Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej"

Transkrypt

1 Kompleksowe rozwizania dla biznesu i administracji publicznej Business Process Outsourcing Korespondencja Masowa System Obsugi e-faktur Bezpieczne Archiwum Elektroniczne Skanowanie i digitalizacja Dystrybucja pocztowa Contact Center Infolinia: Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin Infolinia:

2 Kompleksowe rozwiďzania dla biznesu Nasze usãugi outsourcingowe Ŷ Korespondencja Masowa Ȼ Przetwarzanie danych i masowa produkcja dokumentów personalizowanych Ȼ Przygotowanie i drukowanie dokumentów oraz materiaãów marketingowych Ȼ Automatyczne kopertowanie i insertowanie materiaãów dodatkowych Ȼ Dystrybucja korespondencji Klienta poprzez Publicznego lub Niezaleijnego Operatora Pocztowego Ȼ Archiwizacja, magazynowanie oraz obsãuga logistyczna dokumentów i materiaãów poligraþcznych Ŷ Elektroniczny System Obsãugi e-faktur wraz z automatycznym systemem powiadomieĝ e-awizo w postaci wiadomoħci bďdı SMS Ŷ Archiwizacja danych elektronicznych w ramach Bezpiecznego Archiwum Elektronicznego ROZWIčZANIA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING Ŷ Kompleksowa, wielokanaãowa obsãuga Klienta w Contact Center Fakty i liczby Ȼ WiodĎcy dostawca rozwiďzaĝ outsourcingowych Ȼ Ponad 40 lat doħwiadczenia na rynku usãug IT Ȼ Realizacja projektów dla Þrm z ponad 20 branij Ȼ Jedno z najnowoczeħniejszych i najbezpieczniejszych Centrów Usãug w Polsce Ȼ Nasz zespóã to ponad 300 specjalistów w 6 lokalizacjach w Polsce Ȼ Najwyijsza jakoħą ħwiadczonych usãug potwierdzona certyþkatami jakoħci i bezpieczeĝstwa Ȼ Produkty i usãugi Unizeto sprzedawane sď w ponad 50 krajach Oferowane przez nas rozwiďzania, w celu osiďgniēcia wiēkszych korzyħci, moijna w dowolny sposób ãďczyą, umoijliwiajďc elastyczne zarzďdzanie wieloma procesami. sprawne i efektywne procesy komunikacji z Klientem Skorzystaj z wieloletniego doħwiadczenia Unizeto Technologies SA w zakresie zarzďdzania drukiem i korporacyjnď infrastrukturď wymiany informacji - zdecyduj siē na wdroijenie zintegrowanych wielokanaãowych systemów emisji dokumentów oraz profesjonalnych usãug Contact Center. Naszym Klientom oferujemy nowoczesne usãugi, które uwalniajď ich od zadaĝ wykraczajďcych poza gãówny obszar dziaãalnoħci biznesowej. W ten sposób pomagamy obniijaą koszty, redukujemy problemy operacyjne, a tym samym pozwalamy koncentrowaą siē na kwestiach strategicznych. Unizeto Technologies SA jest ÞrmĎ funkcjonujďcď na rynku od 1965 roku. Jesteħmy niekwestionowanym liderem w dziedzinie rozwiďzaĝ opartych o infrastrukturē klucza publicznego oraz wiodďcym dostawcď zaawansowanych usãug outsourcingowych. Oferta Unizeto w obszarze outsourcingu procesów biznesowych BPO obejmuje kompleksowď obsãugē dokumentów papierowych i elektronicznych oraz nowoczesne rozwiďzania Contact Center. Bogate zaplecze technologiczne w tym jedno z najnowoczeħniejszych Centrów Usãugowych w Polsce, umoijliwia nam realizacjē niestandardowych zleceĝ. Oferowane produkty i usãugi bazujď na autorskich rozwiďzaniach. Dziēki odpowiedniemu poãďczeniu wiedzy naszego personelu oraz najnowszej technologii wdraijamy wielokanaãowe systemy docierania do Klienta wykorzystujďc direct mailing, komunikacjē oraz SMS. Outsourcing

3 Kompleksowe rozwizania dla biznesu Outsourcing Korespondencji Masowej w Unizeto Technologies SA Fakty i liczby Doradztwo: materiay poligraþ czne, technika wydruku, optymalizacja procesów obsugi korespondencji, zwikszanie efektywnoci dotarcia do Klientów. Przygotowanie do wydruku: projekt graþ czny dokumentów i kopert, standaryzacja dokumentów i adresów nadanie wygldu zgodnego z systemem identyþ kacji Þ rmy, przygotowanie oprogramowania do personalizacji, przetwarzanie danych. Printshop: wydruk jednostronny i dwustronny w czerni i kolorze, adresowanie i personalizacja z uyciem kodów kreskowych, Ponad 20 lat dowiadczenia na rynku usug wydruków masowych Jedno z najnowoczeniejszych Centrów Usug w Polsce Zapewniamy obsug okoo 50 milionów dokumentów rocznie Caodobowa produkcja wydruków transakcyjnych - 24/7/365 Realizacja skutecznych kampanii marketingowych Moliwo czenia obsugi dokumentów elektronicznych i papierowych Oferujemy gotowe i sprawdzone rozwizania Dysponujemy wasnym Zapasowym Centrum Wydruków Zapewniamy wysok jako estetyczn wydruku i kopertowania korporacyjnej korespondencji Inteligentne rozwizania zarzdzania korespondencj Þ rmow przechowywanie obrazów dokumentów w postaci elektronicznej. Lettershop: skadanie i cicie drukowanych elementów przesyek do rozmiaru kopert, kopertowanie, Zaufaj ekspertom, zwiksz zyski, oszczdzaj czas i pienidze zle obsug korespondencji profesjonalnej Þ rmie outsourcingowej Z jednym kady sobie poradzi. Z tysicem moe by problem. My radzimy sobie z milionem. Dzisiaj, bardziej ni kiedykolwiek, Þ rmy poszukuj sposobów ograniczenia kosztów, poprawy efektywnoci operacyjnej i usprawnie obsugi klientów. Wychodzc naprzeciw wymaganiom rynku Naszym Klientom oferujemy elastyczne i efektywne kosztowo rozwizanie kompleksowej obsugi korporacyjnej korespondencji. Usuga Korespondencji Masowej, oferowana przez Unizeto, jest nowoczesnym rozwizaniem outsourcingowym, umoliwiajcym obnienie kosztów zwizanych z drukowaniem, skadaniem oraz kopertowaniem i wysyk rónego rodzaju pism, dokumentów rozliczeniowych, a take korespondencji marketingowej. Gdy w gr wchodz setki albo tysice przesyek warto zleci ich przygotowanie wanie Unizeto. W zalenoci od swoich potrzeb, Nasi Klienci mog korzysta ze wszystkich elementów procesu outsourcingowego lub tylko z wybranych. Dane niezbdne do realizacji usugi mog by przesyane drog elektroniczn bezporednio z systemów informatycznych. Usudze Korespondencji Masowej towarzyszy mog usugi dodatkowe zapewniajce kompleksow obsug wszelkich dokumentów. Wraz z usugami dodatkowymi czyli Systemem Obsugi Faktur Elektronicznych, Bezpiecznym Archiwum Elektronicznym, Digitalizacj Dokumentów oraz Archiwum Dokumentów Papierowych obsuga Korespondencji Masowej tworzy unikalne rozwizanie dla masowych wystawców dokumentów. insertowanie, pakowanie. Postal services: sortowanie przesyek, ZPO, COD, priorytety, optymalizacja opat, nadawanie do operatorów pocztowych (PP, NOP), obsuga zwrotów oraz reklamacji. Wszystkie etapy obsugi korespondencji masowej realizowane s zgodnie z procedurami gwarantujcymi zachowanie tajemnicy korespondencji oraz ochron danych osobowych. Korespondencja Masowa

4 Kompleksowe rozwiďzania dla biznesu Jak to dziaãa? Ȼ Faktury sď generowane w systemie Þnansowo ksiēgowym, z którego korzysta Þrma. Ȼ Unizeto, na podstawie stosownego upowaijnienia, zgodnie z obowiďzujďcymi przepisami prawa, w sposób bezpieczny, elektronicznie podpisuje faktury oraz dokonuje znakowania czasem. Ȼ e-faktura traþa na portal www, a my SMS-em bďdı mailem informujemy Klienta koĝcowego odbiorcē faktury - o fakcie wystawienia dokumentu Þnansowo-ksiēgowego. Ȼ Klient otrzymuje fakturē w dniu jej wystawienia. Ȼ Unizeto, zgodnie z prawem przechowuje i udostēpnia e-dokumenty Wystawcy i Odbiorcom faktur przez caãy okres okreħlony przepisami prawa. Ŷ Fakty i liczby Ȼ Znaczna redukcja kosztów - na kaijdej fakturze moijna zaoszczēdzią od 2 do 8 zã e-faktura to oszczēdnoħą, nowoczesnoħą i ekologia w jednym System Obsãugi e-faktur jest bezpiecznym i nowoczesnym narzēdziem umoijliwiajďcym skuteczne generowanie, dystrybuowanie, gromadzenie oraz przechowywanie faktur elektronicznych. Dziēki przyħpieszeniu i automatyzacji procesu, wzrasta efektywnoħą i pãynnoħą procedur rozliczeniowych w Þrmie. Jednoczeħnie zmniejszajď siē koszty zwiďzane z drukowaniem, kopertowaniem i wysyãaniem faktur papierowych. Wystawca faktur, dziēki SOE, ma rozbudowane i praktyczne moijliwoħci wyszukiwania wħród wszystkich faktur, grupowania ich i tworzenia szczegóãowych raportów. Dodatkowo do wysyãanych dokumentów moijna doãďczaą przekaz marketingowy. Ponadto SOE jest rozwiďzaniem niezaleijnym od funkcjonujďcego u wystawcy systemu Þnansowo-ksiēgowego lub billingowego oraz obsãuguje dowolne formaty zapisu plików. System Obsãugi e-faktur Odbiorca faktury elektronicznej moije korzystaą z ãatwego i szybkiego dostēpu do faktur wystarczy wejħą do stworzonej w tym celu zakãadki na stronie www Þrmy lub do dedykowanego portalu, dostarczonego przez Unizeto Technologies SA. Dodatkowo kaijdy odbiorca, gdy zostanie dla niego wystawiona faktura, otrzyma specjalne powiadomienie (e-awizo) pocztď elektronicznď lub za poħrednictwem usãugi SMS. System Obsãugi e-faktur to technologiczny krok w przyszãoħą, w stronē budowania wizerunku Þrmy innowacyjnej, wykorzystujďcej nowoczesne technologie, otwartej na potrzeby klientów i nieobojētnej na problemy ekologii. Ȼ CiĎgãa i natychmiastowa dostēpnoħą przechowywanych faktur z poziomu komputera 24/7/365 Ȼ Userfriendly - ãatwoħą integracji z istniejďcymi systemami Þnansowo-ksiēgowymi Ȼ MoijliwoħĄ masowego wystawiania faktur w krótkim czasie wydajnoħą na poziomie 500 podpisów na sekundē Ȼ Korzystny termin pãatnoħci termin pãatnoħci liczony jest od daty wystawienia i dostarczenia e Faktury, czyli tego samego dnia Ȼ Redukcja zaangaijowania pracowników w procesy zwiďzane z powstawaniem i przechowywaniem faktur ħredni czas samego przygotowania dokumentu do wysyãki przez pracownika biurowego wynosi aij 5 minut dla Þrmy wystawiajďcej 1000 faktur miesiēcznie jest to oszczēdnoħą aij 996 godzin rocznie.

5 Kompleksowe rozwiďzania dla biznesu Zastosowanie BAE BAE MNIEJ znaczy WIĒCEJ Bezpieczne Archiwum Elektroniczne jest rozwiďzaniem o ogromnym potencjale. Praktycznie nie istniejď ograniczenia, co do jego zastosowania w biznesie. BAE sprawdza siē znakomicie, jako narzēdzie porzďdkujďce dokumentacjē ÞrmowĎ, obejmujďc zarówno korespondencjē przychodzďcď, wychodzďcď, jak i wszelkiego rodzaju dokumenty wewnētrzne. BAE umoijliwia obsãugē duijych plików, których pojemnoħą wynosi nawet 2GB. Jest to unikatowa funkcja systemu mogďca mieą duije zastosowanie w branijy miēdzy innymi medycznej i ubezpiecze- Mniej czasu - wiēksza efektywnoħą: oszczēdnoħą czasu, rozwój i optymalizacja procesów organizacji oraz osiďgniēcie wiēkszej wydajnoħci pracowników, ãatwoħą administrowania dokumentami. Mniej wydatków - wiēcej funduszy: redukcja kosztów zwiďzanych z powierzchniď magazynowď poprawi kondycjē ÞnansowĎ kaijdej organizacji. Mniej problemów - wiēcej zysków: koncentracja zasobów na strategicznych dziaãaniach Þrmy zapewniajďcych przewagē konkurencyjnď. niowej. Dodatkowo dziēki kwaliþkowanemu znacznikowi czasu oraz kwaliþkowanej usãudze weryþkacji podpisu elektronicznego, system moije byą wykorzystywany takije w administracji publicznej jako repozytorium dokumentów. Celem aplikacji jest stworzenie jednego, bezpiecznego miejsca przechowywanych danych, do którego dostēp moijliwy jest bez bariery czasu i miejsca. Ŷ Przykãady pism i dokumentów: BAE - Bezpieczne Archiwum Elektroniczne BAE - Bezpieczne Archiwum Elektroniczne jest usãugď przeznaczonď do profesjonalnego katalogowania, wyszukiwania, udostēpniania oraz dãugookresowego przechowywania dokumentów elektronicznych w dowolnych formatach. Mechanizm archiwum, oferowany przez Unizeto Technologies SA, umoijliwia gromadzenie dokumentów stworzonych w wersji elektronicznej, a takije archiwizacjē obrazów uzyskanych w wyniku digitalizacji tradycyjnych dokumentów papierowych. Oferowane rozwiďzanie umoijliwia równieij kontrolē procesów zachodzďcych w organizacji. Dokumenty udostēpnianie sď wyãďcznie osobom uprawnionym. MogĎ byą podpisane elektronicznie oraz znakowe kwaliþkowanym znacznikiem czasu, co niewďtpliwie wpãywa na ich bezpieczeĝstwo. Bezpieczne Archiwum Elektroniczne Ȼ korespondencja przychodzďca np. zamówienia, reklamacje, zgãoszenia serwisowe, Ȼ korespondencja wychodzďca np. zapytania ofertowe, oferty, Ȼ dokumentacja projektowa np. wnioski, pozwolenia, protokoãy, Ȼ dokumentacja kadrowa np. listy obecnoħci, CV, karty oceny pracowników, Ȼ dokumentacja ubezpieczeniowa np. polisy, zdjēcia, Ȼ dokumentacja korporacyjna np. dokumenty MS Word, zestawienia MS Excel, zarzďdzenia, Ȼ dokumentacja medyczna np. obrazy tomograþczne, obrazy rentgenowskie, Ȼ wymagana prawem archiwizacja logów internetowych i bilingów telefonicznych do celów dowodowych.

6 Kompleksowe rozwizania dla biznesu Skanowanie i digitalizacja Wydajne i efektywne przechowywanie informacji jest podstaw funkcjonowania nowoczesnego przedsibiorstwa. Ograniczysz koszty, zwikszysz wydajno oraz bezpieczestwo dokumentacji zamieniajc dokumenty w postaci papierowej, na nowoczesne archiwum cyfrowe zawierajce zbiory w postaci elektronicznej. Na wiecie yje ponad 7 mld ludzi, a ponad 2 mld z nich posiada dostp do Internetu. Wykorzystaj ten potencja i przenie dokumentacj Þ rmow do Bezpiecznego Archiwum Elektronicznego. Odpowiedni system, umoliwiajcy zarzdzanie dokumentami, ich szybkie i sprawne wyszukiwanie oraz niezawodne i bezpieczne archiwizowanie, stanowi klucz do staego rozwoju i optymalizacji procesów w przedsibiorstwach. Poniewa wzrost skutecznoci dziaania kadej organizacji zaley od podejmowanych decyzji, a podstaw do ich podjcia jest atwo dostpna informacja, Unizeto Technologies SA oferuje nowoczesne rozwizanie umoliwiajce efektywn digitalizacj tradycyjnych dokumentów papierowych, ich póniejsze przechowywanie i udostpnianie. Zalet usugi s stosunkowo niskie nakady zwizane z jej wdroeniem. Paradoksalnie wraz ze wzrostem wolumenu dokumentów przechowywanych elektronicznie, zmniejszaj si koszty zwizane z ich obsug. Oferujemy odbiór i przygotowanie do skanowania duych iloci papierowych zbiorów, skanowanie biecych dokumentów w ramach korporacyjnego obiegu dokumentów, optyczne rozpoznawanie tekstu OCR - automatycznie wyodrbniamy dane z formularzy, odczytujemy pismo rczne oraz kody kreskowe, Bezpieczne Archiwum Elektroniczne umoliwiamy dostp do zeskanowanych dokumentów 24h na dob, przez cay rok. Proces digitalizacji i skanowania dokumentów Przygotowanie dokumentów do skanowania Skanowanie Przetwarzanie plików skanowania Generowanie obrazów kocowych digitalizacji Umieszczanie obrazów w Bezpiecznym Archiwum Elektronicznym Udostpnianie dokumentów W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczestwa skanowanych dokumentów, zlecenia realizujemy w nowoczesnym Centrum Usug. Kady etap procesu skanowania i digitalizacji realizowany jest zgodnie z procedurami bezpieczestwa i ustaw o ochronie danych osobowych. Posiadane kompetencje i uprawnienia do przetwarzania danych (w tym osobowych) potwierdzaj certyþ katy i pozytywne wyniki audytów. Automatyzacja caego procesu gwarantuje bezpieczestwo przetwarzanych informacji i poufno korespondencji. Korzyci Znaczna redukcja kosztów - eliminacja powierzchni magazynowych koniecznych do skadowania dokumentów. Sprawne korzystanie z informacji zawartych w przechowywanych dokumentach - szybkie i efektywne odszukiwanie dokumentów wedug zadanych kryteriów. Dostp do przechowywanych danych bez bariery czasu i miejsca - 24h, przez cay rok. Zwikszenie bezpieczestwa przechowywanych informacji - dziki zeskanowaniu dokumentów moemy dokona archiwizacji i w kadej chwili odtworzy zachowane dokumenty. Skanowanie i digitalizacja

7 Kompleksowe rozwizania dla biznesu Obsuga zwrotów e-awizo Zwroty niedorczonej korespondencji traþ aj na adres skrytki pocztowej, wynajtej przez nas. Kod kreskowy znajdujcy si na dokumencie gównym, widoczny w oknie adresowym koperty, zostaje zeskanowany, a zawarte w nim dane zapisywane s do bazy, wraz z adnotacj o powodzie zwrotu listu. Pozyskane w ten sposób informacje zostaj w formie pliku tekstowego przekazane Nadawcy. Niezawodne powiadomienie o otrzymanym dokumencie Dla naszych Klientów wiadczymy dodatkow usug mobilnego powiadamiania odbiorców o wystawieniu dla nich dokumentów, na przykad faktur. Jest to szybki i bezpieczny sposób na przesanie spersonalizowanej informacji w postaci poczty elektronicznej ( ) lub krótkiej wiadomo tekstowej (SMS). Wiadomo natychmiast traþ a do odbiorcy kocowego, a korzystajca z wiadomoci SMS Þ rma dodatkowo pozycjonuje si jako marka nowoczesna, wykorzystujca wspóczesne technologie w biznesie. Ukad graþ czny oraz tre wiadomoci moe by opracowana indywidualnie, zgodnie z yczeniami i potrzebami Klienta. Istnieje moliwo zastosowania rónorodnych szablonów, które za kadym razem s dostosowywane do proþ lu odbiorcy tak, aby skierowany do niego przekaz by odpowiedni. Dystrybucja pocztowa Korzyci Korzyci Unizeto Technologies SA oferuje nowoczesne usugi outsourcingu zarzdzania korespondencj Þ rmow, które znaczco wykraczaj poza wydruk i archiwizacj dokumentów. Jako dowiadczony lettershop wiemy, i jako oraz terminowo dorcze jest priorytetem i znaczco wpywa na sukces dzia- alnoci biznesowej oraz prowadzonych kampanii marketingowych. Aby zindywidualizowane przesyki traþ y do Pastwa Klientów na czas, nawizalimy wspóprac z najlepszymi na rynku operatorami pocztowymi oraz Þ rmami kurierskimi. dencja zawsze przygotowywana jest zgodnie z wymaganiami operatorów pocztowych, dziki czemu jestemy w stanie wynegocjowa dla Pastwa konkurencyjne ceny. Gwarantujemy wysoki poziom obsugi Klienta oraz wsparcie techniczne. Dla naszych Klientów sporzdzamy stosowne raporty nadawcze przesyek, w tym ksiki nadawcze korespondencji poleconej. Zapewniamy dedykowany transport przesyek. Optymalizacja kosztów opat pocztowych - nadawca otrzymuje precyzyjn informacj o Klientach, którzy nie otrzymali korespondencji Wysoka jako obsugi Klienta bieca aktualizacja baz danych Przeprowadzanie skuteczniejszych kampanii marketingowych, dziki dobrze przygotowanym powiadomieniom, Przyspieszenie cyklu obrotu patnociami i optymalizacja cash ß ow, jako wynik szybszego przesyania informacji do klientów i kontrahentów. Poniewa do kadego zlecenia podchodzimy indywidualnie i chtnie dzielimy si naszym know-how w zakresie dystrybucji pocztowej, dla naszych Klientów kadorazowo przygotowujemy model optymalizacji caego procesu wysykowego. Uwanie ledzimy zmiany zachodzce w brany usug pocztowo-kurierskich i pomagamy w wyborze najbardziej korzystnej cenowo oferty w zakresie dorczania przesyek. Nasi specjalici koordynuj proces produkcji z procesem dostarczania przesyek i monitoruj póniejszy przebieg dostaw. Korespon- Korzyci Dua oszczdno Þ nansowa optymalizacja opat pocztowych nawet o 30 % Kompleksowo usugi spójny proces produkcji i dostarczania przesyek Wiedza ekspercka i profesjonalne doradztwo posiadamy ponad dwudziestoletnie dowiadczenie zakresie korespondencji masowej Wspópracujemy z najlepszymi: Poczta Polska, PGP, InPost, Dystrybucja Polska, Deutsche Post, TNT. Wprowadzamy do obrotu pocztowego wszelkiego typu przesyki: zwyke, ekonomiczne, polecone, polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, priorytetowe. Dystrybucja pocztowa

8 Kompleksowe rozwiďzania dla biznesu Nasze usãugi Ŷ Obsãuga infolinii telefonicznych Korzyħci Ȼ wsparcie techniczne klienta Obniijenie kosztów kadrowych Ȼ help-desk Redukcja inwestycji zwiďzanych z infrastrukturď niezbēdnď do obsãugi Klientów Ȼ przyjmowanie zgãoszeĝ Ȼ przyjmowanie reklamacji Optymalizacja procesów komunikacyjnych w Þrmie Ȼ udzielanie informacji na temat produktów oraz ofert specjalnych Profesjonalizm i najwyijsza jakoħą ħwiadczonych usãug Ŷ Obsãuga zapytaĝ przychodzďcych na skrzynki Ŷ Obsãuga innych kanaãów komunikacji z klientem CiĎgãy monitoring jakoħci za pomocď dedykowanych systemów raportujďcych Wzrost zadowolenia obecnych Klientów Skuteczne pozyskiwanie nowych Klientów Ȼ faks, chat, social media, formularz Ŷ Telemarketing i telesprzedaij Ȼ Przeprowadzanie ankiet i badaĝ satysfakcji klientów Kompleksowe usãugi Contact Center Ȼ ankiety dotyczďce produktu Ȼ analiza rynku rozwiďzaĝ konkurencyjnych Ȼ badanie potrzeb i preferencji Klientów Ȼ zdobywanie i aktualizacja danych Ȼ Generowanie leadów i umawianie na spotkania handlowe Ȼ Prowadzenie skutecznych dziaãaĝ sprzedaijowych Profesjonalne centrum obsãugi telefonicznej to niewďtpliwie podstawowy kanaã komunikacji Klienta z organizacjď. Skuteczna komunikacja z przedsiēbiorstwem przekãada siē na wzrost zadowolenia Klienta. Satysfakcja Klienta to realny wzrost przychodów. W ramach Contact Center, prowadzonego przez Unizeto Technologies SA, oferujemy kompleksowy i skuteczny telemarketing, który jest cennym ıródãem informacji zwrotnej od klientów na temat oferowanych produktów i usãug, czy prowadzonych akcji marketingowych. ChcĎc utrzymaą wysokď jakoħą obsãugi klientów, a jednoczeħnie zoptymalizowaą koszty, a takije zmniejszyą nakãady pracy, warto zlecią obsãugē wyspecjalizowanym konsultantom, którzy zadbajď o efektywnď komunikacjē. Odpowiednio przygotowane skrypty rozmów umoijliwiajď peãnď personalizacjē komunikatów, dostosowanych do odpowiedniej grupy docelowej odbiorców. WykorzystujĎc nasze umiejētnoħci i doħwiadczenie pomagamy tworzyą bazē wiedzy, a nasi eksperci przygotowujď dla Paĝstwa odpowiedni model komunikacji z Klientem oraz wspierajď w tworzeniu scenariuszy rozmów dopasowanych do konkretnych potrzeb. Dowodem wysokiej jakoħci naszych usãug sď posiadane certyþkaty jakoħci w tym ISO Contact Center, prowadzone przez Unizeto Technologies SA, specjalizuje siē w obsãudze poãďczeĝ przychodzďcych (inbound) oraz obsãudze poãďczeĝ wychodzďcych (outbound). Linie telefoniczne obsãugiwane sď przez doħwiadczony zespóã konsultantów, który wãada wieloma jēzykami, miēdzy innymi: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraiĝskim. Kompleksowe usãugi Contact Center Ȼ Testowanie efektywnoħci prowadzonych akcji marketingowych Ŷ Obsãuga reklamacji Ȼ Obsãuga infolinii reklamacyjnych Ȼ Obsãuga zgãoszeĝ przychodzďcych w formie wiadomoħci Ȼ Obsãuga innych kanaãów komunikacji z klientem np. faks, chat, social media, formularz Ȼ Obsãuga Þnansowo-ksiēgowa zgãoszeĝ reklamacyjnych Ȼ Wystawianie i wysyãka faktur Ȼ Przeksiēgowania Ȼ Korekty faktur Ȼ Zwroty pieniēijne

9 Kompleksowe rozwizania dla biznesu Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel fax Centrum Usug ul. Bajeczna Szczecin Biuro w Warszawie ul. Krzywickiego Warszawa tel fax Biuro w Katowicach ul. Modelarska Katowice tel fax Unizeto Technologies SA Unizeto Technologies SA specjalizuje si w rozwizaniach IT zapewniajcych bezpieczestwo informacji. Czoowe pozycje w ofercie Spóki zajmuj: produkcja systemów dedykowanych, system obiegu dokumentów, podpis elektroniczny, obsuga korespondencji masowej, system obsugi e-faktur, usugi Centrum Danych, zarzdzanie tosamoci, integracja systemów oraz szeroka gama kursów i szkole autoryzowanych. Biuro w Lublinie al. Kranicka Lublin tel fax Biuro w Koszalinie ul. Morska Koszalin tel fax Produkty i usugi Unizeto sprzedawane s w ponad 50 krajach. Nasz zespó to ponad 300 specjalistów w 6 lokalizacjach w Polsce. Unizeto Technologies SA posiada 5 punktów rejestracji oraz mocno rozwinit sie partnerów w caym kraju i dynamicznie rozwijajc si sie partnerów za granic - w sumie ponad 200 punktów partnerskich Unizeto global

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, POCZTA POLSKA FIRMUJE dedykowane usługi biznesowe ZAWARTOŚĆ OFERTY

Szanowni Państwo, POCZTA POLSKA FIRMUJE dedykowane usługi biznesowe ZAWARTOŚĆ OFERTY ZAWARTOŚĆ OFERTY USŁUGI LISTOWE List GEO List BIZNES Poczta FIRMOWA Przesyłka HYBRYDOWA USŁUGI REKLAMOWE MAILING Masowy MAILING Targetowany Szanowni Państwo, nowoczesny biznes potrzebuje równie nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POCZTOWE DIRECT MAIL KORESPONDENCJA MASOWA KOLPORTAŻ

USŁUGI POCZTOWE DIRECT MAIL KORESPONDENCJA MASOWA KOLPORTAŻ USŁUGI POCZTOWE DIRECT MAIL KORESPONDENCJA MASOWA KOLPORTAŻ W celu kompleksowej obsługi klienta firma MB Profil Sp. z o.o. poszerzyła swoje dotychczasowe usługi o ofertę usług pocztowych, mailingu pocztowego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA. UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10. EMAIL: biuro@iqserwis.pl. Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00

OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA. UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10. EMAIL: biuro@iqserwis.pl. Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00 1 OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10 EMAIL: biuro@iqserwis.pl Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00 WARSZAWA 2011 2 Spis treści o Informacje o IQSerwis o Oferta

Bardziej szczegółowo

GreenComputing Sp. z o.o.

GreenComputing Sp. z o.o. GreenComputing Sp. z o.o Informacja podstawowa Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 Dobry Dokument... 4 Standaryzacja... 4 Obsługa Dokumentów Przychodzących... 5 Centralne Repozytorium Szablonów...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie XPRESS SCAN, które pozwala użytkownikom bezpośrednio z urządzenia Xerox przez panel dotykowy zrealizować odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Platforma Comarch ECOD Comarch ECOD jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dostawcą rozwiązao z zakresu elektronicznej wymiany dokumentów

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów obsługi wysyłki korespondencji tradycyjnej w firmie -na przykładzie usługi Poczta Hybrydowa (case. study) Martyna Horęda

Optymalizacja kosztów obsługi wysyłki korespondencji tradycyjnej w firmie -na przykładzie usługi Poczta Hybrydowa (case. study) Martyna Horęda Optymalizacja kosztów obsługi wysyłki korespondencji tradycyjnej w firmie -na przykładzie usługi Poczta Hybrydowa (case study) Martyna Horęda Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. Warszawa 12.05.2016

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

Logotyp - Marka platformy NOWA POCZT@ Z KAŻDEGO MIEJSCA I O KAŻDEJ PORZE. Nowoczesność, Prostota, Identyfikacja Kolorystka zgodna z Poczta Polska

Logotyp - Marka platformy NOWA POCZT@ Z KAŻDEGO MIEJSCA I O KAŻDEJ PORZE. Nowoczesność, Prostota, Identyfikacja Kolorystka zgodna z Poczta Polska Logotyp - Marka platformy NOWA POCZT@ Z KAŻDEGO MIEJSCA I O KAŻDEJ PORZE Nowoczesność, Prostota, Identyfikacja Kolorystka zgodna z Poczta Polska Poczta Polska skutecznie odpowiada na trendy rynkowe i coraz

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie

Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie Biuro bez papierów? To łatwiejsze niż myślisz. System Paperless Office to rozwiązanie dzięki któremu będziesz w stanie usprawnić

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA SIEĆ REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ

SKUTECZNA SIEĆ REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ SKUTECZNA SIEĆ REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ Za pomocą serwisu asendo.pl, wysyłanie kampanii reklamowych z ofertami handlowymi oraz reklamami Państwa klientów stanie się bajecznie proste. asendo.pl skupia wszystkie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Skanowanie nigdy nie było tak proste

Skanowanie nigdy nie było tak proste Skanowanie nigdy nie było tak proste Licheń, 26-06-2008r. Taniej, Szybciej, Bezpieczniej Sławomir Dynowski Specjalista ds.. WdroŜeń Systemów Cyfrowych XERREX Sp. z o.o. 1 Firma XERREX Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem

Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem Kancelaria @ fax 2 Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem Do każdej firmy, z większym lub mniejszym natężeniem, wpływa korespondencja oraz inne dokumenty, które muszą być zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-quality

Katalog handlowy e-quality 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-quality 2 / 12 e-quality to system ERP do zarządzania obsługą reklamacji, oparty na aplikacjach webowo-mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Istotą

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

najwyższego szczebla.

najwyższego szczebla. Skutecznie docieramy do Twoich Klientów Lider na rynku informacji B2B Wydawnictwo IDG to czołowy dostawca informacji o rynku IT w Polsce i na świecie. Dzięki szerokiej gamie produktów i usług zdobyliśmy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP UNIT4 TETA Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP Wojciech Romanowicz Dyrektor Działu Opieki Eksploatacyjnej EMBRACING CHANGE STRUKTURA GRUPY UNIT4 TETA We are UNITed załoŝona w

Bardziej szczegółowo

www.adakta.pl copyright (c) 2010 Ad Akta Sp. z o.o. All rights reserved.

www.adakta.pl copyright (c) 2010 Ad Akta Sp. z o.o. All rights reserved. Ad Akta Sp. z o.o. Prezentacja informacyjna Spis treści AD AKTA W KILKU ZDANIACH, STRUKTURA UDZIAŁÓW, PRODUKTY AD AKTA, AD ARCHIV ON-LINE, -, ARCHIWUM AD AKTA, STRATEGIA ROZWOJU, CEL DEBIUTU, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 & e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program: BERBERIS CRM - Customer Relationship Management Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ODBIORU

ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ODBIORU 1 ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ODBIORU Szybkie Tanie Bezpieczne rozwiązanie dla biznesu Alternatywa dla tradycyjnej formy pokwitowania przesyłek Po raz pierwszy możliwość całkowitej eliminacji papierowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

2 contact centers (tc ślęza k. Wrocławia i tc legnica) 200 stanowisk operatorskich. 300 konsultantów, marketerów i specjalistów it

2 contact centers (tc ślęza k. Wrocławia i tc legnica) 200 stanowisk operatorskich. 300 konsultantów, marketerów i specjalistów it profil działalności avista Media oferuje specjalistyczne usługi contact center oraz innowacyjne rozwiązania systemowe do zarządzania przestrzenią komunikacyjną przedsiębiorstw i instytucji. W oparciu o

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i oferty. Contact Center sp. z o.o.

Prezentacja firmy i oferty. Contact Center sp. z o.o. Prezentacja firmy i oferty Contact Center sp. z o.o. 1 O Contact Center Nasza oferta Korzyści ze współpracy z nami Case studies Nasi klienci Referencje Kontakt 2 O Contact Center Kim jesteśmy? największa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Oferta Obsługi Informatycznej

Oferta Obsługi Informatycznej Oferta Obsługi Informatycznej Strona 1 z 6 Outsourcing IT Oznacza powierzenie zarządzania systemem informatycznym w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MIESZKAMY RAZEM. Oferta dla firm

FUNDACJA MIESZKAMY RAZEM. Oferta dla firm FUNDACJA MIESZKAMY RAZEM Oferta dla firm DIGITALIZACJA Nadmiar obiegu dokumentacji papierowej w organizacji jest problemem w prawie każdym przedsiębiorstwie. Z powodu wielu wymagań administracyjnych i

Bardziej szczegółowo

Celem naszej firmy jest budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem

Celem naszej firmy jest budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem Celem naszej firmy jest budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Szanowni Państwo! Firma PROSID

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. O firmie Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. 27 lat doświadczeń na polskim rynku. Szerokie portfolio klientów: branża bankowa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Paperless Move system do mobilnej sprzedaży i obsługi klienta

Paperless Move system do mobilnej sprzedaży i obsługi klienta Paperless Move system do mobilnej sprzedaży i obsługi klienta Efektywna sprzedaż i obsługa klienta. Teraz także poza biurem! Styl życia i pracy Twoich klientów znacząco zmienił się w ostatnich czasach.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 1.4-4.1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii Inwestycje w innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Multimedialne centrum kontaktu z wykorzystaniem aplikacji mobilnych odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańca klienta. Rafał Pychowski

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyjazne Państwo - nowa jakość w obsłudze Podatnika Warszawa, 24.09.2015 Klient w Urzędzie po co?

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Paweł Preneta, Kierownik Projektów Mobile & e-commerce w biznesie 26 IX 2013. Co sprawia, że Twój sklep zarabia? Skuteczny e-commerce

Paweł Preneta, Kierownik Projektów Mobile & e-commerce w biznesie 26 IX 2013. Co sprawia, że Twój sklep zarabia? Skuteczny e-commerce Paweł Preneta, Kierownik Projektów Mobile & e-commerce w biznesie 26 IX 2013 Co sprawia, że Twój sklep zarabia? Skuteczny e-commerce Handel w internecie to świetny biznes mówili Najłatwiej zarobione pieniądze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10)

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10) 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax. 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze E-KSIEGOWO W STOWARZYSZENIACH MARÓZ kwiecie 2005r. 1 Podstawowe akty prawne dot. ksigowoci stowarzysze Ustawie z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst pierwotny: Dz. U. 1994r. Nr 121 poz. 591) (tekst

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe dotyczące modyfikacji w oprogramowaniu Biura Podawczego dla Sądów Apelacyjnych pod kątem integracji z systemem Elektronicznego

Materiały szkoleniowe dotyczące modyfikacji w oprogramowaniu Biura Podawczego dla Sądów Apelacyjnych pod kątem integracji z systemem Elektronicznego Materiały szkoleniowe dotyczące modyfikacji w oprogramowaniu Biura Podawczego dla Sądów Apelacyjnych pod kątem integracji z systemem Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) Spis treści I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Contact Center sp. z o.o. Prezentacja i oferta firmy

Contact Center sp. z o.o. Prezentacja i oferta firmy Contact Center sp. z o.o. Prezentacja i oferta firmy 1 Spis treści O Contact Center Nasza koncepcja działalności Nasze rozwiązania Co nas wyróżnia? Przykłady projektów Zaufali nam 2 O Contact Center Poznaj

Bardziej szczegółowo