Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej"

Transkrypt

1 Kompleksowe rozwizania dla biznesu i administracji publicznej Business Process Outsourcing Korespondencja Masowa System Obsugi e-faktur Bezpieczne Archiwum Elektroniczne Skanowanie i digitalizacja Dystrybucja pocztowa Contact Center Infolinia: Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin Infolinia:

2 Kompleksowe rozwiďzania dla biznesu Nasze usãugi outsourcingowe Ŷ Korespondencja Masowa Ȼ Przetwarzanie danych i masowa produkcja dokumentów personalizowanych Ȼ Przygotowanie i drukowanie dokumentów oraz materiaãów marketingowych Ȼ Automatyczne kopertowanie i insertowanie materiaãów dodatkowych Ȼ Dystrybucja korespondencji Klienta poprzez Publicznego lub Niezaleijnego Operatora Pocztowego Ȼ Archiwizacja, magazynowanie oraz obsãuga logistyczna dokumentów i materiaãów poligraþcznych Ŷ Elektroniczny System Obsãugi e-faktur wraz z automatycznym systemem powiadomieĝ e-awizo w postaci wiadomoħci bďdı SMS Ŷ Archiwizacja danych elektronicznych w ramach Bezpiecznego Archiwum Elektronicznego ROZWIčZANIA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING Ŷ Kompleksowa, wielokanaãowa obsãuga Klienta w Contact Center Fakty i liczby Ȼ WiodĎcy dostawca rozwiďzaĝ outsourcingowych Ȼ Ponad 40 lat doħwiadczenia na rynku usãug IT Ȼ Realizacja projektów dla Þrm z ponad 20 branij Ȼ Jedno z najnowoczeħniejszych i najbezpieczniejszych Centrów Usãug w Polsce Ȼ Nasz zespóã to ponad 300 specjalistów w 6 lokalizacjach w Polsce Ȼ Najwyijsza jakoħą ħwiadczonych usãug potwierdzona certyþkatami jakoħci i bezpieczeĝstwa Ȼ Produkty i usãugi Unizeto sprzedawane sď w ponad 50 krajach Oferowane przez nas rozwiďzania, w celu osiďgniēcia wiēkszych korzyħci, moijna w dowolny sposób ãďczyą, umoijliwiajďc elastyczne zarzďdzanie wieloma procesami. sprawne i efektywne procesy komunikacji z Klientem Skorzystaj z wieloletniego doħwiadczenia Unizeto Technologies SA w zakresie zarzďdzania drukiem i korporacyjnď infrastrukturď wymiany informacji - zdecyduj siē na wdroijenie zintegrowanych wielokanaãowych systemów emisji dokumentów oraz profesjonalnych usãug Contact Center. Naszym Klientom oferujemy nowoczesne usãugi, które uwalniajď ich od zadaĝ wykraczajďcych poza gãówny obszar dziaãalnoħci biznesowej. W ten sposób pomagamy obniijaą koszty, redukujemy problemy operacyjne, a tym samym pozwalamy koncentrowaą siē na kwestiach strategicznych. Unizeto Technologies SA jest ÞrmĎ funkcjonujďcď na rynku od 1965 roku. Jesteħmy niekwestionowanym liderem w dziedzinie rozwiďzaĝ opartych o infrastrukturē klucza publicznego oraz wiodďcym dostawcď zaawansowanych usãug outsourcingowych. Oferta Unizeto w obszarze outsourcingu procesów biznesowych BPO obejmuje kompleksowď obsãugē dokumentów papierowych i elektronicznych oraz nowoczesne rozwiďzania Contact Center. Bogate zaplecze technologiczne w tym jedno z najnowoczeħniejszych Centrów Usãugowych w Polsce, umoijliwia nam realizacjē niestandardowych zleceĝ. Oferowane produkty i usãugi bazujď na autorskich rozwiďzaniach. Dziēki odpowiedniemu poãďczeniu wiedzy naszego personelu oraz najnowszej technologii wdraijamy wielokanaãowe systemy docierania do Klienta wykorzystujďc direct mailing, komunikacjē oraz SMS. Outsourcing

3 Kompleksowe rozwizania dla biznesu Outsourcing Korespondencji Masowej w Unizeto Technologies SA Fakty i liczby Doradztwo: materiay poligraþ czne, technika wydruku, optymalizacja procesów obsugi korespondencji, zwikszanie efektywnoci dotarcia do Klientów. Przygotowanie do wydruku: projekt graþ czny dokumentów i kopert, standaryzacja dokumentów i adresów nadanie wygldu zgodnego z systemem identyþ kacji Þ rmy, przygotowanie oprogramowania do personalizacji, przetwarzanie danych. Printshop: wydruk jednostronny i dwustronny w czerni i kolorze, adresowanie i personalizacja z uyciem kodów kreskowych, Ponad 20 lat dowiadczenia na rynku usug wydruków masowych Jedno z najnowoczeniejszych Centrów Usug w Polsce Zapewniamy obsug okoo 50 milionów dokumentów rocznie Caodobowa produkcja wydruków transakcyjnych - 24/7/365 Realizacja skutecznych kampanii marketingowych Moliwo czenia obsugi dokumentów elektronicznych i papierowych Oferujemy gotowe i sprawdzone rozwizania Dysponujemy wasnym Zapasowym Centrum Wydruków Zapewniamy wysok jako estetyczn wydruku i kopertowania korporacyjnej korespondencji Inteligentne rozwizania zarzdzania korespondencj Þ rmow przechowywanie obrazów dokumentów w postaci elektronicznej. Lettershop: skadanie i cicie drukowanych elementów przesyek do rozmiaru kopert, kopertowanie, Zaufaj ekspertom, zwiksz zyski, oszczdzaj czas i pienidze zle obsug korespondencji profesjonalnej Þ rmie outsourcingowej Z jednym kady sobie poradzi. Z tysicem moe by problem. My radzimy sobie z milionem. Dzisiaj, bardziej ni kiedykolwiek, Þ rmy poszukuj sposobów ograniczenia kosztów, poprawy efektywnoci operacyjnej i usprawnie obsugi klientów. Wychodzc naprzeciw wymaganiom rynku Naszym Klientom oferujemy elastyczne i efektywne kosztowo rozwizanie kompleksowej obsugi korporacyjnej korespondencji. Usuga Korespondencji Masowej, oferowana przez Unizeto, jest nowoczesnym rozwizaniem outsourcingowym, umoliwiajcym obnienie kosztów zwizanych z drukowaniem, skadaniem oraz kopertowaniem i wysyk rónego rodzaju pism, dokumentów rozliczeniowych, a take korespondencji marketingowej. Gdy w gr wchodz setki albo tysice przesyek warto zleci ich przygotowanie wanie Unizeto. W zalenoci od swoich potrzeb, Nasi Klienci mog korzysta ze wszystkich elementów procesu outsourcingowego lub tylko z wybranych. Dane niezbdne do realizacji usugi mog by przesyane drog elektroniczn bezporednio z systemów informatycznych. Usudze Korespondencji Masowej towarzyszy mog usugi dodatkowe zapewniajce kompleksow obsug wszelkich dokumentów. Wraz z usugami dodatkowymi czyli Systemem Obsugi Faktur Elektronicznych, Bezpiecznym Archiwum Elektronicznym, Digitalizacj Dokumentów oraz Archiwum Dokumentów Papierowych obsuga Korespondencji Masowej tworzy unikalne rozwizanie dla masowych wystawców dokumentów. insertowanie, pakowanie. Postal services: sortowanie przesyek, ZPO, COD, priorytety, optymalizacja opat, nadawanie do operatorów pocztowych (PP, NOP), obsuga zwrotów oraz reklamacji. Wszystkie etapy obsugi korespondencji masowej realizowane s zgodnie z procedurami gwarantujcymi zachowanie tajemnicy korespondencji oraz ochron danych osobowych. Korespondencja Masowa

4 Kompleksowe rozwiďzania dla biznesu Jak to dziaãa? Ȼ Faktury sď generowane w systemie Þnansowo ksiēgowym, z którego korzysta Þrma. Ȼ Unizeto, na podstawie stosownego upowaijnienia, zgodnie z obowiďzujďcymi przepisami prawa, w sposób bezpieczny, elektronicznie podpisuje faktury oraz dokonuje znakowania czasem. Ȼ e-faktura traþa na portal www, a my SMS-em bďdı mailem informujemy Klienta koĝcowego odbiorcē faktury - o fakcie wystawienia dokumentu Þnansowo-ksiēgowego. Ȼ Klient otrzymuje fakturē w dniu jej wystawienia. Ȼ Unizeto, zgodnie z prawem przechowuje i udostēpnia e-dokumenty Wystawcy i Odbiorcom faktur przez caãy okres okreħlony przepisami prawa. Ŷ Fakty i liczby Ȼ Znaczna redukcja kosztów - na kaijdej fakturze moijna zaoszczēdzią od 2 do 8 zã e-faktura to oszczēdnoħą, nowoczesnoħą i ekologia w jednym System Obsãugi e-faktur jest bezpiecznym i nowoczesnym narzēdziem umoijliwiajďcym skuteczne generowanie, dystrybuowanie, gromadzenie oraz przechowywanie faktur elektronicznych. Dziēki przyħpieszeniu i automatyzacji procesu, wzrasta efektywnoħą i pãynnoħą procedur rozliczeniowych w Þrmie. Jednoczeħnie zmniejszajď siē koszty zwiďzane z drukowaniem, kopertowaniem i wysyãaniem faktur papierowych. Wystawca faktur, dziēki SOE, ma rozbudowane i praktyczne moijliwoħci wyszukiwania wħród wszystkich faktur, grupowania ich i tworzenia szczegóãowych raportów. Dodatkowo do wysyãanych dokumentów moijna doãďczaą przekaz marketingowy. Ponadto SOE jest rozwiďzaniem niezaleijnym od funkcjonujďcego u wystawcy systemu Þnansowo-ksiēgowego lub billingowego oraz obsãuguje dowolne formaty zapisu plików. System Obsãugi e-faktur Odbiorca faktury elektronicznej moije korzystaą z ãatwego i szybkiego dostēpu do faktur wystarczy wejħą do stworzonej w tym celu zakãadki na stronie www Þrmy lub do dedykowanego portalu, dostarczonego przez Unizeto Technologies SA. Dodatkowo kaijdy odbiorca, gdy zostanie dla niego wystawiona faktura, otrzyma specjalne powiadomienie (e-awizo) pocztď elektronicznď lub za poħrednictwem usãugi SMS. System Obsãugi e-faktur to technologiczny krok w przyszãoħą, w stronē budowania wizerunku Þrmy innowacyjnej, wykorzystujďcej nowoczesne technologie, otwartej na potrzeby klientów i nieobojētnej na problemy ekologii. Ȼ CiĎgãa i natychmiastowa dostēpnoħą przechowywanych faktur z poziomu komputera 24/7/365 Ȼ Userfriendly - ãatwoħą integracji z istniejďcymi systemami Þnansowo-ksiēgowymi Ȼ MoijliwoħĄ masowego wystawiania faktur w krótkim czasie wydajnoħą na poziomie 500 podpisów na sekundē Ȼ Korzystny termin pãatnoħci termin pãatnoħci liczony jest od daty wystawienia i dostarczenia e Faktury, czyli tego samego dnia Ȼ Redukcja zaangaijowania pracowników w procesy zwiďzane z powstawaniem i przechowywaniem faktur ħredni czas samego przygotowania dokumentu do wysyãki przez pracownika biurowego wynosi aij 5 minut dla Þrmy wystawiajďcej 1000 faktur miesiēcznie jest to oszczēdnoħą aij 996 godzin rocznie.

5 Kompleksowe rozwiďzania dla biznesu Zastosowanie BAE BAE MNIEJ znaczy WIĒCEJ Bezpieczne Archiwum Elektroniczne jest rozwiďzaniem o ogromnym potencjale. Praktycznie nie istniejď ograniczenia, co do jego zastosowania w biznesie. BAE sprawdza siē znakomicie, jako narzēdzie porzďdkujďce dokumentacjē ÞrmowĎ, obejmujďc zarówno korespondencjē przychodzďcď, wychodzďcď, jak i wszelkiego rodzaju dokumenty wewnētrzne. BAE umoijliwia obsãugē duijych plików, których pojemnoħą wynosi nawet 2GB. Jest to unikatowa funkcja systemu mogďca mieą duije zastosowanie w branijy miēdzy innymi medycznej i ubezpiecze- Mniej czasu - wiēksza efektywnoħą: oszczēdnoħą czasu, rozwój i optymalizacja procesów organizacji oraz osiďgniēcie wiēkszej wydajnoħci pracowników, ãatwoħą administrowania dokumentami. Mniej wydatków - wiēcej funduszy: redukcja kosztów zwiďzanych z powierzchniď magazynowď poprawi kondycjē ÞnansowĎ kaijdej organizacji. Mniej problemów - wiēcej zysków: koncentracja zasobów na strategicznych dziaãaniach Þrmy zapewniajďcych przewagē konkurencyjnď. niowej. Dodatkowo dziēki kwaliþkowanemu znacznikowi czasu oraz kwaliþkowanej usãudze weryþkacji podpisu elektronicznego, system moije byą wykorzystywany takije w administracji publicznej jako repozytorium dokumentów. Celem aplikacji jest stworzenie jednego, bezpiecznego miejsca przechowywanych danych, do którego dostēp moijliwy jest bez bariery czasu i miejsca. Ŷ Przykãady pism i dokumentów: BAE - Bezpieczne Archiwum Elektroniczne BAE - Bezpieczne Archiwum Elektroniczne jest usãugď przeznaczonď do profesjonalnego katalogowania, wyszukiwania, udostēpniania oraz dãugookresowego przechowywania dokumentów elektronicznych w dowolnych formatach. Mechanizm archiwum, oferowany przez Unizeto Technologies SA, umoijliwia gromadzenie dokumentów stworzonych w wersji elektronicznej, a takije archiwizacjē obrazów uzyskanych w wyniku digitalizacji tradycyjnych dokumentów papierowych. Oferowane rozwiďzanie umoijliwia równieij kontrolē procesów zachodzďcych w organizacji. Dokumenty udostēpnianie sď wyãďcznie osobom uprawnionym. MogĎ byą podpisane elektronicznie oraz znakowe kwaliþkowanym znacznikiem czasu, co niewďtpliwie wpãywa na ich bezpieczeĝstwo. Bezpieczne Archiwum Elektroniczne Ȼ korespondencja przychodzďca np. zamówienia, reklamacje, zgãoszenia serwisowe, Ȼ korespondencja wychodzďca np. zapytania ofertowe, oferty, Ȼ dokumentacja projektowa np. wnioski, pozwolenia, protokoãy, Ȼ dokumentacja kadrowa np. listy obecnoħci, CV, karty oceny pracowników, Ȼ dokumentacja ubezpieczeniowa np. polisy, zdjēcia, Ȼ dokumentacja korporacyjna np. dokumenty MS Word, zestawienia MS Excel, zarzďdzenia, Ȼ dokumentacja medyczna np. obrazy tomograþczne, obrazy rentgenowskie, Ȼ wymagana prawem archiwizacja logów internetowych i bilingów telefonicznych do celów dowodowych.

6 Kompleksowe rozwizania dla biznesu Skanowanie i digitalizacja Wydajne i efektywne przechowywanie informacji jest podstaw funkcjonowania nowoczesnego przedsibiorstwa. Ograniczysz koszty, zwikszysz wydajno oraz bezpieczestwo dokumentacji zamieniajc dokumenty w postaci papierowej, na nowoczesne archiwum cyfrowe zawierajce zbiory w postaci elektronicznej. Na wiecie yje ponad 7 mld ludzi, a ponad 2 mld z nich posiada dostp do Internetu. Wykorzystaj ten potencja i przenie dokumentacj Þ rmow do Bezpiecznego Archiwum Elektronicznego. Odpowiedni system, umoliwiajcy zarzdzanie dokumentami, ich szybkie i sprawne wyszukiwanie oraz niezawodne i bezpieczne archiwizowanie, stanowi klucz do staego rozwoju i optymalizacji procesów w przedsibiorstwach. Poniewa wzrost skutecznoci dziaania kadej organizacji zaley od podejmowanych decyzji, a podstaw do ich podjcia jest atwo dostpna informacja, Unizeto Technologies SA oferuje nowoczesne rozwizanie umoliwiajce efektywn digitalizacj tradycyjnych dokumentów papierowych, ich póniejsze przechowywanie i udostpnianie. Zalet usugi s stosunkowo niskie nakady zwizane z jej wdroeniem. Paradoksalnie wraz ze wzrostem wolumenu dokumentów przechowywanych elektronicznie, zmniejszaj si koszty zwizane z ich obsug. Oferujemy odbiór i przygotowanie do skanowania duych iloci papierowych zbiorów, skanowanie biecych dokumentów w ramach korporacyjnego obiegu dokumentów, optyczne rozpoznawanie tekstu OCR - automatycznie wyodrbniamy dane z formularzy, odczytujemy pismo rczne oraz kody kreskowe, Bezpieczne Archiwum Elektroniczne umoliwiamy dostp do zeskanowanych dokumentów 24h na dob, przez cay rok. Proces digitalizacji i skanowania dokumentów Przygotowanie dokumentów do skanowania Skanowanie Przetwarzanie plików skanowania Generowanie obrazów kocowych digitalizacji Umieszczanie obrazów w Bezpiecznym Archiwum Elektronicznym Udostpnianie dokumentów W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczestwa skanowanych dokumentów, zlecenia realizujemy w nowoczesnym Centrum Usug. Kady etap procesu skanowania i digitalizacji realizowany jest zgodnie z procedurami bezpieczestwa i ustaw o ochronie danych osobowych. Posiadane kompetencje i uprawnienia do przetwarzania danych (w tym osobowych) potwierdzaj certyþ katy i pozytywne wyniki audytów. Automatyzacja caego procesu gwarantuje bezpieczestwo przetwarzanych informacji i poufno korespondencji. Korzyci Znaczna redukcja kosztów - eliminacja powierzchni magazynowych koniecznych do skadowania dokumentów. Sprawne korzystanie z informacji zawartych w przechowywanych dokumentach - szybkie i efektywne odszukiwanie dokumentów wedug zadanych kryteriów. Dostp do przechowywanych danych bez bariery czasu i miejsca - 24h, przez cay rok. Zwikszenie bezpieczestwa przechowywanych informacji - dziki zeskanowaniu dokumentów moemy dokona archiwizacji i w kadej chwili odtworzy zachowane dokumenty. Skanowanie i digitalizacja

7 Kompleksowe rozwizania dla biznesu Obsuga zwrotów e-awizo Zwroty niedorczonej korespondencji traþ aj na adres skrytki pocztowej, wynajtej przez nas. Kod kreskowy znajdujcy si na dokumencie gównym, widoczny w oknie adresowym koperty, zostaje zeskanowany, a zawarte w nim dane zapisywane s do bazy, wraz z adnotacj o powodzie zwrotu listu. Pozyskane w ten sposób informacje zostaj w formie pliku tekstowego przekazane Nadawcy. Niezawodne powiadomienie o otrzymanym dokumencie Dla naszych Klientów wiadczymy dodatkow usug mobilnego powiadamiania odbiorców o wystawieniu dla nich dokumentów, na przykad faktur. Jest to szybki i bezpieczny sposób na przesanie spersonalizowanej informacji w postaci poczty elektronicznej ( ) lub krótkiej wiadomo tekstowej (SMS). Wiadomo natychmiast traþ a do odbiorcy kocowego, a korzystajca z wiadomoci SMS Þ rma dodatkowo pozycjonuje si jako marka nowoczesna, wykorzystujca wspóczesne technologie w biznesie. Ukad graþ czny oraz tre wiadomoci moe by opracowana indywidualnie, zgodnie z yczeniami i potrzebami Klienta. Istnieje moliwo zastosowania rónorodnych szablonów, które za kadym razem s dostosowywane do proþ lu odbiorcy tak, aby skierowany do niego przekaz by odpowiedni. Dystrybucja pocztowa Korzyci Korzyci Unizeto Technologies SA oferuje nowoczesne usugi outsourcingu zarzdzania korespondencj Þ rmow, które znaczco wykraczaj poza wydruk i archiwizacj dokumentów. Jako dowiadczony lettershop wiemy, i jako oraz terminowo dorcze jest priorytetem i znaczco wpywa na sukces dzia- alnoci biznesowej oraz prowadzonych kampanii marketingowych. Aby zindywidualizowane przesyki traþ y do Pastwa Klientów na czas, nawizalimy wspóprac z najlepszymi na rynku operatorami pocztowymi oraz Þ rmami kurierskimi. dencja zawsze przygotowywana jest zgodnie z wymaganiami operatorów pocztowych, dziki czemu jestemy w stanie wynegocjowa dla Pastwa konkurencyjne ceny. Gwarantujemy wysoki poziom obsugi Klienta oraz wsparcie techniczne. Dla naszych Klientów sporzdzamy stosowne raporty nadawcze przesyek, w tym ksiki nadawcze korespondencji poleconej. Zapewniamy dedykowany transport przesyek. Optymalizacja kosztów opat pocztowych - nadawca otrzymuje precyzyjn informacj o Klientach, którzy nie otrzymali korespondencji Wysoka jako obsugi Klienta bieca aktualizacja baz danych Przeprowadzanie skuteczniejszych kampanii marketingowych, dziki dobrze przygotowanym powiadomieniom, Przyspieszenie cyklu obrotu patnociami i optymalizacja cash ß ow, jako wynik szybszego przesyania informacji do klientów i kontrahentów. Poniewa do kadego zlecenia podchodzimy indywidualnie i chtnie dzielimy si naszym know-how w zakresie dystrybucji pocztowej, dla naszych Klientów kadorazowo przygotowujemy model optymalizacji caego procesu wysykowego. Uwanie ledzimy zmiany zachodzce w brany usug pocztowo-kurierskich i pomagamy w wyborze najbardziej korzystnej cenowo oferty w zakresie dorczania przesyek. Nasi specjalici koordynuj proces produkcji z procesem dostarczania przesyek i monitoruj póniejszy przebieg dostaw. Korespon- Korzyci Dua oszczdno Þ nansowa optymalizacja opat pocztowych nawet o 30 % Kompleksowo usugi spójny proces produkcji i dostarczania przesyek Wiedza ekspercka i profesjonalne doradztwo posiadamy ponad dwudziestoletnie dowiadczenie zakresie korespondencji masowej Wspópracujemy z najlepszymi: Poczta Polska, PGP, InPost, Dystrybucja Polska, Deutsche Post, TNT. Wprowadzamy do obrotu pocztowego wszelkiego typu przesyki: zwyke, ekonomiczne, polecone, polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, priorytetowe. Dystrybucja pocztowa

8 Kompleksowe rozwiďzania dla biznesu Nasze usãugi Ŷ Obsãuga infolinii telefonicznych Korzyħci Ȼ wsparcie techniczne klienta Obniijenie kosztów kadrowych Ȼ help-desk Redukcja inwestycji zwiďzanych z infrastrukturď niezbēdnď do obsãugi Klientów Ȼ przyjmowanie zgãoszeĝ Ȼ przyjmowanie reklamacji Optymalizacja procesów komunikacyjnych w Þrmie Ȼ udzielanie informacji na temat produktów oraz ofert specjalnych Profesjonalizm i najwyijsza jakoħą ħwiadczonych usãug Ŷ Obsãuga zapytaĝ przychodzďcych na skrzynki Ŷ Obsãuga innych kanaãów komunikacji z klientem CiĎgãy monitoring jakoħci za pomocď dedykowanych systemów raportujďcych Wzrost zadowolenia obecnych Klientów Skuteczne pozyskiwanie nowych Klientów Ȼ faks, chat, social media, formularz Ŷ Telemarketing i telesprzedaij Ȼ Przeprowadzanie ankiet i badaĝ satysfakcji klientów Kompleksowe usãugi Contact Center Ȼ ankiety dotyczďce produktu Ȼ analiza rynku rozwiďzaĝ konkurencyjnych Ȼ badanie potrzeb i preferencji Klientów Ȼ zdobywanie i aktualizacja danych Ȼ Generowanie leadów i umawianie na spotkania handlowe Ȼ Prowadzenie skutecznych dziaãaĝ sprzedaijowych Profesjonalne centrum obsãugi telefonicznej to niewďtpliwie podstawowy kanaã komunikacji Klienta z organizacjď. Skuteczna komunikacja z przedsiēbiorstwem przekãada siē na wzrost zadowolenia Klienta. Satysfakcja Klienta to realny wzrost przychodów. W ramach Contact Center, prowadzonego przez Unizeto Technologies SA, oferujemy kompleksowy i skuteczny telemarketing, który jest cennym ıródãem informacji zwrotnej od klientów na temat oferowanych produktów i usãug, czy prowadzonych akcji marketingowych. ChcĎc utrzymaą wysokď jakoħą obsãugi klientów, a jednoczeħnie zoptymalizowaą koszty, a takije zmniejszyą nakãady pracy, warto zlecią obsãugē wyspecjalizowanym konsultantom, którzy zadbajď o efektywnď komunikacjē. Odpowiednio przygotowane skrypty rozmów umoijliwiajď peãnď personalizacjē komunikatów, dostosowanych do odpowiedniej grupy docelowej odbiorców. WykorzystujĎc nasze umiejētnoħci i doħwiadczenie pomagamy tworzyą bazē wiedzy, a nasi eksperci przygotowujď dla Paĝstwa odpowiedni model komunikacji z Klientem oraz wspierajď w tworzeniu scenariuszy rozmów dopasowanych do konkretnych potrzeb. Dowodem wysokiej jakoħci naszych usãug sď posiadane certyþkaty jakoħci w tym ISO Contact Center, prowadzone przez Unizeto Technologies SA, specjalizuje siē w obsãudze poãďczeĝ przychodzďcych (inbound) oraz obsãudze poãďczeĝ wychodzďcych (outbound). Linie telefoniczne obsãugiwane sď przez doħwiadczony zespóã konsultantów, który wãada wieloma jēzykami, miēdzy innymi: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraiĝskim. Kompleksowe usãugi Contact Center Ȼ Testowanie efektywnoħci prowadzonych akcji marketingowych Ŷ Obsãuga reklamacji Ȼ Obsãuga infolinii reklamacyjnych Ȼ Obsãuga zgãoszeĝ przychodzďcych w formie wiadomoħci Ȼ Obsãuga innych kanaãów komunikacji z klientem np. faks, chat, social media, formularz Ȼ Obsãuga Þnansowo-ksiēgowa zgãoszeĝ reklamacyjnych Ȼ Wystawianie i wysyãka faktur Ȼ Przeksiēgowania Ȼ Korekty faktur Ȼ Zwroty pieniēijne

9 Kompleksowe rozwizania dla biznesu Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel fax Centrum Usug ul. Bajeczna Szczecin Biuro w Warszawie ul. Krzywickiego Warszawa tel fax Biuro w Katowicach ul. Modelarska Katowice tel fax Unizeto Technologies SA Unizeto Technologies SA specjalizuje si w rozwizaniach IT zapewniajcych bezpieczestwo informacji. Czoowe pozycje w ofercie Spóki zajmuj: produkcja systemów dedykowanych, system obiegu dokumentów, podpis elektroniczny, obsuga korespondencji masowej, system obsugi e-faktur, usugi Centrum Danych, zarzdzanie tosamoci, integracja systemów oraz szeroka gama kursów i szkole autoryzowanych. Biuro w Lublinie al. Kranicka Lublin tel fax Biuro w Koszalinie ul. Morska Koszalin tel fax Produkty i usugi Unizeto sprzedawane s w ponad 50 krajach. Nasz zespó to ponad 300 specjalistów w 6 lokalizacjach w Polsce. Unizeto Technologies SA posiada 5 punktów rejestracji oraz mocno rozwinit sie partnerów w caym kraju i dynamicznie rozwijajc si sie partnerów za granic - w sumie ponad 200 punktów partnerskich Unizeto global

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

RHENUS DATA OFFICE POLSKA

RHENUS DATA OFFICE POLSKA RHENUS DATA OFFICE POLSKA Zarządzanie dokumentami i informacją r Kancelaria pocztowa r Skanowanie r Archiwizacja r Przechowywanie r Niszczenie dokumentów Outsourcing procesów biznesowych Dzięki nam sprostasz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Experts S.A.

Outsourcing Experts S.A. POZNAJ OEX WITAMY WŚRÓD EKSPERTÓW OUTSOURCINGU Grupa kapitałowa Outsourcing Experts (OEX) powstała w wyniku największej fuzji na rynku outsourcingu procesów biznesowych w Polsce. ArchiDoc i Call One połączyły

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda E-BOOK: MASS MAILING W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda autorzy publikacji s wykadowcami Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach Odwied take www.niespamuj.pl aby przeczyta

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla rynku na 2015 rok

Prognozy dla rynku na 2015 rok 22 RYNEK KEP 2014-2015 Firmy wciąż doskonalą swoje usługi Jolanta Krupowicz Zadowolenie klienta z usługi kurierskiej warunkuje wiele zmiennych. Program Operator Logistyczny Roku ogólnopolskie badanie satysfakcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

RESTAURANT. Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych

RESTAURANT. Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych RESTAURANT Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych RESTAURANT Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych POSitive Restaurant 3 POSitive Restaurant str.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets

banking, insurance & capital markets banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeniowych Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 2 Wstęp Globalne zmiany, nieustanny rozwój technologii oraz

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo