INFORMACJE O ORGANIZOWANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O ORGANIZOWANYCH"

Transkrypt

1 Business Service Sp. z o.o. NIP: REGON: Kapitał zakładowy: ,00 PLN Kapitał wpłacony: ,00 PLN Prezes Zarządu: Arkadiusz Zalewski Katowice, ul. Johna Baildona 22b lokal 13 Dębowe Tarasy, Warszawa, ul. Grójecka 194 lokal 133 c, Triton Park INFORMACJE O ORGANIZOWANYCH KONFERENCJACH KAPITAŁ INTELEKTUALNY W TWOJEJ FIRMIE. WARTOŚD, OCHRONA, PRAKTYKA. organizowana w dniach: Katowice Hotel Angelo Warszawa Sala Notowao GPW w Warszawie

2 Szanowni Państwo, Pragnę przybliżyd Paostwu temat organizowanych przez nas Konferencji, których myślą przewodnią jest propagowanie metod pomiaru i zarządzania kapitałem intelektualnym Firm. Konferencje podejmują temat Kapitału Intelektualnego jako kluczowego czynnika sukcesu rynkowego przedsiębiorstw i skierowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz uczestników rynku kapitałowego. Opierając się na danych z organizowanych w latach ubiegłych konferencji spodziewamy się na każdej z nich ponad 100 uczestników, w osobach kluczowych przedstawicieli spółek akcyjnych oraz inwestorów zainteresowanych aspektami wyceny i ochrony aktywów niematerialnych. Jako Firma ekspercka w obszarze Kapitału Intelektualnego, z 9-letnim stażem na rynku, jesteśmy głównym organizatorem powyższego wydarzenia, gwarantując tym samym jego wysoki poziom merytoryczny. Przewidujemy organizację dwóch konferencji w powyższym obszarze tematycznym na terenie Katowic oraz Warszawy. Pierwsza konferencja odbędzie się 24 czerwca br. w Katowicach w Hotelu Angelo, natomiast kolejna 21 października br. w Warszawie w Sali Notowao Giełdy Papierów Wartościowych S.A. W obu konferencjach będziemy gościd wybitnego przedstawiciela Kancelarii Kulikowska & Kulikowski, mecenasa Jarosława Kulikowskiego, znanego eksperta prawa patentowego i ochrony własności intelektualnych, który przedstawi prawny wymiar ochrony własności intelektualnej, patentów, znaków towarowych i licencji. Ponadto w roli prelegenta wystąpi Prezes Zarządu Związków Pracodawców Klastrów Polskich Pan Krzysztof Krystowski. Na przestrzeni lat firma Business Service Sp. z o.o. wypracowała własną metodykę pomiaru kapitału intelektualnego i wyników badao publikowanych na łamach artykułów branżowych. Prowadzone projekty pozwoliły nam osiągnąd poziom praktycznego zastosowania wiedzy i doświadczenia w obszarze dynamicznego zarządzania kapitałem intelektualnym firmy, identyfikacji ograniczeo, koncepcji biznesowych i raportów monitorujących efektywnośd i ryzyko aktywów pozafinansowych. Nasze działania zostały docenione tytułem Firmy Doradczej Roku 2013 na Śląsku. Ponadto jesteśmy założycielami Klastra Innowacyjne Strategie S.A., do którego obecnie należy 20 przedsiębiorstw, których lista dostępna jest na stronie Czulibyśmy się zaszczyceni gościd Paostwa w podczas tego wydarzenie. Myślę, że korzyśd uczestnictwa Paostwa Firmy w powyższym wydarzeniu jest większa niż nakłady. Jak bowiem obserwujemy kapitał intelektualny, z konferencji na konferencje wywołuje zainteresowanie coraz większego grona uczestników poszukujących odpowiedzi na pytanie co w kolejnych latach będzie stanowid wartośd. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w konferencji. Z wyrazami szacunku, Arkadiusz Zalewski Prezes Zarządu Business Service Sp. z o. o.

3 HARMONOGRAM Konferencja składad się będzie z dwóch części. Pierwsza częśd to debata ekspertów z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym oraz ochrony wartości niematerialnych. Częśd druga poświęcona jest zagadnieniom Klastra Innowacyjne Strategie S.A. i stanowi wartośd dodaną Konferencji w postaci poznania przez jej uczestników aktualnych projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Klastrowej w wyniku synergii współpracy biznesu, nauki, samorządu. CEL Celem Konferencji jest propagowanie idei kapitału intelektualnego jako narzędzia wyceny efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Konferencja, którą organizujemy w Katowicach jest jednocześnie wydarzeniem, otwierającym projekt pomiaru kapitału intelektualnego wśród wybranych przedsiębiorstw. Tym samym Paostwa firma ma możliwośd uczestniczyd w procesie aktualizacji wskaźników branżowych w obszarze strategicznym i operacyjnym. Projekt badawczy, dotyczący budowy wskaźników oraz metodyki pomiaru kapitału intelektualnego przewiduje trzyletni okres realizacji. W trakcie projektu planujemy organizację szeregu konferencji poświęconych bieżącemu raportowaniu o stanie projektu oraz przekazywaniu uczestnikom praktycznych rozwiązao, pozwalających zwiększyd efektywnośd i konkurencyjnośd przedsiębiorstwa oraz zniwelowad ryzyko utraty zasobów niematerialnych firmy poprzez dobór odpowiednich wskaźników monitorujących proces kreowania pracy oraz efektywnego zarządzania, w wyniku którego powstaje wartośd, którą można zamienid na pieniądze. Efektem tych prac będzie wypracowany model raportowania w obszarze danych pozafinansowych, odnoszących się do potencjału kapitału intelektualnego, efektywności i ochrony danego przedsiębiorstwa.

4 PRZEDMIOT W trakcie konferencji organizowanej w Katowicach poruszone zostaną tematy dotyczące kapitału intelektualnego, jego wartości i ochrony. Ze względu na charakter warsztatowy konferencji, uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę o narzędziach i metodach kształtowania i wykorzystania kapitału intelektualnego w codziennej pracy. Poznają także praktyczne sposoby kreowania kapitału intelektualnego stosownie do potrzeb realizowanej strategii, co pozwoli na optymalne i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Jednocześnie przedstawione zostaną obecne kierunki rozwoju metodyki pomiaru kapitału intelektualnego oraz plany względem projektu. Chcemy też wykazad elementy, odgrywające ważną rolę w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Dyskusja będzie dotyczyd kluczowych czynników wpływających na konkurencyjnośd przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym. W kontekście ochrony kapitału intelektualnego zostaną zaprezentowane metody ochrony wartości niematerialnych oraz przytoczone przykłady błędów popełnianych najczęściej przez firmy, a wynikające z braku zastosowania podstawowych form ochrony. Tym samym, uczestnicy wydarzenia otrzymają wskazówki, jakie dobrad formy ochrony kapitału intelektualnego na poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa oraz w zakresie prowadzonych aktualnie prac badawczorozwojowych i inwestycyjnych. Na przykładzie case-study zostanie przedstawiona ścieżka postępowania sądowego w przypadku kradzieży własności intelektualnej.

5 DOTYCHCZASOWE KONFERENCJE BUSINESS SERVICE SP. Z O.O. Misją Firmy Business Service Sp. z o.o. jest współudział w kreowaniu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa adekwatnie do celów strategicznych realizowanych w procesie zarządzania. Mamy 9-letni dorobek w zakresie rozwoju zagadnienia kapitału intelektualnego. Jako eksperci bezpośrednio stykamy się z aktualnymi problemami biznesowymi i mamy możliwośd bieżącej aktualizacji dotychczas opracowanej metodyki. Na co dzieo realizujemy projekty z zakresu audytu kapitału intelektualnego i budowy koncepcji biznesowej, dotyczącej poprawy efektywności poprzez projektowanie dedykowanych rozwiązao kontrolingowo - zarządczych. Ponadto prowadzimy działania, mające na celu upowszechnienie idei kapitału intelektualnego jako ważnego czynnika podnoszącego konkurencyjnośd przedsiębiorstwa poprzez organizację warsztatów, szkoleo i konferencji. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślid, że wybór obszarów merytorycznych poruszanych w trakcie organizowanych wydarzeo nie jest przypadkowy, ale poddany odpowiedniej selekcji poprzez identyfikację potrzeb odbiorców oraz aktualności poruszanej problematyki. Istotna jest również współpraca podejmowana z ekspertami w kraju i zagranicą, którzy poprzez swoje doświadczenie wzbogacają prowadzone dyskusje panelowe oraz pozwalają przygotowad konferencje na poziomie oczekiwanym przez uczestników. Potwierdzenie skuteczności naszego działania można odnaleźd w wysokiej frekwencji podczas organizowanych wydarzeo w postaci kadry zarządzającej, właścicieli i inwestorów oraz zaproszonych ekspertów i prelegentów. Dotychczas mieliśmy przyjemnośd współpracowad m.in. z: Krzysztofem Krystowskim - Prezesem Zarządu Klastrów Polskich, Ryszardem Wojtkowskim - Partnerem Zarządzającym Resource Partners, dr. Mirosławem Kachniewskim - Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Piotrem Olczykiem - Wiceprezesem Zarządu Bytom S.A. czy prof. zw. dr hab. Elżbietą Skrzypek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji tego typu eventów, co potwierdza wysoka frekwencja, stali uczestnicy i znani eksperci. Poniżej znajdują się linki z ostatnich wydarzeo: https://www.youtube.com/watch?v=jewdjy9tja8 https://www.youtube.com/watch?v=uc9qmzswq48 https://www.youtube.com/watch?v=h0kh5bg9tcu

6 KLASTER INNOWACYJNE STRATEGIE S.A. Wartością dodaną organizowanej konferencji jest wzbogacenie wydarzenia o spotkanie członków Klastra Innowacyjne Strategie S.A. Inicjatywa budowy klastra powstała na początku 2013 roku i wynikała z zauważalnej trudności wykształcenia samodzielnie wewnątrz przedsiębiorstwa pewnych kompetencji pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Pierwsze spotkania Inicjatywy gromadziły około Prezesów Zarządów czołowych firm regionu śląskiego, gotowych do podjęcia współpracy przy procesie tworzenia, wdrażania i komercjalizacji innowacji oraz wprowadzenia firmy na wyższy poziom dojrzałości. Obecnie Klaster Innowacyjne Strategie S.A. zajmuje się trzema obszarami, do których należy kapitał intelektualny, fotowoltaika oraz innowacyjne systemy poprawiające komfort pracy i życia w obszarze inteligentnej medycyny. W ramach Konferencji uczestnicy dowiedzą się o aktualnie realizowanych przez Klastrowiczów projektach oraz będą mieli okazję wziąd udział w dyskusji panelowej, dotyczącej rozwoju klastra, kolejnych planowanych realizacji i możliwości dofinansowania projektów w ramach funduszy unijnych w perspektywie ADRESACI Konferencja skierowana jest do kadry zarządczej, przedstawicieli HR oraz działów prawnych spółek akcyjnych i giełdowych, a także wszystkich tych, którzy zainteresowani są prowadzeniem działao, poprawiających efektywnośd przedsiębiorstwa i podnoszących bezpieczeostwo i ochronę jego własności intelektualnej oraz poszukujących systemu raportowania pozwalającego wypełnid lukę wartości pomiędzy wyceną rynkową a wartością księgową Firmy.

7 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY BUSINESS SERVICE SP. Z O.O. Biuro MARTA SZALENIEC Koordynator Projektu MICHAŁ DĄBEK Specjalista ds. Marketingu i Kontaktów z Klientami

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Wyprzedz konkurencje!

Wyprzedz konkurencje! Wyprzedz konkurencje! Audyt Innowacji efekty prac Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM publikacja podsumowująca Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo