Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie Celem instrukcji jest ujednolicenie zapisów w dokumentacji szkolnej. Instrukcja dotyczy następujących dokumentów: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dziennik zajęć specjalistycznych, dziennik nauczania indywidualnego, teczka wychowawcy, teczka nauczyciela. Zasady ogólne 1. Dokumentację wypełniamy pismem czytelnym, starannym z zachowaniem zasad języka polskiego. 2. Wpisów dokonuje się w kolorze czarnym lub niebieskim, z wyjątkami, które zostaną omówione przy poszczególnych dokumentach. 3. Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz podanie daty i złożenie czytelnego podpisu ( imię może być w skrócie ) przez osobę, która dokonała poprawki. Dopuszcza się postawienie parafki tylko przy sprostowaniu wpisu obecności ucznia w rubrykach rejestrujących frekwencję; przy poprawianiu błędnie zapisanych kolejnych numerów zajęć oraz przy wpisywaniu planu lekcji. 4. Dokumentacja pedagogiczna jest własnością szkoły i nie wolno jej wynosić poza teren szkoły. 5. Osoby uprawnione do dostępu do dokumentacji pedagogicznej wytwarzanej w szkole są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w nich zawartych, pod odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną. Dziennik lekcyjny Dziennik lekcyjny zakłada się na każdy rok szkolny odrębny dla każdego oddziału. Wychowawca klasy otrzymuje czysty dokument, właściwy dla danego etapu edukacyjnego, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w sierpniu. Wychowawca klasy zakłada dziennik w określonym przez dyrektora terminie. Do dziennika lekcyjnego nie wpisuje się numeru PESEL. Wszystkich wpisów dokonuje się w kolorze czarnym lub niebieskim, z wyjątkami: koloru czerwonego używa się do wpisywania ocen ze sprawdzianów, testów, prac klasowych i innych obejmujących szerszy zakres materiału dydaktycznego koloru czerwonego używa się do sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w zapisie Zapisów nie wolno wymazywać, wpisywać ołówkiem ani usuwać korektorem. 1. Okładka 2. Na zewnętrznej stronie okładki wychowawca wpisuje datę aktualnego roku szkolnego i klasę. 3. Na wewnętrznej stronie/ zakładce wpisuje w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona uczniów. 4. W przypadku odejścia ucznia ze szkoły dokonuje się skreślenia ucznia na liście i podaje się datę. 2. Karta tytułowa a) Wychowawca wypełnia miejsca wykropkowane:

2 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika ul. Grunwaldzka Białogard; zachodniopomorskie; Białogard Pozostałe miejsca wykreślić. b) Wpisuje datę aktualnego roku szkolnego i klasę. c) Wpisuje czytelnie nazwiska członków Samorządu klasowego, Rady klasowej rodziców, swoje imię i nazwisko z tytułem naukowym. W dzienniku kl. 1 wychowawca podaje imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia. d) Na karcie tytułowej widnieje pieczątka szkoły. 3. Tygodniowy plan zajęć. Uzupełnianie planów zajęć dydaktycznych musi zawierać datę wprowadzenia i zmiany planu, godziny lekcji 4. Wycieczki. Osoba prowadząca wycieczkę jest zobowiązana do wpisania celu wyjścia czy wyjazdu. Karty wycieczki przekazywane są dyrekcji co najmniej tydzień przed wyjazdem. Pozostałą dokumentację np. zgody, rozliczeni,.. przechowuje wychowawca/ organizator w teczce wychowawcy- do końca etapu edukacyjnego. 5. Plan pracy wychowawcy W dziennikach kl. 2-3 można wkleić zapisany komputerowo plan wychowawcy. 5. Wydarzenia z życia klasy Wychowawca wpisuje informacje o wszystkich wydarzeniach i uroczystościach, w których klasa brała udział. 6. Dane osobowe -Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych zbiera wychowawca klasy na podstawie Oświadczeń rodziców. Wpisuje dane teleadresowe ( przy zapisywaniu adresu przy miejscowości należy podać kod pocztowy ), przynależność do obwodu szkoły, w przypadku dzieci spoza rejonu informację o szkole, do której obwodu należy, numer ewidencyjny ucznia, pod którym został zarejestrowany w Księdze Uczniów oraz informację o posiadanej przez ucznia opinii/orzeczeniu z poradni pp. - W klasach młodszych wpisuje się dodatkowe informacje o uczniu np. udział w zajęciach pozalekcyjnych, świetlica, obiad, 7. Programy nauczania i podręczniki a) Wychowawca klasy wpisuje do dziennika numery programów i ich nazwy ze szkolnego zestawu programów nauczania wraz z imieniem, nazwiskiem nauczyciela prowadzącego zajęcia. W rubryce Uwagi każdy nauczyciel uczący danego przedmiotu składa podpis. b) Wychowawca wpisuje podręczniki, podaje tytuł, autora, wydawnictwo. W rubryce Uwagi każdy nauczyciel uczący danego przedmiotu składa podpis. 8. Lista obecności. a) Nauczyciele wpisują nieobecność ucznia, stawiając pionową kreskę w poszczególnej rubryce. Godziny usprawiedliwione zaznacza się dopisując kreskę poziomą, natomiast spó źnienia kreska czyli wcześniej wpisana nieobecność, jest w kółku. Każdy nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność i dokonać zapisu w rubryce rejestrującej uczęszczanie ucznia na zajęcia a także podać łączną liczbę obecnych i nieobecnych uczniów na danej lekcji. b) Nauczyciel religii wpisuje obecność zgodnie z zadeklarowaną liczbą uczniów. Uczniom nieuczęszczającym na religię nie wpisuje nieobecności. Uczeń, który nie uczęszcza na religię, przebywa w tym czasie w świetlicy. Wychowawca na początku roku o tym informuje rodziców. 9. Tematy lekcji. a) Temat lekcji powinien być zapisany w postaci celu ogólnego lekcji (niedopuszczalne są zapisy np. temat jednowyrazowy np.: Ssaki, Przymiotnik lub zapisy np. Świetlica, Praca klasowa ). Zapis może przybrać inną formę, ale musi wskazywać na tematykę zajęć. b) Numeruje się kolejne jednostki lekcyjne w obrębie danej edukacji i przedmiotu.

3 c) W klasach 1 3 wpisuje się dodatkowo tzw. temat bloku. d) W klasach 1 3 oprócz edukacji wczesnoszkolnej wpisuje się nazwy przedmiotów: religia, język angielski, zajęcia komputerowe. e) Zajęcia dzielone na grupy oddzielone są w wierszu pionową kreską. Rubryki tematów podzielone są w połowie długości. f) Jeżeli dany dzień jest związany z ogólną imprezą szkolną, musi zostać odpowiednio opisany i podpisany przez wychowawcę. Jeśli jest to impreza obejmującą konkretną lekcję, opisuje ją i podpisuje nauczyciel zgodnie z planem lekcji. g) Nie dokonujemy podpisu z wyprzedzeniem (podpis przy temacie w dzienniku jest listą obecności pracownika). h) Niedopuszczalne jest pominięcie tematu lekcji i złożenia podpisu. Brak powyższych w dzienniku po odbytych zajęciach jest naruszeniem porządku pracy. i) Jednostki lekcyjne numeruje się narastająco. W przypadku zastępstwa merytorycznego wpisuje się kolejny numer lekcji, zaś w sytuacji, gdy zastępujący nauczyciel pełni funkcję opiekuńczą kolejnego numeru lekcji nie wpisuje się. Każdy nauczyciel będący na zastępstwie wpisuje temat zajęć, sprawdza obecność, składa podpis i wpisuje słowo zast. h) Jeśli lekcję prowadzi pedagog szkolny w ramach godziny wychowawczej (na lekcji obecny jest nauczyciel i pedagog), treść tematu wpisuje pedagog, ale podpis składają pedagog i wychowawca. i) W każdym tygodniu wychowawca wpisuje pod zapisami tematów imiona i nazwiska uczniów dyżurujących. 10.Kontakty z rodzicami i opiekunami Wychowawca rejestruje kontakty z rodzicami/ opiekunami. Zbiera podpisy rodziców/opiekunów uczestniczących w zebraniu ( dopuszcza się wklejanie list obecności rodziców na zebraniu na końcu dziennika; należy podać stronę, na której znajdują się listy ). Na stronach Notatki wychowawca zapisuje datę, krótką informację czego dotyczyła rozmowa z rodzicem. opiekunem, sporządza notatkę z przeprowadzonego zebrania ( szczegółowe informacje gromadzi w teczce wychowawcy). W wyznaczonym miejscu nauczyciel również zapisuje informacje z przeprowadzonej przez niego rozmowy z rodzicem/ opiekunem danego ucznia. 11. Oceny a) W klasach I III: osiągnięcia uczniów ocenia się zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w WSO i dostosowanym do przedmiotu/ edukacji PSO roczna ocena opisowa może być wpisana ręcznie lub pismem komputerowym, dokument wypisany komputerowo należy wkleić. Wychowawca musi złożyć swój czytelny podpis pod każdą oceną. b) w klasach IV VI Na dany przedmiot można wykorzystać dwie strony z odpowiednią adnotacją, który to semestr. Wychowawca wpisuje małą literą nazwy przedmiotów, tytuł naukowy, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia.( Dopuszcza się zapis literami drukowanymi ). Oceny cząstkowe - należy zapisywać jako cyfry (bez plusów i minusów), dopuszcza się zapisywanie plusów i minusów za aktywność na lekcji i dodatkową pracę oraz minusów za brak pracy domowej, zeszytu, ćwiczeń; zgodnie z WSO - oceny z zachowania cząstkowe zapisuje się, używając skrótów: ng., ndp., popr., db., bdb., wz, stosując WSO Oceny semestralne i roczne - Oceny z przedmiotów wpisuje się, używając pełnych nazw niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący. Nie wolno stosować

4 plusów i minusów. Nie wpisywać ocen wielkimi literami. Wpisujemy oceny, wyrównując do lewej krawędzi kolumny (nie wolno wyśrodkowywać); - oceny semestralne z zachowania wpisujemy w pełnym brzmieniu: naganne, nieodpowiednie, poprawne, dobre, bardzo dobre, wzorowe. Nie wolno wpisywać ocen wielkimi literami. Wpisujemy oceny, wyrównując do lewej krawędzi kolumny (nie wolno wyśrodkowywać). Przed klasyfikacją semestralną i roczną nauczyciel każdego przedmiotu w miejscu do wpisania słownie oceny umieszcza projekt oceny. Zapisu dokonuje się ołówkiem. Wychowawca klasy w terminie określonym w statucie szkoły informuje rodziców o przewidywanych ocenach. Fakt poinformowania rodziców odnotowywany jest w Dzienniku lekcyjnym. w kl. 1-3 według WSO. Wychowawca klasy w terminie określonym w statucie szkoły informuje rodziców o przewidywanych ocenach. Fakt poinformowania rodziców odnotowywany jest w Dzienniku lekcyjnym. 11. Zestawienia uczniów, ocen, wyników sprawdzianu i frekwencji. Uczniowie - wychowawca wpisuje informacje o uczniach wg stanu z 20 września, wg urodzenia i wg nauki języków obcych; - na koniec roku szkolnego wpisuje liczbę uczniów uczących się w klasie w ostatnim dniu zajęć w roku szkolnym. - dokonuje zestawienia klasyfikacji Oceny - po każdym semestrze wychowawca wypełnia zestawienie ocen i zestawienie wyników klasyfikacji oraz zestawienie ocen z zachowania, oblicza średnią ocen dla poszczególnych uczniów i klasy.

5 Wyniki sprawdzianu - w klasach szóstych należy wpisać wyniki sprawdzianu uzyskane przez poszczególnych uczniów. Frekwencja - zestawienie frekwencji uczniów i klasy wychowawca wypełnia co miesiąc, co miesiąc oblicza średnią frekwencję klasy i na tej podstawie oblicza średnią frekwencję klasy po każdym semestrze. 12. Notatki a) Na kartach Notatki wychowawca/ nauczyciel dokumentuje kontakty z rodzicami/ opiekunami. b) Kartki w kratkę przeznaczone są do zapisu uwag i pochwał uczniom. 13. Godzinowa realizacja planu nauczania Każdy nauczyciel co miesiąc wpisuje ilość godzin zrealizowanych z danego przedmiotu. 14. Informacje o zachowaniu uczniów Nauczyciel zapisuje informacje o uczniu, które wychowawca wykorzysta przy organizacji pomocy pp. 15. Dziennik lekcyjny jest dokumentem podlegającym archiwizacji. 1. Dziennik W odręb przypadku nauczania dzieci indywidualnego zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania należy prowadzić 1.Zapisy w dzienniku dokonywane są wg zasad dotyczących dziennika lekcyjnego. 2. Tematy w dzienniku muszą odzwierciedlać założenia programu nauczania indywidualnego, opracowanego przez wszystkich nauczycieli wyznaczonych do pracy z danym uczniem i wpisanego do szkolnego zestawu programów nauczania. 3.Nauczyciele wyznaczeni do pracy z danym uczniem opracowują plan nauczania poszczególnych przedmiotów. 4.Nazwisko i imię dziecka wpisuje się również na listę uczniów do dziennika lekcyjnego klasy, do której zostało przydzielone. 5. Na kartkach Notatki/ Spostrzeżenia nauczyciele zapisują informacje o uczniu, które wykorzysta wychowawca realizują pomoc pp. 6. Dziennik nauczania indywidualnego jest dokumentem podlegającym archiwizacji. Arkusze ocen 1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy. Arkusze ocen uczniów z danego oddziału wpina się do opisanej teczki papierowej i przechowuje się w sekretariacie szkoły. 2. Arkusze ocen uczniów nowoprzyjętych zakłada wychowawca klasy w terminie najpóźniej do 20 września roku szkolnego ( dokładny termin co roku określa dyrektor ), w którym uczeń został przyjęty do szkoły. Czyste druki arkuszy ocen pobiera się w sekretariacie szkoły. Arkusze ocen dla uczniów nowoprzyjętych w trakcie roku szkolnego zakłada się w ciągu 7 dni. 3. Wpisów do arkusza ocen ucznia można dokonywać pismem komputerowym lub ręcznym. 4. Arkusze ocen prowadzi się na obowiązujących drukach. Arkusze ocen podpisują osoby wskazane na drukach. 5. Wpisów w arkuszu ocen dokonuje się na podstawie danych zawartych w: 1) księdze uczniów

6 2) dzienniku lekcyjnym 3) protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych 4) protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności 5) protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 6) protokołach zebrań rady pedagogicznej 7) informacji o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej albo o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 8) innych dokumentów potwierdzających dane podlegające wpisowi np. decyzji dyrektora o zwolnieniu z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego 6. Nauczyciel wypełniający arkusz ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonał. 7. Szczegółowe zasady wypełniania arkusza ocen: 1) nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie 2) imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia oraz klasę wpisuje się w pełnym brzmieniu 3) numer PESEL 4) w odpowiednich miejscach należy wpisać adres zamieszkania ucznia oraz adresy zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) 5) w arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo najwyższej szkoły należy w kolejnej kolumnie wpisać -klasyfikacja końcowa- do której wychowawca wpisuje oceny końcowe ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład planu nauczania 6) w wierszach niewypełnionych stawia się poziome kreski 7) w przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których stawia się poziome kreski 8) w przypadku zwolnienia z zajęć wpisuje się zwolniony lub zwolniona 9) w przypadku braku możliwości klasyfikowania nieklasyfikowany, nieklasyfikowana 10) nie dokonuje się skreśleń w określeniach religia/etyka 11) w przypadku uczniów upośledzonych w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych

7 możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w (nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której orzeczono o potrzebie kształcenia specjalnego) 12) w arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, duplikatu świadectwa, udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wydłużeniu etapu edukacyjnego oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia 13) w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły kopię arkusza ocen ucznia 14) adnotację o wydaniu duplikatu świadectwa oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen dokonuje sekretarz szkoły; pozostałe wpisy dokonuje wychowawca klasy 15) w arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia 16) załącznikami do arkusza ocen w szkołach dla młodzieży są: a) protokoły z przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, b) protokoły z przeprowadzonych sprawdzianów w przypadku odwołania się ucznia od uzyskanej oceny klasyfikacyjnej, 17) Wyniki egzaminów odnotowuje wychowawca klasy we właściwej rubryce. 8. W klasach I III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia. 9. Wychowawca klasy wypełnia arkusze ocen i oddaje po 7 dniach od zakończeniu roku szkolnego. 10. Wszelkie poprawki i oczywiste pomyłki w arkuszach ocen dokonuje wychowawca klasy. 1. Za prawidłowość wypełniania arkuszy ocen, zgodność wprowadzonych zapisów z dokumentami źródłowymi i ochronę dokumentu odpowiedzialność służbową i karną ponoszą odpowiednio wychowawca klasy i sekretarz szkoły. 2. Arkusze ocen są dokumentami podlegającymi archiwizacji.

8 Dokumentacja zajęć pozalekcyjnych Zapisy w dzienniku dokonywane są wg zasad dotyczących dziennika lekcyjnego. 1. Dziennik powinien zawierać: a) nazwiska i imiona uczniów wpisane w porządku alfabetycznym b) dane osobowe ucznia c) indywidualny program pracy z uczniem lub program pracy grupy; program zajęć d) tematy przeprowadzonych zajęć oraz podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie e) liczbę godzin tych zajęć f) ocenę postępów, przydatności i wnioski do dalszej pracy g) frekwencję uczniów 2. Zgody rodziców na udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych przechowują wychowawcy w Teczce wychowawcy 3. Dziennik zajęć pozalekcyjnych jest dokumentem podlegającym archiwizacji. Dziennik zajęć specjalistycznych 1.Zapisy w dzienniku dokonywane są wg zasad dotyczących dziennika lekcyjnego. 2. Dziennik powinien zawierać: h) nazwiska i imiona uczniów wpisane w porządku alfabetycznym i) dane osobowe ucznia j) indywidualny program pracy z uczniem ; plan pracy k) tematy/ ćwiczenia przeprowadzonych zajęć oraz podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie l) liczbę godzin tych zajęć m) analizę postępów i wnioski, zalecenia do dalszej pracy n) frekwencję uczniów o) kontakty nauczyciela z rodzicami, innymi nauczycielami, specjalistami 3.Dziennik zajęć specjalistycznych jest dokumentem podlegającym archiwizacji. Dokumentacja pedagoga szkolnego. 1. Pedagog szkolny do dziennika wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzane w poszczególnych dniach, wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy, w tym psychologiczno pedagogicznej. 2. W dzienniku pedagog wpisuje się informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań. 3. Pedagog gromadzi dodatkową dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga. 4. Dziennik pedagoga jest dokumentem podlegającym archiwizacji. Dziennik zajęć w świetlicy 1. Dziennik świetlicy przeznaczony jest do dokumentowania przebiegu zajęć w świetlicy oraz obecności uczniów na zajęciach w świetlicy.

9 2. Do dziennika wpisuje się: nazwiska i imiona uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę do której uczęszcza, plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w poszczególnych okresach, tematykę zajęć z grupą. 3. W dzienniku odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. 4. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem. 5. Dziennik zajęć w świetlicy przechowywany jest w pomieszczeniu świetlicy w zamkniętej szafce. 6. Za prowadzenie dziennika odpowiadają nauczyciele świetlicy. 7. Dziennik zajęć w świetlicy podlega archiwizacji Teczka nauczyciela Teczka nauczyciela przechowywana jest w szkole. Musi być dostępna do wglądu, w każdej sytuacji, przez dyrektora lub wizytatora. W teczce nauczyciela przechowywane są: podstawa programowa, plany pracy dostosowane do każdej klasy, uwzględniające wnioski ze sprawdzianów kl. 3 i 6, opinie pppindywidualizację, dostosowanie wymagań dla poszczególnych uczniów, kryteria oceniania (PSO zgodne z WSO), wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, informacje o uczniach, materiały dokumentujące pracę dydaktyczną Teczka wychowawcy 1. W teczce wychowawcy gromadzi się: 1) plan pracy wychowawczej na rok szkolny 2) wszystkie zgody rodziców 3) usprawiedliwienia uczniów 4) dokumentację wycieczki 5) informacje o udziale dziecka w nauczaniu religii i w zajęciach z wiedzy o życiu seksualnym człowieka 6) formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą uczniowie klasy są objęci 7) potwierdzenia rodziców o zapoznaniu się z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi 8) propozycje ocen zachowania wystawione przez poszczególnych nauczycieli, samoocenę ucznia i końcową ocenę wychowawcy 9) tematykę zebrań z rodzicami/ opiekunami - notatki, scenariusze 10) notatki z indywidualnych kontaktów z rodzicami 11) uwagi nauczycieli dotyczące klasy 12) różne materiały dokumentujące pracę wychowawczą 3.Teczkę wychowawcy przechowuje wychowawca w szkole ( do wglądu w razie potrzeby przez dyrektora lub wizytatora ) 4.Wychowawca przechowuje w Teczce wychowawcy materiały dotyczące klasy do końca etapu edukacyjnego.

10 Za niesystematyczne wypełnianie dokumentacji, pomijanie obowiązujących zasad przy jej prowadzeniu i zdawaniu do archiwizacji nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej Cała dokumentacja dydaktyczno wychowawcza podlega kontroli przeprowadzanej zgodnie z planem i harmonogramem nadzoru pedagogicznego. Obieg dokumentacji pedagogicznej w szkole. Sprostowanie błędów W szkole obowiązują poniższe zasady w zakresie obiegu dokumentacji: 1. Nauczyciel odbiera czyste druki arkuszy ocen z sekretariatu szkoły. Po wpisaniu danych osobowych zwraca je do sekretariatu. Arkusze ocen uczniów poszczególnych oddziałów umieszcza się w odrębnych teczkach papierowych, poukładanych w szafie będącej na wyposażeniu sekretariatu. Po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej nauczyciel wypożycza arkusza z sekretariatu i po dokonaniu wpisów o wynikach klasyfikacji rocznej zwraca je niezwłocznie do sekretariatu szkoły. Doraźne wpisy : o przerwaniu nauki, przeniesieniu do innej szkoły, zwolnieniu z zajęć, indywidualnym trybie nauki lub toku nauki wychowawca wpisuje je bezpośrednio po zaistniałej sytuacji. 2. Odpisy arkuszy ocen lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia sporządza sekretarz szkoły i przekazuje ją do innej szkoły, do której uczeń został przeniesiony lub wydaje za pokwitowaniem rodzicom ucznia/ prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi. W arkuszu ocen sekretarz szkoły zamieszcza adnotację o sporządzeniu odpisu arkusza ocen wraz z datą. 3. Wychowawcy klas otrzymują czyste dzienniki lekcyjne na posiedzeniu RP w sierpniu. 4. Nauczyciele wypełniają dzienniki w terminie określonym przez dyrektora. 5. Protokoły egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających dostarcza przewodniczący właściwej komisji do sekretariatu szkoły bezpośrednio po zakończeniu egzaminu lub sprawdzianu. 6. Po zakończeniu roku szkolnego wychowawca w terminie 3 dni po zakończeniu roku szkolnego zdaje dziennik lekcyjny danej klasy, nauczyciele w tym samym terminie oddają inną dokumentację, Arkusze ocen zdawane są w terminie 7 dni po zakończeniu roku szkolnego. 7. Nauczyciel odpowiadający za dokumentację po kontroli jest zobowiązany do uzupełnienia lub poprawy zapisów w dokumentach w trybie natychmiastowym lub określonym prze osobę kontrolującą. 8. Sprostowania błędów i oczywistych pomyłek w dziennikach dokumentujących pracę dydaktyczną, wychowawczą i działalność opiekuńczą dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniała lub dyrektor szkoły.

11 9. Dziennik lekcyjny przechowywany jest w szafie w pokoju nauczycielskim. Na czas prowadzenia zajęć, zgodnie z planem lekcji, nauczyciel pobiera dziennik z pokoju nauczycielskiego. Po zakończonych zajęciach jest zobowiązany dostarczyć dziennik do miejsca jego przechowywania. Zabrania się pozostawiania dziennika w salach lekcyjnych lub przekazywania go do/ z pokoju nauczycielskiego przez ucznia lub inną osobę, która nie jest nauczycielem. 10. Za zagubienie dziennika, pozostawienie go bez nadzoru, wynoszenie poza teren szkoły, ujawnienie danych osobowych osobom nieuprawnionym, nauczyciel ponosi konsekwencje dyscyplinarne. Postępowanie w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentacji O zagubieniu, zniszczeniu lub utracie dokumentu stanowiącego dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki osoba, która taką wiedzę powzięła, jest zobowiązana natychmiast powiadomić dyrektora szkoły. W przypadku zagubienia, zniszczenia, zniszczenia wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych księgi uczniów, arkuszy ocen, księgi ewidencji uczniów, protokołów egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji. Odtworzenia dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania i innych dokumentów oraz zeznań świadków, w tym zeznań członków komisji egzaminacyjnych. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protokołu dołącza się spisane zeznania świadków. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. O powołaniu komisji i wynikach jej pracy dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę. Przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu r. Opracowano na podstawie: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225) wraz ze zmianami wprowadzonymi w rozporządzeniach zmieniających, a ogłoszonymi w Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977 i Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1047) 3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. ze zmianami ogłoszonymi: w 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, z 2009 r. Nr 156, poz i Nr 228, poz. 1491, z 2011 r. Nr 35, poz. 178 i Nr 179 poz. 1063). 4.Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 532)

12

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r.w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo