Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie Celem instrukcji jest ujednolicenie zapisów w dokumentacji szkolnej. Instrukcja dotyczy następujących dokumentów: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dziennik zajęć specjalistycznych, dziennik nauczania indywidualnego, teczka wychowawcy, teczka nauczyciela. Zasady ogólne 1. Dokumentację wypełniamy pismem czytelnym, starannym z zachowaniem zasad języka polskiego. 2. Wpisów dokonuje się w kolorze czarnym lub niebieskim, z wyjątkami, które zostaną omówione przy poszczególnych dokumentach. 3. Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz podanie daty i złożenie czytelnego podpisu ( imię może być w skrócie ) przez osobę, która dokonała poprawki. Dopuszcza się postawienie parafki tylko przy sprostowaniu wpisu obecności ucznia w rubrykach rejestrujących frekwencję; przy poprawianiu błędnie zapisanych kolejnych numerów zajęć oraz przy wpisywaniu planu lekcji. 4. Dokumentacja pedagogiczna jest własnością szkoły i nie wolno jej wynosić poza teren szkoły. 5. Osoby uprawnione do dostępu do dokumentacji pedagogicznej wytwarzanej w szkole są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w nich zawartych, pod odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną. Dziennik lekcyjny Dziennik lekcyjny zakłada się na każdy rok szkolny odrębny dla każdego oddziału. Wychowawca klasy otrzymuje czysty dokument, właściwy dla danego etapu edukacyjnego, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w sierpniu. Wychowawca klasy zakłada dziennik w określonym przez dyrektora terminie. Do dziennika lekcyjnego nie wpisuje się numeru PESEL. Wszystkich wpisów dokonuje się w kolorze czarnym lub niebieskim, z wyjątkami: koloru czerwonego używa się do wpisywania ocen ze sprawdzianów, testów, prac klasowych i innych obejmujących szerszy zakres materiału dydaktycznego koloru czerwonego używa się do sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w zapisie Zapisów nie wolno wymazywać, wpisywać ołówkiem ani usuwać korektorem. 1. Okładka 2. Na zewnętrznej stronie okładki wychowawca wpisuje datę aktualnego roku szkolnego i klasę. 3. Na wewnętrznej stronie/ zakładce wpisuje w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona uczniów. 4. W przypadku odejścia ucznia ze szkoły dokonuje się skreślenia ucznia na liście i podaje się datę. 2. Karta tytułowa a) Wychowawca wypełnia miejsca wykropkowane:

2 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika ul. Grunwaldzka Białogard; zachodniopomorskie; Białogard Pozostałe miejsca wykreślić. b) Wpisuje datę aktualnego roku szkolnego i klasę. c) Wpisuje czytelnie nazwiska członków Samorządu klasowego, Rady klasowej rodziców, swoje imię i nazwisko z tytułem naukowym. W dzienniku kl. 1 wychowawca podaje imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia. d) Na karcie tytułowej widnieje pieczątka szkoły. 3. Tygodniowy plan zajęć. Uzupełnianie planów zajęć dydaktycznych musi zawierać datę wprowadzenia i zmiany planu, godziny lekcji 4. Wycieczki. Osoba prowadząca wycieczkę jest zobowiązana do wpisania celu wyjścia czy wyjazdu. Karty wycieczki przekazywane są dyrekcji co najmniej tydzień przed wyjazdem. Pozostałą dokumentację np. zgody, rozliczeni,.. przechowuje wychowawca/ organizator w teczce wychowawcy- do końca etapu edukacyjnego. 5. Plan pracy wychowawcy W dziennikach kl. 2-3 można wkleić zapisany komputerowo plan wychowawcy. 5. Wydarzenia z życia klasy Wychowawca wpisuje informacje o wszystkich wydarzeniach i uroczystościach, w których klasa brała udział. 6. Dane osobowe -Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych zbiera wychowawca klasy na podstawie Oświadczeń rodziców. Wpisuje dane teleadresowe ( przy zapisywaniu adresu przy miejscowości należy podać kod pocztowy ), przynależność do obwodu szkoły, w przypadku dzieci spoza rejonu informację o szkole, do której obwodu należy, numer ewidencyjny ucznia, pod którym został zarejestrowany w Księdze Uczniów oraz informację o posiadanej przez ucznia opinii/orzeczeniu z poradni pp. - W klasach młodszych wpisuje się dodatkowe informacje o uczniu np. udział w zajęciach pozalekcyjnych, świetlica, obiad, 7. Programy nauczania i podręczniki a) Wychowawca klasy wpisuje do dziennika numery programów i ich nazwy ze szkolnego zestawu programów nauczania wraz z imieniem, nazwiskiem nauczyciela prowadzącego zajęcia. W rubryce Uwagi każdy nauczyciel uczący danego przedmiotu składa podpis. b) Wychowawca wpisuje podręczniki, podaje tytuł, autora, wydawnictwo. W rubryce Uwagi każdy nauczyciel uczący danego przedmiotu składa podpis. 8. Lista obecności. a) Nauczyciele wpisują nieobecność ucznia, stawiając pionową kreskę w poszczególnej rubryce. Godziny usprawiedliwione zaznacza się dopisując kreskę poziomą, natomiast spó źnienia kreska czyli wcześniej wpisana nieobecność, jest w kółku. Każdy nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność i dokonać zapisu w rubryce rejestrującej uczęszczanie ucznia na zajęcia a także podać łączną liczbę obecnych i nieobecnych uczniów na danej lekcji. b) Nauczyciel religii wpisuje obecność zgodnie z zadeklarowaną liczbą uczniów. Uczniom nieuczęszczającym na religię nie wpisuje nieobecności. Uczeń, który nie uczęszcza na religię, przebywa w tym czasie w świetlicy. Wychowawca na początku roku o tym informuje rodziców. 9. Tematy lekcji. a) Temat lekcji powinien być zapisany w postaci celu ogólnego lekcji (niedopuszczalne są zapisy np. temat jednowyrazowy np.: Ssaki, Przymiotnik lub zapisy np. Świetlica, Praca klasowa ). Zapis może przybrać inną formę, ale musi wskazywać na tematykę zajęć. b) Numeruje się kolejne jednostki lekcyjne w obrębie danej edukacji i przedmiotu.

3 c) W klasach 1 3 wpisuje się dodatkowo tzw. temat bloku. d) W klasach 1 3 oprócz edukacji wczesnoszkolnej wpisuje się nazwy przedmiotów: religia, język angielski, zajęcia komputerowe. e) Zajęcia dzielone na grupy oddzielone są w wierszu pionową kreską. Rubryki tematów podzielone są w połowie długości. f) Jeżeli dany dzień jest związany z ogólną imprezą szkolną, musi zostać odpowiednio opisany i podpisany przez wychowawcę. Jeśli jest to impreza obejmującą konkretną lekcję, opisuje ją i podpisuje nauczyciel zgodnie z planem lekcji. g) Nie dokonujemy podpisu z wyprzedzeniem (podpis przy temacie w dzienniku jest listą obecności pracownika). h) Niedopuszczalne jest pominięcie tematu lekcji i złożenia podpisu. Brak powyższych w dzienniku po odbytych zajęciach jest naruszeniem porządku pracy. i) Jednostki lekcyjne numeruje się narastająco. W przypadku zastępstwa merytorycznego wpisuje się kolejny numer lekcji, zaś w sytuacji, gdy zastępujący nauczyciel pełni funkcję opiekuńczą kolejnego numeru lekcji nie wpisuje się. Każdy nauczyciel będący na zastępstwie wpisuje temat zajęć, sprawdza obecność, składa podpis i wpisuje słowo zast. h) Jeśli lekcję prowadzi pedagog szkolny w ramach godziny wychowawczej (na lekcji obecny jest nauczyciel i pedagog), treść tematu wpisuje pedagog, ale podpis składają pedagog i wychowawca. i) W każdym tygodniu wychowawca wpisuje pod zapisami tematów imiona i nazwiska uczniów dyżurujących. 10.Kontakty z rodzicami i opiekunami Wychowawca rejestruje kontakty z rodzicami/ opiekunami. Zbiera podpisy rodziców/opiekunów uczestniczących w zebraniu ( dopuszcza się wklejanie list obecności rodziców na zebraniu na końcu dziennika; należy podać stronę, na której znajdują się listy ). Na stronach Notatki wychowawca zapisuje datę, krótką informację czego dotyczyła rozmowa z rodzicem. opiekunem, sporządza notatkę z przeprowadzonego zebrania ( szczegółowe informacje gromadzi w teczce wychowawcy). W wyznaczonym miejscu nauczyciel również zapisuje informacje z przeprowadzonej przez niego rozmowy z rodzicem/ opiekunem danego ucznia. 11. Oceny a) W klasach I III: osiągnięcia uczniów ocenia się zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w WSO i dostosowanym do przedmiotu/ edukacji PSO roczna ocena opisowa może być wpisana ręcznie lub pismem komputerowym, dokument wypisany komputerowo należy wkleić. Wychowawca musi złożyć swój czytelny podpis pod każdą oceną. b) w klasach IV VI Na dany przedmiot można wykorzystać dwie strony z odpowiednią adnotacją, który to semestr. Wychowawca wpisuje małą literą nazwy przedmiotów, tytuł naukowy, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia.( Dopuszcza się zapis literami drukowanymi ). Oceny cząstkowe - należy zapisywać jako cyfry (bez plusów i minusów), dopuszcza się zapisywanie plusów i minusów za aktywność na lekcji i dodatkową pracę oraz minusów za brak pracy domowej, zeszytu, ćwiczeń; zgodnie z WSO - oceny z zachowania cząstkowe zapisuje się, używając skrótów: ng., ndp., popr., db., bdb., wz, stosując WSO Oceny semestralne i roczne - Oceny z przedmiotów wpisuje się, używając pełnych nazw niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący. Nie wolno stosować

4 plusów i minusów. Nie wpisywać ocen wielkimi literami. Wpisujemy oceny, wyrównując do lewej krawędzi kolumny (nie wolno wyśrodkowywać); - oceny semestralne z zachowania wpisujemy w pełnym brzmieniu: naganne, nieodpowiednie, poprawne, dobre, bardzo dobre, wzorowe. Nie wolno wpisywać ocen wielkimi literami. Wpisujemy oceny, wyrównując do lewej krawędzi kolumny (nie wolno wyśrodkowywać). Przed klasyfikacją semestralną i roczną nauczyciel każdego przedmiotu w miejscu do wpisania słownie oceny umieszcza projekt oceny. Zapisu dokonuje się ołówkiem. Wychowawca klasy w terminie określonym w statucie szkoły informuje rodziców o przewidywanych ocenach. Fakt poinformowania rodziców odnotowywany jest w Dzienniku lekcyjnym. w kl. 1-3 według WSO. Wychowawca klasy w terminie określonym w statucie szkoły informuje rodziców o przewidywanych ocenach. Fakt poinformowania rodziców odnotowywany jest w Dzienniku lekcyjnym. 11. Zestawienia uczniów, ocen, wyników sprawdzianu i frekwencji. Uczniowie - wychowawca wpisuje informacje o uczniach wg stanu z 20 września, wg urodzenia i wg nauki języków obcych; - na koniec roku szkolnego wpisuje liczbę uczniów uczących się w klasie w ostatnim dniu zajęć w roku szkolnym. - dokonuje zestawienia klasyfikacji Oceny - po każdym semestrze wychowawca wypełnia zestawienie ocen i zestawienie wyników klasyfikacji oraz zestawienie ocen z zachowania, oblicza średnią ocen dla poszczególnych uczniów i klasy.

5 Wyniki sprawdzianu - w klasach szóstych należy wpisać wyniki sprawdzianu uzyskane przez poszczególnych uczniów. Frekwencja - zestawienie frekwencji uczniów i klasy wychowawca wypełnia co miesiąc, co miesiąc oblicza średnią frekwencję klasy i na tej podstawie oblicza średnią frekwencję klasy po każdym semestrze. 12. Notatki a) Na kartach Notatki wychowawca/ nauczyciel dokumentuje kontakty z rodzicami/ opiekunami. b) Kartki w kratkę przeznaczone są do zapisu uwag i pochwał uczniom. 13. Godzinowa realizacja planu nauczania Każdy nauczyciel co miesiąc wpisuje ilość godzin zrealizowanych z danego przedmiotu. 14. Informacje o zachowaniu uczniów Nauczyciel zapisuje informacje o uczniu, które wychowawca wykorzysta przy organizacji pomocy pp. 15. Dziennik lekcyjny jest dokumentem podlegającym archiwizacji. 1. Dziennik W odręb przypadku nauczania dzieci indywidualnego zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania należy prowadzić 1.Zapisy w dzienniku dokonywane są wg zasad dotyczących dziennika lekcyjnego. 2. Tematy w dzienniku muszą odzwierciedlać założenia programu nauczania indywidualnego, opracowanego przez wszystkich nauczycieli wyznaczonych do pracy z danym uczniem i wpisanego do szkolnego zestawu programów nauczania. 3.Nauczyciele wyznaczeni do pracy z danym uczniem opracowują plan nauczania poszczególnych przedmiotów. 4.Nazwisko i imię dziecka wpisuje się również na listę uczniów do dziennika lekcyjnego klasy, do której zostało przydzielone. 5. Na kartkach Notatki/ Spostrzeżenia nauczyciele zapisują informacje o uczniu, które wykorzysta wychowawca realizują pomoc pp. 6. Dziennik nauczania indywidualnego jest dokumentem podlegającym archiwizacji. Arkusze ocen 1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy. Arkusze ocen uczniów z danego oddziału wpina się do opisanej teczki papierowej i przechowuje się w sekretariacie szkoły. 2. Arkusze ocen uczniów nowoprzyjętych zakłada wychowawca klasy w terminie najpóźniej do 20 września roku szkolnego ( dokładny termin co roku określa dyrektor ), w którym uczeń został przyjęty do szkoły. Czyste druki arkuszy ocen pobiera się w sekretariacie szkoły. Arkusze ocen dla uczniów nowoprzyjętych w trakcie roku szkolnego zakłada się w ciągu 7 dni. 3. Wpisów do arkusza ocen ucznia można dokonywać pismem komputerowym lub ręcznym. 4. Arkusze ocen prowadzi się na obowiązujących drukach. Arkusze ocen podpisują osoby wskazane na drukach. 5. Wpisów w arkuszu ocen dokonuje się na podstawie danych zawartych w: 1) księdze uczniów

6 2) dzienniku lekcyjnym 3) protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych 4) protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności 5) protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 6) protokołach zebrań rady pedagogicznej 7) informacji o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej albo o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 8) innych dokumentów potwierdzających dane podlegające wpisowi np. decyzji dyrektora o zwolnieniu z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego 6. Nauczyciel wypełniający arkusz ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonał. 7. Szczegółowe zasady wypełniania arkusza ocen: 1) nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie 2) imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia oraz klasę wpisuje się w pełnym brzmieniu 3) numer PESEL 4) w odpowiednich miejscach należy wpisać adres zamieszkania ucznia oraz adresy zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) 5) w arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo najwyższej szkoły należy w kolejnej kolumnie wpisać -klasyfikacja końcowa- do której wychowawca wpisuje oceny końcowe ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład planu nauczania 6) w wierszach niewypełnionych stawia się poziome kreski 7) w przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których stawia się poziome kreski 8) w przypadku zwolnienia z zajęć wpisuje się zwolniony lub zwolniona 9) w przypadku braku możliwości klasyfikowania nieklasyfikowany, nieklasyfikowana 10) nie dokonuje się skreśleń w określeniach religia/etyka 11) w przypadku uczniów upośledzonych w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych

7 możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w (nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której orzeczono o potrzebie kształcenia specjalnego) 12) w arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, duplikatu świadectwa, udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wydłużeniu etapu edukacyjnego oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia 13) w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły kopię arkusza ocen ucznia 14) adnotację o wydaniu duplikatu świadectwa oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen dokonuje sekretarz szkoły; pozostałe wpisy dokonuje wychowawca klasy 15) w arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia 16) załącznikami do arkusza ocen w szkołach dla młodzieży są: a) protokoły z przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, b) protokoły z przeprowadzonych sprawdzianów w przypadku odwołania się ucznia od uzyskanej oceny klasyfikacyjnej, 17) Wyniki egzaminów odnotowuje wychowawca klasy we właściwej rubryce. 8. W klasach I III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia. 9. Wychowawca klasy wypełnia arkusze ocen i oddaje po 7 dniach od zakończeniu roku szkolnego. 10. Wszelkie poprawki i oczywiste pomyłki w arkuszach ocen dokonuje wychowawca klasy. 1. Za prawidłowość wypełniania arkuszy ocen, zgodność wprowadzonych zapisów z dokumentami źródłowymi i ochronę dokumentu odpowiedzialność służbową i karną ponoszą odpowiednio wychowawca klasy i sekretarz szkoły. 2. Arkusze ocen są dokumentami podlegającymi archiwizacji.

8 Dokumentacja zajęć pozalekcyjnych Zapisy w dzienniku dokonywane są wg zasad dotyczących dziennika lekcyjnego. 1. Dziennik powinien zawierać: a) nazwiska i imiona uczniów wpisane w porządku alfabetycznym b) dane osobowe ucznia c) indywidualny program pracy z uczniem lub program pracy grupy; program zajęć d) tematy przeprowadzonych zajęć oraz podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie e) liczbę godzin tych zajęć f) ocenę postępów, przydatności i wnioski do dalszej pracy g) frekwencję uczniów 2. Zgody rodziców na udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych przechowują wychowawcy w Teczce wychowawcy 3. Dziennik zajęć pozalekcyjnych jest dokumentem podlegającym archiwizacji. Dziennik zajęć specjalistycznych 1.Zapisy w dzienniku dokonywane są wg zasad dotyczących dziennika lekcyjnego. 2. Dziennik powinien zawierać: h) nazwiska i imiona uczniów wpisane w porządku alfabetycznym i) dane osobowe ucznia j) indywidualny program pracy z uczniem ; plan pracy k) tematy/ ćwiczenia przeprowadzonych zajęć oraz podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie l) liczbę godzin tych zajęć m) analizę postępów i wnioski, zalecenia do dalszej pracy n) frekwencję uczniów o) kontakty nauczyciela z rodzicami, innymi nauczycielami, specjalistami 3.Dziennik zajęć specjalistycznych jest dokumentem podlegającym archiwizacji. Dokumentacja pedagoga szkolnego. 1. Pedagog szkolny do dziennika wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzane w poszczególnych dniach, wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy, w tym psychologiczno pedagogicznej. 2. W dzienniku pedagog wpisuje się informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań. 3. Pedagog gromadzi dodatkową dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga. 4. Dziennik pedagoga jest dokumentem podlegającym archiwizacji. Dziennik zajęć w świetlicy 1. Dziennik świetlicy przeznaczony jest do dokumentowania przebiegu zajęć w świetlicy oraz obecności uczniów na zajęciach w świetlicy.

9 2. Do dziennika wpisuje się: nazwiska i imiona uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę do której uczęszcza, plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w poszczególnych okresach, tematykę zajęć z grupą. 3. W dzienniku odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. 4. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem. 5. Dziennik zajęć w świetlicy przechowywany jest w pomieszczeniu świetlicy w zamkniętej szafce. 6. Za prowadzenie dziennika odpowiadają nauczyciele świetlicy. 7. Dziennik zajęć w świetlicy podlega archiwizacji Teczka nauczyciela Teczka nauczyciela przechowywana jest w szkole. Musi być dostępna do wglądu, w każdej sytuacji, przez dyrektora lub wizytatora. W teczce nauczyciela przechowywane są: podstawa programowa, plany pracy dostosowane do każdej klasy, uwzględniające wnioski ze sprawdzianów kl. 3 i 6, opinie pppindywidualizację, dostosowanie wymagań dla poszczególnych uczniów, kryteria oceniania (PSO zgodne z WSO), wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, informacje o uczniach, materiały dokumentujące pracę dydaktyczną Teczka wychowawcy 1. W teczce wychowawcy gromadzi się: 1) plan pracy wychowawczej na rok szkolny 2) wszystkie zgody rodziców 3) usprawiedliwienia uczniów 4) dokumentację wycieczki 5) informacje o udziale dziecka w nauczaniu religii i w zajęciach z wiedzy o życiu seksualnym człowieka 6) formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą uczniowie klasy są objęci 7) potwierdzenia rodziców o zapoznaniu się z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi 8) propozycje ocen zachowania wystawione przez poszczególnych nauczycieli, samoocenę ucznia i końcową ocenę wychowawcy 9) tematykę zebrań z rodzicami/ opiekunami - notatki, scenariusze 10) notatki z indywidualnych kontaktów z rodzicami 11) uwagi nauczycieli dotyczące klasy 12) różne materiały dokumentujące pracę wychowawczą 3.Teczkę wychowawcy przechowuje wychowawca w szkole ( do wglądu w razie potrzeby przez dyrektora lub wizytatora ) 4.Wychowawca przechowuje w Teczce wychowawcy materiały dotyczące klasy do końca etapu edukacyjnego.

10 Za niesystematyczne wypełnianie dokumentacji, pomijanie obowiązujących zasad przy jej prowadzeniu i zdawaniu do archiwizacji nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej Cała dokumentacja dydaktyczno wychowawcza podlega kontroli przeprowadzanej zgodnie z planem i harmonogramem nadzoru pedagogicznego. Obieg dokumentacji pedagogicznej w szkole. Sprostowanie błędów W szkole obowiązują poniższe zasady w zakresie obiegu dokumentacji: 1. Nauczyciel odbiera czyste druki arkuszy ocen z sekretariatu szkoły. Po wpisaniu danych osobowych zwraca je do sekretariatu. Arkusze ocen uczniów poszczególnych oddziałów umieszcza się w odrębnych teczkach papierowych, poukładanych w szafie będącej na wyposażeniu sekretariatu. Po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej nauczyciel wypożycza arkusza z sekretariatu i po dokonaniu wpisów o wynikach klasyfikacji rocznej zwraca je niezwłocznie do sekretariatu szkoły. Doraźne wpisy : o przerwaniu nauki, przeniesieniu do innej szkoły, zwolnieniu z zajęć, indywidualnym trybie nauki lub toku nauki wychowawca wpisuje je bezpośrednio po zaistniałej sytuacji. 2. Odpisy arkuszy ocen lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia sporządza sekretarz szkoły i przekazuje ją do innej szkoły, do której uczeń został przeniesiony lub wydaje za pokwitowaniem rodzicom ucznia/ prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi. W arkuszu ocen sekretarz szkoły zamieszcza adnotację o sporządzeniu odpisu arkusza ocen wraz z datą. 3. Wychowawcy klas otrzymują czyste dzienniki lekcyjne na posiedzeniu RP w sierpniu. 4. Nauczyciele wypełniają dzienniki w terminie określonym przez dyrektora. 5. Protokoły egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających dostarcza przewodniczący właściwej komisji do sekretariatu szkoły bezpośrednio po zakończeniu egzaminu lub sprawdzianu. 6. Po zakończeniu roku szkolnego wychowawca w terminie 3 dni po zakończeniu roku szkolnego zdaje dziennik lekcyjny danej klasy, nauczyciele w tym samym terminie oddają inną dokumentację, Arkusze ocen zdawane są w terminie 7 dni po zakończeniu roku szkolnego. 7. Nauczyciel odpowiadający za dokumentację po kontroli jest zobowiązany do uzupełnienia lub poprawy zapisów w dokumentach w trybie natychmiastowym lub określonym prze osobę kontrolującą. 8. Sprostowania błędów i oczywistych pomyłek w dziennikach dokumentujących pracę dydaktyczną, wychowawczą i działalność opiekuńczą dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniała lub dyrektor szkoły.

11 9. Dziennik lekcyjny przechowywany jest w szafie w pokoju nauczycielskim. Na czas prowadzenia zajęć, zgodnie z planem lekcji, nauczyciel pobiera dziennik z pokoju nauczycielskiego. Po zakończonych zajęciach jest zobowiązany dostarczyć dziennik do miejsca jego przechowywania. Zabrania się pozostawiania dziennika w salach lekcyjnych lub przekazywania go do/ z pokoju nauczycielskiego przez ucznia lub inną osobę, która nie jest nauczycielem. 10. Za zagubienie dziennika, pozostawienie go bez nadzoru, wynoszenie poza teren szkoły, ujawnienie danych osobowych osobom nieuprawnionym, nauczyciel ponosi konsekwencje dyscyplinarne. Postępowanie w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentacji O zagubieniu, zniszczeniu lub utracie dokumentu stanowiącego dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki osoba, która taką wiedzę powzięła, jest zobowiązana natychmiast powiadomić dyrektora szkoły. W przypadku zagubienia, zniszczenia, zniszczenia wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych księgi uczniów, arkuszy ocen, księgi ewidencji uczniów, protokołów egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji. Odtworzenia dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania i innych dokumentów oraz zeznań świadków, w tym zeznań członków komisji egzaminacyjnych. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protokołu dołącza się spisane zeznania świadków. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. O powołaniu komisji i wynikach jej pracy dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę. Przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu r. Opracowano na podstawie: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225) wraz ze zmianami wprowadzonymi w rozporządzeniach zmieniających, a ogłoszonymi w Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977 i Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1047) 3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. ze zmianami ogłoszonymi: w 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, z 2009 r. Nr 156, poz i Nr 228, poz. 1491, z 2011 r. Nr 35, poz. 178 i Nr 179 poz. 1063). 4.Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 532)

12

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Rodzaje oraz sposób prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (na podstawie rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie

Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie Celem instrukcji jest ujednolicenie zapisów w dokumentacji szkolnej. Instrukcja dotyczy następujących dokumentów:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 7/2015 PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych

Bardziej szczegółowo

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej w szkole podstawowej Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej 1. Do księgi ewidencji wpisuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w szkole poprzez prowadzenie:

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w szkole poprzez prowadzenie: Podstawa Prawna: PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen

Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen Małgorzata Dutka - Mucha MCDN ODN w Krakowie Kraków, 7 stycznia 2013 r. Program 1. Podstawy prawne dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz Nazwa aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń wpisany jest w księdze uczniów

w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń wpisany jest w księdze uczniów ŚWIADECTWA 1. Świadectwa wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym 2. Nazwę szkoły wpisuję się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły pomijając słowa specjalna bez pomijania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów

Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. Projekt z 14. 06. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania SOSW Nr 2 w Kaliszu 1

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania SOSW Nr 2 w Kaliszu 1 Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania SOSW Nr 2 w Kaliszu 1 Znowelizowane zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabielach z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM.ALFREDA SZKLARSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. I.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM.ALFREDA SZKLARSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. I. PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM.ALFREDA SZKLARSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

Bardziej szczegółowo

Szkolne standardy prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Szkolne standardy prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 7 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Szkolne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dz.U.02.23.225 2003-07-09 zm. Dz.U.2003.107.1003 1 2009-08-07 zm. Dz.U.2009.116.977 1 2010-09-01 zm. Dz.U.2010.156.1047 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

Bardziej szczegółowo

Procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej nr 59 im. J. Matejki w Katowicach

Procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej nr 59 im. J. Matejki w Katowicach Procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej nr 59 im. J. Matejki w Katowicach Ogólne zasady 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest poprzez prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dz.U.02.23.225 2003-07-09 zm. Dz.U.2003.107.1003 1 2009-08-07 zm. Dz.U.2009.116.977 1 2010-09-01 zm. Dz.U.2010.156.1047 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r.

boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r. Tekst ujednolicony wg stanu na 1 września 2010 r. boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wydział Nadzoru Pedagogicznego Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły

Uchwała Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Uchwała Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZY OCEN

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZY OCEN INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZY OCEN Sporządzono na podstawie: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zapisów w dokumentach przebiegu nauczania

Instrukcja dokonywania zapisów w dokumentach przebiegu nauczania Zespól Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach 08-106 Zbuczyn Instrukcja dokonywania zapisów w dokumentach przebiegu nauczania Zatwierdził: ARKUSZE OCEN Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 19

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W JANKOWIE PRZYGODZKIM Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 19

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU z dn. 13.10.2014 r Tekst jednolity uwzględniający Aneks nr 1 do procedur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNEGO-WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNEGO-WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNEGO-WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13/10/11 z dnia 14.12.2010 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niwicy

Zarządzenie nr 13/10/11 z dnia 14.12.2010 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niwicy Zarządzenie nr 13/10/11 z dnia 14.12.2010 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niwicy w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM dla nauczyciela CKU aktualiz. 2011-11-29

VADEMECUM dla nauczyciela CKU aktualiz. 2011-11-29 DZIENNIK rodzaj wpisów kto wpisuje uwagi lista słuchaczy wg alfabetu, a potem w kolejności przyjmowania do szkoły (wpisuje na podst. danych z sekretariatu) strona tytułowa pełna nazwa RCKU, szkoły i adres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA I POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM I.JANA PAWŁA II W ŻYRZYNIE

INSTRUKCJA PROWADZENIA I POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM I.JANA PAWŁA II W ŻYRZYNIE INSTRUKCJA PROWADZENIA I POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM I.JANA PAWŁA II W ŻYRZYNIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 12/2013 z dn.05.09.2013r

Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 12/2013 z dn.05.09.2013r Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 12/2013 z dn.05.09.2013r Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. nr 23, poz. 225 ze zmianami w: 2003 r. nr 107, poz. 1003; 2009 r. nr 116, poz. 977) (stan prawny na dzień 7.08.2009 r.)

(Dz. U. nr 23, poz. 225 ze zmianami w: 2003 r. nr 107, poz. 1003; 2009 r. nr 116, poz. 977) (stan prawny na dzień 7.08.2009 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W ZESPOLE

PROCEDURY DOTYCZĄCE PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W ZESPOLE PROCEDURY DOTYCZĄCE PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 8 W RYBNIKU PROCEDURY DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r.w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA W ZESPOLE SZKOLO- PRZEDSZKOLNYM W

REGULAMIN POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA W ZESPOLE SZKOLO- PRZEDSZKOLNYM W REGULAMIN POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA W ZESPOLE SZKOLO- PRZEDSZKOLNYM W ŁĄCZNIKU Łącznik, 2011 1 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA Zespół Szkół Integracyjnych Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 8 Integracyjne w Siemianowicach Śl. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA 1 PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA (aktualizacja na dzień 1 września 2016 r.) Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWDAZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWDAZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWDAZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH KANDYTY 2011 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku

GIMNAZJUM im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku GIMNAZJUM im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku Regulamin Prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Szkole Podstawowej

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Szkole Podstawowej Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie 1 S P I S

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i. opiekuńczej w SOSW pn. CA i CZR

Zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i. opiekuńczej w SOSW pn. CA i CZR Zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i Podstawa prawna: opiekuńczej w SOSW pn. CA i CZR Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KROCZEWIE I. PODSTAWA PRAWNA

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KROCZEWIE I. PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KROCZEWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r.

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. W 2. dodaje się ustęp 4 i 5 w brzmieniu: 4. Szkoła podejmuje

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ WYTWARZANIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ WYTWARZANIA Zespół Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ WYTWARZANIA l PRZECHOWYWANIA Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W GIMNAZJUM IM.

REGULAMIN PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W GIMNAZJUM IM. REGULAMIN PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W UJŚCIU Z a ł ą c z n i k d o Z a r

Bardziej szczegółowo

9 czerwca (środa) o godz. 16.30 klasy: 0-III (stołówka szkolna) 10 czerwca (czwartek) o godz. 16.30 klasy: IV-VI (stołówka szkolna)

9 czerwca (środa) o godz. 16.30 klasy: 0-III (stołówka szkolna) 10 czerwca (czwartek) o godz. 16.30 klasy: IV-VI (stołówka szkolna) Zarządzenie nr 19 /10 Dyrektora Zespołu Szkół w Legionowie z dnia 02.06.2010 r. w sprawie czynności i terminów związanych z zakończeniem roku szkolnego 2009/2010 1 1. Ustala się następujące terminy posiedzeń

Bardziej szczegółowo

I. KSIĘGA UCZNIÓW II. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I. KSIĘGA UCZNIÓW II. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia 5 R/2013 z dnia 23 października 2013 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: art. 32a ust. 4 i art.22 ust.

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół nr 24 z dnia l r. W celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji z przebiegu

Dyrektora Zespołu Szkół nr 24 z dnia l r. W celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji z przebiegu Warszawa, dn.28.01.201l r. Zarządzenie nr 2/2011 Dyrektora Zespołu Szkół nr 24 z dnia 28.01.201l r. W celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Wpisów w księdze uczniów dokonuje 5. Nie wolno wpisywać w dzienniku skrótów i znaków, które nie są wprowadzone do WSO

Wpisów w księdze uczniów dokonuje 5. Nie wolno wpisywać w dzienniku skrótów i znaków, które nie są wprowadzone do WSO Załącznik do Zarządzenia Nr z dnia. Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej im J.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DZIENNIKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DZIENNIKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DZIENNIKÓW Sporządzono na podstawie: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 9 2008/2009 z dnia 5 grudnia 2008r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 9 2008/2009 z dnia 5 grudnia 2008r. Załącznik do Zarządzenia Nr 9 2008/2009 z dnia 5 grudnia 2008r. Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Zespole

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III ZAŁOŻENIA: Ocenianiu podlegają: - osiągnięcia edukacyjne ucznia - zachowanie ucznia Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie. Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie. Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016 XLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W WARSZAWIE OPRACOWAŁ: mgr Arkadiusz Olszyna Kontrakt zawarty między uczniem a nauczycielem

Bardziej szczegółowo

KONTROLA SPOSOBU PROWADZENIA ARKUSZY OCEN

KONTROLA SPOSOBU PROWADZENIA ARKUSZY OCEN KONTROLA SPOSOBU PROWADZENIA ARKUSZY OCEN 1) Kategoryzacja niezgodności w funkcjonowaniu szkół i placówek z przepisami prawa skutkujących wydaniem zaleceń dyrektorom. Zagadnienie szczegółowe (na L.p. podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 6 STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła dla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej i w klasach stacjonarnych. Szkoła funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Centrum

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Nauczanie zintegrowane

Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Nauczanie zintegrowane Wewnątrzszkolny System Oceniania /WSO/ Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy Nauczanie zintegrowane I. POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO uwzględnia predyspozycje uczniów i wymagania dostosowuje do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE.

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. Opracowanie: Barbara Kutkowska Radom, grudzień 2014 r. A. PROWADZENIE I RODZAJE DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W IŁAWIE I. PODSTAWA PRAWNA

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W IŁAWIE I. PODSTAWA PRAWNA ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ IŁAWA, 29 VIII 2011 r. ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

Procedura prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Z a s a d a p r o w a d z e n i a d o k u m e n t a c j i n a u c z a n i a Strona 1 z 1 Procedura prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 PROCEDURY WDRAŻANIA ZALECEŃ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH ZAWARTYCH W OPINIACH I ORZECZENIACH

26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 PROCEDURY WDRAŻANIA ZALECEŃ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH ZAWARTYCH W OPINIACH I ORZECZENIACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALI 26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 PROCEDURY WDRAŻANIA ZALECEŃ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH ZAWARTYCH W OPINIACH I ORZECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE.

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. Opracowanie: Barbara Kutkowska Radom, październik 2014 r. I. PROWADZENIE I RODZAJE DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku Wprowadzony zarządzeniem Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie Przedmiotowy system oceniania z jęz. polskiego jest oparty na rozporządzeniu Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PROCEDURA O - 16

PROWADZENIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PROCEDURA O - 16 PROWADZENIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PROCEDURA O - 16 Dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej stanowią:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Marek Kiestrzyn Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna -Ustawa z 7 września 1991roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży. ARKUSZ KONTROLI w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku z dnia 11.12.2012 r.

Zarządzenie nr 5/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku z dnia 11.12.2012 r. Zarządzenie nr 5/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku z dnia 11.12.2012 r. w sprawie: regulaminu prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 6/ Dyrektora Zespołu Szkół w Gołaszynie z dnia r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia 6/ Dyrektora Zespołu Szkół w Gołaszynie z dnia r. Załącznik nr 1 do zarządzenia 6/2015.2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Gołaszynie z dnia 16.10.2015 r. Procedury organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPIEKI NAD UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOKÓŁCE

PROCEDURA OPIEKI NAD UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOKÓŁCE PROCEDURA OPIEKI NAD UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOKÓŁCE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy I PODSTAWY PRAWNE 1. Art. 22 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2015 z dnia: 03 lutego 2015r. Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w Zespole Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć szkolnych uczniów w Zespole Szkół w Bystrzycy Oławskiej.

Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć szkolnych uczniów w Zespole Szkół w Bystrzycy Oławskiej. Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć szkolnych uczniów w Zespole Szkół w Bystrzycy Oławskiej. Opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 41

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Dziennik Ustaw 20 Poz. 9 Nr 5 str. 1... (pieczęć podłużna szkoły) Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez...... pod nr... (wypełnia szkoła niepubliczna) ARKUSZ OCEN UCZNIA

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14.

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14. Aneks nr 2 Na podstawie Uchwały nr 8/2015 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 31 sierpnia 2015r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach

Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach

Procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 Ogólne zasady 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w ZSI nr 1 poprzez prowadzenie: 1. dzienników

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 /2011/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu z dnia 13.09. 2011 r.

Uchwała nr 5 /2011/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu z dnia 13.09. 2011 r. Uchwała nr 5 /2011/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu z dnia 13.09. 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły. Działając na podstawie art. 22 a Ustawy z dnia 7 września1991

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 października 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I we Wrocławiu

Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I we Wrocławiu Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I we Wrocławiu 1.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 256

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r. Dz.U.2015.23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ str.... ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (pieczęć podłużna szkoły) Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez......... (nazwa szkoły) pod nr...... (wypełnia szkoła niepubliczna)...

Bardziej szczegółowo