WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia lipca 2014 r. BZK-II EMA Pan xxx Prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Jednostka kontrolowana: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, ul. gen. Sowińskiego nr 68, Szczecin. II. Rodzaj kontroli: kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym, pod względem rzetelności, gospodarności i legalności. III. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie: 1) Ewelina Madoń inspektor, kierownik Zespołu, na podstawie upoważnienia nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 2) Andrzej Ulass starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 15/2014 z dnia 7 marca 2014 r., z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3) Stanisław Makocki inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 13/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 4) Luiza Chylińska starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 14/2013 dnia 25 lutego 2014 r., z Wydziału Finansów i Budżetu w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. IV. Data przeprowadzenia kontroli: od 10 do 12 marca 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin tel , , fax ,

2 V. Zakres kontroli: realizacja zadania publicznego, z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, dotyczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa na kąpieliskach rozmieszczonych nad wodami morskimi i śródlądowymi województwa zachodniopomorskiego, prowadzonego na podstawie oferty organizacji pozarządowej pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego 2013, w tym: 1) wykonanie zadania pod względem merytorycznym i jego zgodność z przedstawioną przez Prezesa Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ofertą organizacji pozarządowej, 2) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej (w formie wspierania wykonania zadania) przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizację zadania. 3) finansowe rozliczenie dotacji celowej (w formie wspierania wykonania zadania) przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego. VI. Kontrolą objęto okres od 30 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan xxx Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Pan xxx Członek Prezydium Zarządu Dyrektor Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, koordynator odpowiedzialny za realizację projektu oraz Pani xxx - księgowa. Ustaleń dokonano w oparciu o informacje przekazane przez koordynatora projektu oraz analizę udostępnionych dokumentów dotyczących realizacji projektu. VII. Ocena skontrolowanej działalności: W ramach realizacji zadania dokonano zatrudnienia koordynatora projektu. Ogłoszenie o pracę zostało umieszczone na stronie internetowej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej WOPR WZ) w w dniu 19 kwietnia 2013 r., natomiast podania można było składać do 30 kwietnia 2013 r. Aby objąć stanowisko, należało spełnić następujące wymagania: wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, doświadczenie w zarządzaniu projektami min. 2 lata, doświadczenie w zarządzaniu zespołem min. 2 lata, znajomość elementów systemu ratownictwa wodnego w województwie, komunikatywność i dyspozycyjność, znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B, posiadanie kwalifikacji ratowniczych ratownik wodny oraz instruktor WOPR, znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym. 2

3 Zgodnie z oświadczeniem z dnia 11 marca 2014 r., na ogłoszenie odpowiedziała tylko jedna osoba, Pan xxx, przesyłając swoją aplikację. Po analizie dostarczonych dokumentów, przedstawiono jej obowiązki pracy i wartość wynagrodzenia za wykonywaną pracę związana z obsługą projektu w wysokości 25 zł brutto za godzinę. Wysokość wynagrodzenia została wyliczona na podstawie analizy stawek za działania związane z koordynacją projektów występujące na rynku. Przyjęto, że zakres prac związanych z projektem będzie obejmował około 960 godzin, przyjęto ryczałtowe rozliczenie miesięczne przepracowanych godzin w wysokości 120 godzin. W dniu 30 kwietnia 2013 r. WOPR WZ reprezentowany przez Prezesa xxx, zawarł z Panem xxx umowę na koordynację projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego. Do zadań koordynatora należało w szczególności: przeprowadzenie postępowania naboru i wyboru ratowników, wolontariuszy i pracowników do realizacji zadań w projekcie, Zarządzanie zespołami ratowników wodnych, wolontariuszy i pracowników wykazanych w projekcie, Planowanie, opracowanie, nadzór nad prawidłowością realizacji i ocena efektów prac zlecanych ratownikom wodnym, wolontariuszom i pracownikom w ramach projektu, Nadzór nad prawidłową pracą Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie (zwanego dalej CKRW), Współpraca ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, Organizacja szkoleń (zawartych w ofercie) dla ratowników wodnych, w tym nadzór nad prawidłowością realizacji programów, obiegu dokumentacji, warunków szkoleniowych, ich rozliczania, Nadzór nad prawidłowością i przeprowadzenie postępowania zakupu sprzętu i usług z wykorzystaniem środków publicznych w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, Inne prace zlecone przez kierownictwo WOPR WZ. W ramach utrzymania gotowości operacyjnej na terenie województwa zachodniopomorskiego, WOPR WZ zapewnił utrzymanie gotowości operacyjnej 3 zespołów grup interwencyjnych (region zachód, region północ, region wschód). Grupy działały od maja do listopada 2013 r. W ramach 3 zespołów grup interwencyjnych, zgodnie z oświadczeniem z dnia r. [ ] funkcjonowało 16 grup interwencyjnych (patrz załącznik obszarowość i gotowość operacyjna zachodniopomorskiej Grupy Operacyjnej WOPR). Zadanie to, jak wskazano w ofercie zaakceptowanej przez Zleceniodawcę, było zlecane jednostkom organizacyjnym Oddziałom terenowym WOPR WZ. Oddziały te zgodnie z umowami porozumienia miały realizować utrzymanie gotowości operacyjnej, a więc zdolności do realizacji czynności ratowniczych w okresie zadania na terenie województwa zachodniopomorskiego. Swoje zadania wykonywały z należytą starannością w oparciu o posiadany sprzęt i zasoby ratowników wodnych dyżurujących w bazach WOPR w okresie podwyższonej gotowości operacyjnej w okresie sezonu kąpielowego, jak i poza nim, dyżurując pod telefonem. Potwierdzeniem realizacji gotowości operacyjnej była również wysoka liczba interwencji (435 zdarzeń ratowniczych), zaraportowanych w systemie raportowania przez GI w rzeczonym okresie. Wskazana w porozumieniach zryczałtowana kwota obejmowała tylko częściowe pokrycie realnych kosztów gotowości operacyjnej poza sezonem. W sezonie 3

4 kąpielowym w związku ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wypadku niezbędne było zwiększenie sił i środków ratowniczych. Do ich utrzymania włączono również środki zarządzających obszarami wodnymi na terenie województwa oraz własne ze względu na niewystarczające środki zaplanowane w budżecie państwa. Wszystkie wydatki realizowane w ramach dotacji zostały poniesione zgodnie z zasadą celowości, legalności i gospodarności. Wydatki te były również dokumentowane w taki sposób, że organ przekazujący dotację mógł powiązać każdy wydatek z realizowanym celem. Wydatki i przepływy finansowe zostały opisane w sposób zapewniający ich przejrzystość i umożliwiający kontrolę. Dodatkowo WOPR WZ, na potrzeby utrzymania gotowości operacyjnej na terenie województwa, zapewnił wkład osobowy w postaci pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy na rzecz utrzymania ww. gotowości. Według oświadczenia przedstawionego przez WOPR WZ z dnia 11 marca 2014 r. nabór wolontariuszy do prac związanych z projektem był realizowany przez osoby odpowiedzialne w Grupach Interwencyjnych (GI) WOPR, najczęściej przez Kierownika lub Prezesa Oddziału, któremu dana GI podlega. Liczba osób. czas trwania współpracy, zakres obowiązków, sposób nadzoru, potwierdzenia realizacji, obieg dokumentacji i dobór osób wykonujących zadania w ramach projektu był każdorazowo ustalany z koordynatorem w formie korespondencji lub rozmów telefonicznych. Zawarto 34 porozumienia z 30 wolontariuszami, o współpracy w zakresie społecznych straży ratowniczych. Wolontariusze pracowali na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, pełniąc m.in. następujące zadania: Zabezpieczenie imprez lokalnych na obszarach wodnych, Patrole na łodzi ratowniczej, Dyżury GI, Monitoring środowiska wodnego, Prace bosmańskie, Profilaktyka i pogadanki dla turystów. Dokładna lista wolontariuszy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanych przez nich czynności znajduje się w Wykazie zadań, do których angażowano wolontariuszy w 2013, który został dołączony do akt kontroli. Charakter świadczeń był nieodpłatny, wartość pracy wolontariuszy wyceniono na łączną kwotę ,00 zł (słownie czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych, 00/100). Zgodnie z oświadczeniem WOPR WZ z dnia 12 marca 2014 r. stawka za godzinę pracy społecznej wolontariuszy biorących udział w projekcie została wyliczona na podstawie średniej stawki za godzinę pracy ratowników wodnych pracujących na pływalni, wynoszącej około 14,50 zł brutto. Dla potrzeb projektu przyjęto udział w zadaniach ratowników wodnych, często nie posiadających doświadczenia, z tego powodu obniżono średnią stawkę za godzinę pracy wolontariuszy do 10,50 złotych. WOPR WZ nie dochował obowiązku zawartego w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz z późn. zm.) Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podpisano 12 porozumień o współpracy, na czas krótszy niż 30 4

5 dni. WOPR WZ nie zapewnił dla 12 wolontariuszy ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto w okresie od 15 czerwca do 15 września 2013 r. zapewniona została gotowość operacyjna CKRW w Szczecinie. W dniu 10 czerwca 2013 r. na stronie internetowej WOPR WZ umieszczono ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika dyspozytorów w CKRW w Szczecinie. Podanie o pracę można było składać w terminie do 13 czerwca 2013 r., ubiegający się o stanowisko musieli spełnić następujące wymagania: Wykształcenie wyższe, Komunikatywność i dyspozycyjność, Znajomość pakietu MS Office, Znajomość struktur WOPR w województwie zachodniopomorskim, Posiadanie aktualnych kwalifikacji ratowniczych (ratownik wodny, kurs KPP, sternik motorowodny, operator łączność SRC), Posiadanie potwierdzonego doświadczenia: praca w charakterze ratownika na kąpieliskach morskich lub śródlądowych, pracy w zespole oraz umiejętności kierowania zespołem, znajomości angielskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Na ww. stanowisko wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez xxx. Czas pracy kierownika CKRW (wynikający z grafiku pracy) wyniósł łącznie 540 godzin, stawka za godzinę wyniosła 14,44 zł brutto. Umowa na stanowisko kierownika dyspozytorów CKR w Szczecinie została zawarta w dniu 15 czerwca 2013 r. pomiędzy WOPR WZ, a Ośrodkiem Szkoleniowym Rescue Planet xxx. W dniu 10 czerwca 2013 r. WOPR WZ ogłosiło nabór na dyspozytorów CKRW, podania można było składać do 13 czerwca 2013 r. Kandydaci na dyspozytorów musieli spełnić następujące kryteria: Wykształcenie średnie, Komunikatywność i dyspozycyjność, Znajomość pakietu MS Office, Znajomość struktur WOPR w województwie zachodniopomorskim, Posiadanie aktualnych kwalifikacji ratowniczych co najmniej: ratownik wodny, KPP, sternik motorowodny, operator łączności SRC, Posiadanie potwierdzonego doświadczenia: praca w charakterze ratownika na kąpieliskach morskich lub śródlądowych, umiejętność pracy w stresie, Znajomość języka obcego: niemiecki/angielski w stopniu komunikatywnym. Podpisano cztery umowy zlecenia na realizację ww. zadania, z następującymi osobami: xxx umowa nr 03/UW/2013, xxx umowa nr 05/UW/2013, xxx umowa nr 04/UW/2013, xxx umowa nr 02/UW/2013. Kolejnym działaniem podjętym na potrzeby realizacji zadania było przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych WOPR. Szkolenia prowadziło Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ponieważ posiada ono akceptację Komisji Edukacji WOPR do 5

6 prowadzenia tego typu szkoleń, jak również ze względu na fakt, iż jego siedziba znajduje się najbliżej województwa zachodniopomorskiego. Ogłoszenia o szkoleniach umieszczono na stronie internetowej WOPR WZ w dniu 15 maja 2013 r. Szkolenia odbywały się w dniach r. w Świnoujściu. Przyjęto 20 osób, a o uczestnictwie w szkoleniach decydowała kolejność wpłat (koszt wynosił 280 zł, słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych, 00/100). Przeprowadzono następujące szkolenia: a) Szkolenie specjalistyczne operator skutera ratowniczego, tematyka: ogólna charakterystyka skutera ratowniczego, zasady eksploatacji skutera wodnego z platformą ratowniczą i zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora śródlądowego/morskiego skutera ratowniczego, przygotowanie załogi i skutera do pracy, czynności obsługowe przed i po pracy skutera, ćwiczenia praktyczne na wodzie (pozycje na platformie ratowniczej, pomoc w ratowaniu osoby aktywnej, podstawy manewrowania skuterem wodnym); b) Szkolenie specjalistyczne stażysta skutera ratowniczego: historia skuterów i ratownictwa na skuterze, budowa skutera ratowniczego, zasady manewrowania jednostką, przygotowanie skutera ratowniczego do pracy oraz jego obsługa eksploatacyjna, Wyposażenie załogi i skutera ratowniczego, organizacja pracy, komunikacja i bezpieczeństwo w zespole ratowniczym, przygotowanie załogi i skutera ratowniczego do pracy, wodowanie skutera ratowniczego na akwenach wodnych, równowaga i balans na skuterze ratowniczym, manewrowanie skuterem ratowniczym na akwenach wodnych, symulowane akcje ratownicze przy użyciu skutera ratowniczego z/bez użyciem platformy na akwenach wodnych. Kierownikiem szkolenia w dniu r. był xxx, natomiast r. xxx. Szkolenie było prowadzone również przez instruktorów: xxx oraz xxx. Ze wszystkimi instruktorami podpisano umowy zlecenia. Szkolenie kończyło się egzaminem, który z wynikiem pozytywnym ukończyło 17 osób natomiast 3 osoby nie zaliczyły egzaminu. Materiały dydaktyczne w postaci Kompendium ratownictwo wodne z użyciem skutera ratowniczego, zostały zapewnione przez słupski WOPR. Łącznie odbyły się 24 godziny zajęć, z czego 6 godzin wykładów i 16 zajęć praktycznych. Zgodnie z oświadczeniem przedstawionym podczas kontroli [ ]wybór miejsca zakwaterowania, świadczenie usług wyżywienia dla uczestników szkolenia stażysty i operatora skutera ratowniczego w Świnoujściu w dniach r. był przeprowadzony rozpoznaniem ofert za pomocą Internetu i rozmów telefonicznych. W ocenie oferty dotyczącej zakwaterowania brano pod uwagę: cenę, posiadanie parkingu strzeżonego (postój sprzętu motorowodnego, przyczep i samochodów służbowych), salę szkoleniową, suszarnię. W związku z brakiem wolnych miejsc w DW Bryza xxx. Po przeprowadzeniu rozpoznania ofert na rynku usług cateringowych wybrano najniższą ofertę firmy Bar Kopytko SC. W trakcie trwania szkoleń zakupiono 874,9 l paliwa na łączną kwotę 4 713,63 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzynaście złotych, 63/100), wystawiono łącznie 12 faktur. 6

7 W okresie trwania zadania, zgodnie z umową nr BZK/7/2013, zakupiono 3 491,71 litrów benzyny, 38,34 litrów gazu, 2 304,30 litrów oleju, na łączną kwotę ,90. Wystawiono łącznie 189 faktur, zgodnie z wykazem przedstawionym przez WOPR WZ załączonym do akt kontroli. Celem potwierdzenia prawidłowości zakupu paliwa dokonano sprawdzenia stanu ewidencyjnego pojazdów będących na wyposażeniu WOPR WZ. Stan jest zgodny z przedstawionymi dokumentami dowodami rejestracyjnymi pojazdów. Zgodnie z oświadczeniem WOPR WZ z dnia r. [ ]WOPR WZ w 2013 r. nie ewidencjonował zużycia paliwa do wykonywania ratownictwa wodnego przez zespoły Grup Interwencyjnych za pomocą kart pojazdu, przebiegów pracy silnika. Rozliczanie zużytego paliwa przeprowadzane było w biurze WOPR WZ, gdzie następował zwrot środków finansowych po zaakceptowaniu celowości poniesienia wydatku. Celowość poniesienia wydatku była weryfikowana przez pracowników biurowych oraz koordynatora projektu, po przedstawieniu i uzasadnieniu efektów działań przez danego ratownika. Do realizacji zadań projektu Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2013 wykorzystany był wyłącznie sprzęt ratowniczy w postaci łodzi, skuterów i pojazdów będących na wyposażeniu WOPR WZ znajdujący się w wykazie sprzętu Grup Interwencyjnych WOPR WZ. W roku 2014 na mocy uchwały Zarządu Wojewódzkiego WOPR WZ nr 13/2/X/13 z dnia r. w sprawie wykorzystania sprzętu WOPR Województwa Zachodniopomorskiego określono zasady wykorzystywania sprzętu WOPR WZ, użytkowania samochodów, wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych, rozliczania i ewidencjonowania przebytych kilometrów w postaci książki ewidencyjnej pojazdów. W ramach zakupów sprzętu szkoleniowego do prowadzenia szkoleń dla ratowników, z dotacji przekazanej w 2013 r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, dokonano zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z oświadczeniem WOPR WZ z dnia r. [ ]wybór komputera do projektu poprzedzony był rozeznaniem rynku dostępnego sprzętu (zasoby Internetu). Przy wyborze odpowiedniego sprzętu kierowano się następującymi założeniami: weryfikacja potrzeb i parametrów komputera: Intel Core TM min. I3/4GB DDR3 (komfort pracy), twardy dysk min. 256 GB SSD (szybki i pojemny dysk do pracy, dokumenty i zdjęcia), wielkość do 14 cali monitor HD (1366 x 768) z podświetleniem LED (energooszczędny i powłoką przeciwodblaskową (praca w terenie), czytnik kart pamięci (kopiowanie zdjęć z audytów WOW), karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet /karta Dell Wireless (możliwość swobodnego łączenia z Internetem), podświetlana klawiatura (praca w terenie i w słabym oświetleniu), 6-ogniwowy akumulator o zwiększonej pojemności z funkcją ExpressCharge TM (praca w terenie, ładowanie pełnej baterii w ciągu 1 godz.), oprogramowanie Windows 7 Profesional PL (nieznajomość nowego systemu Win 8), zabezpieczenie przed kradzieżą (czytnik linii papilarnych), 3 lata Next Business. - przeprowadzenie rozmów ze sprzedawcami w sklepach, w których składano zapytanie ofertowe: 1. xxx Studio Format BIS DELL zakupiono (najtańsza oferta), załącznik; 2. xxx KUPLAPTOPA.PL DELL (zbyt wysoka cena), załącznik; 3. xxx KUPLAPTOPA.PL ASUS (zbyt wysoka cena), załącznik; 4. xxx nie złożono oferty. Wybór oprogramowania: 7

8 Oprogramowanie do komputera zakupiono w firmie MSoftware.PL Sklep Internetowy Leszek Pawlewicz (pakiet biurowy i antywirusowy) MS Office Standard 2013 (znajomość oprogramowania WORD, Excel, OneNote, Outlook, programy potrzebne do pracy przy analizie zagrożeń WOW). Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 Antyvirus (znajomość programu, wysoka jakość i skuteczność). Wybór dostawcy oprogramowania został wytypowany ze względu na długą współpracę z firmą (zakup 4 wcześniejszych licencji programów, niska cena, pełne wsparcie techniczne w zainstalowaniu oprogramowania). Zgodnie z pkt. VI. Utrzymanie gotowości sprzętu ratowniczego, zakup, przystosowanie i naprawa sprzętu do działań ratowniczych 1. Zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 Kalkulacji kosztów zawartej w ofercie stanowiącej załącznik do umowy nr BZK/7/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., WOPR WZ przeprowadziło przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia była sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2012 lub 2013), nieużywanego pojazdu oznakowanego typu PICK-UP. Wartość zamówienia wynosiła ,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 00/100), została ona ustalona w dniu r. na podstawie rozeznania rynku. Kierownikiem organu zamawiającego był pan xxx Prezes Zarządu WOPR WZ. W skład komisji przetargowej wchodzili: xxx, xxx, xxx. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod nr Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego miejscu: tablica ogłoszeń od dnia r. do dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej od dnia r. do dnia r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej od dnia r. do dnia r. Miejscem składania ofert było Biuro WOPR WZ. Termin składania ofert upłynął w dniu r. o godz. 11:30. Bezpośrednio przed otwarciem oferty zamawiający podał kwotę w wysokości ,00 zł (słownie sto trzydzieści tysięcy złotych, 00/100). Wpłynęły 2 oferty, a ich otwarcie odbyło się w dniu r. o godz w WOPR WZ. Zestawienie ofert: 1. Przedsiębiorstwo motoryzacyjne Polmozbyt Szczecin Sp. z o.o. xxx, cena: ,00 zł; 2. D&D Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Isuzu, xxx, cena: ,35 zł. ODRZUCONA. Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 9 sierpnia 2013 r. Kolejnym zadaniem był zakup lamp zespolonych z nagłośnieniem. WOPR dokonał ich zakupu, jednakże faktura zakupu posiadała błędny opis. W oświadczeniu z dnia r. WOPR WZ oświadcza, że [ ] rachunek nr 96/Z/2013 wystawiony przez szczeciński WOPR posiada błędny opis mogący powodować dezinformację. Usługa sprzedaży lamp zespolonych z nagłośnieniem została źle opisana przez usługodawcę Szczecińskie WOPR. Dostawca sprzętu i usługi posiadał w sprzedaży lampy zespolone z nagłośnieniem, które w potocznym języku określa się mianem belki sygnalizacyjnej. Lampy te zostały sprzedane w dniu r., czego potwierdzeniem jest wystawienie rachunku nr 96/Z/2013, który został właściwie opisany na odwrocie rachunku. Następnie zleceniobiorca dokonał montażu ww. lamp zespolonych (rachunek nr 102/2013) wystawiając kolejny rachunek z właściwym opisem. Usługi te wpisują się w pozycję oferty dotyczącą przystosowania środków ratowniczych WOPR do działań ratowniczych zgodnie z pkt. 8

9 VI Na potwierdzenie realizacji załączam dokumentację zdjęciową samochodu służbowego Mercedes 290GD o nr rejestr. ZS 4281N, będącego na wyposażeniu WOPR WZ. Zgodnie z oświadczeniem WOPR WZ z dnia r. [ ]konserwacja i naprawa sprzętu ratowniczego była zlecana specjalnym zakładom oferującym usługi naprawcze. W celu wyboru oferenta kierowano się kryterium ceny i czasu realizacji usługi. Z uwagi na warunki gwarancyjne dla części sprzętu będącego na wyposażeniu WOPR WZ, naprawa bądź serwis mógł być realizowany wyłącznie w autoryzowanych serwisach, mających swe siedziby niekiedy poza terenem województwa. W takich wypadkach również kierowano się zasadą ekonomiczności poniesienia wydatku. Brak załącznika opisującego rodzaj dokonanych napraw lub wymienionych części sprzętu ratowniczego WOPR WZ, powodowany był nieświadomością o konieczności archiwizacji załączników do dokumentów finansowych za opłacone z dotacji usługi. W wyniku kontroli, będą one archiwizowane w przyszłości. WOPR WZ wystąpił do firm wykonujących naprawy i konserwacje w celu przekazania informacji o ich zakresie. Wykaz faktur wraz z opisem przeprowadzonych napraw stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu było dokonanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa. Zgodnie z oświadczeniem WOPR WZ z dnia r. [ ]wykonywana w ramach zadania analiza zagrożeń wyznaczonych obszarów wodnych (kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, śródlądowych i morskich) jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2008 roku przez WOPR WZ, Wojewodę Zachodniopomorskiego i Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i tworzenie Systemu Bezpieczeństwa Wodnego w województwie. Zadanie to ma na celu dokonanie kompleksowej analizy poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z wyznaczonych obszarów wodnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, wyciągnięcie wniosków i opublikowanie wyników w raporcie bezpieczeństwa wodnego dla województwa, wydawanych rokrocznie od 2009 roku ze środków publicznych. Działania te stanowią realizację zapisów Listu intencyjnego z dnia r. dotyczącego Programu Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Wodnego Województwa Zachodniopomorskiego, którego sygnatariuszami byli: xxx Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, xxx Wojewoda Zachodniopomorski, xxx i xxx reprezentujący Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, xxx Prezes WFOŚiGW, xxx Prezes WOPR WZ. Zadania te wpisują się w cele statutowe WOPR WZ, a w szczególności: 8, ust. 2, pkt: 2. Organizowanie wodnej służby ratowniczej; 3. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną ludności i środowiska wodnego; 4. Przekazywanie informacji o zagrożeniach na obszarach wodnych właściwym organom; 8. Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się oraz informowanie o tym właściwych organów samorządu terytorialnego; 12. Wydawanie opinii dotyczących bezpieczeństwa obszarów wodnych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dn r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych mogą być dofinansowane przez wojewodów w ramach dotacji celowych. W celu przeprowadzenia analizy zagrożeń w dniu 15 maja 2013 r. na stronie internetowej WOPR WZ ogłoszono nabór na stanowisko Specjalisty w zakresie analizy zagrożeń. Aby ubiegać się o stanowisko należało spełnić następujące wymagania: Wykształcenie średnie, 9

10 Doświadczenie w przeprowadzaniu analiz zagrożeń na obszarach wodnych, Komunikatywność i dyspozycyjność, Znajomość pakietu MS Office oraz programów graficznych typu Corel, Znajomość struktur WOPR w województwie zachodniopomorskim, Posiadanie kwalifikacji ratowniczych ratownik wodny. Zakres obowiązków na stanowisku to m.in.: Ścisła współpraca z zarządzającymi wyznaczonymi obszarami wodnymi, Ścisła współpraca z CKRW w Szczecinie, Ścisła współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wodne na terenie województwa zachodniopomorskiego, Przeprowadzenie analizy ryzyka i sporządzenie raportów ryzyka wraz z mapami wyznaczonych obszarów wodnych, Przygotowanie zaleceń dla zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi, Przygotowanie kategoryzacji wyznaczonych obszarów wodnych na podstawie zebranych danych zgodnie z regulaminem audytu bezpieczeństwa wodnego, Przygotowanie zestawienia podsumowującego prowadzoną akcję analizy zagrożeń do raportu rocznego analizy bezpieczeństwa wodnego. Nabór na stanowisko prowadzono do 28 maja 2013 r. Wpłynęła jedna oferta złożona przez pana xxx. W okresie od r. do r. przeprowadzonych zostało 45 audytów morskich, natomiast w okresie od r. do r. wykonano 45 audytów analizy zagrożeń WOW na kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli śródlądowych. Zgodnie z 2 ust.4 umowy nr BZK/7/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. WOPR WZ zobowiązał się do prowadzenia stałego oraz doraźnego raportowania podjętych interwencji, ilości utonięć/osób uratowanych, do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. W związku z powyższym do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, podczas trwania sezonu letniego, przekazano łącznie 12 raportów (drogą mailową). Dotację w wysokości ,00 zł. przyznano na podstawie umowy Nr BZK/7/2013 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zawartej między Wojewodą Zachodniopomorskim, a WOPR WZ oraz Aneksu nr 1 do umowy z dnia 28 listopada 2013 r. Planowany całkowity koszt realizacji zadania publicznego wynosił ,06 zł. WOPR WZ planowało przeznaczyć na realizację ww. zadania środki finansowe w wysokości ,06 zł, w tym środki finansowe własne ,06 zł, wkład finansowy z wpłat i opłat adresatów zadania ,00 zł, środki finansowe z innych źródeł publicznych ,00 zł, wkład osobowy o wartości ,00 zł. Kontrola przeprowadzona w WOPR WZ w Szczecinie wykazała, że całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ,39 zł, natomiast wysokość wkładu własnego ,39 zł. Określone w projekcie zadanie polegało na podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie ratownictwa wodnego i ochrony ludności w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na kąpieliskach rozmieszczonych nad wodami morskimi i śródlądowymi województwa zachodniopomorskiego przez utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, analizę zagrożeń bezpieczeństwa, organizowanie i prowadzenie szkoleń 10

11 ratowników wodnych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków, obsługę merytoryczną projektu, obsługę administracyjną projektu. Na potrzeby realizacji zadania wydatkowano z przyznanej dotacji celowej oraz z wkładu własnego następujące kwoty: Nazwa zadania Koszt planowy Koszt faktyczny Utrzymanie gotowości operacyjnej na terenie województwa , ,00 Gotowość operacyjna CKRW , ,00 Organizacja działań ratowniczych 4 800, ,00 Szkolenia specjalistyczne WOPR , ,74 Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne , ,85 Zakup sprzętu szkoleniowego do prowadzenia szkoleń dla ratowników , ,00 Utrzymanie gotowości sprzętu ratowniczego, zakup, przystosowanie i naprawa sprzętu do działań ratowniczych , ,37 Analiza zagrożeń bezpieczeństwa , ,43 11

12 Ogółem: , ,39 zł WOPR WZ przedstawił sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w dniu 10 lutego 2014 r., łamiąc przy tym 10 ust. 2 umowy Nr BZK/7/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., który mówi, że Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę [ ] w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego Wykorzystanie dotacji na realizację zadania pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2013 pod względem finansowym ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Zgodnie z ostateczną wersją oferty koszt realizacji całego zadania publicznego miał wynosić ,06 zł, w tym wkład osobowy (wolontariat) w kwocie ,00 zł. Środki finansowe na realizację zadania miały się zamknąć w kwocie ,06 zł w tym: - dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie ,00 zł (62,64%), - środki własne w kwocie ,06 zł, (9,73%), - dotacja Marszałka Zachodniopomorskiego w kwocie ,00 zł (27,63%). Na realizowane zadanie, zgodnie z umową BZK/7/2013 z 30 kwietnia 2013 r., WOPR WZ otrzymał dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości ,00 zł. Rzeczywiste wydatki finansowe, wg ewidencji księgowej, były równe kwocie ,39 zł, tj. o 6.560,33 zł więcej niż w ofercie. Wydatkowana kwota składała się z: - dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie ,00 zł (61,88%), - środków własnych w kwocie zł, (10,82%), - dotacji Marszałka Zachodniopomorskiego w kwocie ,00 zł (27,30%). Zgodnie z zapisami umowy Stowarzyszenie prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową, którą dołączono do akt kontroli. Ustalono także, że przedstawione dokumenty finansowe spełniały wymogi zawarte w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) i dokonano ich zapłaty w kontrolowanym roku budżetowym. W trakcie kontroli dokumentów księgowych, stwierdzono następujące uchybienia: 1. Faktura Nr 7643/0144/13 z dnia 25 maja 2013 r. została zaksięgowana na kwotę 678,45 zł. Faktyczna kwota na dokumencie wynosi 678,44 zł. Różnica wynosi 0,01 zł. 2. Przedstawione zasady rachunkowości nie były aktualizowane od 2008 r. Plan kont będący składową zasad nie odpowiada rzeczywistej ewidencji księgowej prowadzonej przez Jednostkę. 12

13 VIII. 13

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W POLICJI W 2011 ROKU I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PPRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo