qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq"

Transkrypt

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PRAKTYK wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa STUDENCKICH sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Imię i nazwisko studenta Kierunek studiów: FILOLOGIA cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmr Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA / FILOLOGIA GERMAŃSKA* Moduł do wyboru: KSZTAŁCENIE BIZNESOWE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Nabór sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl * niepotrzebne skreślić zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

2 ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH Uwagi organizacyjne: 1) Praktyki odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych na Uczelni, w terminie określonym w planach studiów. 2) Praktyki mogą być organizowane w formie wakacyjnej, śródrocznej lub w sposób ciągły w terminie wyznaczonym przez PWSZ. 3) Praktyki mogą odbywać się w zakładach państwowych lub prywatnych odpowiednich do studiowanego kierunku, pozwalających zrealizowanie programu praktyk. 4) Praktyki powinny być realizowane w miejscu zamieszkania studenta lub siedziby Uczelni. W związku z powyższym studentowi nie przysługują diety i zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania. 5) Student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 6) PWSZ corocznie daje możliwość grupowego ubezpieczenia NNW na cały rok akademicki. 7) Student, który nie skorzysta z tej oferty jest zobowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie i udokumentowania tego faktu w Sekcji Praktyk Studenckich przed odebraniem dokumentów na praktykę. 8) Student samodzielnie dokonuje wyboru odpowiedniej placówki, w której będzie odbywał praktyki (miejsce praktyk jest określone w instrukcji) lub może skorzystać z oferty przedstawionej mu przez pracownika Sekcji Praktyk Studenckich. 9) Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się studenta z zadań sformułowanych w instrukcji praktyki oraz przedłożenie stosownej dokumentacji. 10) Po zakończeniu praktyki student przedstawia opiekunowi dydaktycznemu PWSZ dokumenty zebrane w dzienniku praktyki w celu uzyskania zaliczenia z praktyki. 11) Dziennik uzupełniony w sposób nieprawidłowy (np. brak pieczątek, podpisów, dat) nie może zostać przyjęty. Student będzie zobowiązany do uzupełnienia braków. 12) Zaliczenie praktyki następuje w formie wpisu do indeksu i karty indywidualnych osiągnięć studenta dokonanego przez opiekuna praktyki z ramienia PWSZ na podstawie dokumentacji przedstawionej przez studenta. 13) Ostateczny termin rozliczenia praktyki upływa w ostatnim dniu sesji poprawkowej. 14) Terminowe zaliczenie praktyki warunkuje zaliczenie semestru oraz uzyskanie określonej pomocy materialnej ( np. stypendium ). 15) Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczenie semestru, w którym praktyki powinny być zrealizowane. 16) Studenci, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę mogą ubiegać się o zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyk zawodowych. Opracowała: mgr Bożena Olchawa tel wew. 162 ~ 2 ~

3 Dzięki teorii wiem, dzięki praktyce czuję. Teoria wzbogaca intelekt, praktyka zabarwia uczucie, trenuje wolę. Janusz Korczak Praktyka studencka stanowi integralną część procesu kształcenia i nieodzowny warunek kształtowania sylwetki absolwenta. Realizowana jest w wymiarze zgodnym ze standardami kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz z zapisami Krajowych Ram Kwalifikacji. Praktyki są obowiązkowe. Ich celem jest weryfikacja i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie studiów wiedzy i umiejętności. Odpowiednio do stopnia zaawansowania studentów w interdyscyplinarnej wiedzy praktyki realizowane są placówkach o zróżnicowanym stopniu trudności Dla studentów specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA / FILOLOGIA GERMAŃSKA moduł do wyboru KSZTAŁCENIE BIZNESOWE przewiduje się dwie praktyki w ciągu całego cyklu kształcenia, które obejmują: L.p. Nazwa praktyki Liczba godzin Wpis zaliczenia praktyki ECTS 1. Praktyka biznesowa sem Praktyka biznesowa sem. 2. Szczegółowe informacje dotyczące celów i przebiegu poszczególnych praktyk zawierają instrukcje przygotowane dla każdego typu instytucji, do których kierowani są studenci. Opracowała: mgr Bożena Olchawa tel wew. 162 ~ 3 ~

4 INSTRUKCJA PRAKTYKI INSTYTUCJONALNEJ FILOLOGIA ANGIELSKA / FILOLOGIA GERMAŃSKA moduł do wyboru KSZTAŁCENIE BIZNESOWE I CELE I ZADANIA PRAKTYK 1. Zapoznanie się studenta ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa / urzędu, placówki konsularnej, instytucji kulturalno-oświatowych, jednostek administracji państwowej, biur tłumaczeń, biur podróży, itp. 2. Zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem języka angielskiego/niemieckiego w prowadzeniu biznesu/działalności gospodarczej. 3. Nabycie przez studenta umiejętności szeroko pojętej komunikacji biurowej, tj. prowadzenia korespondencji w języku angielskim/niemieckim, prowadzenia rozmów telefonicznych, obsługa spotkań biznesowych, kontakty z klientami, kontrahentami itp. 4. Zapoznanie się ze specyfiką słownictwa branży, w której odbywa się praktyka. 5. Praktyczne zapoznanie studentów z różnorodnymi formami i technikami pracy tłumacza oraz wykonywanych przez nich typowych czynności. 6. Pogłębienie znajomości różnorodnych technik translatorskich i umiejętności nabytych w procesie kształcenia. 7. Zapoznanie studenta ze specyfiką współpracy przedsiębiorstw, itp. w realiach Unii Europejskiej. II ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Na praktykę biznesową przeznacza się 45 godzin w semestrze V i 45 godzin w semestrze VI. 2. Praktyki powinny być realizowane, w miarę możliwości, w różnych instytucjach. 3. Praktyki realizowane są w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych, placówkach konsularnych, instytucjach kulturalno-oświatowych, jednostkach administracji państwowej, biurach tłumaczeń, biurach podróży, placówkach realizujących projekty transgraniczne itp. 4. Student sam wybiera placówkę, w której będzie odbywał praktykę, a po skierowanie zgłasza się do Sekcji Praktyk Studenckich PWSZ. 5. Student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Studenckich Praktyk Zawodowych PWSZ oraz Programem i Instrukcją Praktyk Instytutu Neofilologii PWSZ. 6. Praktyka jest koordynowana przez pracownika wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu Neofilologii PWSZ. 7. Na miejscu praktyki student jest pod opieką opiekuna wyznaczonego przez kierownictwo placówki, w której odbywa praktykę. III MIEJSCE ODBYWANIE PRAKTYKI Przedsiębiorstwa; urzędy państwowe; placówki konsularne; instytucje kulturalno - oświatowe; jednostki administracji samorządowej; wydawnictwa; firmy polskie (lub firmy zagraniczne) współpracujące z firmami posługującymi się w korespondencji m.in. językiem angielskimi, niemieckimi (działy marketingu, promocji, public relations, reklamy, sprzedaży, komunikacji, relacji z mediami biura prasowe, firmy i instytucje publiczne, a także agencje reklamowe); Praktyka związana jest z obsługą konferencji, spotkań biznesowych, korespondencją, tłumaczeniem rozmów telefonicznych, pisaniem faksów, notek do gazet branżowych, rozmów z niższym personelem, tłumaczeniem sprawozdań i faktur. Obsługa targów, wystaw, spotkań biznesowych i konferencji międzynarodowych. tel wew. 162 ~ 4 ~

5 IV PROGRAM PRAKTYK W czasie praktyki student-praktykant: 1) poznaje warunki pracy specjalisty i/lub tłumacza oraz jego rolę w placówce danej gałęzi biznesu (np.: przedsiębiorstwie, firmie polskiej lub zagranicznej, zakładzie produkcyjnym, placówce współpracującej z kontrahentami zagranicznymi, instytucji kulturalno-oświatowej, biurze prasowym, agencji reklamowej, jednostce administracji samorządowej, itp.) poprzez własne obserwacje i rozmowy z kierownictwem danej jednostki i opiekunem praktyki (wyznaczonym przez dyrektora placówki): (a) obserwuje codzienny rytm, styl pracy i role pełnione przez różnych pracowników, (b) obserwuje aktywność poszczególnych pracowników i procesy komunikowania interpersonalnego, (c) poznaje zasady interakcji przełożony-podwładny; 2) poznaje podstawę prawną działalności placówki, w której realizuje praktykę, zapoznaje się z jej strukturą organizacyjną i hierarchią, odpowiednimi ustawami, rozporządzeniami oraz przepisami regulującymi pracę jednostki; 3) poznaje otoczenie miejsca praktyki, np. relacje z kontrahentami zewnętrznymi, zleceniodawcami, współpracującymi klientami, konstruktorami, projektantami, specjalistami BHP, itp.; 4) zapoznaje się ze sposobem prowadzenia dokumentacji (związanej z: tłumaczeniami tekstów z języka obcego na język polski, wymaganiami ofertowymi, wyceną, przetargiem, schematami organizacyjnymi, kosztami oceny ryzyka, zasobami ludzkimi, warunkami wykonywanych przez firmę prac, technologią i produkcją, logistyką, itd.), sposobem i miejscem jej przechowywania, obiegiem dokumentów w firmie, itp.: (a) poznaje metody przygotowania i sporządzania dokumentacji (np. od podania informacji do wiadomości publicznej, poprzez analizę, ofertę, kosztorys, przetarg, aż po realizację kontraktu), (b) poznaje metody wykonywania tłumaczeń tekstów, przygląda się szczegółowo kolejnym etapom tłumaczenia pisemnego oraz przygotowaniom do tłumaczenia ustnego; uczestniczy jako obserwator w tłumaczeniach ustnych, notuje swoje spostrzeżenia oraz wszelkie kwestie do poruszenia potem w omówieniu z opiekunem praktyk oraz osobą, która dokonała tego tłumaczenia, (c) dokonuje sprawdzenia i ewentualnej korekty powierzonych tekstów już przetłumaczonych; omawia swoje spostrzeżenia z opiekunem praktyk, (d) sporządza tłumaczenia zgodnie z wypracowaną przez siebie procedurą, dokonuje korekty tłumaczonych przez siebie tekstów oraz konsultuje efekty tłumaczenia z opiekunem praktyki, 5) poznaje metody prowadzenia korespondencji i rozmów telefonicznych (zarówno w języku ojczystym jak i w języku obcym) wykorzystując systemy informatyczne i nowoczesne technologie porozumiewania się na odległość, 6) poznaje i respektuje różnice międzykulturowe i zasady etyki biznesu w kontaktach z kontrahentami zagranicznymi, 7) poznaje metody organizacji miejsca pracy specjalisty i/lub tłumacza, elementy wyposażenia stanowiska pracy, poznaje metody optymalizacji i zaopatrzenia stanowiska pracy w niezbędne pomoce (komputer, skaner, faks, materiały biurowe, słowniki, programy komputerowe, itp.), 8) poznaje metody kontaktów z innymi pracownikami przedsiębiorstwa i kontrahentami, poznaje elementy etykiety biznesowej, zapoznaje się z terminowymi uwarunkowaniami wykonywania zadań kontraktu lub sporządzania tłumaczeń; poznaje sposoby hierarchizacji wykonywanych przez siebie zadań; 9) nabywa umiejętności aktywnego działania, jest rzeczowy i profesjonalny wobec współpracowników i kontrahentów zewnętrznych, poznaje sposoby wiarygodnego zachowania się wobec partnerów gospodarczych: (a) konfrontując wiedzę teoretyczną i praktyczną, (b) oceniając własne funkcjonowanie w toku realizowania zadań, (c) rozwijając umiejętność pracy samodzielnej, jak również pracy w zespole, (d) oceniając przebieg prowadzonych czynności i realizacji zamierzonych celów; tel wew. 162 ~ 5 ~

6 (e) obserwując zachowanie w sytuacjach kryzysowych (opóźnienia lub niedotrzymanie terminów wykonania tłumaczenia, niemożność wykonania tłumaczenia z przyczyn losowych), 10) przestrzega tajemnicy służbowej i dochowuje poufności na temat treści sporządzanych przez siebie dokumentów, tłumaczeń i prowadzonej korespondencji/rozmów telefonicznych; nabywa wiedzy dotyczącej przydatności klauzuli poufności i konsekwencji z nią związanych; 11) dostosowuje się do obowiązującej w danej placówce dyscypliny pracy, stosuje się do przepisów BHP i sumiennie wykonuje polecenia opiekuna praktyki w danej placówce; 12) systematycznie dokumentuje wszystkie czynności wynikające z programu praktyki. 13) konsultuje z opiekunem (zarówno instytucjonalnym w trakcie trwania praktyki, jak i uczelnianym po odbyciu praktyki) swoje działania w celu omówienia obserwowanych sytuacji (ich prawidłowości i/lub zakłóceń). V DOKUMENTACJA PRAKTYK 1. Student dokumentuje wszystkie czynności wynikające z programu praktyki w dzienniku praktyk, który ma formę segregatora, a poszczególne dokumenty są w formacie A4 (szczegółowe informacje dot. dziennika w Regulaminie Studenckich Praktyk Zawodowych PWSZ). 2. Dokumentacja składa się z: - strony tytułowej, na której są personalia studenta prowadzącego dziennik; - instrukcji dotyczącej praktyki biznesowej; - zestawienia wszystkich czynności studenta z odbytej praktyki potwierdzonych przez opiekuna praktyki; - arkusza oceny praktyki studenta PWSZ podpisanej przez opiekuna i potwierdzonej przez kierownictwo placówki; - sprawozdania studenta z odbytej praktyki; - próbek tłumaczeń od znaków każda wraz z tłumaczeniem sprawdzonym i opatrzonym komentarzem przez opiekuna praktyki w danej instytucji, które potem podlegają weryfikacji przez opiekuna praktyk z ramienia PWSZ. Wszelkie dane poufne należy usunąć z dokumentu; - w przypadku tłumaczeń ustnych powinien to być opis całej sytuacji [gdzie odbyły się rozmowy, ile osób wzięło udział, czy był inny tłumacz, jakiej narodowości były osoby biorące weń udział, czas trwania, kanał telefonicznie czy face-to-face, jaka była tematyka] oraz ocena pisemna tłumaczenia ustnego wykonanego praz studenta wraz z uwagami wpisana pod spodem opisu przez opiekuna praktyki w danej instytucji. Wszelkie dane poufne należy usunąć z dokumentu; - Każdy student dołącza 5 próbek (w tym pisemnych i/lub istnych). Wszelkie dane poufne należy usunąć z dokumentu. 3. Dokumentacja zostaje przekazana wyznaczonemu przez PWSZ pracownikowi, który zalicza praktykę. VI ZALICZENIE PRAKTYKI 1. Praktyki w indeksie na stronie 82 zalicza wyznaczony przez PWSZ pracownik na podstawie złożonej dokumentacji. 2. Praktyka zaliczana jest na ocenę. 3. Na ocenę z praktyk składają się: opinia opiekuna, arkusz samooceny studenta dokumentacja prowadzona przez studenta, w tym próbki tłumaczeń. tel wew. 162 ~ 6 ~

7 Imię nazwisko studenta.. Imię i nazwisko opiekuna..... pieczątka placówki ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI STUDENTA Z ODBYTEJ PRAKTYKI BIZNESOWEJ Imię i nazwisko studenta... Rok... specjalność.... Data Ilość godzin/dni Czynności, prace studenta Podpis opiekuna tel wew. 162 ~ 7 ~

8 ARKUSZ OCENY praktyki studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Nazwisko i imię studenta... rok studiów... Rok studiów specjalność Filologia Angielska / Filologia Germańska moduł do wyboru: kształcenie biznesowe Miejsce praktyki... Nazwisko i imię opiekuna praktyki.. Termin praktyki:. Objaśnienie: S - Student bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo nie dotyczy S. zna warunki pracy specjalisty i/lub tłumacza oraz rolę jego w placówce danej gałęzi biznesu S. zna podstawę prawną dzielności placówki, w której realizował praktykę S. zna sposoby prowadzenia dokumentacji, sposobem i miejscem jej przechowywania, obiegiem dokumentów w firmie S. potrafi samodzielnie sprawdzać i dokonywać ewentualnych korekt powierzonych mu tekstów już przetłumaczonych S. potrafi samodzielnie sporządzić tłumaczenia tekstów i dokonywać w nich korekt S. potrafi prowadzić korespondencję i rozmowy telefoniczne przy wykorzystaniu systemów informatyczne i nowoczesnych technologii porozumiewania się na odległość S. respektuje różnice międzykulturowe i zasady etyki biznesu w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami S. zna i przestrzega zasady etyki biznesowej S. potrafi dokonać hierarchizacji wykonywanych przez siebie zadań S. jest aktywny, rzeczowy i profesjonalny w swoich działaniach S. przestrzega tajemnicy służbowej i dochowuje poufności na temat treści sporządzanych przez siebie dokumentów S. dostosowuje się do obowiązującej w danej placówce dyscypliny pracy, stosuje się do przepisów BHP S. sumiennie wykonuje polecenia opiekuna praktyki w placówce S. potrafi systematycznie dokumentować wszystkie czynności wynikające z programu praktyki S. potrafi wyciągać wnioski ze swoich poczynań oraz uwag opiekuna praktyki tel wew. 162 ~ 8 ~

9 bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo Student wiedzę o pracy tłumacza, o metodach pracy i oceny jakości usług. Student ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach oraz wiedzę w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych w systemach informatycznych. Student ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju. Student ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka niemieckiego fachowego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w j. polskim i niemieckim/angielskim. Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zastosowania w pracy tłumacza. Student ma wiedzę o pracy tłumacza, o metodach pracy i oceny jakości usług. Student ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach oraz wiedzę w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych w systemach informatycznych. Student ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju. S. ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań s. ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych zarówno indywidualnych jak i grupowych S. ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą tłumacza, poszukuje optymalnych rozwiązań TAK NIE Inne uwagi i spostrzeżenia o studencie:... Ogólna ocena za praktykę: ( skali ocen: 5,0; 4,0; 3,0; 2,0)* data pieczęć placówki podpis opiekuna praktyki podpis i pieczęć dyrektora/kierownika placówki tel wew. 162 ~ 9 ~

10 Kryteria oceny za praktykę: Ocena bardzo dobra: Student ma uporządkowaną i dokładną podstawową wiedzę o pracy tłumacza, metodach pracy i oceny jakości usług Student ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach Student ma obszerną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka obcego fachowego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w j. polskim i obcym nie popełniając błędów Student potrafi bezbłędnie ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zastosowania w pracy tłumacza Ocena dobra: Student ma podstawową wiedzę o pracy tłumacza, o metodach pracy oceny jakości usług Student ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach z nielicznymi brakami Student ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka angielskiego fachowego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w j. polskim i obcym popełniając nieliczne błędy Student w większości potrafi trafnie ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zastosowania w pracy tłumacza Ocena dostateczna: Student ma podstawową wiedzę o pracy tłumacza, o metodach pracy i oceny jakości usług z licznymi brakami Student ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach z licznymi brakami Student ma niekompletną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka obcego fachowego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w j. polskim i obcym popełniając liczne błędy Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zastosowania w pracy tłumacza popełniając jednak pewne błędy Ocena niedostateczna: Student nie ma elementarnej wiedzy o pracy tłumacza, o metodach pracy i oceny jakości usług Student nie ma elementarnej wiedzy o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach Student nie ma elementarnej wiedzy na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju Student nie ma rozwiniętych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nie potrafi używać języka obcego fachowego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w j. polskim i obcym Student nie potrafi w ogóle ocenić przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zastosowania w pracy tłumacza 1. Student ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 2. Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych zarówno indywidualnych jak i grupowych. 3. Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą tłumacza, poszukuje optymalnych rozwiązań 1. Student nie ma elementarnych umiejętności organizacyjnych pozwalających na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 2. Student nie ma przekonania o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań, nie jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych zarówno indywidualnych jak i grupowych. 3. Student nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne, przestrzegania zasad etyki zawodowej, nie dostrzega i nie formułuje problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z pracą tłumacza, nie poszukuje optymalnych rozwiązań tel wew. 162 ~ 10 ~

11 SPRAWOZDANIE STUDENTA z odbytej praktyki biznesowej ( 45 godz.) Racibórz, dnia. Proszę opisać zadania zrealizowane w trakcie praktyki, które umożliwiły osiągnięcie wskazanych poniżej efektów kształcenia: 1. Posiadam podstawową wiedzę o pracy tłumacza, o metodach pracy i oceny jakości usług. 2. Posiadam uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach stosowanych przy tłumaczeniach oraz wiedzę w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych w systemach informatycznych wykorzystywanych w miejscu praktyki. 3. Posiadam elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju. 4. Posiadam umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafię używać języka niemieckiego/angielskiego fachowego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w języku polskim i obcym. 5. Potrafię ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zastosowania w pracy tłumacza. tel wew. 162 ~ 11 ~

12 6. Posiadam elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań. 7. Jestem przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań, jestem gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań. 8. Jestem przekonany o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, formułuję refleksje na tematy etyczne, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzegam i problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą tłumacza, poszukuję optymalnych rozwiązań. Moja propozycja z odbytej praktyki:... podpis studenta... Skala ocen: 5,0; 4,0; 3,0; 2,0) tel wew. 162 ~ 12 ~

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka biznesowa 2. Kod przedmiotu: FAB-28 3. Okres ważności karty: 2014-2017 4. Forma : studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PRAKTYK wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa STUDENCKICH sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FGN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

Specjalizacjatranslatoryczna lub specjalizacja z drugim językiem obcym (włoskim/hiszpańskim/angielskim) i translatoryką

Specjalizacjatranslatoryczna lub specjalizacja z drugim językiem obcym (włoskim/hiszpańskim/angielskim) i translatoryką Program praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Neofilologicznego Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska, włoska, hiszpańska Uwagi wstępne: 1. Praktyki mogą dotyczyć wyłącznie języka głównego

Bardziej szczegółowo

obserwacja, wykonanie powierzonych zadań i samoocena studenta w dokumentacji praktyki obserwacja, wykonanie

obserwacja, wykonanie powierzonych zadań i samoocena studenta w dokumentacji praktyki obserwacja, wykonanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka instytucjonalna 2. Kod przedmiotu: FAT-27 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 3 2. Kod przedmiotu: FGN - 26 3. Okres ważności karty: 2013-2016 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych dla studentów filologii rosyjskiej w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Regulamin praktyk zawodowych dla studentów filologii rosyjskiej w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Regulamin praktyk zawodowych dla studentów filologii rosyjskiej w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Opracowanie: dr Grzegorz Ziętala Rzeszów 2012 Aktualizacja 2015 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku. REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA studia stacjonarne, pierwszego stopnia

Akademia Pomorska w Słupsku. REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA studia stacjonarne, pierwszego stopnia Akademia Pomorska w Słupsku REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA studia stacjonarne, pierwszego stopnia CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ Praktyka zawodowa jest częścią składową procesu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Informacje nt. realizacji praktyk zawodowych Filologia angielska Wstęp Program praktyk zawodowych funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA PROJEKTOWA Imię i nazwisko studenta.. kierunek: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA III rok, STUDIA STACJONARNE INSTRUKCJA PRAKTYKI PROJEKTOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Ul. Słowackiego 55, 47 400 Racibórz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Ul. Słowackiego 55, 47 400 Racibórz INSTRUKCJA PRAKTYKI METODYCZNEJ Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB PRZEDSZKOLU dla studentów specjalności EDUKACJA ELEMENTARNA ZE SPECJALNOŚCIĄ DODATKOWĄ TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Pomorska w Słupsku REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla kierunku studiów EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA studia stacjonarne, pierwszego stopnia CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ Praktyka zawodowa jest częścią

Bardziej szczegółowo

Instytutowy program niepedagogicznych praktyk studenckich

Instytutowy program niepedagogicznych praktyk studenckich Instytutowy program niepedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Instytut Neofilologii Specjalności: filologia angielska z przedsiębiorczością i językiem biznesu filologia angielska

Bardziej szczegółowo

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq specjalność: TRENER PERSONALNY PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne. 2. Praktyka nauczycielska I. Praktyka śródroczna w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego na II semestrze studiów

1. Założenia ogólne. 2. Praktyka nauczycielska I. Praktyka śródroczna w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego na II semestrze studiów REGULAMI PRAKTYK w Instytucie eofilologii PWSZ w ysie I. Regulamin praktyk zawodowych nauczycielskich Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska specjalizacja nauczycielska - studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE. (studia I stopnia)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE. (studia I stopnia) REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE (studia I stopnia) W INSTYTUCIE NAUK O RODZINIE I PRACY SOCJALNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA I. Założenia ogólne. Praktyki zawodowe są nieodłączną częścią programu studiów. Praktyki tłumaczeniowe

Bardziej szczegółowo

1. Cele i wymiar praktyki tłumaczeniowej. 2. Obowiązki studenta podczas praktyki tłumaczeniowej

1. Cele i wymiar praktyki tłumaczeniowej. 2. Obowiązki studenta podczas praktyki tłumaczeniowej Załącznik Nr 3 do Regulaminu praktyk zawodowych studentów PWSZ w Płocku PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KIERUNEK: FILOLOGIA Specjalność: filologia angielska - grupa

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Pomorska w Słupsku REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla kierunku studiów FIZYKA studia stacjonarne, pierwszego stopnia Instytut Fizyki: Tel. +48 59 8405338 ul. Arciszewskiego 22b, 76-200 Słupsk Fax

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA I. Założenia ogólne. Praktyki zawodowe są nieodłączną częścią programu studiów. Praktyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich obowiązujących w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Regulamin praktyk studenckich obowiązujących w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Regulamin praktyk studenckich obowiązujących w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Wrocław 1 1 Postanowienia ogólne. 1. Studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki

Bardziej szczegółowo

Program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz 2012-1 - Zawodowe praktyki studenckie kierunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FAN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI),

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Instytut Kultury Fizycznej RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (instruktorska) z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ 2016 Charakter i cel studenckich praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 Informacje ogólne 1. Na kierunku budownictwo praktyki podlegają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 1/2014 Senatu WSBiO z dnia 26 lutego 2014 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Na postawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 26/11/15 z dnia 15 marca 2012 r. REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE Cel regulaminu: Ujednolicenie zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK ZIENNIK PRAKTYK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq STUDENCKICH wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

quiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

quiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm quiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz DZIENNIK PRAKTYK xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm STUDENCKICH qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym Główne założenia praktyk słuchacza GWSH: 1. Praktyki pedagogiczne są częścią

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora ds. praktyk.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora ds. praktyk. ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W ŁODZI DLA KIERUNKU: PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Działając na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Postanowienia ogólne 1. Wydział Nauk Społecznych SGGW, zwany

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Kierunek: filologia FA/FG SYLABUS. Nazwa przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Kierunek: filologia FA/FG SYLABUS. Nazwa przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek: filologia FA/FG SYLABUS Nazwa przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA Kod przedmiotu F_PR_2015_2018 Autorzy sylabusa: mgr Karolina Rakowicz

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Polonistyki na kierunku filologia polska, specjalności: literaturoznawczo-językoznawcza i literatura polska i język polski w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY ZAKŁAD BUDOWNICTWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY ZAKŁAD BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY ZAKŁAD BUDOWNICTWA Z A S A D Y O R G A N I Z A C J I I O D B Y W A N I A P R A K T Y K N A K I E R U N K U B U D O W N I C T W O 1.1.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia bałtycka w ramach specjalności głównej lituanistyka i specjalności dodatkowej letonistyka profil studiów ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

dla Wydziału Oceanografii i Geografii Rozdział I Postanowienia ogólne

dla Wydziału Oceanografii i Geografii Rozdział I Postanowienia ogólne praktyki Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII REGULAMIN REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWODOWYCH dla Wydziału Oceanografii i Geografii Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Załącznik do uchwały nr 30 /2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO

PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Geografii i Studiów Regionalnych PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO dla studentów na kierunku GEOGRAFIA studia I stopnia specjalność GOSPODARKA I POLITYKA SAMORZĄDOWA studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: INFORMATYKA

KIERUNEK: INFORMATYKA Załącznik Nr 6 do Regulaminu praktyk zawodowych studentów PWSZ w Płocku PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania dla cykli uruchomionych od 01.10.2013 r

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania dla cykli uruchomionych od 01.10.2013 r Zarządzenie wewnętrzne Nr R - 0161/85/ 2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 pażdziernika2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: Specjalność: Imię i nazwisko:

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: Specjalność: Imię i nazwisko: Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Fizjoterapia Specjalność: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Piecz¹tka uczelni Podpis uczelnianego

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. 9. Zadania pomocnicze związane z planowaniem, organizacją i realizacją praktyk wykonuje Sekcja Praktyk Studenckich.

I. Informacje ogólne. 9. Zadania pomocnicze związane z planowaniem, organizacją i realizacją praktyk wykonuje Sekcja Praktyk Studenckich. RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PRZEDMIOT GEODEZJA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 I. Informacje ogólne 1. Na kierunku budownictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE 1 Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie realizując

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii SYLABUS 01.10.2014 Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział SocjologicznoHistoryczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_39 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Stosuje się odpowiednio: 1 1. WH Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1 Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej INFORMACJE O PRAKTYKACH Zał. nr 1 Regulamin praktyk..str. 2 Zał. nr 2 Opis modułu kształcenia: praktyki zawodowe str. 4 Zał.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

REGULAMIN PRAKTYKI DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO INSTYTUT POLITECHNICZNY ZAKŁAD BUDOWNICTWA ul. Kazimierza Wielkiego 6A; 38-400 KROSNO Tel: 13 4375559/58; e-mail: zbpwsz@op.pl REGULAMIN PRAKTYKI DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO Rozdział I OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

(rok akademicki 2013/2014)

(rok akademicki 2013/2014) PRAKTYKI ZAWODOWE w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą społeczną, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych na kierunku PRACA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH W KONINIE RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH 62-500 Konin ul. Zagórowska 3a tel. (063) 249 15 15 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

w Instytucie Przedsiębiorczości

w Instytucie Przedsiębiorczości REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ w Instytucie Przedsiębiorczości Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki dla Studentów Instytutu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Postanowienia ogólne 1. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o: - Ustawę z dnia 27 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Nazwa uczelni. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Wydzia³. Wychowanie Fizyczne

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Nazwa uczelni. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Wydzia³. Wychowanie Fizyczne Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Specjalność: Wychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną DZIENNIK PRAKTYK Imię

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA Nazwa uczelni Wydział Studia podyplomowe: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Pieczątka uczelni Podpis uczelnianego koordynatora praktyk REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe tyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfg jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU (ANEKS DO STATUTU NKJO W JASTRZĘBIU ZDROJU) 2006/2007 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Słuchacz Nauczycielskiego Kolegium

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie praktyk indywidualnych słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim

Wytyczne w sprawie praktyk indywidualnych słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim Wytyczne w sprawie praktyk indywidualnych słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim I. Cele i efekty praktyki zawodowej 1. Głównym celem praktyk jest możliwość skonfrontowania

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU

UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU Załącznik do zarządzenia nr 02/2013 Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku z dnia 15 stycznia 2013 roku. UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA

Bardziej szczegółowo

Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM

Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM Załącznik nr 1 Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu CELE PRAKTYKI 1. Studenckie praktyki

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1. Postanowienia ogólne 2. Cele praktyk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ... imię i nazwisko studenta... nr albumu... /... rok akademicki 2 Ramowy program zawodowych praktyk studenckich dla kierunku politologia Uniwersytetu Rzeszowskiego Cel praktyki:

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Bielsko-Biała 17 maja 2013 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 listopada 2013 r.

z dnia 27 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 98/2013 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz.

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41a/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyki zawodowej-produkcyjnej po 4 semestrze: kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studia stacjonarne

Regulamin praktyki zawodowej-produkcyjnej po 4 semestrze: kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studia stacjonarne Regulamin praktyki zawodowej-produkcyjnej po 4 semestrze: kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Strona 1 Studia stacjonarne 1 Praktyka zawodowa stanowi integralną część programu studiów na Wydziale

Bardziej szczegółowo

1. Wychowanie fizyczne z językiem angielskim

1. Wychowanie fizyczne z językiem angielskim Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr /2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyki Zawodowej Specjalnościowej wraz z załącznikami na kierunku: wychowanie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PRZEDMIOT GEOTECHNIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PRZEDMIOT GEOTECHNIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PRZEDMIOT GEOTECHNIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej I. Informacje ogólne 1. Na kierunku budownictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 44/2014 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2014 r.

Uchwała Nr 44/2014 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2014 r. Uchwała Nr 44/2014 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunkach Biologia i Inżynieria Środowiska na Wydziale Biologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH CIĄGŁYCH AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH CIĄGŁYCH AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr R-0161/49/2014 z dnia 22.07.2014 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH CIĄGŁYCH AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, 2014 r I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI BUDOWLANEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

REGULAMIN PRAKTYKI BUDOWLANEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO INSTYTUT POLITECHNICZNY ZAKŁAD BUDOWNICTWA ul. Kazimierza Wielkiego 6A; 38-400 KROSNO Tel: 13 4375559/58; e-mail: zbpwsz@op.pl REGULAMIN PRAKTYKI BUDOWLANEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO Rozdział I OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych. Postanowienia ogólne

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych. Postanowienia ogólne Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych Postanowienia ogólne 1. Wydział Nauk Ekonomicznych, zwany dalej Wydziałem, organizuje w ramach programu kształcenia praktyki

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów 1 Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2014/2015. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rok akademicki 2014/2015. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna z modułem dodatkowym pedagogika międzykulturowa Wydział Pedagogiczny w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub szkołach podstawowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) KOD PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

Informacja o praktykach

Informacja o praktykach Załącznik do 17 p. 1.3e do Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. Informacja o praktykach Lp. Wyszczególnienie Treść 1. Krótka charakterystyka praktyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH

I. ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY Został opracowany na podstawie: - Ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII. Kierunku Terapia Zajęciowa

DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII. Kierunku Terapia Zajęciowa DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII Kierunku Terapia Zajęciowa AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU IMIĘ INAZWISKO STUDENTA : ROK

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodowych praktyk studenckich w Wyższej Szkole Artystycznej

Regulamin zawodowych praktyk studenckich w Wyższej Szkole Artystycznej Regulamin zawodowych praktyk studenckich w Wyższej Szkole Artystycznej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Uczelnia Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie, 2. Praktyka studencka praktyka zawodowa,

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Psychologia (specjalności: Psychologia kliniczna, Psychologia społeczna zdrowia) Białystok, dnia 01.10.2013r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH na kierunkach: administracja, politologia, stosunki międzynarodowe w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk studenckich (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i tok praktyk oraz związane z nią prawa i obowiązki we wszystkich jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 1 Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9 ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW 1 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW ZASADY ORGANIZACJI, REALIZACJI I ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW ZASADY OGÓLNE 1. Praktyka zawodowa jest częścią procesu dydaktycznego ujętą w planie studiów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 Strona 1 z 6 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA MEDIACJI I NEGOCJACJI Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY MATEMATYKA/PRZYRODA (EDUKACJA MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA)

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY MATEMATYKA/PRZYRODA (EDUKACJA MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA) Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY MATEMATYKA/PRZYRODA (EDUKACJA MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA)

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja o praktykach

Informacja o praktykach Załącznik do 17 p. 1.3e do Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. Informacja o praktykach Lp. Wyszczególnienie Treść 1. Krótka charakterystyka praktyk

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (30 godz.): a. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE PODSTAWOWEJ KOORDYNOWANA PRZEZ PEDAGOGA/PSYCHOLOGA

Bardziej szczegółowo