tel.: Rektor (18) , centrala (18) , fax (18) , WNIOSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK"

Transkrypt

1 tel.: Rektor (18) , centrala (18) , fax (18) , WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I stopnia Kierunek: e-administracja Profil praktyczny Nowy Sącz,

2 Spis treści: 1. PREZENTACJA UCZELNI Historia Uczelni Instytuty, kierunki i formy kształcenia prowadzone przez Uczelnię, liczba studentów 6 2. PODSTAWOWE DANE O WNIOSKOWANYM KIERUNKU STUDIÓW Nazwa kierunku studiów Nazwa specjalności Stopień studiów Profil kształcenia Forma studiów Nawiązanie koncepcji kształcenia na wnioskowanym kierunku studiów do misji i strategii rozwoju uczelni Czas trwania Planowany termin uruchomienia Planowana liczba studentów Zasady rekrutacji Jednostka prowadząca kierunek Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni biorący udział w tworzeniu koncepcji kształcenia Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami rynku pracy UZASADNIENIE POTRZEBY URUCHOMIENIA NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I POZIOMU KSZTAŁCENIA Cel studiów Sylwetka absolwenta Plany studiów Nazwa kierunku Poziom, profil oraz forma studiów Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej poziomowi studiów Zestawienie i sekwencja przedmiotów kształcenia wraz z określoną liczbą godzin dydaktycznych, realizowaną w bezpośrednim kontakcie studenta z nauczycielem akademickim oraz przyporządkowaną do każdego modułu/przedmiotu liczbą punktów ECTS Przyporządkowanie kierunku do obszarów kształcenia z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS i liczby godzin w planie studiów dla każdego z tych obszarów 26 2

3 Wskazanie dziedzin i dyscyplin naukowych do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia Określenie wymagań wstępnych w odniesieniu do oczekiwanych kompetencji kandydata ubiegającego się przyjęcie na studia I stopnia Opis formy ukończenia studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Krótki opis sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta Opis sposobu weryfikacji efektów zajęć bez udziału nauczycieli akademickich Opis poszczególnych modułów kształcenia, w tym praktyk zawodowych Karty przedmiotów Praktyki zawodowe Efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia oraz analiza ich zgodności z efektami obszarowymi Macierz kompetencji Macierz efektów kształcenia Analiza programowa kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych Powołanie się na wzorce międzynarodowe Analiza zgodności przygotowanego programu z deskryptorami obszarowymi właściwymi dla opisu poziomu kształcenia KADRA DYDAKTYCZNA Minimum kadrowe Pozostali pracownicy dydaktyczni DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PRACOWNIKÓW Rozwój kadry naukowej Współpraca krajowa i zagraniczna Studencki ruch naukowy Działalność kół naukowych Publikacje z udziałem studentów Inne Konferencje, seminaria i wykłady otwarte Współpraca ze środowiskiem lokalnym WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW 98 3

4 8. INFRASTRUKTURA ZAPEWNIAJĄCA PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ CELÓW KSZTAŁCENIA ZASOBY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PLANOWANE KOSZTY URUCHOMIENIA KIERUNKU WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW 119 4

5 1. Prezentacja Uczelni Nazwa Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Siedziba Uczelni: ul. Staszica 1, Nowy Sącz Kontakt: tel.: (18) , , fax: (18) strona internetowa: Władze Uczelni: Rektor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy: doc. dr Marek Reichel Prorektor ds. studenckich i kształcenia: dr Janusz Pater Kanclerz: inż. Zbigniew Zieliński 1.1. Historia Uczelni Koncepcja utworzenia publicznej szkoły wyższej w Nowym Sączu powstała na przełomie 1996 i 1997 roku. Przewidywała ona uruchomienie kierunków pedagogicznych (na bazie funkcjonujących wówczas od kilku lat Kolegium Nauczycielskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych) oraz kierunku z zakresu nauk ekonomicznych. Upowszechnianiem i wspieraniem idei utworzenia PWSZ zajęło się Stowarzyszenie Wiedza, w prace którego aktywnie włączyli się czołowi przedstawiciele sądeckich samorządów i przedsiębiorców oraz osoby związane z kulturą i nauką. Wniosek o utworzenie PWSZ w Nowym Sączu został złożony 10 września 1997 r., po wejściu w życie ustawy o Wyższych Szkołach Zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 r., a jego sygnatariuszami byli: Wojewoda Nowosądecki, Prezydent Nowego Sącza, Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego oraz Przewodniczący Zarządu Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu jest Uczelnią państwową, utworzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. (Załącznik 1). Rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 lipca 1998 r. 5

6 1.2. Instytuty, kierunki i formy kształcenia prowadzone przez Uczelnię, liczba studentów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu prowadzi studia dwustopniowe: I stopnia i II stopnia. Kształcenie realizowane jest na wielu kierunkach i w ramach różnych dyscyplin naukowych. Wykaz kierunków kształcenia prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu wraz z informacją o wynikach akredytacji PKA (Załącznik 2) przedstawia tab. 1. Tab. 1. Wykaz kierunków kształcenia prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu Instytuty PWSZ w Nowym Sączu Kierunek studiów Akredytacja I stopnia PKA Instytut Ekonomiczny Ekonomia pozytywna Instytut Języków Obcych Filologia pozytywna Instytut Kultury Fizycznej Wychowanie fizyczne pozytywna Instytut Pedagogiczny Instytut Techniczny Instytut Zdrowia Źródło: opracowanie własne. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Matematyka Pedagogika Informatyka Mechatronika Zarządzanie i inżynieria produkcji Pielęgniarstwo Ratownictwo medyczne nie podlegał jeszcze akredytacji pozytywna pozytywna pozytywna nie podlegał jeszcze akredytacji pozytywna pozytywna nie podlegał jeszcze akredytacji W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w roku akademickim 2012/2013 w 6 instytutach na 11 kierunkach studiów i 31 specjalnościach studiuje 4498 studentów, w tym: na studiach stacjonarnych 3429 osób (studia I stopnia 3369, studia II stopnia 60), na studiach niestacjonarnych 1069 osób (studia I stopnia 1056, studia II stopnia 13). Szczegółowy wykaz kierunków i specjalności kształcenia prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu wraz z liczbą studentów na poszczególnych latach studiów w roku akademickim 2012/2013 przedstawia tab. 2. 6

7 specjalności nauczycielskie Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Wniosek o nadanie uprawnienia do kształcenia na studiach I stopnia na kierunku e -Administracja Tab. 2. Wykaz kierunków/specjalności kształcenia w PWSZ w Nowym Sączu wraz z liczbą studentów na poszczególnych latach studiów w roku akademickim 2012/2013 Liczba studentów na dzień 30 listopada 2012r. Lp. Kierunek/specjalność Liczba studentów ogółem I rok II rok III rok IV rok STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA INSTYTUT EKONOMICZNY KIERUNEK: EKONOMIA 1185* kierunek: ekonomia specjalność: administracja i finanse sektora publicznego specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw specjalność: fundusze i projekty unii europejskiej specjalność: ekonomika turystyki i rekreacji INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH KIERUNEK: FILOLOGIA 472* specjalność: język angielski specjalność: język angielski z językiem rosyjskim specjalność: język niemiecki z językiem angielskim specjalność: język angielski - translatoryka specjalność: język niemiecki - translatoryka specjalność: język angielski - translatoryka KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ 300* kierunek: wychowanie fizyczne specjalność: wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną specjalność: wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i specjalizacją instruktorską

8 4. 5. KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I rok) INSTYTUT PEDAGOGICZNY 95* specjalność: edukacja plastyczna z informatyką specjalność: sztuki wizualne i cyfrowa kreacja obrazu KIERUNEK: MATEMATYKA 47* kierunek: matematyka specjalność: edukacja matematyczno-informatyczna specjalność: edukacja matematyczno-przyrodnicza KIERUNEK: PEDAGOGIKA 914* kierunek: pedagogika specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna specjalność: nauczanie początkowe z językiem angielskim specjalność: nauczanie początkowe z językiem niemieckim specjalność: wychowanie przedszkolne z językiem angielskim specjalność: wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną specjalność: praca kulturalno-oświatowa specjalność: pedagogika resocjalizacyjna MECHATRONIKA specjalność: mechatronika pojazdów samochodowych specjalność: mechatronika stosowana INSTYTUT TECHNICZNY 337* INFORMATYKA 212* specjalność: informatyka stosowana ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 452* kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji specjalność: inżynieria mechaniczna specjalność: ekoenergetyka specjalność: inżynieria produkcji żywności INSTYTUT ZDROWIA 10. KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO 233* KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE 178* RAZEM studia I stopnia*

9 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA INSTYTUT TECHNICZNY 1. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 73** specjalność: technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych specjalność: ekonomia i organizacja produkcji i usług RAZEM studia II stopnia** 73** RAZEM studia I i II stopnia Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania S-10 o studiach wyższych (dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego). * dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia ** dotyczy studentów studiów drugiego stopnia Ponadto w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu prowadzone są zajęcia na studiach podyplomowych, dające możliwość poszerzenia wiedzy specjalistycznej z wybranego zakresu. Studia podyplomowe oferowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu obejmują specjalności zaprezentowane w tab. 3. Tab. 3. Wykaz studiów podyplomowych realizowanych w poszczególnych Instytutach PWSZ w Nowym Sączu Nazwa Instytutu Instytut Ekonomiczny Instytut Pedagogiczny Instytut Techniczny Studia podyplomowe Nowoczesna firma specjalista do spraw współpracy Polska Wschód z językiem rosyjskim Nowoczesna firma księgi rachunkowe w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego Specjalista ds. zamówień publicznych Zarządzanie w ochronie zdrowia Arteterapia z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa* Matematyka dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów Nauczyciel przyrody* Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną* Organizacja i zarządzanie oświatą Przygotowanie pedagogiczne Socjoterapia Multimedia z projektowaniem graficznym Terapia pedagogiczna Wychowanie przedszkolne Grafika inżynierska Informatyka dla nauczycieli Źródło. Opracowanie własne. * Za zgodą właściwego Ministra ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskaną po zaciągnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 9

10 2. Podstawowe dane o wnioskowanym kierunku studiów 2.1. Nazwa kierunku studiów: e-administracja 2.2. Nazwa specjalności: e-administracja samorządowa; e-administracja gospodarcza 2.3. Stopień studiów: pierwszy 2.4. Profil kształcenia praktyczny 2.5. Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne 2.6. Nawiązanie koncepcji kształcenia na wnioskowanym kierunku studiów do misji i strategii rozwoju uczelni Kształcenie na kierunku e-administracja jest zbieżne z Misją Uczelni (Załącznik 3), stanowiącą integralną część statutu (Załącznik 4) oraz strategią Uczelni (Załącznik 5). Misja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu brzmi następująco: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, od chwili jej powołania rozwija kształcenie o profilu zawodowym na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i studiach podyplomowych w wielu obszarach wiedzy. Uczelnia stwarza warunki dla kształcenia uzdolnionej młodzieży blisko miejsca swojego zamieszkania, wychodząc naprzeciw aspiracjom mieszkańców regionu i potrzebom lokalnego rynku pracy. Traktując tę powinność społeczną jako priorytetową, Uczelnia we współpracy ze środowiskiem lokalnym służy rozwojowi regionu poprzez oferowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy i rozwijamy umiejętności oraz kompetencje społeczne, które pozwalają wykonywać praktyczne zawody, zgodne z nowymi potrzebami rynku pracy, a także kontynuować studia w uczelniach akademickich. W tym obszarze czerpiemy najlepsze wzorce z uznanych uniwersytetów Europy, aktywnie uczestnicząc w akademickiej współpracy międzynarodowej. Podczas realizacji naszych dalekosiężnych zamierzeń i zadań kierować się będziemy zasadą konkurencyjności programowo-dydaktycznej, ekspansywności w tworzeniu oferty współpracy ze środowiskiem, gospodarnością w wydawaniu środków publicznych i doskonaleniem potencjału ekonomicznego, osobowego i organizacyjnego, a także sukcesywnym pomiarem osiąganych efektów kształcenia. Naszą troską będzie także utrzymanie więzi z absolwentami i korzystanie z uzyskanych od nich informacji zwrotnych, w celu doskonalenia jakości kształcenia. Deklarujemy szczególną wrażliwość na szybko zmieniające sie potrzeby oraz konsekwencje w zaspokajaniu i uwzględnianiu wysokich oczekiwań wszystkich interesariuszy, szczególnie studentów, absolwentów i pracodawców. Naszym atutem jest spójność działania i zaangażowanie całej społeczności akademickiej w budowaniu konkurencyjnej pozycji i wizerunku Uczelni. Odwołujemy się do uniwersalnych zasad kształcenia na poziomie wyższym, uznających niezależność myśli i postaw, a ponadto do idei wychowywania młodzieży w poszanowaniu prawdy, wolności obywatelskich i wartości etycznych. Oferowane studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Zaprojektowane zostały z myślą o przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy i kształtowaniu 10

11 umiejętności, które przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu elektronicznej administracji. W ich wyniku, absolwent będzie znał prawo z zakresu administracji, jak również zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania informacjami, zarządzania projektami informatycznymi, funkcjonowania internetowych baz danych, a także bezpieczeństwa informatycznego w administracji. Studia na zaprojektowanym kierunku mają stworzyć warunki umożliwiające rozwój osobowości studenta, w tym kompetencji społecznych. Kończąc studia pierwszego stopnia na kierunku e-administracja, absolwent będzie wykazywał się wiedzą i umiejętnościami z zakresu projektowania stron internetowych, grafiki komputerowej, poprawnego formułowania pism urzędowych i wykorzystania w pracy zawodowej narzędzi komunikacji elektronicznej. Absolwent kierunku e-administracja, poza podstawową wiedzą z zakresu administracji i wykorzystywania narzędzi informatycznych, dla skutecznej realizacji swych zadań rozwinie kompetencje społeczne dotyczące m.in. poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, zdolność określania priorytetów w realizacji powierzonych zadań, dążenia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność współpracy w grupie oraz rozumienie zasad etyki zawodowej i dążenie do jej przestrzegania. Studia na kierunku e-administracja podzielone zostały na część ogólną oraz część specjalnościową, wybieraną przez studenta po trzecim semestrze studiów. W ramach modułów kierunkowych, podstawowych oraz pozostałych - adresowanych do wszystkich studentów kierunku e-administracja - oferowana jest podstawowa wiedza z zakresu administracji oraz wykorzystania narzędzi informatycznych, a w ramach przedmiotów specjalnościowych przekazywana jest wiedza uwzględniająca charakter studiowanej specjalności. Absolwent kierunku e- Administracja nabywa odpowiednią wiedzę oraz szereg umiejętności ważnych w praktyce zawodowej, zwłaszcza w charakterze urzędnika (państwowego, samorządowego). Ukończenie studiów powinno również przygotować absolwenta do podjęcia zatrudnienia np. w administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej oraz firmach doradczych i konsultingowych Czas trwania: 6 semestrów (180 ECTS) 2.8. Planowany termin uruchomienia: 2013/ Planowana liczba studentów Limit przyjęć na studia stacjonarne 60 osób; Limit przyjęć na studia niestacjonarne 60 osób. 11

12 2.10. Zasady rekrutacji Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego będzie złożenie wymaganych dokumentów do komisji rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Zasady rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne kierunku e-administracja w roku akademickim 2013/2014 będzie regulowała stosowna Uchwała Senatu. Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest kontynuacja kształcenia na studiach II stopnia na podobnym lub innym kierunku studiów w tej samej lub innej Uczelni Jednostka prowadząca kierunek Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni biorący udział w tworzeniu koncepcji kształcenia Na etapie tworzenia kierunku e-administracja, koncepcja kształcenia była przedmiotem dyskusji podczas obrad Rady Instytutu Ekonomicznego, Komisji Dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, jak również podczas posiedzeń Senatu PWSZ, efektem których było przyjęcie projektu nowotworzonego kierunku. W weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wziął również udział Przedstawiciel Samorządu Studenckiego - Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PWSZ w Nowym Sączu. W tworzeniu koncepcji kształcenia wzięły udział także podmioty zewnętrzne, które wyraziły opinie (Załącznik 6) w sprawie proponowanych efektów kształcenia dla nowotworzonego kierunku e-administracja: 1) Urząd Miasta Nowego Sącza; 2) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu; 3) Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie; 4) Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu; 5) Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego; 6) Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości; 7) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami rynku pracy Współczesna sytuacja na rynku pracy stanowi wyzwanie dla systemu szkolnictwa wyższego. Co roku na rynku pracy pojawiają się tysiące absolwentów uczelni wyższych, którzy próbują weryfikować w praktyce swoje umiejętności i wiedzę zdobytą podczas studiów. Na etapie tworzenia koncepcji kształcenia dla kierunku e-administracja przeprowadzono szereg wywiadów z przedstawicielami praktyki gospodarczej (administracją samorządową oraz gospodarczą). 12

13 Wyniki przeprowadzonych badań (Załącznik 7) potwierdzają potrzebę uruchomienia kierunku e-administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Należy nadmienić, że choć w wielu obszarach gospodarki trudno przewidywać oczekiwania rynku pracy w przyszłości, to w przypadku nowych technologii i ich wykorzystania istnieje pewność ciągłego rozwoju i konieczności dostarczenia profesjonalnej kadry ze specjalistycznym przygotowaniem. Gromadzone opinie pracodawców dotyczące zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, będą również w przyszłości uwzględniane w procesie doskonalenia planów i programów studiów na kierunku e-administracja. 3. Uzasadnienie potrzeby uruchomienia nowego kierunku studiów Wnioskowany kierunek e-administracja jest istotnym elementem poszerzenia oferty edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Jego otwarcie jest zgodne z jej misją oraz przyjętą strategią działania. Należy podkreślić, iż w naszej Uczelni na istniejącym kierunku Ekonomia, w ramach specjalności Administracja i finanse sektora publicznego, studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, ich zadaniach i specyfice zarządzania. Oprócz szerokiej wiedzy studenci nabywają liczne umiejętności i kompetencje społeczne np. praca w grupie, posługiwanie się przepisami prawa. W programie studiów na kierunku e-administracja przewidziano wiele przedmiotów związanych z nowoczesnymi technologiami, prawem, ekonomią czy zarządzaniem, co daje absolwentom solidne podstawy do podjęcia pracy w administracji gospodarczej lub samorządowej. Celem podjęcia działalności dydaktycznej na kierunku e-administracja jest kształcenie nie tylko dla potrzeb Sądecczyzny, czy Małopolski, ale także dla całej gospodarki krajowej, wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy w administracji samorządowej, rządowej i innych instytucji publicznych, społecznych oraz gospodarczych. Program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji oraz działań na rzecz środowisk lokalnych, regionalnych, a także do współpracy z instytucjami na szczeblu rządowym. W dobie postępu technologicznego oraz rozwoju informatyzacji i cyfryzacji następuje transformacja administracji papierowej na elektroniczną. Wiedza, a zwłaszcza umiejętności zawodowe zdobyte w trakcie studiów w zakresie tradycyjnej administracji, okazują się być niewystarczające na stanowiskach wykorzystujących informatyczne nośniki danych oraz systemy teleinformatyczne. Taka sytuacja wymaga zatrudniania personelu wykwalifikowanego w tym zakresie. Uruchomienie kierunku e-administracja w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu byłoby zatem wyjściem naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się otoczenia i pozwoliłoby wykształcić wykwalifikowanych pracowników na stanowiska pracy w zakresie e-administracji. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 13

14 jest kolejną przesłanką do uruchomienia wnioskowanego kierunku. Plan Informatyzacji Państwa jest pierwszym dokumentem planistycznym w historii informatyzacji polskiej administracji publicznej, który w sposób systematyczny opisuje konkretne zadania do wykonania przez organy administracji publicznej. Plan ten obejmuje trzy filary: e-administracji, e-społeczeństwa oraz informatyzacji administracji. Uważa się, iż przyjęcie tego planu pozwoli osiągnąć trzy podstawowe cele: umożliwi świadczenie usług elektronicznych odpowiadających potrzebom obywateli i biznesu, zwiększy sprawność i efektywność funkcjonowania administracji publicznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatyki oraz stworzy warunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze powodują konieczność kształcenia i edukacji z zakresu e-administracji, gdyż uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ekonomii czy samej administracji, w realiach obecnego rynku pracy wydają się być niewystarczające. Sądecczyzna, oprócz walorów turystycznych, posiada prężnie działające firmy znane nie tylko w kraju, ale i na świecie. W regionie funkcjonuje poza tym wiele instytucji budżetowych (m.in. agencje rządowe, urzędy gminy czy inne urzędy administracji publicznej), w których zatrudnienie mogą znaleźć absolwenci e-administracji. Taki stan rzeczy implikuje konieczność kształcenia przyszłych pracowników z zakresu e-administracji. W kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej, posiadanie dobrze wykwalifikowanej kadry administracyjnej, sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi przedsiębiorczości oraz zatrudnienia w regionie. W obliczu szybkiego rozwoju technologicznego, a także wykorzystania nowych narzędzi informatycznych w pracy zawodowej, dostosowania wymaga program kształcenia przyszłych pracowników. Kierunek e-administracja nie funkcjonuje w regionie. Uruchomienie kierunku e-administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu byłoby wyjściem naprzeciw potrzebom edukacyjnym w regionie, a także pozwoliłoby zmniejszyć nierówności edukacyjne i zwiększyć dostęp do edukacji dla mieszkańców Sądecczyzny oraz poza jej granicami. Ze względów ekonomicznych zdolna młodzież nie jest w stanie wyjechać do dużych ośrodków akademickich, a nasza Uczelnia daje im szansę na zdobycie wyższego wykształcenia o profilu zwiększającym ich możliwość zatrudnienia na lokalnym i ponadlokalnym rynku pracy. Uczelnia nasza pragnie doskonalić ofertę edukacyjną, aby absolwenci mogli łatwiej znaleźć pracę, a pracodawcy - odpowiednio wykształconych, kompetentnych oraz dobrze przygotowanych pracowników. Na potrzeby niniejszego opracowania, uzasadniającego potrzebę uruchomienia wnioskowanego kierunku, warto w tym miejscu przytoczyć wybrane wyniki badań dotyczących nowosądeckiego i małopolskiego rynku pracy, sporządzonych pod kątem zapotrzebowania na pracowników administracji, a także oczekiwań stawianych pracownikom wykonującym różne zadania administracyjne. 1 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów o Planie Informatyzacji Państwa na lata , 14

15 Z dokumentu Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców wynika, iż wśród poszukiwanych pracowników istnieje zapotrzebowanie na średni personel d.s. biznesu i administracji (tak wskazało 11% ankietowanych), gdyż niemal co piąta rekrutacja prowadzona w ankietowanych organizacjach, dotyczyła pracowników średniego szczebla. Równie często poszukiwano specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania (14%), w tym zwłaszcza: specjalistów do spraw sprzedaży, specjalistów do spraw marketingu i PR, specjalistów do spraw administracji i rozwoju oraz zarządzania, specjalistów do spraw księgowości i rachunkowości oraz specjalistów administracji publicznej. Ponad ¼ rekrutujących pracodawców miała problem ze znalezieniem specjalistów, dotyczyło to m.in. specjalistów d.s. administracji i zarządzania. Warto zwrócić uwagę, iż wiele zawodów, które generowały problemy rekrutacyjne, należało do grupy najczęściej poszukiwanych profesji, problem ten dotyczył także specjalistów d.s. administracji i zarządzania. Na poziom wykształcenia kandydatów zwracało uwagę 64% pracodawców. Zauważono tutaj pozytywną zależność - im wyższy poziom wykształcenia, tym pracodawcy byli bardziej skłonni zatrudnić nowego pracownika. Ponadto z raportu tego wynika, iż pracodawcy podnosili kwalifikacje pracowników poprzez szkolenia, a najpopularniejszymi szkoleniami okazały się szkolenia z zakresu prawa (36%). Obejmowały one prawo podatkowe, branżowe, prawo pracy, prawo zamówień publicznych i inne elementy prawa. Dane te ewidentnie zatem wskazują na konieczność wykazywania się znajomością prawa w pracy zawodowej przez pracowników zatrudnionych w badanych firmach (podstawa programowa w zakresie kształcenia na kierunku e-administracja przewiduje wiele przedmiotów z dziedziny prawa). Jak wynika z powyższych informacji, istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie administracji. Na potrzebę otwarcia nowego kierunku studiów wskazują aktualne dane z zakresu badania możliwości zatrudnienia na rynku pracy w latach w sektorach edukacja, administracja samorządowa, służba zdrowia i pomoc społeczna w powiecie nowosądeckim 3, gdzie 21% ankietowanych biorących udział w tym badaniu odpowiedziało, że w ich jednostce samorządowej brakuje takich specjalistów. Były to głównie instytucje o małej i średniej wielkości zatrudnienia. Zgodnie z wynikami tych badań, blisko 42% respondentów uważa znalezienie pracownika na rynku pracy za raczej trudne lub trudne. Najczęściej wskazywaną przyczyną w opinii 59% badanych, jest brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami. Równocześnie 35% badanych podmiotów deklaruje zwiększenie zatrudnienia w swoich jednostkach w ciągu najbliższych 4 lat, co jest niewątpliwie pozytywną oznaką poszukiwania i zatrudniania w przyszłości nowych pracowników, w tym z zakresu administracji. 2 Dane pochodzą z publikacji: Pracodawca Rynek Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2011, odczytu r.] Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji na podstawie wyników badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2011 zrealizowanego przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Raport ten stanowi podsumowanie rozmów przeprowadzonych z 3624 pracodawcami z Małopolski. 3 Dane pochodzą z Badania możliwości zatrudnienia na rynku pracy w latach w sektorach edukacja, administracja samorządowa, służba zdrowia i pomoc społeczna, Powiat Nowosądecki-Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich. Badanie zostało przeprowadzone w ramach Sądeckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Edukacji i Zatrudnienia w Nowym Sączu w grudniu 2011r. W badaniu wzięło udział 1000 losowo wybranych jednostek z w/w sektorów. 15

16 W chwili obecnej wyznacznikiem realizacji efektów kształcenia przez absolwentów wyższych uczelni wchodzących na rynek pracy, są stawiane im wymagania przez potencjalnych przyszłych pracodawców. Istotnym celem kształcenia jest zatem wyposażenie absolwentów nie tylko w wiedzę teoretyczną, lecz także w określone umiejętności i kompetencje społeczne. Zasadniczą cechą tzw. nowego podejścia do kształcenia stała się idea polegająca nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także na kształtowaniu umiejętności jej stosowania w praktyce oraz formowaniu właściwych postaw społecznych i zawodowych. Jedną z kluczowych kwestii w edukacji na poziomie wyższym jest więc odpowiednie konstruowanie programów kształcenia, w tym dobór treści i metod kształcenia oraz dopasowanie oferty programowej uczelni do potrzeb rynku pracy. W związku z powyższym Zespół pracowników naszej Uczelni przeprowadził badania ankietowe wśród małopolskich pracodawców na przełomie października i listopada 2012r 4. Celem podjętych badań było poznanie opinii pracodawców dotyczących przygotowywanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu projektu nowego kierunku studiów I stopnia pod nazwą: e-administracja. W badaniach ankietowych wzięły udział następujące organizacje: Urząd Miasta Nowego Sącza; Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu; Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 01; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 02; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 03; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 05; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 06; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 07; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 08_01; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 08_02; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 08_03; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 13; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 14; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 15; Urząd Statystyczny w Krakowie nr 18. Należy podkreślić, iż respondenci biorący udział w badaniach byli osobami kompetentnymi, zorientowanymi zarówno w sprawach wewnątrzorganizacyjnych, jak i tych, występujących w ich otoczeniu. Do pracodawców skierowano pięć pytań zamkniętych oraz pytania otwarte. W każdym przypadku ankietowani mogli wskazywać więcej niż jedną odpowiedź. Wyniki tych badań zawarte zostały w tab Wzór kwestionariusza znajduje się w Załączniku 8 16

17 Tab. 4. Wymagania wobec kandydatów do pracy w e-administracji Wyszczególnienie % Znajomość i umiejętność wykorzystania systemów i rejestrów informatycznych w administracji 76,47 Znajomość przepisów prawa i postępowania administracyjnego i jego wykorzystania w praktyce 64,70 Znajomość podstaw prawnych z zakresu e-administracji i ich wykorzystania w praktyce 64,70 Umiejętność komunikacji i obsługi petentów 58,82 Wykształcenie kierunkowe (w zakresie e -administracji) 47,06 Znajomość podstaw z zakresu społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji 47,06 Znajomość języków obcych 47,06 Umiejętność stosowania procedur administracyjnych 47,06 Znajomość podstaw zarządzania 11,76 Inne, proszę podać jakie? 5,88 Źródło: Opracowanie własne. Pytanie pierwsze dotyczyło konkretnych aspektów branych pod uwagę przy zatrudnianiu kandydatów do pracy w e-administracji (tab. 4). Ankietowani na pierwszym miejscu wskazali znajomość i umiejętność wykorzystania systemów i rejestrów informatycznych w administracji (76,47%), a następnie znajomość przepisów prawa i postępowania administracyjnego i jego wykorzystania w praktyce (64,70%) oraz znajomość podstaw prawnych z zakresu e-administracji i ich wykorzystania w praktyce (również 64,70%). Wyniki te podkreślają potrzebę kształcenia w zakresie e-administracji. Ankietowani uznali, iż istotna jest także umiejętność komunikacji i obsługi petentów (58,82%). Natomiast nieliczni (5,88%) wskazali znajomość procedur i narzędzi informatycznych. Tab. 5. Oczekiwania wobec pracowników e-administracji Wyszczególnienie % Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań 88,23 Ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje urzędnicze 76,47 Umiejętność rozpoznawania problemów związanych z pracą zawodową i proponowania własnych rozwiązań 76,47 Przestrzeganie przepisów prawa pracy 70,59 Zaangażowanie w pracę zawodową 70,59 Umiejętność pracy zespołowej 64,70 Przestrzeganie przepisów prawa administracyjnego 58,82 Inne, proszę podać jakie? 11,76 Źródło: Opracowanie własne. Kolejne pytanie dotyczyło oczekiwań pracodawców wobec osób zatrudnionych w e-administracji, w odniesieniu do sposobu wykonywania obowiązków zawodowych (tab. 5). 17

18 Za pomocą tego pytania próbowano uzyskać wiedzę, na jakie kwestie zawodowe i kompetencje społeczne zwracają uwagę pracodawcy. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, iż dużą rolę odgrywa umiejętność samodzielnego wykonywania zadań (88,23%), co w bezpośredni sposób przekłada się także na efekty pracy urzędników. Pracodawcy podkreślali również ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje urzędnicze (76,47%) oraz umiejętność rozpoznawania problemów związanych z pracą zawodową i proponowania własnych rozwiązań (również 76,47%). Współcześni pracodawcy oczekują także, iż pracownicy będą umieć wykonywać swoją pracę pod presją czasu, szybko uczyć się, nawiązywać kontakt z miejscem pracy a także zachować tajemnice służbowe. Takiego zdania było 11,76% ankietowanych. Tab. 6. Obszary wymaganej wiedzy w zakresie e-administracji Wyszczególnienie % Znajomość metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych właściwych dla e-administracji, ze szczególnym uwzględnieniem metod obliczeniowych wykorzystujących narzędzia informatyczne przydatnych do opisywania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących Znajomość uregulowań prawnych, dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, w tym administracji elektronicznej Wiedza z zakresu obsługi programów komputerowych 82,35 Wiedza z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania narzędzi i technik informatycznych w administracji 70,59 Wiedza z zakresu zarządzania różnymi obszarami administracji, instytucji publicznych, a także ich zasobami z zastosowaniem technologii informatycznej Znajomość podstawowych pojęć występujących w naukach społecznych, zwłaszcza w zakresie definicji dotyczących administracji publicznej w tym e-administracji Znajomość mechanizmów działania administracji 52,94 Wiedza z zakresu zarządzania informacjami niejawnymi 41,18 Wiedza z zakresu administrowania danymi osobowymi 29,41 Wiedza z zakresu reguł zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej obejmujących technologie informacyjne Inne, proszę podać jakie? 11,76 Znajomość podstawowych koncepcji badawczych z zakresu nauk prawnych, w tym nauk o administracji 0,00 Źródło: Opracowanie własne. 82,35 82,35 58,82 52,94 17,65 W zmiennych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw wiedza jest tym zasobem, który decyduje o ich przewadze konkurencyjnej. Dlatego też do pracodawców skierowano pytanie jaka wiedza jest niezbędna w pracy w e-administracji?. Z udzielonych odpowiedzi (tab. 6) wynika, iż w przekonaniu 82,35% respondentów nieodzowna jest znajomość metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych właściwych dla e-administracji, ze szczególnym uwzględnieniem metod obliczeniowych wykorzystujących narzędzia informatyczne przydatnych do opisywania struktur społecznych i procesów 18

19 w nich zachodzących; konieczna jest także znajomość uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, w tym administracji elektronicznej oraz wiedza z zakresu obsługi programów komputerowych. Natomiast 11,76% respondentów podkreśliło także znajomość zasad funkcjonowania e-puap, BIP oraz nowych rozwiązań, projektów w ramach e-administracji oraz posiadanie wiedzy ogólnej w zakresie informatyki. Tab. 7. Wykaz najistotniejszych, wymaganych umiejętności od absolwenta kierunku e-administracja Wyszczególnienie % Działania związane z obsługą petentów/interesariuszy 76,47 Podejmowanie działań związanych z prawidłowym stosowaniem postępowania administracyjnego 58,82 Sporządzanie pism i projektów aktów prawnych 58,82 Rozumienie i analizowanie zjawisk społecznych, rozstrzyganie problemów zawodowych oraz proponowanie własnych rozwiązań z uwzględnieniem technologii informacyjnych Organizacja pracy administracyjnej 52,94 Podejmowanie działań związanych z podstawowymi pracami administracyjnymi 41,18 Interpretacja aktów prawnych 41,18 Umiejętność wyjaśniania istoty funkcjonowania administracji publicznej w tym e-administracji i zinterpretowania jej tendencji rozwojowych w zakresie znaczenia administracji publicznej dla organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa Dokonywanie wykładni przepisów prawa regulujących funkcjonowanie administracji publicznej w tym e- Administracji Analizowanie i ocenianie procesów zachodzących w sferze administracji 23,52 Posługiwanie się specjalistycznym językiem administracyjnym i prawniczym 17,65 Inne, proszę podać jakie?.. 11,76 52,94 35,29 29,41 Rozpoznawanie, rozróżnianie i poddawanie analizie poszczególnych koncepcji, modeli i funkcji administracji publicznej Źródło: Opracowanie własne. 5,88 Ankietowanych poproszono o wskazanie umiejętności, najistotniejszych z punktu widzenia wykonywanej pracy e-urzędnika (tab. 7). Największa liczba badanych stwierdziła, iż są to działania związane z obsługą petentów/klientów (76,47%), umiejętności związane ze sporządzaniem pism i projektów aktów prawnych (58,82%) oraz podejmowanie działań związanych z prawidłowym stosowaniem postępowania administracyjnego (również 58,82%). Sygnalizowano także, iż dużą uwagę należy przywiązywać do organizacji pracy administracyjnej oraz rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozstrzygania problemów zawodowych oraz proponowania własnych rozwiązań z uwzględnieniem technologii informacyjnych (takiego zdania było 52,94%). Natomiast 11,76% 19

20 ankietowanych podkreśliło umiejętność wykorzystania narzędzi informatyki; umiejętności posługiwania się narzędziami e-administracji, a także łączenia administracji tradycyjnej z elektroniczną. Tab. 8. Wykaz kompetencji pracowników e-administracji Wyszczególnienie % Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych 94,12 Poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim 94,12 Zdolność określenia priorytetów w realizacji powierzonych zadań zawodowych 76,47 Rozumienie podstawowych zasad etyki oraz wykazywanie aktywnej postawy wobec problemów etycznych 70,59 i społecznych działalności gospodarczej Czynny udział w projektach związanych z pracą zawodową 70,59 Dzielenie się ze współpracownikami posiadanymi informacjami zawodowymi 58,82 Inne, proszę podać jakie? 11,76 Źródło: Opracowanie własne. Każda organizacja chciałaby, aby w jej strukturach pracowali kompetentni pracownicy, czyli takie osoby, które posiadają trwałe cechy i właściwości przesądzające o ich efektywności w pracy zawodowej. Dlatego też pracodawcy, mając do dyspozycji zestaw pytań zamkniętych mogli wskazać kompetencje, jakie powinien posiadać pracownik administracji. Z danych empirycznych zawartych w tab. 8 wynika, że bardzo duża liczba pracodawców (94,12%) wskazała na chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim jako istotne cechy pracowników e-administracji. Niewątpliwie podjęcie studiów na kierunku e-administracja stwarza możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a jego uruchomienie dałoby możliwość spełnienia oczekiwań oraz zaspokojenia potrzeb pracodawców m.in. w tym względzie. 4. Program kształcenia dla kierunku i poziomu kształcenia 4.1. Cel studiów We współczesnym świecie administracja elektroniczna dynamicznie wypiera administrację tradycyjną. W związku z tym istnieje zapotrzebowanie na pracowników, którzy oprócz umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu prawa, administracji czy zarządzania, będą potrafili efektywnie korzystać z technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej i gospodarczej. Odpowiadając na te potrzeby rynku pracy pragniemy kształcić przyszłych pracowników administracyjnych, tak aby w wyniku ukończenia cyklu kształcenia posiedli oni wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pożądane na współczesnym rynku pracy. Studia na kierunku e-administracja mają być odpowiedzią na nowe wyzwania, jakie stają przed osobami zatrudnianymi w administracji. Celem kierunku e-administracja jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w publicznych i prywatnych podmiotach wykorzystujących w swojej działalności informatyczne nośniki 20

21 danych i systemy teleinformatyczne, m.in. na stanowiskach związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów, prowadzeniem baz danych, prowadzeniem portali internetowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, a także ochroną informacji w sieciach teleinformacyjnych. W planie i programie kształcenia ma to swoje odzwierciedlenie w efektach kierunkowych dla kwalifikacji przyszłych pracowników administracji. Celem studiów jest również wykształcenie u studentów nawyku zdobywania nowych umiejętności i poznawania nowoczesnych technologii. Dzięki temu będą w stanie podnosić i doskonalić jakość świadczonych usług. Realizacja celu ogólnego kształcenia przejawiać się będzie poprzez: nabycie odpowiedniego zasobu wiedzy prawniczej, ekonomicznej i informatycznej z zakresu nauk społecznych i ścisłych, uzyskanie umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych w pracy zawodowej, wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu zasad organizacji i funkcjonowania elektronicznej administracji, poznanie możliwości wykorzystania nowych technologii informatycznych w działalności administracji publicznej i gospodarczej, w tym funkcjonowania systemów obiegu dokumentów, baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, systemów pracy grupowej i komunikowania się elektronicznego, uzyskanie aktualnej wiedzy o prawnych i technicznych aspektach efektywnego przetwarzania danych w administracji i wykorzystaniu w tym celu środków technicznych i programowych teleinformatyki, uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw rachunkowości, w tym budżetowej, nabycie umiejętności zarządzania personelem i finansami w instytucjach administracji publicznej i gospodarczej, nabycie umiejętności samodoskonalenia i uzupełniania posiadanej wiedzy wobec zmieniających się uwarunkowań społeczno-technologiczno-prawnych, wykształcenie postaw etycznego postępowania w pracy zawodowej. Efekty kształcenia osiągane przez przyszłych studentów mają być odpowiedzią na rozwój nowoczesnych technologii oraz zapotrzebowanie rynku pracy Sylwetka absolwenta Student kierunku e-administracja poprzez realizację programu kształcenia zdobędzie wiedzę z zakresu nauk społecznych, z dyscypliny nauk o administracji. Należy podkreślić, że jest to podstawowy dla studenta zakres wiedzy i umiejętności, który stanowi wiodący element jego kwalifikacji. Kierunek e-administracja posiada z założenia istotny związek również z naukami informatycznymi, pozostającymi w obszarze nauk ścisłych, co ma swoje odzwierciedlenie w kwalifikacjach nabywanych podczas realizacji 21

22 programu kształcenia. Absolwent kierunku osiągnie kierunkowe efekty kształcenia pod kątem wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, które pozwolą mu na sprawne wykorzystywanie informatyki jako narzędzia innowacyjnego rozwiązywania procesów i zadań administracji. Absolwent kierunku e-administracja wyróżniał się będzie znajomością prawa z zakresu administracji, przede wszystkim prawa administracyjnego materialnego oraz procedury administracyjnej przy jednoczesnym zrozumieniu zależności z innymi dziedzinami, np. prawo karne, ekonomia, finanse. Poza podstawową wiedzą z zakresu administracji i wykorzystywania narzędzi informatycznych, dla skutecznej oraz twórczej realizacji swych zadań absolwent nabędzie również kompetencje społeczne dotyczące m.in. poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, zdolność do określania priorytetów w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność współpracy w grupie czy w końcu rozumienie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Absolwent tego kierunku będzie wykwalifikowanym pracownikiem posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe cenione na współczesnym rynku pracy. Ukończenie studiów na kierunku e-administracja stanowi dla absolwenta wartość dodaną na rynku pracy oraz podnosi jego znaczenie jako potencjalnego pracownika. Zdobyte kompetencje umożliwiają w dłuższej perspektywie szanse rozwoju zawodowego na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Kierunek e-administracja przygotuje absolwenta do pracy w administracji, zarówno publicznej, biznesowej, jak również w instytucjach pozarządowych. Ukończenie studiów o kierunku e-administracja utożsamiane jest najczęściej z możliwością podjęcia pracy w charakterze urzędnika państwowego, ponadto ukończenie studiów stwarza również możliwości podjęcia zatrudnienia w np.: administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej, firmach doradczych i konsultingowych. Zdobyta wiedza i umiejętności absolwenta przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu e-administracji. Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 102/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów w stosunku do absolwentów kierunku e-administracja będzie prowadzony monitoring rozwoju zawodowego (Załącznik 9). 22

23 4.3. Plany studiów Plany studiów dla nowotworzonego kierunku e-administracja oraz przygotowanych w ramach niego specjalności zawiera Załącznik 10. Kształcenie na kierunku e-administracja nie wymaga konsultacji z organizacjami zawodowymi obejmującymi osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu. Polskie prawodawstwo nie zawiera regulacji nakładających obowiązek posiadania szczególnych uprawnień przez absolwentów kierunku e-administracja w zakresie wykonywania zawodu Nazwa kierunku Kierunek: e-administracja Poziom, profil oraz forma studiów Poziom kształcenia: 6 KRK Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej poziomowi studiów Liczba semestrów: 6 semestrów Liczba punktów ECTS: 180 punktów ECTS Zestawienie i sekwencja przedmiotów kształcenia wraz z określoną liczbą godzin dydaktycznych, realizowaną w bezpośrednim kontakcie studenta z nauczycielem akademickim oraz przyporządkowaną do każdego modułu/przedmiotu liczbą punktów ECTS Przedmioty realizowane na kierunku e-administracja obejmują moduł podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy oraz pozostały. W ramach bloku przedmiotów podstawowych i pozostałych, adresowanych do wszystkich studentów kierunku e-administracja prezentowane są treści o charakterze ogólnym, a w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych przekazywana jest wiedza specjalistyczna, adekwatna do specjalności wybranej przez studenta. Efekty kształcenia osiągnięte w wyniku realizacji przedmiotów z drugiej grupy przedmiotów przesądzają o praktycznym profilu kształcenia. Szczególny nacisk położony został na zajęcia ćwiczeniowe, laboratoria, seminarium, a także praktyki zawodowe w wymiarze 600 godzin podczas całego cyklu kształcenia. Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w nabyciu przez studenta zdolności do posługiwania się językiem obcym, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych sformułowań w języku obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W planie studiów przewidziano również naukę drugiego języka obcego, którym będzie język słowacki. 23

24 Dokonany wybór nie jest przypadkowym i wynika z potrzeb lokalnego rynku pracy. Zacieśniające się relacje polsko-słowackie, wynikające ze swobodnego przepływu osób i towarów między tymi krajami, a także wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja oraz funkcjonowanie na obszarach przygranicznych Euroregionów (Euroregion Tatry, Euroregion Karpacki, Euroregion Beskidy) pociągają za sobą potrzebę znajomości języka słowackiego. Zajęcia z zakresu nauki języka słowackiego zaplanowano w wymiarze 30 godzin zajęć (w całym cyklu kształcenia). Tab. 9. Wykaz przedmiotów kształcenia na kierunku e-administracja wraz z określoną liczbą godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w bezpośrednim kontakcie studenta z nauczycielem akademickim oraz z liczbą punktów ECTS przypisanych do przedmiotu Wykaz przedmiotów STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Przedmioty podstawowe W ĆW LAB. RAZEM L. GODZ. ECTS W ĆW LAB. RAZEM L. GODZ. ECTS Ekonomia Historia administracji Matematyka z elementami statystyki Podstawy informatyki i technologie informacyjne Etyka gospodarcza Przedmioty wolnego wyboru I -Podstawy psychologii -Socjologia Wstęp do prawoznawstwa Prawo administracyjne Postępowanie administracyjne Nauka o państwie Nauka o polityce Podstawy finansów Podstawy rachunkowości Podstawy zarządzania Zarządzanie zasobami ludzkimi Język angielski Język słowacki Razem przedmioty podstawowe

25 Przedmioty kierunkowe W ĆW LAB. RAZEM L. GODZ. ECTS W ĆW LAB. RAZEM L. GODZ. Zamówienia publiczne Zarządzanie w sektorze publicznym Prawo pracy i prawo urzędnicze Społeczeństwo informacyjne Zarządzanie informacjami i wiedzą Internetowe bazy danych Systemy e-administracji Prawne aspekty e-administracji w Polsce Bezpieczeństwo informatyczne w administracji Komputerowo wspomagane techniki biurowe ECTS Komunikacja elektroniczna Grafika komputerowa Projektowanie stron internetowych Techniki negocjacji i mediacji w administracji Razem przedmioty kierunkowe Przedmioty pozostałe W ĆW LAB. Wychowanie fizyczne/edukacja prozdrowotna RAZEM L. GODZ. ECTS W ĆW LAB. RAZEM L. GODZ Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona własności intelektualnej Razem przedmioty pozostałe Razem: Przedmioty podstawowe, kierunkowe i pozostałe Przedmioty specjalnościowe: e-administracja samorządowa ECTS STUDIA STACJONARNE W ĆW LAB. RAZEM L. GODZ. ECTS W ĆW LAB. STUDIA NIESTACJONARNE RAZEM L. GODZ. e-usługi w administracji publicznej Systemy zarządzania informacją w administracji publicznej Systemy informatyczne w gospodarce komunalnej Polityka społeczna Partnerstwo publiczno-prywatne Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa z elementami e- sprawozdawczości Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie Systemy informacji przestrzennej Prawo samorządu terytorialnego Legislacja administracyjna w samorządzie Praktyka zawodowa Seminarium ECTS 25

26 Razem na specjalności Razem w całym cyklu kształcenia z kierunkowymi i podstawowymi i pozostałymi Przedmioty specjalnościowe e-administracja gospodarcza STUDIA STACJONARNE W ĆW LAB. RAZEM L. GODZ. ECTS W ĆW LAB. STUDIA NIESTACJONARNE RAZEM L. GODZ. e-biznes Systemy informacyjne zarządzania Systemy wspomagania decyzji Polityka gospodarcza Zarządzanie projektami Administracja gospodarcza w Polsce i UE e-bankowość Systemy komputerowe w rachunkowości finansowej Podstawy przedsiębiorczości i innowacji Prawo finansowe i podatkowe Prawo gospodarcze Praktyka zawodowa Seminarium Razem na specjalności ECTS Razem w całym cyklu kształcenia z kierunkowymi i podstawowymi i pozostałymi Źródło: Opracowanie własne Organizacja zajęć dydaktycznych: studia stacjonarne w systemie od poniedziałku do piątku studia niestacjonarne 9 zjazdów weekendowych, w systemie od piątku (po godz ) do niedzieli, średnio 32 godz./zjazd (w godz ) Przyporządkowanie kierunku do obszarów kształcenia z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS i liczby godzin w planie studiów dla każdego z tych obszarów Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych oraz obszar nauk ścisłych. Podział planu studiów pomiędzy obszar nauk społecznych i obszar nauk ścisłych został przedstawiony w tab

27 Tab. 10. Udział obszaru nauk społecznych i ścisłych w efektach kształcenia kierunku e-administracja Kierunek Wyszczególnienie e-administracja obszar nauk społecznych obszar nauk ścisłych Udział liczby punktów ECTS (w %) Liczba godzin w planie studiów (w %.) Źródło: Opracowanie własne Wskazanie dziedzin i dyscyplin naukowych do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia Dziedziny i dyscypliny naukowe do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia zawiera tab. 11. Tab. 11. Dziedziny i dyscypliny, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia, na kierunku e-administracja Obszar Dziedzina Dyscyplina nauki społeczne dziedzina nauk społecznych dziedzina nauk ekonomicznych dziedzina nauk prawnych 1) nauki o polityce 2) nauki o polityce publicznej 3) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 4) psychologia 6) socjologia 1) ekonomia 2) finanse 3) nauki o zarządzaniu 1) nauki o administracji 2) prawo nauki ścisłe dziedzina nauk matematycznych 1) matematyka 2) informatyka Źródło: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179 poz. 1065) Załącznik Zastosowano metodę proponowaną przez A. Kraśniewskiego w opracowaniu Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011 r., s Zastosowano metodę proponowaną przez A. Kraśniewskiego w opracowaniu Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011 r., s zastępując sumaryczną liczbę punktów ECTS łączną liczbą godzin kontaktowych i bezkontaktowych oferowanych na kierunku w ramach specjalności: e-administracja Gospodarcza i e-administracja Samorządowa. 27

28 Określenie wymagań wstępnych w odniesieniu do oczekiwanych kompetencji kandydata ubiegającego się przyjęcie na studia I stopnia Wymagania wstępne w odniesieniu do oczekiwanych kompetencji kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia reguluje Uchwała nr 24/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2013/2014 (Załącznik 12). Zawarte w niej wytyczne dotyczące wymagań wstępnych w odniesieniu do funkcjonującego w Instytucie Ekonomicznym kierunku Ekonomia, będą stosowane również wobec kandydatów dla nowotworzonego kierunku e-administracja. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego będzie, podobnie jak w przypadku rekrutacji na kierunek Ekonomia, złożenie wymaganych dokumentów do komisji rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. W Uczelni od 2008 roku funkcjonuje system elektronicznej rejestracji kandydatów na studia ułatwiający i usprawniający proces rekrutacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane będą punkty wynikające z zastosowania przeliczników do uzyskanych wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji (zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt): Tab. 12. Przeliczniki stosowane do ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów z matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym 7 Kierunek Wykaz przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji Przeliczniki stosowane do ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów poziom podstawowy rozszerzony matematyka x 1 x 1,5 e-administracja historia lub geografia x 1 x 1,5 język obcy x 0,5 x 1 Źródło: Uchwała nr 24/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2013/2014 (Załącznik 12) Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej i przyjęciu na studia w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych kierunków. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej na punkty przedstawia tab Przeliczniki zostały przygotowane na podstawie obowiązujących przeliczników dla istniejącego kierunku: Ekonomia. Z chwilą uruchomienia kierunku e-administracja stosowane będą analogiczne przeliczniki regulowane odrębną Uchwałą Senatu. 28

29 Tab. 13. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej Ocena Liczba punktów Mediocre satisfactory good very good excellent Źródło: Uchwała nr 24/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2013/2014 (Załącznik 12). Postępowanie kwalifikacyjne, regulujące przyjęcie na studia absolwentów szkół średnich na podstawie egzaminu dojrzałości tzw. starej matury, określone zostało w 3, ust. 2 pkt. 2 Uchwały nr 24/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Załącznik 12). W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się oceny z egzaminu dojrzałości z ustalonych dla poszczególnych specjalności przedmiotów, biorąc pod uwagę określone w poniższym zestawieniu przeliczniki dla poszczególnych kierunków Tab. 14. Przeliczniki stosowane do ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów na świadectwie maturalnym 8 Kierunek Wykaz przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji Przeliczniki stosowane do ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów e-administracja matematyka historia lub geografia język obcy Źródło: Uchwała nr 24/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2013/2014. x 1,5 x 1,5 x 1 W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następującą punktację w stosunku do ocen uzyskanych na świadectwie: w stosunku do kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 1992 r. obowiązuje następująca punktacja: bardzo dobry (5,0) 100 dobry (4,0) 65 dostateczny (3,0) 35 w stosunku do kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po 1992 r., obowiązuje następująca punktacja: celujący (6,0) Przeliczniki zostały przygotowane na podstawie zasad przyjętych dla istniejącego kierunku: Ekonomia. Z chwilą uruchomienia kierunku e-administracja stosowane będą analogiczne wskaźniki regulowane odrębną Uchwałą Senatu. 29

30 bardzo dobry (5,0) 75 dobry (4,0) 50 dostateczny (3,0) 25 dopuszczający (2,0) 10 Przy kilku ocenach z jednego przedmiotu na świadectwie dojrzałości w obliczeniu uwzględnia się ocenę średnią i stosuje przelicznik ujęty w tab. 15. Tab. 15. Przelicznik punktowy ocen Średnia arytmetyczna ocen (st. matura) Przelicznik punktowy Matura przed 1992 r. 6,0 5, ,0 4, ,79 4, ,59 4, ,29 4, ,99 3, ,69 3, ,29 3, ,99 2,0 20 Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 24/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2013/2014 (Załącznik 12). Oferta dydaktyczna Instytutu Ekonomicznego skierowana jest przede wszystkim do młodzieży zamieszkującej region nowosądecki wraz z ościennymi powiatami. Lokalizacja Uczelni jest dogodna komunikacyjnie zwłaszcza dla młodzieży, która chce zdobyć wyższe wykształcenie, a z powodów materialnych nie stać ją na podjęcie studiów w dużych i odległych ośrodkach akademickich Opis formy ukończenia studiów Warunkiem ukończenia studiów na kierunku e-administracja będzie uzyskanie 180 punktów ECTS podczas całego cyklu kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu licencjackiego na podstawie przedłożonej wcześniej pracy licencjackiej, napisanej pod kierunkiem promotora i ocenionej również przez recenzenta. Egzamin dyplomowy przeprowadzony jest przez powołaną przez Dyrektora Instytutu komisję egzaminacyjną. Listę promotorów dla kierunku ustala Dyrektor Instytutu. Tematy prac dyplomowych zatwierdza Rada Instytutu, po czym są one przekazane studentom w formie ogłoszenia na stronie internetowej Uczelni. 30

31 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Absolwent kierunku e-administracja uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat Krótki opis sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta Weryfikacja efektów kształcenia w kontekście każdego z modułów (przedmiotów) rozumiana jest jako sprawdzenie wyników pracy studenta i określenie, czy zostały przez niego osiągnięte zdefiniowane dla danego modułu efekty kształcenia. Dokumentacja przedmiotowa określa dla każdego z efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot metody sprawdzenia, czy i w jakim stopniu efekt został osiągnięty przez studenta. W kartach przedmiotów wskazano indywidualnie w odniesieniu do każdego z przedmiotów metody/sposoby sprawdzenia realizacji każdego z efektów kształcenia osiąganych w ramach przedmiotu. Nauczyciel akademicki w oparciu o istniejącą kartę przedmiotu określi zasady obowiązujące studentów i sposoby weryfikacji zakładanych efektów w ramach prowadzonego przedmiotu. W szczególności, weryfikacja efektów kształcenia osiąganych przez studenta na kierunku e-administracja dokonywana będzie poprzez: 1) ustalone wymogi dotyczące egzaminów (np. forma pisemna lub ustna), zaliczeń, kolokwiów, prac zaliczeniowych, projektów itp., które uwzględniają m.in.: zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w kartach przedmiotów oraz wskazują na metody kształcenia i formy zajęć, 2) sposób gromadzenia (przechowywania) prac egzaminacyjnych, 3) zasady dyplomowania uwzględniające zakres tematyczny, sposób przeprowadzenia i zasady oceny egzaminu dyplomowego, 4) zasady przygotowania i oceny prac dyplomowych, tj.: wymagania merytoryczne i formalne w odniesieniu do osób pełniących funkcję promotora i recenzenta, 5) ustalanie tematów prac dyplomowych w szczególności pod kątem ich zgodności z kierunkiem i specjalnością kształcenia, 6) procedury weryfikowania samodzielności i okresowej oceny jakości prac, 7) analizę zakładanych i uzyskanych efektów z realizacji praktyk, która obejmuje: monitorowanie przebiegu praktyk w tym ich korelacji z kierunkiem studiów, właściwą organizację praktyk zharmonizowaną z procesem kształcenia, system kontroli praktyk i ich zaliczania, uwzględnienie przy zaliczaniu praktyk przez studenta oceny pracodawców 9. 9 Student Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu ma możliwość realizować praktykę zawodową w różnych jednostkach organizacyjnych. Są to m.in.: jednostki administracji rządowej i samorządowej; przedsiębiorstwa (zarówno krajowe jak i zagraniczne); banki; instytucje ubezpieczeniowe; fundacje i stowarzyszenia; urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej. W ramach praktyk studenci będę oceniani pod kątem osiągnięcia efektów kształcenia poprzez ankiety wypełniane przez podmiot przyjmujący na praktykę. 31

32 Stwierdzenie, że każdy z założonych efektów kształcenia został przynajmniej w minimalnym stopniu osiągnięty przez studenta, stanowi podstawę do udzielenia zaliczenia przedmiotu (modułu). Całościowa ocena stopnia osiągnięcia przez studenta założonych efektów kształcenia stanowi podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu. Ocena powinna mieć formę wartościową, posiłkując się skalą ocen powszechnie wykorzystywaną we wszystkich Instytutach Uczelni, a stanowią ją oceny: 3, 3.5, 4, 4.5 oraz 5. Wskazana forma oceniania odnosi się do wszystkich przedmiotów, obejmując również praktyki zawodowe. Studenci wyróżniający się szczególnymi wynikami w nauce mogą otrzymać dyplom uznania od rektora lub dyrektora instytutu. Otrzymane wyróżnienia wpisywane są do dokumentacji przebiegu studiów, co wynika z Regulaminu studiów (Załącznik 13). Ponadto w trosce o wysoką jakość i kulturę kształcenia oraz rozwój Uczelni, ustalony został w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia, określający jego cele, zakres działania i organizację. System Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjęto uchwałą nr 32/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Załącznik 14). Jednym z jego celów jest systematyczna i kompleksowa ocena efektów kształcenia Opis sposobu weryfikacji efektów zajęć bez udziału nauczycieli akademickich Sposoby weryfikacji efektów kształcenia założonych w poszczególnych przedmiotach (modułach) określone są w kartach przedmiotów. Precyzują one metody weryfikacji efektów, w tym weryfikacji efektów zajęć bez udziału nauczycieli akademickich, uwzględniając metody weryfikacji do określonych treści. Stosowane, przykładowe metody to: rozwiązywanie zadań problemowych wykonywanych indywidualnie lub grupowo, ustne i pisemne odpowiedzi na postawione zadania, przygotowanie eseju, referatu, przygotowanie krótkich raportów, prezentacji, sprawozdań i innych form pisemnych, prezentacja wyników pracy indywidualnej i grupowej (np. prezentacje multimedialne), ocena czynnego udziału w zajęciach, przeprowadzania debat i dyskusji, opracowanie własnego projektu badawczego, udział w grach strategicznych, udział w seminariach naukowych, samoocena efektów kształcenia. Zgodnie z powyższym, nauczyciel akademicki poprzez odpowiedni dobór metod osiągnięcia efektów kształcenia, dokonuje weryfikacji ich osiągnięcia. 32

33 4.4. Opis poszczególnych modułów kształcenia, w tym praktyk zawodowych Karty przedmiotów Przygotowane karty przedmiotów dla nowotworzonego kierunku e-administracja są wynikiem wdrożenia idei kształcenia opartej na efektach kształcenia. Konstrukcja kart przedmiotów opiera się na następujących założeniach: zaplanowane treści programowe mają swoje odzwierciedlenie w efektach kształcenia, zaplanowane narzędzia dydaktyczne są optymalne dla osiągnięcia założonych efektów kształcenia, mechanizmy oceny (formułującej i oceniającej) wspomagają osiągnięcie efektów kształcenia, wszystkie efekty kształcenia są w dostatecznym stopniu sprawdzane, punkty ECTS przydzielone poszczególnym przedmiotom odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych szczegółowych efektów kształcenia, nakład pracy studentów jest adekwatny do osiąganych efektów kształcenia. Podczas definiowania efektów kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów przyjęto również następujące założenia: liczba efektów szczegółowych określona w karcie przedmiotu nie może być mniejsza niż 4 i większa niż 8, każdy efekt kształcenia odzwierciedla realne możliwości osiągnięcia tego efektu przez najsłabszego studenta, zdefiniowane dla przedmiotu efekty kształcenia w jasny sposób odpowiadają efektom kierunkowym w matrycy kompetencji dla całego programu. Karty przedmiotów zostały przygotowane w aplikacji opracowanej w PWSZ w Nowym Sączu dla potrzeb dostosowania programów wszystkich kierunków studiów do nowelizowanych przepisów w zakresie szkolnictwa wyższego. Karty wszystkich przedmiotów zdefiniowanych dla programu studiów wnioskowanego kierunku e-administracja zawiera Załącznik Praktyki zawodowe Praktyka zawodowa studentów stacjonarnych i niestacjonarnych stanowi integralną część procesu edukacji w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu i podlega obowiązkowi zaliczenia. Rok studiów: II (IV semestr), III (V, VI semestr) Czas trwania: 600 godzin (w trybie dniówkowym 2 dni w 1 tygodniu po 8 godz. dziennie) 33

34 Cele praktyki: 1. Nabycie wiedzy w zakresie tworzenia, przetwarzania, gromadzenia, przesyłania i obiegu informacji w administracji z wykorzystaniem wiedzy na temat obszarów funkcjonowania administracji w tym e-administracji w jednostkach publicznych i prywatnych oraz aspektów prawnych działania administracji. 2. Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie wiedzy uzyskanej przez studenta w toku zajęć dydaktycznych. 3. Nabycie umiejętności praktycznych z zakresu pozyskiwania danych oraz doboru metod i narzędzi do ich analizy. 4. Stworzenie możliwości potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych studentów uzyskanych w ramach wybranego kierunku kształcenia i specjalności, a także kształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników. 5. Nabycie i doskonalenie umiejętności oraz wiedzy zawodowej w zakresie funkcjonowania urzędów administracji publicznej lub przedsiębiorstw. 6. Nabycie umiejętności z zakresu analiz podstawowych zjawisk ekonomicznych, społecznych, gospodarczych i prawnych. 7. Nabycie umiejętności z zakresu zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy o relacjach i komunikacji interpersonalnej. 8. Przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej i prywatnej - oraz do stosowania w niej prawa i narzędzi teleinformatycznych. 9. Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej. 10. Nabycie umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego Tab. 16. uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. ea_w09 ea_w14 ea_u02 ea_u04 Efekty kierunkowe osiągane przez studenta poprzez realizację programu praktyk zawodowych WIEDZA Ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych działania administracji publicznej, w tym znajomość statusu organów, ich struktury, kompetencji, zadań, form działania, a także stosunków prawnych występujących pomiędzy obywatelami a administracją publiczną, zwłaszcza w zakresie e-administracji Posiada wiedzę w zakresie efektywnego i bezpiecznego tworzenia, przetwarzania, gromadzenia, przesyłania i obiegu informacji w administracji UMIEJĘTNOŚCI Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji publicznej oraz administracji podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w zakresie rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozstrzygania problemów zawodowych oraz proponowania własnych rozwiązań z uwzględnieniem technologii informacyjnych Potrafi wyjaśnić istotę funkcjonowania i rolę administracji publicznej i administracji podmiotów gospodarczych, w tym e-administracji i zinterpretować jej tendencje rozwojowe w zakresie znaczenia dla organizacji państwa, współczesnego społeczeństwa oraz gospodarki 34

35 ea_u09 ea_u11 ea_u12 ea_u14 ea_u15 ea_u16 ea_u17 ea_k01 ea_k02 ea_k03 ea_k05 ea_k08 Potrafi analizować i oceniać procesy zachodzące w sferze administracji publicznej oraz administracji podmiotów gospodarczych Posiada umiejętność obsługi podstawowych pakietów oprogramowania stosowanego na stanowisku pracy Potrafi rozwijać swoje umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych i programów komputerowych stosowanych w administracji Posiada umiejętność obsługi urządzeń teleinformatycznych stosowanych w e-administracji Potrafi wyszukiwać i dokonywać selekcji informacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych Posiada umiejętność tworzenia, zabezpieczenia i zarządzania dokumentami w postaci elektronicznej Posiada umiejętność wykorzystywania zasobów internetowych, w tym dostępnych on-line usług e-administracji KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych Rozumie podstawowe zasady etyki oraz wykazuje aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych działalności gospodarczej Ma poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim Posiada zdolność do pracy w sposób samodzielny i zespołowy, w tym pracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych, wspartą otwartością w procesach komunikacji Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy ea_k06 Posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach ekonomicznych i społecznych ea_k09 Posiada świadomość zasad związanych z poszukiwaniem i korzystaniem z informacji oraz usług e-administracji ea_k10 Realizuje obowiązki obywatelskie oraz korzysta z przysługujących mu praw za pomocą środków i kanałów e-administracji Źródło: Opracowanie własne. Kryteria ocen z praktyki zawodowej: I. Na ocenę z praktyki, zgodnie z Regulaminem studiów (Załącznik 13), wystawioną przez Opiekuna z ramienia Zakładu Pracy, wpływa: 1. Punktualność i obowiązkowość, 2. Etykieta zawodowa (postawa i kultura języka), 3. Samodzielność w realizacji powierzonych zadań i umiejętność pracy w zespole, 4. Stopień realizacji zadań zawartych w harmonogramie. II. Na ocenę końcową, wystawioną przez Opiekuna z ramienia Uczelni, wpływa: 1. Osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 2. Ocena wystawiona przez Opiekuna z ramienia Zakładu Pracy, odbędzie się poprzez ocenę osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia przez praktykanta, 3. Ocena z kontroli przebiegu praktyki, 4. Ocena z analizy Dziennika Praktyk, Obowiązki studentów praktykantów: Zaliczenie Praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć, zgodnie z daną specjalnością. I. Przed rozpoczęciem praktyki: 35

36 1. Uczelnia wskazuje miejsce odbywania praktyki zawodowej. 2. Student, za zgodą Dyrektora Instytutu, ma możliwość wyboru miejsca odbywania praktyki: a) w kraju, b) za granicą, w związku z tym ma obowiązek uzyskać zgodę na odbycie praktyki zawodowej w danym Zakładzie Pracy w uzgodnieniu z Opiekunem z ramienia Uczelni; 3. Po określeniu miejsca odbywania praktyk, Uczelnia podpisze z Zakładem Pracy stosowne Porozumienie; 4. Student może zaliczyć praktykę zawodową na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu, jeżeli legitymuje się doświadczeniem zawodowym w branży związanej z kierunkiem odbywanych studiów. Przedstawiając odpowiednie dokumenty może ubiegać się o częściowe lub całkowite zaliczenie praktyki. 5. Student obowiązkowo zawiera umowę ubezpieczenia NW - kopię polisy dostarcza Opiekunowi z ramienia Uczelni (oryginał do wglądu). II. W trakcie odbywania praktyki Student zobowiązany jest do: 1. Zgłoszenia się w miejscu praktyki w dniu jej rozpoczęcia z pełną dokumentacją organizacyjną (Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych, Dziennik Praktyk, identyfikator); 2. Prowadzenia Dziennika Praktyk; 3. Posiadania właściwego stroju z identyfikatorem; 4. Przestrzegania dyscypliny pracy obowiązującej w Zakładzie Pracy; 5. Odbywania praktyki, w pełnym wymiarze godzin, wynikającym z Regulaminu Zakładu Pracy, zgodnie z ustalonym harmonogramem praktyki (zgłaszanie i usprawiedliwianie nieobecności u Opiekuna z Ramienia Uczelni); III. Po zakończeniu praktyki Studentowi nie przysługuje od Uczelni żadne świadczenie z tytułu odbywanej praktyki. IV. W celu zaliczenia praktyki, Student zgłasza się do Opiekuna z ramienia Uczelni z uzupełnionym Dziennikiem Praktyk, Indeksem. Obowiązki opiekuna praktyki zawodowej z ramienia Uczelni: 1. Nawiązywanie kontaktów z podmiotami i instytucjami w których będą odbywane praktyki, w celu organizacji miejsca praktyki zawodowej. 2. Przygotowanie dokumentacji organizacyjnej w celu skierowania Studenta na praktykę zawodową. 3. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktyki. 4. Rozstrzyganie w sprawach spornych związanych z przebiegiem praktyki, wraz z kierownictwem Zakładu Pracy. 5. Opiniowanie podań o zaliczenie pracy jako praktyki zawodowej (na podstawie umowy o pracę, prowadzonej działalności gospodarczej, stażu lub przygotowania zawodowego). 36

37 6. Opiniowanie podań o zmianę podstawowego terminu praktyki. 7. Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia. 8. Zaliczenie praktyki zawodowej. Obowiązki opiekuna praktyki zawodowej z ramienia Zakładu: 1. Zapoznanie studenta z Regulaminem Pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. 2. Przygotowanie stanowiska pracy, zgodnie z programem praktyki. 3. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktyki zawodowej. 4. Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia. 5. Sporządzenie opinii o przebiegu oraz wystawienie oceny. Ramowy program praktyki zawodowej dla kierunku e-administracja: I. Zapoznanie Studenta z organizacją pracy wybranych działów i stanowisk pracy II. Zapoznanie studenta z funkcjonowaniem Zakładu Pracy, w tym z: 1) prawnymi podstawami funkcjonowania podmiotu i jego strukturą organizacyjną, 2) przepisami BHP, Kodeksu Pracy, Regulaminem Pracy oraz dotyczącymi przestrzegania tajemnicy służbowej, 3) zasadami zarządzania i organizacji pracy, 4) obsługą programów komputerowych i urządzeń biurowych, 5) zasadami obsługi interesantów z wykorzystaniem sieci Internet (e-administracja), 6) zasadami etyki zawodowej. II. Wykonywanie przez Studenta czynności zleconych przez Zakład Pracy, zgodnie ze specyfiką wybranej specjalności i dostosowanym do niej zakresem obowiązków. Podczas wykonywania czynności, praktykanta obowiązują przepisy prawa obowiązujące w Zakładzie Pracy, w którym odbywa się praktyka zawodowa. Informacja o nauczycielach akademickich pełniących funkcję opiekuna praktyk: 1) mgr Alicja Bonarska Treit, 2) mgr Natalia Jaśkiewicz, 3) mgr Halina Rechul, 4) mgr Agnieszka Zwolenik. Praktyki studenckie na kierunku e-administracja, mogą odbywać się w jednostkach administracji publicznej, jak również w podmiotach gospodarczych oraz innych miejscach, o ile zapewni to studentowi realizację celu praktyki. Przykładowymi miejscami odbywania praktyki na wnioskowanym kierunku, mogą być: 1. Jednostki administracji rządowej i samorządowej; 2. Przedsiębiorstwa (zarówno krajowe jak i zagraniczne); 3. Banki; 37

38 4. Instytucje ubezpieczeniowe; 5. Fundacje i stowarzyszenia; 6. Agencje Rozwoju Regionalnego i Lokalnego; 7. Urzędy Skarbowe i Urzędy Kontroli Skarbowej. Szczegółowy wykaz instytucji, które podpisały deklarację współpracy z PWSZ w Nowym Sączu w zakresie kształcenia praktycznego znajduje się w Załączniku 16. Instytucje, które zadeklarowały współpracę z Instytutem Ekonomicznym w chwili uruchomienia kierunku e-administracja - umożliwią realizację zajęć praktycznych łącznie dla blisko 200 studentów Efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia oraz analiza ich zgodności z efektami obszarowymi W trakcie projektowania programu studiów na kierunku e-administracja zdefiniowano kierunkowe efekty kształcenia. Zamierzone efekty kształcenia będą możliwe do osiągnięcia w czasie i przy nakładzie pracy studenta przewidzianych dla poziomu studiów licencjackich. Na podstawie zdefiniowanych efektów kształcenia wyznaczono zakres treści kształcenia oraz pogrupowano je w przedmioty (moduły) wraz z zaplanowaniem adekwatnych do nich form zajęć, związanymi z nimi metodami dydaktycznymi i weryfikacją osiągnięcia efektów kształcenia. Kierunkowe efekty kształcenia są zgodne z misją (Załącznik 3) i strategią Uczelni (Załącznik 5). Odbycie studiów w formie (trybie) stacjonarnej i niestacjonarnej umożliwia uzyskanie przez studentów takich samych efektów kształcenia. Relacje między efektami kierunkowymi, a efektami obszarowymi dla obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych i nauk ścisłych zostały przestawione w formie tabeli. Należy nadmienić, że opracowane efekty kształcenia dla kierunku e-administracja zostały przygotowane w oparciu o wymogi wynikające z: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520) Załącznik 17; Uchwały nr 56/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania, realizacji i ewaluacji planów studiów i programów kształcenia (Załącznik 18); Zarządzenia nr 21/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad projektowania i prowadzenia dokumentacji programowej studiów (Załącznik 19). Efekty kształcenia zostały przyjęte Uchwałą nr 101/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku e-administracja (Załącznik 20). Efekty kierunkowe i ich relacje z efektami obszarowymi ujęto w tab

39 Symbol (numer) efektu tworzą: litera S dla wyróżnienia, że chodzi o efekty dla obszaru nauk społecznych, X efekty obszarowe dla obszaru nauk ścisłych, cyfra 1 dla określenia poziomu kształcenia, dla studiów pierwszego stopnia (licencjat), znak _ podkreślnik, ea efekty kierunkowe dla kierunku e-administracja, P profil studiów praktyczny, Jedna z liter W, U lub K dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne), numer efektu w obrębie danej kategorii zapisane zostały w postaci dwóch cyfr dziesiętnych (numery 1-9 zostały poprzedzone cyfrą 0) W tab. 17 ujęto odniesienia efektów kierunkowych do obszarowych. Przyjęto założenie, że jednemu efektowi kierunkowemu może odpowiadać więcej niż jeden efekt obszarowy. Przykładowo efektowi kierunkowemu ea_w03 odpowiadają trzy efekty obszarowe: jeden z obszaru nauk społecznych S1P_W06 oraz dwa z obszaru nauk ścisłych X1P_W03, X1P_W04. 39

40 Tab. 17. Zestawienie tabelaryczne zakładanych, kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów e-administracja Kod efektów kierunkowych Kierunkowe efekty kształcenia Kod efektów obszarowych Obszarowe efekty kształcenia Wiedza ea_w01 ea_w02 ea_w03 ea_w04 ea_w05 ea_w06 Posiada wiedzę o usytuowaniu administracji w tym administracji elektronicznej, a także ekonomii i dyscyplin pokrewnych w systemie nauki oraz ich związkach z innymi dziedzinami nauk Wykazuje się znajomością podstawowych pojęć występujących w naukach społecznych, zwłaszcza w zakresie definicji dotyczących ekonomii oraz administracji publicznej w tym e-administracji Zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych właściwych dla e-administracji, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania informacji i metod obliczeniowych wykorzystujących narzędzia informatyczne przydatnych do opisywania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących Posiada wiedzę na temat mechanizmów działania oraz funkcji administracji publicznej, a także ewolucji procesów zachodzących w instytucjach i strukturach społecznych, a także informatycznych Posiada podstawową wiedzę o narodowych modelach administracji publicznej oraz o relacjach pomiędzy poszczególnymi instytucjami w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej Klasyfikuje sektory administracji publicznej, sektory gospodarki narodowej z uwzględnieniem specyfiki zmian i procesów w nich zachodzących S1P_W01 S1P_W01 S1P_W06 X1P_W03 X1P_W04 S1P_W02 S1P_W09 S1P_W02 S1P_W03 S1P_W09 S1P_W08 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk Ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych, odpowiednich dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych Rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa Zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich podstawowych elementach Ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich podstawowych elementach Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami Ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji Ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian 40

41 ea_w07 ea_w08 ea_w09 ea_w10 Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania różnymi obszarami administracji, instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych a także ich zasobami z zastosowaniem technologii informatycznej Posiada wiedzę w zakresie zasad i obszarów funkcjonowania administracji publicznej, z uwzględnieniem klasycznej triady nauk administracyjnych oraz podstaw doktrynalnych ustroju administracji publicznej Ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych działania administracji publicznej, w tym znajomość statusu organów, ich struktury, kompetencji, zadań, form działania, a także stosunków prawnych występujących pomiędzy obywatelami a administracją publiczną, zwłaszcza w zakresie e-administracji Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wpływu sportu i aktywności na jakość życia człowieka S1P_W02 S1P_W03 S1P_W04 S1P_W05 S1P_W08 S1P_W02 S1P_W03 S1P_W04 S1P_W07 X1P_W07 S1P_W04 S1P_W05 S1P_W07 X1P_W07 S1P_W10 X1P_W06 Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich podstawowych elementach Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami Zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i rządzące nimi prawidłowości Ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach Ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich podstawowych elementach Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami Zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i rządzące nimi prawidłowości Ma wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane struktury i instytucje społeczne Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z praktycznymi zastosowaniami zdobytej wiedzy Zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i rządzące nimi prawidłowości Ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach Ma wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane struktury i instytucje społeczne Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z praktycznymi zastosowaniami zdobytej wiedzy Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy specyficzne dla wykonywanego zawodu 41

42 ea_w11 Wykazuje się znajomością reguł zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej obejmujących technologie informacyjne ea_w12 Ma podstawową wiedzę z zakresu koncepcji i zasad funkcjonowania e-administracji ea_w13 Zna podstawowe aspekty budowy i działania systemów informatycznych wykorzystywanych w e-administracji ea_w14 ea_w15 Posiada wiedzę w zakresie efektywnego i bezpiecznego tworzenia, przetwarzania, gromadzenia, przesyłania i obiegu informacji w administracji Zna kluczowe pojęcia i procesy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym metody przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu X1P_W08 S1P_W11/ X1P_W09 X1P_W01 S1P_W03 S1P_W08 X1P_W05 S1P_W06 S1P_W07 S1P_W10 X1P_W04 S1P_W02 S1P_W03 S1P_W04 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami Ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian Zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury oraz urządzeń praktycznie stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych, odpowiednich dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych Ma wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane struktury i instytucje społeczne Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego Zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich podstawowych elementach Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami Zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i rządzące nimi prawidłowości 42

43 ea_w16 ea_u01 ea_u02 ea_u03 Posiada wiedzę na temat podstawowych metod badawczych, narzędzi, technik analitycznych oraz modeli dotyczących dyscyplin ekonomicznych Potrafi poprawnie identyfikować przyczyny, interpretować rezultaty oraz prognozować kierunki zmian w procesach zachodzących w społeczeństwie i gospodarce, w oparciu o standardowe metody i narzędzia wykorzystywane w administracji Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji publicznej oraz administracji podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w zakresie rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozstrzygania problemów zawodowych oraz proponowania własnych rozwiązań z uwzględnieniem technologii informacyjnych Umie rozpoznać, rozróżnić i poddać analizie poszczególne koncepcje, modele i funkcje administracji publicznej S1P_W08 S1P_W09 S1P_W06 Umiejętności S1P_U01 S1P_U04 S1P_U08 S1P_U06 S1P_U07 S1P_U08 X1P_U05 S1P_U02 S1P_U03 Ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian Ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji Ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych, odpowiednich dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego kierunku studiów Potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, ekonomicznych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowe Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych Potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu studiowanego kierunku studiów i sposoby jego rozwiązania Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficzne dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku Studiów 43

44 ea_u04 ea_u05 ea_u06 Potrafi wyjaśnić istotę funkcjonowania i rolę administracji publicznej i administracji podmiotów gospodarczych, w tym e- administracji i zinterpretować jej tendencje rozwojowe w zakresie znaczenia dla organizacji państwa, współczesnego społeczeństwa oraz gospodarki Potrafi dokonywać wykładni przepisów prawa regulujących funkcjonowanie administracji publicznej i służb obsługi administracyjnej podmiotów gospodarczych, w tym e- administracji Posiada umiejętność stosowania terminologii administracji publicznej i technologii informacyjnej wprowadzania jej do pozostałych nauk X1P_U02 S1P_U01 S1P_U03 S1P_U04 S1P_U05 S1P_U01 S1P_U05 Potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego kierunku studiów Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficzne dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, ekonomicznych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego kierunku studiów Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów X1P_U05 Potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu studiowanego kierunku studiów i sposoby jego rozwiązania ea_u07 Potrafi scharakteryzować zjawiska i procesy społeczne oraz gospodarcze posługując się podstawowymi wiadomościami teoretycznymi oraz dostępnymi źródłami informacji zdobytymi w szczególności za pomocą narzędzi informatycznych S1P_U02 S1P_U03 S1P_U04 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficzne dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, ekonomicznych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 44

45 ea_u08 ea_u09 ea_u10 ea_u11 ea_u12 Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem administracyjnym, prawniczym, ekonomicznym i informatycznym oraz wyrażać opinie, formułować sądy ustnie i pisemnie Potrafi analizować i oceniać procesy zachodzące w sferze administracji publicznej oraz administracji podmiotów gospodarczych Posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznymi sformułowaniami w języku obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Posiada umiejętność obsługi podstawowych pakietów oprogramowania stosowanego na stanowisku pracy Potrafi rozwijać swoje umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych i programów komputerowych stosowanych w administracji S1P_U09/ X1P_U08 S1P_U10/ X1P_U09 S1P_U02 S1P_U03 S1P_U06 S1P_U07 S1P_U08 S1P_U11/X1P_U10 S1P_U06 X1_PU04 S1P_U06 S1P_U07 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficzne dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowe Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej Potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania, w tym oprogramowania przydatnego do rozwiązywania specyficznych problemów związanych z aktywnością zawodową Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań 45

46 ea_u13 ea_u14 ea_u15 ea_u16 Rozpoznaje i reaguje na zmiany zachodzące w administracji ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii informacyjnych Posiada umiejętność obsługi urządzeń teleinformatycznych stosowanych w e-administracji Potrafi wyszukiwać i dokonywać selekcji informacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych Posiada umiejętność tworzenia, zabezpieczenia i zarządzania dokumentami w postaci elektronicznej X1_PU04 X1_PU07 S1P_U02 S1P_U03 S1P_U04 S1P_U06 X1_PU01 X1_PU07 S1P_U06 S1P_U07 S1P_U06 S1P_U07 S1P_U06 S1P_U07 S1P_U09/ X1P_U08 Potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania, w tym oprogramowania przydatnego do rozwiązywania specyficznych problemów związanych z aktywnością zawodową Potrafi uczyć się samodzielnie Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficzne dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, ekonomicznych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej Potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody Potrafi uczyć się samodzielnie Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki 46

47 ea_u17 Posiada umiejętność wykorzystywania zasobów internetowych, w tym dostępnych on-line usług e-administracji S1P_U06 S1P_U07 Kompetencje społeczne S1P_K01/ X1P_K01 i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie ea_k01 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych S1P_K03/ X1P_K03 S1P_K06 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności X1P_K05 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych ea_k02 Rozumie podstawowe zasady etyki oraz wykazuje aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych działalności gospodarczej S1P_K04/ X1P_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu S1P_K03/ X1P_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania ea_k03 Ma poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim S1P_K04/ X1P_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ea_k04 ea_k05 Ma świadomość istnienia ograniczeń dla polityki ekonomicznej i społecznej Posiada zdolność do pracy w sposób samodzielny i zespołowy, w tym pracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych, wspartą otwartością w procesach komunikacji S1P_K05 S1P_K03/ X1P_K03 S1P_K05 S1P_K02/ X1P_K02 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 47

48 S1P_K03/ X1P_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania S1P_K07/ X1P_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy ea_k06 Posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach ekonomicznych i społecznych S1P_K04/ X1P_K04 S1P_K07/ X1P_K07 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy ea_k07 Potrafi wyszukiwać i dzielić się ze współpracownikami informacjami ekonomicznymi zawartymi w profesjonalnej literaturze, czasopiśmiennictwie i serwisach elektronicznych, także z wykorzystaniem języka obcego S1P_K02/ X1P_K02 S1P_K06 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1P_K01/ X1P_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie ea_k08 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy S1P_K03/ X1P_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania S1P_K07/ X1P_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy ea_k09 Posiada świadomość zasad związanych z dostępem do informacji oraz usług e-administracji S1P_K01/ X1P_K01 S1P_K06 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności ea_k10 Źródło: Opracowanie własne. Realizuje obowiązki obywatelskie oraz korzysta z przysługujących mu praw za pomocą środków i kanałów e-administracji S1P_K03/ X1P_K03 X1P_K04/ X1P_K04 X1P_K06 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność 48

49 wykład Ćwiczenia Laboratoria Seminarium Wniosek o nadanie uprawnienia do kształcenia na studiach I stopnia na kierunku e -Administracja Macierz kompetencji W celu odzwierciedlenia relacji między poszczególnymi rodzajami zajęć (wykład, ćwiczenia, laboratoria, seminarium), a osiąganymi przez studentów kompetencjami społecznymi (postawami) kształtowanymi podczas uczestnictwa w zajęciach sporządzono macierz kompetencji. Na jej podstawie przedstawiono, w jakim stopniu poszczególne rodzaje zajęć przewidziane do realizacji w programie kształcenia na kierunku e-administracja, wpływają na uzyskanie sformułowanych efektów kształcenia kompetencji społecznych. Tab. 18. Macierz kompetencji społecznych (postaw) Typy zajęć Symbol Kompetencje ea_k01 ea_k02 ea_k03 ea_k04 ea_k05 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych Rozumie podstawowe zasady etyki oraz wykazuje aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych działalności gospodarczej Ma poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim Ma świadomość istnienia ograniczeń dla polityki ekonomicznej i społecznej Posiada zdolność do pracy w sposób samodzielny i zespołowy, w tym pracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych, wspartą otwartością w procesach komunikacji x x x x x x x x x x x x x ea_k06 Posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach ekonomicznych i społecznych x x ea_k07 Potrafi wyszukiwać i dzielić się ze współpracownikami informacjami ekonomicznymi zawartymi w profesjonalnej literaturze, czasopiśmiennictwie i serwisach elektronicznych, także z wykorzystaniem języka obcego x x x ea_k08 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy x x Posiada świadomość zasad związanych z dostępem do informacji oraz ea_k09 usług e-administracji Realizuje obowiązki obywatelskie oraz korzysta z przysługujących mu ea_k10 praw za pomocą środków i kanałów e-administracji Źródło. Opracowanie własne. x x x x x x 49

50 Z zestawienia zawartego w tab. 18 wynika, że kompetencje społeczne w największym stopniu realizowane są przez zajęcia w formie ćwiczeniowej oraz seminarium. W trakcie tych zajęć uwidaczniane są zachowania studentów, w oparciu o które można zaobserwować osiąganie efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych. Natomiast jeżeli chodzi o wykłady, z uwagi na charakter tych zajęć, ocena nabywania kompetencji społecznych jest utrudniona w weryfikacji Macierz efektów kształcenia Macierz efektów kształcenia określa relacje pomiędzy efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych przedmiotów. Wiersze matrycy odpowiadają odpowiednim pozycjom w zestawie efektów kierunkowych, zaś kolumny przedmiotom/modułom kształcenia. Na przecięciu wiersza odpowiadającego danemu efektowi kształcenia i kolumny umieszczono symbol wskazujący, czy efekty kształcenia związane z modułem odpowiadają rozważanemu efektowi kierunkowemu. Symbol występujący w tej macierzy + określa, czy konkretny przedmiot (moduł) kształcenia realizuje wyszczególniony efekt kierunkowy. Efekty kształcenia w macierzy zdefiniowano przy użyciu czasowników opisujących działanie. Efekty kształcenia zdefiniowano w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach poszczególnych przedmiotów (Załącznik 21). przeprowadzonej analizy przedstawiono za pomocą rycin. Realizacja efektów kształcenia przez poszczególne przedmioty została przedstawiona za pomocą rycin. 50

51 Administracja gospodarcza w Polsce i w UE Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo informatyczne w administracji e-bankowość e-biznes Ekonomia Etyka gospodarcza e-usługi administracji publicznej Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa z elementami e-sprawozdawczości Grafika komputerowa Historia administracji Internetowe bazy danych Język angielski Język słowacki Komputerowo wspomagane techniki biurowe Komunikacja elektroniczna Legislacja administracyjna w samorządzie Matematyka z elementami statystyki Nauka o państwie Nauka o polityce Ochrona własności intelektualnej Partnerstwo publiczno-prywatne Podstawy finansów Podstawy informatyki i technologie informacyjne Podstawy przedsiębiorczości i innowacji Podstawy psychologii Podstawy rachunkowości Podstawy zarządzania Polityka gospodarcza Wniosek o nadanie uprawnienia do kształcenia na studiach I stopnia na kierunku e -Administracja Tab. 19. Matryca efektów kształcenia dla kierunku e-administracja Efekty kształcenia Przedmioty Po ukończeniu programu studiów student potrafi: Kod W zakresie WIEDZY ea_w01 ea_w02 ea_w03 Posiada wiedzę o usytuowaniu administracji w tym administracji elektronicznej, a także ekonomii i dyscyplin pokrewnych w systemie nauki oraz ich związkach z innymi dziedzinami nauk Wykazuje się znajomością podstawowych pojęć występujących w naukach społecznych, zwłaszcza w zakresie definicji dotyczących ekonomii oraz administracji publicznej w tym e-administracji Zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych właściwych dla e- administracji, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania informacji i metod obliczeniowych wykorzystujących narzędzia informatyczne przydatnych do opisywania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

52 ea_w04 ea_w05 ea_w06 ea_w07 ea_w08 ea_w09 Posiada wiedzę na temat mechanizmów działania oraz funkcji administracji publicznej, a także ewolucji procesów zachodzących w instytucjach i strukturach społecznych, a także informatycznych Posiada podstawową wiedzę o narodowych modelach administracji publicznej oraz o relacjach pomiędzy poszczególnymi instytucjami w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej Klasyfikuje sektory administracji publicznej, sektory gospodarki narodowej z uwzględnieniem specyfiki zmian i procesów w nich zachodzących Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania różnymi obszarami administracji, instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych a także ich zasobami z zastosowaniem technologii informatycznej Posiada wiedzę w zakresie zasad i obszarów funkcjonowania administracji publicznej, z uwzględnieniem klasycznej triady nauk administracyjnych oraz podstaw doktrynalnych ustroju administracji publicznej Ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych działania administracji publicznej, w tym znajomość statusu organów, ich struktury, kompetencji, zadań, form działania, a także stosunków prawnych występujących pomiędzy obywatelami a administracją publiczną, zwłaszcza w zakresie e-administracji

53 ea_w10 ea_w11 ea_w12 ea_w13 ea_w14 ea_w15 ea_w16 Kod ea_u01 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wpływu sportu i aktywności na jakość życia człowieka Wykazuje się znajomością reguł zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej obejmujących technologie informacyjne Ma podstawową wiedzę z zakresu koncepcji i zasad funkcjonowania e- administracji Zna podstawowe aspekty budowy i działania systemów informatycznych wykorzystywanych w e-administracji Posiada wiedzę w zakresie efektywnego i bezpiecznego tworzenia, przetwarzania, gromadzenia, przesyłania i obiegu informacji w administracji Zna kluczowe pojęcia i procesy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym metody przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu Posiada wiedzę na temat podstawowych metod badawczych, narzędzi, technik analitycznych oraz modeli dotyczących dyscyplin ekonomicznych W zakresie UMIEJĘTNOŚĆI Potrafi poprawnie identyfikować przyczyny, interpretować rezultaty oraz prognozować kierunki zmian w procesach zachodzących w społeczeństwie i gospodarce, w oparciu o standardowe metody i narzędzia wykorzystywane w administracji

54 ea_u02 ea_u03 ea_u04 ea_u05 ea_u06 ea_u07 ea_u08 Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji publicznej oraz administracji podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w zakresie rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozstrzygania problemów zawodowych oraz proponowania własnych rozwiązań z uwzględnieniem technologii informacyjnych Umie rozpoznać, rozróżnić i poddać analizie poszczególne koncepcje, modele i funkcje administracji publicznej Potrafi wyjaśnić istotę funkcjonowania i rolę administracji publicznej i administracji podmiotów gospodarczych, w tym e- administracji i zinterpretować jej tendencje rozwojowe w zakresie znaczenia dla organizacji państwa, współczesnego społeczeństwa oraz gospodarki Potrafi dokonywać wykładni przepisów prawa regulujących funkcjonowanie administracji publicznej i służb obsługi administracyjnej podmiotów gospodarczych, w tym e- administracji Posiada umiejętność stosowania terminologii administracji publicznej i technologii informacyjnej wprowadzania jej do pozostałych nauk Potrafi scharakteryzować zjawiska i procesy społeczne oraz gospodarcze posługując się podstawowymi wiadomościami teoretycznymi oraz dostępnymi źródłami informacji zdobytymi w szczególności za pomocą narzędzi informatycznych Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem administracyjnym, prawniczym, ekonomicznym i informatycznym oraz wyrażać opinie, formułować sądy ustnie i pisemnie

55 ea_u09 ea_u10 ea_u11 ea_u12 ea_u13 ea_u14 ea_u15 ea_u16 ea_u17 Kod ea_k01 ea_k02 Potrafi analizować i oceniać procesy zachodzące w sferze administracji publicznej oraz administracji podmiotów gospodarczych Posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznymi sformułowaniami w języku obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Posiada umiejętność obsługi podstawowych pakietów oprogramowania stosowanego na stanowisku pracy Potrafi rozwijać swoje umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych i programów komputerowych stosowanych w administracji Rozpoznaje i reaguje na zmiany zachodzące w administracji ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii informacyjnych Posiada umiejętność obsługi urządzeń teleinformatycznych stosowanych w e-administracji Potrafi wyszukiwać i dokonywać selekcji informacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych Posiada umiejętność tworzenia, zabezpieczenia i zarządzania dokumentami w postaci elektronicznej Posiada umiejętność wykorzystywania zasobów internetowych, w tym dostępnych on-line usług e- administracji W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Rozumie potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych Rozumie podstawowe zasady etyki oraz wykazuje aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych działalności gospodarczej

56 ea_k03 ea_k04 ea_k05 ea_k06 ea_k07 ea_k08 ea_k09 ea_k10 Ma poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim Ma świadomość istnienia ograniczeń dla polityki ekonomicznej i społecznej Posiada zdolność do pracy w sposób samodzielny i zespołowy, w tym pracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych, wspartą otwartością w procesach komunikacji Posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach ekonomicznych i społecznych Potrafi wyszukiwać i dzielić się ze współpracownikami informacjami ekonomicznymi zawartymi w profesjonalnej literaturze, czasopiśmiennictwie i serwisach elektronicznych, także w językach obcych Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy Posiada świadomość zasad związanych z dostępem do informacji oraz usług e- administracji Realizuje obowiązki obywatelskie oraz korzysta z przysługujących mu praw za pomocą środków i kanałów e- administracji

57 Polityka społeczna Postępowanie administracyjne Praktyka zawodowa Prawne aspekty e-administracji w Polsce Prawo administracyjne Prawo finansowe i podatkowe Prawo gospodarcze Prawo pracy i prawo urzędnicze Prawo samorządu terytorialnego Projektowanie stron internetowych Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie Seminarium Socjologia Społeczeństwo informacyjne Systemy e-administracji Systemy informacji przestrzennej Systemy informacyjne zarządzania Systemy informatyczne w gospodarce komunalnej Systemy komputerowe w rachunkowości finansowej Systemy wspomagania decyzji Systemy zarządzania informacją w administracji publicznej Techniki negocjacji i mediacji w administracji Wstęp do prawoznawstwa Wychowanie fizyczne Zamówienia publiczne Zarządzanie informacjami i wiedzą Zarządzanie projektami Zarządzanie w sektorze publicznym Zarządzanie zasobami ludzkimi Wniosek o nadanie uprawnienia do kształcenia na studiach I stopnia na kierunku e -Administracja Efekty kształcenia Przedmioty Po ukończeniu programu studiów student potrafi: Kod W zakresie WIEDZY ea_w01 ea_w02 ea_w03 Posiada wiedzę o usytuowaniu administracji w tym administracji elektronicznej, a także ekonomii i dyscyplin pokrewnych w systemie nauki oraz ich związkach z innymi dziedzinami nauk Wykazuje się znajomością podstawowych pojęć występujących w naukach społecznych, zwłaszcza w zakresie definicji dotyczących ekonomii oraz administracji publicznej w tym e-administracji Zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych właściwych dla e- administracji, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania informacji i metod obliczeniowych wykorzystujących narzędzia informatyczne przydatnych do opisywania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

58 ea_w04 ea_w05 ea_w06 ea_w07 ea_w08 ea_w09 Posiada wiedzę na temat mechanizmów działania oraz funkcji administracji publicznej, a także ewolucji procesów zachodzących w instytucjach i strukturach społecznych, a także informatycznych Posiada podstawową wiedzę o narodowych modelach administracji publicznej oraz o relacjach pomiędzy poszczególnymi instytucjami w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej Klasyfikuje sektory administracji publicznej, sektory gospodarki narodowej z uwzględnieniem specyfiki zmian i procesów w nich zachodzących Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania różnymi obszarami administracji, instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych a także ich zasobami z zastosowaniem technologii informatycznej Posiada wiedzę w zakresie zasad i obszarów funkcjonowania administracji publicznej, z uwzględnieniem klasycznej triady nauk administracyjnych oraz podstaw doktrynalnych ustroju administracji publicznej Ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych działania administracji publicznej, w tym znajomość statusu organów, ich struktury, kompetencji, zadań, form działania, a także stosunków prawnych występujących pomiędzy obywatelami a administracją publiczną, zwłaszcza w zakresie e- administracji

59 ea_w10 ea_w11 ea_w12 ea_w13 ea_w14 ea_w15 ea_w16 Kod ea_u01 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wpływu sportu i aktywności na jakość życia człowieka Wykazuje się znajomością reguł zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej obejmujących technologie informacyjne Ma podstawową wiedzę z zakresu koncepcji i zasad funkcjonowania e-administracji Zna podstawowe aspekty budowy i działania systemów informatycznych wykorzystywanych w e-administracji Posiada wiedzę w zakresie efektywnego i bezpiecznego tworzenia, przetwarzania, gromadzenia, przesyłania i obiegu informacji w administracji Zna kluczowe pojęcia i procesy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym metody przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu Posiada wiedzę na temat podstawowych metod badawczych, narzędzi, technik analitycznych oraz modeli dotyczących dyscyplin ekonomicznych W zakresie UMIEJĘTNOŚĆI Potrafi poprawnie identyfikować przyczyny, interpretować rezultaty oraz prognozować kierunki zmian w procesach zachodzących w społeczeństwie i gospodarce, w oparciu o standardowe metody i narzędzia wykorzystywane w administracji

60 ea_u02 ea_u03 ea_u04 ea_u05 ea_u06 ea_u07 ea_u08 Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji publicznej oraz administracji podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w zakresie rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozstrzygania problemów zawodowych oraz proponowania własnych rozwiązań z uwzględnieniem technologii informacyjnych Umie rozpoznać, rozróżnić i poddać analizie poszczególne koncepcje, modele i funkcje administracji publicznej Potrafi wyjaśnić istotę funkcjonowania i rolę administracji publicznej i administracji podmiotów gospodarczych, w tym e- administracji i zinterpretować jej tendencje rozwojowe w zakresie znaczenia dla organizacji państwa, współczesnego społeczeństwa oraz gospodarki Potrafi dokonywać wykładni przepisów prawa regulujących funkcjonowanie administracji publicznej i służb obsługi administracyjnej podmiotów gospodarczych, w tym e- administracji Posiada umiejętność stosowania terminologii administracji publicznej i technologii informacyjnej wprowadzania jej do pozostałych nauk Potrafi scharakteryzować zjawiska i procesy społeczne oraz gospodarcze posługując się podstawowymi wiadomościami teoretycznymi oraz dostępnymi źródłami informacji zdobytymi w szczególności za pomocą narzędzi informatycznych Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem administracyjnym, prawniczym, ekonomicznym i informatycznym oraz wyrażać opinie, formułować sądy ustnie i pisemnie

61 ea_u09 ea_u10 ea_u11 ea_u12 ea_u13 ea_u14 ea_u15 ea_u16 ea_u17 Kod ea_k01 ea_k02 Potrafi analizować i oceniać procesy zachodzące w sferze administracji publicznej oraz administracji podmiotów gospodarczych Posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznymi sformułowaniami w języku obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Posiada umiejętność obsługi podstawowych pakietów oprogramowania stosowanego na stanowisku pracy Potrafi rozwijać swoje umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych i programów komputerowych stosowanych w administracji Rozpoznaje i reaguje na zmiany zachodzące w administracji ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii informacyjnych Posiada umiejętność obsługi urządzeń teleinformatycznych stosowanych w e-administracji Potrafi wyszukiwać i dokonywać selekcji informacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych Posiada umiejętność tworzenia, zabezpieczenia i zarządzania dokumentami w postaci elektronicznej Posiada umiejętność wykorzystywania zasobów internetowych, w tym dostępnych on-line usług e- administracji W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZANYCH Rozumie potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych Rozumie podstawowe zasady etyki oraz wykazuje aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych działalności gospodarczej

62 ea_k03 ea_k04 ea_k05 ea_k06 ea_k07 ea_k08 ea_k09 ea_k10 Ma poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim Ma świadomość istnienia ograniczeń dla polityki ekonomicznej i społecznej Posiada zdolność do pracy w sposób samodzielny i zespołowy, w tym pracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych, wspartą otwartością w procesach komunikacji Posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach ekonomicznych i społecznych Potrafi wyszukiwać i dzielić się ze współpracownikami informacjami ekonomicznymi zawartymi w profesjonalnej literaturze, czasopiśmiennictwie i serwisach elektronicznych, także w językach obcych Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy Posiada świadomość zasad związanych z dostępem do informacji oraz usług e- administracji Realizuje obowiązki obywatelskie oraz korzysta z przysługujących mu praw za pomocą środków i kanałów e- administracji Źródło: Opracowanie własne

63 Ryc. 1. Procentowy udział wykorzystania efektów kształcenia w zakresie wiedzy w przedmiotach (modułach) programu nauczania na kierunku e-administracja Źródło: Opracowanie własne. Z ryc. 1. wynika, że najczęściej pojawiającymi się efektami kształcenia w zakresie wiedzy, pojawiającymi się w 60 przedmiotach 10 są: ea_w02 (48,33%): Wykazuje się znajomością podstawowych pojęć występujących w naukach społecznych, zwłaszcza w zakresie definicji dotyczących ekonomii oraz administracji publicznej w tym e-administracji oraz w równym stopniu efekty ea_w03, ea_w04 oraz ea_w16: odpowiednio Zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych właściwych dla e-administracji, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania informacji i metod obliczeniowych wykorzystujących narzędzia informatyczne przydatnych do opisywania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, Posiada wiedzę na temat mechanizmów działania oraz funkcji administracji publicznej, a także ewolucji procesów zachodzących w instytucjach i strukturach społecznych, a także informatycznych oraz Posiada wiedzę na temat podstawowych metod badawczych, narzędzi, technik analitycznych oraz modeli dotyczących dyscyplin ekonomicznych. Oznacza to równocześnie, że wymienione efekty są w największym stopniu realizowane podczas całego okresu kształcenia na kierunku e-administracja. 10 Liczba przedmiotów stanowi sumę wszystkich oferowanych w ramach kierunku e-administracja, tj. przedmiotów na specjalnościach: e-administracja gospodarcza i e-administracja samorządowa 63

64 Ryc. 2. Procentowy udział wykorzystania efektów kształcenia w zakresie umiejętności w przedmiotach (modułach) programu nauczania na kierunku e-administracja Źródło: Opracowanie własne. Procentowy udział wykorzystania efektów kształcenia w zakresie umiejętności obrazuje, iż najczęściej wskazywanym efektem kształcenia jest ea_u01 (33,33%): Potrafi poprawnie identyfikować przyczyny, interpretować rezultaty oraz prognozować kierunki zmian w procesach zachodzących w społeczeństwie i gospodarce, w oparciu o standardowe metody i narzędzia wykorzystywane w administracji. Efektem kształcenia, którego stopień realizacji jest najniższy jest efekt ea_u10 (6,67%): Posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznymi sformułowaniami w języku obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wykres ujawnia znaczną dysproporcję pomiędzy efektem kształcenia realizowanym w największym i najniższym stopniu (różnica wynosi blisko 27%). Należy jednak wyartykułować, iż zaistnienie takiej sytuacji wynika z faktu występowania w planie kształcenia niewielu przedmiotów (modułów), dzięki którym student osiąga efekt ea_u10. 64

65 Ryc. 3. Procentowy udział wykorzystania efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych (postaw) w przedmiotach (modułach) programu nauczania na kierunku e- Administracja Źródło: Opracowanie własne Ryc. 3. informuje, że najczęściej występującym efektem kształcenia w zakresie kompetencji społecznych (postaw) w 60 przedmiotach występujących na kierunku e-administracja jest eak_01 (53,33%): Rozumie potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych Analiza programowa kształcenia Zgodnie z przepisami prawa krajowego i europejskiego tworzony program kształcenia musi spełniać szereg warunków. Wynikają one m.in. z następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 i 742 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520) Załącznik 17; Rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1445) z późn. zm. Załącznik

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszarów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Załącznik do uchwały Nr /2016 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 19 lutego 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Techniczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Program kształcenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Program kształcenia Załącznik nr 2 do Uchwały II/69 Rady Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych z dnia 21.05.2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Efekty kształcenia 4. opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 42/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 42/2013/VI z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Diagnostyka Pojazdów Samochodowych, prowadzonych w Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo zdrowotne należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Część ogólna programu studiów

Część ogólna programu studiów Część ogólna programu studiów. Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.. Specjalności: a) nauczycielska: Edukacja plastyczna z informatyką, b) nienauczycielska: Sztuki wizualne i cyfrowa

Bardziej szczegółowo