BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia

2 WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików skorzystało w pierwszym półroczu 2015 roku z oferty przygotowaej przez Cetrum Kultury. Zaiteresowaie mieszkańców wydarzeiami kulturalymi oraz zajęciami orgaizowaymi w aszej istytucji jest coraz większe. To półrocze było rekordowe. igdy wcześiej w historii Łomiaek popularością cieszyły się także imprezy ie występowało a sceie pleerowe (2.400 uczestików), jak i często Cetrum Kultury tak wielu orgaizowae bezpłate warsztaty dla Nwybitych artystów a przestrzei kilku dzieci (686 uczestików). Zajęcia w sekmiesięcy. W pierwszym półroczu 2015 r. cjach warsztatowych są obok orgaizacji wśród aszych gości pojawiły się tak imprez okoliczościowych podstawowym zakomite osobistości świata sztuki filarem działalości Cetrum Kultury. i kultury jak Edyta Geppert, Haa Baaszak, W pierwszym półroczu 2015 roku w ofercie Krystya Giżowska, Mieczysław Szcze- zajęć CK zalazły się zajęcia skierowae do śiak, Cezary Pazura, Jacek Wójcicki, Sta wszystkich grup wiekowych. Uczesticzą Borys, Jakub Kuroń, Mezo, Me My Self & I, w ich osoby z tereu całej gmiy, a także Kabaret Jurki, Orkiestra im. J. Straussa, z Biela. Największą popularością cieszyły Grupa MoCarta czy Grupa Rafała Kmity. się zajęcia prowadzoe przez Szkołę Tańca Happy Dace Studio (3.230 uczestików). Pierwsze miesiące 2015 r. to także Na drugim miejscu pod względem historycza zmiaa - Rada Miejska przy zaiteresowaia aszych odbiorców były poparciu Burmistrza Łomiaek, Tomasza zajęcia pracowi muzyczej Jausza Dąbrowskiego w uzaiu efektów pracy Śliwczaka (2.045 uczestictw w zajęciach). zmieiła azwę Domu Kultury a Cetrum Dużym powodzeiem cieszyły się także Kultury w Łomiakach. Z kolei Narodowe zajęcia baletowe Magdaley Nalewajki Cetrum Kultury w tym półroczu włączyło (1.344 uczestików). W pierwszej połowie aszą placówkę do prestiżowego programu 2015 r. z oferty Cetrum Kultury skorzystało Dom Kultury+ łączącego wiodące istytucje uczestików. kultury w Polsce. W ramach dotacji Narodowego Cetrum Kultury już Warto zazaczyć, że aby obsłużyć tak wielką liczbę mieszkańców, zaczyamy realizację projektów - iicjatyw kulturalych mieszkańców pracowicy Cetrum Kultury cały czas podoszą swoje kwalifikacje aszej gmiy. i kompetecje, a w ramach orgaizacji pracy sięgają po ajowsze rozwiązaia techologicze. W pierwszej połowie 2015 r. w różego typu aktywościach oferowaych przez Cetrum Kultury wzięło udział uczestików. Jest to szcze- Dzięki zrealizowaym w pierwszym półroczu 2015 r. wdrożeiom, takim jak gólie widocze, jeśli zestawimy tę liczbę z wyikiem z całego roku oprogramowaie do elektroiczego obiegu dokumetów fiasowych uczestików. Poieważ przed 2012 r. szacowaa całorocza liczba SaldeoSmart, iteretowego systemu sprzedaży biletów ebilet.pl czy uczestików wydarzeń Domu Kultury w Łomiakach wyosiła około 4-5 mobilym zarządzaiu zadaiami Todoist, Cetrum Kultury staje się tys. osób, możemy mówić, że zaiteresowaie mieszkańców obecą liderem iowacji pośród istytucji kultury w Polsce. ofertą Cetrum Kultury ie tylko utrzymuje się a kilkakrotie wyższym poziomie, ale także wciąż rośie. Od styczia do czerwca 2015 roku Cetrum Kultury zorgaizowało 123 wydarzeia kulturale, wśród których ajlicziejszą grupę odbiorców zalazły kocerty, recitale oraz wieczory tematycze i kabaretowe (6.421 uczestików). Drugą pod względem wielkości grupę staowili uczesticy imprez o charakterze teatralym i pokazów filmowych (3.388). Dużą A tak wyglądają Artystycze Wakacje w Cetrum Kultury J 2

3 WYDARZENIA Z myślą o wyjątkowych ludziach i firmach Burmistrz Dąbrowski dokoał otwarcia drugiej edycji wystawy poświęcoej przedsiębiorcom oraz firmom działającym w Łomiakach, które promują i rozwijają aszą gmię. Odświeżoe tablice moża obejrzeć przed Urzędem Miejskim przy ul. Warszawskiej 115. środę, 15 lipca o godz astąpiło oficjale otwarcie drugiej edycji wystawy pt. "Pozaj aszych przedsiębiorców". Na Wuroczystości pojawili się m.i. Burmistrz Łomiaek, Tomasz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki i Przewodiczący Rady Miejskiej, Tadeusz Krystecki. Nie zabrakło rówież przedsiębiorców. Burmistrz Dąbrowski zauważył, że już poprzedia wystawa cieszyła się dużym zaiteresowaiem mieszkańców, którzy a co dzień chętie przyglądają się zamotowaym tablicom z artykułami pochodzącym z pierwszego sezou "Pozaj aszych przedsiębiorców". Na specjalych tablicach pojawiły się publikacje opisujące 17 lokalych firm w ramach drugiej edycji cyklu "Pozaj aszych przedsiębiorców". Już od wrześia 2013 roku a łamach Gazety Łomiakowskiej.pl przedstawiamy łomiakowskie firmy. Ludzie, którzy je tworzą, zasługują a to, by ich doceiać, gdyż są wizytówką Łomiaek. Po wakacjach w Gazecie Łomiakowskiej.pl ruszy trzeci sezo cyklu "Pozaj aszych przedsiębiorców". 31 lipca

4 Z ŻYCIA GMINY Straż Miejska szkoliła przedszkolaków Nawet latem ie moża zapomiać o auce. Łomiakowska Straż Miejska przeprowadziła w przedszkolu Kids Story zajęcia a temat bezpieczych wakacji. Dzieci chętie zadawały pytaia. elem wizyty Zastępcy Komedata Straży Miejskiej, Agieszki Godyń było ukazaie ajmłodszym zagrożeń związaych z letim Cwypoczykiem, począwszy od przygotowań do podróży, aż po czas spędzoy a przykład ad wodą. Dzieci chętie zadawały pytaia i z zaciekawieiem słuchały, co mówiła prowadząca zajęcia. Na zakończeie każdy uczestik otrzymał kolorowakę i elemet odblaskowy. Nabór do Młodzieżowej Drużyy Pożariczej. Chcesz zostać strażakiem? Jeśli jesteś odważy, lubisz podejmować wyzwaia, chcesz być w przyszłości strażakiem i ratować ludzi - dołącz do Młodzieżowej Drużyy Pożariczej. Ochoticza Straż Pożara w Dziekaowie Polskim ogłosiła abór. SP Dziekaów Polski zaprasza wszystkich chętych w wieku lat do wstąpieia w szeregi MDP. W koszarach pojawili się już Opierwsi chęti. Koleji mogą zgłaszać się telefoiczie pod umerami (Tomasz Klepacki) i (Rafał Krawczyk). Chłopcy i dziewczyki, którzy zdecydują się wstąpić do MDP, będą mogli liczyć m.i. a podoszeie wiedzy z zakresu ochroy przeciwpożarowej, rozwój sprawości fizyczej poprzez udział w zawodach OSP, aukę zasad pierwszej pomocy przedmedyczej i wykoywaie zadań a rzecz ochroy przeciwpożarowej oraz lokalej społeczości. DS, fot. OSP Dziekaów Polski Przerwa wakacyja: bezpłate porady prawe od wrześia Pragiemy poiformować, że z powodu przerwy wakacyjej porady prawe w ramach programu "Prawik Pierwszego Kotaktu" będą zawieszoe w sierpiu. a mocy porozumieia zawartego pomiędzy Burmistrzem Łomiaek, Tomaszem Dąbrowskim a Kacelarią Radców NPrawych Kaliowski Wójciński Korzyński, mieszkańcy Łomiaek mogą korzystać z bezpłatych porad prawych. Są oe udzielae w ramach projektu "Prawik Pierwszego Kotaktu". - W imieiu mec. Korada Korzybskiego, pragę poiformować, że porady prawe prowadzoe przez prawików aszej kacelarii w ramach programu "Prawik Pierwszego Kotaktu" ulegają w sierpiu zawieszeiu. Osoby zaiteresowae spotkaiem z prawikiem będą zapraszae a dyżury od 7 wrześia 2015 r. powiadomił pracowik kacelarii. Od wrześia wszystkich mieszkańców zaiteresowaych uzyskaiem porady prawej, serdeczie zapraszamy w każdy poiedziałek, w godziach 13:30-15:30, do sali koferecyjej ICDS przy ul. Staszica 2. Najlepiej jedak umówić się a to spotkaie telefoiczie. Prosimy o kotakt pod r telefou

5 Z ŻYCIA GMINY Zapraszamy a wystawę! Do 14 sierpia br. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodiego w Ożarowie Mazowieckim będzie moża oglądać wystawę poświęcoą Arcybiskupowi Kazimierzowi Majdańskiemu. Wystawa mieści się a I piętrze w hallu Starostwa. ia 15 lipca br. odbyło się otwarcie wystawy Ocaloy, by Ocalać poświęcoej Arcybiskupowi Kazimierzowi Majdańskiemu Dzałożycielowi Istytutu Studiów ad Rodzią UKSW w Łomiakach. W spotkaiu oprócz władz powiatu, wziął udział ks. dr Krzysztof Wolski, Prodzieka Wydziału Studiów ad Rodzią UKSW oraz Alia Skurska i Tadeusz Kordek radi powiatu z Łomiaek, a także pracowicy Starostwa PWZ. Wystawa została przygotowaa przez Fudację Pomoc Rodziie. Oprócz działalości aukowej i dydaktyczej, warto zapozać się z życiorysem Arcybiskupa K. Majdańskiego. Jego życie azaczoe było trudymi wojeymi doświadczeiami. Jako dwudziestotrzyleti kleryk w 1939 roku został aresztoway do więzieia przez gestapo, astępie skieroway do obozu kocetracyjego (Sachsehause, potem Dachau). Arcybiskup Majdański przeżył wszelkie okrucieństwa i w kwietiu 1945 doczekał wyzwoleia. Zachęcamy do zapozaia się z całym trudym, ale piękym życiorysem ks. abp. Majdańskiego. To postać fascyująca swą wszechstroością i umiejętością budowaia dobrych relacji międzyludzkich, to autorytet, który warto podziwiać i pozawać. pwz.pl Reklama 31 lipca

6 INWESTYCJE Przyłącz się, bo miejska kaalizacja się opłaca! Dzięki podłączeiu się do miejskiej kaalizacji, moża między iymi zaoszczędzić a odbiorze ścieków. Poza tym ależy wiedzieć, że podłączeie do istiejącej sieci kaalizacyjej to także obowiązek ustawowy. A spekt fiasowy to jedo; warto się podłączać także ze względu a sta aszego środowiska aturalego. Przyłączając ieruchomość do wybudowaej sieci kaalizacyjej, możemy zacząco wpłyąć a poprawę ajbliższego otoczeia. Każda prawidłowo skaalizowaa ieruchomość jest gwaracją a zaczie miejsze przeikaie zaieczyszczeń do grutu, poprawy jakości wód, a także ograiczeia ieprzyjemych i uciążliwych dla mieszkańców zapachów. Nie wolo jedak zapomiać, że tak aprawdę mieszkańcy ie tylko mogą, ale wręcz muszą przyłączać ieruchomości do istiejącej w gmiie sieci kaalizacyjej. Taki obowiązek akłada art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dia 13 wrześia 1996 r. o utrzymaiu czystości i porządku w gmiach. Posiadaie szczelego szamba ie zwalia z tego obowiązku! Budowa przyłącza kaalizacyjego wiąże się z wydatkiem, dlatego 2 lipca a sesji Rada Miejska w Łomiakach przyjęła gmiy program osłoowy dla mieszkańców przystępujących do sieci wod-ka. Program te umożliwia mieszkańcom zajdującym się w ajtrudiejszej sytuacji fiasowej włączeie się do budowaego systemu sieci wod-ka. Pomoc gmiy będzie miała charakter zasiłku celowego zwrotego, a przyzae świadczeie w całości przekazywae będzie a koto ZWiK. Program realizoway będzie przez Ośrodek Pomocy Społeczej w Łomiakach. Podsumowując - korzyści z przyłączeia się do sieci kaalizacyjej: ) zwiększy się cea grutu, bo działka z doprowadzoymi mediami zyskuje a wartości; ) zmiejszą się rachuki, bo ścieki trafiają bezpośredio z aszych domów do kaalizacji, a ie jak wcześiej będą wywożoe wozami aseizacyjymi, co podosiło rachuki w domowym budżecie; ) skończą się problemy z ieszczelościami szamba, co skutkowało także przedostawaiem się ieczystości do przydomowych studi i skażeiem wody; ) po zakończeiu iwestycji prowadzoych przez spółkę, do sieci kaalizacyjej będzie mieć dostęp większość mieszkańców Łomiaek, co ozacza, że zacza większość ieczystości trafi tam, gdzie powia, czyli do oczyszczali ścieków. PROMOCJA 30% taiej! Atrakcyje cey przyłączy! Zadzwoń tel ŁOMIANKI Sp. z o. o. SKORZYSTAJ Z OFERTY JUŻ DZIŚ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zawarto umowę w postępowaiu a; Przebudowę ulicy Nowej oraz ulicy Szpitalej w ramach zadaia: Kompleksowa przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic II kwartał (ul. Wiślaa ul. Zachodia ul. Wiosea ul. Kolejowa) zawarto umowę z MMDB Tomasz Kowalski ul. Wolska 117/ Warszawa. W postępowaiach prowadzoych w trybie przetargu ieograiczoego a: Przebudowa ulicy Warszawskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej i przebudowy chodika w ramach zadaia Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślaej do ul. Parkowej zad. 8/07 ajkorzystiejszą ofertę złożyła firma DOWBUD - C Sp. z o. o ul. Pawlikowskiego1 lok. 23, Warszawa, Przebudowa boiska przy budyku ICDS ajkorzystiejszą ofertę złożyła firma TAMEX Obiekty Sportowe ul. Rydygiera 8/3a Warszawa, Wykoaie dokumetacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1 Przebudowa ul. Jagodowej zad 35/15, Część 2 Przebudowa ul. Koopickiej zad 34/15, Część 3 Przebudowa ul. Partyzatów zad 36/15, Część 4 Przebudowa ul. Parkowej zad 8/15, Część 5 Przebudowa ul. Wioseej a odciku od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowaia ul. Zachodiej i Wioseej zad 37/15 otwarcie ofert postępowaie uieważioo do termiu składaia ofert ie wpłyęła żada oferta, poowa publikacja otwarcie ofert wpłyęły 2 oferty a 1 część, 2 oferty a 2 część, 2 oferty a 3 część, 1 oferta a 4 część i 1 oferta a 5 część. Dowożeie ucziów iepełosprawych do szkół wraz z opieką wpłyęły 4 oferty. Wykoaie dokumetacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1 Kompleksowa przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic V kwartał (ul. Wiślaa ul. Kolejowa ul. Wąska ul. Długa) zad 38/15, Część 2 Kompleksowa przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic VI kwartał (ul. 6 Staszica ul. Warszawska ul. Wiosea ul. Kolejowa) zad 39/15, Część 3 Przebudowa Al. Chopia zad 32/15. otwarcie ofert postępowaie uieważioo do termiu składaia ofert ie wpłyęła żada oferta. Referat Zamówień Publiczych opublikował postępowaia a: Sprawowaie adzoru iwestorskiego ad realizacją umowy o roboty budowlae polegające a rozbudowie budyku Szkoły Podstawowej im. A.Plicha ps. Góra-Dolia oraz ifrastruktury sportowej przy ul. Roliczej 435 w ramach zadaia iwestycyjego r 32/11 p: Poprawa stau ifrastruktury edukacyjo-sportowejw Szkole Podstawowej w Dziekaowie Polskim rozbudowa szkoły otwarcie ofert rok, Przebudowa ulicy Mikołaja Reja oraz ulicy Gwardii Ludowej w ramach zadaia: Kompleksowa przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic I kwartał (ul. Rolicza ul. Armii Pozań - ul. Warszawska ul. Jedości Roboticzej). zad. 2/14 otwarcie ofert rok. Referat Zamówień publiczy pracuje ad przygotowaiem postępowań; Przebudowa ulicy Sierakowskiej w Łomiakach a odciku od ul. Zachodiej do ul. Irysa etap 1 budowa chodika w ramach zadaia: Przebudowa ul. Sierakowskiej a odciku od ul. Irysa do ul. Zachodiej wraz z wykoaiem odwodieia skrzyżowaia ul. Sierakowskiej z ul. Irysa zad. 2/12, Opracowaie kocepcji programowo-przestrzeej budowy małej obwodicy Łomiaek, Przebudowa ulicy Rajskiej w ramach zadaia: Kompleksowa przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic II kwartał (ul. Wiślaa ul. Zachodia ul. Wiosea ul. Kolejowa) - zad. 7/14, Wykoaie oświetleia ul. Jaśmiowej zad. 10/14. Referat Zamówień Publiczych

7 ŁOMIANKI INWESTYCJE Sp. z o. o. Pracowite lato Trwa wymiaa wiat przystakowych Komuikacja Miejska Łomiaki rozpoczęła akcję wymiay wiat przystakowych. W poprzedim tygodiu pracowicy zostali skierowai a ulicę Wioseą. W ajbliższych miesiącach owe wiaty zostaą zamotowae a kolejych przystakach. - W ramach umowy z Gmią, dotyczącej utrzymaia przystaków autobusowych w dobrej kodycji techiczej, KMŁ ma w swojej pieczy wiaty przystakowe. Oprócz bieżących apraw, malowaia i mycia istiejących kostrukcji, dokoujemy rówież wymiay wyeksploatowaych obiektów - iformuje Prezes KMŁ, Bogda Marcińczyk. Jak okazuje się, KMŁ we własym zakresie ie tylko motuje wiaty, ale i je buduje. Spółka dąży do ujedoliceia ich wyglądu w całej gmiie, dlatego mechaicy wzorują się a wcześiej zaistalowaych przy ul. Warszawskiej. Są oe owoczese, całkowicie przeszkloe, mają czteroprzęsłowe kostrukcje i ławki dla oczekujących pasażerów. W tym roku wymieioo już wiaty a pętli autobusowej w Dziekaowie Leśym, przy cmetarzu w Kiełpiie oraz a ul. Wioseej. - W ajbliższych miesiącach plaujemy, w miarę posiadaych możliwości, budowę i motaż kolejych dwóch lub trzech wiat zapowiedział Prezes Marcińczyk. Poadto budujemy sieć wodo-kaalizacyją, odwadiamy ulice; w szkole podstawowej r 1 przeprowadzay jest remot pomieszczeń i parkigu. skrzyżowaie ul. Grzybowej i Kowaliowej - wykoaie odwodieia uliczego ul. Pawłowska - II etap robót polegający a wykoaiu odwodieia i awierzchi jezdi prace remotowe a palcówkach oświatowych wyikające z przeglądów okresowych budyków i zaleceń Saepidu 31 lipca

8 Z ŻYCIA GMINY / KULTURA Przerwa techicza w Cetrum Kultury o 16 sierpia Cetrum Kultury będzie ieczye. Powód? Przerwa techicza, podczas której będą Dwykoae drobe remoty i koserwacje urządzeń. Zostaą rówież odświeżoe pomieszczeia. Od 25 lipca do 16 sierpia Cetrum Kultury będzie ieczye z powodu przerwy techiczej. W jej trakcie zostaą przeprowadzoe remoty i koserwacje. Posłużą oe jak ajlepszemu przygotowaiu obiektu Cetrum Kultury do rozpoczyającego się za miesiąc owego sezou zajęć i wydarzeń kulturalych. - Staramy się, aby Cetrum Kultury było miejscem przyjazym, estetyczym, ciekawym. Aby moża było realizować w im swoje pasje oraz doświadczać bogatych wrażeń artystyczych mówi Marta Lal-Babiarz z Cetrum Kultury. Około 20 sierpia a stroie iteretowej Cetrum Kultury będzie dostępa owa oferta zajęć i wydarzeń. Już dziś zapraszamy dzieci a spotkaia teatrale i muzycze, atomiast dorosłych m.i. a recital Olgi Bończyk i itrygujące spektakle. 8

9 BIBLIOTEKA Szczebrzeszy Stolicą Języka Polskiego diach 8-16 sierpia w Szczebrzeszyie odbędzie się po raz pierwszy festiwal literacki pt. Szczebrzeszy Stolica Języka WPolskiego. Orgaizatorem przedsięwzięcia jest Fudacja Czułego Barbarzyńcy. Celem projektu jest upowszechiaie polskiej literatury. Ispiracją do wyboru miejsca imprezy był zay wszystkim Polakom i obcokrajowcom, którzy uczyli się języka polskiego Szczebrzeszy, występujący w wierszu Jaa Brzechwy pt. Chrząszcz. W programie festiwalu przewidziao różorode atrakcje, m.i. słów czytaie, słów słuchaie, słów pisaie, słów oglądaie, kiermasz książek, warsztaty traslatorskie, pokazy filmów dokumetalych o polskich pisarzach, spektakle teatrale oraz spotkaia ze zaymi twórcami literatury polskiej (p. Grażya Plebaek, Wiesław Myśliwski, Marek Bieńczyk, Mariusz Czubaj). Atrakcje przygotowao rówież dla młodszych uczestików, p. warsztaty ilustracji i czytaie książek. Szczegółowe iformacje zajdują się a stroie iteretowej: Te, kto może, iech zamiast jechać ad morze, pakuje walizki i jedzie do Szczebrzeszya. Wstępy program imprezy prezetuje się impoująco i zdaje się, że udział w festiwalu będzie prawdziwą ucztą dla smakoszy literatury. Grażya Kozińska Suki Kim Pozdrowieia z Korei: uczyłam dzieci półocokoreańskich elit Gdy będziesz wychodziła a zajęcia, załóż maryarkę i spódiczkę. Dżisy są zabroioe! Nie wolo ci posiadać zagraiczych magazyów ai książek, chyba że wcześiej zostały zaakceptowae. Uważaj a to, co mówisz. Jeśli ktoś zapyta cię o polityczą sprawę, odpowiedz tylko: Nie wiem i zakończ szybko rozmowę. Nie porówuj otaczającej rzeczywistości do tej z twojego rodziego kraju może to zostać uzae za krytykę. Takie wskazówki otrzymała Suki Kim przed swoim wyjazdem do stolicy Korei Półocej, gdzie uczyła agielskiego dzieci wysoko postawioych dygitarzy partyjych. Żyjąc w absurdalym i przerażającym świecie komuistyczego terroru miała okazję pozać metalość młodych Koreańczyków i ich sposób rozumieia świata, wykrzywioy przez propagadę państwową. Magdalea Witkiewicz Moralość pai Piotek Gertruda Poiatowska, de domo Piotek, to ekscetrycza kobieta, harpia i piraia, od której chcą trzymać się z daleka ci, których chciałaby mieć blisko. Bardzo blisko. Pai Poiatowska pija kawę tylko z porcelaowych filiżaek, uwielbia drogie buty a obcasie. Szpilki od Loubouti plauje założyć do trumy. Wszystko w jej życiu przebiega zgodie z plaem. Augusty Poiatowski to 35 leti ukochay syek pai Gertrudy. Pai Poiatowska za ic ie pozwoli a to, aby usidliła go jakaś lafiryda. O, ie! Zbyt dużo w iego zaiwestowała. Pewego dia Augusty podejmuje desperacką decyzję - wyprowadza się od mamy! I to atychmiast. Wyajmuje mieszkaie od uroczej pai Haliki. Bardzo uroczej. I bardzo zapobiegliwej. Starsza pai owo lokum wyajmuje także iejakiej Auli, studetce, świeżo po zawodzie miłosym, agle pozbawioej pokoju w akademiku. W małym mieszkaku przetą się drogi młodej dziewczyy, ambitego Augustya i jego sympatyczego przyjaciela podrywacza, Cyryla. Romatycza komedia pomyłek w ajlepszym stylu Magdaley Witkiewicz, specjalistki od szczęśliwych zakończeń. 31 lipca 2015 Moika Kowaleczko-Szumowska Faja feraja Wzruszające, barwe i iepozbawioe humoru wspomieia dzieci z Powstaia Warszawskiego. Przeżyli Powstaie Warszawskie, choć ieraz byli w poważych opałach. Halika ratowała psy i koty. Kazimierz przekazywał melduki i rozosił powstańczą prasę. Hipek pełił służbę w warszawskich kaałach. Mirek uciekł z domu, by walczyć a pierwszej liii. Żydowscy bracia Zalma i Perec przyłączyli się do powstańców po upadku getta i tułaczce po ulicach Warszawy. Dziewięcioleti Jureczek był ajmłodszym zaprzysiężoym żołierzem AK i służył a Mokotowie. Basia ukrywała się w ieludzkich warukach w warszawskich piwicach. A łącziczka Jaga, już iemal dorosła, podosiła wszystkich a duchu w ajtrudiejszych chwilach. INFORMACJA Przypomiamy, że do 31 sierpia biblioteka w soboty jest ieczya. W pozostałe di tygodia pracujemy bez zmia. 9

10 SPORT Niedługo przerwa techologicza a Pływali ICDS Dwa tygodie będzie trwał przestój techologiczych a Pływali ICDS. W tym czasie pracowicy będą m.i. usuwać wszystkie osady i pozostałości po całoroczej eksploatacji obiektu. CDS w ciągu całego roku jest eksploatoway przez siedem di przegląd sprężarek i armatury zasilające), stacji uzdatiaia wody w tygodiu począwszy od wczesych godzi poraych do późego baseowej (grutowe mycie i aprawa filtrów do usuwaia zaie- Iwieczora, z przerwą a oc. Potrzeba więc choć tych kilkaaście di, czyszczeń z wody obiegowej, koserwacja układów dozowaia chemii aby dać szasę koserwatorom oraz specjalistyczym serwisom z ze- baseowej) oraz pomp obiegowych w stacji uzdatiaia wody i stacjach wątrz a kompleksowe remoty i przeglądy techicze mówi Dyrektor dozowaia chemii baseowej. ICDS, Jerzy Warchoł, który dodaje, że zaprocetuje to ieagaym i bezawaryjym fukcjoowaiem obiektu w ciągu całego roku. Przerwa techologicza rozpoczie się w poiedziałek, 3 sierpia i potrwa do iedzieli, 16 sierpia. Dwutygodiowy przestój techologiczy związay jest głowie z koieczością wymiay wody w obu ieckach baseowych aszej pływali (ok. 550 m3 wody). Stara woda będzie spuszczaa do kaalizacji, astępie obie iecki zostaą apełiae świeżą, która będzie podgrzewaa i uzdatiaa (proces dezyfekcji oraz usuwaia związków żelaza i magau). Obie iecki będą grutowie szorowae i dezyfekowae, grutowie myte będą rówież wszystkie pomieszczeia pływali. W te sposób pracowicy usuą osady i ie pozostałości po całoroczej eksploatacji obiektu. Wspomiae prace wyikają z rygorystyczych przepisów saitarych. Poadto służby koserwatorskie w czasie przerwy techologiczej wykoają całościowy przegląd maszy i urządzeń obsługujących pływalię. Dotyczy to głowie cetral klimatyzacyjych (wymiaa filtrów, 10

11 Z ŻYCIA GMINY Koordyator ds. polityki rowerowej poszukiway Pla gmiych iwestycji obfituje w zadaia związae z utworzeiem owych dróg dla rowerzystów. Trwa kokurs a staowisko koordyatora ds. polityki rowerowej a tereie gm. Łomiaki. Zapraszamy do składaia ofert. ie tylko osoby wybierające rower jako środek komuikacji potwierdzą, że rozwój polityki rowerowej to istoty krok dla aszej Ngmiy. Duża ilość rowerów a ulicach, to ie tylko lepsze waruki życia i poprawa kodycji społeczeństwa, ale rówież większa mobilość mieszkańców, itegracja z sąsiadującymi gmiami i Warszawą. Udział ruchu rowerów wymaga przede wszystkim zmia w rozwiązaiach komuikacyjych aszych dróg, co potwierdziła sporządzoa w 2014 roku kocepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych a tereie gm. Łomiaki. Zorgaizowae rówież a koiec ubiegłego roku kosultacje społecze potwierdziły jak duże oczekiwaia stawiae są władzom miasta w tym zakresie. Pla zadań iwestycyjych obfituje w przedsięwzięcia związae z utworzeiem owych dróg dla rowerów, jedak temat polityki rowerowej wymaga koordyacji. W związku z tym, Burmistrz Łomiaek ogłasza kokurs a "Staowisko koordyatora ds. polityki rowerowej a tereie Gmiy Łomiaki". Kokursu trwa do 25 sierpia 2015 r. Więcej szczegółów, co do wymagań i zadań stawiaych przyszłemu koordyatorowi, jak i zasady oraz waruki kokursu moża zaleźć w Biuletyie Iformacji Publiczej. Zapraszamy wszystkich zaiteresowaych do składaia ofert kokursowych! Referat Ewidecji Działalości Gospodarczej w owej siedzibie! Szaowi Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy! Przypomiamy, że od 15 czerwca 2015 roku pracowicy Referatu Ewidecji Działalości Gospodarczej przyjmują w owym miejscu. Iteresaci obsługiwai są w pok. 16 w budyku przy ul. Staszica 2 (wejście od stroy boiska sportowego). Godziy pracy oraz umer telefou pozostają aktuale. 31 lipca

12 REKLAMA STOPNIE GRANITOWE PŁOMIENIOWANE i POLEROWANE 100 x 33 x 3 cm 100 zł/szt. 120 x 33 x 3 cm 120 zł/szt. PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE I POLEROWANE 60 x 30 x 2 cm 20 zł/szt. 60 x 60 x 2 cm 40 zł/szt. BLATY GRANITOWE POLEROWANE Z NOSEM (PÓŁWAŁEK) 270 x 60 x 3 cm 550 zł/szt. Produkty gotowe w magazyie, trasport gratis, gwaracja. Dostarczamy wzory do klieta. Tel Tel

13 REKLAMA ROLETY, ŻALUZJE, PLISY, MOSKITIERY, MARKIZY I ROLETY ZEWNĘTRZNE MONTAŻ I SERWIS / HYDRAULIK Z ŁOMIANEK GAZOWE - HYDRAULICZNE JUNKERS, VIESMANN, ie Istalacje wod-ka. Istalacje C.O. - kotłowie Naprawy, motaż Wierceie studi wodych Przyłącza gazowe A-Z Istalacje gazowe od A do Z W każdej techologii Szamba betoowe szczele Doradztwo techicze - projekty Wydawaie zaświadczeń Pomiary szczelości ist. gaz. tel Godlewski Ryszard, Łomiaki ul. Rolicza 406 ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016 DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W ŁOMIANKACH. TEL SERWIS - KOMIS AGD NAPRAWA PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK, ODKURZACZY ITP. tel ul.warszawska 132, Łomiaki 31 lipca

14 OGŁOSZENIA DROBNE Szukam pracy e Podejmę pracę a pół etatu chętie w godziach popołudiowych Szukam pracy przy sprzątaiu okie, prasowaiu Wykoam pracę w ogrodzie , Szukam pracy biurowej, bak, doświad., ag. średi tel Szukam pracy jako pomoc domowa, opieka ad dziećmi, gotowaie, sprzątaie, praca w ogródku. Tel Pielęgiarka zaopiekuje się dzieckiem lub seiorem tel Posprzątam dokładie dom lub biuro. Tel Zadbam o twój dom, posesję. Wysoki poziom prac ogrodiczych i apraw drobych Dokłade sprzątaie, prasowaie, referecje Pracowik budowlay poszukuje pracy, referecje Kierowca. Ukraiiec tel Posprzątam dom, ogród, biuro Ukraika tel Szukam pracy w Łomiakach dorywczej, fizyczej tel Sprzątaie, prasowaie, mycie okie i ie. lepieie pierogów tel Sprzątaie, mycie okie po remocie, uporządk. Ogrodu tel Dokłade sprzątaie domu, biura, mycie okie, prace w ogrodzie tel Zaopiekuję się dzieckiem, referecje, prawo jazdy Sprzątaie biur w firmach, domów, prasowaie, prace porządkowe. Tel Opiekuka z doświadczeiem zaopiekuje się starszą chorą osobą także weeked Sprzątaie, mycie okie, prasowaie, ie prace domowe tel Sprzątaie domu, mycie okie rówież po remocie, prasowaie, sprzątaie ogrodu tel Zaopiekuje się dzieckiem. Referecje, prawo jazdy, dyspozycyjość Niaia. Emerytowaa auczycielka zaopiekuje się dzieckiem. Posiadam referecje tel Kierowca. Ukraiiec tel Posprzątam dom, ogródek i biuro Ukraika tel Łomiaki Warszawa sprzątaie biur i mieszkań, praca w ogrodzie, prasowaie, opieka tel Pielęgiarka 3-4 godz. Dzieie Porządkowaie ogrodów i posesji dokładie tel Kobieta w średim wieku podejmie się prasowaia, opieka ad starszą osobą tel Poszukuje pracy prowadzeie, sprzątaie domu, gotowaie. Jestem dokłada i puktuala. Doświadczeie i referecje Dam pracę e Szkoła w Łomiakach poszukuje samodzielej kucharki. Tel , Poszukuję fryzjera / fryzjerkę ICDS, iformacje pod r Do biura młodą, eergiczą Zatrudię kierowcę C+E wyjazdy tygodiowe, Łomiaki Kierowca Kat. C Spedycja. Wymagaia: Komuikatywość, zdolości orgaizacyje, systematyczość. Tel , Przyjmę do pracy kierowcę, braża spożywcza tel Zatrudimy do Puktu Kredytowego w Aucha tel Asystetka zarządu, praca biurowa, Łomiaki. mail: Mechaik lub pomocik mechaika samochodowego tel Pilie poszukujemy odpowiedzialego mechaika samochodowego z doświadczeiem tel , Zatrudię paią do sprzątaia 8h/ tyg (czw lub pt) Łomiaki Góre. Tel Zatrudię samodzielego operatora obrabiarek CNC Tokarka i Cetrum Frezerskie, Łomiaki ul. Rolicza tel Zatrudię ślusarza frezera i tokarza. Łomiaki ul. Rolicza tel Jazz Cafe zatrudi pomocika barmaa oraz pomocika kucharza. CV ze zdjęciem a Po wyższych studiach z językiem obcym. Mail: Młodemu w biurze techiczo-hadlowym w Łomiakach. Tokarza samodzielego, bez ałogów do pracy w zakładzie produkcyjym w Łomiakach. Praca a 2 zmiay / 14-22, Zatrudię pracowika produkcyjego do zakładu farmaceutyczego. Wymagae doświadczeie w obsłudze maszy. Kotakt: lub tel , Pracowika budowlaego a ½ etatu Usługi e Bezpłaty wywóz złomu z tereu Łomiaek Materiały do ociepleń siatka, klej, styropia Ociepleia domów styropiaem, referecje Ogrodicze ie przydomowe, trasport Ogrodzeia kompleksowo klikier kute bramy Złota rączka awarie aprawy w domu a posesji Remoty kompleksowo i profesjoalie Hydraulik z Łomiaek gazowe istalacje i przyłącza A-Z, pomiary szczelości zaświadczeia aprawy, koserwacje kotłów gazowych tel Ogrodik peły zakres Cięcie drzew z wywozem Hydraulicze glazuricze, solidie Remoty hydraulicze, glazuricze Kompleksowa pielęgacja drzew, leczeie ubytków, wycika drzew trudych tel Glazura kompleksowe wykończeie mieszkań tel Naprawa AGD RTV atey Adrzej Wyszyński Naprawa telewizorów w domu klieta Wywóz ieczystości płyych, przepychaie kaalizacji, zawieraie umów, faktury VAT tel Obsługa iformatycza firm f-vat Podbitki dachowe, stropy drewiae, dociepleia stropów i poddaszy Przeprowadzk, trasport, praie dywaów 8 zł m2 tel Glazura terakota, kompleksowe wykańczaie mieszkań tel Hydraulik gazowik, istalacje saitare i gazowe, kotłowie, przyłącza tel Awaria złota rączka aprawi Geodeta, mapy, iwetaryzacje, podziały tel Ocieplaj z ami fachowcami (styropia, weła) malowaie, reowacje elewacji. Gwaracja Hydroizolacje. Woda-stop. Masz problem z wilgocią, wodę w piwicy, tarasie, balkoie itp. Zadzwoń Hydraulika domy, kotłowie tel , Cykliowaie, lakierowaie, układaie parkietu Drobe prace remotowe, wykończeiowe, aprawy tel Naprawa pralek serdeczie zapraszamy do skorzystaia z aszych usług Ogrodictwo krety, opryski, pielęgacja, podlewaie , , Usługi budowlae (dom, garaż, ogrodzeie) tel Ogrodicze usługi trawiki, pielęgacja rośli, opryski chemicze, porządki, wywóz odpadów zieloych Ogrodik peły zakres i cięcie drzew z wywozem Remoty A-Z elewacji, poddasza, podbitki, tel Malowaie budyków i elewacji. Reowacja, gwaracja tel Ociepleia, elewacje budyków. Gwaracja tel Hydroizolacje, izolacje atywode fudametów, piwic, tarasów, balkoów itp. Gwaracja. Tel Cykliowaie, lakierowaie podłóg malowaie mieszkań Sprzedam e Taio sprzedam owy dom 150m2 w Dziekaowie tel: Oddam używae deski po budowie ok. 10m Pieńków Sprzedam działkę budowlaą 1045m2 w Łomiakach tel Sprzedam dom lub wyajmę tel Sprzedam dwie działki budowlae 850 i 1070 m2 w Kiełpiie. Tel Działkę budowlaą 1200m2 (wszystkie media) przy ul. Jeziorej w Łomiakach Opoy letie Mercedes + felgi alumiiowe iskoprofilowe 195/50 R tel Działka z warukami a bliźiaka. Dziekaów. Tel Drewo opałowe. Tel Sprzedam dom 80m2 a działce 600m2 Dziekaów. Tel Sprzedam działkę rekreacyjo-rolą 1527m2 w pobliżu Wisły Łomiaki Dole przy ul. Spokojej. Tel Sprzedam mieszkaie 84,2 m2 w Łomiakach, ul. Rówoległa. 3 pokoje, balko, piwica, miejsce parkigowe. Tel Domek samodziely 3 pokoje do wyajęcia dla rodziy lub idywidualie dwa pokoje przy rodziie Piętro domu 140m2, osobe wejście, 3 sypialie do wyajęcia, salo, kuchia, łazieka, WC tel Lokal 60m2 cetrum Łomiaek a biuro, gabiet, cichą pracowię, magazy. Tel Pokój do wyajęcia Wyajmę dom dla rodziy, osób pracujących, biuro, klimatyzacja, umebloway, wyposażeie, 130m2 Buraków. Tel , Kwatery do wyajęcia. Miesiąc 350 zł. Tel Do wyajęcia pokój dobre waruki Wyajmę pokój tel Pokoje do wyajęcia Hala 60m2, biuro 6m2, socjal 6m2, super pukt przy trasie Dziekaów Lekarze e Lekarz Pediatra Aa Matusiak. Wizyty domowe Larygolog. Łomiaki, ul. Baczyńskiego 26 m Do wyajęcia e Larygolog-Alergolog dr B. Szafrańska, ul. Do wyajęcia pokój, kuchia, łazieka oddziele Jedości Roboticzej 15, tel wejście Chirurg (dla dorosłych i dzieci) dr.med. T. Pomieszczeie 130m, 45m i 17m a magazy, Szafrański, ul. Jedości Roboticzej 15, pracowie, mieszkaie m2 a cichą działalość gospodarczą przy Kardiochirurg, EKG, dr.med. Ja Herbertul. Roliczej Heybowicz, ul. Szkola 6, tel Mieszkaie w cetrum Łomiaek 35m2 dwa Larygolodzy dr Lidia I Ryszard Mikołajewscy, pokoje, garaż Łomiaki, ul. Fiołka 11, tel , 502 Poszukuję kawalerki do wyajęcia Łomiaki i okolice Lokal a ul. Łąkowej w parterze + magazy pod Nauka e produkt. Spożyw. Lub ią Matematyka korepetycje peły zakres, Do wyajęcia mieszkaie 45m2 Łomiaki doświadczoy auczyciel Rówoległa tel Agielski. tel Wyajmę umeblowae mieszkaie, pokój, Nauczam jez. obce: agielski, iemiecki, kuchia, łazieka fracuski, rosyjski, białoruski. Szybko i Pokoje pracowicze oraz samodziele profesjoalie. Dojeżdżam do uczia. Nie mieszkaie. Dobre waruki, duży parkig zadaję prac domowych (iedaleko Aucha) tel Wyajmę dom a pukt przedszkoly w dobrym pukcie Łomiaek tel Róże e 2 pokoje, kuchia, łazieka, częściowo Działkę kupię budowlaą. Łomiaki i okolice umeblowae, parter, parkig, oś. Rówoległa Dom kupię bezpośredio Łomiaki i okolice Pokój 1 lub 2 os. W cetrum Łomiaek ½ domu wolostojącego, 65m2 przy Markpolu a długo INFORMATOR Straż Pożara 998, Ochoticza Straż Pożara, ul. Wiejska 12a, tel Policja 997, Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, tel Straż Miejska, ul. Warszawska 87, Ośrodek Pomocy Społeczej, ul. Szpitala 7, tel Pogotowie gazowe 992 Komuikacja Miejska Łomiaki, ul. Rolicza 248, , Filia Wydziału Komuikacji, ul. Warszawska 73, ZWiK w Łomiakach Sp. z o.o., ul. Rolicza 244, Zakład Eergetyczy, ul. Kolejowa 123, tel Pogotowie eergetycze 991, Awarie oświetleia uliczego / Referat Iwestycji Awarie sygalizacji świetlej Urząd Miejski w Łomiakach, ul. Warszawska 115, URZĘDY POCZTOWE Łomiaki, ul. Warszawska 258 (po.-pt , sob ), , Dąbrowa, ul. Kwiatowa 12 (po.-pt ), Kiełpi, ul. Warszawska 402 (po.-pt ), ZDROWIE Pogotowie ratukowe, 999 Noca i świątecza pomoc lekarska i pielęgiarska: Szpital Bielański, Szpital Dziecięcy w Dziekaowie Leśym, Izba przyjęć 24h, Przychodia Rejoowa, ul. Szpitala 6, (po.-pt ), NZOZ Łomiaki, ul. Warszawska 31, (po.-pt ), NZOZ Hilary MED - okulistyka, ul. Warszawska 67, (po.-pt ), Cetrum Medycze RoyalMed, ul. Wiślaa 36, tel , Gmiy Pukt Kosultacyjy dla uzależioych, Szpitala 7, INSTYTUCJE KULTURALNE Biblioteka Publicza, ul. Wiejska 12a, Cetrum Kultury, ul. Wiejska 12a, , ICDS, ul. Staszica 2, , Niepublicza Szkoła Muzycza w Łomiakach, ul. Warszawska 73, Wydawca: KMŁ Sp. z o.o. / Redaktor aczela: Joaa Zielke / Zdjęcia: Redakcja, Iteret. Kotakt z redakcją: Łomiaki, ul. Staszica 2, tel , Ogłoszeia i reklamy: Redakcja pozostawia sobie prawo adawaia tytułów, śródtytułów i skracaia tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja ie odpowiada. Publikacja materiałów iezamówioych do wyłączej dyspozycji redakcji.

Kajaki Żaglówki Wakeboard

Kajaki Żaglówki Wakeboard Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 31 26.07.2013 r. Kajaki Żaglówki Wakeboard Jezioro Dziekanowskie ożyło str. 12 Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str.

Bardziej szczegółowo

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 30 05.07.2013 r. Odbiór śmieci rozpoczęty! str. 4 Następny numer naszego dwutygodnika wyjątkowo ukaże się... za 3 tygodnie. Numer

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

www.wakacje.lomianki.info ZRÓB ZDJĘCIE I WYGRAJ! ŁOMIANKI JAK TORT KULTURA... CENTRALNIE CZY LOKALNIE FIRMY LUDZIE WYDARZENIA

www.wakacje.lomianki.info ZRÓB ZDJĘCIE I WYGRAJ! ŁOMIANKI JAK TORT KULTURA... CENTRALNIE CZY LOKALNIE FIRMY LUDZIE WYDARZENIA MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY WWW.LOMIANKI.INFO FIRMY LUDZIE WYDARZENIA 4/2015 czerwiec 2015 UDANYCH WAKACJI!!! NAKŁAD: 7000 egz. ŁOMIANKI JAK TORT Rozmowa z soc socjologiem dr. Robertem Sobiechem...

Bardziej szczegółowo

Sękocin wciąż bez konkretów

Sękocin wciąż bez konkretów PRUSZKÓW PIASTÓW BRWINÓW MICHAŁOWIC NADARZYN RASZYN ROK XV NR 13 (571)/W2 10-16 KWITNIA 2015 ISSN 1643-2843 GAZTA BZPŁATNA GRODZISK MAZ. MILANÓ PODKOWA LŚNA BARANÓW JAKTORÓW ŻABIA WOLA W NUMRZ Ciężki weekend

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

Laureatce gratulujemy sukcesu! znalazł interesującą wiadomość. pozarządowych (zdjęcie obok) w centrum Jaworzna: Wycieczka do Cieszyna odwołana.

Laureatce gratulujemy sukcesu! znalazł interesującą wiadomość. pozarządowych (zdjęcie obok) w centrum Jaworzna: Wycieczka do Cieszyna odwołana. Michał Spisak Foto: arch. rodz. Od 14 września br. trwały w katowickiej Akademii Muzycznej przesłuchania do VI konkursu muzycznego im. M. Spisaka. W międzynarodowej stawce konkurs w grze na oboju wygrała

Bardziej szczegółowo

BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-09X dwumiesięcznik nr 4/6/ październik 204 Uroczyste odsłonięcie tablicy W sobotę, 3 września o godz. 2.00 na stacji WKD Podkowa Leśna Główna miało miejsce uroczyste

Bardziej szczegółowo

Nadszarpnięte zaufanie do jaworznickiej drogówki

Nadszarpnięte zaufanie do jaworznickiej drogówki Zdobądź dźs sprawność ćfin finansową nso ąz Fortuną! Kampania wyborcza rozpoczęta Tygodnik Lokalny 3 9 kwietnia 2013 r. nr 14/1123 rok XXII aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r.

Bardziej szczegółowo

NR 10 (10) 2013 19 grudnia 2013 R. ISSN 2300-1275 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK Skłodowscy wspaniała tradycja mareckiej firmy

NR 10 (10) 2013 19 grudnia 2013 R. ISSN 2300-1275 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK Skłodowscy wspaniała tradycja mareckiej firmy NR 10 (10) 2013 19 grudnia 2013 R. ISSN 2300-1275 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK Skłodowscy wspaniała tradycja mareckiej firmy 17 grudnia, w warszawskim teatrze Palladium, firma Skłodowscy, największa w powiecie

Bardziej szczegółowo

Plac na ulicy. Zadzwoń, zapytaj! Tak będzie wyglądała ulica Akademicka...

Plac na ulicy. Zadzwoń, zapytaj! Tak będzie wyglądała ulica Akademicka... Od wczesnych poniedziałkowych godzin porannych Andrzej Jarczewski, były klucznik Radiostacji Gliwickiej protestuje na szczycie 110-metrowej wieży Radiostacji. Strona 3 Zadzwoń, zapytaj! Telefoniczny dyżur

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

I po eurowyborach. Powiat Grodziski. Powiat Pruszkowski

I po eurowyborach. Powiat Grodziski. Powiat Pruszkowski l PRUSZKÓW l PIASTÓW l BRWINÓW l MICHAŁOWICE l NADARZYN l RASZYN l ROK XIV NR 19 (531)/W2 30 MAJA - 5 CZERWCA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l GRODZISK MAZ. l MILANÓWEK l PODKOWA LEŚNA l BARANÓW

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy Numer 1 (210) styczeń 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego Budżet przełomu wywiad z Wójtem Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbiórce odpadów

Informacja o zbiórce odpadów Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 24 (1137) 18.06.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Hala sportowa rośnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e-mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl W NUMERZE: Nasi ludzie Rada Powiatu o ubiegłorocznym budżecie str. 3 str. 3 POLICJA POSZUKUJE Ulg

Bardziej szczegółowo