Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

Transkrypt

1 Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005, s. 385]. Lteratura zwązana z mkrostrukturą rynku kaptałowego prezentuje dość obszerny katalog metod pomaru szeroko rozumanej płynnośc aktywów. Autorzy prac najczęścej nazywają proponowane formuły maram płynnośc (lqudty measures) lub maram nepłynnośc (llqudty measures). Problem obnżonej płynnośc jest szczególne stotny w kontekśce wyceny paperów wartoścowych. W podejścu uwzględnającym możlwość występowana zakłóceń w procesach transakcyjnych płynność/nepłynność traktowana jest jako ważny determnant wyceny. W cągu ostatnch mnej węcej trzydzestu lat nastąpły stotne zmany w podejścu do wyceny aktywów kaptałowych. Nawet dotychczasow zwolenncy klasycznego podejśca, zakładającego rynek bez zakłóceń (frctonless market) przyznają, że wolumen, transakcje, płynność oraz efekty mkrostruktury rynku wpływają na ceny paperów wartoścowych [Cochrane, 2005]. Efekt ogranczonej płynnośc może być nterpretowany analogczne jak efekt ryzyka w podejścu klasycznym. Inwestorzy z awersją do ryzyka oczekują wyższych stóp zwrotu, jako rekompensaty za ponoszone wyższe ryzyko. Podobne nwestorzy preferują bardzej płynne nwestycje, które szybko przy nższych kosztach podlegają transakcjom. Inwestycje mnej płynne pownny oferować odpowedno wyższe oczekwane stopy zwrotu, aby były równe atrakcyjne jak nwestycje o wyższej płynnośc [Amhud, Mendelson, 1991, s. 56]. Celem pracy jest dentyfkacja problemu ogranczonej płynnośc aktywów poprzez pomar płynnośc/nepłynnośc, z wykorzystanem wybranych mar, na polskm rynku kaptałowym. Badane empryczne obejmuje grupę spółek na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. (GPW), z podzałem na spółk duże, średne małe, w okrese styczeń 2007 r. grudzeń 2012 r. 1. Problem ogranczonej płynnośc paperów wartoścowych W ostatnch latach temat płynnośc/nepłynnośc aktywów był często analzowany w lteraturze z zakresu fnansów emprycznych. Podejśce, w którym efekt braku płynnośc jest rozważany w kontekśce kosztów transakcyjnych jako tzw. koszty braku płynnośc (costs of llqudty), ma szczególne welu zwolennków. Amhud Mendelson [1991] wymenają następujące komponenty kosztów braku płynnośc: 1) rozpętość cen sprzedaż/kupno, 2) koszty zwązane ze zmanam cen w wynku dokonywana dużych transakcj, 3) koszty zwązane z opóźnenam dokonywana transakcj, w tym koszty spowodowane poszukwanem strony transakcj, 4) bezpośredne koszty transakcyjne, w tym prowzje, podatk tp. * Dr, Katedra Informatyk Teoretycznej, Wydzał Informatyk, Poltechnka Bałostocka,

2 W znaczne nowszej pracy z 2005 r. znajdujemy, że do źródeł ogranczonej (obnżonej) płynnośc aktywów kaptałowych można zalczyć [Amhud nn, 2005]: egzogenczne koszty transakcyjne, presję popytu ryzyko zapasów, asymetrę nformacyjną, spowodowaną obecnoścą na rynku lepej ponformowanych nwestorów, trudnośc w znalezenu drugej strony transakcj. Prowadzone na śwece ntensywne badana dotyczące wymenonych źródeł ogranczonej płynnośc aktywów zaowocowały powstanem welu model teoretycznych oraz analz emprycznych, których przegląd można znaleźć np. w pozycj [Doman, 2011]. 2. Płynność aktywów a struktura organzacja rynku Rynk fnansowe (w tym rynk kaptałowe) pełną dwe najważnejsze funkcje: zapewnene płynnośc aktywów oraz odkrywane cen nstrumentów fnansowych [O Hara, 2003]. Struktura rynku organzacja handlu mają kluczowe znaczene jako czynnk generujące ewentualne zakłócena w procesach transakcyjnych, poprzez ogranczene (obnżene) szeroko rozumanej płynnośc aktywów 1. Szczególne ważnym elementem jest organzacja handlu na danym rynku, która ma wpływ na cały proces transakcyjny. Ze względu na podstawowe procedury organzacyjne rynk dzelmy na: 1) kerowane zlecenam (order-drven markets), 2) kerowane cenam (quote-drven markets), 3) hybrydowe, łączące w różnych proporcjach cechy rynków kerowanych zlecenam cenam. Na rynku kerowanym zlecenam ne występują typow pośredncy (kreatorzy rynku), a jedyne maklerzy (anmatorzy rynku), którzy przekazują zlecena klentów, których zadanem jest poprawene płynnośc rynku. Rynek kerowany zlecenam uważany jest zatem za rynek bardzej transparentny w porównanu z rynkem kerowanym cenam. Na rynku kerowanym cenam dzałana nterwencje pośrednków (kreatorów) mogą meć decydujący wpływ na płynność pojedynczych nstrumentów oraz płynność całego rynku. Zarówno anmatorzy (na rynku kerowanym zlecenam), jak też kreatorzy (na rynku kerowanym cenam) określan są jako tzw. dostarczycele płynnośc (lqudty supplers) [Doman, 2011]. Z racj wykonywanych czynnośc kreatorzy anmatorzy rynku mają najwększe możlwośc wykorzystywana przewag nformacyjnej w stosunku do pozostałych uczestnków rynku. Szczególne ważne jest stwerdzene, czy kreatorów anmatorów rynku można zalczyć do grupy nwestorów lepej ponformowanych, poneważ asymetra nformacyjna uważana jest za jedną z głównych przyczyn podwyższana kosztów płynnośc, np. [O Hara, 2003]. Generalne wększość autorów akceptuje taką przynależność, chocaż ne ma jednomyślnośc w tym zakrese. Najczęścej wyróżna sę w lteraturze trzy grupy uczestnków rynku: 1) nwestorów z dostępem do nepublcznej nformacj (nformed traders), 2) nwestorów neposadających dostępu do nepublcznej nformacj (unnformed traders), 3) kreatorów anmatorów rynku (jako oddzelną grupę). Gełda Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. jest rynkem automatycznym, kerowanym zlecenam, co zapewna odpowedną transparentność handlu. Na GPW mogą operować anmatorzy rynku oraz anmatorzy emtenta, natomast ne występują typow 1 Węcej na temat struktury organzacj rynków można przeczytać w pozycjach [Harrs, 2003; Hasbrouck, 2007].

3 pośredncy (kreatorzy rynku), dzałający na własny rachunek. Inwestorzy dokonują transakcj poprzez automatyczny system notujący. Od 15 kwetna 2013 r. nastąpły stotne zmany w organzacj handlu na GPW z powodu wprowadzena nowego systemu transakcyjnego UTP (Unversal Tradng Platform) [http://www.gpw.pl]. W porównanu z systemem WARSET nowy system jest znaczne szybszy, bardzej wydajny ma zdecydowane wększą przepustowość. Stwarza to warunk do stotnego wzrostu płynnośc rynku wolumenów, zmnejsza rozpętość sprzedaż/kupno, a przez to umożlwa obnżene kosztów transakcyjnych, nterpretowanych w lteraturze jako koszty ogranczonej płynnośc aktywów. 3. Przegląd wybranych mar płynnośc/nepłynnośc aktywów kaptałowych Jak zostało wspomnane we wstępe, bezpośredn pomar płynnośc ne jest łatwy ze względu na jej neobserwowalność. Innym problemem jest brak wolnego dostępu lub ogranczony dostęp do danych transakcyjnych o ultrawysokej częstotlwośc w przypadku welu rynków kaptałowych, w szczególnośc rynków rozwjających sę [Lesmond, 2005; Bekaert nn, 2007]. Wymenone trudnośc przyczynły sę do powstana metod pomaru płynnośc, umożlwających wykorzystane danych o nższej częstotlwośc, np. dzennej. Generalne wśród proponowanych w lteraturze mar można wyróżnć neformalny podzał na dwe główne grupy: mary płynnośc oraz mary nepłynnośc. Amhud [2002, s. 35] podkreślł, że wątplwe jest, aby stnała jedna mara, która uwzględn wszystke aspekty ogranczonej płynnośc Mary płynnośc Mary płynnośc aktywów kaptałowych nazywane są równeż maram aktywnośc handlowej lub transakcyjnej. Określene to jest stosowane w odnesenu do następujących mar: lczby transakcj, lczby akcj sprzedanych, wartośc akcj sprzedanych, względnej wartośc akcj sprzedanych, lorazu lczby akcj sprzedanych wystawonych do sprzedaży oraz lorazu wartośc akcj sprzedanych wystawonych do sprzedaży, np. [Lo, Wang, 2000; Chorda nn, 2001; Gurgul, 2012]. Spośród wymenonych mar najczęścej stosowany jest wskaźnk względnego wolumenu (turnover rato), uważany za najlepszą z najprostszych mar płynnośc ze względu na słabe skorelowane z wartoścą rynkową spółk [Chorda, Swamnathan, 2000, s. 915]. Mara turnover jest welkoścą nemanowaną (lub procentową) jest oblczana na danym rynku gełdowym jako stosunek lczby akcj podlegających transakcjom (danego dna) do lczby wszystkch akcj w obroce. Jest to wtedy tzw. zagregowany względny wolumen (aggregate turnover) [Campbell nn, 1993]. Natomast w przypadku pojedynczej spółk jest to stosunek lczby akcj tej spółk, podlegających transakcjom danego dna, do lczby wszystkch akcj spółk pozostających w obroce. Wskaźnk turnover, jako welkość względna neobcążona efektem welkośc spółk, jest szczególne użyteczny we wszelkch analzach porównawczych dotyczących płynnośc aktywów kaptałowych. Do mar płynnośc należy równeż zalczyć wskaźnk płynnośc, tzw. Amvest Lqudty Rato, czy też marę LOT [Lesmond nn, 1999]. Mary te ne będą szczegółowo omawane w tej pracy Mary nepłynnośc Metody pomaru nepłynnośc aktywów stanową dość lczną grupę formuł oblczanych z wykorzystanem danych o zróżncowanej częstotlwośc. Na przykład praca Stolla [2000] zawera przegląd mar nepłynnośc opartych na defncj rozpętośc cen sprzedaż/kupno (bd/ask spread) wyznaczanych na podstawe śróddzennych danych transakcyjnych. Z kole Roll [1984] wprowadzł stosunkowo prostą marę ogranczonej

4 płynnośc, którą można stosować do łatwo dostępnych danych o nższej częstotlwośc, np. dzennej. Nestety, estymator Rolla rozpętośc cen sprzedaż/kupno jest marą obcążoną ne będze szczegółowo analzowany w tej pracy. Lesmond nn w pracy z 1999 r. zaproponowal pomar nepłynnośc aktywów kaptałowych oparty na danych dzennych wykorzystujący lczbę dn transakcyjnych z zerową stopą zwrotu. Dwe proste mary, oblczane dla paperu wartoścowego w mesącu t, to: zst ZERO1 t (1) T dwzs t ZERO2 t (2) T gdze: zs t oznacza lczbę dn z zerową stopą zwrotu dla akcj w mesącu t, dwzs t oznacza lczbę dn z dodatnm wolumenem zerową stopą zwrotu dla akcj w mesącu t, natomast T jest lczbą dn transakcyjnych w mesącu t. Jako dzeń transakcyjny rozumany jest każdy dzeń otwarca danej gełdy, zatem lczba T jest wspólna dla wszystkch spółek na danym rynku. Mary ZERO 1 ZERO 2 należą do grupy mar nepłynnośc, zatem wysoke (nske) wartośc tych mar nformują o nskej (wysokej) płynnośc danego waloru. Mara ZERO 2 uwzględna wyłączne sytuacje, gdy dochodz do transakcj, ale cena ne zmena sę. Jest zatem w pewnym sense trochę lepsza od mary ZERO 1, poneważ jest pozbawona obcążena zwązanego z efektem braku transakcj (non-tradng). W przypadku gdy lczba dn z zerowym wolumenem jest równa zero, wartośc obu mar są jednakowe. Mary (1) (2) były stosowane przez welu autorów, równeż w kontekśce pomaru nepłynnośc na rynkach rozwjających sę, o utrudnonym dostępe do śróddzennych danych transakcyjnych, np. [Lesmond, 2005; Bekaert nn, 2007; Goyenko nn, 2009; Chang nn, 2010]. Do najbardzej popularnych mar nepłynnośc aktywów z pewnoścą należy mara Amhuda [2002]. Stosowana była w welu, równeż najnowszych, badanach emprycznych, na rynkach całego śwata, np. [Lesmond, 2005; Acharya, Pedersen, 2005; Bekaert nn, 2007; Goyenko nn, 2009; Lschewsk, Voronkova, 2012]. Mara Amhuda wyznaczana jest na podstawe danych dzennych, najczęścej w skal mesęcznej, ale konstrukcja wzoru (3) umożlwa oblczene tej mary równeż z nną nż mesęczna częstotlwoścą: gdze: t d 1 ILLIQt D D t R t, d t d 1 Vt, d R, jest dzenną stopą zwrotu akcj w dnu d, w mesącu t, (3) t d V, jest dzenną wartoścą obrotu (w jednostkach penężnych) akcj w dnu d, w mesącu t natomast oznacza lczbę dn z nezerowym obrotem w mesącu t. Mara (3) ne jest określona dla dn z zerowym obrotem. Mara ta przyjmuje wysoke (nske) wartośc w przypadku walorów o nskej (wysokej) płynnośc. W odróżnenu od pozostałych prezentowanych mar ne jest welkoścą nemanowaną, lecz jest wyrażona jako uśrednona dzenna stopa zwrotu, przypadająca na jednostkę penężną mary obrotu (na polskm rynku na 1 tys. zł obrotu). 4. Dagnozowane problemu ogranczonej płynnośc spółek na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Autorska baza danych spółek notowanych na GPW w Warszawe S.A., w okrese od 2 styczna 2007 r. do 28 grudna 2012 r., objęła 174 spółk. Tak zwane surowe dane stanowły D t

5 ceny zamknęca od 29 grudna 2006 r. do 28 grudna 2012 r., pobrane z [http://www.gpwnfostrefa.pl]. Na podstawe cen zamknęca oblczono dzenne logarytmczne stopy zwrotu. Wstępna selekcja spółek do bazy odbyła sę poprzez dentyfkację, które spółk były notowane na GPW w Warszawe S.A. w dnu 29 grudna 2006 r. Następne usunęto z bazy spółk stwarzające różne problemy natury emprycznej (np. take spółk, których notowana były przez dłuższy czas zaweszone, które przestały być notowane na gełdze w badanym okrese, które przeszły podzał akcj tp.). Uzasadnene wyboru metody tworzena bazy danych, zawerającej stałą lczbę spółek w całym analzowanym okrese, można znaleźć w pracy [Mech, 1993, s. 309]. W celu przeprowadzena dentyfkacj spółek małych, średnch dużych pobrano z raportów rocznych z lat (czyl stan na konec danego roku) lczbę akcj w obroce, korzystając z [http://www.banker.pl]. Wartość rynkową MV przypadającą na 1 akcję stanowła cena zamknęca w ostatnm dnu roboczym grudna danego roku. Następne oblczono MV każdej spółk, mnożąc lczbę akcj przez wartość MV/1 akcję. Sortowane spółek według wartośc wskaźnka MV wykonano łączne sześć razy (w ostatnm dnu roboczym grudna w latach ). Spółk posortowane według wartośc wskaźnka MV były dzelone na trzy grupy: 1) spółk duże (BIG), dla których wartość rynkowa akcj była ne mnejsza od percentyla 70% (53 spółk), 2) spółk średne (MEDIUM), dla których wartość rynkowa akcj była mnejsza od percentyla 70%, ale ne mnejsza od percentyla 30% (68 spółek), 3) spółk małe (SMALL), dla których wartość rynkowa akcj była mnejsza od percentyla 30% (53 spółk). Następne wybrano te spółk, które w całym analzowanym okrese, od grudna 2006 r. do grudna 2011 r., pozostawały w tej samej grupe. Ostateczne wszystke warunk spełnło 81 spółek. Otrzymano zatem reprezentatywne grupy spółek małych, średnch dużych. Odpowedno, w grupe BIG znalazło sę 35 spółek, w grupe MEDIUM 26 spółek, natomast w grupe SMALL 20 spółek. Ponadto baza została uzupełnona o dane dotyczące dzennego wolumenu, dzennej lczy transakcj oraz dzennego obrotu. W lteraturze proponowane jest równeż podejśce dynamcznej aktualzacj bazy spółek, jednak ne jest to metoda adekwatna w przypadku cągle rozwjającego sę polskego rynku gełdowego. Dla przypomnena, lczba spółek na warszawskej gełdze wzrosła z 65 (w 1995 r.) do 250 (w 1999 r.) [Mlo, 2000], natomast obecne wynos 443 spółk (stan na dzeń 2 serpna 2013 r.) nadal zwększa sę. Spośród mar płynnośc/nepłynnośc wybrano te, które w wynku welu badań emprycznych, przeprowadzonych na gełdach paperów wartoścowych w różnych krajach, zostały uznane za szczególne użyteczne na rynkach rozwjających sę. Wybrane mary to: 1) wskaźnk względnego wolumenu (turnover), 2) ZERO 1 (1) ZERO 2 (2) [Lesmond nn, 1999], 3) ILLIQ (3) [Amhud, 2002]. Dodatkowo wyznaczono pomocncze charakterystyk, nezbędne do oszacowana wymenonych mar: lczbę dn z zerowym wolumenem, lczbę dn z zerową stopą zwrotu oraz lczbę dn z zerową stopą zwrotu dodatnm wolumenem. W tablcy 1 przedstawono wartośc średne mar płynnośc/nepłynnośc oraz charakterystyk pomocnczych w trzech grupach spółek.

6 Tablca 1. Wartośc średne mar płynnośc/nepłynnośc w trzech grupach spółek na GPW w Warszawe S.A. w okrese styczeń 2007 r. grudzeń 2012 r. (1504 dzenne obserwacje) Mara Grupa Grupa Grupa SMALL BIG MEDIUM Mara płynnośc turnover 0,0013 0,0016 0,0030 (względny wolumen) Lczba dn z zerowym wolumenem 18,46 18,73 37,65 Lczba dn z zerową stopą zwrotu 124,49 187,73 237,65 Lczba dn z zerową stopą zwrotu dodatnm 106,09 169,15 202,00 wolumenem Mara nepłynnośc ZERO1 (1) 0,083 0,125 0,158 Mara nepłynnośc ZERO2 (2) 0,071 0,113 0,134 Mara nepłynnośc ILLIQ (3) 0,0005 0,0050 0,0160 Źródło: Opracowane własne. Z powodu ogranczonej objętośc pracy tablca 2 zawera wartośc wybranych mar płynnośc/nepłynnośc aktywów kaptałowych jedyne dla 10 najwększych spółek z grupy BIG, 10 średnch spółek z grupy MEDIUM oraz 10 najmnejszych spółek z grupy SMALL. W każdej z grup spółk wymenone zostały w kolejnośc alfabetycznej według pełnych nazw. Oznaczena spółek podano w postac trzylterowych symbol.

7 Grupa SMALL Grupa MEDIUM Grupa BIG Tablca 2. Wartośc wybranych mar płynnośc/nepłynnośc aktywów, w okrese styczeń 2007 r. grudzeń 2012 r. Lp. Spółka MV w mln zł, stan na dzeń r. Względny wolumen Mara ZERO 1 Mara ZERO 2 Mara ILLIQ 1 BRE 10357,28 0,0013 0,0346 0,0346 0, BZW 16515,18 0,0010 0,1130 0,1110 0, BHW 8871,79 0,0006 0,0618 0,0618 0, KGH 22120,00 0,0051 0,0239 0,0239 0, PEO 37048,36 0,0018 0,0339 0,0339 0, PGN 24072,00 0,0008 0,0864 0,0864 0, PKN 14499,34 0,0031 0,0246 0,0246 0, PKO 40150,00 0,0022 0,0279 0,0279 0, TPS 23013,23 0,0024 0,0392 0,0392 0, ZWC 5289,74 0, ,1882 0,1636 0, średna 20193,69 0, ,0634 0,0607 0, ALM 186,29 0,0011 0,0738 0,0738 0, DCR 94,95 0,0004 0,1283 0,1150 0, DUD 177,92 0,0084 0,1755 0,1755 0, GNT 132,22 0,0044 0,0392 0,0392 0, IND 128,73 0,0005 0,1795 0,1363 0, MNI 173,16 0,0033 0,1243 0,1243 0, CNG 120,35 0,0017 0,2068 0,2068 0, TIM 140,33 0,0006 0,1223 0,1004 0, WAS 193,32 0,0010 0,1011 0,1011 0, PUE 113,91 0,0008 0,1682 0,1390 0,00366 średna 146,12 0, ,1319 0,1211 0, BCM 11,94 0,0021 0,1223 0,1104 0, CFL 15,68 0,0023 0,1423 0,1297 0, EFK 12,49 0,0009 0,1436 0,1223 0, ENP 13,13 0,0035 0,2088 0,1862 0, GMM 10,96 0,0026 0,1735 0,0964 0, MZA 13,26 0,0034 0,1283 0,1064 0, PMD 13,25 0,0019 0,1064 0,0638 0, U2K 9,57 0,0012 0,2114 0,1230 0, VRT 8,51 0,0010 0,1356 0,1263 0, WLB 10,06 0,0026 0,1735 0,1642 0,0106 średna 11,89 0, ,1546 0,1229 0,01982 W każdej z grup spółk wymenono w kolejnośc alfabetycznej według pełnych nazw. Oznaczena spółek w postac trzylterowych symbol. Źródło: Opracowane własne. Wynk badań emprycznych, częścowo prezentowanych w tablcach 1 2, pozwalają wycągnąć następujące wnosk: 1. Efekt braku transakcj, zaobserwowany jako lczba dn z zerowym wolumenem, był najslnejszy w grupe SMALL. W grupe MEDIUM sytuacja była dość zróżncowana, natomast w grupe BIG 35 spółek o najwyższej płynnośc jedyne w pojedynczych przypadkach stwerdzono znaczne podwyższoną lczbę dn z zerowym wolumenem. Na przykład, dla spółk BOS aż 22,1% całkowtej lczby dn stanowły te z zerowym wolumenem. Podobne przykładem nnej dużej spółk o ogranczonej płynnośc była spółka ELEKTROBUDOWA (100 dn z zerowym wolumenem w badanym okrese). Otwarte Fundusze Emerytalne posadają aż 79,8% udzałów w tej spółce [Popołek, 2013].

8 Oznacza to, że wśród ważnych przyczyn ogranczonej płynnośc walorów należy równeż brać pod uwagę strukturę akcjonaratu. 2. Wskaźnk względnego wolumenu, będący marą płynnośc, prezentuje na polskm rynku wyjątkowo nske wartośc, w porównanu np. z rynkem amerykańskm [Chorda, Swamnathan, 2000]. Śwadczy to o newelkm stosunku lczby akcj sprzedanych do lczby akcj wystawonych do sprzedaży. Szczególne zaskakujące są zblżone do zera wartośc tego wskaźnka w przypadku welu spółek z grupy BIG. 3. Wartośc mar nepłynnośc ZERO 1 (1) ZERO 2 (2) okazały sę zgodne z oczekwanam, czyl najwyższe w grupe SMALL oraz najnższe w grupe BIG. 4. Analogczne, mara nepłynnośc ILLIQ (3) przyjmowała w badanym okrese wartośc zgodne z lteraturą, czyl najwyższe w grupe SMALL oraz najnższe w grupe BIG. 5. Podsumowując, zaobserwowano problem ogranczonej płynnośc we wszystkch analzowanych grupach spółek na GPW w Warszawe S.A. Zakończene Głównym celem pracy była dentyfkacja problemu ogranczonej płynnośc aktywów poprzez pomar płynnośc/nepłynnośc na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Zastosowano wybrane mary płynnośc/nepłynnośc w trzech grupach spółek: dużych (BIG), średnch (MEDIUM) małych (SMALL), w okrese od początku styczna 2007 r. do końca grudna 2012 r. Uzyskano wynk zgodne z lteraturą przedmotu, w szczególnośc dotyczącą badań nad płynnoścą rynków rozwjających sę. Ze względu na homogenczność otrzymanych wynków stwerdzono praktyczną użyteczność zastosowanych mar. Jako uzasadnony cel dalszych badań na polskm rynku gełdowym można zaproponować analzę zmennośc aktywnośc transakcyjnej oraz badane zależnośc pomędzy średnm stopam zwrotu a pozomem oraz zmennoścą mar płynnośc/nepłynnośc aktywów, jak w pracach [Chorda nn, 2001] dla rynku amerykańskego, czy też [Chang nn, 2010] dla rynku japońskego. Ponadto należy zwrócć uwagę na fakt, że w teor wyceny aktywów kaptałowych efekt obnżonej płynnośc może być nterpretowany analogczne jak efekt ryzyka rynkowego. Inwestorzy z awersją do ryzyka oczekują wyższych stóp zwrotu jako rekompensaty za ponoszone ryzyko. Podobne nwestorzy preferują bardzej płynne nwestycje, które szybko przy nższych kosztach podlegają transakcjom. Mnej płynne nwestycje pownny oferować odpowedno wyższe oczekwane stopy zwrotu, aby były równe atrakcyjne jak nwestycje o wyższej płynnośc. Lteratura 1. Acharya V.V., Pedersen L.H. (2005), Asset Prcng wth Lqudty Rsk, Journal of Fnancal Economcs, No. 77(2). 2. Amhud Y., Mendelson H., Pedersen L.H. (2005), Lqudty and Asset Prcng, Foundatons and Trends n Fnance, No. 1(4). 3. Amhud Y., Mendelson H. (1991), Lqudty, Asset Prces and Fnancal Polcy, Fnancal Analysts Journal, Nov-Dec. 4. Amhud Y. (2002), Illqudty and Stock Returns: Cross-Secton and Tme-Seres Effects, Journal of Fnancal Markets, No. 5(1). 5. Bekaert G., Harvey C.R., Lundblad C. (2007), Lqudty and Expected Returns: Lessons from Emergng Markets, Revew of Fnancal Studes, No. 20(6). 6. Campbell J.Y., Grossman S.J., Wang J. (1993), Tradng Volume and Seral Correlaton n Stock Returns, The Quarterly Journal of Economcs, No. 108(4).

9 7. Chang Y.Y., Faff R., Hwang C.-Y. (2010), Lqudty and Stock Returns n Japan: New Evdence, Pacfc-Basn Fnance Journal, No. 18(1). 8. Chorda T., Subrahmanyam A., Anshuman V.R. (2001), Tradng Actvty and Expected Stock Returns, Journal of Fnancal Economcs, No. 59(1). 9. Chorda T., Swamnathan B. (2000), Tradng Volume and Cross-Autocorrelatons n Stock Returns, Journal of Fnance, No Cochrane J.H. (2005), Asset Prcng Program Revew: Lqudty, Tradng and Asset Prcng, NBER Reporter. 11. Doman M. (2011), Mkrostruktura gełd paperów wartoścowych, Wydawnctwo UE w Poznanu, Poznań. 12. Goyenko R.Y., Holden C.W., Trzcnka C.A. (2009), Do Lqudty Measures Measure Lqudty?, Journal of Fnancal Economcs, No. 92(2). 13. Gurgul H. (2012), Analza zdarzeń na rynkach akcj, Wolters-Kluwer, Warszawa. 14. Harrs L. (2003), Tradng and Exchanges: Market Mcrostructure for Practtoners, Oxford Unversty Press. 15. Hasbrouck J. (2007), Emprcal Market Mcrostructure, Oxford Unversty Press Lesmond D.A, (2005), Lqudty of Emergng Markets, Journal of Fnancal Economcs, No. 77(2). 20. Lesmond D.A., Ogden J.P., Trzcnka C.A. (1999), A New Estmate of Transacton Costs, Revew of Fnancal Studes, No. 12(5). 21. Lschewsk J., Voronkova S. (2012), Sze, Value, and Lqudty. Do They Really Matter on an Emergng Stock Market?, Emergng Markets Revew, No. 13(1). 22. Lo A.W., Wang J. (2000), Tradng Volume: Defntons, Data Analyss, and Implcatons of Portfolo Theory, Revew of Fnancal Studes, No. 13(2). 23. Mech T.S. (1993), Portfolo Return Autocorrelaton, Journal of Fnancal Economcs, No Mlo W. (2000), Fnansowe rynk kaptałowe, PWN, Warszawa. 25. O Hara M. (2003), Presdental Address: Lqudty and Prce Dscovery, Journal of Fnance, No. 58(4). 26. Popołek A. (2013), OFE broną sę przed rządem, Gazeta Wyborcza, Roll R. (1984), A Smple Implct Measure of the Effectve Bd-Ask Spread n an Effcent Market, Journal of Fnance, No. 39(4). 28. Stoll H.R. (2000), Frcton, Journal of Fnance, No. 55(4). Streszczene Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną. Lteratura zwązana z mkrostrukturą rynku kaptałowego prezentuje dość obszerny katalog metod pomaru szeroko rozumanej płynnośc aktywów. Autorzy prac najczęścej nazywają proponowane formuły maram płynnośc (lqudty measures) lub maram nepłynnośc (llqudty measures). Celem pracy jest przedstawene wybranych mar płynnośc/nepłynnośc aktywów oraz ch wykorzystane do zdagnozowana problemu ogranczonej płynnośc na polskm rynku kaptałowym. Badane empryczne obejmuje grupę spółek na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. w okrese od styczna 2007 r. do grudna 2012 r.

10 Słowa kluczowe rynek kaptałowy, aktywność transakcyjna, mary płynnośc/nepłynnośc aktywów Lqudty Measurement n the Warsaw Stock Exchange (Summary) Lqudty s not an observable varable. There exst many proxes for lqudty/llqudty. Accordng to the lterature, some of them are especally useful n the case of emergng stock markets. The man goal of ths paper s to present and examne several of lqudty/llqudty measures n the Warsaw Stock Exchange, n the perod from January 2007 to December Keywords emergng stock market, tradng actvty, lqudty/llqudty measures

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Wymiary płynności rynku papierów wartościowych

Wymiary płynności rynku papierów wartościowych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 645 658 Wymiary płynności rynku papierów wartościowych Robert Jankowski, Joanna Olbryś * Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI

STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI MAREK KOCIŃSKI STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI Streszczenie: Koszty transakcji są jednym najważniejszych czynników, które należy uwzględnić w analizie inwestycji na rynku finansowym.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO R 394 PRACE KATEDRY EKOOMETRII I STATYSTYKI R 5 004 SEBASTIA GAT Unwersytet Szczec sk KRYTERIA BUDOWY PORTFELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W OKRESIE BESSY A GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1 Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bakowośc Fasów Wydzał Nauk Ekoomczych Uwersytet Warszawsk Grzegorz Zakrzewsk Po Kredytów Detalczych Departamet Ryzyka Kredytowego Polbak EFG VIW0 kocepcja deksu zmeośc dla polskego

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk, Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomer Badań Operacyjnych, Unwersye Ekonomczny w Krakowe MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk e-mal:

Bardziej szczegółowo

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ DECYZJE nr 12 grudzień 2009 PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ Elżbieta Kubińska* Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Łukasz Markiewicz** Szkoła Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo