Informator ECTS Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne"

Transkrypt

1 Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1

2 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura programu kształcenia... 5 Plan studiów... 9 Koła naukowe Warunki uzyskania kwalifikacji

3 Koncepcja kształcenia Ogólna charakterystyka studiów Wydział Wydział Informatyki i Ekonomii Kierunek studiów Informatyka i Ekonometria Poziom kształcenia studia drugiego stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki Obszary kształcenia nauki społeczne w powiązaniu z naukami ścisłymi studiów studia niestacjonarne Liczba semestrów 4 ECTS 120 ECTS Godziny dydaktyczne 645 Tytuł i dyplom magister Dalsze możliwości kształcenia Studia podyplomowe, studia doktoranckie Specjalności Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi Zastosowanie informatyki w księgowości i finansach Analiza danych biznesowych Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia zakłada, że absolwent: - zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, jak również do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; - posiada umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowania strategii ich informatyzacji; - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrzebę systematycznego zapoznawania z nowymi technologiami, - ma świadomość pełnionej roli zawodowej i społecznej; - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. zna język obcy na poziomie biegłości B2+, w tym posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki. Absolwent: - jest przygotowany do pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach rządowych, organizacjach i instytucjach aktywnych, także w przestrzeni Internetu, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych informatycznych, - jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. - znajdzie pracę zarówno jako analityk danych gospodarczych, jak i informatyk specjalizujący się w zastosowaniach gospodarczych. Przedmioty podstawowe Prognozowanie i symulacje I; Prognozowanie i symulacje II; Przedmioty kierunkowe Analiza wielowymiarowa; Metoda reprezentacyjna; Ekonometria dynamiczna i finansowa; Ekonomia matematyczna; Metody aktuarialne; Analiza statystyczna w badaniach rynku; Sieci komputerowe; Inżynieria oprogramowania; Systemy informacyjne zarządzania; Systemy operacyjne; Zastosowania systemów informatycznych w MSP; Gospodarka elektroniczna II Przedmioty ogólne Język angielski (B2+); Wybrane elementy prawa dla informatyków; Problemy społeczne i zawodowe informatyki; Zarządzanie bezpieczeństwem informacji; Bezpieczeństwo i kontrola systemów informatycznych; Controlling; Statystyka w przedsiębiorstwie Narzędzia Business Intelligence ; Systemy wspomagania decyzji Na studiach II stopnia oferowane jest kształcenie w ramach trzech specjalności o różnym charakterze - zarówno informatycznym, ekonomicznym, jak i ekonometrycznym. Koncepcja kształcenia zakłada, że wybór specjalności na studiach II stopnia następuje w momencie rekrutacji, stąd prowadzenie studiów w określonej specjalności uzależnione jest od stopnia zainteresowania nimi ze strony kandydatów. 3

4 Specjalności 1. Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi - absolwent oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria: - posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia, administrowania sieciami komputerowymi oraz z zakresu administrowania systemów informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa; - posiada wiedzę na temat wpływu tej dziedziny na współczesną gospodarkę; - jest przygotowany do zawodu administratora systemów i sieci komputerowych, administratora i zarządcy baz danych; - jest przygotowany do samodzielnego, ustawicznego dokształcania w miarę postępu technologicznego. Przedmioty specjalnościowe Administrowanie sieciami komputerowymi II; Administrowanie systemami operacyjnymi II (Windows); Administrowanie systemami operacyjnymi II (Linux); Administrowanie systemami baz danych; Zarządzanie bezpieczeństwem informacji / Bezpieczeństwo i kontrola systemów informatycznych; Seminarium dyplomowe 2. Zastosowanie informatyki w księgowości i finansach absolwent oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria: - posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania i zastosowania systemów informatycznych w finansach i rachunkowości przedsiębiorstw; - potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne przy sporządzaniu baz danych i analiz ekonomicznych w przedsiębiorstwie; - jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania finansami w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Przedmioty specjalnościowe Rachunkowość zarządcza; Zarządzanie bezpieczeństwem danych w MSP; Zastosowanie programów komputerowych w księgowości i finansach; Elektroniczna ewidencja obiegu dokumentów w MSP; Controlling, Statystyka w przedsiębiorstwie; Seminarium dyplomowe 3. Analiza danych biznesowych absolwent oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria: - posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk ekonomicznych oraz ekonomiczno-społecznych; - posiada umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych, wykonywania projektów i ekspertyz na potrzeby przedsiębiorstw oraz gospodarki narodowej; - jest przygotowany do pracy zawodowej jako doradca oraz analityk na każdym poziomie struktury gospodarczej, przygotowujący analizy, odbiorcami których są instytucje finansowe, przedsiębiorstwa oraz administracja państwowa i regionalna. Przedmioty specjalnościowe Ekonometryczna analiza gospodarczych szeregów czasowych; Zarządzanie bezpieczeństwem danych w MSP; Modelowanie danych rynkowych II; Pozyskiwanie i analiza danych biznesowych; Narzędzia Business Intelligence; Systemy wspomagania decyzji; Seminarium dyplomowe 4

5 Zasady, warunki i tryb rekrutacji Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria lub pokrewnym. Kandydaci rekrutujący się na kierunek inny niż ukończony na studiach pierwszego stopnia podlegają procedurze wyrównania różnic programowych zgodnie z Uchwałą nr 03/2012 Senatu WSIiE TWP w sprawie procedury rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia. Postępowanie kwalifikacyjne na studia przeprowadza dziekan wydziału. Limity przyjęć w roku akad. 2012/2013 zostały ustalone Uchwałą nr 9/11 Senatu WSIiE TWP z dnia Struktura programu kształcenia Studia II stopnia trwają 4 semestry (2 lata). Pozwalają osiągnąć 120 ECTS. Łączny wymiar godzin zajęć na studiach w formie niestacjonarnej wynosi 645 godz., w tym 255 godz. wykładów (40%), 330 godz. ćwiczeń (51%), 60 godz. seminarium (9%). Absolwent otrzymuje tytuł magistra. Program studiów uwzględnia 4 moduły: 1. moduł I-treści podstawowe (8 ECTS, 60h -30h/w; 30h/ćw.; 2 przedmioty), 2. moduł II-treści kierunkowe (51 ECTS, 320h -155h/w; 165h/ ćw; 12 przedmiotów), 3. moduł III-specjalność (51 ECTS, 225h - 60h/w; 165h/ ćw; 8 przedmiotów), 4. moduł IV-treści zajęcia ogólnouczelniane (10 ECTS, 40h -10h/w; 30h/ ćw; 2 przedmioty) Przedmioty przyporządkowane modułom i przypisane punkty ECTS oraz przedmioty do wyboru (36%) zostały szczegółowo opisane w programie kształcenia dla studiów II stopnia (Zał. Nr 4, studia II stopnia). W procesie dydaktycznym wykorzystywane są materiały dostępne w ramach współpracy: - z CISCO w ramach Akademii Lokalnej, - z Microsoft w ramach programu MSDNAA, IT Academy, - z ECDL - ze Związkiem Banków Polskich, Wydawnictwem Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego w ramach programu "Bankowość * Finanse * Samorząd: Wiedza on-line". Programy zapewniają studentom i nauczycielom akademickim dostęp do elektronicznych wersji różnych źródeł informacji (czasopisma, podręczniki, opracowania itp.). Efekty kształcenia Poziom kształcenia Profil kształcenia studia drugiego stopnia ogólnoakademicki nauki społeczne w powiązaniu z naukami ścisłymi dziedzina nauki ekonomiczne w ramach dyscyplin ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse oraz dziedzina nauki matematyczne w ramach dyscyplin informatyka, matematyka (1) Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 (2) Efekty kształcenia WIEDZA Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach struktur społecznych i gospodarczych, relacjach pomiędzy tymi strukturami oraz procesach zmian w nich zachodzących. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania zjawisk i procesów gospodarczych. Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł prawnych i organizacyjnych, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i gospodarczych. (3) Odniesienie do efektów obszarowych S2A_W01 S2A_W02; S2A_W03; S2A_W08 X2A_W01; X2A_W02 S2A_W07; S2A_W06 5

6 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_K01 K_K02 K_K03 Zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych oraz technik informatycznych stosowanych do rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, wytwarzania i wdrożenia systemów informatycznych wspomagających obiekty gospodarcze. Ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie nauk ekonomicznych i informatyki, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego, zagadnień etycznych i prawnych właściwych dla kierunku Informatyka i Ekonometria. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku Informatyka i ekonometria. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i gospodarcze oraz wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów społecznych i gospodarczych, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Rozumie i analizuje zjawiska społeczne i gospodarcze wraz z pogłębioną teoretyczną oceną tych zjawisk, z zastosowaniem narzędzi informatycznych i metod ilościowych. Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne i gospodarcze z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatyki i metod ilościowych oraz potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki badań. Potrafi planować i wykonywać podstawowe badania z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria oraz w sposób krytyczny oceniać wyniki badań. Potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz uczyć się samodzielnie w zakresie wiedzy i umiejętności właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. Potrafi posługiwać się systemami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązywania problemów nauk ekonomicznych i nauk ścisłych właściwych dla informatyki i ekonometrii. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych z języku polskim i języku angielskim w stopniu podstawowym z zakresu nauk społecznych i nauk ścisłych, właściwych dla kierunku informatyki i ekonometrii. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i języku obcym w zakresie nauk społecznych i nauk ścisłych, właściwych dla kierunku informatyki i ekonometrii. Ma pogłębione umiejętności językowe w zakresie nauk społecznych i nauk ścisłych, właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz uczyć się samodzielnie w zakresie wiedzy i umiejętności właściwych dla kierunku informatyka i ekonometria. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz samodzielnego i systematycznego pogłębiania swojej wiedzy, w tym zapoznając się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, właściwymi dla kierunku informatyka i ekonometria. Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role Wykazuje się samodzielnym i racjonalnym myśleniem oraz potrafi działać w sposób przedsiębiorczy jako podstawą przygotowania i podejmowania decyzji w różnych podmiotach gospodarczych. X2A_W04 X2A_W06 S2A_W10 S2A_W11 S2A_U01; S2A_U02; S2A_U02; S2A_U08 S2A_U04; X2A_U02 X2A_U01; X2A_U02 X2A_U03 S2A_U06; S2A_U07 S2A_U06; X2A_U07 S2A_U05 S2A_U09 S2A_U10 S2A_U11 S2A_K01; X2A_K05; S2A_K06 S2A_K02; S2A_K03 S2A_K03; S2A_K07 K_K04 Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy w podmiotach społecznych i gospodarczych. S2A_K04 K_K05 Rozumie potrzebę korzystania z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości społecznej, gospodarczej i biznesowej S2A_K05 Nauki społeczne Efekty obszarowe, które nie zostały uwzględnione w obszarze kształcenia dla kierunku Informatyka i Ekonometria Opis umiejscowienia kierunku w obszarach kształcenia nie zawiera modułów kształcenia, która by pozwoliły osiągnąć w.w efekty obszarowe: Wiedza: S2A_W04; S2A_W05 6

7 Umiejętności: S2A_U03 Nauki ścisłe Opis umiejscowienia kierunku w obszarach kształcenia nie zawiera modułów kształcenia, która by pozwoliły osiągnąć w.w efekty obszarowe Wiedza: X2A_W03; X2A_W05; X2A_W07; X2A_W08; X2A_W09; X2A_W10; Umiejętności: X2A_U04; X2A_U05; X2A_U06; X2A_U08; X2A_U09; X2A_U10; Mają odpowiadające im efekty w obszarze nauk społecznych Wiedza: X2A_W08; X2A_W09; X2A_W10; Umiejętności X2A_U04; X2A_U05; X2A_U08; X2A_U09; X2A_U10 Kompetencje : X2A_K01; X2A_K02; X2A_K03; X2A_K04; X2A_K06; X2A_K07 Efekty z obszaru nauk ścisłych, które zostały uwzględnione w obszarze kształcenia Wiedza: X2A_W01; X2A_W02; X2A_W04; X2A_W06 Umiejętności: X2A_U01; X2A_U02; X2A_U03; X2A_U07 Kompetencje: X2A_K05 7

8 8

9 Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów Wydział Informatyki i Ekonomii Kierunek studiów Informatyka i Ekonometria Poziom kształcenia studia drugiego stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki studiów studia niestacjonarne Liczba semestrów 4 Liczba punktów ECTS: 120 Łączna liczba godzin dydaktycznych 645 I rok; semestr I godz. w. ćw. ECTS Język angielski (B2+) Z Prognozowanie i symulacje I E Analiza wielowymiarowa Z Ekonomia matematyczna Z Sieci komputerowe Z Systemy informacyjne zarządzania E Systemy operacyjne Z Zastosowania systemów informatycznych w MSP Z Razem I rok; semestr II godz. w. ćw. ECTS Język angielski (B2+) Z Prognozowanie i symulacje II E Metoda reprezentacyjna Z Metody aktuarialne Z Inżynieria oprogramowania E Seminarium magisterskie Z Przedmiot specjalnościowy Z Razem

10 II rok; semestr III godz. w. ćw. ECTS Język angielski (B2+) Z Ekonometria dynamiczna i finansowa E Analiza statystyczna w badaniach rynku Z Seminarium magisterskie (do wyboru) Z Wykład fakultatywny (do wyboru) Z Przedmiot specjalnościowy Z Przedmiot specjalnościowy Z Razem II rok; semestr IV godz. w. ćw. ECTS Przedmiot ogólny 1 do wyboru Z Gospodarka elektroniczna II Z Seminarium magisterskie (do wyboru) Z Wykład monograficzny (do wyboru) Z Przedmiot specjalnościowy Z Przedmiot specjalnościowy 5 (do wyboru) Z Razem

11 Z Semestr Przedmioty ogólne do wyboru godz. w. ćw. ECTS IV 1 Wybrane elementy prawa dla informatyków / Problemy społeczne i zawodowe informatyki specjalność: Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi Razem Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. ćw. ECTS II 1 Administrowanie sieciami komputerowymi II Z III 2 Administrowanie systemami operacyjnymi II (Windows) Z III 3 Administrowanie systemami operacyjnymi II (Linux) Z IV 4 Administrowanie systemami baz danych Z IV 5 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji / Bezpieczeństwo i kontrola systemów informatycznych Z Razem specjalność: Zastosowanie informatyki w księgowości i finansach Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. ćw. ECTS II 1 Rachunkowość zarządcza Z 2 Zarządzanie bezpieczeństwem danych w MSP Z Zastosowanie programów komputerowych w księgowości i Z III 3 finansach IV 4 Elektroniczna ewidencja obiegu dokumentów w MSP Z 5 Controlling / Statystyka w przedsiębiorstwie Z Razem specjalność: Analiza danych biznesowych Semestr Przedmiot specjalnościowy godz w. ćw. ECTS II 1 Ekonometryczna analiza gospodarczych szeregów Z czasowych 2 Zarządzanie bezpieczeństwem danych w MSP Z III 3 Modelowanie danych rynkowych II Z IV 4 Pozyskiwanie i analiza danych biznesowych Z 5 Narzędzia Business Intelligence/ Z Systemy wspomagania decyzji Razem ** forma zaliczenia: Z- zaliczenie na ocenę; E- egzamin 1 ECTS= godz. Uczelnia stwarza możliwość udziału w dodatkowych, płatnych zajęciach w ramach kursów dokształcających (CISCO, ECDL) oraz umożliwia bezpłatny dostęp do materiałów i oprogramowania rozszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki (Microsoft IT Academy, MSDNAA). 11

12 Koła naukowe Działalność badawcza kół związana jest zarówno z zainteresowaniami naukowymi opiekunów, jak i studentów. Koło Naukowe Informatyków Celem działalności Koła Naukowego Informatyków jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowań informatyki w gospodarce poprzez włączanie studentów do pracy twórczej i badawczej wynikającej z ich zainteresowań, jak i potrzeb Katedry Informatyki i Ekonometrii działającej na Wydziale Informatyki i Ekonomii. Działalność naukowa będzie przejawiać się w prowadzeniu badań własnych oraz uczestnictwie w konferencjach i seminariach naukowych. Dodatkowo uczestnicy koła utrwalą umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania rzeczywistych problemów gospodarczych oraz sztukę prezentacji i komunikacji biznesowej. Zainteresowania koła sięgają: 1. Zarządzania projektem informatycznym 2. Systemów informatycznych zarządzania 3. Baz danych 4. Baz analitycznych 5. Programowania 6. Przepływu informacji 7. Innych Koło Naukowe Ekonomistów Uczestnictwo w NKE stwarza okazję do współtworzenia ciekawych projektów badawczych, poznania sposobów skutecznego aplikowania na interesujące stanowiska, projektowania ścieżki kariery zawodowej, przygotowania się do rozmów rekrutacyjnych. Dla osób interesujących się rachunkowością koło jest okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem programu finansowo-księgowego oraz praktycznym aspektem analizy finansowej. Członkowie mogą również zaproponować własny temat pracy Koła. Główne osiągnięcia studentów członków kół naukowych: - I miejsce, etap I, Global Management Challenge Poland 2010, - Półfinał, etap II, Global Management Challenge Poland 2010, - Wyróżnienie, XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych 2010, - Wyróżnienie, XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych 2010, - Wyróżnienie, XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania III miejsce, XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania

13 Warunki uzyskania kwalifikacji Warunkiem uzyskania kwalifikacji (dyplomu) jest osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia. Zgodnie z Regulaminem Studiów dyplom ukończenia studiów uzyskuje się po: - zaliczeniu wszystkich przedmiotów z planu studiów, - pozytywnej ocenie z pracy dyplomowej (u promotora i recenzenta), - zdaniu egzaminu dyplomowego (średnia z ocen z 3 pytań). Potwierdzeniem efektów na każdym etapie kształcenia jest odpowiednio: - pozytywna ocena z egzaminu lub zaliczenia przedmiotu, - pozytywna ocena pracy dyplomowej, - pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego. Wszystkie założone w programie kształcenia efekty kierunkowe mogą być uzyskane w wyniku realizacji modułów/przedmiotów. Zaliczenie danego modułu/przedmiotu przez studenta oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia związanych z tym modułem. Narzędziem służącym do wykazania, że wszystkie założone w programie kształcenia efekty kierunkowe mogły być uzyskane w wyniku realizacji modułów/przedmiotów jest matryca efektów kształcenia. Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia do osiągnięcia w ramach modułu/przedmiotu odbywa się w formie zaliczenia lub egzaminu, na zasadach podanych w sylabusie. Stosowane są różne sposoby oceniania (przygotowane w różnej formie) w kontekście mierzalności efektów kształcenia w zakresach: - wiedza: egzaminy ustne (niestandaryzowane, standaryzowane), egzaminy pisemne, - umiejętności: egzaminy, kolokwia praktyczne (niestandaryzowane, standaryzowane), demonstracje w ramach symulacji, realizacja zadań, przedłużona obserwacja, referaty, raporty, prezentacje, - kompetencje społeczne(postawy): obserwacje przez opiekuna, ocena przez kolegów, esej refleksyjny, samoocena. Decyzję dotyczącą wyboru metod podejmuje prowadzący zajęcia. Nad właściwym ich doborem czuwa Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia. Nauczyciel akademicki na pierwszych zajęciach powinien poinformować studentów o oczekiwanym nakładzie pracy (ECTS), efektach, zasadach oceniania, stosowanej formie, literaturze, itp. (dane z sylabusa). Zasady przygotowania prac dyplomowych są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami w obszarze kształcenia. Konstrukcję i zawartość merytoryczną pracy student ustala z promotorem. Przy ustalaniu tematu brane są pod uwagę zainteresowania naukowe studenta. Na egzaminie dyplomowym odpowiada się na 3 pytania, jedno dotyczące pracy dyplomowej, dwa wybiera losowo komisja z przygotowanych (znanych wcześniej studentom) zagadnień. Oceniany w trakcie egzaminu zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych powinien być zgodny z efektami kształcenia dla kierunku. Pozostałe zasady procesu dyplomowania, dotyczące między innymi: składu komisji, zasad oceniania, przedłużania terminu złożenia pracy, zawarte są w Regulaminie studiów. Wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów kończą się egzaminem, zaliczeniem na ocenę lub zaliczeniem bez oceny. Potwierdzeniem uzyskania efektów kształcenia na danym etapie jest ocena ze skali: bardzo dobry (5,0); dobry plus (4,5); dobry (4,0); dostateczny plus (3,5); dostateczny (3,0); niedostateczny (2,0), wpisana do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. 13

Informator ECTS 2012. Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 4 Struktura programu kształcenia... 4 Efekty kształcenia...

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia I stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia I stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia I stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura programu kształcenia... 5

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2015/2016

Informator ECTS 2015/2016 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Wydział Informatyki i Ekonomii Informator ECTS 2015/2016 Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne profil ogólnoakademicki Olsztyn 2015 1 Spis treści Koncepcja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R ECTS 2012

I N F O R M A T O R ECTS 2012 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Wydział Socjologii i Pedagogiki I N F O R M A T O R ECTS 2012 Socjologia Studia pierwszego stopnia forma niestacjonarna 1 SPIS TREŚCI Koncepcja kształcenia..3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

2/4. informatyka" studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

2/4. informatyka studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku informatyka" studia I stopnia Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R ECTS 2012

I N F O R M A T O R ECTS 2012 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Wydział Socjologii i Pedagogiki I N F O R M A T O R ECTS 2012 Socjologia Studia drugiego stopnia forma niestacjonarna 1 SPIS TREŚCI Koncepcja kształcenia..3

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2015/2016

Informator ECTS 2015/2016 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Informator ECTS 2015/2016 Ekonomia studia I stopnia studia niestacjonarne Kętrzyn 2015 1 Spis treści I. Koncepcja kształcenia...

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PRAWNO-EKONOMICZNEGO studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 1. Kierunek: Informatyka 2. Obszar kształcenia: X nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta: Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister inżynier 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych Załącznik 2a Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i nauk przyrodniczych Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki Obszarowe efekty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki Cele kształcenia: Uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie wszystkich gałęzi fizyki, umożliwiającej śledzenie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach.

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektów kształcenia

Weryfikacja efektów kształcenia Weryfikacja efektów kształcenia AG_NS_II Kod KEK KEK Weryfikacja Moduł Prawo K2_K01 ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; doskonale rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA Efekty kształcenia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA - studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Symbol kierunkowe A) WIEDZY 06BF-1P_W01 Ma podstawową wiedzę o naukach ekonomicznych, w tym nauk o finansach

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW APLIKACJE INTERNETU RZECZY. magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW APLIKACJE INTERNETU RZECZY. magister Załącznik nr 1 do uchwały nr 88 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW APLIKACJE INTERNETU RZECZY poziom kształcenia profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: I. studia drugiego stopnia -semestralne II. III. studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektów kształcenia

Weryfikacja efektów kształcenia Weryfikacja efektów kształcenia AG_NS_I Kod KEK KEK Weryfikacja Moduł K1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Program kształcenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Program kształcenia Załącznik nr 2 do Uchwały II/69 Rady Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych z dnia 21.05.2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo