Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski mgr Marta Kruk Politechnika Warszawska Analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci spó ek bran y cukierniczej notowanych na GPW w Warszawie Analysis of connections between the profitability and the floating capital of the confectioner's companies quoted on Stock Exchange in Warsaw Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono zale no mi dzy rentowno ci a p ynno ci spó ek bran y cukierniczej notowanych na Gie dzie Papierów Warto- ciowych w Warszawie. Rentowno mierzono wska nikami rentowno ci sprzeda y, maj tku i kapita u w asnego, natomiast za miary p ynno ci przyj to wska nik p ynno- ci bie cej, przy pieszonej i p ynno ci gotówkowej. Abstract: In the study was described a relation between the profitability and the floating capiatal of the confectioner's companies quoted on Stock Exchange in Warsaw. Profitability was being measured with profitability ratios of the sale, assets and the equity, however for measures of the floating capital was accepted accelerated, current floating ratios and cash flow. Cel artyku u, materia y i metody Celem niniejszego opracowania jest analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci finansow. Podmiotem bada s trzy spó ki gie dowe z bran y producentów s odyczy, tj. Mieszko SA, Wawel SA oraz Jutrzenka SA w latach Akcje analizowanych spó ek notowane s na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie. Dane ród owe dotycz ce okresu badawczego pochodz z bilansów i rachunków zysków i strat. Jednoczesna analiza p ynno ci finansowej i rentowno ci pozwala pe niej oceni kondycj finansow przedsi biorstwa. P ynno zmierzono trzema wska nikami: wska nikiem bie cej p ynno ci, wska nikiem przyspieszonej p ynno ci i wska nikiem p ynno ci gotówkowej, natomiast do pomiaru rentowno ci wykorzystano: wska nik rentowno ci sprzeda y (ROS), wska nik rentowno ci aktywów (ROA) oraz wska nik rentowno ci kapita u w asnego (ROE).

2 10 T. Wa ci ski, M. Kruk Wspó czesna synteza wiedzy z badanej problematyki: uj cie teoretyczne Rentowno jest podstawow miar efektywno ci finansowej przedsi biorstw. Rentowno w uj ciu bezwzgl dnym wyra ana jest zyskiem osi ganym z prowadzonej dzia alno ci gospodarczej przez przedsi biorstwo. Okre laj c poziom rentowno ci nale y pos u y si relatywnymi miarami rentowno ci (tzw. wska nikami rentowno ci), odnosz c zysk do ró nych kategorii ekonomicznych, takich jak: przychody ze sprzeda y, aktywa lub kapita w asny, czynniki generuj ce ten wynik. 1 W zale no ci od podstawy odniesienia wyró nia si trzy grupy wska ników rentowno ci: wska niki rentowno ci sprzeda y (zwane rentowno ci handlow ), wska niki rentowno ci aktywów (okre lane rentowno ci ekonomiczn ), wska niki rentowno- ci kapita ów (nazywane rentowno ci finansow ). Wszystkie wska niki rentowno ci informuj o szybko ci zwrotu zaanga owanych w przedsi biorstwo rodków. Do liczenia wska ników rentowno ci mog by wykorzystane ró ne kategorie wyniku finansowego, tzn. zysk ze sprzeda y, zysk operacyjny, zysk z dzia alno ci gospodarczej, zysk brutto lub zysk netto. W ocenie rentowno ci szczególnie wykorzystywane s dwie kategorie: zysk operacyjny i zysk netto. Pierwsza z nich uwzgl dnia dzia alno typow dla danego przedsi biorstwa, za druga poza podstawow dzia alno ci tak e powi zania z rynkiem finansowym, saldo zdarze nadzwyczajnych i podatek dochodowy. Ocena op acalno ci sprzeda y produktów lub towarów bazuje na grupie wska ników rentowno ci sprzeda y. Najbardziej syntetycznym wska nikiem w tej grupie jest wska nik rentowno ci sprzeda y oparty na zysku netto (ROS), cz sto okre lany mianem efektywno ci marketingowej. Informuje, ile czystego zysku wygeneruje przedsi biorstwo z jednostki przychodów. Im wy sza warto wska nika tym mniejsza warto przychodu ze sprzeda y musi by zrealizowana w celu osi gni cia okre lonej kwoty zysku. 2 Wzrost warto ci wska nika oznacza lepsz kondycj firmy, poniewa ka da dodatkowa z otówka sprzeda y generuje dodatkowy zysk. Jednak e poziom omawianego miernika zale y od rodzaju dzia alno ci przedsi biorstwa. Generalnie ni sz zyskowno ci charakteryzuj si przedsi biorstwa wytwarzaj ce wyroby o krótkim cyklu produkcyjnym i na odwrót. Drugim segmentem analizy rentowno ci jest rentowno aktywów. Wska nik rentowno ci aktywów odzwierciedla efektywno zarz dzania aktywami. Omawiany wska nik informuje o zdolno ci aktywów przedsi biorstwa do generowania zysków. Im wy sza warto wska nika, tym efektywniej przedsi biorstwo wykorzystuje zaanga owany maj tek. Wska nik ROA jest miernikiem z o onym, jego poziom uzale niony jest od wielu czynników, czasami o przeciwnym kierunku oddzia ywania. Na rentowno ekonomiczn wp ywa rentowno sprzeda y (efektywno marketingowa) i szybko rotacji aktywów (efektywno produkcyjna). 1 E. Nowak: Analiza sprawozda finansowych, PWE, Warszawa 2005, s L. G siorkiewicz: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsi biorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010 ZN nr 84

3 Analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci spó ek bran y cukierniczej 11 Szczególnym obszarem zainteresowania w a cicieli i potencjalnych inwestorów jest wska nik rentowno ci kapita u w asnego. Pozwala on okre- li, jaki procent zysku przypada na jednostk zaanga owanego przez nich kapita u. Im wy sza warto wska nika, tym sytuacja finansowa przedsi biorstwa korzystniejsza. Wy sza rentowno kapita u w asnego oznacza wi ksz zdolno przedsi biorstwa do pomna ania zaanga owanego kapita u i stwarza wi ksze szanse rozwoju. W celu utrzymania ci g o ci gospodarowania, przedsi biorstwo powinno prowadzi swoj dzia alno tak, aby zachowa p ynno finansow. P ynno finansowa to zdolno do terminowego regulowania zobowi za krótkoterminowych. Utrzymanie p ynno ci nie wymaga ci g ego posiadania rodków pieni nych pokrywaj cych ca o zobowi za, lecz zachowania w a ciwych relacji pomi dzy p ynnymi sk adnikami maj tku przedsi biorstwa a jego zobowi zaniami do sp aty w badanym okresie. P ynno finansowa polega na sterowaniu wp ywami i wydatkami danego okresu, a zasoby rodków pieni nych uzale nione s od korelacji wp ywów i wydatków. 3 Wzajemne relacje zobowi za krótkoterminowych i maj tku obrotowego wyra aj wska niki p ynno ci. Standardowe mierniki p ynno ci to przede wszystkim: wska nik bie cej p ynno ci, wska nik szybkiej p ynno ci i wska nik p ynno- ci gotówkowej. Powy sze wska niki stanowi powi zania sk adników aktywów obrotowych o ró nym stopniu p ynno ci z zobowi zaniami bie cymi. Wska nik bie cej p ynno ci dostarcza informacji o zdolno ci do terminowego regulowania zobowi za krótkoterminowych aktywami bie cymi. Literatura przedmiotu wskazuje ró ne warto ci graniczne wska nika p ynno- ci bie cej, np. M. Sierpi ska sugeruje przedzia [1,2-2,0], za J. Ostaszewski [1,6-1,9]. Jego optymalny poziom okre lono w przedziale [1,5-2,0]. 4 Warto wska nika poni ej dolnej granicy przedzia u mo e wskazywa na trudno ci w terminowym regulowaniu zobowi za, natomiast wska nik powy ej przedzia u wiadczy o nadp ynno ci finansowej. Wska nik szybki pokazuje stopie pokrycia zobowi za bie cych aktywami skorygowanymi o zapasy, czyli pozycj, która nie mo e by szybko up ynniona. Jako poziom satysfakcjonuj cy wska nika przyjmuje si przedzia [1-1,2], co oznacza, e przedsi biorstwo mo e szybko wywi za si ze swoich zobowi za. 5 Natomiast wska nik p ynno ci gotówkowej odpowiada na pytanie, w jakim stopniu gotówka i inne szybko zbywalne pozycje pokrywaj pasywa bie ce. Wska nik ten sygnalizuje jedynie sprawno p atnicz przedsi biorstwa. Literatura przedmiotu nie okre la warto ci granicznych tego wska nika, jednak- e wyst puje pogl d, i powinien on przyjmowa warto ci od 0,1-0, A. Wawryszuk-Misztal: Strategie zarz dzania kapita em obrotowym netto w przedsi biorstwach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s M. Zaleska: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsi biorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2005, s M. Sierpi ska, T. Jachna: Ocena przedsi biorstwa wed ug standardów wiatowych, PWN, Warszawa 2003, s A. Bielawska: Nowoczesne zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010

4 12 T. Wa ci ski, M. Kruk Literatura przedmiotu wskazuje na negatywn zale no mi dzy rentowno ci a p ynno ci. Badania dowodz, i zmniejszanie p ynno ci prowadzi do wzrostu rentowno ci, za zwi kszanie p ynno ci skutkuje spadkiem rentowno ci przedsi biorstw. Obni anie p ynno ci finansowej mo e nast pi poprzez zmniejszenie poziomu nale no ci i zapasów b d przez zwi kszanie poziomu zobowi za krótkoterminowych. 7 Przedsi biorstwa utrzymuj ce niski poziom aktywów p ynnych ograniczaj koszty zwi zane z ich utrzymaniem, za finansowanie dzia alno ci krótkoterminowymi kapita- ami obcymi (np. kredytami kupieckimi) oznacza wykorzystanie stosunkowo taniego ród a finansowania. Pozwala to na osi gni cie lepszych wyników finansowych, ale jednocze nie dzia alno gospodarcza obarczona jest bardzo wysokim ryzykiem finansowym. Taka strategia dzia ania mo e doprowadzi do utraty p ynno ci finansowej, a w konsekwencji do bankructwa. Z kolei przedsi biorstwa d ce do przetrwania i zapewnienia pewno ci dzia ania ograniczaj ryzyko finansowe i koncentruj si na utrzymaniu p ynno- ci finansowej. Jest ona osi gana dzi ki znacznemu zaanga owaniu d ugoterminowego finansowania i zbytniemu zamro eniu kapita u sta ego w aktywach obrotowych. Zwi zane jest to z konieczno ci ponoszenia kosztów, a co za tym idzie obni eniem rentowno ci. Jednak e zachowanie p ynno ci finansowej jest niezb dnym warunkiem trwania przedsi biorstw na rynku. Praktyka dowodzi, i wiele podmiotów gospodarczych, które upadaj w momencie bankructwa, osi ga zyski i s rentowne, za wiele przedsi biorstw nierentownych dobrze funkcjonuje i nie s zagro onych upad o ci. Niemniej jednak nadmierna troska o utrzymanie p ynno ci finansowej skutkuje ograniczeniem rentowno ci, w d u szym okresie mo e prowadzi do utraty p ynno ci finansowej i wykluczeniaprzedsi biorstwa z rynku. Zwi zek pomi dzy rentowno ci a p ynno ci przedsi biorstwa przedstawia rysunek 1. Zyskowno P ynno Rys. 1. Relacja pomi dzy p ynno ci a zyskowno ci spó ki Fig. 1. Relation between the floating capital and the profitability of the company ród o: J. Gajdka, E. Wali ska: Zarz dzanie finansowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowo ci w Polsce, Warszawa 1998, s A. Wawryszuk-Misztal, op. cit., s Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010 ZN nr 84

5 Analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci spó ek bran y cukierniczej 13 Niski poziom p ynnych aktywów mo e prowadzi do utraty p ynno ci, z kolei utrzymywanie maj tku obrotowego generuje koszty, co prowadzi do spadku zyskowno ci. Jednak e istnieje pewien optymalny poziom p ynno ci finansowej, pozwalaj cy maksymalizowa rentowno. Wyniki bada Zale no mi dzy rentowno ci a p ynno ci poddano weryfikacji na podstawie danych pochodz cych z trzech spó ek bran y cukierniczej, notowanych na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie, tj. Mieszko SA, Wawel SA i Jutrzenka SA w latach Rysunek 2 przedstawia kszta towanie si wska ników p ynno ci bie cej, na rysunku 3 zamieszczono wska niki p ynno ci podwy szonej, za na rysunku 4 wska niki p ynno ci gotówkowej ,58 3,94 0,8 0,94 0,85 3,45 0,57 3,19 2,33 1,7 1,35 1,57 1,57 1,27 0,78 1,34 1 1, Mieszko SA Wawel SA Jutrzenka SA Rys. 2. Wska niki p ynno ci bie cej badanych spó ek Fig. 2. Current floating ratios of examined companies ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Przyjmuj c optimum wska nika p ynno ci bie cej w przedziale 1,5- -2,0 stwierdzono, e jedynie spó ka Wawel SA oscylowa a w tych granicach w ca ym okresie badawczym. Wska niki p ynno ci bie cej spó ki Wawel kszta towa y si na poziomie od 1,34-2,33. wiadczy to o zachowaniu p ynno ci bie cej przez przedsi biorstwo. W spó ce Jutrzenka SA w latach poziom p ynno ci bie cej by du o wy szy. Wska niki przyjmuj warto ci zdecydowanie powy ej 3. Oznacza to, e spó ka charakteryzowa a si nadp ynno ci. W roku 2001 wska nik wynosi 3,94 z tendencj malej c w kolejnych latach, by w roku 2005 osi gn optymalny poziom 1,59. Bardzo niskim poziomem p ynno ci bie cej charakteryzowa a si spó ka Mieszko SA w ca ym okresie poddanym analizie. Wielko wska nika ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010

6 14 T. Wa ci ski, M. Kruk utrzymywa a si poni ej 1. Najgorsza sytuacja mia a miejsce w roku 2003, wówczas wska nik p ynno ci bie cej spó ki Mieszko SA osi gn poziom 0,57. Oznacza to, e spó ka by a zagro ona utrat p ynno ci bie cej. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,45 2,95 2,98 2,33 1,81 1,2 1 1,1 1,17 0,91 0,77 0,55 0,62 0,61 0,41 1,24 0,8 1, Mieszko SA Wawel SA Jutrzenka SA Rys. 3. Wska niki przy pieszonej p ynno ci Fig. 3. Accelerated floating ratios ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Wska niki podwy szonej p ynno ci kszta tuj si podobnie jak wska niki p ynno ci bie cej. W spó ce Jutrzenka SA w latach p ynno przyspieszona znajduje si powy ej warto ci optymalnych, okre lonych w przedziale 1-1,2. Wska niki kszta towa y si powy ej 2, a w roku 2001 nawet 3,45. Jednak e korzystnym zjawiskiem by a tendencja malej ca do optymalnego poziomu 1,24 w roku Najmniejsz p ynno podwy szon wykazywa a spó ka Mieszko SA. Wska niki oscyluj w granicach 0,41-0,80, co potwierdza przypuszczenia o zagro eniu utraty p ynno ci. W grupie tych trzech spó ek jedynie spó ka Wawel SA osi ga a optymalny poziom wska ników p ynno ci przyspieszonej w ca ym okresie badawczym. Analizowany wska nik przyjmuje warto ci od 1 w roku 2000 do 1,2 w roku 2005, z wyj tkiem 2004 r., gdy osi gn wielko 1,81. Analizuj c p ynno gotówkow nale y stwierdzi, e optimum wska nika na poziomie 0,1-0,2 osi ga wy cznie spó ka Jutrzenka SA. Ponadto spó ka ta wykazuje bardzo wysoki poziom wska nika natychmiastowej wyp acalno ci w latach 2000 i A 72% w roku 2000 i 95% w roku 2002 zobowi za bie cych znajduje pokrycie w szybko zbywalnych aktywach przedsi biorstwa. wiadczy to o nadp ynno- ci finansowej spó ki. W spó ce Wawel SA wska nik p ynno ci gotówkowej oscyluje w granicach 0,05-0,08, z wyj tkiem roku 2004, gdy warto wska nika gwa townie ro nie do poziomu 0,33. W spó ce Mieszko SA wska nik natychmiastowej p ynno ci przyjmowa warto ci jeszcze ni sze ni w spó ce Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010 ZN nr 84

7 Analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci spó ek bran y cukierniczej 15 Wawel SA. Wska nik ten kszta towa si na stabilnym poziomie w granicach 0,02-0,05. Potwierdza to przypuszczenie o zagro eniu utraty p ynno ci finansowej przez spó k Mieszko SA. 1 0,95 0,8 0,72 0,6 0,4 0,2 0 0,33 0,19 0,23 0,11 0,05 0,07 0,08 0,11 0,07 0,04 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0, Mieszko SA Wawel SA Jutrzenka SA Rys. 4. Wska niki p ynno ci gotówkowej Fig. 4. Cash flow ratios ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Spó ka Mieszko SA charakteryzowa a si bardzo niskimi wska nikami p ynno ci finansowej bie cej, szybkiej i gotówkowej w ca ym okresie obj tym analiz. Mierniki p ynno ci finansowej przyjmowa y warto ci poni ej jedno ci, co sygnalizuje du e prawdopodobie stwo jej utraty. W latach nast puje systematyczny spadek wska ników p ynno ci. Korzystnym zjawiskiem by a tendencja rosn ca p ynno ci w latach , jednak ci gle wska niki znajdowa y si poza granicami przyj tych norm. Odmienna sytuacja kszta towa a si w spó ce Jutrzenka SA. Wska nik p ynno ci finansowej prawie dwukrotnie przewy sza y obowi zuj ce standardy i w ci gu lat , aczkolwiek wykazywa y tendencj spadkow. W latach nast pnych wska niki oscylowa y w zalecanych granicach. W ród badanych spó ek jedynie Wawel SA charakteryzowa si miernikami p ynno ci finansowej na poziomie satysfakcjonuj cym, oznaczaj cym równowag finansow, w ca ym okresie badawczym. Wska niki rentowno ci przychodów netto przedstawia rysunek 5. Najwy sz rentowno ci przychodów ze sprzeda y w latach charakteryzowa a si spó ka Mieszko SA. Jednak e wielko ci tych wska ników kszta towa y si na niskim poziomie, ok. 4%, a ponadto wykazywa y tendencj malej c. W roku 2003 spó ka Mieszko SA ponosi strat netto, co oznacza brak efektywno ci prowadzonej dzia alno ci. Wska nik rentowno ci przychodów ze sprzeda y jest ujemny i wynosi -8,5%. W latach nast puje poprawa efektywno ci przychodów, cho wska niki utrzymywa y si na bardzo niskim poziomie. Nale y zauwa y pozytywn tendencj ro- ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010

8 16 T. Wa ci ski, M. Kruk sn c rentowno ci sprzeda y w kolejnych latach, do 0,8% w roku W spó ce Wawel SA dzia alno by a prowadzona efektywnie w ca ym okresie badawczym, jednak e wska niki kszta towa y si na niskim, cho stabilnym poziomie w przedziale 2,82%-3,02% w latach Natomiast w lata efektywno sprzeda y wzros a trzykrotnie i w roku 2005 rentowno ta wynios a 10,6% (wzrost o 7,58 pkt% w stosunku do roku 2003) ,43 4,04 3,95 2,82 3,022,65 2,15 3,02 3,35 1,37 0,9 14,6 10,6 9,4 5,2 0,1 0, ,5 Mieszko SA Wawel SA Jutrzenka SA Rys. 5. Wska niki rentowno ci przychodów ze sprzeda y Fig. 5. Profitability ratios of the sales revenue ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Spó ka Jutrzenka SA charakteryzowa a si nisk zyskowno ci sprzeda y w latach na poziomie 0,9%-3,35%. W roku 2004 wyst pi znacz cy wzrost tej rentowno ci do poziomu 14,6% (o 11,25 pkt%). Spó ka osi gn a najwy szy poziom rentowno ci sprzeda y spo ród badanych przedsi biorstw w ca ym okresie poddanym analizie. Natomiast w roku 2005 zyskowno sprzeda y spada o 9,4 pkt% i wynios a 5,2%. Rentowno maj tku, w uj ciu dynamicznym, kszta tuje si podobnie jak rentowno sprzeda y. W lata wykorzystanie aktywów by o efektywne we wszystkich badanych spó kach, przy czym na niskim poziomie (rys. 6). W tym okresie najni sz rentowno ci maj tku charakteryzowa a si spó ka Jutrzenka SA. Efektywno jej maj tku zmniejszy a si z 1,6% w roku 2000 do 0,89% w roku W kolejnych latach odnotowano wzrost warto- ci wska nika do poziomu 11,4% w 2004 roku (o 10,51 pkt%),przy czym w roku 2005 spad on do 5,8%. Nieco korzystniej przedstawia a si sytuacja w spó ce Wawel SA. W latach efektywno wykorzystania maj tku oscyluje w przedziale 3,76%-5,4%, natomiast w roku 2004 spó ka osi ga najwi kszy przyrost rentowno ci maj tku spo ród badanych spó ek do poziomu 16,5% (wzrost o 11,1 pkt%), a tak e najwy sz efektywno wykorzystania maj t- Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010 ZN nr 84

9 Analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci spó ek bran y cukierniczej 17 ku. W roku 2005 rentowno maj tku w spó ce Wawel SA wynios a 13,8% i by a wy sza o 8 pkt% ni w spó ce Jutrzenka SA oraz o 13,09 pkt% ni w spó ce Mieszko SA ,5 13,8 11,4 5,8 5,55 3,76 5,4 3,9 3,92 3,89 4,4 3,82 2,85 1,6 0,89 0,1 0, ,9 Mieszko SA Wawel SA Jutrzenka SA Rys. 6. Wska niki rentowno ci aktywów Fig. 6. Return on assetses ratios ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study ,4 12,6 11,85 8,1 9,44 10,5 6,7 1,89 3,32 1,08 27,7 25,4 20,7 10,5 5,54 0,2 2, Mieszko SA Wawel SA Jutrzenka SA Rys. 7. Wska niki rentowno ci kapita u w asnego spó ek Fig. 7. Returns on equity ratios of companies ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010

10 18 T. Wa ci ski, M. Kruk Z kolei spó ka Mieszko SA by a efektywna pod wzgl dem wykorzystania maj tku w latach , za w roku 2003 spó ka wykazuje deficytowo maj tku ze wzgl du na poniesion strat netto. Kolejne lata by y rentowne, z tendencj rosn c wska nika do 0,71% w roku Najkorzystniej przedstawia a si sytuacja pod wzgl dem efektywno ci wykorzystania kapita u w asnego w badanych spó kach (rys. 7). W latach najwy sz rentowno kapita u w asnego osi ga a spó ka Mieszko SA na poziomie 11,14%-11,85%. Rok 2003 to okres za amania si wszystkich wska ników finansowych tej spó ki, tak e brak efektywno ci wykorzystania kapita u w asnego. Wska nik ten drastycznie spad do poziomu - 36,2%. Jednak e kolejne lata pokazuj pozytywn tendencj rosn c badanego wska nika i w roku 2005 kszta towa si na poziomie 2,04%, zdecydowanie ni szym ni w pozosta ych spó kach, lecz dodatnim. Spó ka Wawel SA by a rentowna w ca ym okresie badawczym. W latach rentowno kapita u w asnego kszta towa a si na poziomie 8,1%-10,5%. W roku 2004 nast pi o istotne zwi kszenie rentowno ci tego kapita u do poziomu 27,7% (o 17,2 pkt%), spó ka osi gn a najwi kszy przyrost wska nika w ca ym okresie spo ród badanych spó ek. W roku 2005 wska nik utrzymuje si równie na wysokim poziomie, cho w stosunku do roku poprzedniego spad o 2,3 pkt%. Najmniej korzystna sytuacja wyst pi a w spó ce Jutrzenka SA. W latach efektywno wykorzystania kapita u w asnego by a bardzo niska w porównaniu z innymi spó kami. Wska nik rentowno ci kapita u w asnego mie ci si w przedziale 1,09-5,54. W roku 2004 wyst pi o istotne zwi kszenie efektywno ci wykorzystania kapita u w asnego do poziomu 20,7% (wzrost o 15,16 pkt. %). Jednak w roku 2005 rentowno tego kapita- u zmniejszy a si do 10,5%. W pocz tkowym okresie analizy (lata ) najwy sz rentowno ci charakteryzowa a si spó ka Mieszko SA osi gaj c wska niki rentowno ci od 3,9% do 12,6%. Rok 2003 jest okresem prze omowym, wówczas spó ka ponosi strat netto i wykazuje deficytowo we wszystkich obszarach analizy rentowno ci. Jednak e pocz wszy od 2004 roku wska niki rentowo ci wykazywa y tendencj rosn c. Spó ka Jutrzenka SA charakteryzowa a si bardzo nisk rentowno ci w okresie , zdecydowanie odbiegaj c od pozosta ych badanych spó ek. W latach nast puje dynamiczny wzrost rentowno ci (3-4-krotny), a wska niki rentowno ci zdecydowanie przewy szaj warto ci wska ników w spó ce Mieszko SA. Natomiast spó ka Wawel SA charakteryzowa a si redni rentowno ci w porównaniu z konkurencyjnymi spó kami na pocz tku okresu badawczego. Warto ciowo wska niki rentowno ci mie ci y si mi dzy wska nikami spó ki Mieszko SA a spó ki Jutrzenka SA. Sytuacja ulega zmianie w latach , wówczas spó ka Wawel SA wykazuje 3-krotny wzrost warto ci wska ników rentowno ci i charakteryzuje si najwy sz rentowno ci spo- ród badanych spó ek. Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010 ZN nr 84

11 Analiza powi za pomi dzy rentowno ci i p ynno ci spó ek bran y cukierniczej 19 Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonej analizy mo na stwierdzi, e: 1. Istnieje zale no pomi dzy rentowno ci a p ynno ci finansow spó ek. W analizowanej bran y p ynno negatywnie oddzia uje na rentowno przedsi biorstw. 2. Najwy sz efektywno ci gospodarcz charakteryzowa a si spó ka wykazuj ca niskie warto ci wska ników p ynno ci finansowej. Wzrost p ynno ci finansowej przek ada si w badanych spó kach na malej c warto wska ników rentowno ci. W latach spó ka Mieszko SA charakteryzowa a si najwy sz rentowno ci, za wska niki p ynno ci finansowej by y niskie. W okresie nast pi wzrost wska ników p ynno ci, przy jednoczesnym pogorszeniu rentowno ci spó ki. Spó ka Jutrzenka SA w pocz tkowym okresie analizy charakteryzowa a si nadp ynno ci finansow, przy drastycznie niskich wska nikach rentowno ci w porównaniu do konkurencyjnych spó ek. Z kolei ograniczenie p ynno ci finansowej spowodowa o diametralne zmiany w rentowno ci. Nast pi gwa towny wzrost rentowno ci, jej wska niki wzros y 4-krotnie. 3. Badania dowodz ponadto, i istnie pewien optymalny poziom p ynno ci finansowej, przy którym rentowno prowadzonej dzia alno ci gospodarczej jest najwy sza. Spó ka Wawel SA charakteryzuje si wska nikami p ynno ci w granicach obowi zuj cych standardów w ca ym okresie badawczym, a przy tym osi ga rentowno na relatywnie zbli onym poziomie do najefektywniejszej spó ki spo ród badanych. Ponadto nale y zauwa y, i wzrost p ynno ci w granicach norm spowodowa wzrost rentowno ci we wszystkich obszarach. Spó ka charakteryzuje si 3-krotnym wzrostem warto ci wska ników rentowno ci. Badania przeprowadzono w ograniczonym zakresie merytorycznym i przestrzennym, dlatego te wyniki tych bada powinny by poddane dalszej szczegó owej analizie uwzgl dniaj cej szerszy zakres merytoryczny, jak równie wi ksz prób badawcz. Literatura Bielawska A.: Nowoczesne zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Bie W.: Ocena efektywno ci finansowej spó ek kapita owych, Difin, Warszawa Gajdka J., Wali ska E.: Zarz dzanie finansowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowo ci w Polsce, Warszawa G siorkiewicz L.: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsi biorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Nowak E.: Analiza sprawozda finansowych, PWE, Warszawa Rutkowski A.: Zarz dzanie finansami, PWE, Warszawa Sierpi ska M., Jachna T.: Ocena przedsi biorstwa wed ug standardów wiatowych, PWN, Warszawa ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010

12 20 T. Wa ci ski, M. Kruk Wawryszuk-Misztal A.: Strategie zarz dzania kapita em obrotowym netto w przedsi biorstwach. Wydawnictwo UMCS, Lublin W dzki D.: Strategie p ynno ci finansowej przedsi biorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Zaleska M.: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsi biorstwa przez analityka bankowego. SGH, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (11)2010 ZN nr 84

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

Problemy i pogl dy NORDYCKI KRYZYS BANKOWY 1990 1993 I GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY 2007 2011 Z PERSPEKTYWY AKTUALNEJ SYTUACJI NORDYCKICH BANKÓW 1

Problemy i pogl dy NORDYCKI KRYZYS BANKOWY 1990 1993 I GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY 2007 2011 Z PERSPEKTYWY AKTUALNEJ SYTUACJI NORDYCKICH BANKÓW 1 Marcin Brycz* Dariusz Filar** NORDYCKI KRYZYS BANKOWY 1990 1993 I GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY 2007 2011 Z PERSPEKTYWY AKTUALNEJ SYTUACJI NORDYCKICH BANKÓW 1 WST P W 2012 r., szóstym roku globalnego kryzysu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI mgr Agnieszka Szczepkowska Katedra Koniunktury Gospodarczej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu mgr Lech Wojciechowski Katedra Mikroekonomii Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Czynniki wp ywaj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo