Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ul. Stołeczna 21, Białystok. ZP-2/ZST/POKL9.2/13 13 października 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok. ZP-2/ZST/POKL9.2/13 13 października 2013 r."

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ul. Stołeczna 21, Białystok Odpowiedź na pytanie zainteresowanej strony ZP-2/ZST/POKL9.2/13 13 października 2013 r. PWP Jakość, rozwój i współpraca Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

2 Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ul. Stołeczna 21, Białystok tel fax Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego; przeprowadzenia programu doradztwa zawodowego oraz zajęć z psychologiem. Pytanie: W związku z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Usługa przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Przeprowadzenie programu doradztwa zawodowego. Zajęcia z psychologiem. xxxxxxxxxxxxx (w dalszej części zwaną xxxxxx), jako potencjalny wykonawca, zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem i prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ): 1. Dlaczego Zamawiający w Rozdziale III. SIWZ, pkt. A.3 żąda od wykonawców dokumentów niezgodnych z wykazem dokumentów określonym przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane"? Zamawiający we wskazanym punkcie SIWZ żąda: ( )kopii dyplomu, ( ) zaświadczenia o stażu pracy, ( )kopie zaświadczeń( ) Kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą Katalog dokumentów określony w rozporządzeniu jest katalogiem zamkniętym i żadne inne dokumenty nie mogą być przez Zamawiającego żądane, co potwierdza brzmienie przepisów ustawy pzp, rozporządzenia, jak i ugruntowane, bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Strona 2 z 7

3 Zakres dokumentów jakich zamawiający może żądać określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów. Katalog dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu jest zamknięty, tj. nie można w celu weryfikacji zdolności podmiotowej żądać dokumentów innych niż wskazane rozporządzeniem [1]. Inne dokumenty nie mogą być przez Zamawiającego żądane, co potwierdza brzmienie przepisów ustawy pzp, rozporządzenia, jak i ugruntowane, bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisów nie zgodnych z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Mając na uwadze powyższe oraz upływający za kilka dni termin składania ofert uprzejmie proszę o odpowiedzi na ww. pytania oraz zmianę SIWZ w trybie art. 38 ust. 4, tak aby Zamawiający poprzestał na żądaniu oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ i zaprzestał żądania dokumentów niezgodnych z wykazem dokumentów określonym przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane". Niniejsza prośba o wyjaśnienia treści SIWZ jest zgodna z art. 38, przesłana w odpowiednim terminie zgodnym z Ustawą PZP i opinią prawną dostępną na stronie UZP pod adresem: _38_ust._1:_%E2%80%9Epod_warunkiem_ze_wniosek_o_wyjasnienie_tresci_siwz_wplynal_d o_zamawiajacego_nie_pozniej_niz_do_konca_dnia,_w_ktorym_uplywa_polowa_wyznaczonego _terminu_skladania_ofert%e2%80%9d_?.html [1] PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego- Wydawnictwo Urzędu Zamówień Publicznych Strona 3 z 7

4 Odpowiedź: W nawiązaniu do pisma xxxxxxxxx z 10 października 2013 r. 1, ( ) w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2, uprzejmie wyjaśniam jak niżej. Autor ww. pisma z 10.X.2013 r. poddał w wątpliwość żądanie Zamawiającego w zakresie: ( ) kopii dyplomu, ( ) zaświadczenia o stażu pracy, ( ) kopie zaświadczeń ( ), nie precyzując wprost o który dyplom, zaświadczenie o stażu bądź też kopii zaświadczeń chodzi. Zamawiający z treści pisma z 10.X.2013 r. wywodzi zatem, iż dokumenty, o których mowa, dotyczą wszystkich części zamówienia, tj.: wykształcenia wyższego pedagogicznego o specjalności nauczanego przedmiotu oraz co najmniej 2-letniego stażu pracy pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej - w zakresie cz. 1-3 zamówienia, tj. zajęć wyrównawczych z: matematyki, j. polskiego i j. angielskiego, wykształcenia wyższego wraz z 2 letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie cz. 4 zamówienia, tj. doradztwa zawodowego oraz wykształcenia wyższego w zakresie psychologii i dowolnym stażem w pracy z młodzieżą szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie cz. 5 zamówienia, tj. zajęć z psychologiem. Na pierwszej stronie pisma z 10.X.2013 r. autor podnosi m.in., że: Katalog dokumentów określony w rozporządzeniu jest katalogiem zamkniętym i żadne inne dokumenty nie mogą być przez Zamawiającego żądane ( ). Należy zgodzić się z przytoczonym wyżej stanowiskiem wskazującym, iż Zamawiający nie ma prawnej możliwości przekroczenia zakresu określonego w rozporządzeniu 3. Niemniej jednak twierdzenie, że Katalog dokumentów określony w rozporządzeniu jest katalogiem zamkniętym należy interpretować w odniesieniu do rozporządzenia jako całości. Stosownie do postanowień wynikających z 1 ust. 1 pkt 1 tegoż rozporządzenia, Zamawiający w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, może żądać m.in. dokumentów: 1) potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;( ). 1 zwanego dalej pismem z 10.X.2013 r.. 2 zwanej dalej SIWZ. 3 dotyczy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) zwanego dalej rozporządzeniem. Strona 4 z 7

5 Zawarty w powyższym 1 ust. 1 pkt 1 zwrot w szczególności świadczy o charakterze katalogu otwartego!!!!! Nie sposób bowiem przytoczyć w rozporządzeniu wszelkich dokumentów będących w obiegu, potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Stąd też ustawodawca formułując powyższy przepis umożliwił Zamawiającemu żądanie dokumentów potwierdzających posiadanie przez oferentów stosownych uprawnień. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym mamy doczynienia z uprawnieniami do prowadzenia zajęć dydaktycznych w publicznej placówce oświatowej przez wyspecjalizowane osoby wraz z doświadczeniem w danej dziedzinie. Autor pisma z 10.X.2013 r. z nieznanych Zamawiającemu przyczyn zignorował istotny czynnik, którego niespełnienie uniemożliwia realizację umowy z wybranym oferentem. Otóż Zamawiającym jest publiczna placówka oświatowa jako jednostka sektora finansów publicznych funkcjonująca m.in. w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizująca zadania dydaktyczne. Ta forma działalności oparta jest na wymaganiach wynikających z przepisów szczególnych skierowany zarówno do publicznych placówek oświatowych jak też Kuratora właściwego ze względu na miejsce działalności Zamawiającego m.in. w trybie określonym w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej zarówno z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego czy też z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Przepisy szczególne wymagają wprost spełnienie określonych warunków umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych w publicznej placówce oświatowej. Oświadczenie zaś, na które powołuje się autor pisma z 10.X.2013 r., nie spełnia przesłanek dotyczących prawa wykonywania zadań dydaktycznych, bowiem oświadczenie to ma jedynie charakter informacyjny, które Zamawiający winien przyjąć w dobrej wierze. Jednakże kierownik publicznej placówki oświatowej nie ma prawnej możliwości, aby dopuścić do realizacji zadań dydaktycznych m.in. bez uprzedniego udowodnienia przez każdego pracownika bądź usługodawcy, posiadania stosownych uprawnień i spełnienia wymagań określonych w obowiązujących tą placówkę przepisach prawa. W tym miejscu należy podkreślić, iż żaden z przepisów z zakresu zamówień publicznych nie upoważnia do podjęcia działań sprzecznych z przepisami odnoszącymi się do oświaty sensu stricte. Z tego też tytułu wespół z literalnym brzmieniem ww. 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, Zamawiający żąda dokumentów określonych w SIWZ celem uzyskania potwierdzenia stanu faktycznego i wypełnienia obowiązku ustawowego a nie przyjęcia oświadczenia o stanie faktycznym. Strona 5 z 7

6 Żądanie autora pisma z 10.X.2013 r. nawiązujące wprost do oświadczeń, co przeczy wymaganiom określonym zarówno w obowiązujących przepisach oświatowych jak też zawęża możliwość pełnego korzystania z przepisów odnoszących się do zamówień publicznych. Dokonano bowiem niewłaściwej interpretacji rozporządzenia, poprzez żądanie ( ) aby Zamawiający poprzestał na żądaniu oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ ( ) (str. 2, akapit 2 pisma z 10.X.2013 r.). Zanegowano tym samym nadrzędną zasadę wynikającą z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 4 zgodnie z którą w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.. Powyższe dowodzi, iż autor ww. pisma z 10.X.2013 r. jako potencjalny oferent żąda od Zamawiającego podjęcia działań niezgodnych z obowiązującą literą prawa, co praktycznie dyskwalifikuje go w płaszczyźnie rzetelności, jawności postępowania i działania zgodnego z przepisami wykraczającymi poza zakres zamówień publicznych. Dowodem tak szerokiej i krytycznej oceny jest: fakt powołania się na przepisy ustawy PZP wskazując na nieobowiązujący akt normatywny, tj. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). (str. 2, akapit 1 pisma z 10.X.2013 r.), świadome pominięcie postanowień ww. art. 25 ust. 1 ustawy PZP tj. prawa do żądania oświadczeń lub dokumentów wedle woli Zamawiającego i powołanie się na ust. 2 tegoż art. 25, stanowiącą podstawę do wprowadzenia w życie przedmiotowego rozporządzenia, nieuprawnione używanie terminu oświadczenie jako synonimu terminu poświadczenie. Konstrukcja 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia wskazuje, iż oba terminy należy rozpatrywać w sposób odmienny. Lektura uzasadnienia do projektu obowiązującego już rozporządzenia jak też komentarze do 1 rozporządzenia, w sposób jednoznaczny rozgranicza oba pojęcia. Żądanie Zamawiającego w zakresie przedłożenia kserokopii zaświadczeń potwierdzających dotychczasowy staż pracy oferenta, mieści się w spektrum pojęcia poświadczenie. Jednakże powyższa problematyka z uwagi na treść pisma z 10.X.2013 r. nie mieści się w zakresie niniejszych rozważań Zamawiającego. Zastanawiająca jest jednak konkluzja rodząca się po wnikliwej analizie pisma z 10.X.2013 r., która dowodzi, że autor tegoż pisma jako potencjalny oferent, podejmuje działania zmierzające 4 Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., zwanej dalej ustawą PZP. Strona 6 z 7

7 do zawężenia możliwości Zamawiającego w płaszczyźnie ustawy PZP i rozporządzenia, zniekształcenia zasad oświatowych oraz stawia pod dużym znakiem zapytania swoją rzetelność co do realizacji przedmiotu zamówienia. Charakter jego żądań pozwala przypuszczać, iż istnieją bądź mogły istnieć przeszkody w potwierdzeniu spełnienia wymagań Zamawiającego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Wymagania te nie są wyśrubowane, pozostawiając nieograniczone wręcz możliwości podmiotom działającym w branży oświatowej, zachowując tym samym zasadę konkurencyjności bez jakichkolwiek ograniczeń. Ponadto wedle wiedzy Zamawiającego, nie istnieje żaden przepis uprawniający potencjalnego oferenta do podjęcia działań o charakterze destrukcyjnym w zakresie podstawowych wymagań określonych w rozporządzeniu, mających istotny i bezpośredni wpływ na realizację zadań zgodnie z obowiązującą literą prawa w szerokim tego słowa znaczeniu. Mając na uwadze powyższe, żądanie zmiany treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy PZP należy uznać za bezprzedmiotowe. /-/ Tadeusz Halicki Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku /-/ Daniel Ambrożej specjalista ds. zamówień publicznych Strona 7 z 7

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie Strona1 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Sygn. akt: KIO 2826/14 WYROK z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krotoszyn, 2009-07-20 Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula ul. Ogrodowa 13 63-300 Pleszew Dotyczy: protestu złoŝonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej progów określonych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Lipiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 733/14 WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2307/14 WYROK z dnia 18 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Sylwester Kuchnio Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 1173/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Marek Szafraniec

WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Marek Szafraniec Sygn. akt: KIO 2908/12 WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Marek Szafraniec Protokolant: Radosław Cwyl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo