BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia

2 WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików skorzystało w pierwszym półroczu 2015 roku z oferty przygotowaej przez Cetrum Kultury. Zaiteresowaie mieszkańców wydarzeiami kulturalymi oraz zajęciami orgaizowaymi w aszej istytucji jest coraz większe. To półrocze było rekordowe. igdy wcześiej w historii Łomiaek popularością cieszyły się także imprezy ie występowało a sceie pleerowe (2.400 uczestików), jak i często Cetrum Kultury tak wielu orgaizowae bezpłate warsztaty dla Nwybitych artystów a przestrzei kilku dzieci (686 uczestików). Zajęcia w sekmiesięcy. W pierwszym półroczu 2015 r. cjach warsztatowych są obok orgaizacji wśród aszych gości pojawiły się tak imprez okoliczościowych podstawowym zakomite osobistości świata sztuki filarem działalości Cetrum Kultury. i kultury jak Edyta Geppert, Haa Baaszak, W pierwszym półroczu 2015 roku w ofercie Krystya Giżowska, Mieczysław Szcze- zajęć CK zalazły się zajęcia skierowae do śiak, Cezary Pazura, Jacek Wójcicki, Sta wszystkich grup wiekowych. Uczesticzą Borys, Jakub Kuroń, Mezo, Me My Self & I, w ich osoby z tereu całej gmiy, a także Kabaret Jurki, Orkiestra im. J. Straussa, z Biela. Największą popularością cieszyły Grupa MoCarta czy Grupa Rafała Kmity. się zajęcia prowadzoe przez Szkołę Tańca Happy Dace Studio (3.230 uczestików). Pierwsze miesiące 2015 r. to także Na drugim miejscu pod względem historycza zmiaa - Rada Miejska przy zaiteresowaia aszych odbiorców były poparciu Burmistrza Łomiaek, Tomasza zajęcia pracowi muzyczej Jausza Dąbrowskiego w uzaiu efektów pracy Śliwczaka (2.045 uczestictw w zajęciach). zmieiła azwę Domu Kultury a Cetrum Dużym powodzeiem cieszyły się także Kultury w Łomiakach. Z kolei Narodowe zajęcia baletowe Magdaley Nalewajki Cetrum Kultury w tym półroczu włączyło (1.344 uczestików). W pierwszej połowie aszą placówkę do prestiżowego programu 2015 r. z oferty Cetrum Kultury skorzystało Dom Kultury+ łączącego wiodące istytucje uczestików. kultury w Polsce. W ramach dotacji Narodowego Cetrum Kultury już Warto zazaczyć, że aby obsłużyć tak wielką liczbę mieszkańców, zaczyamy realizację projektów - iicjatyw kulturalych mieszkańców pracowicy Cetrum Kultury cały czas podoszą swoje kwalifikacje aszej gmiy. i kompetecje, a w ramach orgaizacji pracy sięgają po ajowsze rozwiązaia techologicze. W pierwszej połowie 2015 r. w różego typu aktywościach oferowaych przez Cetrum Kultury wzięło udział uczestików. Jest to szcze- Dzięki zrealizowaym w pierwszym półroczu 2015 r. wdrożeiom, takim jak gólie widocze, jeśli zestawimy tę liczbę z wyikiem z całego roku oprogramowaie do elektroiczego obiegu dokumetów fiasowych uczestików. Poieważ przed 2012 r. szacowaa całorocza liczba SaldeoSmart, iteretowego systemu sprzedaży biletów ebilet.pl czy uczestików wydarzeń Domu Kultury w Łomiakach wyosiła około 4-5 mobilym zarządzaiu zadaiami Todoist, Cetrum Kultury staje się tys. osób, możemy mówić, że zaiteresowaie mieszkańców obecą liderem iowacji pośród istytucji kultury w Polsce. ofertą Cetrum Kultury ie tylko utrzymuje się a kilkakrotie wyższym poziomie, ale także wciąż rośie. Od styczia do czerwca 2015 roku Cetrum Kultury zorgaizowało 123 wydarzeia kulturale, wśród których ajlicziejszą grupę odbiorców zalazły kocerty, recitale oraz wieczory tematycze i kabaretowe (6.421 uczestików). Drugą pod względem wielkości grupę staowili uczesticy imprez o charakterze teatralym i pokazów filmowych (3.388). Dużą A tak wyglądają Artystycze Wakacje w Cetrum Kultury J 2

3 WYDARZENIA Z myślą o wyjątkowych ludziach i firmach Burmistrz Dąbrowski dokoał otwarcia drugiej edycji wystawy poświęcoej przedsiębiorcom oraz firmom działającym w Łomiakach, które promują i rozwijają aszą gmię. Odświeżoe tablice moża obejrzeć przed Urzędem Miejskim przy ul. Warszawskiej 115. środę, 15 lipca o godz astąpiło oficjale otwarcie drugiej edycji wystawy pt. "Pozaj aszych przedsiębiorców". Na Wuroczystości pojawili się m.i. Burmistrz Łomiaek, Tomasz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki i Przewodiczący Rady Miejskiej, Tadeusz Krystecki. Nie zabrakło rówież przedsiębiorców. Burmistrz Dąbrowski zauważył, że już poprzedia wystawa cieszyła się dużym zaiteresowaiem mieszkańców, którzy a co dzień chętie przyglądają się zamotowaym tablicom z artykułami pochodzącym z pierwszego sezou "Pozaj aszych przedsiębiorców". Na specjalych tablicach pojawiły się publikacje opisujące 17 lokalych firm w ramach drugiej edycji cyklu "Pozaj aszych przedsiębiorców". Już od wrześia 2013 roku a łamach Gazety Łomiakowskiej.pl przedstawiamy łomiakowskie firmy. Ludzie, którzy je tworzą, zasługują a to, by ich doceiać, gdyż są wizytówką Łomiaek. Po wakacjach w Gazecie Łomiakowskiej.pl ruszy trzeci sezo cyklu "Pozaj aszych przedsiębiorców". 31 lipca

4 Z ŻYCIA GMINY Straż Miejska szkoliła przedszkolaków Nawet latem ie moża zapomiać o auce. Łomiakowska Straż Miejska przeprowadziła w przedszkolu Kids Story zajęcia a temat bezpieczych wakacji. Dzieci chętie zadawały pytaia. elem wizyty Zastępcy Komedata Straży Miejskiej, Agieszki Godyń było ukazaie ajmłodszym zagrożeń związaych z letim Cwypoczykiem, począwszy od przygotowań do podróży, aż po czas spędzoy a przykład ad wodą. Dzieci chętie zadawały pytaia i z zaciekawieiem słuchały, co mówiła prowadząca zajęcia. Na zakończeie każdy uczestik otrzymał kolorowakę i elemet odblaskowy. Nabór do Młodzieżowej Drużyy Pożariczej. Chcesz zostać strażakiem? Jeśli jesteś odważy, lubisz podejmować wyzwaia, chcesz być w przyszłości strażakiem i ratować ludzi - dołącz do Młodzieżowej Drużyy Pożariczej. Ochoticza Straż Pożara w Dziekaowie Polskim ogłosiła abór. SP Dziekaów Polski zaprasza wszystkich chętych w wieku lat do wstąpieia w szeregi MDP. W koszarach pojawili się już Opierwsi chęti. Koleji mogą zgłaszać się telefoiczie pod umerami (Tomasz Klepacki) i (Rafał Krawczyk). Chłopcy i dziewczyki, którzy zdecydują się wstąpić do MDP, będą mogli liczyć m.i. a podoszeie wiedzy z zakresu ochroy przeciwpożarowej, rozwój sprawości fizyczej poprzez udział w zawodach OSP, aukę zasad pierwszej pomocy przedmedyczej i wykoywaie zadań a rzecz ochroy przeciwpożarowej oraz lokalej społeczości. DS, fot. OSP Dziekaów Polski Przerwa wakacyja: bezpłate porady prawe od wrześia Pragiemy poiformować, że z powodu przerwy wakacyjej porady prawe w ramach programu "Prawik Pierwszego Kotaktu" będą zawieszoe w sierpiu. a mocy porozumieia zawartego pomiędzy Burmistrzem Łomiaek, Tomaszem Dąbrowskim a Kacelarią Radców NPrawych Kaliowski Wójciński Korzyński, mieszkańcy Łomiaek mogą korzystać z bezpłatych porad prawych. Są oe udzielae w ramach projektu "Prawik Pierwszego Kotaktu". - W imieiu mec. Korada Korzybskiego, pragę poiformować, że porady prawe prowadzoe przez prawików aszej kacelarii w ramach programu "Prawik Pierwszego Kotaktu" ulegają w sierpiu zawieszeiu. Osoby zaiteresowae spotkaiem z prawikiem będą zapraszae a dyżury od 7 wrześia 2015 r. powiadomił pracowik kacelarii. Od wrześia wszystkich mieszkańców zaiteresowaych uzyskaiem porady prawej, serdeczie zapraszamy w każdy poiedziałek, w godziach 13:30-15:30, do sali koferecyjej ICDS przy ul. Staszica 2. Najlepiej jedak umówić się a to spotkaie telefoiczie. Prosimy o kotakt pod r telefou

5 Z ŻYCIA GMINY Zapraszamy a wystawę! Do 14 sierpia br. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodiego w Ożarowie Mazowieckim będzie moża oglądać wystawę poświęcoą Arcybiskupowi Kazimierzowi Majdańskiemu. Wystawa mieści się a I piętrze w hallu Starostwa. ia 15 lipca br. odbyło się otwarcie wystawy Ocaloy, by Ocalać poświęcoej Arcybiskupowi Kazimierzowi Majdańskiemu Dzałożycielowi Istytutu Studiów ad Rodzią UKSW w Łomiakach. W spotkaiu oprócz władz powiatu, wziął udział ks. dr Krzysztof Wolski, Prodzieka Wydziału Studiów ad Rodzią UKSW oraz Alia Skurska i Tadeusz Kordek radi powiatu z Łomiaek, a także pracowicy Starostwa PWZ. Wystawa została przygotowaa przez Fudację Pomoc Rodziie. Oprócz działalości aukowej i dydaktyczej, warto zapozać się z życiorysem Arcybiskupa K. Majdańskiego. Jego życie azaczoe było trudymi wojeymi doświadczeiami. Jako dwudziestotrzyleti kleryk w 1939 roku został aresztoway do więzieia przez gestapo, astępie skieroway do obozu kocetracyjego (Sachsehause, potem Dachau). Arcybiskup Majdański przeżył wszelkie okrucieństwa i w kwietiu 1945 doczekał wyzwoleia. Zachęcamy do zapozaia się z całym trudym, ale piękym życiorysem ks. abp. Majdańskiego. To postać fascyująca swą wszechstroością i umiejętością budowaia dobrych relacji międzyludzkich, to autorytet, który warto podziwiać i pozawać. pwz.pl Reklama 31 lipca

6 INWESTYCJE Przyłącz się, bo miejska kaalizacja się opłaca! Dzięki podłączeiu się do miejskiej kaalizacji, moża między iymi zaoszczędzić a odbiorze ścieków. Poza tym ależy wiedzieć, że podłączeie do istiejącej sieci kaalizacyjej to także obowiązek ustawowy. A spekt fiasowy to jedo; warto się podłączać także ze względu a sta aszego środowiska aturalego. Przyłączając ieruchomość do wybudowaej sieci kaalizacyjej, możemy zacząco wpłyąć a poprawę ajbliższego otoczeia. Każda prawidłowo skaalizowaa ieruchomość jest gwaracją a zaczie miejsze przeikaie zaieczyszczeń do grutu, poprawy jakości wód, a także ograiczeia ieprzyjemych i uciążliwych dla mieszkańców zapachów. Nie wolo jedak zapomiać, że tak aprawdę mieszkańcy ie tylko mogą, ale wręcz muszą przyłączać ieruchomości do istiejącej w gmiie sieci kaalizacyjej. Taki obowiązek akłada art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dia 13 wrześia 1996 r. o utrzymaiu czystości i porządku w gmiach. Posiadaie szczelego szamba ie zwalia z tego obowiązku! Budowa przyłącza kaalizacyjego wiąże się z wydatkiem, dlatego 2 lipca a sesji Rada Miejska w Łomiakach przyjęła gmiy program osłoowy dla mieszkańców przystępujących do sieci wod-ka. Program te umożliwia mieszkańcom zajdującym się w ajtrudiejszej sytuacji fiasowej włączeie się do budowaego systemu sieci wod-ka. Pomoc gmiy będzie miała charakter zasiłku celowego zwrotego, a przyzae świadczeie w całości przekazywae będzie a koto ZWiK. Program realizoway będzie przez Ośrodek Pomocy Społeczej w Łomiakach. Podsumowując - korzyści z przyłączeia się do sieci kaalizacyjej: ) zwiększy się cea grutu, bo działka z doprowadzoymi mediami zyskuje a wartości; ) zmiejszą się rachuki, bo ścieki trafiają bezpośredio z aszych domów do kaalizacji, a ie jak wcześiej będą wywożoe wozami aseizacyjymi, co podosiło rachuki w domowym budżecie; ) skończą się problemy z ieszczelościami szamba, co skutkowało także przedostawaiem się ieczystości do przydomowych studi i skażeiem wody; ) po zakończeiu iwestycji prowadzoych przez spółkę, do sieci kaalizacyjej będzie mieć dostęp większość mieszkańców Łomiaek, co ozacza, że zacza większość ieczystości trafi tam, gdzie powia, czyli do oczyszczali ścieków. PROMOCJA 30% taiej! Atrakcyje cey przyłączy! Zadzwoń tel ŁOMIANKI Sp. z o. o. SKORZYSTAJ Z OFERTY JUŻ DZIŚ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zawarto umowę w postępowaiu a; Przebudowę ulicy Nowej oraz ulicy Szpitalej w ramach zadaia: Kompleksowa przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic II kwartał (ul. Wiślaa ul. Zachodia ul. Wiosea ul. Kolejowa) zawarto umowę z MMDB Tomasz Kowalski ul. Wolska 117/ Warszawa. W postępowaiach prowadzoych w trybie przetargu ieograiczoego a: Przebudowa ulicy Warszawskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej i przebudowy chodika w ramach zadaia Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślaej do ul. Parkowej zad. 8/07 ajkorzystiejszą ofertę złożyła firma DOWBUD - C Sp. z o. o ul. Pawlikowskiego1 lok. 23, Warszawa, Przebudowa boiska przy budyku ICDS ajkorzystiejszą ofertę złożyła firma TAMEX Obiekty Sportowe ul. Rydygiera 8/3a Warszawa, Wykoaie dokumetacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1 Przebudowa ul. Jagodowej zad 35/15, Część 2 Przebudowa ul. Koopickiej zad 34/15, Część 3 Przebudowa ul. Partyzatów zad 36/15, Część 4 Przebudowa ul. Parkowej zad 8/15, Część 5 Przebudowa ul. Wioseej a odciku od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowaia ul. Zachodiej i Wioseej zad 37/15 otwarcie ofert postępowaie uieważioo do termiu składaia ofert ie wpłyęła żada oferta, poowa publikacja otwarcie ofert wpłyęły 2 oferty a 1 część, 2 oferty a 2 część, 2 oferty a 3 część, 1 oferta a 4 część i 1 oferta a 5 część. Dowożeie ucziów iepełosprawych do szkół wraz z opieką wpłyęły 4 oferty. Wykoaie dokumetacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1 Kompleksowa przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic V kwartał (ul. Wiślaa ul. Kolejowa ul. Wąska ul. Długa) zad 38/15, Część 2 Kompleksowa przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic VI kwartał (ul. 6 Staszica ul. Warszawska ul. Wiosea ul. Kolejowa) zad 39/15, Część 3 Przebudowa Al. Chopia zad 32/15. otwarcie ofert postępowaie uieważioo do termiu składaia ofert ie wpłyęła żada oferta. Referat Zamówień Publiczych opublikował postępowaia a: Sprawowaie adzoru iwestorskiego ad realizacją umowy o roboty budowlae polegające a rozbudowie budyku Szkoły Podstawowej im. A.Plicha ps. Góra-Dolia oraz ifrastruktury sportowej przy ul. Roliczej 435 w ramach zadaia iwestycyjego r 32/11 p: Poprawa stau ifrastruktury edukacyjo-sportowejw Szkole Podstawowej w Dziekaowie Polskim rozbudowa szkoły otwarcie ofert rok, Przebudowa ulicy Mikołaja Reja oraz ulicy Gwardii Ludowej w ramach zadaia: Kompleksowa przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic I kwartał (ul. Rolicza ul. Armii Pozań - ul. Warszawska ul. Jedości Roboticzej). zad. 2/14 otwarcie ofert rok. Referat Zamówień publiczy pracuje ad przygotowaiem postępowań; Przebudowa ulicy Sierakowskiej w Łomiakach a odciku od ul. Zachodiej do ul. Irysa etap 1 budowa chodika w ramach zadaia: Przebudowa ul. Sierakowskiej a odciku od ul. Irysa do ul. Zachodiej wraz z wykoaiem odwodieia skrzyżowaia ul. Sierakowskiej z ul. Irysa zad. 2/12, Opracowaie kocepcji programowo-przestrzeej budowy małej obwodicy Łomiaek, Przebudowa ulicy Rajskiej w ramach zadaia: Kompleksowa przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic II kwartał (ul. Wiślaa ul. Zachodia ul. Wiosea ul. Kolejowa) - zad. 7/14, Wykoaie oświetleia ul. Jaśmiowej zad. 10/14. Referat Zamówień Publiczych

7 ŁOMIANKI INWESTYCJE Sp. z o. o. Pracowite lato Trwa wymiaa wiat przystakowych Komuikacja Miejska Łomiaki rozpoczęła akcję wymiay wiat przystakowych. W poprzedim tygodiu pracowicy zostali skierowai a ulicę Wioseą. W ajbliższych miesiącach owe wiaty zostaą zamotowae a kolejych przystakach. - W ramach umowy z Gmią, dotyczącej utrzymaia przystaków autobusowych w dobrej kodycji techiczej, KMŁ ma w swojej pieczy wiaty przystakowe. Oprócz bieżących apraw, malowaia i mycia istiejących kostrukcji, dokoujemy rówież wymiay wyeksploatowaych obiektów - iformuje Prezes KMŁ, Bogda Marcińczyk. Jak okazuje się, KMŁ we własym zakresie ie tylko motuje wiaty, ale i je buduje. Spółka dąży do ujedoliceia ich wyglądu w całej gmiie, dlatego mechaicy wzorują się a wcześiej zaistalowaych przy ul. Warszawskiej. Są oe owoczese, całkowicie przeszkloe, mają czteroprzęsłowe kostrukcje i ławki dla oczekujących pasażerów. W tym roku wymieioo już wiaty a pętli autobusowej w Dziekaowie Leśym, przy cmetarzu w Kiełpiie oraz a ul. Wioseej. - W ajbliższych miesiącach plaujemy, w miarę posiadaych możliwości, budowę i motaż kolejych dwóch lub trzech wiat zapowiedział Prezes Marcińczyk. Poadto budujemy sieć wodo-kaalizacyją, odwadiamy ulice; w szkole podstawowej r 1 przeprowadzay jest remot pomieszczeń i parkigu. skrzyżowaie ul. Grzybowej i Kowaliowej - wykoaie odwodieia uliczego ul. Pawłowska - II etap robót polegający a wykoaiu odwodieia i awierzchi jezdi prace remotowe a palcówkach oświatowych wyikające z przeglądów okresowych budyków i zaleceń Saepidu 31 lipca

8 Z ŻYCIA GMINY / KULTURA Przerwa techicza w Cetrum Kultury o 16 sierpia Cetrum Kultury będzie ieczye. Powód? Przerwa techicza, podczas której będą Dwykoae drobe remoty i koserwacje urządzeń. Zostaą rówież odświeżoe pomieszczeia. Od 25 lipca do 16 sierpia Cetrum Kultury będzie ieczye z powodu przerwy techiczej. W jej trakcie zostaą przeprowadzoe remoty i koserwacje. Posłużą oe jak ajlepszemu przygotowaiu obiektu Cetrum Kultury do rozpoczyającego się za miesiąc owego sezou zajęć i wydarzeń kulturalych. - Staramy się, aby Cetrum Kultury było miejscem przyjazym, estetyczym, ciekawym. Aby moża było realizować w im swoje pasje oraz doświadczać bogatych wrażeń artystyczych mówi Marta Lal-Babiarz z Cetrum Kultury. Około 20 sierpia a stroie iteretowej Cetrum Kultury będzie dostępa owa oferta zajęć i wydarzeń. Już dziś zapraszamy dzieci a spotkaia teatrale i muzycze, atomiast dorosłych m.i. a recital Olgi Bończyk i itrygujące spektakle. 8

9 BIBLIOTEKA Szczebrzeszy Stolicą Języka Polskiego diach 8-16 sierpia w Szczebrzeszyie odbędzie się po raz pierwszy festiwal literacki pt. Szczebrzeszy Stolica Języka WPolskiego. Orgaizatorem przedsięwzięcia jest Fudacja Czułego Barbarzyńcy. Celem projektu jest upowszechiaie polskiej literatury. Ispiracją do wyboru miejsca imprezy był zay wszystkim Polakom i obcokrajowcom, którzy uczyli się języka polskiego Szczebrzeszy, występujący w wierszu Jaa Brzechwy pt. Chrząszcz. W programie festiwalu przewidziao różorode atrakcje, m.i. słów czytaie, słów słuchaie, słów pisaie, słów oglądaie, kiermasz książek, warsztaty traslatorskie, pokazy filmów dokumetalych o polskich pisarzach, spektakle teatrale oraz spotkaia ze zaymi twórcami literatury polskiej (p. Grażya Plebaek, Wiesław Myśliwski, Marek Bieńczyk, Mariusz Czubaj). Atrakcje przygotowao rówież dla młodszych uczestików, p. warsztaty ilustracji i czytaie książek. Szczegółowe iformacje zajdują się a stroie iteretowej: Te, kto może, iech zamiast jechać ad morze, pakuje walizki i jedzie do Szczebrzeszya. Wstępy program imprezy prezetuje się impoująco i zdaje się, że udział w festiwalu będzie prawdziwą ucztą dla smakoszy literatury. Grażya Kozińska Suki Kim Pozdrowieia z Korei: uczyłam dzieci półocokoreańskich elit Gdy będziesz wychodziła a zajęcia, załóż maryarkę i spódiczkę. Dżisy są zabroioe! Nie wolo ci posiadać zagraiczych magazyów ai książek, chyba że wcześiej zostały zaakceptowae. Uważaj a to, co mówisz. Jeśli ktoś zapyta cię o polityczą sprawę, odpowiedz tylko: Nie wiem i zakończ szybko rozmowę. Nie porówuj otaczającej rzeczywistości do tej z twojego rodziego kraju może to zostać uzae za krytykę. Takie wskazówki otrzymała Suki Kim przed swoim wyjazdem do stolicy Korei Półocej, gdzie uczyła agielskiego dzieci wysoko postawioych dygitarzy partyjych. Żyjąc w absurdalym i przerażającym świecie komuistyczego terroru miała okazję pozać metalość młodych Koreańczyków i ich sposób rozumieia świata, wykrzywioy przez propagadę państwową. Magdalea Witkiewicz Moralość pai Piotek Gertruda Poiatowska, de domo Piotek, to ekscetrycza kobieta, harpia i piraia, od której chcą trzymać się z daleka ci, których chciałaby mieć blisko. Bardzo blisko. Pai Poiatowska pija kawę tylko z porcelaowych filiżaek, uwielbia drogie buty a obcasie. Szpilki od Loubouti plauje założyć do trumy. Wszystko w jej życiu przebiega zgodie z plaem. Augusty Poiatowski to 35 leti ukochay syek pai Gertrudy. Pai Poiatowska za ic ie pozwoli a to, aby usidliła go jakaś lafiryda. O, ie! Zbyt dużo w iego zaiwestowała. Pewego dia Augusty podejmuje desperacką decyzję - wyprowadza się od mamy! I to atychmiast. Wyajmuje mieszkaie od uroczej pai Haliki. Bardzo uroczej. I bardzo zapobiegliwej. Starsza pai owo lokum wyajmuje także iejakiej Auli, studetce, świeżo po zawodzie miłosym, agle pozbawioej pokoju w akademiku. W małym mieszkaku przetą się drogi młodej dziewczyy, ambitego Augustya i jego sympatyczego przyjaciela podrywacza, Cyryla. Romatycza komedia pomyłek w ajlepszym stylu Magdaley Witkiewicz, specjalistki od szczęśliwych zakończeń. 31 lipca 2015 Moika Kowaleczko-Szumowska Faja feraja Wzruszające, barwe i iepozbawioe humoru wspomieia dzieci z Powstaia Warszawskiego. Przeżyli Powstaie Warszawskie, choć ieraz byli w poważych opałach. Halika ratowała psy i koty. Kazimierz przekazywał melduki i rozosił powstańczą prasę. Hipek pełił służbę w warszawskich kaałach. Mirek uciekł z domu, by walczyć a pierwszej liii. Żydowscy bracia Zalma i Perec przyłączyli się do powstańców po upadku getta i tułaczce po ulicach Warszawy. Dziewięcioleti Jureczek był ajmłodszym zaprzysiężoym żołierzem AK i służył a Mokotowie. Basia ukrywała się w ieludzkich warukach w warszawskich piwicach. A łącziczka Jaga, już iemal dorosła, podosiła wszystkich a duchu w ajtrudiejszych chwilach. INFORMACJA Przypomiamy, że do 31 sierpia biblioteka w soboty jest ieczya. W pozostałe di tygodia pracujemy bez zmia. 9

10 SPORT Niedługo przerwa techologicza a Pływali ICDS Dwa tygodie będzie trwał przestój techologiczych a Pływali ICDS. W tym czasie pracowicy będą m.i. usuwać wszystkie osady i pozostałości po całoroczej eksploatacji obiektu. CDS w ciągu całego roku jest eksploatoway przez siedem di przegląd sprężarek i armatury zasilające), stacji uzdatiaia wody w tygodiu począwszy od wczesych godzi poraych do późego baseowej (grutowe mycie i aprawa filtrów do usuwaia zaie- Iwieczora, z przerwą a oc. Potrzeba więc choć tych kilkaaście di, czyszczeń z wody obiegowej, koserwacja układów dozowaia chemii aby dać szasę koserwatorom oraz specjalistyczym serwisom z ze- baseowej) oraz pomp obiegowych w stacji uzdatiaia wody i stacjach wątrz a kompleksowe remoty i przeglądy techicze mówi Dyrektor dozowaia chemii baseowej. ICDS, Jerzy Warchoł, który dodaje, że zaprocetuje to ieagaym i bezawaryjym fukcjoowaiem obiektu w ciągu całego roku. Przerwa techologicza rozpoczie się w poiedziałek, 3 sierpia i potrwa do iedzieli, 16 sierpia. Dwutygodiowy przestój techologiczy związay jest głowie z koieczością wymiay wody w obu ieckach baseowych aszej pływali (ok. 550 m3 wody). Stara woda będzie spuszczaa do kaalizacji, astępie obie iecki zostaą apełiae świeżą, która będzie podgrzewaa i uzdatiaa (proces dezyfekcji oraz usuwaia związków żelaza i magau). Obie iecki będą grutowie szorowae i dezyfekowae, grutowie myte będą rówież wszystkie pomieszczeia pływali. W te sposób pracowicy usuą osady i ie pozostałości po całoroczej eksploatacji obiektu. Wspomiae prace wyikają z rygorystyczych przepisów saitarych. Poadto służby koserwatorskie w czasie przerwy techologiczej wykoają całościowy przegląd maszy i urządzeń obsługujących pływalię. Dotyczy to głowie cetral klimatyzacyjych (wymiaa filtrów, 10

11 Z ŻYCIA GMINY Koordyator ds. polityki rowerowej poszukiway Pla gmiych iwestycji obfituje w zadaia związae z utworzeiem owych dróg dla rowerzystów. Trwa kokurs a staowisko koordyatora ds. polityki rowerowej a tereie gm. Łomiaki. Zapraszamy do składaia ofert. ie tylko osoby wybierające rower jako środek komuikacji potwierdzą, że rozwój polityki rowerowej to istoty krok dla aszej Ngmiy. Duża ilość rowerów a ulicach, to ie tylko lepsze waruki życia i poprawa kodycji społeczeństwa, ale rówież większa mobilość mieszkańców, itegracja z sąsiadującymi gmiami i Warszawą. Udział ruchu rowerów wymaga przede wszystkim zmia w rozwiązaiach komuikacyjych aszych dróg, co potwierdziła sporządzoa w 2014 roku kocepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych a tereie gm. Łomiaki. Zorgaizowae rówież a koiec ubiegłego roku kosultacje społecze potwierdziły jak duże oczekiwaia stawiae są władzom miasta w tym zakresie. Pla zadań iwestycyjych obfituje w przedsięwzięcia związae z utworzeiem owych dróg dla rowerów, jedak temat polityki rowerowej wymaga koordyacji. W związku z tym, Burmistrz Łomiaek ogłasza kokurs a "Staowisko koordyatora ds. polityki rowerowej a tereie Gmiy Łomiaki". Kokursu trwa do 25 sierpia 2015 r. Więcej szczegółów, co do wymagań i zadań stawiaych przyszłemu koordyatorowi, jak i zasady oraz waruki kokursu moża zaleźć w Biuletyie Iformacji Publiczej. Zapraszamy wszystkich zaiteresowaych do składaia ofert kokursowych! Referat Ewidecji Działalości Gospodarczej w owej siedzibie! Szaowi Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy! Przypomiamy, że od 15 czerwca 2015 roku pracowicy Referatu Ewidecji Działalości Gospodarczej przyjmują w owym miejscu. Iteresaci obsługiwai są w pok. 16 w budyku przy ul. Staszica 2 (wejście od stroy boiska sportowego). Godziy pracy oraz umer telefou pozostają aktuale. 31 lipca

12 REKLAMA STOPNIE GRANITOWE PŁOMIENIOWANE i POLEROWANE 100 x 33 x 3 cm 100 zł/szt. 120 x 33 x 3 cm 120 zł/szt. PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE I POLEROWANE 60 x 30 x 2 cm 20 zł/szt. 60 x 60 x 2 cm 40 zł/szt. BLATY GRANITOWE POLEROWANE Z NOSEM (PÓŁWAŁEK) 270 x 60 x 3 cm 550 zł/szt. Produkty gotowe w magazyie, trasport gratis, gwaracja. Dostarczamy wzory do klieta. Tel Tel

13 REKLAMA ROLETY, ŻALUZJE, PLISY, MOSKITIERY, MARKIZY I ROLETY ZEWNĘTRZNE MONTAŻ I SERWIS / HYDRAULIK Z ŁOMIANEK GAZOWE - HYDRAULICZNE JUNKERS, VIESMANN, ie Istalacje wod-ka. Istalacje C.O. - kotłowie Naprawy, motaż Wierceie studi wodych Przyłącza gazowe A-Z Istalacje gazowe od A do Z W każdej techologii Szamba betoowe szczele Doradztwo techicze - projekty Wydawaie zaświadczeń Pomiary szczelości ist. gaz. tel Godlewski Ryszard, Łomiaki ul. Rolicza ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016 DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W ŁOMIANKACH. TEL SERWIS - KOMIS AGD NAPRAWA PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK, ODKURZACZY ITP. tel ul.warszawska 132, Łomiaki 31 lipca

14 OGŁOSZENIA DROBNE Szukam pracy e Podejmę pracę a pół etatu chętie w godziach popołudiowych Szukam pracy przy sprzątaiu okie, prasowaiu Wykoam pracę w ogrodzie , Szukam pracy biurowej, bak, doświad., ag. średi tel Szukam pracy jako pomoc domowa, opieka ad dziećmi, gotowaie, sprzątaie, praca w ogródku. Tel Pielęgiarka zaopiekuje się dzieckiem lub seiorem tel Posprzątam dokładie dom lub biuro. Tel Zadbam o twój dom, posesję. Wysoki poziom prac ogrodiczych i apraw drobych Dokłade sprzątaie, prasowaie, referecje Pracowik budowlay poszukuje pracy, referecje Kierowca. Ukraiiec tel Posprzątam dom, ogród, biuro Ukraika tel Szukam pracy w Łomiakach dorywczej, fizyczej tel Sprzątaie, prasowaie, mycie okie i ie. lepieie pierogów tel Sprzątaie, mycie okie po remocie, uporządk. Ogrodu tel Dokłade sprzątaie domu, biura, mycie okie, prace w ogrodzie tel Zaopiekuję się dzieckiem, referecje, prawo jazdy Sprzątaie biur w firmach, domów, prasowaie, prace porządkowe. Tel Opiekuka z doświadczeiem zaopiekuje się starszą chorą osobą także weeked Sprzątaie, mycie okie, prasowaie, ie prace domowe tel Sprzątaie domu, mycie okie rówież po remocie, prasowaie, sprzątaie ogrodu tel Zaopiekuje się dzieckiem. Referecje, prawo jazdy, dyspozycyjość Niaia. Emerytowaa auczycielka zaopiekuje się dzieckiem. Posiadam referecje tel Kierowca. Ukraiiec tel Posprzątam dom, ogródek i biuro Ukraika tel Łomiaki Warszawa sprzątaie biur i mieszkań, praca w ogrodzie, prasowaie, opieka tel Pielęgiarka 3-4 godz. Dzieie Porządkowaie ogrodów i posesji dokładie tel Kobieta w średim wieku podejmie się prasowaia, opieka ad starszą osobą tel Poszukuje pracy prowadzeie, sprzątaie domu, gotowaie. Jestem dokłada i puktuala. Doświadczeie i referecje Dam pracę e Szkoła w Łomiakach poszukuje samodzielej kucharki. Tel , Poszukuję fryzjera / fryzjerkę ICDS, iformacje pod r Do biura młodą, eergiczą Zatrudię kierowcę C+E wyjazdy tygodiowe, Łomiaki Kierowca Kat. C Spedycja. Wymagaia: Komuikatywość, zdolości orgaizacyje, systematyczość. Tel , Przyjmę do pracy kierowcę, braża spożywcza tel Zatrudimy do Puktu Kredytowego w Aucha tel Asystetka zarządu, praca biurowa, Łomiaki. mail: Mechaik lub pomocik mechaika samochodowego tel Pilie poszukujemy odpowiedzialego mechaika samochodowego z doświadczeiem tel , Zatrudię paią do sprzątaia 8h/ tyg (czw lub pt) Łomiaki Góre. Tel Zatrudię samodzielego operatora obrabiarek CNC Tokarka i Cetrum Frezerskie, Łomiaki ul. Rolicza tel Zatrudię ślusarza frezera i tokarza. Łomiaki ul. Rolicza tel Jazz Cafe zatrudi pomocika barmaa oraz pomocika kucharza. CV ze zdjęciem a Po wyższych studiach z językiem obcym. Mail: Młodemu w biurze techiczo-hadlowym w Łomiakach. Tokarza samodzielego, bez ałogów do pracy w zakładzie produkcyjym w Łomiakach. Praca a 2 zmiay / 14-22, Zatrudię pracowika produkcyjego do zakładu farmaceutyczego. Wymagae doświadczeie w obsłudze maszy. Kotakt: lub tel , Pracowika budowlaego a ½ etatu Usługi e Bezpłaty wywóz złomu z tereu Łomiaek Materiały do ociepleń siatka, klej, styropia Ociepleia domów styropiaem, referecje Ogrodicze ie przydomowe, trasport Ogrodzeia kompleksowo klikier kute bramy Złota rączka awarie aprawy w domu a posesji Remoty kompleksowo i profesjoalie Hydraulik z Łomiaek gazowe istalacje i przyłącza A-Z, pomiary szczelości zaświadczeia aprawy, koserwacje kotłów gazowych tel Ogrodik peły zakres Cięcie drzew z wywozem Hydraulicze glazuricze, solidie Remoty hydraulicze, glazuricze Kompleksowa pielęgacja drzew, leczeie ubytków, wycika drzew trudych tel Glazura kompleksowe wykończeie mieszkań tel Naprawa AGD RTV atey Adrzej Wyszyński Naprawa telewizorów w domu klieta Wywóz ieczystości płyych, przepychaie kaalizacji, zawieraie umów, faktury VAT tel Obsługa iformatycza firm f-vat Podbitki dachowe, stropy drewiae, dociepleia stropów i poddaszy Przeprowadzk, trasport, praie dywaów 8 zł m2 tel Glazura terakota, kompleksowe wykańczaie mieszkań tel Hydraulik gazowik, istalacje saitare i gazowe, kotłowie, przyłącza tel Awaria złota rączka aprawi Geodeta, mapy, iwetaryzacje, podziały tel Ocieplaj z ami fachowcami (styropia, weła) malowaie, reowacje elewacji. Gwaracja Hydroizolacje. Woda-stop. Masz problem z wilgocią, wodę w piwicy, tarasie, balkoie itp. Zadzwoń Hydraulika domy, kotłowie tel , Cykliowaie, lakierowaie, układaie parkietu Drobe prace remotowe, wykończeiowe, aprawy tel Naprawa pralek serdeczie zapraszamy do skorzystaia z aszych usług Ogrodictwo krety, opryski, pielęgacja, podlewaie , , Usługi budowlae (dom, garaż, ogrodzeie) tel Ogrodicze usługi trawiki, pielęgacja rośli, opryski chemicze, porządki, wywóz odpadów zieloych Ogrodik peły zakres i cięcie drzew z wywozem Remoty A-Z elewacji, poddasza, podbitki, tel Malowaie budyków i elewacji. Reowacja, gwaracja tel Ociepleia, elewacje budyków. Gwaracja tel Hydroizolacje, izolacje atywode fudametów, piwic, tarasów, balkoów itp. Gwaracja. Tel Cykliowaie, lakierowaie podłóg malowaie mieszkań Sprzedam e Taio sprzedam owy dom 150m2 w Dziekaowie tel: Oddam używae deski po budowie ok. 10m Pieńków Sprzedam działkę budowlaą 1045m2 w Łomiakach tel Sprzedam dom lub wyajmę tel Sprzedam dwie działki budowlae 850 i 1070 m2 w Kiełpiie. Tel Działkę budowlaą 1200m2 (wszystkie media) przy ul. Jeziorej w Łomiakach Opoy letie Mercedes + felgi alumiiowe iskoprofilowe 195/50 R tel Działka z warukami a bliźiaka. Dziekaów. Tel Drewo opałowe. Tel Sprzedam dom 80m2 a działce 600m2 Dziekaów. Tel Sprzedam działkę rekreacyjo-rolą 1527m2 w pobliżu Wisły Łomiaki Dole przy ul. Spokojej. Tel Sprzedam mieszkaie 84,2 m2 w Łomiakach, ul. Rówoległa. 3 pokoje, balko, piwica, miejsce parkigowe. Tel Domek samodziely 3 pokoje do wyajęcia dla rodziy lub idywidualie dwa pokoje przy rodziie Piętro domu 140m2, osobe wejście, 3 sypialie do wyajęcia, salo, kuchia, łazieka, WC tel Lokal 60m2 cetrum Łomiaek a biuro, gabiet, cichą pracowię, magazy. Tel Pokój do wyajęcia Wyajmę dom dla rodziy, osób pracujących, biuro, klimatyzacja, umebloway, wyposażeie, 130m2 Buraków. Tel , Kwatery do wyajęcia. Miesiąc 350 zł. Tel Do wyajęcia pokój dobre waruki Wyajmę pokój tel Pokoje do wyajęcia Hala 60m2, biuro 6m2, socjal 6m2, super pukt przy trasie Dziekaów Lekarze e Lekarz Pediatra Aa Matusiak. Wizyty domowe Larygolog. Łomiaki, ul. Baczyńskiego 26 m Do wyajęcia e Larygolog-Alergolog dr B. Szafrańska, ul. Do wyajęcia pokój, kuchia, łazieka oddziele Jedości Roboticzej 15, tel wejście Chirurg (dla dorosłych i dzieci) dr.med. T. Pomieszczeie 130m, 45m i 17m a magazy, Szafrański, ul. Jedości Roboticzej 15, pracowie, mieszkaie m2 a cichą działalość gospodarczą przy Kardiochirurg, EKG, dr.med. Ja Herbertul. Roliczej Heybowicz, ul. Szkola 6, tel Mieszkaie w cetrum Łomiaek 35m2 dwa Larygolodzy dr Lidia I Ryszard Mikołajewscy, pokoje, garaż Łomiaki, ul. Fiołka 11, tel , 502 Poszukuję kawalerki do wyajęcia Łomiaki i okolice Lokal a ul. Łąkowej w parterze + magazy pod Nauka e produkt. Spożyw. Lub ią Matematyka korepetycje peły zakres, Do wyajęcia mieszkaie 45m2 Łomiaki doświadczoy auczyciel Rówoległa tel Agielski. tel Wyajmę umeblowae mieszkaie, pokój, Nauczam jez. obce: agielski, iemiecki, kuchia, łazieka fracuski, rosyjski, białoruski. Szybko i Pokoje pracowicze oraz samodziele profesjoalie. Dojeżdżam do uczia. Nie mieszkaie. Dobre waruki, duży parkig zadaję prac domowych (iedaleko Aucha) tel Wyajmę dom a pukt przedszkoly w dobrym pukcie Łomiaek tel Róże e 2 pokoje, kuchia, łazieka, częściowo Działkę kupię budowlaą. Łomiaki i okolice umeblowae, parter, parkig, oś. Rówoległa Dom kupię bezpośredio Łomiaki i okolice Pokój 1 lub 2 os. W cetrum Łomiaek ½ domu wolostojącego, 65m2 przy Markpolu a długo INFORMATOR Straż Pożara 998, Ochoticza Straż Pożara, ul. Wiejska 12a, tel Policja 997, Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, tel Straż Miejska, ul. Warszawska 87, Ośrodek Pomocy Społeczej, ul. Szpitala 7, tel Pogotowie gazowe 992 Komuikacja Miejska Łomiaki, ul. Rolicza 248, , Filia Wydziału Komuikacji, ul. Warszawska 73, ZWiK w Łomiakach Sp. z o.o., ul. Rolicza 244, Zakład Eergetyczy, ul. Kolejowa 123, tel Pogotowie eergetycze 991, Awarie oświetleia uliczego / Referat Iwestycji Awarie sygalizacji świetlej Urząd Miejski w Łomiakach, ul. Warszawska 115, URZĘDY POCZTOWE Łomiaki, ul. Warszawska 258 (po.-pt , sob ), , Dąbrowa, ul. Kwiatowa 12 (po.-pt ), Kiełpi, ul. Warszawska 402 (po.-pt ), ZDROWIE Pogotowie ratukowe, 999 Noca i świątecza pomoc lekarska i pielęgiarska: Szpital Bielański, Szpital Dziecięcy w Dziekaowie Leśym, Izba przyjęć 24h, Przychodia Rejoowa, ul. Szpitala 6, (po.-pt ), NZOZ Łomiaki, ul. Warszawska 31, (po.-pt ), NZOZ Hilary MED - okulistyka, ul. Warszawska 67, (po.-pt ), Cetrum Medycze RoyalMed, ul. Wiślaa 36, tel , Gmiy Pukt Kosultacyjy dla uzależioych, Szpitala 7, INSTYTUCJE KULTURALNE Biblioteka Publicza, ul. Wiejska 12a, Cetrum Kultury, ul. Wiejska 12a, , ICDS, ul. Staszica 2, , Niepublicza Szkoła Muzycza w Łomiakach, ul. Warszawska 73, Wydawca: KMŁ Sp. z o.o. / Redaktor aczela: Joaa Zielke / Zdjęcia: Redakcja, Iteret. Kotakt z redakcją: Łomiaki, ul. Staszica 2, tel , Ogłoszeia i reklamy: Redakcja pozostawia sobie prawo adawaia tytułów, śródtytułów i skracaia tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja ie odpowiada. Publikacja materiałów iezamówioych do wyłączej dyspozycji redakcji.

INWESTUJEMY W OŚWIATĘ remontujemy, modernizujemy, budujemy str. 2, 7

INWESTUJEMY W OŚWIATĘ remontujemy, modernizujemy, budujemy str. 2, 7 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 80 14.08.2015 r. INWESTUJEMY W OŚWIATĘ remotujemy, moderizujemy, budujemy str. 2, 7 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 28 sierpia WYDARZENIA Z krwawej ofiary

Bardziej szczegółowo

nr 76 12.06.2015 r. ZABAWA NA CAŁEGO, czyli Dzień Dziecka w Łomiankach str. 2

nr 76 12.06.2015 r. ZABAWA NA CAŁEGO, czyli Dzień Dziecka w Łomiankach str. 2 r 76 12.06.2015 r. ZABAWA NA CAŁEGO, czyli Dzień Dziecka w Łomiakach str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 26 czerwca WYDARZENIA Fatastyczy Dzień Dziecka w Łomiakach Tłumy mieszkańców pojawiły

Bardziej szczegółowo

nr 77 26.06.2015 r. MISTRZOSTWA POLSKI W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ ZA NAMI str. 8 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 10 lipca

nr 77 26.06.2015 r. MISTRZOSTWA POLSKI W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ ZA NAMI str. 8 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 10 lipca r 77 26.06.2015 r. MISTRZOSTWA POLSKI W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ ZA NAMI str. 8 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 10 lipca WYDARZENIA Publiczie dyskutowao ad projektem studium - To studium jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

nr 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia

nr 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia r 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągął tłumy Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 23 styczia WYDARZENIA Wróciła ormalość. Budżet uchwaloy Nowa Rada Miejska zamierza współpracować z Burmistrzem

Bardziej szczegółowo

nr 73 01.05.2015 r. SEZON ROWEROWY rozpoczęty str. 5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 15 maja

nr 73 01.05.2015 r. SEZON ROWEROWY rozpoczęty str. 5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 15 maja r 73 01.05.2015 r. SEZON ROWEROWY rozpoczęty str. 5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 15 maja WYDARZENIA Burmistrz agrodził Przyjaciół Łomiaek - To podziękowaie i wyróżieie dla ajbardziej aktywych

Bardziej szczegółowo

Gazeta Bitewna - dodatek specjalny - w środku

Gazeta Bitewna - dodatek specjalny - w środku BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 82 11.09.2015 r. Gazeta Bitewa - dodatek specjaly - w środku WYDARZENIA 76. roczica wybuchu II Wojy Światowej. Pamiętamy! - Myślmy o jedej sprawie, zawsze i wszędzie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ r XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w diu 11 paździerika 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjej Starostwa Powiatowego w Obor ikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

nr 69 6.03.2015 r. ŁOMIANKI PAMIĘTAJĄ! Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 20 marca

nr 69 6.03.2015 r. ŁOMIANKI PAMIĘTAJĄ! Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 20 marca r 69 6.03.2015 r. ŁOMIANKI PAMIĘTAJĄ! Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 20 marca WYDARZENIA Żołierze Wyklęci a zawsze w aszej pamięci Burmistrz i mieszkańcy Łomiaek pamiętają o Żołierzach Niezłomych,

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Nasze osiągięcia wydaie 5, 2011 2 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Działalość firmy ZUK Stąporków S.A. specjalizuje się w produkcji urządzeń dla: Eergetyki cieplej Eergetyki zawodowej Eergetyki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA Rada Miejska Łomży Komisja Rodziy, Opieki Społeczej i Zdrowia Działalość Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży w roku 007 r. zakresie zabezpieczaia zastępczego środowiska ego dzieciom społeczie osierocoym.

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy. Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi, których własnością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse.

Oferta firmy. Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi, których własnością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse. Oferta firmy Niiejszy dokumet chroioy jest prawami autorskimi, których własością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse.com Architektura wętrz a tereie całego kraju Zakres aszych usług Nasza oferta

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway przez Uię Europejską w ramach Europejskiego Fu duszu Społeczego Współpraca istytucji pomocy społeczej z iymi istytucjami a tereie gmiy,

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Problemy transportowe cd, Problem komiwojażera

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Problemy transportowe cd, Problem komiwojażera Istrukcja do ćwiczeń laboratoryjych z przedmiotu: Badaia operacyje Temat ćwiczeia: Problemy trasportowe cd Problem komiwojażera Zachodiopomorski Uiwersytet Techologiczy Wydział Iżyierii Mechaiczej i Mechatroiki

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

Wspólna zabawa po raz czwarty!

Wspólna zabawa po raz czwarty! Magazy mieszkańców SM Na Skarpie Numer 27, czerwiec 2009 r. MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 8000 EGZEMPLARZY ISO 9001:2000, 14001:2004, OHSAS 18001:1999 Czytaj as też: www.smaskarpie.pl Aktuala sytuacja ieruchomości

Bardziej szczegółowo

podejœcia kanalizacyjne poziom kanalizacyjny

podejœcia kanalizacyjne poziom kanalizacyjny Kaalizacja wewętrza wywiewka podejœcia kaalizacyje poziom kaalizacyjy pio kaalizacyjy ŚCIEKI W DOMU Myjemy siê, sprz¹tamy, przygotowujemy posi³ki, czyli korzystamy z przyborów saitarych, takich jak: waa,

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

RenesansBelwederu n Gmach popauliñskiego klasztoru - zwany Belwederem

RenesansBelwederu n Gmach popauliñskiego klasztoru - zwany Belwederem Gazeta miasta i gmiy Piñczów, 21 grudia 2007 roku MILIONY NA GMINNE INWESTYCJE - W 2007 roku a iwestycje wydaliœmy blisko 4 milioy z³otych. Wœród ajwa iejszych zadañ by³y budowa chodika i zatoczki przy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: Załączik r do uchwały r 309 Zarządu Dzielicy Ursyów m.st. Warszawy z dia 25 paździerika 20 r WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: ) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM: b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE* Obszar Staowisko

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr.:'«.v.w.../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. zarządzani, co następuje:

Zarządzenie nr.:'«.v.w.../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. zarządzani, co następuje: Zarządzeie r.:'«.v.w.../2014 Prezydeta Miasta Siemiaowice Śląskie z dia... 2014 r. w sprawie: ustaleia wysokości ce i opłat za korzystaie z obiektów i urządzeń użyteczości publiczej zarządzaych przez Miejski

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych profi-air 250 / 400 touch Nowoczese cetrale rekuperacyje do wetylacji pomieszczeń mieszkalych SYSTEMY ODWADNIAJĄ CE SYSTEMY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU Nowoczesa techologia

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

CO DALEJ. z liceum w Łomiankach? więcej na str. 2. następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 18 grudnia. ISSN - 2084-9966 < egzemplarz bezpłatny

CO DALEJ. z liceum w Łomiankach? więcej na str. 2. następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 18 grudnia. ISSN - 2084-9966 < egzemplarz bezpłatny ISSN - 2084-9966 egzemparz bezpłaty r 88 4.12.2015 r. CO DALEJ z iceum w Łomiakach? więcej a str. 2 astępy umer aszego dwutygodika ukaże się 18 grudia www.omiaki.p 4 grudia 2015 WYDARZENIA Powiat ikwiduje

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

Ma³opolska RKCh OG OSZENIE. w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Nr 3 (16) 2003 r.

Ma³opolska RKCh OG OSZENIE. w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Nr 3 (16) 2003 r. Nr 3 (16) 2003 r. Ma³opolska RKCh OG OSZENIE w sprawie kokursów ofert a zawieraie przez kasy chorych umów o udzielaie œwiadczeñ zdrowotych MA OPOLSKA REGIONALNA KASA CHORYCH Z SIEDZIB W KRAKOWIE ul. Ciema

Bardziej szczegółowo

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku, Załącziki do rozporządzeia Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego z dia... r. (poz....) Załączik r 1 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH,

Bardziej szczegółowo

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi:

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi: CHCEMY PRZYCIĄGNĄĆ TURYSTÓW DO NASZEGO REGIONU POMÓŻ NAM WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKORZYSTAMY NA TYM WSZYSCY WERSJA ELEKTRONICZNA ANKIETY (edytowalna) do pobrania bezpośrednio pod adresem www.lotmz.org DANE PODMIOTU.

Bardziej szczegółowo

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych Napęd żaluzji: GEGER-GJ56..e z elektroiczym układem wyłączaia krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewętrzych EN FR ES T Orygiala istrukcja motażu i istrukcja eksploatacji Origial assembly ad operatig istructios

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii odnawialnej

Wytwarzanie energii odnawialnej Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) 20 000 profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia

Bardziej szczegółowo

ISSN - 2084-9966 < egzemplarz bezpłatny. nr 89 18.12.2015 r. następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 15 stycznia 2016 roku. www.lomianki.

ISSN - 2084-9966 < egzemplarz bezpłatny. nr 89 18.12.2015 r. następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 15 stycznia 2016 roku. www.lomianki. ISSN - 2084-9966 egzemparz bezpłaty r 89 18.12.2015 r. astępy umer aszego dwutygodika ukaże się 15 styczia 2016 roku www.omiaki.p 18 grudia 2015 WYDARZENIA Tłumy a Mikołajkach Magicze, wyjątkowe i iepowtarzae.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnialność. i rynek pracy. Monika Domańska, Akademia GórniczoG. rniczo-hutnicza. Co pomaga w znalezieniu i utrzymaniu pracy po studiach?

Zatrudnialność. i rynek pracy. Monika Domańska, Akademia GórniczoG. rniczo-hutnicza. Co pomaga w znalezieniu i utrzymaniu pracy po studiach? Zatrudialość i ryek pracy Co pomaga w zalezieiu i utrzymaiu pracy po studiach? Moika Domańska, Akademia GóriczoG riczo-huticza Zespół Ekspertów w Bolońskich Olkusz, 8 listopada 2010 r. Proces boloński

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie Kolektory słoecze Jede dach, jedo wzorictwo ideale dopasowaie Oferta waża od 01.0.010 Atrakcyjy wygląd i fukcjoalość VELUX od blisko 70 lat rozwija swoje produkty, zapewiając ich harmoije połączeie z architekturą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy! KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2015 STRUKTURA WYDATKÓW W ROKU 2015. 31,9 mln zł 24,6 mln zł. 46,8 mln zł

Szanowni Mieszkańcy! KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2015 STRUKTURA WYDATKÓW W ROKU 2015. 31,9 mln zł 24,6 mln zł. 46,8 mln zł Sport i rekreacja 26,8 ml zł 8% Pomoc społecza i zdrowie 7 ml zł Gospodarka komuala i mieszkaiowa 21,9 ml zł 7% Kultura i ochroa dziedzictwa 10,3 ml zł 3% Uzbrojeie tereów 18,3 ml zł 6% Kocepcja zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

PODCZAS ZDARZEŃ Z UDZIAŁEM

PODCZAS ZDARZEŃ Z UDZIAŁEM d St. bryg. mgr iż. Tadeusz Jopek jest absolwetem Szkoły Główej Służby Pożariczej w arszawie (1988). Ukończył rówież studia podyplomowe F ^ ^ ^ ^ l z zakresu bezpieczeństwa i higiey pracy w PSŚ w Radomiu.

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Przegląd najważniejszych wydarzeń roku 2012

Miasto i Gmina Prabuty. Przegląd najważniejszych wydarzeń roku 2012 Miasto i Gmina Prabuty Przegląd najważniejszych wydarzeń roku 2012 Na przełomie lutego i marca gminę Prabuty odwiedzili marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Ryszard Świlski W Trumiejkach

Bardziej szczegółowo

Portale internetowe o zakupach w Białymstoku w wersji polskiej i rosyjskiej

Portale internetowe o zakupach w Białymstoku w wersji polskiej i rosyjskiej Portale internetowe o zakupach w Białymstoku w wersji polskiej i rosyjskiej Co nas wyróżnia Własne, ekskluzywne treści" Dotarcie do wyselekcjonowanej grupy celowej" Nowoczesne formy komunikacji (content

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA BUDYNEK B UL. BRANIBORSKA 52, 53-680 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA 25 M2 PARTER LOKAL I OKNA WIDOCZNE OD STRONY ULICY BRANIBORSKIEJ Właściciel/Zarządca:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru do oddziałów sportowych

Regulamin naboru do oddziałów sportowych Regulami aoru do oddziałów sportowych W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS."HUBAL" I PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 12 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS."HUBAL" W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

Zacznij oszczędzać na emeryturę

Zacznij oszczędzać na emeryturę Zaczij oszczędzać a emeryturę - to TWOJA sprawa! ZAPEWNIJ SOBIE FINANSOWĄ PRZYSZŁOŚĆ! Kto się będzie Tobą opiekował, gdy przejdziesz a emeryturę? Aktualie państwowa emerytura wyosi EUR 193,30 tygodiowo

Bardziej szczegółowo

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl Historia tworzeia pewej spółdzieli Zlecaie zadań podmiotom ekoomii społeczej Dla przedsiębiorstw społeczych jest Targes.pl lipiec r 2 (146) 2012 rok XVI OD REDAKCJI Ekoomia społecza to idea, którą warto

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

W ŁOMIANKACH DZIECI ODKRYWAJĄ KONTYNENTY

W ŁOMIANKACH DZIECI ODKRYWAJĄ KONTYNENTY Serwis wykorzystuje pliki cookies: Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych tehnologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych lipiec (165) 2016 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Co owego w iteretowy uijym prawie zaków towarowych? Program Zmiay w LIFE przepisach celych Perspektywy

Bardziej szczegółowo

NOWY WÓZ OSP W ŁOMIANKACH. więcej na str. 3. następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 12 lutego. ISSN - 2084-9966 < egzemplarz bezpłatny

NOWY WÓZ OSP W ŁOMIANKACH. więcej na str. 3. następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 12 lutego. ISSN - 2084-9966 < egzemplarz bezpłatny ISSN - 2084-9966 egzemparz bezpłaty r 91 29.01.2016 r. NOWY WÓZ OSP W ŁOMIANKACH więcej a str. 3 astępy umer aszego dwutygodika ukaże się 12 utego www.omiaki.p 29 styczia 2016 WYDARZENIA Hołd i wdzięczość

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 458/1243/14 z dnia 2.09.2014r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: 3 125 000 + 50 000 + 362 086

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 5 MODUŁ 6 185M2 135M2 69M2

Bardziej szczegółowo

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00.

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00. I Funkcjonowanie LGD 3 4 5 7 8 9 0 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 55,7 3 934,5 8 47,8 8 47,8. Wynagrodzenie pracownika ds. organizacyjno

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej

Losy absolwentów Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej Pedagog szkoly Agieszka Masłyk Aby przybliżyć społeczości lokalej losy aszych absolwetów, gromadzimy i porządkujemy dae dotyczące wyboru szkoły poadgimazjalej. Nasi absolweci ajczęściej wybierają szkołę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ PODSTAWY MATEMATYKI INANSOWEJ WZORY I POJĘCIA PODSTAWOWE ODSETKI, A STOPA PROCENTOWA KREDYTU (5) ODSETKI OD KREDYTU KWOTA KREDYTU R R- rocza stopa oprocetowaia kredytu t - okres trwaia kredytu w diach

Bardziej szczegółowo

Nakręć się na pomoc dla Mateusza

Nakręć się na pomoc dla Mateusza Biulety powiatu bełchatowskiego ISSN 2080-1831 Nr 5 (56) listopad 2015 w w w. p o w i a t - b e l c h a t o w s k i. p l Nakręć się a pomoc dla Mateusza Wydaie bezpłate 15-leti Mateusz wymaga stałej rehabilitacji,

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

Chemia Teoretyczna I (6).

Chemia Teoretyczna I (6). Chemia Teoretycza I (6). NajwaŜiejsze rówaia róŝiczkowe drugiego rzędu o stałych współczyikach w chemii i fizyce cząstka w jedowymiarowej studi potecjału Cząstka w jedowymiarowej studi potecjału Przez

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3,5 MODUŁ 4 MODUŁ 8 MODUŁ 7 MODUŁ 6 135M2 79M2 69M2

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA BUDYNEK B UL. BRANIBORSKA 52, 53-680 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA 71 m2 PARTER Właściciel/Zarządca: Surfland Sp. z o.o. Sp.k Dane adresowe: Braniborska

Bardziej szczegółowo

Ekolog. Wskazówka na turę nr 1

Ekolog. Wskazówka na turę nr 1 Ekolog Wskazówka na turę nr 1 Dostałeś list od rowerzysty, który skarży się na brak stojaków rowerowych na placu 34, dokąd dojeżdża do pracy. Jak pisze, również jego koledzy z pracy chętnie jeździliby

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną i e z b ę d i k e l e k t r y k a Julia Wiatr Mirosław Miegoń Zasilaie budyków użyteczości publiczej oraz budyków mieszkalych w eergię elektryczą Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK Załącznik nr 1 Na rok 2010 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Dopiewo. ogłasza nabór na stanowisko. podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy Dopiewo. ogłasza nabór na stanowisko. podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 1. Wymagania od kandydata: a) Wykształcenie/uprawnienia: niezbędne:

Bardziej szczegółowo

www.golina.jarocin.pl 2 Szanowny Panie Burmistrzu Rok temu, kiedy obejmował Pan urząd Burmistrza Jarocina z Pana strony padła propozycja, aby sołectwa przygotowały księgi potrzeb. Pomysł jest wspaniały

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole.

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole. P r o t o k ó ł Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Oświatowo Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 23 sierpnia 2012 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

Pełny plecak dla dzieci z Żółkwi

Pełny plecak dla dzieci z Żółkwi Biulety powiatu bełchatowskiego ISSN 2080-1831 Nr 4 (55) wrzesień paździerik 2015 w w w. p o w i a t - b e l c h a t o w s k i. p l Wydaie bezpłate Peły plecak dla dzieci z Żółkwi W szkołach w mieście

Bardziej szczegółowo

WIELKA ZBIÓRKA MAKULATURY W CH AUCHAN ŁOMIANKI

WIELKA ZBIÓRKA MAKULATURY W CH AUCHAN ŁOMIANKI Portal informacyjny Łomianek i okolic kontakt@elomianki.eu Home Kontakt Reklama > Znajdź firmę EDUKACJA ZDROWIE I URODA KULTURA SPRAWY LOKALNE SPORT WYDARZENIA I IMPREZY OGŁOSZENIA CZAS WOLNY ZNAJDŹ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich.

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich. EDUKACJA NA WESOŁO Dobra zabawa połączona z edukacją na rzecz bezpieczeństwa to główny cel, jaki przyświecał organizatorom Dnia Otwartego Centrum Szkolenia Policji. Spontanicznie przekazywane opinie na

Bardziej szczegółowo

info euro Norwegia atrakcyjna nisza eksportowa dla małych i średnich przedsiębiorstw Program COSME Prawo autorskie w internecie ISSN 1505-781X

info euro Norwegia atrakcyjna nisza eksportowa dla małych i średnich przedsiębiorstw Program COSME Prawo autorskie w internecie ISSN 1505-781X kwiecień (150) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo Norwegia atrakcyja isza eksportowa dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Program COSME Prawo autorskie w iterecie Zachodiopomorskie Stowarzyszeie

Bardziej szczegółowo

Osiedle Jordanowicka

Osiedle Jordanowicka Osiedle Jordanowicka" to kameralne osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, położone w spokojnej okolicy bogatej w tereny zielone oraz o bardzo dobrym układzie komunikacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie za 2010 rok

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie za 2010 rok Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie za 2010 rok Wydatki ogółem wyniosły: 1.124.882,00 zł w tym: 1. GOK i świetlice wiejskie 951.131,00 zł 2. Biblioteki 173.751,00

Bardziej szczegółowo