Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski mgr Marta Kruk Politechnika Warszawska Analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci spó ek bran y cukierniczej notowanych na GPW w Warszawie Analysis of connections between the profitability and the floating capital of the confectioner's companies quoted on Stock Exchange in Warsaw Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono zale no mi dzy rentowno ci a p ynno ci spó ek bran y cukierniczej notowanych na Gie dzie Papierów Warto- ciowych w Warszawie. Rentowno mierzono wska nikami rentowno ci sprzeda y, maj tku i kapita u w asnego, natomiast za miary p ynno ci przyj to wska nik p ynno- ci bie cej, przy pieszonej i p ynno ci gotówkowej. Abstract: In the study was described a relation between the profitability and the floating capiatal of the confectioner's companies quoted on Stock Exchange in Warsaw. Profitability was being measured with profitability ratios of the sale, assets and the equity, however for measures of the floating capital was accepted accelerated, current floating ratios and cash flow. Cel artyku u, materia y i metody Celem niniejszego opracowania jest analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci finansow. Podmiotem bada s trzy spó ki gie dowe z bran y producentów s odyczy, tj. Mieszko SA, Wawel SA oraz Jutrzenka SA w latach Akcje analizowanych spó ek notowane s na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie. Dane ród owe dotycz ce okresu badawczego pochodz z bilansów i rachunków zysków i strat. Jednoczesna analiza p ynno ci finansowej i rentowno ci pozwala pe niej oceni kondycj finansow przedsi biorstwa. P ynno zmierzono trzema wska nikami: wska nikiem bie cej p ynno ci, wska nikiem przyspieszonej p ynno ci i wska nikiem p ynno ci gotówkowej, natomiast do pomiaru rentowno ci wykorzystano: wska nik rentowno ci sprzeda y (ROS), wska nik rentowno ci aktywów (ROA) oraz wska nik rentowno ci kapita u w asnego (ROE).

2 10 T. Wa ci ski, M. Kruk Wspó czesna synteza wiedzy z badanej problematyki: uj cie teoretyczne Rentowno jest podstawow miar efektywno ci finansowej przedsi biorstw. Rentowno w uj ciu bezwzgl dnym wyra ana jest zyskiem osi ganym z prowadzonej dzia alno ci gospodarczej przez przedsi biorstwo. Okre laj c poziom rentowno ci nale y pos u y si relatywnymi miarami rentowno ci (tzw. wska nikami rentowno ci), odnosz c zysk do ró nych kategorii ekonomicznych, takich jak: przychody ze sprzeda y, aktywa lub kapita w asny, czynniki generuj ce ten wynik. 1 W zale no ci od podstawy odniesienia wyró nia si trzy grupy wska ników rentowno ci: wska niki rentowno ci sprzeda y (zwane rentowno ci handlow ), wska niki rentowno ci aktywów (okre lane rentowno ci ekonomiczn ), wska niki rentowno- ci kapita ów (nazywane rentowno ci finansow ). Wszystkie wska niki rentowno ci informuj o szybko ci zwrotu zaanga owanych w przedsi biorstwo rodków. Do liczenia wska ników rentowno ci mog by wykorzystane ró ne kategorie wyniku finansowego, tzn. zysk ze sprzeda y, zysk operacyjny, zysk z dzia alno ci gospodarczej, zysk brutto lub zysk netto. W ocenie rentowno ci szczególnie wykorzystywane s dwie kategorie: zysk operacyjny i zysk netto. Pierwsza z nich uwzgl dnia dzia alno typow dla danego przedsi biorstwa, za druga poza podstawow dzia alno ci tak e powi zania z rynkiem finansowym, saldo zdarze nadzwyczajnych i podatek dochodowy. Ocena op acalno ci sprzeda y produktów lub towarów bazuje na grupie wska ników rentowno ci sprzeda y. Najbardziej syntetycznym wska nikiem w tej grupie jest wska nik rentowno ci sprzeda y oparty na zysku netto (ROS), cz sto okre lany mianem efektywno ci marketingowej. Informuje, ile czystego zysku wygeneruje przedsi biorstwo z jednostki przychodów. Im wy sza warto wska nika tym mniejsza warto przychodu ze sprzeda y musi by zrealizowana w celu osi gni cia okre lonej kwoty zysku. 2 Wzrost warto ci wska nika oznacza lepsz kondycj firmy, poniewa ka da dodatkowa z otówka sprzeda y generuje dodatkowy zysk. Jednak e poziom omawianego miernika zale y od rodzaju dzia alno ci przedsi biorstwa. Generalnie ni sz zyskowno ci charakteryzuj si przedsi biorstwa wytwarzaj ce wyroby o krótkim cyklu produkcyjnym i na odwrót. Drugim segmentem analizy rentowno ci jest rentowno aktywów. Wska nik rentowno ci aktywów odzwierciedla efektywno zarz dzania aktywami. Omawiany wska nik informuje o zdolno ci aktywów przedsi biorstwa do generowania zysków. Im wy sza warto wska nika, tym efektywniej przedsi biorstwo wykorzystuje zaanga owany maj tek. Wska nik ROA jest miernikiem z o onym, jego poziom uzale niony jest od wielu czynników, czasami o przeciwnym kierunku oddzia ywania. Na rentowno ekonomiczn wp ywa rentowno sprzeda y (efektywno marketingowa) i szybko rotacji aktywów (efektywno produkcyjna). 1 E. Nowak: Analiza sprawozda finansowych, PWE, Warszawa 2005, s L. G siorkiewicz: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsi biorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010 ZN nr 84

3 Analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci spó ek bran y cukierniczej 11 Szczególnym obszarem zainteresowania w a cicieli i potencjalnych inwestorów jest wska nik rentowno ci kapita u w asnego. Pozwala on okre- li, jaki procent zysku przypada na jednostk zaanga owanego przez nich kapita u. Im wy sza warto wska nika, tym sytuacja finansowa przedsi biorstwa korzystniejsza. Wy sza rentowno kapita u w asnego oznacza wi ksz zdolno przedsi biorstwa do pomna ania zaanga owanego kapita u i stwarza wi ksze szanse rozwoju. W celu utrzymania ci g o ci gospodarowania, przedsi biorstwo powinno prowadzi swoj dzia alno tak, aby zachowa p ynno finansow. P ynno finansowa to zdolno do terminowego regulowania zobowi za krótkoterminowych. Utrzymanie p ynno ci nie wymaga ci g ego posiadania rodków pieni nych pokrywaj cych ca o zobowi za, lecz zachowania w a ciwych relacji pomi dzy p ynnymi sk adnikami maj tku przedsi biorstwa a jego zobowi zaniami do sp aty w badanym okresie. P ynno finansowa polega na sterowaniu wp ywami i wydatkami danego okresu, a zasoby rodków pieni nych uzale nione s od korelacji wp ywów i wydatków. 3 Wzajemne relacje zobowi za krótkoterminowych i maj tku obrotowego wyra aj wska niki p ynno ci. Standardowe mierniki p ynno ci to przede wszystkim: wska nik bie cej p ynno ci, wska nik szybkiej p ynno ci i wska nik p ynno- ci gotówkowej. Powy sze wska niki stanowi powi zania sk adników aktywów obrotowych o ró nym stopniu p ynno ci z zobowi zaniami bie cymi. Wska nik bie cej p ynno ci dostarcza informacji o zdolno ci do terminowego regulowania zobowi za krótkoterminowych aktywami bie cymi. Literatura przedmiotu wskazuje ró ne warto ci graniczne wska nika p ynno- ci bie cej, np. M. Sierpi ska sugeruje przedzia [1,2-2,0], za J. Ostaszewski [1,6-1,9]. Jego optymalny poziom okre lono w przedziale [1,5-2,0]. 4 Warto wska nika poni ej dolnej granicy przedzia u mo e wskazywa na trudno ci w terminowym regulowaniu zobowi za, natomiast wska nik powy ej przedzia u wiadczy o nadp ynno ci finansowej. Wska nik szybki pokazuje stopie pokrycia zobowi za bie cych aktywami skorygowanymi o zapasy, czyli pozycj, która nie mo e by szybko up ynniona. Jako poziom satysfakcjonuj cy wska nika przyjmuje si przedzia [1-1,2], co oznacza, e przedsi biorstwo mo e szybko wywi za si ze swoich zobowi za. 5 Natomiast wska nik p ynno ci gotówkowej odpowiada na pytanie, w jakim stopniu gotówka i inne szybko zbywalne pozycje pokrywaj pasywa bie ce. Wska nik ten sygnalizuje jedynie sprawno p atnicz przedsi biorstwa. Literatura przedmiotu nie okre la warto ci granicznych tego wska nika, jednak- e wyst puje pogl d, i powinien on przyjmowa warto ci od 0,1-0, A. Wawryszuk-Misztal: Strategie zarz dzania kapita em obrotowym netto w przedsi biorstwach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s M. Zaleska: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsi biorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2005, s M. Sierpi ska, T. Jachna: Ocena przedsi biorstwa wed ug standardów wiatowych, PWN, Warszawa 2003, s A. Bielawska: Nowoczesne zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010

4 12 T. Wa ci ski, M. Kruk Literatura przedmiotu wskazuje na negatywn zale no mi dzy rentowno ci a p ynno ci. Badania dowodz, i zmniejszanie p ynno ci prowadzi do wzrostu rentowno ci, za zwi kszanie p ynno ci skutkuje spadkiem rentowno ci przedsi biorstw. Obni anie p ynno ci finansowej mo e nast pi poprzez zmniejszenie poziomu nale no ci i zapasów b d przez zwi kszanie poziomu zobowi za krótkoterminowych. 7 Przedsi biorstwa utrzymuj ce niski poziom aktywów p ynnych ograniczaj koszty zwi zane z ich utrzymaniem, za finansowanie dzia alno ci krótkoterminowymi kapita- ami obcymi (np. kredytami kupieckimi) oznacza wykorzystanie stosunkowo taniego ród a finansowania. Pozwala to na osi gni cie lepszych wyników finansowych, ale jednocze nie dzia alno gospodarcza obarczona jest bardzo wysokim ryzykiem finansowym. Taka strategia dzia ania mo e doprowadzi do utraty p ynno ci finansowej, a w konsekwencji do bankructwa. Z kolei przedsi biorstwa d ce do przetrwania i zapewnienia pewno ci dzia ania ograniczaj ryzyko finansowe i koncentruj si na utrzymaniu p ynno- ci finansowej. Jest ona osi gana dzi ki znacznemu zaanga owaniu d ugoterminowego finansowania i zbytniemu zamro eniu kapita u sta ego w aktywach obrotowych. Zwi zane jest to z konieczno ci ponoszenia kosztów, a co za tym idzie obni eniem rentowno ci. Jednak e zachowanie p ynno ci finansowej jest niezb dnym warunkiem trwania przedsi biorstw na rynku. Praktyka dowodzi, i wiele podmiotów gospodarczych, które upadaj w momencie bankructwa, osi ga zyski i s rentowne, za wiele przedsi biorstw nierentownych dobrze funkcjonuje i nie s zagro onych upad o ci. Niemniej jednak nadmierna troska o utrzymanie p ynno ci finansowej skutkuje ograniczeniem rentowno ci, w d u szym okresie mo e prowadzi do utraty p ynno ci finansowej i wykluczeniaprzedsi biorstwa z rynku. Zwi zek pomi dzy rentowno ci a p ynno ci przedsi biorstwa przedstawia rysunek 1. Zyskowno P ynno Rys. 1. Relacja pomi dzy p ynno ci a zyskowno ci spó ki Fig. 1. Relation between the floating capital and the profitability of the company ród o: J. Gajdka, E. Wali ska: Zarz dzanie finansowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowo ci w Polsce, Warszawa 1998, s A. Wawryszuk-Misztal, op. cit., s Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010 ZN nr 84

5 Analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci spó ek bran y cukierniczej 13 Niski poziom p ynnych aktywów mo e prowadzi do utraty p ynno ci, z kolei utrzymywanie maj tku obrotowego generuje koszty, co prowadzi do spadku zyskowno ci. Jednak e istnieje pewien optymalny poziom p ynno ci finansowej, pozwalaj cy maksymalizowa rentowno. Wyniki bada Zale no mi dzy rentowno ci a p ynno ci poddano weryfikacji na podstawie danych pochodz cych z trzech spó ek bran y cukierniczej, notowanych na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie, tj. Mieszko SA, Wawel SA i Jutrzenka SA w latach Rysunek 2 przedstawia kszta towanie si wska ników p ynno ci bie cej, na rysunku 3 zamieszczono wska niki p ynno ci podwy szonej, za na rysunku 4 wska niki p ynno ci gotówkowej ,58 3,94 0,8 0,94 0,85 3,45 0,57 3,19 2,33 1,7 1,35 1,57 1,57 1,27 0,78 1,34 1 1, Mieszko SA Wawel SA Jutrzenka SA Rys. 2. Wska niki p ynno ci bie cej badanych spó ek Fig. 2. Current floating ratios of examined companies ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Przyjmuj c optimum wska nika p ynno ci bie cej w przedziale 1,5- -2,0 stwierdzono, e jedynie spó ka Wawel SA oscylowa a w tych granicach w ca ym okresie badawczym. Wska niki p ynno ci bie cej spó ki Wawel kszta towa y si na poziomie od 1,34-2,33. wiadczy to o zachowaniu p ynno ci bie cej przez przedsi biorstwo. W spó ce Jutrzenka SA w latach poziom p ynno ci bie cej by du o wy szy. Wska niki przyjmuj warto ci zdecydowanie powy ej 3. Oznacza to, e spó ka charakteryzowa a si nadp ynno ci. W roku 2001 wska nik wynosi 3,94 z tendencj malej c w kolejnych latach, by w roku 2005 osi gn optymalny poziom 1,59. Bardzo niskim poziomem p ynno ci bie cej charakteryzowa a si spó ka Mieszko SA w ca ym okresie poddanym analizie. Wielko wska nika ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010

6 14 T. Wa ci ski, M. Kruk utrzymywa a si poni ej 1. Najgorsza sytuacja mia a miejsce w roku 2003, wówczas wska nik p ynno ci bie cej spó ki Mieszko SA osi gn poziom 0,57. Oznacza to, e spó ka by a zagro ona utrat p ynno ci bie cej. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,45 2,95 2,98 2,33 1,81 1,2 1 1,1 1,17 0,91 0,77 0,55 0,62 0,61 0,41 1,24 0,8 1, Mieszko SA Wawel SA Jutrzenka SA Rys. 3. Wska niki przy pieszonej p ynno ci Fig. 3. Accelerated floating ratios ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Wska niki podwy szonej p ynno ci kszta tuj si podobnie jak wska niki p ynno ci bie cej. W spó ce Jutrzenka SA w latach p ynno przyspieszona znajduje si powy ej warto ci optymalnych, okre lonych w przedziale 1-1,2. Wska niki kszta towa y si powy ej 2, a w roku 2001 nawet 3,45. Jednak e korzystnym zjawiskiem by a tendencja malej ca do optymalnego poziomu 1,24 w roku Najmniejsz p ynno podwy szon wykazywa a spó ka Mieszko SA. Wska niki oscyluj w granicach 0,41-0,80, co potwierdza przypuszczenia o zagro eniu utraty p ynno ci. W grupie tych trzech spó ek jedynie spó ka Wawel SA osi ga a optymalny poziom wska ników p ynno ci przyspieszonej w ca ym okresie badawczym. Analizowany wska nik przyjmuje warto ci od 1 w roku 2000 do 1,2 w roku 2005, z wyj tkiem 2004 r., gdy osi gn wielko 1,81. Analizuj c p ynno gotówkow nale y stwierdzi, e optimum wska nika na poziomie 0,1-0,2 osi ga wy cznie spó ka Jutrzenka SA. Ponadto spó ka ta wykazuje bardzo wysoki poziom wska nika natychmiastowej wyp acalno ci w latach 2000 i A 72% w roku 2000 i 95% w roku 2002 zobowi za bie cych znajduje pokrycie w szybko zbywalnych aktywach przedsi biorstwa. wiadczy to o nadp ynno- ci finansowej spó ki. W spó ce Wawel SA wska nik p ynno ci gotówkowej oscyluje w granicach 0,05-0,08, z wyj tkiem roku 2004, gdy warto wska nika gwa townie ro nie do poziomu 0,33. W spó ce Mieszko SA wska nik natychmiastowej p ynno ci przyjmowa warto ci jeszcze ni sze ni w spó ce Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010 ZN nr 84

7 Analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci spó ek bran y cukierniczej 15 Wawel SA. Wska nik ten kszta towa si na stabilnym poziomie w granicach 0,02-0,05. Potwierdza to przypuszczenie o zagro eniu utraty p ynno ci finansowej przez spó k Mieszko SA. 1 0,95 0,8 0,72 0,6 0,4 0,2 0 0,33 0,19 0,23 0,11 0,05 0,07 0,08 0,11 0,07 0,04 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0, Mieszko SA Wawel SA Jutrzenka SA Rys. 4. Wska niki p ynno ci gotówkowej Fig. 4. Cash flow ratios ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Spó ka Mieszko SA charakteryzowa a si bardzo niskimi wska nikami p ynno ci finansowej bie cej, szybkiej i gotówkowej w ca ym okresie obj tym analiz. Mierniki p ynno ci finansowej przyjmowa y warto ci poni ej jedno ci, co sygnalizuje du e prawdopodobie stwo jej utraty. W latach nast puje systematyczny spadek wska ników p ynno ci. Korzystnym zjawiskiem by a tendencja rosn ca p ynno ci w latach , jednak ci gle wska niki znajdowa y si poza granicami przyj tych norm. Odmienna sytuacja kszta towa a si w spó ce Jutrzenka SA. Wska nik p ynno ci finansowej prawie dwukrotnie przewy sza y obowi zuj ce standardy i w ci gu lat , aczkolwiek wykazywa y tendencj spadkow. W latach nast pnych wska niki oscylowa y w zalecanych granicach. W ród badanych spó ek jedynie Wawel SA charakteryzowa si miernikami p ynno ci finansowej na poziomie satysfakcjonuj cym, oznaczaj cym równowag finansow, w ca ym okresie badawczym. Wska niki rentowno ci przychodów netto przedstawia rysunek 5. Najwy sz rentowno ci przychodów ze sprzeda y w latach charakteryzowa a si spó ka Mieszko SA. Jednak e wielko ci tych wska ników kszta towa y si na niskim poziomie, ok. 4%, a ponadto wykazywa y tendencj malej c. W roku 2003 spó ka Mieszko SA ponosi strat netto, co oznacza brak efektywno ci prowadzonej dzia alno ci. Wska nik rentowno ci przychodów ze sprzeda y jest ujemny i wynosi -8,5%. W latach nast puje poprawa efektywno ci przychodów, cho wska niki utrzymywa y si na bardzo niskim poziomie. Nale y zauwa y pozytywn tendencj ro- ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010

8 16 T. Wa ci ski, M. Kruk sn c rentowno ci sprzeda y w kolejnych latach, do 0,8% w roku W spó ce Wawel SA dzia alno by a prowadzona efektywnie w ca ym okresie badawczym, jednak e wska niki kszta towa y si na niskim, cho stabilnym poziomie w przedziale 2,82%-3,02% w latach Natomiast w lata efektywno sprzeda y wzros a trzykrotnie i w roku 2005 rentowno ta wynios a 10,6% (wzrost o 7,58 pkt% w stosunku do roku 2003) ,43 4,04 3,95 2,82 3,022,65 2,15 3,02 3,35 1,37 0,9 14,6 10,6 9,4 5,2 0,1 0, ,5 Mieszko SA Wawel SA Jutrzenka SA Rys. 5. Wska niki rentowno ci przychodów ze sprzeda y Fig. 5. Profitability ratios of the sales revenue ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Spó ka Jutrzenka SA charakteryzowa a si nisk zyskowno ci sprzeda y w latach na poziomie 0,9%-3,35%. W roku 2004 wyst pi znacz cy wzrost tej rentowno ci do poziomu 14,6% (o 11,25 pkt%). Spó ka osi gn a najwy szy poziom rentowno ci sprzeda y spo ród badanych przedsi biorstw w ca ym okresie poddanym analizie. Natomiast w roku 2005 zyskowno sprzeda y spada o 9,4 pkt% i wynios a 5,2%. Rentowno maj tku, w uj ciu dynamicznym, kszta tuje si podobnie jak rentowno sprzeda y. W lata wykorzystanie aktywów by o efektywne we wszystkich badanych spó kach, przy czym na niskim poziomie (rys. 6). W tym okresie najni sz rentowno ci maj tku charakteryzowa a si spó ka Jutrzenka SA. Efektywno jej maj tku zmniejszy a si z 1,6% w roku 2000 do 0,89% w roku W kolejnych latach odnotowano wzrost warto- ci wska nika do poziomu 11,4% w 2004 roku (o 10,51 pkt%),przy czym w roku 2005 spad on do 5,8%. Nieco korzystniej przedstawia a si sytuacja w spó ce Wawel SA. W latach efektywno wykorzystania maj tku oscyluje w przedziale 3,76%-5,4%, natomiast w roku 2004 spó ka osi ga najwi kszy przyrost rentowno ci maj tku spo ród badanych spó ek do poziomu 16,5% (wzrost o 11,1 pkt%), a tak e najwy sz efektywno wykorzystania maj t- Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010 ZN nr 84

9 Analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci spó ek bran y cukierniczej 17 ku. W roku 2005 rentowno maj tku w spó ce Wawel SA wynios a 13,8% i by a wy sza o 8 pkt% ni w spó ce Jutrzenka SA oraz o 13,09 pkt% ni w spó ce Mieszko SA ,5 13,8 11,4 5,8 5,55 3,76 5,4 3,9 3,92 3,89 4,4 3,82 2,85 1,6 0,89 0,1 0, ,9 Mieszko SA Wawel SA Jutrzenka SA Rys. 6. Wska niki rentowno ci aktywów Fig. 6. Return on assetses ratios ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study ,4 12,6 11,85 8,1 9,44 10,5 6,7 1,89 3,32 1,08 27,7 25,4 20,7 10,5 5,54 0,2 2, Mieszko SA Wawel SA Jutrzenka SA Rys. 7. Wska niki rentowno ci kapita u w asnego spó ek Fig. 7. Returns on equity ratios of companies ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010

10 18 T. Wa ci ski, M. Kruk Z kolei spó ka Mieszko SA by a efektywna pod wzgl dem wykorzystania maj tku w latach , za w roku 2003 spó ka wykazuje deficytowo maj tku ze wzgl du na poniesion strat netto. Kolejne lata by y rentowne, z tendencj rosn c wska nika do 0,71% w roku Najkorzystniej przedstawia a si sytuacja pod wzgl dem efektywno ci wykorzystania kapita u w asnego w badanych spó kach (rys. 7). W latach najwy sz rentowno kapita u w asnego osi ga a spó ka Mieszko SA na poziomie 11,14%-11,85%. Rok 2003 to okres za amania si wszystkich wska ników finansowych tej spó ki, tak e brak efektywno ci wykorzystania kapita u w asnego. Wska nik ten drastycznie spad do poziomu - 36,2%. Jednak e kolejne lata pokazuj pozytywn tendencj rosn c badanego wska nika i w roku 2005 kszta towa si na poziomie 2,04%, zdecydowanie ni szym ni w pozosta ych spó kach, lecz dodatnim. Spó ka Wawel SA by a rentowna w ca ym okresie badawczym. W latach rentowno kapita u w asnego kszta towa a si na poziomie 8,1%-10,5%. W roku 2004 nast pi o istotne zwi kszenie rentowno ci tego kapita u do poziomu 27,7% (o 17,2 pkt%), spó ka osi gn a najwi kszy przyrost wska nika w ca ym okresie spo ród badanych spó ek. W roku 2005 wska nik utrzymuje si równie na wysokim poziomie, cho w stosunku do roku poprzedniego spad o 2,3 pkt%. Najmniej korzystna sytuacja wyst pi a w spó ce Jutrzenka SA. W latach efektywno wykorzystania kapita u w asnego by a bardzo niska w porównaniu z innymi spó kami. Wska nik rentowno ci kapita u w asnego mie ci si w przedziale 1,09-5,54. W roku 2004 wyst pi o istotne zwi kszenie efektywno ci wykorzystania kapita u w asnego do poziomu 20,7% (wzrost o 15,16 pkt. %). Jednak w roku 2005 rentowno tego kapita- u zmniejszy a si do 10,5%. W pocz tkowym okresie analizy (lata ) najwy sz rentowno ci charakteryzowa a si spó ka Mieszko SA osi gaj c wska niki rentowno ci od 3,9% do 12,6%. Rok 2003 jest okresem prze omowym, wówczas spó ka ponosi strat netto i wykazuje deficytowo we wszystkich obszarach analizy rentowno ci. Jednak e pocz wszy od 2004 roku wska niki rentowo ci wykazywa y tendencj rosn c. Spó ka Jutrzenka SA charakteryzowa a si bardzo nisk rentowno ci w okresie , zdecydowanie odbiegaj c od pozosta ych badanych spó ek. W latach nast puje dynamiczny wzrost rentowno ci (3-4-krotny), a wska niki rentowno ci zdecydowanie przewy szaj warto ci wska ników w spó ce Mieszko SA. Natomiast spó ka Wawel SA charakteryzowa a si redni rentowno ci w porównaniu z konkurencyjnymi spó kami na pocz tku okresu badawczego. Warto ciowo wska niki rentowno ci mie ci y si mi dzy wska nikami spó ki Mieszko SA a spó ki Jutrzenka SA. Sytuacja ulega zmianie w latach , wówczas spó ka Wawel SA wykazuje 3-krotny wzrost warto ci wska ników rentowno ci i charakteryzuje si najwy sz rentowno ci spo- ród badanych spó ek. Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010 ZN nr 84

11 Analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci spó ek bran y cukierniczej 19 Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonej analizy mo na stwierdzi, e: 1. Istnieje zale no pomi dzy rentowno ci a p ynno ci finansow spó ek. W analizowanej bran y p ynno negatywnie oddzia uje na rentowno przedsi biorstw. 2. Najwy sz efektywno ci gospodarcz charakteryzowa a si spó ka wykazuj ca niskie warto ci wska ników p ynno ci finansowej. Wzrost p ynno ci finansowej przek ada si w badanych spó kach na malej c warto wska ników rentowno ci. W latach spó ka Mieszko SA charakteryzowa a si najwy sz rentowno ci, za wska niki p ynno ci finansowej by y niskie. W okresie nast pi wzrost wska ników p ynno ci, przy jednoczesnym pogorszeniu rentowno ci spó ki. Spó ka Jutrzenka SA w pocz tkowym okresie analizy charakteryzowa a si nadp ynno ci finansow, przy drastycznie niskich wska nikach rentowno ci w porównaniu do konkurencyjnych spó ek. Z kolei ograniczenie p ynno ci finansowej spowodowa o diametralne zmiany w rentowno ci. Nast pi gwa towny wzrost rentowno ci, jej wska niki wzros y 4-krotnie. 3. Badania dowodz ponadto, i istnie pewien optymalny poziom p ynno ci finansowej, przy którym rentowno prowadzonej dzia alno ci gospodarczej jest najwy sza. Spó ka Wawel SA charakteryzuje si wska nikami p ynno ci w granicach obowi zuj cych standardów w ca ym okresie badawczym, a przy tym osi ga rentowno na relatywnie zbli onym poziomie do najefektywniejszej spó ki spo ród badanych. Ponadto nale y zauwa y, i wzrost p ynno ci w granicach norm spowodowa wzrost rentowno ci we wszystkich obszarach. Spó ka charakteryzuje si 3-krotnym wzrostem warto ci wska ników rentowno ci. Badania przeprowadzono w ograniczonym zakresie merytorycznym i przestrzennym, dlatego te wyniki tych bada powinny by poddane dalszej szczegó owej analizie uwzgl dniaj cej szerszy zakres merytoryczny, jak równie wi ksz prób badawcz. Literatura Bielawska A.: Nowoczesne zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Bie W.: Ocena efektywno ci finansowej spó ek kapita owych, Difin, Warszawa Gajdka J., Wali ska E.: Zarz dzanie finansowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowo ci w Polsce, Warszawa G siorkiewicz L.: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsi biorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Nowak E.: Analiza sprawozda finansowych, PWE, Warszawa Rutkowski A.: Zarz dzanie finansami, PWE, Warszawa Sierpi ska M., Jachna T.: Ocena przedsi biorstwa wed ug standardów wiatowych, PWN, Warszawa ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010

12 20 T. Wa ci ski, M. Kruk Wawryszuk-Misztal A.: Strategie zarz dzania kapita em obrotowym netto w przedsi biorstwach. Wydawnictwo UMCS, Lublin W dzki D.: Strategie p ynno ci finansowej przedsi biorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Zaleska M.: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsi biorstwa przez analityka bankowego. SGH, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010 ZN nr 84

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarządzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarządzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarządzanie 2010 prof. dr hab. inż. Tadeusz Waściński mgr Marta Kruk Politechnika Warszawska Analiza powiązań pomiędzy rentownością

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice 1. Wstęp Spółka powstała w 1993 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

Istota i przedmiot analizy finansowej. Istota i przedmiot analizy finansowej. Istota i przedmiot analizy finansowej

Istota i przedmiot analizy finansowej. Istota i przedmiot analizy finansowej. Istota i przedmiot analizy finansowej Istota i przedmiot analizy finansowej Charakterystyka analizy wskaźnikowej Analiza (gr. análysis- rozbiór)- to metoda postępowania naukowego polegająca na rozbiorze danej całości na części i następnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Marta Flisak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Klaudia Dudek

Marta Flisak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Klaudia Dudek Marta Flisak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Klaudia Dudek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Tytuł pracy: Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia właściciela, na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oparte na wolumenie

Wskaźniki oparte na wolumenie Wskaźniki oparte na wolumenie Łukasz Bąk Wrocław 2006 1 Wolumen Wolumen reprezentuje aktywność inwestorów krótko- i długoterminowych na rynku. Każda jednostka wolumenu jest wynikiem działania dwóch osób

Bardziej szczegółowo

M A T E R I A Ł Y S Z K O L E N I O W E

M A T E R I A Ł Y S Z K O L E N I O W E M A T E R I A Ł Y S Z K O L E N I O W E Spis treści: I. Dr Waldemar Rogowski Ocena sytuacji majątkowej, kapitałowej oraz efektywności finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej firmy określa się mianem finansów przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności:

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 623015 Temat: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Niemczech 25 Luty Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 623015 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2011 r. Spis treści Akcjonariat wykaz akcjonariuszy większościowych Abak S.A. Wykaz Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Abak

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU ROZDZIAŁ VIII ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU Poniższe dane finansowe i operacyjne zostały przedstawione w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Systematyka kryzysowych sygnałów w przedsiębiorstwach Ukrainy

Systematyka kryzysowych sygnałów w przedsiębiorstwach Ukrainy Systematyka kryzysowych sygnałów w przedsiębiorstwach Ukrainy 443 Doktorant, mgr Maksym Stolyarczuk Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki we Lwowie Systematyka

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Inflacja zjada wartość pieniądza.

Inflacja zjada wartość pieniądza. Inflacja, deflacja Inflacja oznacza wzrost cen. Inflacja jest wysoka, gdy ceny kupowanych dóbr i towarów rosną szybko; gdy ceny rosną powoli, wówczas inflacja jest niska. Inflacja jest to trwały wzrost

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo