

4 Specjalności 1. Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi - absolwent oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria: - posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia, administrowania sieciami komputerowymi oraz z zakresu administrowania systemów informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa; - posiada wiedzę na temat wpływu tej dziedziny na współczesną gospodarkę; - jest przygotowany do zawodu administratora systemów i sieci komputerowych, administratora i zarządcy baz danych; - jest przygotowany do samodzielnego, ustawicznego dokształcania w miarę postępu technologicznego. Przedmioty specjalnościowe Administrowanie sieciami komputerowymi II; Administrowanie systemami operacyjnymi II (Windows); Administrowanie systemami operacyjnymi II (Linux); Administrowanie systemami baz danych; Zarządzanie bezpieczeństwem informacji / Bezpieczeństwo i kontrola systemów informatycznych; Seminarium dyplomowe 2. Zastosowanie informatyki w księgowości i finansach absolwent oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria: - posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania i zastosowania systemów informatycznych w finansach i rachunkowości przedsiębiorstw; - potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne przy sporządzaniu baz danych i analiz ekonomicznych w przedsiębiorstwie; - jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania finansami w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Przedmioty specjalnościowe Rachunkowość zarządcza; Zarządzanie bezpieczeństwem danych w MSP; Zastosowanie programów komputerowych w księgowości i finansach; Elektroniczna ewidencja obiegu dokumentów w MSP; Controlling, Statystyka w przedsiębiorstwie; Seminarium dyplomowe 3. Analiza danych biznesowych absolwent oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria: - posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk ekonomicznych oraz ekonomiczno-społecznych; - posiada umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych, wykonywania projektów i ekspertyz na potrzeby przedsiębiorstw oraz gospodarki narodowej; - jest przygotowany do pracy zawodowej jako doradca oraz analityk na każdym poziomie struktury gospodarczej, przygotowujący analizy, odbiorcami których są instytucje finansowe, przedsiębiorstwa oraz administracja państwowa i regionalna. Przedmioty specjalnościowe Ekonometryczna analiza gospodarczych szeregów czasowych; Zarządzanie bezpieczeństwem danych w MSP; Modelowanie danych rynkowych II; Pozyskiwanie i analiza danych biznesowych; Narzędzia Business Intelligence; Systemy wspomagania decyzji; Seminarium dyplomowe 4

5 Zasady, warunki i tryb rekrutacji Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria lub pokrewnym. Kandydaci rekrutujący się na kierunek inny niż ukończony na studiach pierwszego stopnia podlegają procedurze wyrównania różnic programowych zgodnie z Uchwałą nr 03/2012 Senatu WSIiE TWP w sprawie procedury rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia. Postępowanie kwalifikacyjne na studia przeprowadza dziekan wydziału. Limity przyjęć w roku akad. 2012/2013 zostały ustalone Uchwałą nr 9/11 Senatu WSIiE TWP z dnia Struktura programu kształcenia Studia II stopnia trwają 4 semestry (2 lata). Pozwalają osiągnąć 120 ECTS. Łączny wymiar godzin zajęć na studiach w formie niestacjonarnej wynosi 645 godz., w tym 255 godz. wykładów (40%), 330 godz. ćwiczeń (51%), 60 godz. seminarium (9%). Absolwent otrzymuje tytuł magistra. Program studiów uwzględnia 4 moduły: 1. moduł I-treści podstawowe (8 ECTS, 60h -30h/w; 30h/ćw.; 2 przedmioty), 2. moduł II-treści kierunkowe (51 ECTS, 320h -155h/w; 165h/ ćw; 12 przedmiotów), 3. moduł III-specjalność (51 ECTS, 225h - 60h/w; 165h/ ćw; 8 przedmiotów), 4. moduł IV-treści zajęcia ogólnouczelniane (10 ECTS, 40h -10h/w; 30h/ ćw; 2 przedmioty) Przedmioty przyporządkowane modułom i przypisane punkty ECTS oraz przedmioty do wyboru (36%) zostały szczegółowo opisane w programie kształcenia dla studiów II stopnia (Zał. Nr 4, studia II stopnia). W procesie dydaktycznym wykorzystywane są materiały dostępne w ramach współpracy: - z CISCO w ramach Akademii Lokalnej, - z Microsoft w ramach programu MSDNAA, IT Academy, - z ECDL - ze Związkiem Banków Polskich, Wydawnictwem Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego w ramach programu "Bankowość * Finanse * Samorząd: Wiedza on-line". Programy zapewniają studentom i nauczycielom akademickim dostęp do elektronicznych wersji różnych źródeł informacji (czasopisma, podręczniki, opracowania itp.). Efekty kształcenia Poziom kształcenia Profil kształcenia studia drugiego stopnia ogólnoakademicki nauki społeczne w powiązaniu z naukami ścisłymi dziedzina nauki ekonomiczne w ramach dyscyplin ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse oraz dziedzina nauki matematyczne w ramach dyscyplin informatyka, matematyka (1) Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 (2) Efekty kształcenia WIEDZA Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach struktur społecznych i gospodarczych, relacjach pomiędzy tymi strukturami oraz procesach zmian w nich zachodzących. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania zjawisk i procesów gospodarczych. Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł prawnych i organizacyjnych, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i gospodarczych. (3) Odniesienie do efektów obszarowych S2A_W01 S2A_W02; S2A_W03; S2A_W08 X2A_W01; X2A_W02 S2A_W07; S2A_W06 5

6 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_K01 K_K02 K_K03 Zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych oraz technik informatycznych stosowanych do rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, wytwarzania i wdrożenia systemów informatycznych wspomagających obiekty gospodarcze. Ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie nauk ekonomicznych i informatyki, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego, zagadnień etycznych i prawnych właściwych dla kierunku Informatyka i Ekonometria. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku Informatyka i ekonometria. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i gospodarcze oraz wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów społecznych i gospodarczych, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Rozumie i analizuje zjawiska społeczne i gospodarcze wraz z pogłębioną teoretyczną oceną tych zjawisk, z zastosowaniem narzędzi informatycznych i metod ilościowych. Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne i gospodarcze z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatyki i metod ilościowych oraz potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki badań. Potrafi planować i wykonywać podstawowe badania z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria oraz w sposób krytyczny oceniać wyniki badań. Potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz uczyć się samodzielnie w zakresie wiedzy i umiejętności właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Potrafi posługiwać się systemami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązywania problemów nauk ekonomicznych i nauk ścisłych właściwych dla informatyki i ekonometrii. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych z języku polskim i języku angielskim w stopniu podstawowym z zakresu nauk społecznych i nauk ścisłych, właściwych dla kierunku informatyki i ekonometrii. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i języku obcym w zakresie nauk społecznych i nauk ścisłych, właściwych dla kierunku informatyki i ekonometrii. Ma pogłębione umiejętności językowe w zakresie nauk społecznych i nauk ścisłych, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz uczyć się samodzielnie w zakresie wiedzy i umiejętności właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz samodzielnego i systematycznego pogłębiania swojej wiedzy, w tym zapoznając się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, właściwymi dla kierunku informatyka i ekonometria. Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role Wykazuje się samodzielnym i racjonalnym myśleniem oraz potrafi działać w sposób przedsiębiorczy jako podstawą przygotowania i podejmowania decyzji w różnych podmiotach gospodarczych. X2A_W04 X2A_W06 S2A_W10 S2A_W11 S2A_U01; S2A_U02; S2A_U02; S2A_U08 S2A_U04; X2A_U02 X2A_U01; X2A_U02 X2A_U03 S2A_U06; S2A_U07 S2A_U06; X2A_U07 S2A_U05 S2A_U09 S2A_U10 S2A_U11 S2A_K01; X2A_K05; S2A_K06 S2A_K02; S2A_K03 S2A_K03; S2A_K07 K_K04 Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy w podmiotach społecznych i gospodarczych. S2A_K04 K_K05 Rozumie potrzebę korzystania z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości społecznej, gospodarczej i biznesowej S2A_K05 Nauki społeczne Efekty obszarowe, które nie zostały uwzględnione w obszarze kształcenia dla kierunku Informatyka i Ekonometria Opis umiejscowienia kierunku w obszarach kształcenia nie zawiera modułów kształcenia, która by pozwoliły osiągnąć w.w efekty obszarowe: Wiedza: S2A_W04; S2A_W05 6

7 Umiejętności: S2A_U03 Nauki ścisłe Opis umiejscowienia kierunku w obszarach kształcenia nie zawiera modułów kształcenia, która by pozwoliły osiągnąć w.w efekty obszarowe Wiedza: X2A_W03; X2A_W05; X2A_W07; X2A_W08; X2A_W09; X2A_W10; Umiejętności: X2A_U04; X2A_U05; X2A_U06; X2A_U08; X2A_U09; X2A_U10; Mają odpowiadające im efekty w obszarze nauk społecznych Wiedza: X2A_W08; X2A_W09; X2A_W10; Umiejętności X2A_U04; X2A_U05; X2A_U08; X2A_U09; X2A_U10 Kompetencje : X2A_K01; X2A_K02; X2A_K03; X2A_K04; X2A_K06; X2A_K07 Efekty z obszaru nauk ścisłych, które zostały uwzględnione w obszarze kształcenia Wiedza: X2A_W01; X2A_W02; X2A_W04; X2A_W06 Umiejętności: X2A_U01; X2A_U02; X2A_U03; X2A_U07 Kompetencje: X2A_K05 7

8 8

9 Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów Wydział Informatyki i Ekonomii Kierunek studiów Informatyka i Ekonometria Poziom kształcenia studia drugiego stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki studiów studia niestacjonarne Liczba semestrów 4 Liczba punktów ECTS: 120 Łączna liczba godzin dydaktycznych 645 I rok; semestr I godz. w. ćw. ECTS Język angielski (B2+) Z Prognozowanie i symulacje I E Analiza wielowymiarowa Z Ekonomia matematyczna Z Sieci komputerowe Z Systemy informacyjne zarządzania E Systemy operacyjne Z Zastosowania systemów informatycznych w MSP Z Razem I rok; semestr II godz. w. ćw. ECTS Język angielski (B2+) Z Prognozowanie i symulacje II E Metoda reprezentacyjna Z Metody aktuarialne Z Inżynieria oprogramowania E Seminarium magisterskie Z Przedmiot specjalnościowy Z Razem

10 II rok; semestr III godz. w. ćw. ECTS Język angielski (B2+) Z Ekonometria dynamiczna i finansowa E Analiza statystyczna w badaniach rynku Z Seminarium magisterskie (do wyboru) Z Wykład fakultatywny (do wyboru) Z Przedmiot specjalnościowy Z Przedmiot specjalnościowy Z Razem II rok; semestr IV godz. w. ćw. ECTS Przedmiot ogólny 1 do wyboru Z Gospodarka elektroniczna II Z Seminarium magisterskie (do wyboru) Z Wykład monograficzny (do wyboru) Z Przedmiot specjalnościowy Z Przedmiot specjalnościowy 5 (do wyboru) Z Razem

11 Z Semestr Przedmioty ogólne do wyboru godz. w. ćw. ECTS IV 1 Wybrane elementy prawa dla informatyków / Problemy społeczne i zawodowe informatyki specjalność: Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi Razem Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. ćw. ECTS II 1 Administrowanie sieciami komputerowymi II Z III 2 Administrowanie systemami operacyjnymi II (Windows) Z III 3 Administrowanie systemami operacyjnymi II (Linux) Z IV 4 Administrowanie systemami baz danych Z IV 5 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji / Bezpieczeństwo i kontrola systemów informatycznych Z Razem specjalność: Zastosowanie informatyki w księgowości i finansach Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. ćw. ECTS II 1 Rachunkowość zarządcza Z 2 Zarządzanie bezpieczeństwem danych w MSP Z Zastosowanie programów komputerowych w księgowości i Z III 3 finansach IV 4 Elektroniczna ewidencja obiegu dokumentów w MSP Z 5 Controlling / Statystyka w przedsiębiorstwie Z Razem specjalność: Analiza danych biznesowych Semestr Przedmiot specjalnościowy godz w. ćw. ECTS II 1 Ekonometryczna analiza gospodarczych szeregów Z czasowych 2 Zarządzanie bezpieczeństwem danych w MSP Z III 3 Modelowanie danych rynkowych II Z IV 4 Pozyskiwanie i analiza danych biznesowych Z 5 Narzędzia Business Intelligence/ Z Systemy wspomagania decyzji Razem ** forma zaliczenia: Z- zaliczenie na ocenę; E- egzamin 1 ECTS= godz. Uczelnia stwarza możliwość udziału w dodatkowych, płatnych zajęciach w ramach kursów dokształcających (CISCO, ECDL) oraz umożliwia bezpłatny dostęp do materiałów i oprogramowania rozszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki (Microsoft IT Academy, MSDNAA). 11

12 Koła naukowe Działalność badawcza kół związana jest zarówno z zainteresowaniami naukowymi opiekunów, jak i studentów. Koło Naukowe Informatyków Celem działalności Koła Naukowego Informatyków jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowań informatyki w gospodarce poprzez włączanie studentów do pracy twórczej i badawczej wynikającej z ich zainteresowań, jak i potrzeb Katedry Informatyki i Ekonometrii działającej na Wydziale Informatyki i Ekonomii. Działalność naukowa będzie przejawiać się w prowadzeniu badań własnych oraz uczestnictwie w konferencjach i seminariach naukowych. Dodatkowo uczestnicy koła utrwalą umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania rzeczywistych problemów gospodarczych oraz sztukę prezentacji i komunikacji biznesowej. Zainteresowania koła sięgają: 1. Zarządzania projektem informatycznym 2. Systemów informatycznych zarządzania 3. Baz danych 4. Baz analitycznych 5. Programowania 6. Przepływu informacji 7. Innych Koło Naukowe Ekonomistów Uczestnictwo w NKE stwarza okazję do współtworzenia ciekawych projektów badawczych, poznania sposobów skutecznego aplikowania na interesujące stanowiska, projektowania ścieżki kariery zawodowej, przygotowania się do rozmów rekrutacyjnych. Dla osób interesujących się rachunkowością koło jest okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem programu finansowo-księgowego oraz praktycznym aspektem analizy finansowej. Członkowie mogą również zaproponować własny temat pracy Koła. Główne osiągnięcia studentów członków kół naukowych: - I miejsce, etap I, Global Management Challenge Poland 2010, - Półfinał, etap II, Global Management Challenge Poland 2010, - Wyróżnienie, XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych 2010, - Wyróżnienie, XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych 2010, - Wyróżnienie, XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania III miejsce, XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania

13 Warunki uzyskania kwalifikacji Warunkiem uzyskania kwalifikacji (dyplomu) jest osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia. Zgodnie z Regulaminem Studiów dyplom ukończenia studiów uzyskuje się po: - zaliczeniu wszystkich przedmiotów z planu studiów, - pozytywnej ocenie z pracy dyplomowej (u promotora i recenzenta), - zdaniu egzaminu dyplomowego (średnia z ocen z 3 pytań). Potwierdzeniem efektów na każdym etapie kształcenia jest odpowiednio: - pozytywna ocena z egzaminu lub zaliczenia przedmiotu, - pozytywna ocena pracy dyplomowej, - pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego. Wszystkie założone w programie kształcenia efekty kierunkowe mogą być uzyskane w wyniku realizacji modułów/przedmiotów. Zaliczenie danego modułu/przedmiotu przez studenta oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia związanych z tym modułem. Narzędziem służącym do wykazania, że wszystkie założone w programie kształcenia efekty kierunkowe mogły być uzyskane w wyniku realizacji modułów/przedmiotów jest matryca efektów kształcenia. Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia do osiągnięcia w ramach modułu/przedmiotu odbywa się w formie zaliczenia lub egzaminu, na zasadach podanych w sylabusie. Stosowane są różne sposoby oceniania (przygotowane w różnej formie) w kontekście mierzalności efektów kształcenia w zakresach: - wiedza: egzaminy ustne (niestandaryzowane, standaryzowane), egzaminy pisemne, - umiejętności: egzaminy, kolokwia praktyczne (niestandaryzowane, standaryzowane), demonstracje w ramach symulacji, realizacja zadań, przedłużona obserwacja, referaty, raporty, prezentacje, - kompetencje społeczne(postawy): obserwacje przez opiekuna, ocena przez kolegów, esej refleksyjny, samoocena. Decyzję dotyczącą wyboru metod podejmuje prowadzący zajęcia. Nad właściwym ich doborem czuwa Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia. Nauczyciel akademicki na pierwszych zajęciach powinien poinformować studentów o oczekiwanym nakładzie pracy (ECTS), efektach, zasadach oceniania, stosowanej formie, literaturze, itp. (dane z sylabusa). Zasady przygotowania prac dyplomowych są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami w obszarze kształcenia. Konstrukcję i zawartość merytoryczną pracy student ustala z promotorem. Przy ustalaniu tematu brane są pod uwagę zainteresowania naukowe studenta. Na egzaminie dyplomowym odpowiada się na 3 pytania, jedno dotyczące pracy dyplomowej, dwa wybiera losowo komisja z przygotowanych (znanych wcześniej studentom) zagadnień. Oceniany w trakcie egzaminu zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych powinien być zgodny z efektami kształcenia dla kierunku. Pozostałe zasady procesu dyplomowania, dotyczące między innymi: składu komisji, zasad oceniania, przedłużania terminu złożenia pracy, zawarte są w Regulaminie studiów. Wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów kończą się egzaminem, zaliczeniem na ocenę lub zaliczeniem bez oceny. Potwierdzeniem uzyskania efektów kształcenia na danym etapie jest ocena ze skali: bardzo dobry (5,0); dobry plus (4,5); dobry (4,0); dostateczny plus (3,5); dostateczny (3,0); niedostateczny (2,0), wpisana do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. 13

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo