Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:"

Transkrypt

1 Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: I. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: 1) Uchwała nr 60 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia w UMK Kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyŝszych, 2) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 3) Uchwała nr 13 Senatu UMK z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie przestrzegania przez członków społeczności Uniwersytetu zasad etycznych, 4) Uchwała nr 67 Senatu UMK z 16 grudnia 2003 w sprawie podejmowania przez pracowników UMK dodatkowego zatrudnienia, 5) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Kompetencje zawodowe: 1) Uchwała nr 99 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Efektów Kształcenia Uniwersytetu do końca kadencji , 2) Uchwała nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyŝszych, 3) Uchwała nr 15 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu Nagród Rektora UMK dla nauczycieli akademickich, 4) Uchwała nr 16 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród i wyróŝnień Rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z późn. zm., 5) Uchwała nr 105 Senatu UMK z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia w UMK Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 6) Uchwała nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK, 7) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm, 8) Uchwała nr 90 senatu UMK z dnia 25 października 2005 r. w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych, 9) Uchwała nr 5 Senatu UMK z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich oraz kierunków polityki zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych, 10) Zarządzenie nr 86 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu w ramach studiów podyplomowych, na które skierowani zostali w zawiązku z wykonywanymi obowiązkami słuŝbowymi, 1

2 11) Zarządzenie nr 73 Rektora UMK z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ankietowego badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych realizowanych w UMK, 12) Zarządzenie nr 72 Rektora UMK z dnia 5 września 2007 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników niebędących pracownikami akademickimi, 13) Pismo Okólne nr 3 Rektora UMK z dnia 1 września 2008 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-słuŝbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK oraz pełnomocnika Rektora na kadencję , 14) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 15) Obwieszczenie nr 2 Rektora z UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK. 3. Struktura Organizacyjna: 1) Uchwała nr 15 Komisji Wyborczej Uniwersytetu z dnia 4 czerwca 2012 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję , 2) Uchwała nr 13 Komisji Wyborczej Uniwersytetu dnia 23 kwietnia 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję , 3) Uchwała nr 10 Komisji Wyborczej Uniwersytetu z dnia 26 marca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję , 4) Uchwała nr 8 Komisji Wyborczej Uniwersytetu z dnia 13 marca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję , 5) Uchwała nr 85 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 49 Senatu UMK z dnia 18 września 2001 r. Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 6) Uchwała nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich UMK, 7) Uchwała nr 97 Senatu UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, 8) Uchwała nr 89 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, 9) Uchwała nr 59 Senatu UMK z dnia 11 czerwca 2011 r. Strategia UMK na lata , 10) Uchwała nr 26 Senatu UMK z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Studiów w UMK, 11) Uchwała nr 79 Senatu UMK z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zasad wyodrębnienia finansowego Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 2

3 12) Uchwała nr 46 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w UMK, 13) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm,, 14) Uchwała nr 32 Senatu UMK z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum i Liceum Akademickie 15) Zarządzenie nr 109 Rektora UMK z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w UMK, 16) Zarządzenie nr 73 Rektora UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i Wydział Nauk o Ziemi, 17) Zarządzenie nr 53 Rektora UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Alliance Française przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 18) Zarządzenie nr 51 Rektora UMK z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Centrum Brytyjskiego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19) Zarządzenie nr 106 Rektora UMK z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania UMK w warunkach zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu politycznomilitarnego) i wojny, 20) Zarządzenie nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy, 21) Zarządzenie nr 71 Rektora UMK z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji centralnej UMK w kampusie toruńskim, 22) Zarządzenie nr 142 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność podstawową lub pomocniczą, 23) Zarządzenie nr 57 rektora UMK z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych UMK w zakresie przestrzegania przepisów bhp wynikających z dyrektywy 89/391/EWG Rady Unii Europejskiej, 24) Zarządzenie nr 3 Rektora UMK z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie podległości słuŝbowo-funkcjonalnej jednostek administracji Uniwersytetu, 25) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK ze zm., 26) Zarządzenie nr 49 Rektora UMK z dnia 29 maja 2007 w sprawie prowadzenia studiów w Zamiejscowym Ośrodku dydaktycznym w Grudziądzu, 27) Zarządzenie nr 48 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania Collegium Medicum UMK, 28) Pismo Okólne nr 3 Rektora UMK z dnia 1 września 2008 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-słuŝbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK oraz pełnomocnika Rektora na kadencję , 29) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 3

4 4. Delegowanie uprawnień: 1) Uchwała nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, 2) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 3) Zarządzenie nr 11 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Szpitali Uniwersyteckich 4) Zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w UMK w kampusie toruńskim Regulaminu zamówień Publicznych, 5) Zarządzenie nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy, 6) Zarządzenie nr 71 Rektora UMK z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji centralnej UMK w kampusie toruńskim, 7) Zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK, 8) Zarządzenie nr 142 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność podstawową lub pomocniczą, 9) Zarządzenie nr 3 Rektora UMK z dnia 50stycznia 2009 r. w sprawie podległości słuŝbowo-funkcjonalnej jednostek administracji UMK 10) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK ze zm., 11) Zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia12 marca 2005 r. w sprawie zawierania umów/porozumień przez jednostki organizacyjne UMK z podmiotami zewnętrznymi, 12) Zarządzenie nr 48 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania gospodarki finansowej i rachunkowości w Collegium Medicum UMK, 13) Pismo Okólne nr 6 Rektora UMK z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielonych przez rektora pełnomocnictw dla prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencję , 14) Pismo Okólne nr 3 Rektora UMK z dnia 1 września 2008 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-słuŝbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencję , 15) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 4

5 II. Cele i zarządzanie ryzykiem: 1. Misja: 1) Uchwała nr 59 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2011 r. Strategia UMK na lata , 2) Uchwała nr 19 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2000 r. misja UMK. 2. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji: 1) Uchwała nr 59 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2011 r. Strategia UMK na lata , 2) Uchwały Senatu UMK dotyczące zatwierdzania planu rzeczowo-finansowego UMK oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego UMK za poszczególne lata, 3) Uchwała nr 90 Senatu UMK z dnia 25 października 2005 r. w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych, 4) Zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków na badania finansowane z grantów rektora. 3. Identyfikacja Ryzyka: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu, 2) Zarządzenie nr 156 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w UMK, 3) Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w UMK. 4. Analiza ryzyka: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu, 2) Zarządzenie nr 156 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w UMK, 3) Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w UMK, 4) Zarządzenie nr 52 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w UMK. 5. Reakcja na ryzyko: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu, 2) Zarządzenie nr 156 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w UMK, 5

6 III. Mechanizmy kontroli: 1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej: 1) Uchwała nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich UMK, 2) Uchwała nr 57 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, 3) Uchwała nr 26 Senatu UMK z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu studiów UMK, 4) Uchwała nr 105 Senatu UMK z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia w UMK wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 5) Uchwała UMK nr 46 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów podyplomowych w UMK, 6) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn.zm., 7) Uchwała nr 39 Senatu UMK z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie nadawania tytułów zawodowych absolwentom UMK, 8) Uchwała nr 90 Senatu UMK z dnia 25 października 2005 r. w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych, 9) Uchwała nr 8 senatu UMK z dnia 29 stycznia 2002 w sprawie nadawania tytułów zawodowych absolwentom UMK, 10) Uchwała nr 9 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad współdziałania UMK z wyŝszymi szkołami niepublicznymi, 11) Zarządzenie nr 81 Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 12) Zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobu Archiwum UMK, 13) Zarządzenie nr 69 Rektora UMK z dnia 23 maja 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 98 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14) Zarządzenie nr 51 Rektora UMK z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim Regulaminu Zamówień Publicznych, 15) Zarządzenie nr 36 Rektora UMK z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim Regulaminu Zamówień Publicznych, 16) Zarządzenie nr 27 Rektora UMK z dnia 23 lutego 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 24 Rektora UMK z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji, 17) Zarządzenie nr 98 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości, 18) Zarządzenie nr 109 Rektora UMK z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy UMK, 6

7 19) Zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w UMK w kampusie toruńskim Regulaminu zamówień publicznych, 20) Zarządzenie nr 142 Rektora UMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w CM UMK, 21) Zarządzenie nr 6 Rektora UMK z dnia 25 stycznia 2010 r. Regulamin kontroli wewnętrznej UMK, 22) Zarządzenie nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania audytu wewnętrznego w UMK, 23) Zarządzenie nr 56 Rektora UMK z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem, 24) Zarządzenie nr 58 Rektora UMK z dnia 7 czerwca 2010 r. Regulamin Ochrony Dóbr Niematerialnych i Projektów Racjonalizatorskich w UMK, 25) Zarządzenie nr 81 Rektora UMK z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania naleŝnych opłat za świadczone usługi dydaktyczne, 26) Zarządzenie nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników UMK za pracę świadczoną w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, 27) Zarządzenie nr 159 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych UMK za rok poprzedni, 28) Zarządzenie nr 19 Rektora UMK z dnia 26 lutego 2009 r. Instrukcja inwentaryzacyjna, 29) Zarządzenie nr 46 Rektora UMK z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych i ewidencjonowania w księgach rachunkowych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, 30) Zarządzenie nr 96 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji kosztów podstawowej działalności statutowej jednostek, 31) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 32) Zarządzenie nr 8 Rektora UMK z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie działalności wydawniczej i zasad jej finansowania w UMK, 33) Zarządzenie nr 9 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie instrukcji magazynowej UMK, 34) Zarządzenie nr 49 Rektora UMK z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu, 35) Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej UMK 36) Zarządzenie nr 9 Rektora UMK z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie obiegu przesyłek niejawnych, 37) Zarządzenie nr 5 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych w UMK 38) Zarządzenie nr 87 Rektora UMK z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w UMK, 39) Zarządzenie nr 20 Rektora UMK z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie funkcjonowania BIP w UMK, 40) Zarządzenie nr 29 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w UMK, 7

8 41) Zarządzenie nr 30 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie wdroŝenia standardów kontroli finansowej w UMK, 42) Zarządzenie nr 33 Rektora UMK z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego w UMK, 43) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 44) Zarządzenie 7 Kanclerza UMK z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie prac projektowych inwestycji, modernizacyjnych, jak równieŝ ich odbiorów prowadzonych w Uniwersytecie w kampusie toruńskim. 2. Nadzór: 1) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 2) Zarządzenie nr 109 Rektora UMK z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy UMK, 3) Zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w UMK w kampusie toruńskim Regulaminu Zamówień Publicznych, 4) Zarządzenie nr 156 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli zarządczej w UMK, 5) Zarządzenie nr 6 Rektora UMK z dnia 25 stycznia 2010 r. Regulamin kontroli wewnętrznej w UMK, 6) Zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w UMK, 7) Zarządzenie nr 57 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych UMK w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z dyrektywy 89/391/EWG Rady Unii Europejskiej, 8) Zarządzenie nr 65 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie powołania administratora systemu oraz inspektora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, 9) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 10) Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej UMK, 11) Zarządzenie nr 54 z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie uŝywania oprogramowania komputerowego w UMK, 12) Zarządzenie nr 24 rektora UMK z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie uŝywania sprzętu, będącego własnością UMK poza siedzibą Uczelni, 13) Uchwała nr 49 Senatu UMK z dnia 18 września 2001 r. Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 14) Pismo Okólne nr 3 Rektora UMK z dnia 1 września 2008 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-słuŝbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencję , 15) Pismo Okólne nr 2 Rektora UMK dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zasad nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, 8

9 16) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 3. Ciągłość działalności: 1) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 2) Uchwała nr 6 Senatu UMK dnia z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim, 3) Zarządzenie nr 106 Rektora UMK z dnia 4 sierpnia 2011 r. w spawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w warunkach zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny, 4) Zarządzenie nr 109 Rektora UMK dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5) Zarządzenie nr 65 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie powołania administratora systemu oraz inspektora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, 6) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 7) Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej UMK, 8) Zarządzenie nr 18 Rektora UMK z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Stałego DyŜuru w UMK w warunkach zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu politycznomilitarnego) i wojny /tajne/, 9) Pismo Okólne nr 6 Rektora UMK z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielonych przez rektora pełnomocnictw dla prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencję , 10) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 4. Ochrona zasobów: 1) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 2) Uchwała nr 49 Senatu UMK z dnia 18 września 2001 r. Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 3) Zarządzenie nr 106 Rektora UMK z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania UMK w warunkach zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu politycznomilitarnego) i wojny, 4) Zarządzenie nr 58 Rektora UMK z dnia 7 czerwca 2010 r. Regulamin Ochrony Dóbr Niematerialnych i Projektów Racjonalizatorskich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5) Zarządzenie nr 124 Rektora UMK z dnia 19 października 2010 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązków i uprawnień administratora bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 9

10 6) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 7) Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej UMK, 8) Zarządzenie nr 54 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie uŝywania oprogramowania komputerowego w UMK, 9) Zarządzenie nr 54 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych, 10) Zarządzenie nr 6 Rektora UMK z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w warunkach zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny, 11) Pismo Okólne nr 3 Rektora UMK z dnia 1 września 2008 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-słuŝbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencję , 12) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 13) Zarządzenie Kanclerza nr 8 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa pracowników i studentów przebywających w obiektach Uniwersytetu zlokalizowanych na terenie miasta Torunia. 5. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych: 1) Uchwała nr 79 Senatu UMK z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zasad wyodrębnienia finansowego Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 2) Zarządzenie nr 81 Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 3) Zarządzenie nr 69 Rektora UMK z dnia 23 maja 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 98 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 4) Zarządzenie nr 98 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości, 5) Zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w UMK w kampusie toruńskim Regulaminu zamówień publicznych, 6) Zarządzenie nr 6 Rektora UMK z dnia 25 stycznia 2010 r. Regulamin kontroli wewnętrznej UMK, 7) Zarządzenie nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania audytu wewnętrznego w UMK, 8) Zarządzenie nr 56 Rektora UMK z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem, 9) Zarządzenie nr 58 Rektora UMK z dnia 7 czerwca 2010 r. Regulamin Ochrony Dóbr Niematerialnych i Projektów Racjonalizatorskich w UMK, 10

11 10) Zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK, 11) Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w UMK, 12) Zarządzenie nr 19 Rektora UMK z dnia 26 lutego 2009 r. Instrukcja inwentaryzacyjna, 13) Zarządzenie nr 46 Rektora UMK z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych i ewidencjonowania w księgach rachunkowych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, 14) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim Regulaminu Zamówień Publicznych, 15) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 16) Zarządzenie nr 9 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie instrukcji magazynowej UMK, 17) Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej UMK, 18) Zarządzenie nr 100 Rektora UMK z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których Uczelnia jest właścicielem, 19) Zarządzenie nr 13 Rektora UMK dnia 12 marca 2005 r. w sprawie zawierania umów/porozumień przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu z podmiotami zewnętrznymi oraz zmiany zarządzenia Nr 30 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wdroŝenia standardów kontroli finansowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, 20) Zarządzenie nr 15 Rektora UMK z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Pism Okólnych nr 18/05 i nr 19/05 Prorektora ds. Collegium Medicum w sprawie przyjmowania darowizn, spadków i zapisów na rzecz Collegium Medicum w Bydgoszczy, 21) Zarządzenie nr 26 Rektora UMK z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. dotyczącego zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalny, 22) Zarządzenie nr 87 Rektora UMK z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w UMK, 23) Zarządzenie nr 29 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w UMK, 24) Zarządzenie nr 30 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie wdroŝenia standardów kontroli finansowej w UMK, 25) Zarządzenie 7 Kanclerza UMK z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie prac projektowych inwestycji, modernizacyjnych, jak równieŝ ich odbiorów prowadzonych w Uniwersytecie w kampusie toruńskim. 11

12 6. Mechanizmy kontroli dotyczące systemu informatycznego: 1) Uchwała nr 49 Senatu UMK z dnia 18 września 2001 r. Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2) Zarządzenie nr 124 Rektora UMK z dnia 19 października 2010 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązków i uprawnień administratora bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 3) Zarządzenie nr 65 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie powołania administratora systemu oraz inspektora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego pod kryptonimem UMK-2 przetwarzającego informacje niejawne do klauzuli poufne. (niejawne - niepublikowane), 4) Zarządzenie nr 144 Rektora UMK dnia 19 października 2009 r. w sprawie korzystania w celach słuŝbowych z adresów słuŝbowych przez pracowników UMK, 5) Zarządzenie nr 148 Rektora UMK z dnia 27 października 2009 r. w sprawie udostępniania w sieci komputerowej niektórych danych o pracownikach, 6) Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej UMK, 7) Zarządzenie nr 58 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych, 8) Zarządzenie nr 10 Rektora UMK z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie zasad realizacji stron Mikołaja Kopernika. IV. Informacja i komunikacja: 1. BieŜąca informacja: 1) Zarządzenie nr 144 Rektora UMK dnia 19 października 2009 r. w sprawie korzystania w celach słuŝbowych z adresów słuŝbowych przez pracowników UMK, 2) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 3) Zarządzenie nr 20 Rektora UMK z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie funkcjonowania BIP w UMK, 4) Zarządzenie nr 10 Rektora UMK z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie zasad realizacji stron www. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 2. Komunikacja wewnętrzna: 1) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 2) Zarządzenie nr 109 Rektora UMK z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy UMK, 3) Zarządzenie nr 142 Rektora UMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w CM UMK, 4) Zarządzenie nr 144 Rektora UMK dnia 19 października 2009 r. w sprawie korzystania w celach słuŝbowych z adresów słuŝbowych przez pracowników UMK, 12

13 5) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 6) Zarządzenie nr 5 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 7) Zarządzenie nr 52 Rektora UMK dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Biura Głosu Uczelni, 8) Zarządzenie Kanclerza nr 6 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przesyłania drogą elektroniczną aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie, 9) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 3. Komunikacja zewnętrzna: 1) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 2) Uchwała nr 82 Senatu UMK dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia oficjalnej nazwy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w języku angielskim 3) Zarządzenie nr 144 Rektora UMK dnia 19 października 2009 r. w sprawie korzystania w celach słuŝbowych z adresów słuŝbowych przez pracowników UMK, 4) Zarządzenie nr 8 Rektora UMK dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie działalności wydawniczej i zasad jej finansowania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, 5) Zarządzenie nr 78 Rektora UMK dnia 22 lipca 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 47 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie pieczęci urzędowych oraz pieczątek słuŝbowych obowiązujących w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 6) Zarządzenie nr 20 Rektora UMK z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie funkcjonowania BIP w UMK, 7) Zarządzenie nr 10 Rektora UMK z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie zasad realizacji stron Mikołaja Kopernika, 8) Pismo Okólne nr 1 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 9) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 10) Obwieszczenie nr 2 Rektora z UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK. 4. Monitorowanie i ocena: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu, 2) Zarządzenie nr 156 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w UMK, 3) Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w UMK, 13

14 4) Zarządzenie nr 159 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych UMK za rok poprzedni. 5. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu. 6. Samoocena: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu. 7. Audyt wewnętrzny: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu, 2) Zarządzenie nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania audytu wewnętrznego w UMK, 3) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 4) Zarządzenie nr 33 Rektora UMK z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego w UMK, 5) Zarządzenie nr 14 Rektora UMK z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie powołania Działu Audytu Wewnętrznego. 8. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu, 2) Zarządzenie nr 159 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych UMK za rok poprzedni. Dział Organizacji UMK Lipiec 2012 r. 14

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku DO-0130/96/2013 Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo