qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq"

Transkrypt

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PRAKTYK wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa STUDENCKICH sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Imię i nazwisko studenta Kierunek studiów: FILOLOGIA cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmr Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA / FILOLOGIA GERMAŃSKA* Moduł do wyboru: KSZTAŁCENIE BIZNESOWE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Nabór sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl * niepotrzebne skreślić zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

2 ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH Uwagi organizacyjne: 1) Praktyki odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych na Uczelni, w terminie określonym w planach studiów. 2) Praktyki mogą być organizowane w formie wakacyjnej, śródrocznej lub w sposób ciągły w terminie wyznaczonym przez PWSZ. 3) Praktyki mogą odbywać się w zakładach państwowych lub prywatnych odpowiednich do studiowanego kierunku, pozwalających zrealizowanie programu praktyk. 4) Praktyki powinny być realizowane w miejscu zamieszkania studenta lub siedziby Uczelni. W związku z powyższym studentowi nie przysługują diety i zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania. 5) Student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 6) PWSZ corocznie daje możliwość grupowego ubezpieczenia NNW na cały rok akademicki. 7) Student, który nie skorzysta z tej oferty jest zobowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie i udokumentowania tego faktu w Sekcji Praktyk Studenckich przed odebraniem dokumentów na praktykę. 8) Student samodzielnie dokonuje wyboru odpowiedniej placówki, w której będzie odbywał praktyki (miejsce praktyk jest określone w instrukcji) lub może skorzystać z oferty przedstawionej mu przez pracownika Sekcji Praktyk Studenckich. 9) Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się studenta z zadań sformułowanych w instrukcji praktyki oraz przedłożenie stosownej dokumentacji. 10) Po zakończeniu praktyki student przedstawia opiekunowi dydaktycznemu PWSZ dokumenty zebrane w dzienniku praktyki w celu uzyskania zaliczenia z praktyki. 11) Dziennik uzupełniony w sposób nieprawidłowy (np. brak pieczątek, podpisów, dat) nie może zostać przyjęty. Student będzie zobowiązany do uzupełnienia braków. 12) Zaliczenie praktyki następuje w formie wpisu do indeksu i karty indywidualnych osiągnięć studenta dokonanego przez opiekuna praktyki z ramienia PWSZ na podstawie dokumentacji przedstawionej przez studenta. 13) Ostateczny termin rozliczenia praktyki upływa w ostatnim dniu sesji poprawkowej. 14) Terminowe zaliczenie praktyki warunkuje zaliczenie semestru oraz uzyskanie określonej pomocy materialnej ( np. stypendium ). 15) Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczenie semestru, w którym praktyki powinny być zrealizowane. 16) Studenci, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę mogą ubiegać się o zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyk zawodowych. Opracowała: mgr Bożena Olchawa tel wew. 162 ~ 2 ~

3 Dzięki teorii wiem, dzięki praktyce czuję. Teoria wzbogaca intelekt, praktyka zabarwia uczucie, trenuje wolę. Janusz Korczak Praktyka studencka stanowi integralną część procesu kształcenia i nieodzowny warunek kształtowania sylwetki absolwenta. Realizowana jest w wymiarze zgodnym ze standardami kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz z zapisami Krajowych Ram Kwalifikacji. Praktyki są obowiązkowe. Ich celem jest weryfikacja i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie studiów wiedzy i umiejętności. Odpowiednio do stopnia zaawansowania studentów w interdyscyplinarnej wiedzy praktyki realizowane są placówkach o zróżnicowanym stopniu trudności Dla studentów specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA / FILOLOGIA GERMAŃSKA moduł do wyboru KSZTAŁCENIE BIZNESOWE przewiduje się dwie praktyki w ciągu całego cyklu kształcenia, które obejmują: L.p. Nazwa praktyki Liczba godzin Wpis zaliczenia praktyki ECTS 1. Praktyka biznesowa sem Praktyka biznesowa sem. 2. Szczegółowe informacje dotyczące celów i przebiegu poszczególnych praktyk zawierają instrukcje przygotowane dla każdego typu instytucji, do których kierowani są studenci. Opracowała: mgr Bożena Olchawa tel wew. 162 ~ 3 ~

4 INSTRUKCJA PRAKTYKI INSTYTUCJONALNEJ FILOLOGIA ANGIELSKA / FILOLOGIA GERMAŃSKA moduł do wyboru KSZTAŁCENIE BIZNESOWE I CELE I ZADANIA PRAKTYK 1. Zapoznanie się studenta ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa / urzędu, placówki konsularnej, instytucji kulturalno-oświatowych, jednostek administracji państwowej, biur tłumaczeń, biur podróży, itp. 2. Zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem języka angielskiego/niemieckiego w prowadzeniu biznesu/działalności gospodarczej. 3. Nabycie przez studenta umiejętności szeroko pojętej komunikacji biurowej, tj. prowadzenia korespondencji w języku angielskim/niemieckim, prowadzenia rozmów telefonicznych, obsługa spotkań biznesowych, kontakty z klientami, kontrahentami itp. 4. Zapoznanie się ze specyfiką słownictwa branży, w której odbywa się praktyka. 5. Praktyczne zapoznanie studentów z różnorodnymi formami i technikami pracy tłumacza oraz wykonywanych przez nich typowych czynności. 6. Pogłębienie znajomości różnorodnych technik translatorskich i umiejętności nabytych w procesie kształcenia. 7. Zapoznanie studenta ze specyfiką współpracy przedsiębiorstw, itp. w realiach Unii Europejskiej. II ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Na praktykę biznesową przeznacza się 45 godzin w semestrze V i 45 godzin w semestrze VI. 2. Praktyki powinny być realizowane, w miarę możliwości, w różnych instytucjach. 3. Praktyki realizowane są w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych, placówkach konsularnych, instytucjach kulturalno-oświatowych, jednostkach administracji państwowej, biurach tłumaczeń, biurach podróży, placówkach realizujących projekty transgraniczne itp. 4. Student sam wybiera placówkę, w której będzie odbywał praktykę, a po skierowanie zgłasza się do Sekcji Praktyk Studenckich PWSZ. 5. Student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Studenckich Praktyk Zawodowych PWSZ oraz Programem i Instrukcją Praktyk Instytutu Neofilologii PWSZ. 6. Praktyka jest koordynowana przez pracownika wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu Neofilologii PWSZ. 7. Na miejscu praktyki student jest pod opieką opiekuna wyznaczonego przez kierownictwo placówki, w której odbywa praktykę. III MIEJSCE ODBYWANIE PRAKTYKI Przedsiębiorstwa; urzędy państwowe; placówki konsularne; instytucje kulturalno - oświatowe; jednostki administracji samorządowej; wydawnictwa; firmy polskie (lub firmy zagraniczne) współpracujące z firmami posługującymi się w korespondencji m.in. językiem angielskimi, niemieckimi (działy marketingu, promocji, public relations, reklamy, sprzedaży, komunikacji, relacji z mediami biura prasowe, firmy i instytucje publiczne, a także agencje reklamowe); Praktyka związana jest z obsługą konferencji, spotkań biznesowych, korespondencją, tłumaczeniem rozmów telefonicznych, pisaniem faksów, notek do gazet branżowych, rozmów z niższym personelem, tłumaczeniem sprawozdań i faktur. Obsługa targów, wystaw, spotkań biznesowych i konferencji międzynarodowych. tel wew. 162 ~ 4 ~

5 IV PROGRAM PRAKTYK W czasie praktyki student-praktykant: 1) poznaje warunki pracy specjalisty i/lub tłumacza oraz jego rolę w placówce danej gałęzi biznesu (np.: przedsiębiorstwie, firmie polskiej lub zagranicznej, zakładzie produkcyjnym, placówce współpracującej z kontrahentami zagranicznymi, instytucji kulturalno-oświatowej, biurze prasowym, agencji reklamowej, jednostce administracji samorządowej, itp.) poprzez własne obserwacje i rozmowy z kierownictwem danej jednostki i opiekunem praktyki (wyznaczonym przez dyrektora placówki): (a) obserwuje codzienny rytm, styl pracy i role pełnione przez różnych pracowników, (b) obserwuje aktywność poszczególnych pracowników i procesy komunikowania interpersonalnego, (c) poznaje zasady interakcji przełożony-podwładny; 2) poznaje podstawę prawną działalności placówki, w której realizuje praktykę, zapoznaje się z jej strukturą organizacyjną i hierarchią, odpowiednimi ustawami, rozporządzeniami oraz przepisami regulującymi pracę jednostki; 3) poznaje otoczenie miejsca praktyki, np. relacje z kontrahentami zewnętrznymi, zleceniodawcami, współpracującymi klientami, konstruktorami, projektantami, specjalistami BHP, itp.; 4) zapoznaje się ze sposobem prowadzenia dokumentacji (związanej z: tłumaczeniami tekstów z języka obcego na język polski, wymaganiami ofertowymi, wyceną, przetargiem, schematami organizacyjnymi, kosztami oceny ryzyka, zasobami ludzkimi, warunkami wykonywanych przez firmę prac, technologią i produkcją, logistyką, itd.), sposobem i miejscem jej przechowywania, obiegiem dokumentów w firmie, itp.: (a) poznaje metody przygotowania i sporządzania dokumentacji (np. od podania informacji do wiadomości publicznej, poprzez analizę, ofertę, kosztorys, przetarg, aż po realizację kontraktu), (b) poznaje metody wykonywania tłumaczeń tekstów, przygląda się szczegółowo kolejnym etapom tłumaczenia pisemnego oraz przygotowaniom do tłumaczenia ustnego; uczestniczy jako obserwator w tłumaczeniach ustnych, notuje swoje spostrzeżenia oraz wszelkie kwestie do poruszenia potem w omówieniu z opiekunem praktyk oraz osobą, która dokonała tego tłumaczenia, (c) dokonuje sprawdzenia i ewentualnej korekty powierzonych tekstów już przetłumaczonych; omawia swoje spostrzeżenia z opiekunem praktyk, (d) sporządza tłumaczenia zgodnie z wypracowaną przez siebie procedurą, dokonuje korekty tłumaczonych przez siebie tekstów oraz konsultuje efekty tłumaczenia z opiekunem praktyki, 5) poznaje metody prowadzenia korespondencji i rozmów telefonicznych (zarówno w języku ojczystym jak i w języku obcym) wykorzystując systemy informatyczne i nowoczesne technologie porozumiewania się na odległość, 6) poznaje i respektuje różnice międzykulturowe i zasady etyki biznesu w kontaktach z kontrahentami zagranicznymi, 7) poznaje metody organizacji miejsca pracy specjalisty i/lub tłumacza, elementy wyposażenia stanowiska pracy, poznaje metody optymalizacji i zaopatrzenia stanowiska pracy w niezbędne pomoce (komputer, skaner, faks, materiały biurowe, słowniki, programy komputerowe, itp.), 8) poznaje metody kontaktów z innymi pracownikami przedsiębiorstwa i kontrahentami, poznaje elementy etykiety biznesowej, zapoznaje się z terminowymi uwarunkowaniami wykonywania zadań kontraktu lub sporządzania tłumaczeń; poznaje sposoby hierarchizacji wykonywanych przez siebie zadań; 9) nabywa umiejętności aktywnego działania, jest rzeczowy i profesjonalny wobec współpracowników i kontrahentów zewnętrznych, poznaje sposoby wiarygodnego zachowania się wobec partnerów gospodarczych: (a) konfrontując wiedzę teoretyczną i praktyczną, (b) oceniając własne funkcjonowanie w toku realizowania zadań, (c) rozwijając umiejętność pracy samodzielnej, jak również pracy w zespole, (d) oceniając przebieg prowadzonych czynności i realizacji zamierzonych celów; tel wew. 162 ~ 5 ~

6 (e) obserwując zachowanie w sytuacjach kryzysowych (opóźnienia lub niedotrzymanie terminów wykonania tłumaczenia, niemożność wykonania tłumaczenia z przyczyn losowych), 10) przestrzega tajemnicy służbowej i dochowuje poufności na temat treści sporządzanych przez siebie dokumentów, tłumaczeń i prowadzonej korespondencji/rozmów telefonicznych; nabywa wiedzy dotyczącej przydatności klauzuli poufności i konsekwencji z nią związanych; 11) dostosowuje się do obowiązującej w danej placówce dyscypliny pracy, stosuje się do przepisów BHP i sumiennie wykonuje polecenia opiekuna praktyki w danej placówce; 12) systematycznie dokumentuje wszystkie czynności wynikające z programu praktyki. 13) konsultuje z opiekunem (zarówno instytucjonalnym w trakcie trwania praktyki, jak i uczelnianym po odbyciu praktyki) swoje działania w celu omówienia obserwowanych sytuacji (ich prawidłowości i/lub zakłóceń). V DOKUMENTACJA PRAKTYK 1. Student dokumentuje wszystkie czynności wynikające z programu praktyki w dzienniku praktyk, który ma formę segregatora, a poszczególne dokumenty są w formacie A4 (szczegółowe informacje dot. dziennika w Regulaminie Studenckich Praktyk Zawodowych PWSZ). 2. Dokumentacja składa się z: - strony tytułowej, na której są personalia studenta prowadzącego dziennik; - instrukcji dotyczącej praktyki biznesowej; - zestawienia wszystkich czynności studenta z odbytej praktyki potwierdzonych przez opiekuna praktyki; - arkusza oceny praktyki studenta PWSZ podpisanej przez opiekuna i potwierdzonej przez kierownictwo placówki; - sprawozdania studenta z odbytej praktyki; - próbek tłumaczeń od znaków każda wraz z tłumaczeniem sprawdzonym i opatrzonym komentarzem przez opiekuna praktyki w danej instytucji, które potem podlegają weryfikacji przez opiekuna praktyk z ramienia PWSZ. Wszelkie dane poufne należy usunąć z dokumentu; - w przypadku tłumaczeń ustnych powinien to być opis całej sytuacji [gdzie odbyły się rozmowy, ile osób wzięło udział, czy był inny tłumacz, jakiej narodowości były osoby biorące weń udział, czas trwania, kanał telefonicznie czy face-to-face, jaka była tematyka] oraz ocena pisemna tłumaczenia ustnego wykonanego praz studenta wraz z uwagami wpisana pod spodem opisu przez opiekuna praktyki w danej instytucji. Wszelkie dane poufne należy usunąć z dokumentu; - Każdy student dołącza 5 próbek (w tym pisemnych i/lub istnych). Wszelkie dane poufne należy usunąć z dokumentu. 3. Dokumentacja zostaje przekazana wyznaczonemu przez PWSZ pracownikowi, który zalicza praktykę. VI ZALICZENIE PRAKTYKI 1. Praktyki w indeksie na stronie 82 zalicza wyznaczony przez PWSZ pracownik na podstawie złożonej dokumentacji. 2. Praktyka zaliczana jest na ocenę. 3. Na ocenę z praktyk składają się: opinia opiekuna, arkusz samooceny studenta dokumentacja prowadzona przez studenta, w tym próbki tłumaczeń. tel wew. 162 ~ 6 ~

7 Imię nazwisko studenta.. Imię i nazwisko opiekuna..... pieczątka placówki ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI STUDENTA Z ODBYTEJ PRAKTYKI BIZNESOWEJ Imię i nazwisko studenta... Rok... specjalność.... Data Ilość godzin/dni Czynności, prace studenta Podpis opiekuna tel wew. 162 ~ 7 ~

8 ARKUSZ OCENY praktyki studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Nazwisko i imię studenta... rok studiów... Rok studiów specjalność Filologia Angielska / Filologia Germańska moduł do wyboru: kształcenie biznesowe Miejsce praktyki... Nazwisko i imię opiekuna praktyki.. Termin praktyki:. Objaśnienie: S - Student bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo nie dotyczy S. zna warunki pracy specjalisty i/lub tłumacza oraz rolę jego w placówce danej gałęzi biznesu S. zna podstawę prawną dzielności placówki, w której realizował praktykę S. zna sposoby prowadzenia dokumentacji, sposobem i miejscem jej przechowywania, obiegiem dokumentów w firmie S. potrafi samodzielnie sprawdzać i dokonywać ewentualnych korekt powierzonych mu tekstów już przetłumaczonych S. potrafi samodzielnie sporządzić tłumaczenia tekstów i dokonywać w nich korekt S. potrafi prowadzić korespondencję i rozmowy telefoniczne przy wykorzystaniu systemów informatyczne i nowoczesnych technologii porozumiewania się na odległość S. respektuje różnice międzykulturowe i zasady etyki biznesu w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami S. zna i przestrzega zasady etyki biznesowej S. potrafi dokonać hierarchizacji wykonywanych przez siebie zadań S. jest aktywny, rzeczowy i profesjonalny w swoich działaniach S. przestrzega tajemnicy służbowej i dochowuje poufności na temat treści sporządzanych przez siebie dokumentów S. dostosowuje się do obowiązującej w danej placówce dyscypliny pracy, stosuje się do przepisów BHP S. sumiennie wykonuje polecenia opiekuna praktyki w placówce S. potrafi systematycznie dokumentować wszystkie czynności wynikające z programu praktyki S. potrafi wyciągać wnioski ze swoich poczynań oraz uwag opiekuna praktyki tel wew. 162 ~ 8 ~

9 bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo Student wiedzę o pracy tłumacza, o metodach pracy i oceny jakości usług. Student ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach oraz wiedzę w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych w systemach informatycznych. Student ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju. Student ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka niemieckiego fachowego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w j. polskim i niemieckim/angielskim. Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zastosowania w pracy tłumacza. Student ma wiedzę o pracy tłumacza, o metodach pracy i oceny jakości usług. Student ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach oraz wiedzę w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych w systemach informatycznych. Student ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju. S. ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań s. ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych zarówno indywidualnych jak i grupowych S. ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą tłumacza, poszukuje optymalnych rozwiązań TAK NIE Inne uwagi i spostrzeżenia o studencie:... Ogólna ocena za praktykę: ( skali ocen: 5,0; 4,0; 3,0; 2,0)* data pieczęć placówki podpis opiekuna praktyki podpis i pieczęć dyrektora/kierownika placówki tel wew. 162 ~ 9 ~

10 Kryteria oceny za praktykę: Ocena bardzo dobra: Student ma uporządkowaną i dokładną podstawową wiedzę o pracy tłumacza, metodach pracy i oceny jakości usług Student ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach Student ma obszerną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka obcego fachowego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w j. polskim i obcym nie popełniając błędów Student potrafi bezbłędnie ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zastosowania w pracy tłumacza Ocena dobra: Student ma podstawową wiedzę o pracy tłumacza, o metodach pracy oceny jakości usług Student ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach z nielicznymi brakami Student ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka angielskiego fachowego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w j. polskim i obcym popełniając nieliczne błędy Student w większości potrafi trafnie ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zastosowania w pracy tłumacza Ocena dostateczna: Student ma podstawową wiedzę o pracy tłumacza, o metodach pracy i oceny jakości usług z licznymi brakami Student ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach z licznymi brakami Student ma niekompletną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka obcego fachowego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w j. polskim i obcym popełniając liczne błędy Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zastosowania w pracy tłumacza popełniając jednak pewne błędy Ocena niedostateczna: Student nie ma elementarnej wiedzy o pracy tłumacza, o metodach pracy i oceny jakości usług Student nie ma elementarnej wiedzy o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach Student nie ma elementarnej wiedzy na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju Student nie ma rozwiniętych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nie potrafi używać języka obcego fachowego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w j. polskim i obcym Student nie potrafi w ogóle ocenić przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zastosowania w pracy tłumacza 1. Student ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 2. Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych zarówno indywidualnych jak i grupowych. 3. Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą tłumacza, poszukuje optymalnych rozwiązań 1. Student nie ma elementarnych umiejętności organizacyjnych pozwalających na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 2. Student nie ma przekonania o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań, nie jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych zarówno indywidualnych jak i grupowych. 3. Student nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne, przestrzegania zasad etyki zawodowej, nie dostrzega i nie formułuje problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z pracą tłumacza, nie poszukuje optymalnych rozwiązań tel wew. 162 ~ 10 ~

11 SPRAWOZDANIE STUDENTA z odbytej praktyki biznesowej ( 45 godz.) Racibórz, dnia. Proszę opisać zadania zrealizowane w trakcie praktyki, które umożliwiły osiągnięcie wskazanych poniżej efektów kształcenia: 1. Posiadam podstawową wiedzę o pracy tłumacza, o metodach pracy i oceny jakości usług. 2. Posiadam uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach oraz wiedzę w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych w systemach informatycznych wykorzystywanych w miejscu praktyki. 3. Posiadam elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju. 4. Posiadam umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafię używać języka niemieckiego/angielskiego fachowego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w języku polskim i obcym. 5. Potrafię ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zastosowania w pracy tłumacza. tel wew. 162 ~ 11 ~

12 6. Posiadam elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań. 7. Jestem przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań, jestem gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań. 8. Jestem przekonany o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, formułuję refleksje na tematy etyczne, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzegam i problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą tłumacza, poszukuję optymalnych rozwiązań. Moja propozycja z odbytej praktyki:... podpis studenta... Skala ocen: 5,0; 4,0; 3,0; 2,0) tel wew. 162 ~ 12 ~

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KIERUNKU: EKONOMIA FILOLOGIA ADMINISTRACJA Częstochowa, 2011 r. 1 I. Informacje ogólne - cele i efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Polonistyki na kierunku filologia polska, specjalności: literaturoznawczo-językoznawcza i literatura polska i język polski w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia bałtycka w ramach specjalności głównej lituanistyka i specjalności dodatkowej letonistyka profil studiów ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej Program praktyki nauczycieli branży hotelarskiej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Anna Kielech

Bardziej szczegółowo

Broker edukacyjny (242401)

Broker edukacyjny (242401) Broker edukacyjny (242401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

CELE, PROGRAM I REGULAMIN PRAKTYK

CELE, PROGRAM I REGULAMIN PRAKTYK CELE, PROGRAM I REGULAMIN PRAKTYK Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Praktyka w instytucjach lub jednostkach gospodarczych stanowi integralną część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo