Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku"

Transkrypt

1 Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXIX) 2011 Piotr Kowalczuk * Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku WSTĘP Pojęcie efektywności rynku kapitałowego zdefiniował Eugene Fama. Według jego definicji rynek efektywny to rynek, na którym ceny zawsze w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje (Fama, 1970, s. 383). Dzięki temu że ceny papierów wartościowych odzwierciedlają wszystkie informacje, na rynku efektywnym informacyjnie są one zawsze dobrym przybliżeniem ich rzeczywistej (wewnętrznej 1 ) wartości. ie zakłada się przy tym, że bieżąca cena rynkowa będzie dokładnie równa niemierzalnej i niewidocznej wartości wewnętrznej, natomiast przyjmuje się, że odchylenia od tej wartości mają charakter losowy. W rezultacie, w danym momencie istnieje takie samo prawdopodobieństwo, że papier wartościowy będzie niedowartościowany jak i przewartościowany, a odchylenia od wartości wewnętrznej są niezależne od jakiejkolwiek zmiennej (Szyszka, 1999, s. 50). Definicja efektywności informacyjnej Famy jest bardzo ogólna i dlatego trudna do empirycznej weryfikacji. Autor wyróżnił więc trzy formy (poziomy) efektywności rynku: słabą, półsilną i silną. * Autor jest pracownikiem PWSZ w Suwałkach. 1 Pojęcie wartości wewnętrznej wprowadził Paul Samuelson. Stwierdził on, że jest to wartość teoretyczna, równa prawdziwej wartości danego papieru, której nie można zaobserwować ani obliczyć. Jednakże najlepszym przybliżeniem tej ceny są ceny ustalane na rynku papierów wartościowych w każdej minucie sesji. Ceny te, być może, nie są dokładnie równe wartości wewnętrznej, ale nie wydaje się prawdopodobne, aby inny szacunek wartości wewnętrznej był bardziej precyzyjny niż ten, co do którego zgadzają się kupujący i sprzedający na wolnym rynku. Kupujący i sprzedający na rynku papierów wartościowych uczestniczą bowiem w silnej i nieustannej konkurencji. Każdy z nich próbuje odgadnąć przyszłość lepiej niż inni. (P. Samuelson, 1965, s ).

2 172 Piotr Kowalczuk Słaba forma efektywności rynku zakłada, że bieżące ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie informacje z historycznych notowań giełdowych (tj. historyczne ceny, stopy zwrotu, wielkość obrotów i inne generowane przez rynek informacje, np. struktura zleceń). Jeśli rynek jest efektywny w stopniu półsilnym (średnim), ceny papierów wartościowych szybko dostosowują się do wszystkich informacji publicznych, a zatem bieżąca cena instrumentu finansowego w pełni odzwierciedla wszystkie ogólnodostępne informacje. Silna forma efektywności rynku zakłada, że wszystkie informacje (zarówno te dostępne publicznie jak i informacje prywatne) są uwzględnione w cenach papierów wartościowych (Brigham, Houston, 2005, s ). Silna forma efektywności rynku zakłada też, że żaden inwestor nie może osiągać wyższej stopy zwrotu od innych dzięki monopolistycznemu dostępowi do informacji (informacji prywatnej). Jednym z możliwych testów silnej formy efektywności rynku jest sprawdzenie czy insiderzy, czyli osoby powiązane ze spółką (np. członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych) osiągają ponadprzeciętne zyski ze swoich transakcji na rynku akcji. Dotychczasowe wyniki badań transakcji insiderów Osoby zajmujące wysokie stanowiska w spółkach i mające potencjalny dostęp do informacji poufnych (insiderzy) muszą informować komisje papierów wartościowych o transakcjach akcjami swoich firm. W USA informacje te są publikowane przez SEC (Security Exchange Comission) raz na miesiąc w postaci specjalnych raportów. Dane te stanowiły przedmiot wielu badań. Do najczęściej cytowanych prac należą prace: Finnerty ego (1976, s ), Seyhuna (1986, s ), Rozeffa i Zamana (1988, s ) oraz Jenga, Metricka i Zeckhausera (1999, s. 2 36). Rezultaty badań wskazują na zyskowność transakcji insiderów. Można więc wnioskować, że posiadają oni informacje nie uwzględnione w cenach akcji (najczęściej są to zapewne informacje poufne), które umożliwiają im osiąganie ponadprzeciętnych 2 zwrotów. Insiderzy w sumie sprzedają więcej akcji niż kupują (więcej transakcji i średnio o większej wartości) wskazują na to badania Finnerty (1976) oraz Jeng i in. (1999). Transakcje kupna mają większe szansę na to, że są związane z informacją poufną. Sprzedaż często bowiem dotyczy akcji uzyskanych jako część wynagrodzenia (opcje menedżerskie). Może też być dokonana w celu sfinansowania ważnego zakupu (np. domu), w celu dywersyfikacji portfela albo zwiększenia płynności obrotu na giełdzie, stąd jej termin może być w większym stopniu przypadkowy. Zapewne dlatego rezultaty badań wskazują na większe ponadprzeciętne zwroty przy kupnie akcji przez insiderów niż przy sprzedaży (Finnerty, 1976: kupno: 8,34%; sprzedaż: 4,82% rocz- 2 Ponadprzeciętne tzn. przewyższające odpowiedni benchmark stanowiący punkt odniesienia może to być np. indeks giełdowy, portfel spółek o podobnej wielkości czy oczekiwana stopa zwrotu wyznaczona na podstawie określonego modelu.

3 Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku 173 nie), albo nawet na zupełny brak ponadprzeciętnych ujemnych zwrotów przy transakcjach sprzedaży (Jeng i in., 1999). W badaniach Jeng i in. (1999) duże transakcje insiderów okazały się bardziej zyskowne niż małe. Insiderzy preferują akcje spółek małych i o niskiej wycenie rynkowej (tzn. niski wskaźnik C/Z 3, C/WK 4 ) czyli value stocks, zatem część zysków to zasługa efektu kapitalizacji, efektu C/Z, i efektu C/WK 5. Według badań Rozeffa i Zamana (1988), ponadprzeciętna stopa zwrotu z transakcji insiderów (łącznie kupna i sprzedaży), wynosiła 8,64% rocznie, a outsiderów (tj. inwestorów spoza spółki, którzy handlowali na podstawie informacji o transakcjach insiderów) 5,64% rocznie. Po uwzględnieniu efektu kapitalizacji i efektu C/Z stopy te spadły do 5,16% i 2,28%. Kiedy Rozeff i Zaman dodatkowo uwzględnili koszty transakcyjne równe 2% 6, zyski insiderów spadły do 3,12%, a outsiderów praktycznie do zera (0,24%). Obliczona przez Jeng i in. (1999) ponadprzeciętna roczna stopa zwrotu z transakcji kupna wyniosła 7,4%, a po uwzględnieniu efektów kapitalizacji C/Z i C/WK spadła o 1/3 do 4,8% (kosztów transakcyjnych tu nie uwzględniono). Szósta część tych zysków przypada na okres do 5 dni po transakcji, 1/3 na pierwszy miesiąc, a 3/4 na pierwsze 6 miesięcy. Jest to zgodne z wynikami Finnerty ego (1976), u którego też większość ponadprzeciętnych rocznych zwrotów z transakcji kupna przypada na pierwsze 6 miesięcy po zakupie. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja silnej formy hipotezy efektywności rynku na podstawie danych o transakcjach insiderów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2009 i Zostanie zbadane, czy insiderzy w swoich transakcjach są w stanie pobić rynek, tj. czy stopa zwrotu z ich transakcji istotnie różni się od średniej rynkowej stopy zwrotu. DAE I METODOLOGIA Do badania wylosowano 21 spółek notowanych na GPW w Warszawie 7 z indeksu WIG20, 7 z indeksu mwig40 i 7 z indeksu swig80. Tabela 1 przedstawia nazwy wylosowanych spółek. 3 C cena 1 akcji Stosunek ceny 1 akcji do zysku netto przypadającego na 1 akcję f = Z zysk netto na 1 akcję C p. cena 1 akcji f = Im niższy wskaźnik, tym teoretycznie tańsze są akcje (mniej płacimy za C 1 zł zysku netto cenaspółki). Z zysk netto na 1 akc C cena 1 akcji 1 akcji f = p f = p Z zysk4 netto Stosunek na 1 akcję ceny 1 akcji do wartości księgowej przypadającej WK na wartość 1 akcję księgowa C na 1 akcję cena 1 ak f = WK wartość księgowa C cena 1 akcji f = p. Im niższy wskaźnik, tym teoretycznie tańsze są akcje (mniej WK wartość księgowa na 1 akcję płacimy 1 zł wartości księgowej spółki). 5 Wiele badań wskazuje, że w długim terminie spółki o niskiej kapitalizacji (małe), o niskim C/Z, niskim C/WK osiągają wyższe stopy zwrotu niż średnia rynkowa. Prawidłowości te nazwano odpowiednio: efektem kapitalizacji (lub inaczej efektem małych spółek), efektem C/Z i efektem C/WK. 6 Kupno + sprzedaż + spread (różnica między ofertami kupna i sprzedaży).

4 174 Piotr Kowalczuk Tabela 1. Lista spółek wylosowanych do badania L.p. WIG20 mwig40 swig80 1 TV Orbis MIT 2 PBG Kety 06Magna 3 BZWBK Eurocash Erbud 4 Bioton etia Ferrum 5 PolimexMS Skotan Mercor 6 Pekao SA Impexmetal Wawel 7 BRE Bank Petrolinvest PGF Dane dotyczą 29 transakcji kupna i 30 transakcji sprzedaży akcji zawartych w okresie 12 marzec 2009 r. 8 luty 2010 r. Okres ten był wymuszony dostępnością danych, które pozyskano z internetowej bazy danych Gazety Giełdy Parkiet. Pominięto transakcje związane z programami motywacyjnymi (tzn. transakcje, w których menedżerowie mogą nabywać akcje firmy w preferencyjnych cenach), darowizny itp. Dla każdej z 29 transakcji kupna i 30 transakcji sprzedaży obliczono jednomiesięczną, trzymiesięczną i sześciomiesięczną stopę zwrotu, którą następnie porównano ze stopą zwrotu z odpowiedniego indeksu giełdowego. Indeksy WIG20, mwig40 i swig80 pełniły tu więc rolę benchmarku, czyli punktu odniesienia dla stopy zwrotu osiągniętej przez insidera. Dalej sprawdzono czy jedno, trzy i sześciomiesięczne stopy zwrotu osiągnięte przez insiderów różnią się istotnie od stóp zwrotu z odpowiednich indeksów giełdowych. ajwygodniej byłoby sprawdzić, czy różnica pomiędzy stopami zwrotu insiderów i benchmarków jest istotna statystycznie za pomocą testu t-studenta dla zmiennych powiązanych (zależnych). Ten sposób badania jest zalecany i często stosowany w praktyce dla tego typu porównań 7. Jednakże test ten wymaga spełnienia założenia, że populacja różnic stóp zwrotu ma rozkład normalny. Założenie to jest często naruszone przy danych zawierających stopy zwrotu z akcji (zob. np.: Fama, 1965; Officer, 1972). W naszym przypadku (tabela 2) tylko dla różnic pomiędzy jednomiesięcznymi stopami zwrotu możemy mówić o nienaruszeniu tego założenia. Test Kołmogorowa Smirnowa na poziomie istotności 0,10 odrzucił hipotezę o normalności rozkładu różnic w czterech przypadkach na 6. Skoro nie możemy się posłużyć parametrycznym testem t, użyjemy testu nieparametrycznego dla dwóch zmiennych powiązanych (dwóch prób zależnych). 7 Zob. np.: Cone, Weaver (1976, s. 78); Senthilkumar (2009, s. 147).

5 Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku 175 Mamy tu do wyboru: test kolejności par Wilcoxona (zwany też testem znaków rangowanych Wilcoxona) oraz test znaków 8. Tabela 2. Wyniki testu normalności różnic pomiędzy stopami zwrotu insiderów i odpowiadających im benchmarków Wyszczegolnienie Kołmogorow Smirnow a Statystyka df Istotność Kupno_1 miesiąc 0, ,200 Kupno_3 miesiące 0, ,001 Kupno_6 miesięcy 0, < 0,001 Sprzedaż_1 miesiąc 0, * 0,200 Sprzedaż_3 miesiące 0, ,012 Sprzedaż_6 miesięcy 0, < 0,001 a Z poprawką istotności Lillieforsa; * Dolna granica rzeczywistej istotności. Bardziej dpowiedni wydaje się test kolejności par Wilcoxona, ponieważ uwzględnia on zarówno znak różnic między pomiarami, ich wielkość, jak również ich kolejność. atomiast test znaków oparty jest jedynie na znakach związanych z porównaniem między wynikami w parach. Traci się tu informację niesioną przez liczbowe wartości różnic. Informacja ta jest wykorzystywana w teście Wilcoxona (Stanisz, 2006, s. 382). W badaniu użyto testów dwustronnych i przyjęto poziom istotności 0,10. Obliczeń dokonano za pomocą programu PASW Statistics, Wydanie ( ); Chicago: SPSS Inc. WYIKI BADAŃ TRASAKCJI KUPA Rysunek 1 przedstawia średnie stopy zwrotu z transakcji kupna insiderów i stopy zwrotu z benchmarków w tym samym okresie, tj.: 1 miesiąc, 3 miesiące i 6 miesięcy od zawarcia transakcji. Akcje, które kupowali insiderzy, dały wyższą średnią stopę zwrotu niż odpowiadające im benchmarki we wszystkich badanych okresach, tj.: 1, 3 i 6 miesięcy od daty zakupu. W ciągu miesiąca od zakupu, stopa zwrotu z akcji, które kupo- 8 Oba testy stanowią nieparametryczną alternatywę dla testu t, przy czym test kolejności par Wilcoxona jest testem mocniejszym (moc testu = 1 wielkość błędu II rodzaju). Jest on najmocniejszą (95% mocy testu t-studenta) alternatywą testu t-studenta dla zmiennych powiązanych. Można go użyć we wszystkich sytuacjach, w których z powodu braku normalności nie można zastosować testu t-studenta (Stanisz, 2006, s. 382).

6 176 Piotr Kowalczuk wali insiderzy, była wyższa od odpowiadającego im indeksu giełdowego o 4,41 punktu procentowego (p.p.). W okresie trzech miesięcy od zakupu akcje kupowane przez insiderów były lepsze od rynku o 4,93 p.p., a w okresie sześciu miesięcy od zakupu aż o 10,53 p.p. Inaczej mówiąc, insiderzy osiągnęli ponadprzeciętną stopę zwrotu równą 4,41%, 4,93% i 10,53%. Rysunek 1. Średnie stopy zwrotu z transakcji kupna insiderów i benchmarków 25,00% 22,27% 20,00% 15,00% 13,23% 11,74% 10,00% 7,50% 8,30% 5,00% 3,09% 0,00% 1 mc 3 mc-e 6 mc-y Insiders benchmark Dalej sprawdzimy, czy różnice pomiędzy stopami zwrotu insiderów i benchmarków są istotne statystycznie. Tabela 3 przedstawia statystyki opisowe dotyczące jednomiesięcznych stóp zwrotu insiderów, odpowiadających im benchmarków oraz różnic między nimi. Tabela 3. Statystyki opisowe stóp zwrotu insiderów i benchmarków w okresie jednego miesiąca od zakupu akcji Mediana Odchylenie standardowe Skośność Kurtoza * Minimum Maksimum Insiderzy 29 0,0750 0,0491 0,1299 0,941 1,094 0,1701 0,4024 Benchmark 29 0,0309 0,0065 0,0602 1,504 1,544 0,0217 0,2066 Różnice 29 0,0441 0,0548 0,0979 0,104 0,195 0,1517 0,2722 * PASW (tak jak większość pakietów statystycznych) liczy eksces, nazywając wynik kurtozą. Eksces = Kurtoza 3

7 Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku 177 Jak wynika z tabeli 3, mediana jednomiesięcznych stóp zwrotu insiderów wyniosła 4,91%, czyli połowa miesięcznych stóp zwrotu insiderów była równa lub wyższa niż 4,91%, a połowa równa lub niższa niż 4,91%. W przypadku stóp zwrotu z odpowiednich benchmarków, mediana wyniosła 0,65%, czyli połowa jednomiesięcznych stóp zwrotu z benchmarków była równa lub większa niż 0,65%, a połowa równa lub mniejsza. Stopy zwrotu insiderów są bardziej zróżnicowane niż stopy zwrotu z benchmarków. Miesięczne stopy zwrotu insiderów wynosiły od 17,01% do 40,24%, podczas gdy stopy zwrotu z benchmarków wynosiły od 2,17% do 20,66%. Stopy zwrotu insiderów różniły się od średniej przeciętnie o 12,99%. W przypadku stóp zwrotu z benchmarków, odchylenie w stosunku do średniej wynosiło przeciętnie 6,02%. Rozkłady stóp zwrotu insiderów i benchmarków są leptokurtyczne 9 (czyli wysmukłe ) z asymetrią dodatnią (prawostronną), czyli mają dłuższy prawy ogon. Oznacza to, że duże (co do modułu) dodatnie zwroty pojawiały się częściej niż duże ujemne zwroty. W przypadku insiderów asymetria była umiarkowana, a w przypadku benchmarków silna. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę rozkład różnic stóp zwrotu, skośność wynosi 0,104, co oznacza niską asymetrię, a wysmukłość rozkładu różnic jest prawie równa wysmukłości rozkładu normalnego (minimalnie mniejsza). W tabeli 4 umieszczono wyniki testu kolejności par Wilcoxona. Tabela 4. Test istotności różnic stóp zwrotu insiderów i benchmarków w okresie jednego miesiąca od zakupu akcji Test kolejności par Wilcoxona ranga Suma rang Z * p-value (2-tailed) Ujemne rangi 19 a 16,84 320,00 2,216 d 0,0267 Dodatnie rangi 10 b 11,50 115,00 Wiązania 0 c Ogółem: 29 a benchmark 1 miesiąc < insiderzy kupno 1 miesiąc; b benchmark 1 miesiąc > insiderzy kupno 1 miesiac; c benchmark 1 miesiąc = insiderzy kupno 1 miesiac; d na bazie dodatnich rang. * Ujemna wartość statystyki testowej wynika z formuły jakiej używa program PASW. Dla tych samych danych, wynik uzyskany w innym pakiecie statystycznym (np. Statistica czy StatsDirect) jest dodatni. 9 Oznacza to silniejszą niż w przypadku rozkładu normalnego koncentrację empirycznych stóp zwrotu wokół centralnego punktu rozkładu.

8 178 Piotr Kowalczuk Jeśli spojrzymy na wyniki w pierwszej kolumnie ( ), zauważymy, że na 29 porównań stóp zwrotu, stopy zwrotu insiderów były wyższe w 19 przypadkach, a w 10 przypadkach wyższe były stopy zwrotu z benchmarków. Równość stóp zwrotu nie wystąpiła w żadnym przypadku (wiązania = 0). Test Wilcoxona wskazuje, że stopy zwrotu insiderów i benchmarków różnią się istotnie na przyjętym z góry poziomie istotności 0,10. Istotność empiryczna (p-value) wynosi 0,0267, co oznacza, że jeśli hipoteza zerowa jest prawdziwa (brak różnic między stopami zwrotu insiderów i benchmarków), prawdopodobieństwo, że przypadek doprowadziłby przynajmniej do takiej jak nasza (lub większej) różnicy stóp zwrotu, wynosi 0,0267. Tabela 5 przedstawia statystyki opisowe trzymiesięcznych stóp zwrotu. Tabela 5. Statystyki opisowe stóp zwrotu insiderów i benchmarków w okresie trzech miesięcy od zakupu akcji Wyszcze gólnienie Mediana Odchylenie standardowe Skośność Kurtoza Minimum Maksimum Insiderzy 29 0,1323 0,0329 0,3203 1,982 4,562 0,2357 1,1951 Benchmark 29 0,0830 0,0523 0,0988 1,916 4,677 0,0269 0,4334 Różnice 29 0,0493 0,0257 0,2842 1,904 4,223 0,2804 0,9894 Jak wynika z tabeli 5, trzymiesięczne stopy zwrotu insiderów zawierają się w przedziale od 23,57% do 119,51%, a trzymiesięczne stopy zwrotu z benchmarków od 2,69% do 43,34%. Zatem zakres wahań stóp zwrotu insiderów jest dużo wyższy 10. Skośność i kurtoza obu rozkładów są na zbliżonym poziomie oba rozkłady są leptokurtyczne (wysmukłe) z silną asymetrią prawostronną. stopa zwrotu insiderów jest co prawda wyższa niż średnia stopa zwrotu z benchmarków (13,23% wobec 8,30%), ale w przypadku mediany jest już inaczej. Mediana stóp zwrotu z benchmarków wynosi 5,23% i jest wyższa niż mediana stóp zwrotu insiderów (3,29%). Jeśli spojrzymy na wyniki testu Wilcoxona w tabeli 6, zauważymy że w większości przypadków (17) stopy zwrotu z benchmarków były wyższe niż stopy zwrotu insiderów. Insiderzy pobili benchmark tylko w 12 przypadkach na 29. Test Wilcoxona wskazuje, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o braku różnic pomiędzy stopami zwrotu insiderów i benchmarków. 10 ie jest to zaskakujące, ponieważ indeksy giełdowe zazwyczaj podlegają mniejszym wahaniom niż pojedyncze spółki. Zmiany cen spółek wchodzących w skład indeksu do pewnego stopnia znoszą się wzajemnie, przez co zmiany stóp zwrotu z indeksów są mniejsze. Jest to wyraźnie widoczne przy odchyleniu standardowym, które w finansach często służy jako miara ryzyka.

9 Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku 179 Tabela 6. Test istotności różnic stóp zwrotu insiderów i benchmarków w okresie trzech miesięcy od zakupu akcji Test kolejności par Wilcoxona ranga Suma rang Z p-value (2-tailed) Ujemne rangi 12 a 17,67 212,00 0,1189 d 0,9053 Dodatnie rangi 17 b 13,12 223,00 Wiązania 0 c Ogółem: 29 a benchmark 3 miesiące < insiderzy kupno 3 miesiące; b benchmark 3 miesiące > insiderzy kupno 3 miesiące; c benchmark 3 miesiące = insiderzy kupno 3 miesiące; d na bazie ujemnych rang. Tabela 7 przedstawia statystyki opisowe sześciomiesięcznych stóp zwrotu. Tabela 7. Statystyki opisowe stóp zwrotu insiderów i benchmarków w okresie sześciu miesięcy od zakupu akcji Mediana Odchylenie standardowe Skośność Kurtoza Minimum Maksimum Insiderzy 29 0,2227 0,1195 0,4699 2,541 6,804 0,1878 1,8732 Benchmark 29 0,1174 0,0760 0,1605 2,252 7,001 0,0576 0,7304 Różnice 29 0,1054 0,0162 0,4326 2,653 7,654 0,3911 1,6617 Jak wynika z tabeli 7, rozkłady stóp zwrotu insiderów i benchmarków są podobne pod względem asymetrii i kurtozy (silna asymetria prawostronna, leptokurtyczność), tyle że stopy zwrotu insiderów są bardziej zróżnicowane. Zarówno średnia jak i mediana stóp zwrotu insiderów jest wyższa od średniej i mediany stóp zwrotu z benchmarków. Mimo że te różnice wydają się dość duże (22,27% i 11,95% wobec odpowiednio: 11,74% i 7,60%), test Wilcoxona wskazuje, że różnica nie jest istotna statystycznie (tab. 8). Insiderzy pobili benchmark w 18 przypadkach na 29. Podsumowując transakcje kupna insiderów należy stwierdzić, że insiderzy osiągali wyższe stopy zwrotu niż benchmark w okresach 1 miesiąc i 6 miesięcy od zakupu, jednak tylko w przypadku jednomiesięcznych stóp zwrotu różnica okazała się istotna statystycznie.

10 180 Piotr Kowalczuk Tabela 8. Test istotności różnic stóp zwrotu insiderów i benchmarków w okresie sześciu miesięcy od zakupu akcji Test kolejności par Wilcoxona ranga Suma rang Z p-value (2-tailed) Ujemne rangi 18 a 14,00 252,00 0,7460 d 0,4557 Dodatnie rangi 11 b 16,64 183,00 Wiązania 0 c Ogółem: 29 a benchmark 6 miesięcy < insiderzy kupno 6miesięcy; b benchmark 6 miesięcy > insiderzy kupno 6 miesięcy; c benchmark 6 miesięcy = insiderzy kupno 6 miesięcy; d na bazie dodatnich rang. W dalszej części pracy zostaną omówione wyniki transakcji sprzedaży dokonywanych przez insiderów. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy stopy zwrotu z akcji, które sprzedawali insiderzy, były niższe niż stopy zwrotu z odpowiednich benchmarków, czyli czy insiderzy sprzedawali akcje na podstawie istotnej, negatywnej informacji ze spółki, czy raczej transakcje te miały charakter bardziej przypadkowy. WYIKI BADAŃ TRASAKCJI SPRZEDAŻY Badania przeprowadzone przez: Finnerty (1976) oraz Jeng, Metrick i Zeckhauser (1999) na giełdzie w owym Jorku wskazywały, że insiderzy osiągają wyższe ponadprzeciętne zwroty z transakcji kupna niż sprzedaży. Autorzy tłumaczyli to tym, że transakcje sprzedaży mogą być związane z innymi czynnikami niż sytuacja spółki, np. zakup domu, mieszkania, samochodu itp. Przy transakcjach kupna, kiedy insider inwestuje własne pieniądze w spółkę, teoretycznie są większe szanse na to, że transakcje te związane są z informacją poufną. iemniej jednak jeśli insider zna złą informację dotyczącą spółki, najprawdopodobniej sprzeda akcje. Wydatki osobiste insidera (potrzeba spieniężenia akcji w związku z jakimś zakupem) może tylko zniekształcać nieco wyniki. Rysunek 2 przedstawia zestawienie średnich stóp zwrotu z akcji, które sprzedawali insiderzy ze stopami zwrotu z odpowiednich benchmarków w okresie 1,3 i 6 miesięcy od sprzedaży akcji. Mimo że wyniki części zagranicznych autorów sugerują mniejsze znaczenie transakcji sprzedaży dokonywanych przez insiderów, rezultaty z GPW na rysunku 2 wydają się temu przeczyć. Akcje, które sprzedawali insiderzy, miały stopy zwrotu niższe niż benchmarki we wszystkich badanych okresach. W okresie jed-

11 Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku 181 nego miesiąca od sprzedaży, sprzedane akcje miały średnie stopy zwrotu niższe od benchmarków o 5,06 p.p., w okresie trzech miesięcy od sprzedaży o 11,16 p.p., a w okresie sześciu miesięcy od sprzedaży o 5,72 p.p. Można zatem wnioskować, że insiderzy na ogół dobrze wyczuwali moment, w którym należy pozbyć się akcji firmy, z którą są powiązani. Rysunek 2. Średnie stopy zwrotu z akcji sprzedawanych przez insiderów i odpowiadających im benchmarków 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 7,62% 4,62% 1,90% 0,85% 1 mc 3 mc-e 6 mc-y 4,21% 6,54% Insiders benchmark Tabela 9 przedstawia statystyki opisowe stóp zwrotu w okresie jednego miesiąca od zawarcia transakcji sprzedaży. Tabela 9. Statystyki opisowe stóp zwrotu insiderów i benchmarków w okresie jednego miesiąca od sprzedaży akcji Mediana Odchylenie standardowe Skośność Kurtoza Minimum Maksimum Insiderzy 30 0,0421 0,0451 0,0933 0,957 2,117 0,3277 0,1460 Benchmark 30 0,0085 0,0010 0,0396 1,921 4,556 0,0364 0,1476 Różnice 30 0,0506 0,0327 0,0888 1,345 2,992 0,3477 0,0601 Miesięczne stopy zwrotu z akcji, które sprzedali insiderzy wynosiły od 32,77% do 14,60%, podczas gdy stopy zwrotu z benchmarków od 3,64% do 14,76%. Rozkład stóp zwrotu insiderów ma umiarkowaną asymetrię lewostronną (czyli duże co do modułu ujemne zwroty pojawiały się częściej niż duże dodatnie zwroty). Być może to właśnie w tych przypadkach mieliśmy do

12 182 Piotr Kowalczuk czynienia z typowym wykorzystaniem informacji poufnej. Rozkład stóp zwrotu z benchmarków ma z kolei silną asymetrię prawostronną, zatem tu duże co do modułu dodatnie zwroty pojawiały się częściej niż duże ujemne zwroty. Oba rozkłady stóp zwrotu są leptokurtyczne, przy czym rozkład stóp zwrotu z benchmarków jest bardziej wysmukły. Rozkład różnic pomiędzy parami stóp zwrotu jest leptokurtyczny z umiarkowaną asymetrią lewostronną. Zarówno średnia, jak i mediana stóp zwrotu z akcji sprzedanych przez insiderów jest wyraźnie niższa od średniej i mediany stóp zwrotu z indeksów stanowiących benchmark (odpowiednio: 4,21% i 4,51% wobec 0,85% i 0,10%). Akcje sprzedane przez insiderów miesiąc po zawarciu transakcji sprzedaży były gorsze od benchmarków w 21 przypadkach na 30, a lepsze tylko w dziewięciu (tab. 10). Tabela 10. Test istotności różnic stóp zwrotu insiderów i benchmarków w okresie jednego miesiąca od sprzedaży akcji Test kolejności par Wilcoxona ranga Suma rang Z p-value (2-tailed) Ujemne rangi 9 a 10,78 97,00 2,7870 d 0,0053 Dodatnie rangi 21 b 17,52 368,00 Wiązania 0 c Ogółem: 30 a benchmark 1 miesiąc < insiderzy 1 miesiąc; b benchmark 1 miesiąc > insiderzy 1 miesiąc; c benchmark 1 miesiąc = insiderzy 1 miesiąc; d na bazie ujemnych rang. Test Wilcoxona pokazał istotność różnicy stóp zwrotu insiderów i benchmarków. Istotność empiryczna wyniosła 0,0053, co oznacza, że prawdopodobieństwo odrzucenia H 0, jeśli jest prawdziwa, wynosi 0,53%. Tabela 11 przedstawia statystyki opisowe stóp zwrotu w okresie trzech miesięcy od zawarcia transakcji sprzedaży. Trzymiesięczne stopy zwrotu z akcji sprzedanych przez insiderów również są wyraźnie niższe od stóp zwrotu z benchmarków. iższa jest zarówno średnia ( 6,54% wobec 4,62%), jak i mediana ( 3,20% wobec 3,14%). Stopy zwrotu osiągnięte przez insiderów zawierały się w przedziale od 50,39% do 27,36%, a stopy zwrotu z indeksów od 7,82% do 34,87%. Tabela 12 przedstawia wyniki testu kolejności par Wilcoxona. W okresie trzech miesięcy od transakcji sprzedaży insiderzy trafnie przewidzieli przyszłą koniunkturę (tzn. akcje ich spółek były gorsze od rynku) w 26 przypadkach na 30.

13 Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku 183 atomiast sprzedane przez nich akcje były lepsze od rynku tylko w czterech przypadkach. Różnica pomiędzy stopami zwrotu jest istotna statystycznie. Prawdopodobieństwo, że przypadek doprowadziłby do takiej (lub większej) różnicy wynosi 0,03%. Tabela 11. Statystyki opisowe stóp zwrotu insiderów i benchmarków w okresie trzech miesięcy od sprzedaży akcji Mediana Odchylenie standardowe Skośność Kurtoza Minimum Maksimum Insiderzy 30 0,0654 0,0320 0,1811 0,511 0,623 0,5039 0,2736 Benchmark 30 0,0462 0,0314 0,1045 1,422 2,090 0,0782 0,3487 Różnice 30 0,1117 0,0891 0,1495 1,020 1,112 0,4965 0,1428 Tabela 12. Test istotności różnic stóp zwrotu insiderów i benchmarków w okresie trzech miesięcy od sprzedaży akcji Test kolejności par Wilcoxona ranga Suma rang Z p-value (2-tailed) Ujemne rangi 4 a 13,75 55,00 3,6509 d 0,0003 Dodatnie rangi 26 b 15,77 410,00 Wiązania 0 c Ogółem: 30 a benchmark 1 miesiąc < insiderzy 1 miesiąc; b benchmark 1 miesiąc > insiderzy 1 miesiąc; c benchmark 1 miesiąc = insiderzy 1 miesiąc; d na bazie ujemnych rang. Tabela 13 przedstawia statystyki opisowe stóp zwrotu w okresie sześciu miesięcy od zawarcia transakcji sprzedaży. Sześciomiesięczne stopy zwrotu z akcji, które sprzedali insiderzy, wynosiły od 67,16% do 48,53%, a stopy zwrotu z benchmarków od 5,23% do 38,89%. Podobnie jak w przypadku trzymiesięcznych oraz jednomiesięcznych stóp zwrotu przy transakcjach sprzedaży, rozkład stóp zwrotu insiderów ma asymetrię lewostronną, a rozkład stóp zwrotu z benchmarków asymetrię prawostronną.

14 184 Piotr Kowalczuk Tabela 13. Statystyki opisowe stóp zwrotu insiderów i benchmarków w okresie sześciu miesięcy od sprzedaży akcji Mediana Odchylenie standardowe Skośność Kurtoza Minimum Maksimum Insiderzy 30 0,0190 0,0023 0,2533 0,626 1,596 0,6716 0,4853 Benchmark 30 0,0762 0,0665 0,1022 1,546 2,665 0,0523 0,3889 Różnice 30 0,0573 0,0624 0,2216 0,679 2,459 0,6702 0,4027 i mediana stóp zwrotu insiderów są niższe od benchmarków (1,90% i 0,23% wobec odpowiednio 7,62% i 6,65%). Tabela 14 przedstawia wyniki testu kolejności par Wilcoxona. Tabela 14. Test istotności różnic stóp zwrotu insiderów i benchmarków w okresie sześciu miesięcy od sprzedaży akcji Test kolejności par Wilcoxona ranga Suma rang Z p-value (2-tailed) Ujemne rangi 10 a 13,50 135,00 2,0054 d 0,0449 Dodatnie rangi 20 b 16,50 330,00 Wiązania 0 c Ogółem: 30 a benchmark 1miesiąc < insiderzy 1miesiąc; b benchmark 1miesiąc > insiderzy 1 miesiąc; c benchmark 1miesiąc = insiderzy 1miesiąc; d na bazie ujemnych rang. Sześć miesięcy po dokonaniu transakcji sprzedaży akcje sprzedane przez insiderów były gorsze od benchmarków w 20 przypadkach na 30, a lepsze w 10 przypadkach. Test Wilcoxona wskazuje na istotność różnicy pomiędzy stopami zwrotu insiderów i benchmarków. Istotność empiryczna wynosi 0,0449, co oznacza, że odrzucenie hipotezy zerowej wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu w 45 przypadkach na Podsumowując, akcje sprzedane przez insiderów były gorsze od rynku we wszystkich badanych okresach, tj. jeden, trzy i sześć miesięcy od dokonania trans-

15 Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku 185 akcji. Można więc podejrzewać, że przynajmniej część tych transakcji była dokonana na podstawie ważnych negatywnych informacji, które posiadali insiderzy na temat swojej spółki. Różnice między porównywanymi stopami zwrotu insiderów i benchmarków były wyraźniejsze niż przy transakcjach kupna. PODSUMOWAIE Wyniki próby transakcji insiderów na GPW w Warszawie wskazują, że insiderzy posiadają wyczucie rynku w transakcjach akcjami spółek, z którymi są powiązani. Prawdopodobne jest, że handlują na podstawie istotnej informacji, której nie posiada w danym momencie ogół inwestorów oraz że są w stanie zidentyfikować i poprawnie wykorzystać 11 dobre i złe informacje ze swoich spółek. Dotyczy to zwłaszcza krótkiego horyzontu czasu (jednomiesięcznego) oraz informacji złych (tzn. motywujących do transakcji sprzedaży). Stopy zwrotu insiderów różniły się istotnie od zastosowanych benchmarków w okresie jednego miesiąca od zakupu akcji oraz w okresie jednego, trzech i sześciu miesięcy od sprzedaży akcji. a szczególną uwagę zasługuje fakt, że insiderzy na GPW wykazali większe wyczucie przy transakcjach sprzedaży niż przy transakcjach kupna. Jest to wynik odwrotny niż uzyskali Finnerty (1976) oraz Jeng, Metrick i Zeckhauser (1999), badając transakcje insiderów w USA. Wyniki badanej próby transakcji insiderów nie wspierają silnej formy hipotezy efektywności rynku. Insiderzy są w stanie pobić rynek, czyli osiągnąć rezultaty lepsze niż średnia rynkowa. Aby jednak móc wyciągać kategoryczne wnioski, badanie należałoby w przyszłości przeprowadzić na większej próbie spółek i w dłuższym okresie. BIBLIOGRAFIA Brigham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, Tom I, Warszawa. Cone R.T.C., Weaver C.G.K. (1976), Evaluating Portfolio Performance Using the Paired Difference T-test, Atlantic Economic Journal, Vol. 4, o. 1. Fama E.F. (1965), The Behavior of Stock-Market Prices, The Journal of Business, o. 38, s Fama E.F. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, May, s Finnerty J.E. (1976), Insiders and Market Efficiency, Journal of Finance, September, s Samo posiadanie (nawet bardzo ważnej) informacji nie wystarczy, trzeba ją jeszcze umieć poprawnie zinterpretować, tzn. przewidzieć jak na tę informację zareaguje rynek (większość inwestorów).

16 186 Piotr Kowalczuk Jeng L.A., Metrick A., Zeckhauser R. (1999), The Profits to Insider Trading: A Performance Evaluation Perspective, BER Working Paper 6913, January, s Officer R. (1972), The Distribution of Stock Returns, Journal of the American Statistical Association, o. 67, s Rozeff M., Zaman M. (1988), Market Efficiency and Insider Trading: ew Evidence, Journal of Business, January, s Samuelson P. (1965), Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, Industrial Management Review, o. 6, s Senthilkumar G. (2009), Behaviour of Stock Return in Size and Market-to-Book Ratio Evidence from Selected Indian Industries, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 33, s Seyhun H.. (1986), Insiders Profits, Cost of Trading, and Market Efficiency, Journal of Financial Economics, June, s Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki, Tom 1, Statystyki podstawowe, Statsoft, Kraków. Szyszka A. (1999), Czy rynek można przechytrzyć? asz Rynek Kapitałowy, nr VIII, s Streszczenie Silna forma hipotezy efektywności rynku (efficient market hypothesis EMH) zakłada, że wszystkie informacje (i te dostępne publicznie, i prywatne) są uwzględnione w cenach papierów wartościowych. A zatem wynika z niej, że żaden inwestor (w długim terminie) nie jest w stanie osiągać wyższych stóp zwrotu dzięki temu, że posiada monopolistyczny dostęp do informacji. W badaniach empirycznych, silna forma EMH jest weryfikowana m.in. poprzez sprawdzenie, czy osoby powiązane ze spółką (czyli insiderzy ) osiągają ponadprzeciętne stopy zwrotu ze swoich transakcji. Celem artykułu jest zbadanie tego zagadnienia na próbie transakcji insiderów z GPW w Warszawie w okresie marzec 2009 luty Badanie przeprowadzono przez porównanie stóp zwrotu insiderów ze stopami zwrotu z odpowiednich indeksów giełdowych. W badaniu użyto metod nieparametrycznych, gdyż rozkłady stóp zwrotu z akcji zazwyczaj odbiegają od rozkładu normalnego (z uwagi na leptokurtyczność, skośność rozkładu). Wyniki wskazują, że insiderzy są w stanie osiągnąć rezultaty lepsze od rynku. Dotyczy to krótkiego horyzontu czasu przy transakcjach kupna (jeden miesiąc od zawarcia transakcji) oraz krótkiego i średniego przy transakcjach sprzedaży (jeden, trzy i sześć miesięcy od zawarcia transakcji). Wyniki tego badania nie wspierają więc silnej formy EMH. Słowa kluczowe: insiderzy, efektywność rynku, hipoteza efektywności rynku, GPW w Warszawie.

17 Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku 187 Insider Trading on the Warsaw Stock Exchange and Market Efficiency Abstract The strong form of the efficient market hypothesis (EMH) asserts that all available public and private information is fully reflected in a security s market price. Therefore, in the long term no individual can achieve better than average stock returns (on a risk-adjusted basis) thanks to monopolistic access to information. One possible test of the strong form is to check if insiders earn above average profits from their transactions on a stock exchange. This paper examines insider profits on a random sample of insider transactions on Warsaw Stock Exchange (WSE) between March 2009 and February Insider profits were compared with the appropriate WSE index return. onparametric methods were used because stock return distributions usually do not follow normal distribution (due to leptokurtosis and skewness). The results show that insiders are able to outperform the market. This is especially true in the short-term horizon (one month after transaction). Thus, the results do not support the strong form of EMH. Keywords: insiders, market efficiency, efficient market hypothesis, Warsaw Stock Exchange. JEL Classification: G14, G19

18

Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku

Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bankowości i Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku Wstęp W niniejszym artykule zostanie

Bardziej szczegółowo

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI Zeszyty aukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania r 1/2010 I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011 LESZEK CZERWONKA WEZWANIA DO SPRZEDAŻY AKCJI CENY WEZWAŃ A NADZWYCZAJNE STOPY ZWROTU Wprowadzenie Kadra

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV - zeszyt 3-2003 BARBARA BĘDOWSKA-SÓJKA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH I. WPROWADZENIE Nabywanie akcji własnych albo odkup akcji własnych

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dr Mieczysław Kowerski Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Efekt wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

Leszek Czerwonka * Nadmierne obroty giełdowe jako skutek nadmiernej pewności siebie inwestorów

Leszek Czerwonka * Nadmierne obroty giełdowe jako skutek nadmiernej pewności siebie inwestorów Leszek Czerwonka, Nadmierne obroty giełdowe jako skutek zbyt dużej pewności siebie inwestorów [w:] Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ DECYZJE nr 12 grudzień 2009 PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ Elżbieta Kubińska* Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Łukasz Markiewicz** Szkoła Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Marcin Salamaga Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe

Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe AGH Managerial Economics 2012, nr 11, s. 115 125 http://dx.doi.org/10.7494/manage.2012.11.115 Tomasz Wójtowicz * Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe 1. Wstęp Liczne prace empiryczne (m.in. [5], [7],

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI

STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI MAREK KOCIŃSKI STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI Streszczenie: Koszty transakcji są jednym najważniejszych czynników, które należy uwzględnić w analizie inwestycji na rynku finansowym.

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Autorzy: dr hab., prof. nadzw. Jerzy Gajdka, mgr Tomasz Schabek ( Rynek Energii 3/2013) Słowa kluczowe: inwestycje finansowe,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI DECYZJE nr 9 czerwiec 2008 ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI El bieta Kubiñska*, ukasz Markiewicz** Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODDZIAŁYWANIA ZJAWISK NIEPEWNYCH NA PARAMETRY MODELU BLACKA SCHOLESA

BADANIE ODDZIAŁYWANIA ZJAWISK NIEPEWNYCH NA PARAMETRY MODELU BLACKA SCHOLESA B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 4 2008 Aleksandra ANUSIK* BADANIE ODDZIAŁYWANIA ZJAWISK NIEPEWNYCH NA PARAMETRY MODELU BLACKA SCHOLESA Istotnym zagadnieniem w przypadku kontraktów

Bardziej szczegółowo

Struktura właścicielska a rentowność przedsiębiorstw. przykład z rynku polskiego

Struktura właścicielska a rentowność przedsiębiorstw. przykład z rynku polskiego Michał Zator Paweł Maryniak Struktura właścicielska a rentowność przedsiębiorstw. przykład z rynku polskiego 1. Wstęp Rozwój rynków kapitałowych i wzrost bogactwa społeczeństw sprawiły, że własność środków

Bardziej szczegółowo

Podstawy Analizy Technicznej

Podstawy Analizy Technicznej Rozdział 1 Podstawy Analizy Technicznej Zawsze lepiej spytać rynek, co się na nim dzieje, niż mówić mu co powinien zrobić Już w początkowym okresie handlu towarami uczestnicy rynku zauważyli, że ceny zachowują

Bardziej szczegółowo

Finansowe strategie giełdowe

Finansowe strategie giełdowe Lesław Pietrewicz* Finansowe strategie giełdowe Streszczenie Celem pracy jest analiza jednego z obszarów rozwijania strategii giełdowych przez przedsiębiorstwa, obejmującego decyzje finansowe. Na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Bartosz Grzyb Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących

Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących L. Czerwonka, Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących, Przegląd Organizacji, Nr 10/2010, s. 33-36, ISSN-0137-7221. Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych

ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXVI) 2 ArtykuŁy Krzysztof Kontek * Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Wstęp W niniejszym artykule poruszono kilka kwestii dotyczących inwestycji

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dudycz. Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Tadeusz Dudycz. Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Tadeusz Dudycz Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2013 Recenzenci Edward RADOSIŃSKI Henryk

Bardziej szczegółowo

Dynamika dezinwestycji funduszy private equity na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dynamika dezinwestycji funduszy private equity na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 803 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014) s. 185 196 Dynamika dezinwestycji funduszy private equity na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo