Informator ECTS Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne"

Transkrypt

1 Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1

2 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura programu kształcenia... 5 Plan studiów... 9 Koła naukowe Warunki uzyskania kwalifikacji

3 Koncepcja kształcenia Ogólna charakterystyka studiów Wydział Wydział Informatyki i Ekonomii Kierunek studiów Informatyka i Ekonometria Poziom kształcenia studia drugiego stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki Obszary kształcenia nauki społeczne w powiązaniu z naukami ścisłymi studiów studia niestacjonarne Liczba semestrów 4 ECTS 120 ECTS Godziny dydaktyczne 645 Tytuł i dyplom magister Dalsze możliwości kształcenia Studia podyplomowe, studia doktoranckie Specjalności Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi Zastosowanie informatyki w księgowości i finansach Analiza danych biznesowych Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia zakłada, że absolwent: - zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, jak również do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; - posiada umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowania strategii ich informatyzacji; - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrzebę systematycznego zapoznawania z nowymi technologiami, - ma świadomość pełnionej roli zawodowej i społecznej; - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. zna język obcy na poziomie biegłości B2+, w tym posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki. Absolwent: - jest przygotowany do pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach rządowych, organizacjach i instytucjach aktywnych, także w przestrzeni Internetu, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych informatycznych, - jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. - znajdzie pracę zarówno jako analityk danych gospodarczych, jak i informatyk specjalizujący się w zastosowaniach gospodarczych. Przedmioty podstawowe Prognozowanie i symulacje I; Prognozowanie i symulacje II; Przedmioty kierunkowe Analiza wielowymiarowa; Metoda reprezentacyjna; Ekonometria dynamiczna i finansowa; Ekonomia matematyczna; Metody aktuarialne; Analiza statystyczna w badaniach rynku; Sieci komputerowe; Inżynieria oprogramowania; Systemy informacyjne zarządzania; Systemy operacyjne; Zastosowania systemów informatycznych w MSP; Gospodarka elektroniczna II Przedmioty ogólne Język angielski (B2+); Wybrane elementy prawa dla informatyków; Problemy społeczne i zawodowe informatyki; Zarządzanie bezpieczeństwem informacji; Bezpieczeństwo i kontrola systemów informatycznych; Controlling; Statystyka w przedsiębiorstwie Narzędzia Business Intelligence ; Systemy wspomagania decyzji Na studiach II stopnia oferowane jest kształcenie w ramach trzech specjalności o różnym charakterze - zarówno informatycznym, ekonomicznym, jak i ekonometrycznym. Koncepcja kształcenia zakłada, że wybór specjalności na studiach II stopnia następuje w momencie rekrutacji, stąd prowadzenie studiów w określonej specjalności uzależnione jest od stopnia zainteresowania nimi ze strony kandydatów. 3

4 Specjalności 1. Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi - absolwent oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria: - posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia, administrowania sieciami komputerowymi oraz z zakresu administrowania systemów informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa; - posiada wiedzę na temat wpływu tej dziedziny na współczesną gospodarkę; - jest przygotowany do zawodu administratora systemów i sieci komputerowych, administratora i zarządcy baz danych; - jest przygotowany do samodzielnego, ustawicznego dokształcania w miarę postępu technologicznego. Przedmioty specjalnościowe Administrowanie sieciami komputerowymi II; Administrowanie systemami operacyjnymi II (Windows); Administrowanie systemami operacyjnymi II (Linux); Administrowanie systemami baz danych; Zarządzanie bezpieczeństwem informacji / Bezpieczeństwo i kontrola systemów informatycznych; Seminarium dyplomowe 2. Zastosowanie informatyki w księgowości i finansach absolwent oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria: - posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania i zastosowania systemów informatycznych w finansach i rachunkowości przedsiębiorstw; - potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne przy sporządzaniu baz danych i analiz ekonomicznych w przedsiębiorstwie; - jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania finansami w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Przedmioty specjalnościowe Rachunkowość zarządcza; Zarządzanie bezpieczeństwem danych w MSP; Zastosowanie programów komputerowych w księgowości i finansach; Elektroniczna ewidencja obiegu dokumentów w MSP; Controlling, Statystyka w przedsiębiorstwie; Seminarium dyplomowe 3. Analiza danych biznesowych absolwent oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria: - posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk ekonomicznych oraz ekonomiczno-społecznych; - posiada umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych, wykonywania projektów i ekspertyz na potrzeby przedsiębiorstw oraz gospodarki narodowej; - jest przygotowany do pracy zawodowej jako doradca oraz analityk na każdym poziomie struktury gospodarczej, przygotowujący analizy, odbiorcami których są instytucje finansowe, przedsiębiorstwa oraz administracja państwowa i regionalna. Przedmioty specjalnościowe Ekonometryczna analiza gospodarczych szeregów czasowych; Zarządzanie bezpieczeństwem danych w MSP; Modelowanie danych rynkowych II; Pozyskiwanie i analiza danych biznesowych; Narzędzia Business Intelligence; Systemy wspomagania decyzji; Seminarium dyplomowe 4

5 Zasady, warunki i tryb rekrutacji Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria lub pokrewnym. Kandydaci rekrutujący się na kierunek inny niż ukończony na studiach pierwszego stopnia podlegają procedurze wyrównania różnic programowych zgodnie z Uchwałą nr 03/2012 Senatu WSIiE TWP w sprawie procedury rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia. Postępowanie kwalifikacyjne na studia przeprowadza dziekan wydziału. Limity przyjęć w roku akad. 2012/2013 zostały ustalone Uchwałą nr 9/11 Senatu WSIiE TWP z dnia Struktura programu kształcenia Studia II stopnia trwają 4 semestry (2 lata). Pozwalają osiągnąć 120 ECTS. Łączny wymiar godzin zajęć na studiach w formie niestacjonarnej wynosi 645 godz., w tym 255 godz. wykładów (40%), 330 godz. ćwiczeń (51%), 60 godz. seminarium (9%). Absolwent otrzymuje tytuł magistra. Program studiów uwzględnia 4 moduły: 1. moduł I-treści podstawowe (8 ECTS, 60h -30h/w; 30h/ćw.; 2 przedmioty), 2. moduł II-treści kierunkowe (51 ECTS, 320h -155h/w; 165h/ ćw; 12 przedmiotów), 3. moduł III-specjalność (51 ECTS, 225h - 60h/w; 165h/ ćw; 8 przedmiotów), 4. moduł IV-treści zajęcia ogólnouczelniane (10 ECTS, 40h -10h/w; 30h/ ćw; 2 przedmioty) Przedmioty przyporządkowane modułom i przypisane punkty ECTS oraz przedmioty do wyboru (36%) zostały szczegółowo opisane w programie kształcenia dla studiów II stopnia (Zał. Nr 4, studia II stopnia). W procesie dydaktycznym wykorzystywane są materiały dostępne w ramach współpracy: - z CISCO w ramach Akademii Lokalnej, - z Microsoft w ramach programu MSDNAA, IT Academy, - z ECDL - ze Związkiem Banków Polskich, Wydawnictwem Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego w ramach programu "Bankowość * Finanse * Samorząd: Wiedza on-line". Programy zapewniają studentom i nauczycielom akademickim dostęp do elektronicznych wersji różnych źródeł informacji (czasopisma, podręczniki, opracowania itp.). Efekty kształcenia Poziom kształcenia Profil kształcenia studia drugiego stopnia ogólnoakademicki nauki społeczne w powiązaniu z naukami ścisłymi dziedzina nauki ekonomiczne w ramach dyscyplin ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse oraz dziedzina nauki matematyczne w ramach dyscyplin informatyka, matematyka (1) Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 (2) Efekty kształcenia WIEDZA Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach struktur społecznych i gospodarczych, relacjach pomiędzy tymi strukturami oraz procesach zmian w nich zachodzących. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania zjawisk i procesów gospodarczych. Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł prawnych i organizacyjnych, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i gospodarczych. (3) Odniesienie do efektów obszarowych S2A_W01 S2A_W02; S2A_W03; S2A_W08 X2A_W01; X2A_W02 S2A_W07; S2A_W06 5

6 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_K01 K_K02 K_K03 Zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych oraz technik informatycznych stosowanych do rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, wytwarzania i wdrożenia systemów informatycznych wspomagających obiekty gospodarcze. Ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie nauk ekonomicznych i informatyki, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego, zagadnień etycznych i prawnych właściwych dla kierunku Informatyka i Ekonometria. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku Informatyka i ekonometria. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i gospodarcze oraz wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów społecznych i gospodarczych, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Rozumie i analizuje zjawiska społeczne i gospodarcze wraz z pogłębioną teoretyczną oceną tych zjawisk, z zastosowaniem narzędzi informatycznych i metod ilościowych. Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne i gospodarcze z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatyki i metod ilościowych oraz potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki badań. Potrafi planować i wykonywać podstawowe badania z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria oraz w sposób krytyczny oceniać wyniki badań. Potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz uczyć się samodzielnie w zakresie wiedzy i umiejętności właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Potrafi posługiwać się systemami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązywania problemów nauk ekonomicznych i nauk ścisłych właściwych dla informatyki i ekonometrii. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych z języku polskim i języku angielskim w stopniu podstawowym z zakresu nauk społecznych i nauk ścisłych, właściwych dla kierunku informatyki i ekonometrii. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i języku obcym w zakresie nauk społecznych i nauk ścisłych, właściwych dla kierunku informatyki i ekonometrii. Ma pogłębione umiejętności językowe w zakresie nauk społecznych i nauk ścisłych, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz uczyć się samodzielnie w zakresie wiedzy i umiejętności właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz samodzielnego i systematycznego pogłębiania swojej wiedzy, w tym zapoznając się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, właściwymi dla kierunku informatyka i ekonometria. Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role Wykazuje się samodzielnym i racjonalnym myśleniem oraz potrafi działać w sposób przedsiębiorczy jako podstawą przygotowania i podejmowania decyzji w różnych podmiotach gospodarczych. X2A_W04 X2A_W06 S2A_W10 S2A_W11 S2A_U01; S2A_U02; S2A_U02; S2A_U08 S2A_U04; X2A_U02 X2A_U01; X2A_U02 X2A_U03 S2A_U06; S2A_U07 S2A_U06; X2A_U07 S2A_U05 S2A_U09 S2A_U10 S2A_U11 S2A_K01; X2A_K05; S2A_K06 S2A_K02; S2A_K03 S2A_K03; S2A_K07 K_K04 Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy w podmiotach społecznych i gospodarczych. S2A_K04 K_K05 Rozumie potrzebę korzystania z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości społecznej, gospodarczej i biznesowej S2A_K05 Nauki społeczne Efekty obszarowe, które nie zostały uwzględnione w obszarze kształcenia dla kierunku Informatyka i Ekonometria Opis umiejscowienia kierunku w obszarach kształcenia nie zawiera modułów kształcenia, która by pozwoliły osiągnąć w.w efekty obszarowe: Wiedza: S2A_W04; S2A_W05 6

7 Umiejętności: S2A_U03 Nauki ścisłe Opis umiejscowienia kierunku w obszarach kształcenia nie zawiera modułów kształcenia, która by pozwoliły osiągnąć w.w efekty obszarowe Wiedza: X2A_W03; X2A_W05; X2A_W07; X2A_W08; X2A_W09; X2A_W10; Umiejętności: X2A_U04; X2A_U05; X2A_U06; X2A_U08; X2A_U09; X2A_U10; Mają odpowiadające im efekty w obszarze nauk społecznych Wiedza: X2A_W08; X2A_W09; X2A_W10; Umiejętności X2A_U04; X2A_U05; X2A_U08; X2A_U09; X2A_U10 Kompetencje : X2A_K01; X2A_K02; X2A_K03; X2A_K04; X2A_K06; X2A_K07 Efekty z obszaru nauk ścisłych, które zostały uwzględnione w obszarze kształcenia Wiedza: X2A_W01; X2A_W02; X2A_W04; X2A_W06 Umiejętności: X2A_U01; X2A_U02; X2A_U03; X2A_U07 Kompetencje: X2A_K05 7

8 8

9 Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów Wydział Informatyki i Ekonomii Kierunek studiów Informatyka i Ekonometria Poziom kształcenia studia drugiego stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki studiów studia niestacjonarne Liczba semestrów 4 Liczba punktów ECTS: 120 Łączna liczba godzin dydaktycznych 645 I rok; semestr I godz. w. ćw. ECTS Język angielski (B2+) Z Prognozowanie i symulacje I E Analiza wielowymiarowa Z Ekonomia matematyczna Z Sieci komputerowe Z Systemy informacyjne zarządzania E Systemy operacyjne Z Zastosowania systemów informatycznych w MSP Z Razem I rok; semestr II godz. w. ćw. ECTS Język angielski (B2+) Z Prognozowanie i symulacje II E Metoda reprezentacyjna Z Metody aktuarialne Z Inżynieria oprogramowania E Seminarium magisterskie Z Przedmiot specjalnościowy Z Razem

10 II rok; semestr III godz. w. ćw. ECTS Język angielski (B2+) Z Ekonometria dynamiczna i finansowa E Analiza statystyczna w badaniach rynku Z Seminarium magisterskie (do wyboru) Z Wykład fakultatywny (do wyboru) Z Przedmiot specjalnościowy Z Przedmiot specjalnościowy Z Razem II rok; semestr IV godz. w. ćw. ECTS Przedmiot ogólny 1 do wyboru Z Gospodarka elektroniczna II Z Seminarium magisterskie (do wyboru) Z Wykład monograficzny (do wyboru) Z Przedmiot specjalnościowy Z Przedmiot specjalnościowy 5 (do wyboru) Z Razem

11 Z Semestr Przedmioty ogólne do wyboru godz. w. ćw. ECTS IV 1 Wybrane elementy prawa dla informatyków / Problemy społeczne i zawodowe informatyki specjalność: Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi Razem Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. ćw. ECTS II 1 Administrowanie sieciami komputerowymi II Z III 2 Administrowanie systemami operacyjnymi II (Windows) Z III 3 Administrowanie systemami operacyjnymi II (Linux) Z IV 4 Administrowanie systemami baz danych Z IV 5 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji / Bezpieczeństwo i kontrola systemów informatycznych Z Razem specjalność: Zastosowanie informatyki w księgowości i finansach Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. ćw. ECTS II 1 Rachunkowość zarządcza Z 2 Zarządzanie bezpieczeństwem danych w MSP Z Zastosowanie programów komputerowych w księgowości i Z III 3 finansach IV 4 Elektroniczna ewidencja obiegu dokumentów w MSP Z 5 Controlling / Statystyka w przedsiębiorstwie Z Razem specjalność: Analiza danych biznesowych Semestr Przedmiot specjalnościowy godz w. ćw. ECTS II 1 Ekonometryczna analiza gospodarczych szeregów Z czasowych 2 Zarządzanie bezpieczeństwem danych w MSP Z III 3 Modelowanie danych rynkowych II Z IV 4 Pozyskiwanie i analiza danych biznesowych Z 5 Narzędzia Business Intelligence/ Z Systemy wspomagania decyzji Razem ** forma zaliczenia: Z- zaliczenie na ocenę; E- egzamin 1 ECTS= godz. Uczelnia stwarza możliwość udziału w dodatkowych, płatnych zajęciach w ramach kursów dokształcających (CISCO, ECDL) oraz umożliwia bezpłatny dostęp do materiałów i oprogramowania rozszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki (Microsoft IT Academy, MSDNAA). 11

12 Koła naukowe Działalność badawcza kół związana jest zarówno z zainteresowaniami naukowymi opiekunów, jak i studentów. Koło Naukowe Informatyków Celem działalności Koła Naukowego Informatyków jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowań informatyki w gospodarce poprzez włączanie studentów do pracy twórczej i badawczej wynikającej z ich zainteresowań, jak i potrzeb Katedry Informatyki i Ekonometrii działającej na Wydziale Informatyki i Ekonomii. Działalność naukowa będzie przejawiać się w prowadzeniu badań własnych oraz uczestnictwie w konferencjach i seminariach naukowych. Dodatkowo uczestnicy koła utrwalą umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania rzeczywistych problemów gospodarczych oraz sztukę prezentacji i komunikacji biznesowej. Zainteresowania koła sięgają: 1. Zarządzania projektem informatycznym 2. Systemów informatycznych zarządzania 3. Baz danych 4. Baz analitycznych 5. Programowania 6. Przepływu informacji 7. Innych Koło Naukowe Ekonomistów Uczestnictwo w NKE stwarza okazję do współtworzenia ciekawych projektów badawczych, poznania sposobów skutecznego aplikowania na interesujące stanowiska, projektowania ścieżki kariery zawodowej, przygotowania się do rozmów rekrutacyjnych. Dla osób interesujących się rachunkowością koło jest okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem programu finansowo-księgowego oraz praktycznym aspektem analizy finansowej. Członkowie mogą również zaproponować własny temat pracy Koła. Główne osiągnięcia studentów członków kół naukowych: - I miejsce, etap I, Global Management Challenge Poland 2010, - Półfinał, etap II, Global Management Challenge Poland 2010, - Wyróżnienie, XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych 2010, - Wyróżnienie, XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych 2010, - Wyróżnienie, XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania III miejsce, XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania

13 Warunki uzyskania kwalifikacji Warunkiem uzyskania kwalifikacji (dyplomu) jest osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia. Zgodnie z Regulaminem Studiów dyplom ukończenia studiów uzyskuje się po: - zaliczeniu wszystkich przedmiotów z planu studiów, - pozytywnej ocenie z pracy dyplomowej (u promotora i recenzenta), - zdaniu egzaminu dyplomowego (średnia z ocen z 3 pytań). Potwierdzeniem efektów na każdym etapie kształcenia jest odpowiednio: - pozytywna ocena z egzaminu lub zaliczenia przedmiotu, - pozytywna ocena pracy dyplomowej, - pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego. Wszystkie założone w programie kształcenia efekty kierunkowe mogą być uzyskane w wyniku realizacji modułów/przedmiotów. Zaliczenie danego modułu/przedmiotu przez studenta oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia związanych z tym modułem. Narzędziem służącym do wykazania, że wszystkie założone w programie kształcenia efekty kierunkowe mogły być uzyskane w wyniku realizacji modułów/przedmiotów jest matryca efektów kształcenia. Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia do osiągnięcia w ramach modułu/przedmiotu odbywa się w formie zaliczenia lub egzaminu, na zasadach podanych w sylabusie. Stosowane są różne sposoby oceniania (przygotowane w różnej formie) w kontekście mierzalności efektów kształcenia w zakresach: - wiedza: egzaminy ustne (niestandaryzowane, standaryzowane), egzaminy pisemne, - umiejętności: egzaminy, kolokwia praktyczne (niestandaryzowane, standaryzowane), demonstracje w ramach symulacji, realizacja zadań, przedłużona obserwacja, referaty, raporty, prezentacje, - kompetencje społeczne(postawy): obserwacje przez opiekuna, ocena przez kolegów, esej refleksyjny, samoocena. Decyzję dotyczącą wyboru metod podejmuje prowadzący zajęcia. Nad właściwym ich doborem czuwa Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia. Nauczyciel akademicki na pierwszych zajęciach powinien poinformować studentów o oczekiwanym nakładzie pracy (ECTS), efektach, zasadach oceniania, stosowanej formie, literaturze, itp. (dane z sylabusa). Zasady przygotowania prac dyplomowych są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami w obszarze kształcenia. Konstrukcję i zawartość merytoryczną pracy student ustala z promotorem. Przy ustalaniu tematu brane są pod uwagę zainteresowania naukowe studenta. Na egzaminie dyplomowym odpowiada się na 3 pytania, jedno dotyczące pracy dyplomowej, dwa wybiera losowo komisja z przygotowanych (znanych wcześniej studentom) zagadnień. Oceniany w trakcie egzaminu zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych powinien być zgodny z efektami kształcenia dla kierunku. Pozostałe zasady procesu dyplomowania, dotyczące między innymi: składu komisji, zasad oceniania, przedłużania terminu złożenia pracy, zawarte są w Regulaminie studiów. Wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów kończą się egzaminem, zaliczeniem na ocenę lub zaliczeniem bez oceny. Potwierdzeniem uzyskania efektów kształcenia na danym etapie jest ocena ze skali: bardzo dobry (5,0); dobry plus (4,5); dobry (4,0); dostateczny plus (3,5); dostateczny (3,0); niedostateczny (2,0), wpisana do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. 13

Informator ECTS 2012. Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 4 Struktura programu kształcenia... 4 Efekty kształcenia...

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia I stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia I stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia I stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura programu kształcenia... 5

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2015/2016

Informator ECTS 2015/2016 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Wydział Informatyki i Ekonomii Informator ECTS 2015/2016 Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne profil ogólnoakademicki Olsztyn 2015 1 Spis treści Koncepcja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R ECTS 2012

I N F O R M A T O R ECTS 2012 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Wydział Socjologii i Pedagogiki I N F O R M A T O R ECTS 2012 Socjologia Studia pierwszego stopnia forma niestacjonarna 1 SPIS TREŚCI Koncepcja kształcenia..3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 340 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Aleksandra Tomaszewska Koszt

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016)

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma studiów stacjonarne Liczba semestrów 4 Liczba punktów 120 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

2/4. informatyka" studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

2/4. informatyka studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku informatyka" studia I stopnia Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R ECTS 2012

I N F O R M A T O R ECTS 2012 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Wydział Socjologii i Pedagogiki I N F O R M A T O R ECTS 2012 Socjologia Studia drugiego stopnia forma niestacjonarna 1 SPIS TREŚCI Koncepcja kształcenia..3

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2015/2016

Informator ECTS 2015/2016 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Informator ECTS 2015/2016 Ekonomia studia I stopnia studia niestacjonarne Kętrzyn 2015 1 Spis treści I. Koncepcja kształcenia...

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej Semestr I Pracownia fizyczna II stopnia A Współczesne metody doświadczalne fizyki materii

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: Fizyka. 2. Obszar kształcenia: nauki ścisłe. 3. Sylwetka absolwenta. 4. Cel studiów

1. Kierunek studiów: Fizyka. 2. Obszar kształcenia: nauki ścisłe. 3. Sylwetka absolwenta. 4. Cel studiów 1. Kierunek studiów: Fizyka Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia: nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka dostarczają szerokiej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PRAWNO-EKONOMICZNEGO studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 1. Kierunek: Informatyka 2. Obszar kształcenia: X nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta: Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów Bankowość i finanse cyfrowe Studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia na kierunku studiów Bankowość i finanse cyfrowe Studia pierwszego stopnia - profil praktyczny kształcenia na kierunku studiów Bankowość i finanse cyfrowe Studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Objaśnienie oznaczeń symboli: S1P_ oznaczenie efektu kształcenia w obszarze nauk społecznych, profil

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych Załącznik 2a Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i nauk przyrodniczych Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki Obszarowe efekty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, prowadzonych w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach.

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2015/2016

Informator ECTS 2015/2016 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Wydział Socjologii i Pedagogiki Informator 2015/2016 Socjologia studia I stopnia studia niestacjonarne profil ogólnoakademicki Olsztyn 2015 1 Spis treści Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169);

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister inżynier 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego I stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS Ekonomia studia I stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS Ekonomia studia I stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Ekonomia studia I stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura programu kształcenia... 5 Efekty kształcenia...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach.

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Absolwent studiów informatycznych II stopnia otrzymuje tytuł magistra informatyki.

Absolwent studiów informatycznych II stopnia otrzymuje tytuł magistra informatyki. Nazwa kierunku studiów: Informatyka Obszar kształcenia : obszar nauk ścisłych Dziedzina :nauki matematyczne, dyscyplina: informatyka Stopień studiów: II Profil kształcenia: ogólnoakademicki Absolwent ma

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki Cele kształcenia: Uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie wszystkich gałęzi fizyki, umożliwiającej śledzenie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo