WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia lipca 2014 r. BZK-II EMA Pan xxx Prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Jednostka kontrolowana: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, ul. gen. Sowińskiego nr 68, Szczecin. II. Rodzaj kontroli: kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym, pod względem rzetelności, gospodarności i legalności. III. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie: 1) Ewelina Madoń inspektor, kierownik Zespołu, na podstawie upoważnienia nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 2) Andrzej Ulass starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 15/2014 z dnia 7 marca 2014 r., z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3) Stanisław Makocki inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 13/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 4) Luiza Chylińska starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 14/2013 dnia 25 lutego 2014 r., z Wydziału Finansów i Budżetu w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. IV. Data przeprowadzenia kontroli: od 10 do 12 marca 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin tel , , fax ,

2 V. Zakres kontroli: realizacja zadania publicznego, z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, dotyczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa na kąpieliskach rozmieszczonych nad wodami morskimi i śródlądowymi województwa zachodniopomorskiego, prowadzonego na podstawie oferty organizacji pozarządowej pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego 2013, w tym: 1) wykonanie zadania pod względem merytorycznym i jego zgodność z przedstawioną przez Prezesa Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ofertą organizacji pozarządowej, 2) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej (w formie wspierania wykonania zadania) przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizację zadania. 3) finansowe rozliczenie dotacji celowej (w formie wspierania wykonania zadania) przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego. VI. Kontrolą objęto okres od 30 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan xxx Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Pan xxx Członek Prezydium Zarządu Dyrektor Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, koordynator odpowiedzialny za realizację projektu oraz Pani xxx - księgowa. Ustaleń dokonano w oparciu o informacje przekazane przez koordynatora projektu oraz analizę udostępnionych dokumentów dotyczących realizacji projektu. VII. Ocena skontrolowanej działalności: W ramach realizacji zadania dokonano zatrudnienia koordynatora projektu. Ogłoszenie o pracę zostało umieszczone na stronie internetowej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej WOPR WZ) w w dniu 19 kwietnia 2013 r., natomiast podania można było składać do 30 kwietnia 2013 r. Aby objąć stanowisko, należało spełnić następujące wymagania: wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, doświadczenie w zarządzaniu projektami min. 2 lata, doświadczenie w zarządzaniu zespołem min. 2 lata, znajomość elementów systemu ratownictwa wodnego w województwie, komunikatywność i dyspozycyjność, znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B, posiadanie kwalifikacji ratowniczych ratownik wodny oraz instruktor WOPR, znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym. 2

3 Zgodnie z oświadczeniem z dnia 11 marca 2014 r., na ogłoszenie odpowiedziała tylko jedna osoba, Pan xxx, przesyłając swoją aplikację. Po analizie dostarczonych dokumentów, przedstawiono jej obowiązki pracy i wartość wynagrodzenia za wykonywaną pracę związana z obsługą projektu w wysokości 25 zł brutto za godzinę. Wysokość wynagrodzenia została wyliczona na podstawie analizy stawek za działania związane z koordynacją projektów występujące na rynku. Przyjęto, że zakres prac związanych z projektem będzie obejmował około 960 godzin, przyjęto ryczałtowe rozliczenie miesięczne przepracowanych godzin w wysokości 120 godzin. W dniu 30 kwietnia 2013 r. WOPR WZ reprezentowany przez Prezesa xxx, zawarł z Panem xxx umowę na koordynację projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego. Do zadań koordynatora należało w szczególności: przeprowadzenie postępowania naboru i wyboru ratowników, wolontariuszy i pracowników do realizacji zadań w projekcie, Zarządzanie zespołami ratowników wodnych, wolontariuszy i pracowników wykazanych w projekcie, Planowanie, opracowanie, nadzór nad prawidłowością realizacji i ocena efektów prac zlecanych ratownikom wodnym, wolontariuszom i pracownikom w ramach projektu, Nadzór nad prawidłową pracą Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie (zwanego dalej CKRW), Współpraca ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, Organizacja szkoleń (zawartych w ofercie) dla ratowników wodnych, w tym nadzór nad prawidłowością realizacji programów, obiegu dokumentacji, warunków szkoleniowych, ich rozliczania, Nadzór nad prawidłowością i przeprowadzenie postępowania zakupu sprzętu i usług z wykorzystaniem środków publicznych w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, Inne prace zlecone przez kierownictwo WOPR WZ. W ramach utrzymania gotowości operacyjnej na terenie województwa zachodniopomorskiego, WOPR WZ zapewnił utrzymanie gotowości operacyjnej 3 zespołów grup interwencyjnych (region zachód, region północ, region wschód). Grupy działały od maja do listopada 2013 r. W ramach 3 zespołów grup interwencyjnych, zgodnie z oświadczeniem z dnia r. [ ] funkcjonowało 16 grup interwencyjnych (patrz załącznik obszarowość i gotowość operacyjna zachodniopomorskiej Grupy Operacyjnej WOPR). Zadanie to, jak wskazano w ofercie zaakceptowanej przez Zleceniodawcę, było zlecane jednostkom organizacyjnym Oddziałom terenowym WOPR WZ. Oddziały te zgodnie z umowami porozumienia miały realizować utrzymanie gotowości operacyjnej, a więc zdolności do realizacji czynności ratowniczych w okresie zadania na terenie województwa zachodniopomorskiego. Swoje zadania wykonywały z należytą starannością w oparciu o posiadany sprzęt i zasoby ratowników wodnych dyżurujących w bazach WOPR w okresie podwyższonej gotowości operacyjnej w okresie sezonu kąpielowego, jak i poza nim, dyżurując pod telefonem. Potwierdzeniem realizacji gotowości operacyjnej była również wysoka liczba interwencji (435 zdarzeń ratowniczych), zaraportowanych w systemie raportowania przez GI w rzeczonym okresie. Wskazana w porozumieniach zryczałtowana kwota obejmowała tylko częściowe pokrycie realnych kosztów gotowości operacyjnej poza sezonem. W sezonie 3

4 kąpielowym w związku ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wypadku niezbędne było zwiększenie sił i środków ratowniczych. Do ich utrzymania włączono również środki zarządzających obszarami wodnymi na terenie województwa oraz własne ze względu na niewystarczające środki zaplanowane w budżecie państwa. Wszystkie wydatki realizowane w ramach dotacji zostały poniesione zgodnie z zasadą celowości, legalności i gospodarności. Wydatki te były również dokumentowane w taki sposób, że organ przekazujący dotację mógł powiązać każdy wydatek z realizowanym celem. Wydatki i przepływy finansowe zostały opisane w sposób zapewniający ich przejrzystość i umożliwiający kontrolę. Dodatkowo WOPR WZ, na potrzeby utrzymania gotowości operacyjnej na terenie województwa, zapewnił wkład osobowy w postaci pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy na rzecz utrzymania ww. gotowości. Według oświadczenia przedstawionego przez WOPR WZ z dnia 11 marca 2014 r. nabór wolontariuszy do prac związanych z projektem był realizowany przez osoby odpowiedzialne w Grupach Interwencyjnych (GI) WOPR, najczęściej przez Kierownika lub Prezesa Oddziału, któremu dana GI podlega. Liczba osób. czas trwania współpracy, zakres obowiązków, sposób nadzoru, potwierdzenia realizacji, obieg dokumentacji i dobór osób wykonujących zadania w ramach projektu był każdorazowo ustalany z koordynatorem w formie korespondencji lub rozmów telefonicznych. Zawarto 34 porozumienia z 30 wolontariuszami, o współpracy w zakresie społecznych straży ratowniczych. Wolontariusze pracowali na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, pełniąc m.in. następujące zadania: Zabezpieczenie imprez lokalnych na obszarach wodnych, Patrole na łodzi ratowniczej, Dyżury GI, Monitoring środowiska wodnego, Prace bosmańskie, Profilaktyka i pogadanki dla turystów. Dokładna lista wolontariuszy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanych przez nich czynności znajduje się w Wykazie zadań, do których angażowano wolontariuszy w 2013, który został dołączony do akt kontroli. Charakter świadczeń był nieodpłatny, wartość pracy wolontariuszy wyceniono na łączną kwotę ,00 zł (słownie czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych, 00/100). Zgodnie z oświadczeniem WOPR WZ z dnia 12 marca 2014 r. stawka za godzinę pracy społecznej wolontariuszy biorących udział w projekcie została wyliczona na podstawie średniej stawki za godzinę pracy ratowników wodnych pracujących na pływalni, wynoszącej około 14,50 zł brutto. Dla potrzeb projektu przyjęto udział w zadaniach ratowników wodnych, często nie posiadających doświadczenia, z tego powodu obniżono średnią stawkę za godzinę pracy wolontariuszy do 10,50 złotych. WOPR WZ nie dochował obowiązku zawartego w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz z późn. zm.) Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podpisano 12 porozumień o współpracy, na czas krótszy niż 30 4

5 dni. WOPR WZ nie zapewnił dla 12 wolontariuszy ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto w okresie od 15 czerwca do 15 września 2013 r. zapewniona została gotowość operacyjna CKRW w Szczecinie. W dniu 10 czerwca 2013 r. na stronie internetowej WOPR WZ umieszczono ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika dyspozytorów w CKRW w Szczecinie. Podanie o pracę można było składać w terminie do 13 czerwca 2013 r., ubiegający się o stanowisko musieli spełnić następujące wymagania: Wykształcenie wyższe, Komunikatywność i dyspozycyjność, Znajomość pakietu MS Office, Znajomość struktur WOPR w województwie zachodniopomorskim, Posiadanie aktualnych kwalifikacji ratowniczych (ratownik wodny, kurs KPP, sternik motorowodny, operator łączność SRC), Posiadanie potwierdzonego doświadczenia: praca w charakterze ratownika na kąpieliskach morskich lub śródlądowych, pracy w zespole oraz umiejętności kierowania zespołem, znajomości angielskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Na ww. stanowisko wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez xxx. Czas pracy kierownika CKRW (wynikający z grafiku pracy) wyniósł łącznie 540 godzin, stawka za godzinę wyniosła 14,44 zł brutto. Umowa na stanowisko kierownika dyspozytorów CKR w Szczecinie została zawarta w dniu 15 czerwca 2013 r. pomiędzy WOPR WZ, a Ośrodkiem Szkoleniowym Rescue Planet xxx. W dniu 10 czerwca 2013 r. WOPR WZ ogłosiło nabór na dyspozytorów CKRW, podania można było składać do 13 czerwca 2013 r. Kandydaci na dyspozytorów musieli spełnić następujące kryteria: Wykształcenie średnie, Komunikatywność i dyspozycyjność, Znajomość pakietu MS Office, Znajomość struktur WOPR w województwie zachodniopomorskim, Posiadanie aktualnych kwalifikacji ratowniczych co najmniej: ratownik wodny, KPP, sternik motorowodny, operator łączności SRC, Posiadanie potwierdzonego doświadczenia: praca w charakterze ratownika na kąpieliskach morskich lub śródlądowych, umiejętność pracy w stresie, Znajomość języka obcego: niemiecki/angielski w stopniu komunikatywnym. Podpisano cztery umowy zlecenia na realizację ww. zadania, z następującymi osobami: xxx umowa nr 03/UW/2013, xxx umowa nr 05/UW/2013, xxx umowa nr 04/UW/2013, xxx umowa nr 02/UW/2013. Kolejnym działaniem podjętym na potrzeby realizacji zadania było przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych WOPR. Szkolenia prowadziło Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ponieważ posiada ono akceptację Komisji Edukacji WOPR do 5

6 prowadzenia tego typu szkoleń, jak również ze względu na fakt, iż jego siedziba znajduje się najbliżej województwa zachodniopomorskiego. Ogłoszenia o szkoleniach umieszczono na stronie internetowej WOPR WZ w dniu 15 maja 2013 r. Szkolenia odbywały się w dniach r. w Świnoujściu. Przyjęto 20 osób, a o uczestnictwie w szkoleniach decydowała kolejność wpłat (koszt wynosił 280 zł, słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych, 00/100). Przeprowadzono następujące szkolenia: a) Szkolenie specjalistyczne operator skutera ratowniczego, tematyka: ogólna charakterystyka skutera ratowniczego, zasady eksploatacji skutera wodnego z platformą ratowniczą i zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora śródlądowego/morskiego skutera ratowniczego, przygotowanie załogi i skutera do pracy, czynności obsługowe przed i po pracy skutera, ćwiczenia praktyczne na wodzie (pozycje na platformie ratowniczej, pomoc w ratowaniu osoby aktywnej, podstawy manewrowania skuterem wodnym); b) Szkolenie specjalistyczne stażysta skutera ratowniczego: historia skuterów i ratownictwa na skuterze, budowa skutera ratowniczego, zasady manewrowania jednostką, przygotowanie skutera ratowniczego do pracy oraz jego obsługa eksploatacyjna, Wyposażenie załogi i skutera ratowniczego, organizacja pracy, komunikacja i bezpieczeństwo w zespole ratowniczym, przygotowanie załogi i skutera ratowniczego do pracy, wodowanie skutera ratowniczego na akwenach wodnych, równowaga i balans na skuterze ratowniczym, manewrowanie skuterem ratowniczym na akwenach wodnych, symulowane akcje ratownicze przy użyciu skutera ratowniczego z/bez użyciem platformy na akwenach wodnych. Kierownikiem szkolenia w dniu r. był xxx, natomiast r. xxx. Szkolenie było prowadzone również przez instruktorów: xxx oraz xxx. Ze wszystkimi instruktorami podpisano umowy zlecenia. Szkolenie kończyło się egzaminem, który z wynikiem pozytywnym ukończyło 17 osób natomiast 3 osoby nie zaliczyły egzaminu. Materiały dydaktyczne w postaci Kompendium ratownictwo wodne z użyciem skutera ratowniczego, zostały zapewnione przez słupski WOPR. Łącznie odbyły się 24 godziny zajęć, z czego 6 godzin wykładów i 16 zajęć praktycznych. Zgodnie z oświadczeniem przedstawionym podczas kontroli [ ]wybór miejsca zakwaterowania, świadczenie usług wyżywienia dla uczestników szkolenia stażysty i operatora skutera ratowniczego w Świnoujściu w dniach r. był przeprowadzony rozpoznaniem ofert za pomocą Internetu i rozmów telefonicznych. W ocenie oferty dotyczącej zakwaterowania brano pod uwagę: cenę, posiadanie parkingu strzeżonego (postój sprzętu motorowodnego, przyczep i samochodów służbowych), salę szkoleniową, suszarnię. W związku z brakiem wolnych miejsc w DW Bryza xxx. Po przeprowadzeniu rozpoznania ofert na rynku usług cateringowych wybrano najniższą ofertę firmy Bar Kopytko SC. W trakcie trwania szkoleń zakupiono 874,9 l paliwa na łączną kwotę 4 713,63 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzynaście złotych, 63/100), wystawiono łącznie 12 faktur. 6

7 W okresie trwania zadania, zgodnie z umową nr BZK/7/2013, zakupiono 3 491,71 litrów benzyny, 38,34 litrów gazu, 2 304,30 litrów oleju, na łączną kwotę ,90. Wystawiono łącznie 189 faktur, zgodnie z wykazem przedstawionym przez WOPR WZ załączonym do akt kontroli. Celem potwierdzenia prawidłowości zakupu paliwa dokonano sprawdzenia stanu ewidencyjnego pojazdów będących na wyposażeniu WOPR WZ. Stan jest zgodny z przedstawionymi dokumentami dowodami rejestracyjnymi pojazdów. Zgodnie z oświadczeniem WOPR WZ z dnia r. [ ]WOPR WZ w 2013 r. nie ewidencjonował zużycia paliwa do wykonywania ratownictwa wodnego przez zespoły Grup Interwencyjnych za pomocą kart pojazdu, przebiegów pracy silnika. Rozliczanie zużytego paliwa przeprowadzane było w biurze WOPR WZ, gdzie następował zwrot środków finansowych po zaakceptowaniu celowości poniesienia wydatku. Celowość poniesienia wydatku była weryfikowana przez pracowników biurowych oraz koordynatora projektu, po przedstawieniu i uzasadnieniu efektów działań przez danego ratownika. Do realizacji zadań projektu Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2013 wykorzystany był wyłącznie sprzęt ratowniczy w postaci łodzi, skuterów i pojazdów będących na wyposażeniu WOPR WZ znajdujący się w wykazie sprzętu Grup Interwencyjnych WOPR WZ. W roku 2014 na mocy uchwały Zarządu Wojewódzkiego WOPR WZ nr 13/2/X/13 z dnia r. w sprawie wykorzystania sprzętu WOPR Województwa Zachodniopomorskiego określono zasady wykorzystywania sprzętu WOPR WZ, użytkowania samochodów, wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych, rozliczania i ewidencjonowania przebytych kilometrów w postaci książki ewidencyjnej pojazdów. W ramach zakupów sprzętu szkoleniowego do prowadzenia szkoleń dla ratowników, z dotacji przekazanej w 2013 r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, dokonano zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z oświadczeniem WOPR WZ z dnia r. [ ]wybór komputera do projektu poprzedzony był rozeznaniem rynku dostępnego sprzętu (zasoby Internetu). Przy wyborze odpowiedniego sprzętu kierowano się następującymi założeniami: weryfikacja potrzeb i parametrów komputera: Intel Core TM min. I3/4GB DDR3 (komfort pracy), twardy dysk min. 256 GB SSD (szybki i pojemny dysk do pracy, dokumenty i zdjęcia), wielkość do 14 cali monitor HD (1366 x 768) z podświetleniem LED (energooszczędny i powłoką przeciwodblaskową (praca w terenie), czytnik kart pamięci (kopiowanie zdjęć z audytów WOW), karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet /karta Dell Wireless (możliwość swobodnego łączenia z Internetem), podświetlana klawiatura (praca w terenie i w słabym oświetleniu), 6-ogniwowy akumulator o zwiększonej pojemności z funkcją ExpressCharge TM (praca w terenie, ładowanie pełnej baterii w ciągu 1 godz.), oprogramowanie Windows 7 Profesional PL (nieznajomość nowego systemu Win 8), zabezpieczenie przed kradzieżą (czytnik linii papilarnych), 3 lata Next Business. - przeprowadzenie rozmów ze sprzedawcami w sklepach, w których składano zapytanie ofertowe: 1. xxx Studio Format BIS DELL zakupiono (najtańsza oferta), załącznik; 2. xxx KUPLAPTOPA.PL DELL (zbyt wysoka cena), załącznik; 3. xxx KUPLAPTOPA.PL ASUS (zbyt wysoka cena), załącznik; 4. xxx nie złożono oferty. Wybór oprogramowania: 7

8 Oprogramowanie do komputera zakupiono w firmie MSoftware.PL Sklep Internetowy Leszek Pawlewicz (pakiet biurowy i antywirusowy) MS Office Standard 2013 (znajomość oprogramowania WORD, Excel, OneNote, Outlook, programy potrzebne do pracy przy analizie zagrożeń WOW). Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 Antyvirus (znajomość programu, wysoka jakość i skuteczność). Wybór dostawcy oprogramowania został wytypowany ze względu na długą współpracę z firmą (zakup 4 wcześniejszych licencji programów, niska cena, pełne wsparcie techniczne w zainstalowaniu oprogramowania). Zgodnie z pkt. VI. Utrzymanie gotowości sprzętu ratowniczego, zakup, przystosowanie i naprawa sprzętu do działań ratowniczych 1. Zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 Kalkulacji kosztów zawartej w ofercie stanowiącej załącznik do umowy nr BZK/7/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., WOPR WZ przeprowadziło przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia była sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2012 lub 2013), nieużywanego pojazdu oznakowanego typu PICK-UP. Wartość zamówienia wynosiła ,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 00/100), została ona ustalona w dniu r. na podstawie rozeznania rynku. Kierownikiem organu zamawiającego był pan xxx Prezes Zarządu WOPR WZ. W skład komisji przetargowej wchodzili: xxx, xxx, xxx. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod nr Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego miejscu: tablica ogłoszeń od dnia r. do dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej od dnia r. do dnia r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej od dnia r. do dnia r. Miejscem składania ofert było Biuro WOPR WZ. Termin składania ofert upłynął w dniu r. o godz. 11:30. Bezpośrednio przed otwarciem oferty zamawiający podał kwotę w wysokości ,00 zł (słownie sto trzydzieści tysięcy złotych, 00/100). Wpłynęły 2 oferty, a ich otwarcie odbyło się w dniu r. o godz w WOPR WZ. Zestawienie ofert: 1. Przedsiębiorstwo motoryzacyjne Polmozbyt Szczecin Sp. z o.o. xxx, cena: ,00 zł; 2. D&D Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Isuzu, xxx, cena: ,35 zł. ODRZUCONA. Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 9 sierpnia 2013 r. Kolejnym zadaniem był zakup lamp zespolonych z nagłośnieniem. WOPR dokonał ich zakupu, jednakże faktura zakupu posiadała błędny opis. W oświadczeniu z dnia r. WOPR WZ oświadcza, że [ ] rachunek nr 96/Z/2013 wystawiony przez szczeciński WOPR posiada błędny opis mogący powodować dezinformację. Usługa sprzedaży lamp zespolonych z nagłośnieniem została źle opisana przez usługodawcę Szczecińskie WOPR. Dostawca sprzętu i usługi posiadał w sprzedaży lampy zespolone z nagłośnieniem, które w potocznym języku określa się mianem belki sygnalizacyjnej. Lampy te zostały sprzedane w dniu r., czego potwierdzeniem jest wystawienie rachunku nr 96/Z/2013, który został właściwie opisany na odwrocie rachunku. Następnie zleceniobiorca dokonał montażu ww. lamp zespolonych (rachunek nr 102/2013) wystawiając kolejny rachunek z właściwym opisem. Usługi te wpisują się w pozycję oferty dotyczącą przystosowania środków ratowniczych WOPR do działań ratowniczych zgodnie z pkt. 8

9 VI Na potwierdzenie realizacji załączam dokumentację zdjęciową samochodu służbowego Mercedes 290GD o nr rejestr. ZS 4281N, będącego na wyposażeniu WOPR WZ. Zgodnie z oświadczeniem WOPR WZ z dnia r. [ ]konserwacja i naprawa sprzętu ratowniczego była zlecana specjalnym zakładom oferującym usługi naprawcze. W celu wyboru oferenta kierowano się kryterium ceny i czasu realizacji usługi. Z uwagi na warunki gwarancyjne dla części sprzętu będącego na wyposażeniu WOPR WZ, naprawa bądź serwis mógł być realizowany wyłącznie w autoryzowanych serwisach, mających swe siedziby niekiedy poza terenem województwa. W takich wypadkach również kierowano się zasadą ekonomiczności poniesienia wydatku. Brak załącznika opisującego rodzaj dokonanych napraw lub wymienionych części sprzętu ratowniczego WOPR WZ, powodowany był nieświadomością o konieczności archiwizacji załączników do dokumentów finansowych za opłacone z dotacji usługi. W wyniku kontroli, będą one archiwizowane w przyszłości. WOPR WZ wystąpił do firm wykonujących naprawy i konserwacje w celu przekazania informacji o ich zakresie. Wykaz faktur wraz z opisem przeprowadzonych napraw stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu było dokonanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa. Zgodnie z oświadczeniem WOPR WZ z dnia r. [ ]wykonywana w ramach zadania analiza zagrożeń wyznaczonych obszarów wodnych (kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, śródlądowych i morskich) jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2008 roku przez WOPR WZ, Wojewodę Zachodniopomorskiego i Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i tworzenie Systemu Bezpieczeństwa Wodnego w województwie. Zadanie to ma na celu dokonanie kompleksowej analizy poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z wyznaczonych obszarów wodnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, wyciągnięcie wniosków i opublikowanie wyników w raporcie bezpieczeństwa wodnego dla województwa, wydawanych rokrocznie od 2009 roku ze środków publicznych. Działania te stanowią realizację zapisów Listu intencyjnego z dnia r. dotyczącego Programu Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Wodnego Województwa Zachodniopomorskiego, którego sygnatariuszami byli: xxx Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, xxx Wojewoda Zachodniopomorski, xxx i xxx reprezentujący Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, xxx Prezes WFOŚiGW, xxx Prezes WOPR WZ. Zadania te wpisują się w cele statutowe WOPR WZ, a w szczególności: 8, ust. 2, pkt: 2. Organizowanie wodnej służby ratowniczej; 3. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną ludności i środowiska wodnego; 4. Przekazywanie informacji o zagrożeniach na obszarach wodnych właściwym organom; 8. Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się oraz informowanie o tym właściwych organów samorządu terytorialnego; 12. Wydawanie opinii dotyczących bezpieczeństwa obszarów wodnych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dn r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych mogą być dofinansowane przez wojewodów w ramach dotacji celowych. W celu przeprowadzenia analizy zagrożeń w dniu 15 maja 2013 r. na stronie internetowej WOPR WZ ogłoszono nabór na stanowisko Specjalisty w zakresie analizy zagrożeń. Aby ubiegać się o stanowisko należało spełnić następujące wymagania: Wykształcenie średnie, 9

10 Doświadczenie w przeprowadzaniu analiz zagrożeń na obszarach wodnych, Komunikatywność i dyspozycyjność, Znajomość pakietu MS Office oraz programów graficznych typu Corel, Znajomość struktur WOPR w województwie zachodniopomorskim, Posiadanie kwalifikacji ratowniczych ratownik wodny. Zakres obowiązków na stanowisku to m.in.: Ścisła współpraca z zarządzającymi wyznaczonymi obszarami wodnymi, Ścisła współpraca z CKRW w Szczecinie, Ścisła współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wodne na terenie województwa zachodniopomorskiego, Przeprowadzenie analizy ryzyka i sporządzenie raportów ryzyka wraz z mapami wyznaczonych obszarów wodnych, Przygotowanie zaleceń dla zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi, Przygotowanie kategoryzacji wyznaczonych obszarów wodnych na podstawie zebranych danych zgodnie z regulaminem audytu bezpieczeństwa wodnego, Przygotowanie zestawienia podsumowującego prowadzoną akcję analizy zagrożeń do raportu rocznego analizy bezpieczeństwa wodnego. Nabór na stanowisko prowadzono do 28 maja 2013 r. Wpłynęła jedna oferta złożona przez pana xxx. W okresie od r. do r. przeprowadzonych zostało 45 audytów morskich, natomiast w okresie od r. do r. wykonano 45 audytów analizy zagrożeń WOW na kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli śródlądowych. Zgodnie z 2 ust.4 umowy nr BZK/7/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. WOPR WZ zobowiązał się do prowadzenia stałego oraz doraźnego raportowania podjętych interwencji, ilości utonięć/osób uratowanych, do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. W związku z powyższym do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, podczas trwania sezonu letniego, przekazano łącznie 12 raportów (drogą mailową). Dotację w wysokości ,00 zł. przyznano na podstawie umowy Nr BZK/7/2013 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zawartej między Wojewodą Zachodniopomorskim, a WOPR WZ oraz Aneksu nr 1 do umowy z dnia 28 listopada 2013 r. Planowany całkowity koszt realizacji zadania publicznego wynosił ,06 zł. WOPR WZ planowało przeznaczyć na realizację ww. zadania środki finansowe w wysokości ,06 zł, w tym środki finansowe własne ,06 zł, wkład finansowy z wpłat i opłat adresatów zadania ,00 zł, środki finansowe z innych źródeł publicznych ,00 zł, wkład osobowy o wartości ,00 zł. Kontrola przeprowadzona w WOPR WZ w Szczecinie wykazała, że całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ,39 zł, natomiast wysokość wkładu własnego ,39 zł. Określone w projekcie zadanie polegało na podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie ratownictwa wodnego i ochrony ludności w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na kąpieliskach rozmieszczonych nad wodami morskimi i śródlądowymi województwa zachodniopomorskiego przez utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, analizę zagrożeń bezpieczeństwa, organizowanie i prowadzenie szkoleń 10

11 ratowników wodnych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków, obsługę merytoryczną projektu, obsługę administracyjną projektu. Na potrzeby realizacji zadania wydatkowano z przyznanej dotacji celowej oraz z wkładu własnego następujące kwoty: Nazwa zadania Koszt planowy Koszt faktyczny Utrzymanie gotowości operacyjnej na terenie województwa , ,00 Gotowość operacyjna CKRW , ,00 Organizacja działań ratowniczych 4 800, ,00 Szkolenia specjalistyczne WOPR , ,74 Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne , ,85 Zakup sprzętu szkoleniowego do prowadzenia szkoleń dla ratowników , ,00 Utrzymanie gotowości sprzętu ratowniczego, zakup, przystosowanie i naprawa sprzętu do działań ratowniczych , ,37 Analiza zagrożeń bezpieczeństwa , ,43 11

12 Ogółem: , ,39 zł WOPR WZ przedstawił sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w dniu 10 lutego 2014 r., łamiąc przy tym 10 ust. 2 umowy Nr BZK/7/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., który mówi, że Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę [ ] w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego Wykorzystanie dotacji na realizację zadania pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2013 pod względem finansowym ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Zgodnie z ostateczną wersją oferty koszt realizacji całego zadania publicznego miał wynosić ,06 zł, w tym wkład osobowy (wolontariat) w kwocie ,00 zł. Środki finansowe na realizację zadania miały się zamknąć w kwocie ,06 zł w tym: - dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie ,00 zł (62,64%), - środki własne w kwocie ,06 zł, (9,73%), - dotacja Marszałka Zachodniopomorskiego w kwocie ,00 zł (27,63%). Na realizowane zadanie, zgodnie z umową BZK/7/2013 z 30 kwietnia 2013 r., WOPR WZ otrzymał dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości ,00 zł. Rzeczywiste wydatki finansowe, wg ewidencji księgowej, były równe kwocie ,39 zł, tj. o 6.560,33 zł więcej niż w ofercie. Wydatkowana kwota składała się z: - dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie ,00 zł (61,88%), - środków własnych w kwocie zł, (10,82%), - dotacji Marszałka Zachodniopomorskiego w kwocie ,00 zł (27,30%). Zgodnie z zapisami umowy Stowarzyszenie prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową, którą dołączono do akt kontroli. Ustalono także, że przedstawione dokumenty finansowe spełniały wymogi zawarte w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) i dokonano ich zapłaty w kontrolowanym roku budżetowym. W trakcie kontroli dokumentów księgowych, stwierdzono następujące uchybienia: 1. Faktura Nr 7643/0144/13 z dnia 25 maja 2013 r. została zaksięgowana na kwotę 678,45 zł. Faktyczna kwota na dokumencie wynosi 678,44 zł. Różnica wynosi 0,01 zł. 2. Przedstawione zasady rachunkowości nie były aktualizowane od 2008 r. Plan kont będący składową zasad nie odpowiada rzeczywistej ewidencji księgowej prowadzonej przez Jednostkę. 12

13 VIII. 13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI BZK II.431.1.3.2014.EMA Szczecin, dnia czerwca 2014 r. Pan xxx Prezes Zarządu Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2014 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2014 r. Wojewoda Opolski, działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie WB-III.645.1.2015

Ogłoszenie WB-III.645.1.2015 Ogłoszenie Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Znak sprawy S-4.431.4.2015.JA Egz. 1 Szczecin, dnia stycznia 2016 r. Pani Katarzyna Wojcińska Klub Dziecięcy Skarb Malucha ul. Szpilkowa 8 72-010 Police WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r.

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. PSiZ.II.431.64.2014.IF Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Niepubliczny Żłobek Płomyczki Aneta Banach zwany w dalszej części projektu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.66.2012.2 Poznań, 24 stycznia 2013 r. Grażyna Baranowska Komendantka Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań Śródmieście Siódemka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej AKW.1711.19.2016 egz. nr 1 sprawozdania SPRAWOZDANIE Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działających na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej AKW.1711.20.2016 egz. nr 1 sprawozdania SPRAWOZDANIE Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działających na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.9.2015 Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 187. ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 187. ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 187 ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu Numer ogłoszenia: KC 1/2014; data zamieszczenia: 18.09.2014

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

PS-2.967.5.2012.3.JG Szczecin, dnia kwietnia 2012 r.

PS-2.967.5.2012.3.JG Szczecin, dnia kwietnia 2012 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI PS-2.967.5.2012.3.JG Szczecin, dnia kwietnia 2012 r. Pani Anna Kuciak Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie ul. Chmielna 10A/21 00-020 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI BZK II.431.1.2.2014.EMA Szczecin, dnia maja 2014 r. Pan xxx Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Szczecinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Jednostka kontrolowana: Polski Związek Motorowy

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.14.2014 Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 11 października 2015, 00:19 Strona znajduje się w archiwum. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Organizacja i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. Zarząd Morskich 2. Zarząd Morskich Dział

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 022 444-57-72 fax 022 444-57-62 P/08/096 LWA-41026-3-2008 Pan Dariusz Pietrowski

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.45.2012.7 Poznań, 09 LIS 2012 Pani Ewa Kubiś Prezes Stowarzyszenia SOCIUS WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 sierpnia 2013 r.

Poznań, 13 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 sierpnia 2013 r. PS-I.431.25.2013.3 Pani Alina Kasprowicz Prezes Zarządu Fundacji Zwierzęta i My WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Urząd Miasta Szczecin Wydział Sportu pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 175, fax: + 48 91 42 20 059 sport@um.szczecin.pl www.szczecin.pl WS 2 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) )

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.9.2016.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu Numer ogłoszenia: KC 1/2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania. 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Nazwa zadania. 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 09:52 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-ratownictwe/14296,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realiza cje-w-2016-roku-zadania-publiczneg.html

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.52.2012.7 Poznań, 2012-11-21 Ks. Krzysztof Stawski Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2308 POROZUMIENIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Bardziej szczegółowo

Poznań, 28 sierpnia 2013 r.

Poznań, 28 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 sierpnia 2013 r. PS-I.431.26.2013.3 Pani Halina Grzymisławska-Słowińska Prezes Zarządu Stowarzyszenia NA TAK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego z. 2015 r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego z. 2015 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego z. 2015 r. Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2012 08 22 FN.IV.431.1.22.2012 Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI BZK- II.431.5.5.2012.M Szczecin, dnia 05 lipca 2012 r. Pan Tadeusz Szczepański Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 12 RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, 26 listopada 2013 r.

Poznań, 26 listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 26 listopada 2013 r. PS-Pi.431.10.2013.1 Pani Angelika Leszczyńska Prezes Zarządu Fundacji Złotowianka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O OFERTĘ. Zamawiający. Przedmiot zapytania. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

ZAPYTANIE O OFERTĘ. Zamawiający. Przedmiot zapytania. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania KG.././ /11 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego... (tytuł publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy)

Bardziej szczegółowo

I Wykaz zadań konkursowych oraz środki finansowe przeznaczone na ich realizację.

I Wykaz zadań konkursowych oraz środki finansowe przeznaczone na ich realizację. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1334/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 grudnia 2007r. REGULAMIN otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 10 07 Znak sprawy: FN-IV.431.27.2014 Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8 Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Znak sprawy S-4.431.5.2015.JA Egz. 1 Szczecin, dnia marca 2016 r. Pan Dariusz Burek Prezes Zarządu B-3 Sp. z o.o. ul. Szczecińska 3 75-120 Koszalin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po dotacjach z budżetu Gminy Nowinka (dofinansowanie realizacji zadań publicznych)

Przewodnik po dotacjach z budżetu Gminy Nowinka (dofinansowanie realizacji zadań publicznych) 1. Podstawa prawna Przewodnik po dotacjach z budżetu Gminy Nowinka (dofinansowanie realizacji zadań publicznych) Podstawą do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Henryk Kiejdo Wójt Gminy Rychliki Urząd Gminy w Rychlikach Rychliki 86, Rychliki

Szanowny Pan Henryk Kiejdo Wójt Gminy Rychliki Urząd Gminy w Rychlikach Rychliki 86, Rychliki WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.6.2015 Olsztyn, dnia 10 lipca 2015 roku Szanowny Pan Henryk Kiejdo Wójt Gminy Rychliki Urząd Gminy w Rychlikach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ na 2013 rok

INSTRUKTAŻ na 2013 rok INSTRUKTAŻ na 2013 rok Dotyczy: rozliczenia dotacji w dziedzinie Kultury Fizycznej Dzieci i Młodzieży oraz Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z załączonymi kserokopiami rachunków/faktur, poleceń przelewu,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR..

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 790/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 czerwca 2010 r. Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. zawarta w dniu w Gdańsku pomiędzy Miastem Gdańsk, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.IV.431.3.2014 Bydgoszcz, 29 stycznia 2015 r. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Arcus SA zaprasza do składania ofert na usługę z zakresu zarządzania w ramach projektu szkoleniowodoradczego Doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie -20 godzin miesięcznie (obejmujący okres realizacji projektu tj. okres w miesiącach IX XII 2013 r.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie -20 godzin miesięcznie (obejmujący okres realizacji projektu tj. okres w miesiącach IX XII 2013 r. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku ul. Nowowiejskiego 48, 82-200 Malbork, woj. Pomorskie ogłasza nabór na stanowisko: Sprawozdawcy finansowo - księgowego Projektu pn. Alternatywa dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UMOWA O WSPARCIE / POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIERZENIE z powierzeniem mamy do czynienia wówczas gdy na realizację projektu organizacja może

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2015/ UDA-POKL /13

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2015/ UDA-POKL /13 Szczecinek, 29 kwietnia 2015 r. Dotyczy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Nazwa Partnera: POWIAT SZCZECINECKI Tytuł Wniosku: Najlepszy w zawodzie Numer umowy: UDA-POKL-09.02.00-32-100/13

Bardziej szczegółowo

ZK-IV.431.2.2015 Łódź, dnia 17 lipca 2015 r.

ZK-IV.431.2.2015 Łódź, dnia 17 lipca 2015 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Egz. Nr ZK-IV.431.2.2015 Łódź, dnia 17 lipca 2015 r. Pan Dariusz Kubus Wójt Gminy Andrespol Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Andrespolu 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 28 kwietnia 2016 roku. PER-I.431.12.2016.MBon Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch

Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.5.2014.AWal Gorzów Wlkp., dnia 14 sierpnia 2014 roku Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne

Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne Wydział Rozwoju Społecznego Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne Debata - organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień 08 maja 2015 r. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dodatkowe:

2. Wymagania dodatkowe: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA NIŻEJ WYMIENIONE STANOWISKA W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ GMINY NAŁĘCZÓW W ZAKŁADZIE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NAŁĘCZOWIE UL. SPÓŁDZIELCZA 17, 24-150 NAŁĘCZÓW Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

I. Zasady przyznawania dopłat do zakupu nowych samochodów ratowniczogaśniczych

I. Zasady przyznawania dopłat do zakupu nowych samochodów ratowniczogaśniczych Prezydium ZG ZOSP RP dokonuje rozdziału środków przewidzianych w budżecie ZOSP RP jako dopłaty do poszczególnych programów na Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP proporcjonalnie do ilości Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Sopockiego WOPR za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Sopockiego WOPR za rok 2013 Sopot 24.06.2014 Sprawozdanie z działalności Sopockiego WOPR za rok 2013 Spis treści 1. Wstęp 2. Organizacja wodnej służby ratowniczej prowadzonej przez Sopockie WOPR 3. Współdziałanie z organami administracji

Bardziej szczegółowo

Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie... (nazwa zadania)

Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie... (nazwa zadania) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr PM-2478/12 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 maja 2012 r... (pieczęć klubu składającego wniosek) SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE* z realizacji zadania w zakresie rozwoju

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć wypoczynek stacjonarny

OGŁOSZENIE. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć wypoczynek stacjonarny Załącznik do Zarządzenia nr.213/2011 Burmistrza Wołomina z dnia 7 grudnia 2011 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Wołomina, ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1371 UCHWAŁA NR VII.38.2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA Urząd Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, Brojce, tel

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA Urząd Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, Brojce, tel OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA Urząd Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, 72-304 Brojce, tel. 91 38 611 94 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo